ניגונים וזמירות לשבת

מ. ש. גשורי

מחניים פ"ה, תשכ"ד

תוכן המאמר:
א. מבוא (זמירות לשבת)
ב. הקבלה והחסידות
ג. רבי ישראל בעל - שם-טוב (בעש"ט)
ד. רבי דובר ה"מגיד" ממזריטש
ה. רבי פנחס מקוריץ
ו. רבי אהרן הגדול מקרלין
ז. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב

תקציר: זמירות שבת בקבלה ובחסידות.

מילות מפתח:
לכו נרננה, שלום עליכם, שבת המלכה, מלכתא, יה אכסוף, עונג שבת.


א. מבוא (זמירות לשבת)

מעולם לא נחשב יום השבת כיום מנוחה מעבודה בלבד, הבא לשם החלפת כוח, ושמצוות "לא תעשה" חלה עליו בכל חומר הדין. יום השבת נעשה מקור של עונג, אורה ושמחה, ליום שכולו שיר וחזון, וקבל צורה נאצלת וחגיגית, ליום השבת ניתנה נשמה יתירה, נשמה פיוטית, נשמה העלולה לטעום טעם של עונג, ובו הכל מקבל פנים אחרות מבימי חול, פנים של זיו וחן, של אצילות ומלכות, ואף הזמרה של שבת שונה בצליליה האצילים מזמרת החול, עד שהיהודי החוסה בצל כנפי השבת מתקין עצמו כל ימות החול לקראת הרגעים המוסיקליים הנעימים של שבת ההולכים וקרבים. בטרקלין של שבת תתרומם הנפש, תרון ותתרועע.

באה שבת באה מנוחה, ואתה בנות מלכים המעוררות רגש והתפעלות בלב. בנזר התפארת המפאר את ראש השבת - העשירה בהמון תגים ונכסי רוח - בולטת מלכת העונג, היא הזמרה שבאה כמעטה הוד של שמחה וכעדי עדיים בצורת זמירות לשבת וניגונים מיוחדים לתפילות ולסעודות.

המלה "זמירות" מציינת נגינה דתית מהותית ששורשיה מעורים ביהדות ובאה להיות סעד רוחני לבית. הזמירות הן העונג הרוחני של שבת, ורק על ידן מובנים יפה חיי הרוח של שבת. הזמרה, שמאז ומעולם הייתה לכוח אדיר בחיי הדת והתרבות, היא חובה ומצווה בכל סעו דת חג, ועל ידה הגיעו החגים אל שיא הגודל בהיקף וברוחב. הזמרה מעוררת תפילת אמת ויראת שמים, פועלת על לב האדם ומכשירתו לרגשית דתיים. אין לתאר שום חגיגה ועונג בלי שירה וזמרה איזה שהיא, ועאכו"כ את החגים. החכם צונץ מוצא רמז לזמרה בחגים במדרש שיה"ש: כשישראל אוכל ושותה, הוא מהלל ומשבח את הקב"ה". ועל הכל ניכר מקימן של הזמירות בשבת יותר מבחגים. זמירות סתם אינן אלא זמירות לשבת. עם דונש בן לברט חברו הרבה פייטנים שירי תהילה לשבת שנפוצו בישראל כשירי בית, נכנסו לסדורים השימושיים ונקראו זמירות, שהושרו בסעודות ליל שבת, יום שבת, סעודה שלישית וסעודת מלוה-מלכה במוצאי-שב ת.

מקורן של הזמירות בתקופות שונות ובפייטנים שונים, ובלי ספק נוצרו באווירה החגיגית של שבת ניגונים שונים בכל התקופות, שרובם שקעי בתהום השכחה. אך בסוד הדפוס החלי ניגוני שבת לבוא רק לפני מאה שנים). ניגוני שבת שהושרו בפי יהודי גרמניה היו תערובת של מוטיבים יהודיים-גרמניים. צר מאד שלא הגיעו אלינו עוד ניגוני מספר בכתב מהתקופות הקודמות שיכלו לשמש לנו מזרקור חשוב שלאורו יכולים היינו להפליג אל תקופות צלילים רחוקות וקרובות של יהדות הגולה. המנהג לזמר על השולחן נכנס כמנהג כללי בחיי השבת ונזכר בחייב בכל ספרי השולחן-ערוך, באומרם, שיזהר האדם לכבד את ה' מהונו ומגרונו, לזמר זמירות על השולחן בניגון שיש בו נעימה. אף הזוהר ממליץ על כך באומרו:
וצריכין לאתערא שירה וחדווה לפתורא (פרשת עקב, דף רב"ע ע"ב)

קשה לקבוע, היכן נהגו בראשונה לשיר זמירות. ספר ישן אחד בשם "שתי ידות" מביא הערה, שהמנהג לשיר זמירות נקבע מקודם בגרמניה ובאיטליה. אך אין הדבר מתקבל על הלב. ידוע שגם יהודי ספרד חברו ושרו ניגוני זמירות בשבתות וחגים, וגם קמו להם מוסיקאים שעשו חיל בחבור מנגינות לשבתות ומועדים, ומהן מושרות עד היום.

רגילים ישראל למצוא לכל דבר רמז בתורה. גם לזמירות בשבת מצאו סמוכין בתורה, והכל בשביל לחבב על העם את השבת ותולדותיה. אמרו חכמים:
ויכל אלוקים ביום השביעי,
אמר הקב"ה: פנים חדשות באו לכאן. בואו יאמרו שירה (ב"ר פ"י).

