לארשי תאנשו תורצנה

רסולפ דוד 'פורפ

ג"כשת ו"ע םיינחמ


:םיקרפה ישאר
תודהיה לא תורצנה לש הסחי
לארשי יפלכ תורצנה לש הסחי
תוינויערו תוירוטסיה תודבוע
ושי לש ותרזחו ותומ
חוכ תויהל ךפוה תיתד העונת לש הנולשיכ
תוימשיטנאה תודוסי
לארשי תסנכ ןיבל תורצנה ןיב תוחיתמה
רצנתהל םידוהיה בוריס :תורצנה לש ינשה ןולשיכה
לארשי תולפש :סוניטסוגוא לש הירואיתה
םידוהיה תושידא :תורצנב לארשי תאנשל הביסה
ושי לש ותומו וטפשמ לע םירופיסה
סוקרמ לש ןוילגנוואב
יתמ םש לע ןוילגנוואב
תורצנל םימכח תבוגת
םיילילא םיימשיטנא םיביטומ
הדוהי רבדמ תוליגמ תעפשה
סולואפ
סוניטסוגואו סולואפ
רתול

ןיב תיטנרהניא תוחיתמל םימרוגכ תירצונה היגולואיתה תונולשיכב קסוע רמאמה :תיצמת
.םידוהיל םירצונה

.הדוהי רבדמ תוליגמ ,רתול ,סולואפ ,תולילא ,יתמ ,סוקרמ ,תוימשיטנא ,ושי :חתפמ תולימ


תודהיה לא תורצנה לש הסחי
םויקב תובושחה תויעבה תחאב ,יקלח ןפואב תוחפל ,ןודל תורשפא ןאכ יל הנתינש ינא חמש
,תורודה ךשמב תומויאה תואצותה ללגבש רורב .תודהיה לא תורצנה לש הסחי תייעבב ,ונמע
ןכו ,םיירצונ םימרוג ינימ לכ דצמ לארשי תא ודקפש ,ונא ונרוד דע וליפא תומיוסמ תוצראבו
,הלפט הנומא לש סחי תורצנה יפלכ לארשי םע ברקב חתפתה ,דמש לש תישממה הנכסה ללגב
םלוא ,םייממע םיירצונ םיגוחב םג חתפתה דחפה ותואש הארנ דועו .הרכהה-תתבש דחפ לש
םידוהיה דצמ ,םירצונה דצמ הז דחפב ןודל ונל ןיא .םידוהיהו תודהיה דגנ הז דחפ הנפוה םש
ירה יכ ,רתוי תנכוסמו תיניצר ,תרחא הביס ךותמ אלא ,םייטסינאמוה םימעט ללגב ךכ לכ אלו
ןיאו ,דואמ הלודג תונרקסל ,ופלח תונכסהשכ ,ונצראב ןאכ םיכפוה םיקדצומ יתלב םידחפ
.תויוצר-יתלב תואצותל איבהל הלולע וז תונרקס דציכ ריבסהל ךרוצ

לארשי יפלכ תורצנה לש הסחי
תרותו לארשי יפלכ תורצנה לש הסחיב תיעדמ-תיתדבוע תוניינעתה איה ונל יוצרש המ ,ןכ םא
לארשי יפלכ תמיוסמ תוחיתמ םאו ,יעמשמ דח אוה הזכ סחי םא ,לואשל ונילעו ,לארשי
םרג המ ,לואשל ונילע ,בויחב וז הלאש לע הנענ םא .תורצנה תרותל ינאגרוא ןפואב תכייש
.תידוהיה יפלכ תורצנה לש דחוימה סחיה ותואל

ןמ רתוי תוקייודמ תובושת תולאשה ןתוא לע תונעל םילגוסמ םיידוהי םירקוחש יל הארנ
ןפואב תורצנה תויעבב ןנובתהל ,ללכ ךרדב ,םילגוסמ םניא הלאש םושמ ,םיירצונה םירקוחה
.ץוחה ןמ לוכיבכ תורצנה תא תוארל הרקמו הרקמ לכב םילוכי םניא םה יכ ,יביטקייבוא

