השמירה על הכשרות בימי הבית השני

ברוך קנאל

מחניים פ"ח תשכ"ד


תקציר:
זהירות בענייני מאכלות אסורים ומסירות נפש לכך בימי הבית השני.

מילות מפתח:
כשרות, אגרת אריסטאס, מאכלות אסורים, פיגול.


הזהירות בענייני מאכלות אסורים הייתה אחד היסודות העיקריים של היהדות בימי הבית השני, יחד עם שמירת השבת, המלחמה בעבודה זרה, וההימנעות מלבוא בקשרי נישואין עם נוכרים, וכיו"ב, אשר הבדילו בינינו לבין אומות העולם.


נסתפק בדוגמאות מספר, הבאות ללמד על הכלל.

על ההקפדה על מאכל כשר שומעים אנו כבר בפרק הראשון של ספר דניאל:
"ויאמר המלך (נבוכדנאצר) לאשפנז רב-סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרתמים ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים ככל חכמה, מודעי דעת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כשדים.

וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך, ומיין משתיו.
ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך.

ויהי בהם מבני יהודה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה... וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים.

ויאמר שר הסריסים לדניאל: ירא אני את אדוני המלך, אשר מנה את מאכלכם ואת משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר בגילכם, וחייבתם את ראשי למלך.

ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים: "...נסה נא את עבדך ימים עשרה, ויתנו לנו מן הזרעונים, ונאכלה, ומים ונשתה".

ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה, עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בגם, ויין משתיהם, ונותן להם זרעונים" (דניאל א' ג-ט"ז).

אחד הספרים היפים שנשתמרו בין הספרים החיצוניים הוא ספר יהודית. כידוע, תוכנו של ספר זה הנהו כדלקמן: נבוכדנאצר מלך אשור (במקום: מלך בבל) דרש מן היהודים, בין יתר עמי ממלכתו, להצטרף לצבאו במלחמתו נגד ארפכשד, מלך מדי. היהודים, עם יתר העמים, לא שמעו בקול נבוכדנאצר. לכן, שולח נבוכדנאצר נגדם אחרי נצחונו את הולפורנס מצביאו עם צבא רב. הוא מחריב את הארצות, בוזז את המקדשים, ותובע שיכירו בנבוכדנאצר כאל יחיד. הוא מגיע לעמק יזרעאל והיהודים שחזרו לא מכבר מגלות בבל, והקימו את הריסות המקדש (בימי נבוכדנאצר לפי מחבר ספר יהודית! ). בפקודת יהויקים הכהן הגדול חוסמים את הדרך לירושלים בקרבת המצודה בתוליה אשר ממול לעמק יזרעאל מפני צבא הולפורנס. הצבא האשורי צר על בתוליה, ויהודית אלמנה עשירה, יפה וחסודה מחליטה להציל את עמה על ידי מעשה גבורה. בליווי אמה אחת היא באה למחנה הולפורנס, ומבטיחה לו, להראות לצבאו את הדרך לירושלים. הולפורנס מאמין לה, והיא מוקסם מיופייה. אחרי שהייתה שלושה ימים במחנה, היא מוכרחה להשתתף במשתה אצל הולפורנס. היא נשארת עמו, ומנצלת את שכרותו, כדי לכרות את ראשו בחרבו הוא. היא חוזרת לבתוליה עם ראשו של הולפורנס, וצבאו נמלט, והיהודים מכים בהם מכה רבה.

לענייננו חשובים הפרטים על זהירותה של יהודית שלא להתגעל במאכלו של הולפורנס. בכל עת שהותה במחנה הולפורנס סירבה לאכול ולשתות משל הגויים, אלא הקפידה לסעוד רק ממה שהביאה אמתה מאכלים ומשקאות כשרים.

עוד אעסוק במפורט בבעיות ספר יהודית, אולם לע"ע רציתי להביע את ההשערה, שהבורות המדהימה של המחבר בטופוגרפיה של ארצנו ובמבנה הפוליטי מרמזת לאפשרות, שהמחבר הוא יהודי מבני הגולה (בבל ?), שעיבד רומן היסטורי והעביר את מקום הפעולה מאחד העמים והארצות שבחוץ לארץ לארצנו וכן גם החליף כמובן את שמות הגיבורים ומנוכרים עשאם ליהודים כשרים.

