הקיתעה תירצמה תולכירדאה

קילרא .א

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

,רבק ,שדקמ :הקיתעה םירצמב תומייקה תולכירדאה תורוצב קסוע רמאמה :תיצמת
.םיטנמונומ ונב םה םהב םיכרדבו םירצמה ונב םהב םירמוחב ,'וכו הדימריפ

.הרובק ,םירצמ-שדקמ ,םירצמ-תולכירדא :חתפמ תולימ

ילוא תיזג ינבאב הינב לע רבודמש הדימבו ונל תועודיהמ תוקיתעה תחא איה תירצמה תולכירדאה
.ס"הנפל 'דה ףלאב היתולחתה .רתויב הקיתעה

תושבוימ טיט ותואמ םינבלב רתוי רחואמ ,ףוס ינק עלקמ לע סולינה ןיטמ יושע טיטב ונב הליחתמ
רפס יפל ונבש ,םירצמב לארשי-ינב .םויה דע םירצמב הקספ אל וז היינב תטיש .ץעבו - שמשב
- ס"הנפל 'ב ףלאה ףוסב םגש ,ךדמלל ,"םינבלבו רמוחב" ודבעוה ,"הערפל תונכסמ ירע" תומש
.םילודג םינינב הלא םירמחב ונב - ,איה תרחואמ תירצמה הירוטסיהה יבגלש הפוקת

תא תסחיימ וז תרוסמ .ס"הנפל 'גה ףלאה תישארב תירצמה תרוסמה יפל התליחת ןבאה תיינב
הקיתע איהש קפס ןיא ךא ,(ס"הנפל 2930 - 2980) רזו'ז ךלמל הנשמה ,פטוהמיאל "התאצמה"
תאצמנה ,תגרודמה הדימריפה ,ךלמ ותוא לש הדימריפה תבשחנ ןושארה ןבאה ןינבכ .רתוי
.(1 רויצ) םויה לש ריהקמ קחרה אל הראקסב


,הרובקה שדקמ ידירש הינפל ,רזוז לש תגרודמה הדימריפה :1 רויצ
ס"הנפל 'גה ףלאה תישאר

םירוגמה-יתב
.ץעו טיט ינבלמ יושע תיבב ול ידו אוה ףולח ןב םדאה :םהירוגמ ינינב תא רתויב ובישחה אל םירצמה
םיגולואיכראה ופשחש הממ .םיכלמה-תונומראמ םג ,םירוגמה ינבממ רמתשנ טעמ ךכ לכש הביסה וז
לע םיטילבת ,ריק ירויצ לע ךומסל ונילע םתרוצל רשא .םתינכת התיה המ רתוי וא תוחפ ונא םיעדוי
,הז םג אלא ,הלאה םיתבה לש םתומד התיה המ קר אל ונא םידמול הלא םירויצמ .ב"ויכו תומקסולג
דומענ ךכ לע .ץעבו טיטב וז המודק הינבמ ועפשוה ןבאה ינבמ לש םינוש םיקלח לש םהיתורוצש
.(3 ,2 םירויצ) םירבדה ךשמהב


הלטסא לש טילבת יפל ,ןומרא לש תיזח :3 רויצ
ס"הנפל 'גה ףלאה

ריק רויצ יפל ,םייתומוק ןב םירוגמ תיב :2 רויצ


םיבכרומ ויה םירשה יתב ,תומוק יתשב םירדח השולש-םינש םינטק ויה םעה-יטושפ לש םהיתב
םקלחב ויה הלא םג .םביבסמ םירודס ויה םינטק םירדחש ,תומלואו תוימינפ תורצח לש תוכרעממ
.םינוש ריק ירויצ םידיעמש יפכ תומוק יתשב

וקזיחו תורקתה תא וכמת םהב ,תוגגה תא ושע םהמ .ףוס-ינק תורוצו םילקד יעזג ויה ןינבל םיצעה
.ןונבלהמ ואבוהש ,זרא יצעב ושמתשה םיכלמה תונומראב .םיתבה תונפ תא

