מאמרים בתושב"ע


מחקרים

מידות לפנים משורת הדין / ד"ר בנימין דה פריס
תורה שבע"פ בתקופת כתבי היד ובתקופת הדפוס / א. מ. הברמן
זכויות הורים בילדיהם במשפט העברי ובמשפטי אומות העולם / ד"ר יצחק קיסטר
"הרבה עשו... כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן" / עמירם דומוביץ
הנישואין בימים קדומים / חנוך אלבק
הצדקה בחיי הציבור / בצלאל לנדוי
הגנה עצמית בעבירות רצח וחבלה (למהותו של דין "רודף") / איתמר ורהפטיג
מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך / בן ציון רוזנפלד
בין ראשונים לאחרונים בענייני נוסח / שלמה זלמן הבלין
נורמה סידרתית להשוואת גרסאות / אבישי יורב
על תולדות מחקר מקורות המשנה / נ. עמינח
על התקופות בתולדות התורה שבעל פה / נח עמינח
למועד חודש האביב / יהודה איזנברג
אפיית מצה בערב פסח / יעקב גרטנר
האופי העממי של בית הדין / פ' דייקן
גרים ובעלי תשובה / ישעיהו וולפסברג
שני ימים של ראש השנה בארץ-ישראל / ש.ח. קוק
הנוהג של פצויי גירושין / זרח ורהפטיג
מסים ותשלומיהם ביהדות אשכנז במאה הי"ז / מאיר הילדסהיימר
התחייבות עצמית של נשים במצות עשה שהזמן גרמא / הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ
הגנת הצרכן במשפט העברי / נחום רקובר
גזירה - שווה מהי? / ירחמיאל ברגמן
הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח / לאה נעמי גולדפלד
העלייה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני / שמואל ספראי
העובר בהלכה / אליקים גציל אלינסון
עדות אישה במשפט העברי / גרשון הולצר
קושיותיו של ר' ירמיה - שיטה או אופי? / מ. זילברג
הפרושים והצדוקים בעניין פרה אדומה / ש. ח. קוק
חג הפסח - פסח בתורת שם החג. / ש. י. זווין
ההורג כינה בשבת - כהורג גמל בשבת? / מרדכי כסלו
"דינא דמלכותא דינא" וגדריו / נחום רקובר
סדר הקרבת מוסף של יום הכיפורים / מרדכי בר"ש ברויאר
מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי / יעקב בזק
עידוד המסחר והכלכלה בפסיקת רבנו תם / פרופ' שמואל שילה
דינא דמלכותא והמנהג הבינלאומי: לקביעת הוגנות דין המלכות / גידי פרישטיק
סמיכה וסמכות / זאב פלק
נסיונו של ר' ישראל משקלוב לחדש את הסמיכה לאור מקורות חדשים / ד"ר אריה מורגנשטרן
חוזה, הגרלה והימור לפי ההלכה / ש' ורהפטיג
הריגת נפשות ודיניה בספרות השו"ת / יעקב בזק
הכותים בדברי התנאים / יהודה אליצור
משנת הגבולין / יהודה אליצור
זכות השביתה ומגבלותיה לפי ההלכה / הרב כ. פ. טכורש
מקורות הפיוט לשבת הגדול לרבינו יוסף טוב עלם (ריט"ע) / ד"ר שלום קליין (מסמך בפורמט word)
דוגמה להסבר דרשה הלכתית / מיכה ארליך (ילפותא)
אתר הילפותות של מיכה ארליך
על החתימה הספרותית כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה / שלמה זלמן הבלין (פורמט PDF)
אוצר לעזי רש"י - תלמוד / משה קטן (פורמט PDF)


ארץ ישראל וירושלים

מהי ירושלים? / הרב שלמה אבינר
חיבת ירושלים / הראי"ה קוק
מצוות כיבוש ארץ ישראל וישובה / יהודה מוריאל
שמיטה / הרב שלמה יוסף זוין
היאחזות בארץ בימי משבר / יהודה איזנברג
מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה הסטורית / ירמיהו מלחי
מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל / יהודה אליצור
איסור הישיבה בארץ מצרים / צבי א' נויגרשל

רמב"ם
הלכות דעות לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תשובה לרמב"ם - הקדמה / יצחק איזק ואלכס קליין
הלכות תשובה לרמב"ם - פרק א' / יצחק איזק ואלכס קליין
עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' / גדי כהן
רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה / ד"ר אוריאל לוינגר
האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בעניני רפואה? / הרב אליעזר רוט

"שולחן ערוך"
מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך / בן ציון רוזנפלד
ה"שולחן ערוך" בקהל חסידים / יצחק אלפסי
"שולחן ערוך" ושו"ע הרב / הרב ש. י. זוין
פרשני ה"שולחן ערוך" / שמואל חגי
ספריו של רבי יוסף קארו / נפתלי בן-מנחם
מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו / פרופ' ח. ז. הירשברג
המהדורות הראשונות של ה"שולחן ערוך" / א. מ. הברמן
ה"שולחן ערוך" ויהדות תימן / משה צדוק
ה"שולחן ערוך" ורבי משה איסרליש (הרמ"א) / ד"ר יהושע הורוביץ
ה"שולחן ערוך" והגר"א / בצלאל לנדוי
יחס חכמי הספרדים לסמכות מרן כפוסק / יוסף פאעור הלוי
יחס ה"שולחן ערוך" לתלמוד ולרמב"ם בעניינים רפואיים / עמנואל יעקובוביץ
מפרשי ה"שולחן ערוך" האחרונים / רב-צעיר
יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד / הרב אברהם שרמן

חגים
מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות / יוסי פרקש
הוראת הימים הנוראים בבתי"ס בחו"ל / ברוך אברמוביץ ועמירם דומוביץ
חג הפסח - פסח בתורת שם החג / ש. י. זווין

תורה שבעל פה
התורה המסורה לשיטת הרמב"ם / מאת הרב קלמן כהנא
לא בשמים היא / יהודה איזנברג
מחלוקות והכרעת הלכה / יהודה איזנברג
איסור כתיבת תושב"ע / ישי רוזנברג

סוגיות הלכתיות
תיכפול/שיבוט בני אדם / אברהם שטינברג
חייך או חיי חברך, חיי מי קודמים? / עמירם דומוביץ
כבוד הבריות / ד"ר נחום רקובר
על חופש המידע וזכויות הפרט / יהודה איזנברג
החיוב להתרפא / אהרן קליינשפיז
חימום מים בשבת / זאב מאור
המשחק בעיני חז"ל / מרים סמואל
הצדקה בחיי הצבור / בצלאל לנדוי
על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי / נחום רקובר
לשאלת היחסים בין העובדים והמעבידים / הרב ש .ישראלי
קשים גרים לישראל כספחת / הרב יוסף אביאור
הכוונה בעשיית מצווה / ישראל תא-שמע
החובה להציל נפשות / ד"ר אליעזר בן-שלמה
גר צדק / הרב יוסף אביאור
גרות וגרים - הנפש אשר עשו בחרן / הרב יוסף אביאור
כמה מרובע יתר על העיגול רביע / פרופ' עמוס ארליך
תוקפם של המנהגים בישראל / הרב ברוך אפרתי
חצי נזק - דין בבעלים או דין בשור? / דוד סבתו