(םיעטק) שדקמה תדובעב יול טבש דמעמ

ןגובנלנצק יולה ןושרג בקעי ברה

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

.דחוימה םדמעמבו םעה ייחבו ,שדקמה תיבב םייוולה ידיקפת ןווגמב ןד רמאמה : ריצקת

שדקמה תיב ,יול : חתפמ תולימ
יול טבשל המדק םירוכבה י"ע שדוקה תדובע
תדובע התייה םהינפל .יול טבשל שדוקה תדובעו םירחבנ םידיקפת ורסמנ ןכשמה תמקה םע
.םירוכבה ידיב הרוסמ שדוקה

,תורוכבב הדובעו תורתומ תומבה ויה ןכשמה םקוה אלש דע" :ונינש (ב ,ב"יק) םיחבז הנשמב
."םינהוכב הדובעו תומבה ורסאנ ןכשמה םקוהשמו

ינב ירענ תא חלשיו" ('ה ,דכ תומש) רמאנש המ יכ ורמא"
:(םש) תוינשמה 'יפב ם"במרה
."ה"ע ונבר השמ דעו םדאמ ,תורוכבב אלא הניא םלועל הדובעהש .תורוכבה םהש "לארשי

הבר רבדמב) .השמ דעו םדאמ םירוכבה י"ע תונברוקה תדובע לע טרופמ רואת ונאצמ שרדמבו
:(ו 'א 'פ
ותיירב תליחתמ לוט .יול לש וטבש דמע אלש דע םיבירקמ תורוכבה ויהש ךל עדתו"
הנוהכ ידגב שבל ...ונברק בריקש ןויכו ...םלוע לש ורוכב היה ןושארה םדא ,םלוע לש
.תשל ןרסמ ,םדא תמש ןויכ .םהב ןישמתשמ תורוכבה ויהו ,ויה תבש ידגב ...הלודג
חנ תמ ...ןברוק בירקהו חנ דמע .חנל ןרסמ חלשותמ תמש ןויכ ,חלשותמל ןרסמ תש
,ונממ תדמוע תובאה תלשלש חנ הפצש ינפמ ...רוכב היה תפי אלהו ...םשל ןרסמו
,רוכב היה םהרבא יכו ,םהרבאל הרסמנ םש תמ .םינהוככ בירקמ היה םשש ךל עדתו
והלעיו" (ב"כ תישארב) רמאנש ,בריקו ,הרוכבה ול הרסמנ קידצ היהש ינפמ אלא
רוכב בקעי יכו ,בקעיל הרסמו קחצי דמע .קחציל הרסמ םהרבא תמ ."ונב תחת הלועל
.רוכב אוהש ושעל בקעי רמא םנח לע אמש ...המרעב ושע ןמ בקעי הלטנש אלא ,היה
חלשיו" (ה ,ד"כ תומש) רמאנש ,ובירקה ןה תורוכבה ,יניסב השמ בירקהש העשב ןכו
תורוכבה ואובי ורמא ,(לגעה) השעמה ותוא לארשי ושעש ןויכו ?"לארשי ינב ירענ תא
(תובישחו הלודג לש הנתמ) יפקורפ יתתנ ינא ,םיקולאה ל"א ...וינפל תונברוק ובירקיו
ינא ירה ,לגעה ינפל ובירקהו ודמעו יב ורפכו ,םלועב םילודג ןתוא יתישעו ,תורוכבל
."יול ינב תא סינכמו תורוכבה תא איצומ

ןבה ןוידפמ םירוטפ - םיוולב םירוכבה ייודפ
. םיוולה ונמתנ םמוקמב .שדוקה תדובעל םירוכבה ולספנ לגעה אטח ללגב

הויצ 'הו ,(ב"י ,ג רבדמב) "םיוולה יל ויהו 'וגו רוכב לכ תחת 'וגו םיוולה תא יתחקל הנה ינאו"
ןכו ,יולב הדפיי רוכב לכו ,םתמהבו םיוולה תא דוקפל ןכו ,המהב רוכבו םירוכבה תא דוקפל
רפסמו .השלשו םיעבש םיתאמו ףלא םינשו םירשע םרפסמ היהו ודקפנ םירוכבה .תומהבה
םיעבש םייתאמה ייודפ תאו .םיוולב םירוכבה ודפנו ,ףלא םינשו םירשע היה ודקפנש םיוולה
ןרהאל השמ ןתנ םייודפה ףסכ תא .תלגלגל םילקש השמחב ודפ םיוולה לע םיפדועה השלשו
.וינבלו ןהכה