םיינועבצ םירויצב םתוא םיסכמ ויה םירישעה יתבב .םידייוסמו םיחייוטמ ויה םיתבה תוריק
ףלאהמ - ,םהבש םיקיתעה אקוודו ,הלא םירויצ .יווה תונומתו תופוע ,תויח ,םיחמצ םיראתמה
.(4 רויצ) תופועהו תויחה תונומתב דוחיב ,םזילאירבו םיווקה תונידעב םינייטצמ - ס"הנפל 'גה


ריק רויצ יפל ,םימ תופוע :4 רויצ

הרובקה ינבמ
- הלא םירבקמ .טיט ינבלמ - ס"הנפל 'גה תישארו 'דה ףלאב - הליחתמ ונבנ הרובקה ינבמ םג
50 לע 'מ 20 - ,דאמ םילודג םיתעל ,םילודג םינבמ םה הלא .םידחא ורמתשנ - םירשו םיכלמ ירבק
לוחה הטעמ תחת ורמתשנ םהמ םילודג םיקלחו לילכ וסרהנ אל םה םלדוגל תודותש - רתוי םגו 'מ
וז .הפוקת התואב םירהנ-םראב םג ונבש ךרדכ ,תוגרודמ תוטילב תוטילב םייונב םהיתוריק .םסיכש
הלא םירבק .ס"הנפל 'דה ףלאה זאמ םימייק ויה םירהנ-םראו םירצמ ןיב םירשקש ,תוחכוהה תחא
ץע תוחול ,הפוצמ םג םימעפלו ,הסוכמ םכותב ריעז אתו טיט ינבל לש םימוצע םישוג השעמל ויה
.םויה דע הלא םירבקב ץע יקלח ורמתשנ םירצמ לש שביה המילקאב .םהילע רפעו

ןבאב היינבה
םיכלמ ירבקו םישדקמ ונבנ אל זאמ ,ס"הנפל 'גה תישארו 'דה ףלאה ףוסב החתפתה ןבאב היינבה
.ןבאב אלא םירשו

,לוח ןבא ,ריג ןבא :עפשב םירצמב היוצמ ,רתויב םישקה דעו רתויב םיכרהמ ,םינוש םיניממ ןבא
תונקיידב ןבאה תא דבעל םיירצמה םילספהו םיתתסה ועדי םהלש הזנורבה ירישכמב ,ב"ויכו טינרג
'בה ףלאה עצמא ינפל אל הארנכ ,רחואמב םירצמב שומישל וסנכנ לזרב ילכ .האילפמ תונידעו
הינבה תטישש םג המ .םינינבה לא תובצחמהמ םינבא תרבעה התיה רתויב השקה היעבה .ס"הנפל
.דאמ תולודג םינבא הכירצה תירצמה

םיתורחה םירויצ .םדא חוכ דבלמ רישכמ םושב טעמכ ושמתשה אל םילודגה ןבאה ישוג תרבעהל
לע םימש ויה ןבאה שוג תא :רבדה השענ דציכ גשומ םינתונ םישדקמ לש תוריק לעו תובצחמב
האמה עצמאל דע םירצמב עודי היה אל לגלגה .הובחסו הב ומתרנ - !םישנא יפלא-תואמו תלחזמ
לא םינבאה תא םיאיבמ ויה תלחזמה לע .ןכ ינפל םינש ףלאכ ונבנ תולודגה תודימריפהו 'בה ףלאה
- שורדה הבוגל םינבאה תמרה םשל .ןינבה םוקמ תברקל דע תודוספר יבג לע ןתוא םיטישמו רהנה
.תועפושמ תוללוס םיכפוש ויה - דאמ םיהובג םיתעל ,םיהובג ויה םינבמהו

ןינבה םינפ תא .ופוג ןינבב השענ היה יפוסה דוביעהו תיקלח תודבועמ םינבאמ םינבנ ויה םינינבה
םינפמו הלעמלמ םיליחתמ דוביעה תאו הינבה תומדקתה םע שורדה הבוגל דע רפע םיאלממ ויה
.דוביעה תומדקתה יפל רפעה תא

