לארשי-ץראב ימורה אבצה

יאנליו באז ר"ד

ט"ישת ז"ל םיינחמ

א קלח


תמקהכ ויתולועפ ,ויתונויגל רואתב ,ץראב יאמורה אבצה תכרעמב קסוע רמאמה :תיצמת
רמאמה רקוס ןכ ומכ .'וכו םבשומ םוקמ ,םילייחה ידמו קשנה ,'דכו תולעת םירשג ,םירצבמ
.םהילע וליטהש תורזגו םהיתפידר ,ץראה ןברוח לשב םיאמורל םידוהיה לש ןייועה םסחי תא

;הדוצמ ;אמור אבצ ;לארשי ץרא :חתפמ תולימ

םיכרדה דצב ,רתויב תולודגה הירעב הרקיעב הטשפתה ץראב יאמורה אבצה תכרעמ
ונח םהבו תודוצמו םירצבמ ומקוה םייגטרטסאה תומוקמב .ביבס היתולובג לעו תובושחה
ינפמ תולבגה לעו ,ודרמתי אלש םיבשותה לע רומשל רקיעב היה םדיקפת .םיאמור תונויגל
יחרזמה רוזאה תא התוויה איה יכ ץראל היה דחוימ ךרע .םירז םימע לש השילפו הרידח
םיאמורה .רתויב םילודגהמ םהיביוא ונכש החרזמ הלובגבו םיאמורה הירפמיאב רתויב
םהירוציב תמקהבו הירפמיאה יבחרב םהיתואבצ תקזחהב דואמ םיבר םיפסכ ועיקשה
היהש ברה רשועה הארמל .ביבס היתולובגבו םייגטרטסאה היתומוקמב דוחייב ,םיללכושמה
הרשועכ רשוע ךל ןיא" :םינומדקה וניתובר ורמא ,ויתואבצב דוחייבו ,יאמורה ןוטלשב חוור
.ב ,טמ ןישודיק) םיימורה ולטנ םהמ העשתו - םלועל ודרי תורישע ןיבק הרשע" ."ימור לש
.(ח"כ ןתנ יברד תובא

תובשומ ידילי םהב ויה ןכ .םידקפמה תורושב דוחייב ,םיאמור ותרש ץראב ונחש תונויגלב
םיריכש םיברע ;םיאמור וא םינווי :לארשי ץרא ינב ןכו ,ןוכיתה םי ביבס ןבורב תונוש תוימור
.םידוהי תצק םג הארנכו ןדריה רבע תולובגמ

'ד" :רמוא ,םורדב ןירבוג-תיב הרייעה ןב ,ןנחוי יבר .תימור התייה אבצב תימשרה ןושלה
ןכ .(ט ,א הליגמ ,ימלשורי) "ברקל תימורו ...רובידל תירבע ...םלועה ןהב שמתשיש תונושל
ויה םהו ,תינווי תורבוד תוצראמ ואבש םישנאה ברקב תינוויה הפשה אבצב הרוגש התייה
ןושל" :ורמא הרוגש תינווי וא תימור הלימ וזיא לע רמול םימכח וצרשכ .דואמ םיבר
.(ב"י ,א ,הבר תומש) אבצ ישנא ןושל ונייה ,"ןיטוידרס

ינש לע ,ץראה לש תויביטרטסינימדאה תודיחיה יפל תוביטחל קלוחמ היה יאמורה אבצה
םש לע םג הארקנ םירצמ ,היקני'פ-ןונבלה ,היברע-יחרזמה ,יניתשלפ-יברעמה :ןדריה ירבע
.סכוד :ימורה ראותב רתכומ היה הביטח לכ לש ןוילעה דקפמה .'וכו הירדנסכלא - התריב
סכוד ,איברעד סכוד ,יניתשלפד סכוד :המודקה ונתורפסב אבומ הלא םיסכוד לש םרכז
"ושע" וא "םודא" יוניכב האבצלו אמורל וארק םידוהיה .(ח ,א הבר הכיא) 'וכו יקינפד
ושע ולאו" :םירמוא םה ,"םינטק םילעוש" ארקמה ירבד לע .בר זובב הילא וסחייתהו
.(וט ,ב הבר םירישה ריש) "היסכודו

