רמאמה ךשמה - שדקמה תדובעב יול טבש דמעמ

ןגובנלנצק יולה ןושרג בקעי ברה

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ
םיוולה תורמשמ ד"כ
ןיפלחתמ תבש םויל תבש םוימו ,תורמשמ ד"כב שדקמב םידבוע ויה םיוולהו םינהוכה
הנוממ היה רמשמ לכב .הנשב תותבש יתש הרמשמ לכל אצוי היהו .הלילח ןירזוחו תורמשמה
שיא שיא קלחמ היה בא תיב לכלו .תובא יתבל ןתוא קלחמ אוהו ,רמשמה שאר אוהו דחא שיא
.ותדובע לע

תודמעמל ,םילארשיל תודמעמ ד"כ ונקת ןכ ,םיוולל תורמשמ ד"כו םינהוכל ויה תורמשמ ד"כ
יחילש ויה תודמעמה ,"דמעמ ישנא" םיארקנ םהו אטח יאריו םירשכ םישנא ונמתנ םילארשיה
לע דמוע וניא אוהו ברק םדא לש ונברק אהיש רשפא" :ורמאו .רוביצ תונברוק לע דומעל רוביצ
.תודמעמה תא ונקית ןכל ,"ויבג
תוכאלמה לכש יפל .תברועמ הדובע אלו תחא די היהתש ידכ אוה ,תורמשמל הקולחה םעט
שואייהו תולצעה ןיאו ,תוזירזבו רדסב יוארכ תושענ םיעודי םישנא רפסמ לע תולטומה
ודיפקי םגו ןתצק לע ןתצק התוא וליטי םימעפ ,םיברה לע לטומה לבא .ןהב היוצמ תונדפקהו
.ולא לע ולא

ךוניחה תעדל .ג"מסהו ךוניחה ,ן"במרה ,ם"במרה ןיב תקולחמ תמייק תורמשמה ןיינעב
טרפ ,"תורמשמל שדקמב םידבוע םיוולהו םינהוכה ויהיש" הרותה ןמ הווצמ איה (ט"קת)
ךוניחה תעדלש ןכתיו תורמשמה רפסמ העבק אל הרותה לבא .דחיב ןידבוע לכהש םילגרל
.ךרוצה יפל תורמשמב תוברהל רשפא

.ךדיא אינת יפל הרשע שש וא) הנומשב וקפתסה ןיטעומ ויה םיוולהש השמ ימיבש הארנכ
תורמשמה רפסמ םה ועבק החירפו יוביר לש הפוקת התייהש לאומשו דוד ימיבו (.ז"כ תינעת
.(ט 'א םימיה ירבד) עבראו םירשעל
המ (ח ,ח"י םירבד) "תובאה לע וירכממ דבל" רמאנש ,הרותה ןמ תורמשמ תוצמ ונדמל ןינמו
ךוניחה ירבדמ .תורמשמל הקולח ונייה ,יתבשב ינאו ךתבשב התא לוט ,הזל הז תובא ורכמש
וז העדלו .הרותה ןמ הווצמ איה םיוולה לש ןכו םינהוכה תורמשמש ותעדש ררבתמ םישרופמה
.תורמשמ ןיא םילגרב םיוולה לצא םג הארנכ

איה הבוח םיוולה תדובע
הצר ינא עמוש ,"םתדובע ףלח" אנימא אוהש יפל" ,ירפסה רמוא (גכ ,חי רבדמב) "יולה דבעו"
."כ"עב אוה - יולה דבעו ל"ת ,דובעי אל הצר אל דובעי

.שדקמה תדובעל ןינכומו ןיונפ תויהל םיוולה לעו ,חרכהב יולה לע לטומו איה הבוח וז הווצמו
.ןלוכ תא לבקיש דע ותוא ןילבקמ ןיא דחא רבדמ ץוח היוול תוצמ לכ וילע לביקש יול ןבו