.םילבגומ יתלב םיטילש ויה םיכלמה .םירצמ לש יתרבחה הרטשמ י"ע הרשפאתנ וז הדובע תטיש
ולכי םה ."דבוע סמל" םהל ויה ,םיחלפה ,םעה ;םתושרל ודמע הדובעה חוכ לכו ץראה תורצוא לכ
.ןכ ושע םגו - תומלש תויסולכוא ,םימלש םירפכ הדובעל סייגל

ןבאמ הרובקה ינינב
,הבטסמה :םיסופיט המכמ ויה ,הלעמב הנושאר תובישח םהל וסחיי רומאכ םירצמהש ,הרובקה ינינב
,הקיתעה הכלממה ימיב .םירבק לש תונוש תורוצ וטלש תונוש תופוקתב .בוצחה רבקה ,הדימריפה
.תולבוקמה תורוצה הבטסמהו הדימריפה התיה ,ס"הנפל 'גה ףלאה לש הנושארה תיצחמב ונייה
הקיתעה הכלממה לש התפוקת לכ תא םינכמ שיו םירצמל תדחוימה רבק תרוצ איה הדימריפה
.תודימריפה תפוקת

- השדחה הכלממבו - 'בה ףלאה תליחתב - הנוכיתה הכלממב ,הקיתע הכלממה לש התדירי ירחא
הדגה לע רקיעב ,םיעלסב םתוא ובצח אלא םירבק בוש ונב אל - 'בה ףלאה לש הינשה תיצחמב
.סולינה לש תיברעמה

הבטסמה
אוה הז עופיש .(5 רויצ) תצק םיעפושמ ןהו ןבאמ םייונב ויתוריק ,תיב-יומד הנבמ איה הבטסמה
עופישה היה הב ,תושבוימ םינבלמ הינבה לש תרוסמב הארנכ ורוקמ ,םיירצמה םינינבל ינייפוא
ךכל וז תילולת התואל רכז אלא םניא הלא םיעופישש ןכתי ךא .תוביציו קזוח תפסות םשל השענ
.רבקה רובל לעמ ןבאו םינבל שוג אלא הניא איה הליחתמ .התוחתפתה יבלשב תוחכוה םיאצומ ונא
ויה ןכ ינפלש - הבצמה - הלטסאה תא וסינכה הכותלש תגרודמ החמוג םישוע ויה דחאה הצקב
תמשנ ,"אק"ה אצי הב ךרד (6 רויצ) "המודמה תלדה" הזכ ןפואב הרצונ .רבקה לע העבקל םיגהונ
ךפהנ ףוסבלו ,ויתוריקמ דחאב המודמה תלדהו רדחל החמוגה הכפהנ רתוי רחואמ בלשב .חונמה
תמה לש ולספ .תוניפה תחאב העבקנ המודמה תלדהו תונורדסמו םירדח תכרעמל הבטסמה םינפ
יפלכ וב חותפ היה רצ ץירח קרש ,קומע ךוכב םימעפל המודמה תלדה תחמוג ךותב םימעפל בצוה
.ץוח


הבטסמב "המודמ תלד" :6 רויצ

ס"הנפל 'גה ףלאה ,הבטסמ :5 רויצ

םיווסמו םינבאב םיאלממ ויהש ,ריפ ךרד וילא השיגהו הלא םירדחל תחתמ היה ומצע הרובקה את
,תכתמו סרח ילכ ינימ לכ רבקה ךותל םיסינכמ ויה םיירצמה הרובקה יגהנמ יפל .וילא הסינכה תא
לכב םיטקונ ויהו ךכ ךותמ דאמ ץופנ היה םירבקה דוש .תורקי תוכתממ ןח-יצפח - םיכלמ ירבקב
.ליעוה אלל ללכ ךרדב - וענמל ידכ םיעצמא ינימ

,ותחפשמ ,חונמה ייחמ יווה תונומת םיראתמה םיטילבתו ריק ירויצ םיסוכמ ויה םירדחה תוריק
.(7 רויצ) ב"ויכו הדש תודובע ,דיצ ןוגכ ויתרשמו