לארשי ורטפ םה םא המו ,רומח רטפ ןוידפמו ןבה ןוידפמ םירוטפ םיוולהש ו"קב ונדמל ןאכמו
ןמ אבה לארשי ןב ןכו .ןבה ןוידפ תוצממ ןמצע תא ורטפיש אוה ןיד ,תורוכב ןוידפמ רבדמב
רוכבב ןיבייח לבא .םחר רטפ - םאב יולת ןיינעהש יפל ,ןוידפמ רוטפ היוולה ןמ וא תנהוכה
.יול וא ןהכ וילעב םא העקפ אל ותשודקו אוה שודק הז רוכבש ינפמ ,הרוהט המהב
בל יבוטו םישודק ,םיקידצ ,הרות ילודג - רחבנה טבש
תניחבבו ותריצי םע שדקתנו דחייתנש רחאמ םיאלפנהו םידבכנה וידיקפתל הכז יול טבש
םילפנ ללכמ אצישמ" (י"שרבו ,ו"ט 'ג רבדמב) "הלעמו שדח ןבמ" ,ךיתשדק ןטבב ךרצא םרטב
תויהל טבשה ותוא אוה דומל םולש 'רב הדוהי 'ר רמא .שדוקה תרמשמ רמוש תורקל הנמנ אוה
,הארק וא ומש ארקתו בותכ םיחאה לצא .וארק 'ה ,בקעי ןבל "יול" םשה םג ."ןטבה ןמ הנמנ
םינבה תא תוולל דיתע הז יול"
- (י"שרבו ךל ,ט"כ תישארב) "יול ומש ארק ןכ לע" ולצאו
ןתנו ,הז םש ול ארקו וינפל ואיבהו לאירבג ה"בקה חלשש ,םירבד שרדממו ,םימשבש םהיבאל
."יול וארק ,תונתמב והווילש לעו הנוהכ תונתמ ד"כ ול

תובישי ומייק ,הרותה תא ןמזה לכ ורמש וישנא לכ רשא ידיחיה היה הז רחבנ טבש ,ןכאו
.המכחו הרותל ,'ה תנומאל םעה לכ תא וכירדהו טפשמ ורוה ,הרות תצברהל
תדובעמ היה יונפ יול לש וטבש יול ןב עשוהי יבר רמא" .יול ינב תא ודבעש אל םירצמה ףאו
רמוא ן"במרהו ,('ע ר"ב שרדמה ישרפמ) "'ה קלח םהש םירצמה ויה םיעדויו" .('ה ר"ש) "ךרפ
טבש הערפ םהל חינה ןכלו .םתרות ירומ םימכח םהל תויהל םע לכב גהנמו"
('ד 'ה תישארב)
הערפ לש השקה דובעשה ןמזבש ,יול ינב ויה בל יצימאו םיזע ."םהינקזו םהימכח ויהש ,יול
,תופסותה ילעבמ ז"דבו) םהילע ליטהל וסינש תודובעה עצבל וברסו תודגנתה יול טבש ינב וליג
,('ד 'ה תישארב
דובענ אלש ,הלילח ,ה"ב שודקה לש אשמ תדובע דובעל ונא ןידיתע ,יול טבש רמא"
םיעדוי םניאש ,םלוכ ורמאו םיוולה ונעו .ונל ןתיש רכש םושב ,הז עשרל הדובע םוש
."הדובע רבד םוש םהל לואשל הפ ןוחתפ ול היה אל האלהו םוי ותואמו .םינבל תושעל
וליפא םרפסמב ועיגה אל יניס רבדמב םיוולה ודקפנשכ המל ,לאוש (ד"י ,ג רבדמב) ן"במרה
יול לש וטבש יכ וניתובר ורמאש המל קוזיח הזש ,שרפמו ?םלוכמ תוחפה לארשימ טבש יצחל
הברי ןכ"ב ויה אלו "ונעי רשאכו"ב ויה אל םה ,ךרפ תדובעבו םירצמ תכאלמ דובעשב ויה אל
."ץורפי ןכו