םיעובק םימי יכ ,ול עובקה ומויב ןברוקה לע רש אלו הז לע רבועה יולו" (דצש) ךוניחה רפסבו
ץפח וניאש הארנש ,דואמ לודג ושנועו הז "השע" לטיב ,ןקתשש אלא ,תורמשמה קולח יפל םהל
."דובכמ 'אה ונענמי ןכ לעו 'ה תדובע דובכב
םתדובעב ןיפוליח ירוסיא
דיקפתמ אלש ורבח תדובע דובעל יולל רוסא םגו ,ךפהל ןכו ןהכ תדובע דובעל ול רוסא יול
.ןושארה

ורמאו (ג ,ח"י רבדמב) "םתא םג םה םג ותומי אלו וברקי אל חבזמה לאו שדוקה ילכ לא ךא"
(םיוולה) ועגנ םא לוכי (אטוז ירפסל הארנכ הנווכה לבא (ט"פש) ךוניחהב אבומ) :אתליכמב
.העיגנ םושמ אלו ןיבייח םה הדובע םושמ ,"ךא" ,רמול דומלת ?ןיבייח ויהי
רובעל רוסאש ונדמל "םתא םג" -מו ,םינהוכ תדובעב םירוסא םיוולהש ונדמל "וברקי אל" -מ
עייסל ךלהש היננח רב עשוהי 'רב השעמ" (ב ,א"י) ןיכרעב ארמגבו .התרבחל תחא הדובעמ
ןמ התאש ךירוחאל רוזח ינב ול רמא ,(ויה םיוול םהינש) אדגדוג ןנוחי 'ר לצא תותלד תפגהב
."םירעושה ןמ אלו םיררושמה

תכאלמב שדקמב השועה יול"
(ט"פש) ךוניחהו (אי י 'לה ג"פ שדקמה ילכ 'לה) ם"במרה תעדל
,םימש ידיב התימ ןיבייח ותכאלמ הניאש הכאלמב יול עייסש ורבח תכאלמב וליפא וא ןהכ
דבועה ןהכ םגש רבוסו קלוח ד"בארה ."ואלב אלא התימב וניא יולה תדובע דבעש ןהכ לבא
.םימש ידיב התימ בייח יול לש ותדובע
לע ןהכלו ןהכה לע יולל קר אוה תרחא הדובע דובעל רוסיאהש רבוס (ט"פש) ךוניח תחנמה
- םירוסא םה - םינהוכ תדובעב קר 'וכו ללכ רוסיא וניצמ אל רעוש וא ררשש לארשיו" .יולה
."רחא ואלמ הזו

ץראב הלחנו הזיבב קלח םהל ןיא יול ינב
ןכו .תומחלמה תעב הזיבב קלח םהל היהי אלש םייוולו םינהוכ טבשה לכ תא הריהזה הרותה
.הלחנב וכזי אל

םירבד) "ןולכאי ותלחנו 'ה ישא לארשי םע הלחנו קלח יול טבש לכ םיוולה םינהוכל היהי אל"
'ה םשב תרשו" רמאנש ללכמ ,םיוולה םינהוכל היהי אל"
(םיטפוש) ירפסהמ ונדמלו .(א ,ח"י
דומלת ,"ןינמ םימומ ילעב ,םימימת אלא יל ןיא ?ןינמ םיוול .םינהוכ אלא יל ןיא "ויקולא
ישדק .שדקמ ישדק ולא - 'ה ישנא .ץראה תלחנ וז - הלחנו .הזיב וז - קלח .יול טבש לכ רמול
."ןולכאי ותלחנו רמול דומלת ?ןינמ (תורשעמו תומורת) לובגה