ס"הנפל 'גה ףלאהמ רבקב םיטילבת :7 רויצ

הדימריפה
.םירצמל תדחוימ הרוצ םג איה .ךלמה לש תידעלבה ותוכז התיה הרובק תבצמכ הדימריפה
ילבבה וא ירמושה טארוקיזה ןיב ידוסי לדבה שי ךא ,םירהנ-םראב םג םימוד םינבמ םייוצמ םנמא
לע ססונתמה שדקמל סיסב אוה - (תגרודמה הדימריפה) טארוקיזה :תירצמה הדימריפה ןיבו
תפוקתב תוחפל - םירצמה תשיפתב הערפ .תמה הערפ לש ונכשמ םוקמ איה הדימריפה ,ותגספ
.תרוצבהו בוטה לוביה ,םייחה יכרד םייולת וב ,םילאה להקב אב אוה ,לוכי לכ אוה - תודימריפה
.הכותב ןכושה לאה - ךלמה לש ותלודג תא הלדוגב רקיעבו התרוצב תלמסמ הדימריפה

ההבוג .(1 רויצ) ונרכזה רבכש ,רזו'ז ךלמה לש תגרודמה הדימריפה איה תודימריפבש הקיתעה
תורשע המכ ךלמש ,ורפנס ךלמה לש וז ,תגרודמ הדימריפ דוע הקלחב הרמתשנ .'מ 60 -ל עיגמ
.וירחא םינש

שלש ןה ןדוביעו ןתרוצב תויסאלק .םינוש תונויסנ ירחא ועיגה הדימריפה לש תללכושמה הרוצל
,(ספואיח) ופוח לש ,ןהבש הקיתעהו הלודגה .ריהקמ קחרה אל ,הזיגבש תולודגה תודימריפה
הרואקנימ ךלמה לש "הנטק"ה ,'מ -139ל ןרפח לש הלדוגב הינשה ,'מ 145 -ל עיגמ ההובג
.תותתוסמ םינבא תופוצמו ליוג-ינבא לש םילודג םישוג תויונב הלא תודימריפ .'מ 65-ל (סונירקימ)
.(9 ,8 םירויצ) .'מ 5 -ל הז יופיצ לש ויבוע עיגמ ספואיח לש הדימריפב


.תיזג ינבא יופצ .א :הדימריפה לש ךתח :9 רויצ
הסינכ .ד .הכלמה לש .ג .ךלמה לש הרובקה את .ב

,סונירקימו ןרפח תדימריפ .הזיג :8 רויצ
ונימימ לודגה סקניפסה .קמעה שדקמ לאמש דצמ םינפמ

הבוגב תעבקנ התיה התסינכ ,וילא הליבומ תעפושמ הרהנמו הדימריפה ךותב אצמנ הרובקה את
עדי אלש ימו הבר תונקיידב תודבועמ ויה יופיצה ינבא .יופיצה ידי לע תמתסנו עקרקה ינפ לעמ רכינ
.הרקמב קר התולגל היה לוכי הסינכה םוקמ תא

םגו רצחה ישנא ירבק ויה םהב ,םינוש םילדגמ תובטסמ ויה ןביבסמ .תודדובמ ודמע אל תודימריפה
.ךלמה תחפשמ ינב לש םהירבק ,תונטק תודימריפ

תמגודכ ,הברעמ תמה דדונ םירצמה תונמא יפל .סולינה לש יברעמה ףוחה לע ומקוה תודימריפה
היה הרוקמ רבעמו "קמעה שדקמ" הנוכש ןינב הנבנ היה רהנה תפש לע .ברעמב תעקושה שמשה
הבורמ הדימב ורמתשנ ןרפח לש הדימריפה דיל .הדימריפל דומצה הרובקה שדקמ לא ונממ ךילומ
ידומעו תומלוא הכותבו ריג ןבא היונב הבטסמ ןיעמ וז התיה :קמעה שדקמ דוחייב ,הלא םינבמ
.םכותב ךלמה ילספו םייתילונומ טינרג