םירבד)"ורצני ךתירבו" ,הלימ תוצמ לע וליפאו ,תווצמה לע יול ינב ורמש רבדמב םתויהב םג
,ט ךתולעהב ירפס) "ןילמו ןילומ ויה םהו ולמ אל לארשי לש ,רבדמב ודלונש םתואש" .(ט ,ג"ל
.(ב"ה ג"יפ האיב ירוסיא 'לה ם"במר ;ו ,ט"י הבר תומשבו ;ט ,ג"ל הכרב ;ה

םיקידצ ויהש יול לש וטבש ןה ולא - ץראב וארנ םינצינה" ,שרדמב .יול ינב וארקנ םיקידצ
םלדיג ךכיפל ,םיבוט םישעמ וחירפהו םיקידצ ויה יול לש וטבש" ,(ו"ט הבר תומש) ,"ןלוכ
.('ג הבר רבדמב) "זראכ לארשיב ה"ב שודקה
הרשעמ דחא שרפוה יול טבשש םירמוא ל"זח ."'הל שדוק" וארקנו יול ינב ויה םישודק
ךל שי אלהו ,בקעיל ךאלמה רמא - "ךל ונרשעא רשע" (ז"ל 'פ) א"רד יקרפבו .('ע הבר תישארב)
ורייתשנו ,תוהמא עבראל תורוכב עברא שירפה ,בקעי השע המ .יל םתוא תרשע אלו םינב
יול הלעו ,יולב רמגו ןועמשמ ליחתה דועו .ומא יעמבש ןימינבב רמגו ןועמשמ ליחתה .הנומש
.'הל שדוק רשעמ

ןניא תוירוה לכש" (ג"ל הכרב) ירפסב .לארשיל טפשמו הרות תורוהל ,'המ ךרבתנ יול טבש
הרומש) ירומד ןנברמ אברוצ תחכשמ אל אבר רמא (א ,ו"כ אמוי) ארמגב ."םהיפמ אלא תואצוי
ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי"
(י ג"ל םירבד) ביתכד ,יול טבשמ יתאד אלא (לארשיב תוארוה
."לארשיל

תשרפב קלח חקל אל .'ה ךרדמ הייטס תנכסמ דימת לצינו .הפורצ םימש תאריב יול טבש הכז
וריזחהו םעה תא גהנש טבשה אוה .הרז הדובע דבע אל םלועמו ,םילגרמה תצעב היה אל ,לגעה
יול דע ארובה תא ריכהש וניבא םהרבאמ ליחתמה הרותה תלבק רדס ם"במרב ונאצמו .בטומל
(ג"ה א"פ ם"וכע 'להב) ,רחבנה טבשה יבא
הכלמממו ריעל ריעמ םעה ץבקמו ...וארוב תא םהרבא ריכה הנש םיעברא ןבו"
םהב לתשו ...תובברו םיפלא וילא וצבקתנש דע .תמאה ךרדל והריזחיש דע ,הכלממל
.ריהזמו דמלמ קחצי בשיו .ונב קחציל ועידוהו םירפס וב רבחו ...הזה לודגה רקיעה
וניבא בקעיו .וילא םיוולנה לכ קיזחמו דמלמ בשיו ,דמלל והנימו בקעיל עידוה קחציו
תוצמ רומשלו 'ה ךרד דמלל הבישיב ובישוהו שאר והנימו .יול לידבהו םלוכ וינב דמל
חכשי אלש ידכ הנוממ רחא הנוממ היהו יול ינבמ וקיספי אלש וינב תא הויצו .םהרבא
איהש ,המוא םלועב תישענו .םהילע םיוולנבו בקעי ינבב רבגתמו ךלוה רבדה .דומלה
דובעלו ןהישעמ דומלל ורזחו ,םירצמב לארשיל םימיה וכראש דע .'ה תא תעדוי
תדובע יול טבש דבע אל םלועמו .תוצמב דמעש ,יול טבשמ ץוח .ןתומכ םיבכוכ
."םיבכוכ
לש םיבשומה ,יול טבשל הנפ םעה לכ ,םיטבשה לכ לש ינחורה זכרמה היה םיוולה ירעב
.םימכחל דעו יתב ויה םייוולה

