ספא תנש גאב

Y Zero K Problem

BC2ל תכראותמה הקיתע תיניטל הליגממ םגרות

םיוברברול םהרבא :םוגרת,יריקי סויסק

יבאכל ונל םרוג AD-ל BC-מ הזה יונישה ?KOY תייעב לע דבוע ןיידע התא םאה
וחילצי םישנא ךיא עדוי יניא .ךכל בר ןמז רתונ אלש דוע המ ,םישק שאר
,הטמ יפלכ דימת ונינמו הוולשב ונלעפ התע דע .וז תיתייעב הלעפה םע דדומתהל
היה והשימש הבשחמה הלוע .הלעמ יפלכ תונמלו בושחל ליחתהל ונילע התעו
עגרל הז תא ריאשהל אלו ,םדקומ רתוי הברה ךכ לע בושחלו ותעד תתל ךירצ
ומעז תא ריתסה אל אוהו ,רסיקה םע ךכ לע יתרביד םישמאה דחאב .ןורחאה
אוהש רמא אוה .חולה תא ךרע רשאכ הז ןיינעב רבד השע אל סוילויש ךכ לע
ידכ ,ץעוי אלפ רמ תא ונמזה .ףעזו רס בבותסמ הארנ סוטורב עודמ וישכע ןיבמ
עיגהלו הטמ יפלכ תונמל ךישמהלש תוטשפב רמא אוה ךא ,תושעל המ ונל עיציש
בר ןוה ול םלשל ונתוא בייחש רחאל ,ליגרכ .דובעי אל טושפ הז רבד ,BC סונימל
.דיתעב תויעבו תורצ הפצ ,תישעמ תלעות לכ איבהל ילבמ
ליחתהלו הרמוחה לכ תא ךילשהל ונמצעל תושרהל םילוכי ונא ןיאש רורב
תיילעו בר גושגש הפוצ "דראה ורקאמ" תרבח .הלחתהמ שדח דויצ שוכרל
םהל םלשל םירחאה םישמתשמה לכ תאו ונתוא וצלאי יאדוובש רחאל ,היתוינמ
תושעל םינכומ םניא ונינפ םהילאש םיקנבה .דויצה שודיח רובע םימוצע םימוכס
םיששוח םה .םידיאונרפ ושענ שממ םה .רורב וניא דיתעה רשאכ תואקסע לכ
תיביר םלשל וכרטצי םהו ,בושיחה ךילהת םג ךפהתי הריפסה ןוויכ ךופיה םעש
!דיחפמו רזומ ןויער הזיא .ףסכ םהמ םיוולה תוחוקלל
ןכתיי םאה ,הלעמ יפלכ ןמזה לש הריפס ליחתת דציכ ןיבהל יל השק ,ילא רשאב
יכ ןאכ ונעמש ?הלעמ יפלכ םורזל ליחתהל ךרטצי םינועשב לוחה םג ךכ םשלש
עורל ךכ ,וז היעב ןורתפ לע םידקושה םימכח השולש םנשי חרזמה תוצראב
ונילא ותוא ריבעהל וקיפסי םאו ,ןורתפ ואצמ רכ םא םיעדי ונא ןיא ונלזמ
.ןאכ ותוא ליעפהלו
הליל ותוא תוצחב ךרוצ היהיש ךכ לע םירבדמ הכלממה ןומראבש יתעמש
םוקמב םיסוסהש ששח םייק תרחא .םהיתוורואב בטיה םיסוסה תא רושקל
זא תורקל לולע המ עדוי ימו ,הרוחא רוהדל וליחתי המידק רוהדלו ךישמהל
?שפנב העיגפל ששח שממ ןאכ ןיא םאה ,ןהיעסונלו תובכרמל
תליגמ ךילא ץירא .וז הרורא היעב לע השק דובעל םיכישממ ןאכ ונא ,םוקמ לכמ
אוהש הזיא ךל שי םא ,ךל רשאבו .הז ןיינעב יל עדווי שדח והשמ םא תפסונ ףלק
.תירשפאה תוריהמב ילא ץרה אנא ,וז היעבב לופיטל ןויער

תוכרבב
סוינוטולפ