תריחבב המלש הנומאב ןימאנ םא חור רוקב הלא תויעבב ןודל לכונ ונא :רוכזל ונילע דועו
ליבשב - ןכש ;אדירג תיעדמ היעב וז הבואכ היעבב וליפא תוארל לכונ זא ירה יכ ,לארשי
תינורקע הניחבמ תמייק תורצנה ליבשב ךא ,תינויח היעבכ תמייק הניא תורצנה תייעב לארשי
.ןלהל הארנש יפכ ,תידוהיה היעבה רתויב תידוסיו

תוינויערו תוירוטסיה תודבוע
:דחי םג תוינויערו תוירוטסיה תודבוע המכ ידי לע עבקנ תודהיה לא תורצנה לש הסחי
תאז תורמל םלוא ,יתימאה לארשיכ המצע תא האור איה ,תשרופ תידוהי תכ איה תורצנה
;תורצנה תונעט תא לבקמ וניאו םייקתהל ךישממ "רשבה יפל לארשי"
;ארקמה ירפס תשודק תא איה תלבקמ תאז תמועל ךא תוישעמה תווצמה תא הלטיב תורצנה
תא המ תדימב השרי םג איה ךכ ידי לעו םלועה תומוא בל לע אקווד הלבקתנ תורצנה
שובלל םייושע לארשי יפלכ םלועב תומוא לש הביא תושגר ינימ לכ ןכו .תינוויה תוימשיטנאה
.לוכיבכ ,תוירצונ תויתד תורות לש הלטצא
ךותמ םילשוריב גרהנ ,הלעמ הלעמ ותוא התלעה תורצנש שיאה ותואש הדבועה הבושח ףוסבל
.םיימורל ותוא ורסמש םידוהי ףא ויהו ,לארשי ללכ לש תטלוב בל תמושת יא

תא םירופס םיטפשמב דחיינו ,אקווד הנורחאה הדבועה תא תצקמב ריבסהל התע הסננ
תוישיאה ויתופקשהב ןודל ונדיקפתמ הז ןיא .שיאה ותוא לש ותומו וטפשמ לע רובידה
םע םיחוכיו ול ויה שיאה ותואו הדימבש קר רורב .םימכחה םלוע לא וסחי היה המ הלאשבו
םירצונה יבתכב ורמתשנש ,הלאה םיחוכיוה לע םירופיסה ךותמ קר ירה ,םישורפה
.הרותה לאו תווצמה לא שיאה ותוא לש תיבויחה ותדמע לע ןיפיקעב םידמול ונא ,םינושארה
וייח לע ורסמו תורצנה לש םינושארה תורוקמה תא ובתכש הלא :תרחא ןושלב רמאנ
תא יתרמא אל) .ויפוא לע יביטקייבוא ןפואב דומעל םיניינועמ ויה ,שיאה ותוא לש ויתורמימו
תוכז תווצמה לאו הרותה לא יבויח סחיב האור יניא יכ תויטקילופא תוביסמ םירבדה
(!ידוהיו ידוהי לכ לש הבוח אלא ,תדחוימ

אוה ןיינעמה ךא - םישורפה ןיבו שיאה ותוא ןיב ויהש תויושגנתהב ןודל םוקמה ןאכ ןיא
וישעמו וייח לע רתויב םינמיהמה תורוקמה ךותבש עבק ,גלפומ הכלה שיא ,לוגד ידוהי רקוחש
ינפמ לקשמ ול שי הז רבדו ,ודצמ תווצמ לוליח לע - דחא הרקממ ץוח ,רפוסמ אל שיאה לש
תודהיב עגופש שיאה תא ראתל םיניינועמ אקווד םיירצונה תורוקמהש וניאר רבכש
.היתווצמבו