...ותרשלו 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ ,ויחא םע התזיבבו לארשי ץרא תלחנב יול הכז אל המלו"
,ם"במר) "'ה ליח םה אלא ,ןפוג חוכב ןמצעל ןיכוז אלו ןילחונ אל ...םלוע יכרדמ ולידבה ךכיפל
.(בי"ה ג"יפ לבויו הטימש
היהי אל קלחו לחנת אל םצראב" (כ ,ח"י רבדמב) חרק 'פב םג רמאנו ,הרותב ולפכוה ולא םיניד
.רתי קוזיחל - ולפכוה המלו ."םכותב ךל

קוליח תעשבו שוביכ ןמזב קר - יול טבשמ הלחנו קלח תלילשש הארנ (ח"י חרק) ירפסה ירבדמ
."ץראה קוליח תעשב - לחנת אל םצראב" .אובל דיתעל אלו ,ץראה

רשע השלשל קלחתתש לארשי ץרא הדיתע אינת" (ב"כק ףד) ,ךכ חכומ ארתב אבב 'מגהמ םג
."דחא יול רעש" (ח"מ לאקזחי) רמאנש םכותב יול טבשו םיטבש
היול תונתמ
ישפות ןיב ,המהבבו םדאב יבשה חוקלמ תא תוצחל ,השמ תא 'ה הויצ ןידמ תמחלמ ירחא
חקית לארשי ינב תיצחממו" .ןהכל תתלו תואמ שמחמ דחא סכמ םירהלו ,הדעה ןיבל המחלמה
םתוא תתנו המהבה לכמ ןאצה ןמו םירומחה ןמ רקבה ןמ םדאה ןמ םישימחה ןמ זוחא דחא
וכז הזב יכ םיוולל ןתניי"
ריבסמ ם"יבלמהו .(ל ,א"ל רבדמב) "'ה ןכשמ תרמשמ ירמש םיוולל
,םיוולה ןמ לודג עויס הזב םהל היהו םתלפתו םתוכז י"ע המחלמה חוצנ היהש המב הדעה
קלח תחק יתלב םירהוזמ םיוולה הנהו םימשה התלע םתלפתו 'ה ןכשמ תרמשמ ירמוש םהש
המורת ןיינעב קר ,קלח ךרדב אלש הז היהו ,(לבויו הטימש 'להמ ג"יפ) ם"במרה ש"מכ הזבב
."'וכו

תונתמ ד"כב וכז םינהוכה .תונתמב יול ינב וכז ,יול טבשל הרסמנ הדובעהש ,לגעה תשרפ רחאל
,ץראה ערזמ ןושאר רשעמב וכז םיוולה .ןילובגב רזעו םילשוריב עברא ,שדקמב רשע .הנוהכ
.םיקלח הרשעמ דחא קלח אוהש
ירפסב ורמאו (א"כ ,ח"י רבדמב) "םתדובע ףלח הלחנל לארשיב רשעמ לכ יתתנ הנה יול ינבלו"
.יניס-רהמ - החמשב הרמאנ הנוהכ תוצמ לכ" .החמש אלא "הנה" ןיא "הנה יול ינבלו"
(םש)
יניסמ אלא התע השדחתנ אל הנוהכ תוצמ ומכ היוול תונתמ םג ותעדל "הרמאנ הליחתב וזו
.ורמאנ

קלח ולטנ אלש ,ה"ב שודקה לש ודסחל םיוקמו םיבשוי םהש יול לש וטבש" שרדמב ורמאו
ןיאש .םהיתורשעמ ולטיש ידכ ,היתוריפ לארשי ץרא השעתש םיללפתמו םיבשוי אלא .ץראב
.(א 'ה הבר רבדמב) ."אוה ךורב שודקה לש ודסח אלא ,םלועב םולכ םהל
ארזע סנק
םהל שירפהל אל ,ארזע םתוא סנק ,םילשוריל ומע ולע אלו ,ארזעל ונענ אל םיוולהו ,תויהב
.םינהוכל ןושאר רשעמ תתלו .םהיתורשעמ