הז ןיא .םדא שאר םע הירא תומדב קנע לספ :לודגה סקניפסה אצמנ ןרפח לש קמעה שדקמ דיל
סמתוחת ךלמה :רתויב קיתע אוהש קפס ןיא ךא .הזיג תודימריפ לש ןליג ןב אוה הז לספש חוטב
.תודימריפה תמקה ירחא הנש 1000 הז היה .(8 רויצ) ותולגל הוויצו לוח הסוכמ והאצמ 'גה

לולכשו רודיה תדימב אלו הזכ לדוגב אל תודימריפ בוש ונבנ אל הזיג לש תודימריפה שולש ירחא
תא דביא תושבוימ םינבל יושע היהש ,ןניערגו רסוה ןייופיצש וא ןבא ופוצ אלש וא ונבנש הלא .וזכ
.ררופתה וא ותרוצ

בוצחה שדקמה - בוצחה רבקה
.רתוי "העונצ" תוכלמל םיבורקהו םיכלמה לש הרובקה תרוצ התשענ תודימריפה תפוקת ירחא
הריבה ריע תוביבסב םיאצמנ םהמ םיבר ,הלא םירבק .עלסב םיבוצח םירבק לש גהנמה טשפתה
יבית - (ךליאו 'גה ףלאה ףוסמ ,השדחהו הנוכיתה הכלממה תפוקת) תרחואמה הפוקתה לש
דע םימעפל תורדוחה ,תויתוכאלמ ןקלחבו תויעבט ןקלחב תורעמ ןה הלא .(ך"נתבש ןומא-אונ)
הלא םירבקב תוריקה .םיידדצ םיכוכו תומלוא ,םירדחל תוקלוחמ ןה .םיעלסה ךותל 'מ 100
חתפ םיערוק ויה םימעפלו םילספ ובצוה םכותב .ריק ירויצבו םיטילבתב םיטשוקמו םיתתוסמ
.(10 רויצ) יעבט ריפ ךכ םשל םילצנמ ויהש וא לספה תא ריאהל ידכ ,עלסב


יבותב םיכלמה תורבקמ ,בוצח רבק תינכות :10 רויצ

םקלחש ,הרובק-ישדקמ וא םישדקמ םיקהל וליחתה - ס"הנפל 'גה ףלאה ףוסמ - וז הפוקתב
הכלממה יכלמב ןושארה ,פטוהטנמ ךלמה ידי לע הנבנ הזכ שדקמ .םייונב םקלחו עלסב םיבוצח
תודרויה םירהה תוחולש לש תוגרדמה יפל יונב וקלחו עלסב בוצח הז שדקמ לש וקלח .הנוכיתה
רתוי אל ,היתומדוק םע האוושהב הנטק התיה איה :הדימריפ האשנתה שדקמל לעמ .רואיה לא
.(11 רויצ) ההבוג 'מ 18 -מ


,ס"הנפל 'גה ףלאה ףוס ,פטוהטנמ לש הרובקה שדקמ :11 רויצ
עלסב בוצח וקלח

םילודגה היכלממ דחא ,'בה ססמער ךלמה דובכל שדקמה בצחנ ןאוסא ילפמ תוביבסב ,בונ יעלסב
,הינפלו יעבטה עלסב התתוס שדקמה תיזח .ס"הנפל 'בה ףלאה ףוסב ,השדחה הכלממה לש
תוריקב םיבוצח םייקנע םילספ לש תורוש יתש םינפב .ךלמה לש קנע ילספ ,עלס ותואמ םיבוצח
י"ע ותפצה תנכסל רשקב ונימיב תונותעה ידומע לע הלעש לבמיס-ובאב שדקמה והז .הרעמה
.ןאוסא רכס תמקה

שדקמה
ונא ןיא ס"הנפל 'גה ףלאב ונבנש הלא לע .תודימריפה תפוקת ירחא השבגתנ םישדקמה תרוצ
םתרוצ לע רורב גשומ םה םינתונ םויה םבצמב םגש ,וזכ הדימב ורמתשנ םישדקמה .הברה םיעדוי
ףוסב םקלח ,הינשה ותיצחמב רקיעב ,ס"הנפל 'בה ףלאב ונבנ םלוככ םבור .ילכירדאה םייפואו
.םיאמלתה ימיב ,'אה ףלאה