הלא לש םרוביגל השענ ,םישורפה םע סמלפתהש ,הז שיאש הרקמ הארנכ הז ןיא םוקמ לכמ
תשלש לכ ורהזנ תאז תורמל םלוא .םתד תונורקעמ דחאל השענ תודהיה םע םביר רשא
תועמשמ ,טפשמה ותואב םיפתתשמכ םישורפה תא ריכזהל אלש םיירקיעה םינוילגנואה
ךותמ ךכ לכ אל ךא ,טפשמל םישרופה ודגנתה השעמלש :תאז קר תויהל הלוכי תאזה הדבועה
הדבוע .םיימורל תויחישמ תועונת יגיהנמ תריסמל םתודגנתה ךותמ אלא ,שיאה תא םתבהא
לודגה ןהכהשכו ,תוומ טפשממ סולואפ תא וליצהש םישנאה ויה םישורפהש ךכב םג תטלוב וז
,תיביטקא תודגנתה הז דעצל םישורפה ודגנתה ,תומל ושי לש ויחא בקעי תא איצוה יקודצה
.םיימורה ידי לע ואסיכמ דרוה ןהכהש דע

ושי לש ותרזחו ותומ
הלא :ילרוג רבד הרק הנהו .ולרוגב וניינעתהש ויה םיטעמו ,גרוהל אצוה שיאה ןפוא לכב
ללגב וב םתנומאל ורזח ךכ דחא םלוא ,המ ןמזל ובזכאתה ,שיאה אוהש וייח ימיב ובשחש
תרמואה הרזומו הרז הנומא הרצונ ןבומכ ךכ ידי לעו ,יח והוארש ורפיסשו ויהש תונויזח
.תומה לע רבגתה ,לוכיבכ ,אוהשו ,תרפכמ םיקידצ תתימ יכ - תומל ךירצ ,לוכיבכ ,חישמהש

ומצע שיאה ותוא לש ןולשכ ךותמ ,ןולשכ ךותמ הרצונ וז הנומא :תאז שיגדהל רתויב בושחו
אצוה שיאה ותוא הנהו - שיאה אוה ןכא יכ וב םיטעמה םינימאמה לש םנוחטיב ןולשיכמו
התייה ותתימ- שיאה ותואש הנומאה וליפא םא !הרק אל ,ול ופיצ םישנאהש רבד םושו גרוהל
ויה ןכ לעו ומצע ןולשיכה תא לטבמ וניא הז רבד ירה ,ןולשיכה לע הרבגתה ,תינמז קרו ךא
ותומב האר אוהשו ,ונולשיכב וייחב הצר ומצע שיאהש רפסל םינושארה םינימאמה םיכירצ
.םינפלמ לארשיב עמשנ אל הזה רבדכש תורמל ,יזכרמה יחישמה דיקפתה תא

םי תעירק תעשב ןוחצינ תעורתב לוכיבכ םיחתופ לארשי תודלות תא :ךכ אופא אוה בצמה
לע יולתה הרוביג לש ונולשיכב תוחתופ תורצנה תודלות .םיה תריש איה ,ןוחצנ תרישבו ,ףוס
!םשפנל וחרב ,ונממ ושאונש וידימלתשכ ,ץעה

חוכ תויהל ךפוה תיתד העונת לש הנולשיכ
הז הנולשיכו רומח ןולשכ ידי לע תכפהתמ לוכיבכ תמיוסמ תיתד העונתש ,ונייה ,תאזכ העפות
רתויב תינייפואה המגודה .תותדה תודלותב העודי התייה רבכ ,החוכל ,רזומ ןפואב ךפוה
ןחבמב דמע אלש רקשה חישמ ותוא ,יבצ יאתבש ידיסח תעונת איה הז רזומ ךילהתל תודהיב
ורבגתה ,הז ללמוא בצמל םיצורית אוצמל םיכירצ ויהש ,וידיסחו אוה ןכ לעו ,ימלסומל היהו
.לארשי תרות ידוסיב תעגופה ,הערו תנכוסמ העונת ורציו בצמ ותוא לע