כאשר נתבונן ברשימת המקומות הידועים לו בהר מנשה, אנו פוגשים בבתוליה, שם מקום דמיוני שבשמו אפשר למצוא הד לבתואל או לבית-אל, ואולי הוא מותאם מן השם, של מקום הפעולה המקורית. שמות אחרים המופיעים בספר זה הידועים לו הם דותן - הידועה לו מן החומש, ובית חומותיים, היא בית חומה (קדמוניות י"ג, י"ד, ב'), מקום מפלטם האחרון של הפרושים (לא כ"כ החלטתי!) שהתקוממו לינאי. שמות שאר הישובים הם לפע"ד דמיוניים. כיון, שעניין מצור בית חומה על ידי ינאי היה דבר מפורסם, נקלט וגם מקום זה באוזני המחבר.

המחבר לא ידע כלל, שלפני ימי החשמונאים היה הר מנשה תמיד בחלקו נוכרי כיון ששכם ושומרון היה מרכזים לא יהודיים, בשומרון ישב נציב אשורי (ואח"כ בבלי ופרסי), ושכם הייתה מרכזם של הכותים. במלים אחרות, מסתבר ביותר, שהמחבר חי בתקופת בית חשמונאי, מאחרי אמצע ימי ינאי. הספר נכתב במקורו כנראה ארמית, אולם קיימת אפשרות של עיבוד עברי כבר בימי הבית השני. - היינו, עיבוד ארץ ישראל, של ספור ארמי יפה. אמנם, אני בטוח, שהספר היה קיים אי-פעם בעברית.

אם כי כאמור, נראה לכותב, שלפנינו בעיקרו של דבר סיפור דמיוני, אין זאת אומרת, שעיקר המאורע הוא בהכרח בדוי מן הלב, ואפשרי הוא שביסוד המסופר מונח מעשה שהיה.

אולם כאמור, בדעתי לחזור לעניין זה ביתר פירוט בהזדמנות קרובה.

מלבד מחקריו של גרינץ, בתרגום העברי של ספר יהודית, יש להזכיר את סיכום הבעיות בספרו של שורק וכן את הנאמר במבוא לתולדות בית שני ולספרים החיצוניים של ר. ה. פפייפר (באנגלית).

כן נזכור, שגזירותיו של אנטיוכוס הקיפו גם את תחום המאכלות האסורים. בספר חשמונאים א' נזכר בין שאר גזרות אנטיוכוס:
"להניח את בניהם בלתי מולים, ולשקץ את נפשותיהם בכל דבר טמא ופגול, לשכוח את התורה, ולהחליף כל החוקים. ואשר לא יעשה כדבר המלך יומת". (חש"א, א' מ"ח-נ"א).

בהמשך הפרק נזכר:

"ורבים בישראל היו אמיצים התחזקו לבלתי אכול טמא ויבחרו למות לבלתי הטמא במאכלים, ולבלתי חלל ברית קודש, וימותו. ויהי קצף גדול מאד על ישראל" (שם, ס"ב--ס"ד).

ספר חשמונאים ב' יודע לספר פרטים נוספים על גזרות אנטיוכוס:

"אלעזר אחד הסופרים הראשונים, איש בא בימים ויפה מאד בהדרת פניו היה נאנס לפתוח את פיו ולאכול בשר חזיר. והוא היה מבכר מוות מפואר על פני חיי זלזול, וילך לקראת עינויי מוות מרצונו החופשי ויקנא, כמות שראוי לעשות לדוחים באומץ לב לאכול דבר אסור מתוך אהבת החיים. והאנשים שהיו מופקדים על אכילת הזבחים האסורים, הטו אותו (את אלעזר) הצידה, כיון, שהכירוהו זה זמן רב, וניסו לשכנעו להביא בשר המוכן על ידו מן המותר לו לאכול (היינו בשר כשר), ולהעמיד פנים, כאילו הוא אוכל מבשר הקורבן כפקודת המלך. למען, בעשותו את הדבר הזה ינצל מן המוות, ובגלל הידידות אשר משכבר הימים אשר ביניהם יהא נהנה מאהבת אדם.
אולם הוא (אלעזר) התרומם עד למחשבה הטובה שהגיע אליה... ובהתאם לאורח החיים הנאה שסיגל לו מילדותו, ועל הכל לפי התורה הקדושה יצירת האל, ויען גלויות, ויאמר, כי ימהרו לשלחו שאולה..."