ללכ ךרדב .היטנה תיוז התואבו תובטסמה תמגודכ ןטק עופישב היונבה המוטא המוח ףקומ שדקמה
םילדגמ ינש םיססונתמ הסינכה ידצ ינשמ .הרצה תיזחב ,סחיב הרצ ,תחא הסינכ אלא המוחב ןיא
רעשה ךרד .(12 רויצ) רתויו 'מ 20 -ל םהבוג עיגמ רתויב םילודגה םישדקמב - םינוליפ ,םיהובג
ויה םילודגה םישדקמב .(13 רויצ) הביבסמ וא הידדצ ינשמ הל םידומע תורדסכאש ,רצחל םיסנכנ
לש םינוערפהש יפכ .הינשל תחא רצח ןיב םקומ םינוליפ ןיב רעש היה זאו תחא רצחמ רתוי םג
ויה םה :םינוליפה הבוגב 'אהו 'בה ףלאה יכלמ ורחתה ,הדימריפה לדוגב הזב הז ורחתה 'גה ףלאה
ןמזה תצורמב םישדקמה ולדג הזכ ןפואב .םינוליפ םע תורצח םהימדוק י"ע הנבנש שדקמל םיפיסומ
ריע לש החטשב םויכ תואצמנה תורייעה יתש ,רוסקולו ךנרכ לש םייקנעה םיסקלפמוקה ורצונו
.ארקמבש ןומא אונ - יבית הריבה


רצחה ידומע ,םינוליפה ,רוסקולב שדקמה :13 רויצ
הינשב רצחה ידומעו םלואה ידומע ,הנושארה

,'גה ססמער שדקמ :12 רויצ
ס"הנפל 'בה ףלאה ףוס

היה ןינבה גג .ןינבה לש ובחור לכ תא שפותה שדקמה לש ירקיעה םלואה אצמנ רצחה ירוחאמ
םידומע דימעהל חרכה היה הז גגב ךומתל ידכ .םייבוע 'מ 1 ,םילודג ןבא תוחולמ יושע חוטש
,הזכ םלוא ,םידומע-בר - ליטסופיהל הזכ ןפואב ךפהנ םלואה .הזמ הז סחיב םינטק םיקחרמב
יאלפמ דחאל םדק ימיב בשחנ אוהו םידומע 140 וב ויה ,'בה ססמער ימיב ךנרכבש שדקמב םקוהש
ןבא ישוגמ םייושע םהו רתויו 'מ 20 אוה םידומעה הבוג :וידמימב םיהדהל ידכ וב היה ,ןכא .םלועה
.(16 ,15 ,14 רויצ) רתויב תולודג םינבא םה יוסיכה תוחולו ןבאה תורוק םג .םימוצע


תורוק ,םידומעה תורתוכ :15 רויצ

סודיבאב שדקמה ידומע :14 רויצרצחה ידומע רוסקולב לודגה שדקמה :16 רויצ
ס"הנפל 'בה ףלאה ףוס

ןינבה הצקבו שדוקה-ילכ תנסחאל ושמישש ,תומלואו םירדח לש ךובמ םידומעה-בר םלואה ירוחאמ
.םישדוקה שדוק יזכרמה וריצ לע

היה שדקמה םינפ .גגב םירצ םיצירחל דעבמ ,םירדח ךותב םירדח יושעה ,ןינבה ךותל רדוחה רואה
,םלואל רצחהמ הלועו תכלוה ותפצר ,םוטא אוה ץוח יפלכ ןירותסמ ףופא ולוכ אוהו תילולפאב יורש
- הלודגה רצחל קר סנכהל השרוה ללכ ךרדב להקה .תכמנתמו תכלוה הרקתהו םלואל םלואמ
.םינהוכלו ךלמל רומש היה םינפה