םדאהש םושמ תאזו ,םיריבכ תוחוכ דילוהל יושע םייתד םימוחתב ןולשכ אקוודש ,אופא הנה
סייגל בייח ,תירוקמה ותרוצב םלועל םשגתי אלו םשגתה אלש רבדב לכה תורמל קיזחמה
תניפב עדוי ומצעב אוהש ,רבדב לוגדלו ךישמהל חילציש ידכ ,טעמכ םיישונא לע תוחוכ וברקב
תא תונפהל לוכי אוה ,ומצע תא ענכשל חילצהשמ ,הזכ ןימאמ .ןכתי אלו לשכנ אוה יכ ושפנ
ענכשל תנמ לע ,ץוח יפלכ םג ,ומצע תא ענכשל תנמ לע םהב שמתשהש םיריבכה תוחוכה
.םירחא

תוימשיטנאה תודוסי
לוכי אל ,ימצעה עונכישה לש תוטיהלה לכ תורמלש רורב :הינש הידגרט האב ןאכ םלוא
עונכש ירהו .ויחא םדוק ויה רשא הלא תא ענכשל ,ןולשכ לש ירפ איהש הנומאב ןימאמה
.ןימאמה ותוא יניעב תומו םייח לש ןיינעכ הארי יאדווב ,ללכה ןמ אצוי ילב ,ויחא לכ ,ויחא
ותנומא תויהל קספית ,תילאסכודאראפה ותנומא תא ולבקי ותד ינב לכ ,םלוכ םא קר ירהש
.הרזומ הנומא ,הזה ןימאמה לש ,אוה

אל םה ירהש ינפמ ,ותנומא תא ולבקי ןימאמה ותוא לש ותד ינבמ םיטעמ קרש רורב ינש דצמ
ויחא ראש לש ןוצרה יא .ןוחצינ אלא ונניא ןולשכהש הנומאה תא םבלב חתפל םיצלאנ ויה
אלש ,רבעשל ויחא יפלכ הקומע האנש וליפאו ,זגור לש שגר אוהה ןימאמה בלב ןבומכ ררועי
עירכמ רבד ערא ותעדלש דועב ,םולכ הרק אל וליאכ םיגהנתמו השדחה וכרד תא לבקל ותואנ
.רתויב

לארשי תסנכ ןיבל תורצנה ןיב תוחיתמה
תווהתה לע ,דאמ יטרקנוק אשונ לע רבדל ונילעש העש תטשפומ הרוצב רבדל ונל המל ,םלוא
םינושארה םירצונה ?לארשי תסנכ ןיבל תודהיה ךותמ המקש ,תורצנה ןיב תילרוגה תוחיתמה
ידי לע גרהנה דחא שיאש אוה הרקש עירכמה רבדהש העידה תא לארשי ראשל עיצהל ואב
,הז רבדב ןימאהל םהילעשו הרק הז רבדשו תומל ךירצ חישמהש ,לארשי חישמ היה םימורה
רבדכ התוא וחדו ,וז הנומא לבקל םינכומ ויה אל לארשי בורש ןבומ ,םוניהיג ושריי םה תרחא
.םינפ םושב תעדה לע לבקתמ וניאש
גרהנה עישומב םתנומאש ןועטלמ ,םויה דע םתד תישארמ לחה ,םירצונה וקספ אל ינש דצמ
:טלחהב תנבומ וז השיג .לארשי יאיבנ רבכ ,לוכיבכ ,ורשיב התואשו לארשי תנומא רקיע איה
סיסבה טמשוי תרחא יכ ,אדירג תילארשי הנומאכ םתנומא תא תוארל םיבייח םירצונה
הנכומ התיה אלשו הלשכנש תידוהי תיחישמ העונת איה תורצנה ירהש ,םהילגר תחתמ
.הנולשכמ הנקסמ איצוהל
,תירצונה םתנומא ןכא יכ וריכי לארשי ראש םגש םתשירדב םירצונה ודמע דחא דצמ ,ןכ םא
וניאש רבדכ תאזה הנומאה תא וחדו לארשי ראש ודמע ינש דצמו ,תודהיבש רקיעה איה
יתלב רבדכ ,תדהו הרותה ןכות לע הכ דע ונעדיש המ לכל דוגינב דמועה רבדכ ,םתוא בייחמ
.דחי םג ןכוסמו ןוכנ