תודוצמ תואצמנ ובש םיוסמ רוזא לש דקפמ היהש סוטיסופרפה אוה סכודהמ הכומנ הגרד
.הברה תונויגל ול שיש ךלמל לשמ" :המודקה ונתורפסב רכזנ הז .םינוש םידודג םינוחו תודחא
.(בי ,א הבר רבדמב) "ינפל דמועה ןויגלה ןמ ץוח ,תונויגלה תא הנמ ךל :סוטיסופרפל רמואו

אבצב היזיווידה ומכ ,אבצב דוסי-תדיחי הוויה ןויגלה .תונויגלל קלוחמ היה ימורה אבצה
לש יללכה ודקפמ - םיילגר םבורב ,םימחול 6,000 - 4,000 בוריקב היה ןויגל לכב .ינרדומה
10 ויה ןויגלב .תיאמורה הרבחב דבכנ ראות היהש ,סינויגל סוטאגל ראותב רתכומ היה ןויגלה
היה שיא ףלא לכל .(ב ,ב"ל תוכרב) המודקה ונתורפסב ןוטרקה והז ,הארנכ .םיטרוהוק
ותוא ושע" :המודקה ונתורפסב אוה ףא אבומ סונובירטה לש ורכז .ףלא-רש :דקפמ
רכזנש ,ןוירוטנקה היה האמ דקפמ .(סונוכירט תועטב .א ,ג רתסא שרדמ) "סונובירט
.םישרפ ףגא היה ןויגל לכב .(ז ,זט הטוס אתפסות) ןורטק - שובישב - המודקה ונתורפסב
לש אלא התייה ןכ .בוריקב ,םישרפ 500 הנמש ,ףנכ ונייה - אלא :תימורה הלימב ארקנ ףגאה
- המרות הלימב םיאמורה וארק ,אלא לש תירישע בורל ,םישרפ לש הגולפל .םישרפ 1,000
רחא ופדרש םירצמה לע תרפסמ הדגאה .תוימרות :םיבר תרוצב המודקה ונתורפסב תרכזנה
תגהנמ תויהל תוכלמ הדמל ןאכמ .דחא שיאכ ,תוימרות תוימרות ןלוכ ושענש" :לארשי
.(תוימרות ביתכה - סק לאומש ,ינועמש טוקליב .ג ,חלשב אתליכמ) "תוימרות תוימרות
הרשע דקפמ .ללכב ןויגלה דוקיפב דבכנ היהש ,סוטקפרפ ארקנ םישרפה ףגא לש ודקפמ
ץרש הדוהיבש (המחלמב) סומלופב השעמו" :המודקה ונתורפסב רכזנ .ןוירוקד ארקנ םישרפ
ורורחש ירחא .(ב"כש םירבד ,ירפס) "ועיגה אלו - וגרהל וסוסב לארשי ןב רחא דחא ןוירוקיד
ןוירוקיד" :והוריכה וניתובר .ריעה תצעומל רחבנ היה םג בורלו ,ותליהקב דבכנ היה ודיקפתמ
.(ג"תת ,א ינועמש טוקלי) "הרזג רזוג

ידודג - ישרפד אדנוג ."יאמורד אדנוג" - אדנוג - םיאמור אבצ ישנא דודגל וארק וניתובר
:םיבר) דנו'ג חסונב ,תיברעב םג היוצמ וז הלימ .('א ,ו"פ אעיצמ אבב .א ,ז"נ ןיטג) םישרפ
תקלוחמ התייה תיברעמה לארשי-ץרא .דחא דודג הנוממ ותנגהלש זוחמ םג ארקנ ןכ .(דונ'ג
.הב םיברעה ןוטלש תישארב ,םידנו'ג ינשל