תתל םילוכי ונמז רחאל .ודימ ןיאיצומ אל יולל ונתנ םאו .ארזע לש ונמזל הז סנק ,הכלהה יפל
.יולל ףאו ןהכל
טלקמה ירע - םיוולה ירע ח"מ
ח"מ יול טבשל תתל םירחאה םיטבשה ווטצנ ,ץראה תלחנב קלח היה אל יול טבשלו ,רחאמ
תלחנב לארשי םע קלח ול ןיאו .'ה תיב תדובעל ןוכנו םיטבשה רחבמ יולה טבש יכ" .םירע
"םתיח לכו םפטו םהינבו םה ,תבשל םינפ לכ לע ,םהל םיכירצ ויה םירע לבא ,םימרכו תודש
ונתנו לארשי ינב תא וצ"
.םיוולל םתזוחאמ ונתי לארשי ינבש הרותה הרמאו (ח"ת ךוניחה)
םיעברא םיוולל ונתת רשא םירעה לכ" (ב הל רבדמב) "תבשל םירע םתזוחא תלחנמ םיוולל
םירעה ישרגמו"
.תודשלו יונל םישרגמ ויהיש הרותה התויצ - ולא םירעבו .(ז םש) "ריע הנמשו
םיתבמו העירזמ היונפ .ריעל ץוח ,קלח םוקמ חוור - (ד הל רבדמב) "ביבס המא ףלא 'וגו
םיפלא 'וגו ריעל ץוחמ םתדמו" ףסונ שרגמ הל הצוחו .ריוואל הל תויהל .ריעה יונל תונליאו
תאו יונל שרגמה תא וללכ המא םייפלאש - י"שר תעד .םימרכו תודשל - (ה םש) "המאב
י"שר) "םימרכו תודשל םיינוציחהו שרגמל םיימינפה ףלא םהמו" המאב םייפלא .תודשה
יברב רזעילא יבר רמא אינת" (ב ונ) ןיבורעב ארמגב אתיירבה יפל הארנכ תאזו .(ד ה"ל רבדמב
."םימרכו תודש ראשהו 'וגו שרגמ המא ףלא ןהמ אצ ,המא םיפלא םיוולה ירע םוחת יסוי
לבויל ךומס וליפא תודש םירכומ םיוולו םינהוכ .םה םידחוימ םיוולה ירעב "הלואג"ה יניד םג
וליפא ,וצריש ןמז לכ המוח ירע יתבו .לבויה רחאל םילאוג הדש ושידקה םאו .דימ ןילאוגו
.םינש המכ ירחא

תמוי אלש ידכ המש סונל - הגגשב גרהש חצורל ,טלקמ ירע ויה םיוולה ירע הנומשו םיעברא לכ
םג תוטלוק רשא ,תודחוימ טלקמ ירע שש הרותה העבק ,םהמ .םדה ילאוג ידי לע גגוש גרוהה
םיעבראב ןיאש המ .תיבה לעבל רכש ןתונ וניא ולא םירע ששבו .הטילק תעדל אל םשל חרב םא
.תיבה לעבל רכש ןתונו .הטילק תעדל םשל חרבש ימ קר תוטלוק ןה ,םירעה םיתשו
םיפכ תאישנב םימ קצוי יולה
.ויפכ תא אשי אל (ןכודל ותולע ינפל :י"שר) וידי לטנ אלש ןהכ לכ יול ןב עשוהי 'ר רמא"
."'ה תא וכרבו שדק םכידי ואש (ב ,ד"לק םיליהת) רמאנש

רוקמ ."וידי לע ליטי ןכל םדוקו ,םהידי לע םימ קצוי יולה" (י 'יעס ח"כק 'יס) ח"וא ע"ושב
השודק ףיסוהל ,וידי תא שדקל ךירצ ןהכהש ינפמ ,ומעטו (אשנ 'פ) רהזה רפסב אצמנ הז ןידל
.יולה - שודקה אוה ימו .שודק י"ע םיידיה תא שדקל ךירצו ,ולש השודקה לע

רמאמה לש ןושארה וקלחל הרזח