הוא נהרג על ידי הגויים בעינויים נוראים והמחבר מוסיף:

"וכן החליף את החיים בהשאירו את מותו למופת גבורה ולזיכרון רוח נדיבה לא רק לצעירים, כי אם גם לרבים מאד מן העם".

אח"כ מסופר שם במפורט על האשה ושבעת בניה, היא חנה ושבעת בניה במקורות אחרים.

"ועוד היה מעשה, ששבעה אחים ואמם נתפשו ונאנסו מאת המלך לאכול מבשר חזיר האסור, ויכום בשוטים ובגידים".
כולם נהרגו בייסורים קשים על שסירבו לעשות כמצוות המלך.

באגרות השמורות בספר חשמונאים ב' פרק י"א אשר אודותיהן בדעתי לפרסם מחקר מפורט, אנו מוצאים שתי אגרות, שזמנן ניסן שנת 164 לפני סה"נ, היינו באביב, שקדם לחנוכת המזבח על ידי יהודה המכבי אגרת נוספת היא מחודש חשוון של אותה שנה. לפי האגרות הללו מסתבר, שעיקר גזרותיו של אנטיוכוס בטלו לפני חנוכת המזבח. בין השאר נזכר שם בפרוש עניין המאכלות האסורים:
"ואל העם הייתה אגרת המלך כדלקמן: המלך אנטיוכוס אל מועצת זקני היהודים וליתר היהודים, שלום. אם לכם שלום, זהו רצוננו וגם אנו בריאים. מנילאוס הודיע לנו על רצונכם לרדת אל בתיכם ואל מעשיכם. ועתה, לשבים עד השלושים בחודש קסנטיקוס (היינו, ניסן) תיכון הימין לבטח. כי היהודים ישתמשו במאכליהם ובחוקותיהם כמלפנים, ואיש מהם לא יורגז בכל דבר על הפשיעות שהיו בלא יודעים".

באגרת משנת 162 לפני סה"נ כותב אנטיוכוס אבפטור, המלך הינוקא, בן אנטיוכוס אפיפנס שמת בינתיים...
"ובשמענו כי היהודים ימאנו להמיר בהילוניות המתוקנת על ידי אבינו והם מבכרים ללכת במידותיהם שלהם ומבקשים להתיר להם את חוקיהם... גזרנו כי המקדש יושב להם, וכאזרחים יחיו על פי מנהגי אבותיהם...".

אנו רואים אפוא, שעניין המאכלות האסורים היה אחד החלקים החשובים של גזרות אנטיוכוס. מסכים אני לדעה, שגזרות אלה תאמו את רצונם של המתייוונים היהודיים. ביטול הגזרות על מאכלות אסורים קדם אפוא, כצעד של פיוס מצד הסורים, לחנוכת המזבח.

ספר "אגרת אריסטיאוס" שנתחבר במצרים במאה השניה לפני סה"נ בשפה היונית, מתאר את תרגום התורה ליונית. המחבר טוען, שמלך מצרים היוני הוא אשר ביקש לתרגם את התורה ליונית. מסתבר, כפי שהראה א. צ'ריקובר, שספר זה נועד בעיקר לקוראים יהודיים.


בין השאלות שנשאלו זקני היהודים נמצאת גם בעיית הכשרות, ומעניין הוא לצטט את הדברים בהרחבה:
"ראוי להזכיר בקיצור את תשובותיו לשאלותיו אשר אחשב, כי רבים ימצאו בהן חפץ על דבר כמה דינים שבתורה, על מאכלות ומשקים, ואף על בעלי חיים הנחשבים טמאים רק לאכילה, ואחרים אף למגע, והלא בריאתם אחת.
פתח ואמר על זה החכם היהודי: הלא תראה את דרך החיים וההתערבות עם הבריות עד כמה הן משפיעות. מתוך התערבות עם רשעים יסורו האנשים מן הדרך, והם אומללים כל ימיהם. אבל אם יהיו בתוך חכמים ונבונים, מחוסר דעת יבואו אל חיים טובים יותר.
ומה אפשר לאמר על המצרים והדומים להם, שטופי ההבלים, המאמינים בחיות וברוב הזוחלים, ולהם הם עובדים, ולהם הם מקריבים, אם לחיים ואם למתים.
ולכן, לבלתי התערבנו באחרים, ולבלתי סורנו מן הדרך, מתוך התחברות אל מקלקלים גדר בעדנו בכל צד בדיני טהרה, במאכל ובמשתה, ומגע ושמיעה וראיה, ובכלל קבע את החוקים הללו לפי ההגיון הטבעי והם מכולכלים בכוח אחד, וכל פרט ופרט יש לו הגיון עמוק, למה אנו נמנעים מהשתמש בזה, ואנו משתמשים בזה, לכן אבאר לך ברמז דק חוק אחד או שנים, לבלתי בואך, לידי סברה מפורכת, שכאילו לטובת העכברים והחולדות וכיוצא בהם ציווה משה לקיים את המצוות ההן אבל הוא קבען בצדק, לשם התעוררות מחשבות טובות והתהוות מידות טובות. כי העופות שאנו משתמשים בהם, כולם ביתיים הם, ומצוינים בטהרתם, והם משתמשים למאכלים בירקות וחטים, כמו היונים והתורים והתרנגולים והקוראים והאווזים - ואחרים כאלה. ובין העופות האסורים תמצא עופות בר, אוכלי בשר, ומדכאים בכוחם לנשארים ואוכלים ברשעם את הביתיים האמורים למעלה. ולא זה בלבד, אלא גוזלים הם אף את הטלאים וגדיי העזים, ועושים עוול לבני האדם, אם למתים ואם לחיים... ובכן על ידי הדינים האלה מסר המחוקק רמזים לנבונים, כי יהיו צדיקים, ולא יעשו כל דבר אשמות".