לש םידודג ויה ,שביה ומילקאל לגתסהל םיסוסל היה השקו רבדמה תולובגב ונכשש תונויגלב
ויה ןכ .םירצמ וא ןדריה-רבע אבצב הנא'גיהה ידודגל המוד .יראדמורד תימורב ,םילמג יבכור
:רפוסמ ונתורפסב .םיהובג םידקפמ תעיסנ וא תואשמ תעסהל ,תונורק ,תולגע תצק ןויגלב
,הבר תישארב) "תונורקב יבשוי ןהמו םיסוס יבכור ןהמו לזרב ישבול ןהמ ךלמ לש תולייח"
.('י ה"ע

תימורה הלימה .ירמונ :םיבר ;"רפסמ" ונייה ,סורמונ :תימשרה הלימב ארקנ היה יארוטה
ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב" :םימכחה ירבדב ,המודקה ונתורפסב םג תרכזנ ,ירמונ
:בותכ םודק חסונ יפל .(ב ,א הנשה שאר הנשמ) "ןורמ ינבכ (אוה ךורב שודקה ינפל=) וינפל
םילייחה ומכ ה"בקה ינפל םירבוע םדאה ינב ונייה .תימורה ירמונ הלימה וזו ,"ןירמונ ינבכ"
.ןוילעה םדקפמ ינפל דעצמב

:(תישילשה האמב בוריקב) לאילמג ןב ןועמש ןבר רמוא ,ץראב יאמורה אבצה תעונת הארמל
םויב תוצר ןלוכש .הלטב תחא ןירמונ הל ןיאש ,וז ימור תוכלמ לש התלודגו הרשוע הארו אוב"
.(ב ,חלשב ,אתליכמ) "הלילבו

.תואטוידרס וא תוטוידרס :םיבר ,טוידרס :הלימב םג אבצה שיאל וארק ץראב םידוהיה
היהש טוידרסה לע םתנשב ומלחש םידוהי ויה ,הארנכ .אבצ-שיא ונייה :טויטרטס תינויהמ
"ול תישענ הרימש - טוידרסל שפתנה" :םהל םיצעיימ לארשי ימכח ךכיפלו ,םהילע אונש
ןושל" תרכזנ ןכ .םיקיזמ ינפמ וילע תדחוימ הרימשל קוקז הזה םדאה ונייה ,('א ,ז"נ תוכרב)
.ליעל אבומש ומכ ,"ןיטוידרס

הב םישמתשמ ונאו ,יאמורה לייחל יוניככ סגלק הלימה םג המודקה ונתורפסב תרכזנ םעפ
הטוס הנשמ) "ןיסגלק תעפשו ...ינפמ וארית לא" :ורמא וניתובר .רזכאו ןצחש לייח לכל וישכע
הלעמ" ונייה סורטגלק תינויה הלימה איהש םירבוס שי .תאזה הלימה אצומ עודי ןיא .(א 'ח
הרזגנ סגלק הלימהש םירבוס םירחא .הפקתהה תעשב שיערמה לייחה לש ויוניכ והזו ,"שער
.לוענל גהונ היה לייחש םירצק םיפגמ השוריפו סגילק תימורה הלימהמ