(ב"מש) ךוניחה רפסבו
תדובעל רחבנה טבשה אוה יכ ,םיטבשה ראש לכ יכרוצל םינוכנ ויה םיוולה ירעש יפל"
ךותמו ...המדאה תדובע יקסעב םידורט ויה אלש .המכחב היה םקסע לכו .ךרבתי 'ה
."םהירע לע לארשי לכ קסע היה םכותב המכחהש ךכ
(נ"ת םש) המכחה לעו הרותה לע רידת דוקשל םהל רשפאל ידכב תאזו ,הלחנב הכז אל יול טבש
,ומלועב הלוגס םתושעלו םתוכזל הצורו לארשי ומע בוטב ץפח ה"ב שודקהש יפלו"
טבש תויהל ...םש ישנא ,תמא ישנא ,'ה ךרב ערז םה יכ םוריכי ןעמל ,ןובנו םכח םע
הז לכו ...עורזלו שורחל הדשה ואצי אל .תועקרקב הלחנו קלח ילבמ םהב ולוכ ,דחא
םיכירצ לארשי לכו ...תומכח דומלל םינפ לכ לע ,ויתותע איצוהל וילא הביס תויהל
."םתוא ורוי רשא לככ םתצע רחא תכללו םתעד םיכסהלו ,םהיפמ הרות שקבל
טלקמ ירע - םיוולה ירע ח"מ ועבקנ ךכ םושמו .בל יבוטו םיננוחמ ,ויה תוימורת תודימ ילעב
תשדוקמה םתמדא וילע רפכת ילוא .םכרע ןיחו םלעפ רשוכ ,םתלעמ לדוג ינפמ" ,הגגשב חצורל
,לכל עודי .תודבכנ תומכחו ,תודימה תולעמב םיעודי בבל ישנא םתויהב יכ" ןכו ,"םתשודקב
.(ח"ת ךוניחה) "וב ועגי אלו ,םהילא לצניש חצורה ומטשי אלש

הארקנ תקרב - "יולל ןתנ תקרב" ,רמוא ,הרותה לע ייחב ונברו ,ויה םינובנו םימכח יול ינב
ליעוי ,התשמו לכאמב ותוא ןיקחוש םאו ,יתפ תמיכחמ ותלוגסו חנ תביתב היהש ,אלקנופרוק
דלונשכ ,יול טבשמ השמו .הרותב ןיריאמ ויהש יולל ןתינ ןכל .בלה חותפלו םכחתהל הברה
דחוימ דמעמ ויבגל עבקנ .'ה תדובעו הרותל ידעלבה וקוסיעל יול טבשל ודוחי רוא תיבה אלמתנ
ותרות יכ ,המחלמ ךרוע היה אלו יול טבש ררחוש המחלמ תעשב וליפאו ,הרצ תותעב םג
וחלשת לארשי תוטמ לכל הטמל ףלא" ,(ד אל רבדמב) ןידמב לארשי תמחלמבו .ותונמוא
."יול לש וטבש (א"רגה תסרג) איצוהל - לארשי תוטמ לכל" ,ירפסב אביקע 'ר רמוא ,"אבצל
'וגו לכל" ,ירפסב י"שר תסרג יפל םגו .יול טבש אצוי אל תורחאה תומחלמב םגש דמלנ ןאכמו
תומחלמב ןכ אלו יול טבש אצוי ןידמ תמחלמב קרו ךאש דחוימ יוביר ירה ,"יול טבש תוברל
תורוהלו ותרשלו 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ" (ב"יה ג"יפ לבויו הטימש 'לה) ם"במרבו .תורחא
המחלמ ןיכרוע אל .םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל ...םיברל םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד
ןיעקות ויה םינהוכה .המחלמבו הרצ תותעב יול ינבל ויה םידחוימ םידיקפת ."לארשי ראשכ
דוד ורבח ('כ םיליהת) "ךנעי" תליפתש ,רמוא םיליהתב יריאמהו .הליפתב םיוולהו תורצוצחב
.המחלמל לארשי תאצב םתליפתב ורמאי םייוולהש ליבשב ךלמה
ארמגב . םירטוש ויה יול ינב קרש הפוקת התייהו ,םייוולל ורסמנ הרטשמ ידיקפת ,םלוא
רמאנש םיוולה ןמ אלא םירטוש םידימעמ ויה אל הליחתב ,אדסח בר רמא" (ב ,ו"פ) תומבי
."םכינפל םייולה םירטושו (א"י ,ט"י 'ב םימיה ירבד)