רצנתהל םידוהיה בוריס :תורצנה לש ינשה ןולשיכה
,ותומו שיאה ותוא ןולשכ היה ןושארה :השדחה תדה תודלותב ינשה ןולשיכה אופא ערא ןאכ
דצל לארשי תיב תא ריבעהל החלצהה יא התייה ןושארה ןמ יעבט ןפואב שקבתמה ינשהו
תושגר וררועתה הנושארה תורצנה ברקבש לע אלפתהל םוקמ אופא שי םאה .השדחה הנומאה
,התישארמ לחה תורצנה תא חרכהב םיוולמה תושגר ,לארשי תסנכ יפלכ האנשו תוחיתמ לש
הלודג תדל הכפהו הדמע תורצנה :רורב דחא רבד ירה ?םויה דע תונושמו תונוש תורוצבו
הילא ורבע אל לארשיש תעב הל הווש היה אל הזה רבדה לכ ךא ,םלועה תומוא ברקב הבחרו
םהשכ ,הזה םויה דע תושונאה תודלות לכ ךשמב ,םיכוראה תורודה ךשמב םייקתהל וכישמהו
.םתנומאבו םתדב םינתיא

ויבא םלוא ,ויבא תפקשה ןה ויתופקשהש רמואה ןב ול שיש באל לשמ ?המוד רבדה המל לשמ
לש ותעד לע ולעי אלו ולע אלש םישודיח שדחמ ןבהשו ,הלאכ םירבד ויה אלש רמאיו דגנתי
רמא ותורגב ימיבו וירוענ ימיב ךא ,חש אוה המ עדוי וניאו ןקז יבא :רמאי ןבה וליאו .באה
ותוריעצ ימיב םבתכש םירפסה תא איבמו באה אב ,וישכע םתוא רמוא ינאש םירבדה םתוא
ינא םתוא יתבתכש םירבדב ךיתובשחמל זמר םוש ןיאש רורב יכ ,ךכ יתבשח םא הארנ :רמואו
באהשכ דוחיב ,חילצמ וניא ךא ,אוה ונוצר יפל ויבא יבתכ תא שרפל הסנמו ןבה אב !ימצעב
רבדה חיכוי ןפ ,ארי אוה ויבא תא גורהל ?ןבה השע המ .ונבל רתוומ וניאו ותעד לע דמוע
םצמצמ ,השקו רצ םוקמל ויבא תא סינכמ אוה ןכ לע ,ויבא תועדמ קוחר אוה המכ דע רוריבב
םוקמ לא וירכמ תא ןבה איבמ זאו ,ותעדמ אצויו טעמכ ,ללמואה באה .ותוריח תאו ומחל תא
!קדוצ ימ ,יבא ןיבו יניב וטפש :רמואו לבוסה ויבא

ירהש ,ומצע תושרב אוהש יטויפ רופיסכ ןאכ הרסמנש דאמ תרדוק הנומת יתרייצש הדומ ינא
תופוקתב קר אלש רורב םגו ,לארשי תבהא םג תמייק תורצנה ברקבש ,ונל ררבתי דועו ,רורב
;לארשימ שפנ ליצהל ידכ םהייח תאו םשפנ תא תתל םינכומ ויה םירצונה ןמ םיבר תונורחאה
לארשיב וארש םירצונה ברקב םיבר ויה ,רתויב תושק תועשו תופוקתב וליפאש עודי כ"ומכ
.םהינימל םיעשר ינפמ ונילע ונגהו דבוכמ םע