,םירוציב תמקה :אבצ-תדובעב וקסע וישנא .רזע ידודג ןויגלב ויה רידסה אבצה דבלמ
תעונת יכרוצל רקיעב ושמיש םיכרדה .'וכו םימ-תולעת ,םירשג ,םיכרד ,םיניטקרסק ,םירצבמ
:םיבר) אטרטסא :דומלתה תורפסב םג היוצמ - הטרטס איה ךרדל תימורה הלימה .אבצה
לש םנוטלש ימיב .(ד"כ ,'ב ןילוח ,אתפסות .'א ,'ב ןטק דעומ) (ןיטרטסא וא ואטרטסא
םיכרדה ידצב .םמש לע בורל וארקנש תובושח םיכרד תלילס לעופל ץראב האצוה םירסיקה
לע לקהל ידכ תובושחה םירעה ןיב ,םיימור ןילימב ,םיקחרמה תא ונייצש םידומע וביצה
ץראב ואצמנ לימה ינבאמ הברה .'מ 1480 אוה ימורה לימה ךרוא .וללה םיכרדב אבצה תעונת
תא וריכה וניתובא םג .ומקוה ןה םנוטלש ימיבש םירסיקה תומש םיקוקח םג ןהילעו
ןיעוט ןיכלוה ןילימ הב היה אלש הליסמ" :רפוסמו .ןילימה ינבא תאו תויאמורה תוליסמה
רמוא אוה ןכו ...לימה תא ןיאור םדא ינב ויהיש ןילימ הב עבק :ולש ןוטלשל ךלמה רמא .הב
.(אל והימרי .זקתת םירבד ,ינועמש טוקלי) "םינויצ ךל יביצה" :(והימרי איבנה)

דוחייב ,ונימי דע וראשנ םירשגהמ םידחא ידירש .םילחנו תורהנ לע םירשג ונב רזעה ידודג
(הינשה האמב) לארשי ימכח לש תחא החישב אבומ םיאמורה לש םירשגל זמר .ןדריה-רבעב
...םירשג ונקת ,םיקווש ונקת - ?וז המוא לש םהישעמ םיאנ המכ" :ץראב םיאמורה ישעמ לע
לוטיל םירשג ...םמצע ךרוצל אלא ונקת אל ,ונקיתש המ לכ :רמאו יאחוי ןב ןועמש יבר הנענ
.(גל תבש) "סכמ םהב

םימ רסוחמ ולבסש םירעל םימ תקפסאל (טקודאוקא) תולעת ונב יאמורה אבצה תמזויב
לא םימ תולעתו םילשורי לא המלש תוכירבמ הנבנ םימ רוניצ .יאמור אבצ הנח םג םהבו
לא םתדהא תא םבלב ועטנ הזבו ,םיחרזאל םג ןבומכ ורזע אבצה לש הלא תולועפ .הירסיק
סנכנש ךלמל" :תירבעה הדגאה ירבדב םג טלבתמ הז רבד ץראב היתואבצ לאו אמור תונוטלש
?השע המ !ונילע ךולמתש הבוט ונל תישע םולכ :ול ורמא - !םהילע ךולמא :םהל רמא הנידמל
!םכילע ךולמא :םהל רמא .תומחלמ םהל השע ,םימה תא םהל סינכהו ,המוחה תא םהל הנב
.(ופר ,א ינועמש טוקלי .[םולש-שיא תרודהמ] ג"כ תומשל אתליכמ) "!ןה !ןה :ול ורמא -

וצליא זאו ,תונוש אבצ תודובעב שיחהל חרכה םימעפל היה ץראב הווהתהש דחוימ בצמ ךותמ
.המודקה תורפסב םימעפל תרכזנה אירגנאה יהוז .ןוצר-יאמ וז הדובעל תאצל םיחרזאה תא
שרדמ) "החמשב אלא אירגנאכ תווצמה תא השע אל" :ללכב סנוא לש הארוה הלבק םג ךכיפל
םלועה תמחלמב ,ץראב םיכרותה ימיב הר'חוסה תא הריכזמ אירגנאה .(ב"יק םיליהת
.הנושארה