,םירבד) ירפסה .יול ינבמ ויהי (הלודג ןירדהנסב ם"במרה ירבדל) ןיד תיבבש איה הווצמו
,ם"במרבו .םייוולו םינהוכ וב ןיהיש ןיד תיב תוצמ "םיוולה םינהוכה לא תאבו"(ט ,כ םיטפוש
לא תאבו רמאנש םייוולו םינהוכ הלודג ןירדהנסב תויהל הווצמו" (ב"ה ב"פ ןירדהנס 'לה)
."רתומ הז ירה םילארשי םלוכ ויה וליפא ,ואצמ אל םאו ,םייוולה םינהוכה
ףתכב ןוראה אשמ תוצמ - ןכשמב םיוולה תדובע
.ועט אל יול ינבו ,לגעב ואטח םיטבשהש רחאל ,םירצממ לארשי ינב תאצל הנושארה הנשב
התעמ - (ט"כ ,ב"ל תומש) "הכרב םויה םכילע תתלו 'וגו םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו"
םיווללו - ,(ח ,י םירבד) "יולה טבש תא 'ה לידבה איהה תעב" .םינהוכל שדקמה תדובע תרסמנ
.םתרשלו םתוא תוולל ,םידחוימ םידיקפת

"ואשי ףתכב םהילע שדקה תדובע יכ ןתנ אל תהק ינבלו" .ףתכב ןוראה תא ואשי םיוולה
רשכ ןכ לע .הרותה איה לארשי לש ןדובכ רקיעש יפל ,םייוולל הורסמ וז הווצמ .(ט ,ז רבדמב)
ןיכלהמו ןינעוט" ויה ןכשמה ילכ תא .ונבש םישדוקמהו םידבכנה םישנאה יפתכב התוא תאשל
.(ה הבר רבדמב) "ןוראל רוחא ןתיל אלש ידכ .ןוראל םהינפו םהירוחא ןיכלהמ ויה"ו "םיפחי
תא ואשנב העט דודש ועבק םימכחו .המהב ג"ע אלו הלגעב אל .ףתכה לע קר תאשל אוה בויחו
.הלגעה לע ןוראה

היהיו לידגיש דע הדובעל סנכנ וניאו ,הליחת םינש שמח והודמליש דע הדובעל סנכנ יול ןב ןיא
ליגב רומאכ לספנש ןוראה אשמל טרפ ,םינשב אלו ןימומב הדובעל לספנ יולה ןיא .שיאל
לספנ ררושמה יולה .תולגע ןועטלו רישל ,םירעש תליענל רובעל ול רתומ ךכ רחאו ,םישימח
.תותלד תפגהלו שדקמה תרימשל רבוע זאו ,לוק לוקלקב
רבדמב תונברוק בירקמ יול טבש
אלא" (ב 'ו) הגיגח ארמגב . רוביצ תונברוק בירקמ יול טבש היה ,רבדמב ויהש הנש םיעבראב
- "לארשי תיב הנש םיעברא רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה" (הכ ,ה סומע) םייקמ ינא המ
."התוא ובירקה ןה ,הרז הדובע ודבע אלש ,יול לש וטבש

'וגו חספה תא ושעיו (כ"שת - ט"ישת זמר 'ט ךתולעהב ינועמש טוקליב אבומ) אטוז ירפסבו
ירשכו .רבדמב ויהש הנש םיעברא רוביצ תונברוק לכ ולשמ בירקמ יול לש וטבש היהש דמלמ"
.(םהלש ןברוק לע ןיכמוס ויה ,ימנ יא ,ומע ןיולנ 'יפ :ןנער תיזבו) ."ול ןיכומס לארשי