תולואש ויה םידומעה תורוצ .תרתוכ םשארבו סיסב םתיתחתב ,ללכ ךרדב םילוגע ויה םידומעה
תורוצה .ליעל רמאנ רבכש יפכ ,ףוס-ינקמו ץעמ םידומעה תורוצ ןהב תורזחושמו ירצמה עבטהמ
היה דומעה עזג ,לקדהו (סוריפאפ) אמוגה ,רוגסהו חותפה ,סוטולה ויה תורתוכה לש תולבוקמה
םהב םישמתשמו םילבחב םירשוק ויהש ,םינקה תורורצל רכזכ ,םידומע-תדוגא תרוצב יושע םיתעל
םילבח םיריכזמה םיצירח תרתוכל תחתמ םיקוקח ןבאה ידומעב .המודקה הינבב םידומעו תוכימתכ
רויצ) אמוגה ילועבג תא םיפטועה הלא תא םיריכזמה ,םילע םיקוקח ויה םידומעה תיתחתב .הלא
.(17


.חותפ סוריפפ תרתוכ - ב :םידומע תורוצ :17 רויצ
לקד תרתוכ - ו .רורצ יומד עזגו רוגס סוטול תרתוכ - ה

תוריקה םג .םימוטרח בתכבו םיתורח םירויצב ,ליעל ראותש המל ףסונ ,םיטשוקמ ויה םידומעה יעזג
שדקמה םינפבש םירויצה :תובותכו םיקוקח םירויצ ,םיטילבת םיסוכמ ויה ץוחבו םינפב שדקמה לש
.(18 רויצ) ויביוא םע המחלמב ותרובג-ישעמ תא - ץוחב ,םילאה תרבחב ךלמה תא וראית


.קנרכב לודגה שדקמה :18 רויצ
.ויביוא תא הכמ 'גה סמתוחת ךלמה ;םינוליפה דחא לע טילבתה
ס"הנפל 'בה ףלאה לש הינשה תיצחמה

אל הזכ ןפואב .קורי ,לוחכ ,רוחש ,םודא :םיקזח םיעבצב םיעובצ ויה םיטילבתהו םיתורחה םירויצה
.םויכ םהידירש םיעיפומש יפכ ,םעבצב םידיחא םישדקמה ויה

םידומעל םילספה תא םידימצמ ויה םימעפל .ללכ ךרדב ךלמה ילספ ,םילספ םיביצמ ויה תורצחב
ולספ ללכ ךרדב היה לספה יכ ,םתוא םינכמ סיריזוא ידומע :לספ תרוצ לביק דומעהש הזכ ןפואב
.סיריזוא לאה לש

,המוטקו הקד תעבורמ הדימריפ תרוצב םייושע םידומע :םיקסילבוא םימיקמ ויה רעשה ינפל
תורוש יתש םידימעמ ויה ,ישארה ריצב ,שדקמה לא השיגה ךרד ידצל .הנטק הדימריפ השארבש
.דאמ תוכורא םימעפל ,םיסקניפס

תירצמה תולכירדאה לש היפוא
שי .םמושר תא הצממ לדוגה ןיא םלוא ,םהידמימב םימישרמו םילודג םה ,הישדקמ ,םירצמ ינינב
.וננמז ןב הפוצ לש ובל ךשומה ,קהבומו דחוימ יפוא ,םייטתסא םיכרע םהב

תענמנ איה - תירטמואיגה הרוצה תטלוש היניינב תומדב .תורוצב תטעממ תירצמה תולכירדאה
,הטושפ ותרוצש בוכרכ :רתויב ינוכסח אוה ףלוגמה טושיקה .היווק תא שטשטל יושעה רבד לכמ
טושיקה - .(םימודקה םיתבה תונפ תא וקזיחש ,ץעה ידומעל רכז םנהש) - ןינבה תוניפב םילילג
םלוכ בתכה ,טילבתה ,רויצה .ריקה רושימב עגופ וניאו רתויב ךומנ אוה .טילבתה אוה ירקיעה
וז דיל וז תורודס םירויצבש תויומדה .ריקה לש הטושפהו תידוסיה תירטמואיגה הרוצל םיפופכ
ותחונת תא רפי וא יהשלכ העונת סינכיש רבד ןיא .קמוע אלל ,הביטקפסרפ אלל ,תורושב
.ןינבה לש ,תוילטנמונומה תא ,תטלחומה