וכן מוסיף המחבר ומבאר את טעמי המאכלות האסורים והמותרים.

גם נוכרים רבים, אשר קיבלו על עצמם חלק מדיני ישראל, שמרו על עניין המאכלים האסורים כפי שמספר לנו יוסף בן מתתיהו:
"והנה מידינו נגלו החוקים לכל יתר בני האדם, אשר הרבו לקנא בהם מדור לדור... גם בקרב ההמונים עצם זה מדורות רבים מספר המקנאים לעבודת אלוהינו, ואין עיר מערי היוונים או עם מעמי הלועזים, אשר לא פשט שם מנהג היום השביעי שבו שובתים אנו מכל עבודה, וגם משמרת הצומות והדלקת הנרות ורבים מחוקי האוכל אשר ציוו עלינו" (נגד אפיון, ב' ל"ט).

אחד היסודות של היהדות, שהנצרות ויתרה עליה ועל ידי כך פילסה לעצמה את הדרך מהיהדות המוגבלת לעם ישראל ולגרים המוכנים לקבל על עצמם עול מצוות, היה עניין המאכלות האסורים, שמנע נוכרים רבים לקבל על עצמם את היהדות.

יוסף בן מתתיהו חשב לכתוב ספר מיוחד על החוקים היהודיים שהנוכרים מוצאים בהם פסול. בין השאר רצה להסביר שם לקוראיו גם על שום מה נוהגים בני ישראל למול את ילדיהם (קדמוניות א', י', ה', סעיף 192).

ואלה דבריו של יוסף כנגד האשמות הכהן המצרי אפיון בעניינים אלה (נגד אפיון, ספר שני קטע י"ג):
"אפיון מאשים אותנו, שאנחנו שוחטים את בהמות הבית; ואיננו אוכלים את בשר החזיר. והנה בשחיטת בהמות הבית משפט אחד לנו ולכל בני האדם. אילו היה (האנטישמי המצרי) אפיון יווני או מקדוני, לא היה כועס עלינו על דבר זה, כי עמים אלה אף הם נודרים להקריב לאלוהיהם מאות זבחים, ועושים משתה על בשר זבח הקודש. ובגלל הדבר הזה טרם שומם עוד העולם מבהמות המרעה, כאשר דיבר אפיון בפחד. ואילו הלכו כל הגויים בדרכי המצרים, כי אז נשאר העולם שומם מאדם, ומלאו כל חיות טרף, אשר המצרים קוראים להן בשם אלוהים, ושוקדים עליהן לגדלן... והנה הכוהנים המצרים כולם מלים את בשרם, ואינם אוכלים בשר חזיר".

גם הפילוסוף האלכסנדרוני פילון מסביר את טעמי הכשרות לפי תפיסתו הפילוסופית. כי פילון, פילוסוף דגול זה, היה יהודי פרושי שומר מצוות, והוא הסביר את שמירת המצוות לבני דורו ופיאר אותן.

רואים אנו אפוא, שבימי הבית השני הקפידו על ענייני הכשרות, והסופרים בארץ, ובייחוד בחוץ לארץ, הדגישו את רוב החשיבות של ההקפדה על הכשרות.