לארשי תולפש :סוניטסוגוא לש הירואיתה
םע לא היסנכה תובאמ םיבר לש םסחיל יתנווכ :קוידב ונלש לשמה לח תחא העפות לע םלוא
י"ע הלבקתנש הירואית ,לארשי םע תודוא סוניטסוגוא לש הרזומה הירואיתה דוחיבו ,לארשי
הליפשה םג םיתיעל ךא ,ונייח תא םנמא הליצה תוטעמ אל םימעפשו םייניבה ימיב םיבר
היחיש ידכ ,ותוא הניעו לפא םוקמב ויבא תא ןבה םש ונלש לשמב םג .תויח תגרדל דע ונתוא
.ןבה לש ויתופקשה תונוכנל דע ןיעכ שמשל היה באה לעו וגרה אל ךא ,תולפשב

ימיב וירחא םיאבה לשו סוניטסגוא לש "הקומע"הו "הלענ"ה הירואיתה קוידב וז הנהו
םנמא רוסא :םימיה םתואב םידוהיה לש םלרוג תא הבר הדימב העבקש הירואית םייניבה
ידכ ,דנהו ענה ןיק ןיעכ ,הערל םילפומ ,תולפשב תויחל םיכירצ םה ךא ,םידוהיה תא גורהל
.השדחה הנומאה תותימאל דע ושמיש

יל הארנ ?יתאצמהש דירחמה רופיסה ןיבל תאזה המויאה הירואיתה ןיב ןוימד יווק םתרכה
(םיבר תורוד ךשמב השעמל הובשח וניתובאש תואיצמ ,ירעצל ,היהש) ליהבמה ןויערהש
ךותמ רצונ אל הז ןויערש יל הארנ ,דחי םג לבסו רועיכ לש ילאיזומ ץפחל םלש םע ךופהל
.םתשלוח תשוחת ךותמ אלא ,ותוא ועציבו וגהש הלא לש תונוילע תושגר

הדבועהש יפל לארשי ותוא ,אקווד לארשי ןכאש הדבועהש ושח וללה םיירצונה םימכחה
תודוהל ןכומ וניא ,ירוטסיהה לארשי ,"רשבה יפל" לארשי ותוא ,אקווד לארשי ןכאש
החכוה תויהל וחוכב הז רבד - יתימאה לארשי ,התעדל איהש היסנכה תנומא לש התותימאב
םגש ינפמ קר אל ,תירשפא הניא םידוהיה תדמשה לש ךרדה םג .תורצנה תותימא דגנכ
הנומאה לש תיקוחה התשרוי הניא תורצנה ןכאש החכוהכ שרפתהל התיה היושע הדמשהה
הלועה םע םה ןכ לעו םיאיבנבו הרותב םינימאמה םעה םה לארשיש ינפמ םג אלא ,תילארשיה
םידוהיהש לבסהו תונכסה תרה הירואיתה האצמוה ךכ םושמ .םיירצונ-אלה םימעה ראש לע
אצומ וניאש דנהו ענה ןיק ותואכ ,םיללמואו םילפשומכ תויחל םהילע םלוא ,תויחל םיכירצ
.עוגרמו טקש םלועל

אלו - וז תינסרה הירואיתל םידגנתמה תולוק םויה םיעמשנ היסנכה ברקבש ךכ לע חומשל שי
ןה ףא תולוכיש היסנכה ךותב תושדח תושיג ללגבו השדחה תיטסינאמוהה חורה ללגב קר
ידי לע .לארשי תנידמ תמקה ללגב םג אלא ,םיכמסומ םימודק םיירצונ תורוקמ לע ךמתסהל
ברקב םעל היהו ללמואו לפש בצממ אצי אוהש לארשי םע חיכוה ונלש השדחה תויתכלממה
.ירוטסיה חרכה לארשי םע לש דוריה בצמה ןיאש חכוה הז ידי לעו םימעה