שדקמה תרימש תוצמ שדקמב םיוולה תדובע
םינהוכה .הלילה לכו הליל לכב ,דימת וביבס תכללו שדקמה רומשל ווטצנ םיוולהו םינהוכה
וממורלו ודבכל ידכ אלא ,הלילח ביואמ דחפ םושמ אל איה הרימשהו .ץוחבמ םיוולהו םינפבמ
הרימשה ידיקפת רקיע .ןירמוש ןיאש ןירטלפל ןירמוש וילע שיש ןירטלפ המוד וניא ,וראפלו
להא תרמשמ תא ורמשו 'וגו ךותרשיו ךילע ווליו" (ד ,ב חי רבדמב) הרותב בותכו ,םייולל רסמנ
תורוסמ הרזעה תוחתפמש) ןילכרמאו םירבזג םהמ תונמלו םירעשה תרימשב - ךותרשיו "דעומ
.(םהל

םינהוכה .(םישנא הרשע) הדע הרמש םוקמ לכב ,הליל לכב ורמש תומוקמ העבראו םירשעב
םיתאמ ורמש הליל לכבש ונייה ,תומוקמ דחאו םירשעב םיוולהו םינפבמ תומוקמ השולשב
.םייוול הרשעו םיתאמ םהמ ,שיא םיעבראו

,ץוחבמ הרזעה תוניפ עברא ,וכותמ ויתוניפ עברא ,תיבה ירעש השימח לע םירמוש ויה םייוולה
תיב ירוחאו תכורפה תכשל ,ןברוקה תכשל ,ץוצינה רעש ,הרזעל ץוח הרזעה ירעש השימח
.תרופכה
היהו ,תורמשמה לכ לע הנוממ היהש ,"ארקנ תיבה רה שיא"ו ,דחא ןידימעמו"
דמוע וניאש רמשמ לכו וינפל תוקלוד תוקובאו הלילה לכ רמשמ לכ לע רזחמ
תושרו .ולקמב וטבוחו ,ןשי אוהש רכינ ,"ךילע םולש !תיבה רה שיא" :ול רמואו
יול ןב לוק ,הרזעב לוק המ םילשוריב םירמוא ויהש דע ותוסכ תא ףורשל ול היה
תבש ילילמ ץוח הליל לכ ןישוע ויה הז רדס .ורמשמ לע ןשיש ןיפרשנ וידגבו הקול
תיב 'לה ם"במר) ."תבש ברעמ ןיקלודה תורנב ןיקדוב אלא רוא םדיב ןיאש
.(ח"פש ךוניחה .ח"פ הריחבה
םיררושמו םירעוש
.םיררושמו םירעוש תויהל ,שדקמב םידבוע םיוולה תויהל - (ג"כ ,ח"י רבדמב) "יולה דבעו"
(א ,אי) ןיכרע 'מגבו .הפב הריש איה - םיררושמ .ויתותלד ףיגהלו שדקמה ירעש חותפל - םירעושה
"ויקולא 'ה םשב תרש" רמאנש ,הרותה ןמ הריש רקיעל ןינמ לאומש רמא אדוהי בר רמא"
תוצמש בתוכ (ד"צש) ךוניחה רפסב .הריש הז רמוא יוה ,םשבש תורש הזיא ,(ז ,ח"י םירבד)
לעו הבוחה רוביצה תולוע לכ לע ,הריש םירמוא יתמו .תרשו ,יולה דבעו ,הרותב הלפכנ הריש
,רישב םיוולה ורבידו הרזעל ועיגהשמ םירוכב ואיבהשכ ןכ .ןייה ךוסינ תעב תרצע ימלש
."ינתיליד יכ 'ד ךממורא"