ךרוע היהש םדאה .ץראה תולובגבו םייגטרטסאה תומוקמב תודוצמ ול םיקה יאמורה אבצה
,רוטאטמ הלימב ארקנ היה ,ןיטקרסקה וא ,הדוצמה ןיינב תא לעופל איצומו תינכותה
םקוה הילעש המדאה תא םיעיקפמ ויה םיאמורה .(קלב אמוחנת) הקיתעה ונתורפסב תרכזנה
.םוירוטאטמ :תימורה הלימב תארקנ וז העקפהה תוכז .הדוצמ וא הנחמ

,הלדוגב הנוש התייהו תעבורמ התייה התינכות ,בורל .םינבא היונב התייה תיאמורה הדוצמה
הנושאר הגרדממ םייגטרטסא ךרע ילעב תומוקמב .יגטרטסאה הבצמו הכרע ,המוקמ יפל
ויה התמוח ךרואלו הדוצמה תוניפב .םילייח לש בר רפסמ ןוסכא םשל ,הלודג הדוצמה התייה
תעשב הנגהה תלקה םשל תחא הסינכ התייה הדוצמל .םילגועמ וא םיעבורמ בורל ,םילדגמ
היה הובגה לדגמה .בטיה םירצובמ םילדגמ םייונב ויה חתפה ידצב .הילע ביואה תורעתסה
הדוצמה רצחב .הנכסה היופצ ונממש חטשה ינפ לע הפי ףיקשהל ידכ ,תיפצת תדוקנ םג שמשמ
ףגאב .םישרפלו םילגרל :תונושה םהיתוגרד יפל םילייחל תונועמ - םירדח ירוט םייונב ויה
היה יזכרמ םוקמב .םירטנמאמרא - קשנה ינסחמ ויה ןכ .םוררוה - ןוזמה ינסחמ ויה דחוימ
.הדוצמב רתויב דבכנה םוקמה היהש ,ןויגלה לש םילמסהו םילגדה םירומש ויה וב לגדה ןועמ
הדוצמב ישארה ןועמה .םהידרשמו רתויב םיהובגה םידקפמה תונועמ ויה לגדה םוקמ ביבס
םישנא ,בורל ,ויהש ,ינאירוטרפ :וארק וילע םירמושל .םוירוטרפ ימורה םשב ארקנ היה
לש םינושה היקלח ןיב .ללכב הדוצמה ירד לע םדחפ תא וליפהש הארמו ףוג ילעב ,םיצימא
לא םיידדצ תובוחר ופעתסה ונממו ישארה בוחרה ליחתה חתפהמ .תובוחר ויה הדוצמה
ויה תורחאב וליאו ,םימ תריגאל תוכירב תויוצמ ויה תודוצמ הברהב .םינושה תונועמה
תומי לכ םרוזה לחנ וא ןייעמ די לע הדוצמה תא תונבל ולדתשה בורל .הדוצמל ץוחמ תוכירבה
םיינוציח תורמשמל םישמשמ ויהש םינטק םילדגמ ,בורל ,םייונב ויה תודוצמה תברקב .הנשה
וא תועבג ימורמב םייונב וללה םילדגמה ויה דחוימה םדיקפת תביסמ .תיפצת-תודוקנל וא
וראשנ תונושו תובר תויאמור תודוצמ לש םידירש .םידחוימ םייגטרטסא תומוקמב ,םירה
.ונימי דע ,יחרזמה ןדריה-רבעב דוחייבו ,לארשי ץראב

תואסרגב המודקה ונתורפסב היוצמ וז הלימ .םורטסק וא הרטסק הדוצמל וארק םיאמורה
.הרצק ,ארטצק ,(ארטסיג) ארטסג ,(תוירטסק) הרטסק (תוארטסק :םיבר) ארטסק :תונוש
.לארשי ץראב תומוקמ תומש לע םג תארקנה ,רצק :תיברעה הלימה הזמ