סוניטסוגוא לש הירואיתה דגנ בושח טנמוגרא איה לארשי תנידמ תמקה :תרחא ןושלב
ךא ,םיארוקה םכיניעב רזומ רבדה היהי לאו לבוסו לפש םע דימת תויהל םיכירצ םידוהיהש
!םירצונה ןיבל וניניב ןתמו אשמב בושח יגולואית קשנ אוה לארשיל הנגה אבצ םג יכ םכל ועד

םידוהיה תושידא :תורצנב לארשי תאנשל הביסה
תא תוחדל שיש רורב ליעל רומאה ןמ רבכ .תורצנה תפוקת תישארל ונתפוקתמ התע רוזחנ
הנוש רואב היעבה תא תוארלו תורצנהו תודהיה ןיב תוחיתמה תביס לע תלבוקמה הפקשהה
תאצמנה ,לארשי דגנ תניועה המינה וליאכ ונל הארנ היה ללכ ךרדב .םיליגר ונייהשמ ןיטולחל
תדה לש התוקחרתה י"ע ותתשוה ,תורצנה דצמ לארשי תאנש לש תודוסיה וליאכ ,תורצנב
הב הלטבתנשו םלועה תומוא לש ןתדל הכפה תורצנהש ךכ ידי לעו לארשי תסנכמ תירצונה
תא םיבייחמה לארשי ינב ,ונחנאש רורבו וז תירוטסיה הדבועל םג תובישח שיש רורב .הרותה
תורצנה דגנ ןועטל םיגהונ ,תווצמה תא םירמוש םניא הלילחש הלא םג) תווצמה תאו הרותה
לארשיל ףרוע תיינפכ תורצנב תווצמה לוטיב תא שרפל םינכומ (תווצמה תא הלטיב איהש
אל לארשי תסנכ לש הפוגמ תורצנה לש התוקחרתה םלוא .ונתא קדצה הבר הדימבש יל הארנו
תווצמה דגנ תורצנה לש התודגנתה .השדחה תדה ךותב לארשי תאנש תמינ לש הביסה התיה
תויגולואידיאה תועיגפל ירקיעה קומינה תא היתודלות ךשמב תורצנה ברקב השמיש אל
תאנש תווהתה תביס ירה ,קייודמ יתלב יוטיבב רמול רתומ םאו .לארשי םעב תוישעמהו
היפוא תא הבציעש איה וז הביסו "תיאתבש" אלא "תינילואפ" הניא תורצנה ברקב לארשי
.תורצנה ברקב םימעפל העיפוהש לארשי תאנש לש דחוימה

:הזב הז םיכורכה םיעירכמ תונולשכ ינש התלחתהב ורק תורצנלש ונרמא
תיחישמ העונת ,הארנה לכ יפל םיקהל חילצה אל אוה ;ומצע ושי לש ונולשכ אוה ןושארה
.םיימורה ידי לע גרהנ ףוסבלו הבחר תיממע

,םתנומא תונוכנב לארשי םע תא ענכשל וחילצה אל םינושארה םירצונהש היה ינשה ןולשיכה
.לארשי יפלכ אקווד תינפומ התיה וז הנומאש תורמל

םירבדב ןיינע רסוח לש יוליג ,עודיכ ,אוה ךתלוזל תושעל לוכי התאש רתויב ערה רבדה
לש םסחי םג היה הז הארנכו ,שממ תניוע השיגמ עורג ףא הז רבדו ,ושפנ ללח תא םיאלממה
המרגנ םינושארה םירצונה ברקבש האנשה ןכ םא .תורצנה לש השדחה הרושבה יפלכ לארשי
,ינשה ןולשכה תא ורשיק םירצונהש הרק ךכ .םירצונה יפלכ לארשי לש תושידאה ללגב אקווד
.ושי לש ותומ אוה ,ןושארה ןולשכה םע ,לארשי ידי לע תורצנה תלבק-יא אוה


רמאמה ךשמה