םוי לש ריש ,ןברוקה לע ריש רמול ,םוי לכב ןכודה לע םידמוע םייוול רשע םינשמ ןיתחופ ןיא
ןינגנמו םש םידמוע ויה םירחאו ,איה הפב הרישה רקיעו .שדקמה תיבב םירמוא םיוולה ויהש
ןכודל הלוע ןיאש .הנוהכל םתוא ןיאישמש ,ןיסחוימ םילארשי םהמו םייוול םהמ ,ריש ילכב
.רשע םינשה ןיינמל םילוע ןינגנמה ולא ןיאו .סחוימ אלא םלועל
אלו םילבנ ינשמ ןיתחופ ןיא .לצלצהו תורצוצחו תורונכ ,םילילחו םילבנב ,ןינגנמ םה המבו
יתשמ ןיתחופ ןיא .רשע םינש לע ןיפיסומ אלו ןילילח ינשמ ןיתחופ ןיא .השש לע ןיפיסומ
.םלועל דע ןיפיסומו תורונכ העשתמ ןיתחופ ןיא .םירשעו האמ לע ןיפיסומ אלו תורצוצח
ויה אל ,הברה םש ויה וליאו תצק תיעבמו לודג םייתלצמה לוקש יפל ,דבלב דחא לצלצהו
אלא קלחמ היה אלו ,םהב ןינגנמ ויהש ,םילילחהו .הפה תריש ש"כו ,ןוגינה ילכ רתי ןיעמשנ
ויה אלו ,המיענו המיענ ןיב קלחמש םויס - קוליח) הפי קלחמ אוהש ינפמ ידיחי בובאב
תישענ התייה הרצוצחה .(לודג יונ אוה הזו .ףוסבל םייסמ דחא אלא ,תחא תבב םלוכ םימייסמ
.הלוספ תוכתמ ינימ ראשמ ,הרשכ ,ףסכ לש תואטורגה ןמ םתוא השע .ףסכ לש תשע ןמ

םינהוכה י"ע ושענ ולא תועיקת .ןברוק לכ בירקהב ,שדקמב םוי לכ ןיעקות ויה תורצוצחב
דעומה ימיב" בתכש (ה"ה ג"פ שדקמה ילכ 'לה) ם"במרהמ םלוא .(ד"פש) ךוניחה תעדל ,דבלב
ותעדש הארנ ."הריש םירמוא םיוולהו תורצוצחב םיעקות םינהוכה ויה םישדח ישארבו ןלוכ
.ןיעקות םייוולה ףא םימיה ראשבש
."'וגו המחלמ ואובת יכו" רמאנש המחלמ תעשבו הרצ תותעב םג תגהונ תורצוצח תעיקת

,חספ לש ןושאר ט"וי ,ינש חספ ,ןושאר חספ) .הנשב םוי רשע םינש חבזמה ינפל הכמ ,לילחה
החודו ,הדובע ןברוק לש לילח אוהש ינפמ תבש החוד הז לילחו .(גחה ימי 'ח ,תרצע לש 'א םוי
.תבשה תא

היה הנוממה ,שדקמב ויהש םינוממה רשע השמח ןיבמ ,םיררושמה לע ישאר הנוממ ,דחא היהו
.תונברוקה ןיעקות ויפ לעו ,הפב הריש רמול ןכודה לע םידמועש םיררושמה םוי לכב ררוב
רמאו עדוי היה הריתי המיענ אחא 'ר רמא ,רישה לע יול ןב סרגנוה" (ה"פ) םילקש ימלשוריבו
."רמז ינימ המכ איצומ היה ויפ ךותב ולדוג ץעונ היהשכו ,רמזב ולוק תא םיענמ היהש וילע
םילכב ןינגנמהו ןיררושמה דימעמ אוה ,רישה ילכ ראשו לצלצה לע ישאר הנוממ דחא דוע היהו
.הפב םירשה תא םיוולמה

.רישב םירמוא םיוולהש העשב אלא ,הדובעל הרזעל סנכנ ןטקה ןיא" (ב ,ג"י) ןיכרעב הנשמב
,םיוולה תומיענב םילבת ןתיל - "המיענב לבת ןתיל ידכ הפב אלא ,רוניכו לבנב םירמוא ויה אלו
ןושלב וארקנ ,ולא םינטק .םילודגה םיוולה לוק תא לבתמו ,קד םינטקה םיוולה לוקש יפל
.ןתומכ םלוק ססבל םילוכי אלש ,םילודגה םיוולה ןירעצמ ויהש "םיוולה ירעצ" הנשמה
.םיוולה ירזוע - "םיוולה דעוס" ארקנ אתיירבבו

.(ג"ה ג"פ שדקמה ילכ ם"במר) ,ררושלו דובעל רתומ ןנואה םגש םיוולה יבגל דחוימ שודיח

רמאמה ךשמה תלבקל ץחל