יבר :תונויגלהו תוארטסקה" :לע ורמא ונימכח .םינושה תונויגלה ידודג ונח תוארטסקב
וארק הרטסקה ילייחל .(בי ,חי תולהא אתפסות) "ןירהטמ - םימכחו ,אמטמ - אישנה הדוהי
ךירצ) ןומירדא םוקמל לשמ" :שרדמב רכזנה סונירטסוקה והז .סיסינרטסק םיאמורה
השע המ .תוסייגב שבוימ אוהש ,(הממש-רבדמ השוריפש תינוי הלימ וזו ,ןומירא :תויהל
וארק הרטסקב הנחש דודגל .('ה ,הל הבר ארקיו) "ורמשל ליבשב סונירטסוק וב בישוה ?ךלמה
.(ב ,ט םירדנ ימלשורי) "תרבוע התייהש אירוטסק" לע רפוסמ ונתורפסב .אירוטסק

םג היוצמ לטסק הלימה .המודקה תורפסב לטסקה יהוז .םולטסק וארק הנטק הדוצמל
.םיאמורה לש תודוצמ ויה םהבש תומוקמ לע תארקנו תיברעב

איה - סוגריפ תינוויה הלימה הזל הליבקמ .סוגרוב הלימב םג םיאמורה וארק הדוצמל
ורמא םימכח .המודקה ונתורפסב ,(ןינגרוב :םיבר) ןגרוב הלימה

...םינגרובהו םיברעה ילהוא :םילילא תדובע רודמ םושמ םהב ןיא תומוקמ הרשע"
רודמ םושמ ןיא..ןינגרובה" ,('י ,חי תולהא ,הנשמ) "תונויגלה םוקמו םיצחה םוקמו
.(בי ,חי תולהא אתפסות) "םימעה

תויונב ויה ןהבש תורייע ויה ולא .(זל הבר ארקיו) "ןינגרוב לש ...תורייע" לע םירבדמ םימכח
תורבדמב םיאמורה תדוצמ םג .לובגה לע בורל ,יגטרטסאה ןכרע תביסמ .םינגרוב ,תודוצמ
"ינשה ןגרובל עיגה ,ןושארה ןגרובל עיגה .רבדמב ךלהמ היהש ךלמל לשמ" :ןגרוב הארקנ
ןדריה-רבעב רבדמה ךרואל היהש ,םינגרובה ,םירוציבה-וקל זמר והז הארנכ .(ז הבר ארקיו)
חתפיהל ןגרובה לש וכרד ןיא :ינגרובה רמא" :ינגרובה אוה ןגרובב הנוחה לייח .יחרזמה
ימיב םינבלצה יפב םג היוצמ התייהש ,גרוב תיאמורה הלימה .(םיליהת שרדמ) "הלילב
.םינוש תומוקמל םיברעה יפב 'גרוב הרוצב הראשנ ,םייניבה


,דחוימ יגטרטסא ךרע םהל היהש םתואב רקיעב ,םיכרדה לע תורמשמ ודיקפה םיאמורה
ובישוהו" :תואדסורפ וא תואדזורפ םיברב ,דומלתב היוצמ וז הלימ .םוידיזרפ םהל וארקו
היה וב יכ ,םוידיזרפ :ארקנ ץראה םורדב םוקמ .(א ,ח"כ תינעת) "םיכרדה לע תואדזורפ
.תמסרופמה אבדימ תפמב םושר .יאמור םיכרד רמשמ

לע ,המודקה ונתורפסב תרכזנ ,ירבעה רובידב הרוגשה ,אבצה ישנא ןועמ ,ןיטקרסק הלימה
דוד התוא השעש הירק ...דוד הב הנחש הירק" :שרדמה רמוא "דוד הנח הירק" םילשורי
הלימה הארנכ .(ןוטקרצק .אי ,'ח הבר םירישה ריש .וכ אתחיתפ ,הכיא) "ולש ןיטקרסקל
.אבצ ונייה ,סוטיקרסקא תימורה הלימהמ האב ןיטקרסק

רמאמה ךשמה