במקום אחר הביאו נימוק פיוטי באומרם (שו"ט, תהלים מזמור צ"ב): כששבת נכנס, מקבלים אותו בשירים ובזמרים. ועוד אמרו: (רי"ף ברכות פרק אין עומדין פי' גאון):
הא דאמרינן זמרא בפומא אסור,
הני מילי כגון נגינה של אהבת אדם לחברו
לשבח היפה ביופיו כדרך הישמעאלים קורין לה אשע"ר.

אבל דברי שירית ותשבחות וזיכרון חסדיו של הקב"ה אין אדם מישראל נמנע מזאת.

רמז לזמירות לשבת מוצאים הם גם בדברי איוב, באומרם (במ"ח סי' תתשמ"ז): כל מה שאמר איוב בקללה יש לומר גבי שבת לברכה.
באיוב כתיב: אל תבוא רננה בו,
מכאן שיש לו לרנן בשבת בשירות ותשבחות.

ולא עוד אלא שעתידים הם מקבלי השבת בחדווה לקבל שכרם בעלמא דקשוט ביד רחבה.

עונג שבת הוא אפוא אחד הדברים הראויים להתכבד. בביטחון המתאים לרוח העם התמים ולרגשותיו מכריזים ועומדים (בת"ז תקון ו):
מאן דמקבל שבת בחדווה בענוגה בהאי עלמא,
כך נשמתא ורוחא ונפשא נפיק מן גופי' מהאי עלמא,
הכי מקבלין לון בעלמא דאתי.
ועוד:
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין,
מקשה הש"ס:
אטו עד יום לא טב לביה ביין?
ומשני: יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין,
ומתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות (מגילה י"ב ע"ב).


* * *

הזמרה בשבת מעבירה את היהודי לעולם נשגב ומרומם יותר מזה שבו הוא נמצא כל ימות השבוע, ובשבת מורגש כוח הניגון כי רב הוא. לא מעטים מסופרי העמים ופיטניהם התפעלו למראה היופי והפיוט שבשבת, והטיבו לתאר את האטמוספירה הקדושה והטהורה שבה חוגג היהודי אחרי ימי החולין, אחרי ימי צער ודכדוך, את יום שבתו, שיופיו עצמו דיו להשכיח כל דווי, וראו בו ובפניו הקורנים דמות בן-מלך ונסיכים. ועל הזמירות אמרו, שאחת היא אם בערבי שבתות או בערבי הסדר, אם בחנוכה או בפורים - כשהיהודי מקשיב למצב רוח נפשי עליון, החזה הצר מתרחב, והעננים המעיבים על שמי נפשו מתפזרים לכל צד.

התכונה לקבלת פני השבת, המתחילה עוד בערב שבת מבעוד יום, נערכת ברוב פאר וכבוד מלכים. מכל חלון מציץ להב נרות השבת, ואורם כאילו בא מנהורא מעליא המופיע בכל נגוהיתיו. לקבל את פני השבת היו יוצאים כמו לקראת כלה מטרוניתא בלוית כלי שיר. עוד בימי חכמי התלמוד קבלו את פני השבת תוך פיוט והתרוממות הנפש:
"רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא.
אמר: בואו ונצא לקראת כלה, שבת המלכה.

רבי ינאי לביש מאני מעלי שבתא,
ואמר: בואי כלה, בואי כלה (שבת קיט, ע"א).
אך המקובלים שחיו בנוף הגליל של ארץ-ישראל קיימו וקבלו עליהם לקיים את הדברים כפשוטם, ביוצאם אל מחוץ לעיר לקבל פני שבת ובזמרם את "לכו נרננה" עם עוד כמה ממזמורי תהילים ובסיימם: בואי כלה, בואי כלה לשלום שבת מלכתא". לכבודה של שבת מלכתא חברו מזמורי תפילה, שמהם מצטיין השיר הפיוטי הנשגב "לכה דודי" שחובר ע"י המשורר הצפתי רבי שלמה אלקובץ, שנתקבל בעם ונתפשט בקהילות.

ובשוב היהודי מבית הכנסת לביתו, מה רחב הלב ומה הרהיב את העין למצוא נרות-קודש דולקים ומאירים את הבית, ועל השולחן פרושה מפה לבנה עם לחם-משנה, ומרוב זחיחות הדעת הוא פותח בברכת "שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון", היא ברכת תפילה הנחשבת לאחת מזמירות השבת היפות ביותר, שבה מקדם את מלאכי השרת. חז"ל אמרו (שבת קיט):
שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו,
אחד טוב ואחד רע,
וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת,
מלאך טוב אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך,
ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו;
ואם לאו - מלאך רע אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך,
ומלאך טוב עונה אמן בעל כורחו".

כנראה שהפייטן האלמוני התכוון בפזמונו "שלום עליכם" לאגדת המלאכים, לדעת המבאר בסדור "אוצר התפילות" אין הפזמון הזה עתיק ביותר ומונה רק כמאתיים שנה. בספרי התפילות מובא הפזמון בתוספת חרוז חמישי "בשבתכם לשלום". הפזמון "שלום עליכם" היה למקור הניגונים והנעימות בישראל לכל עדותיו וקיבוציו, והחסידים שומרים בקפדנות על המון ניגוני ליווי לפזמון זה שבו פיארו הצדיקים והחסידים הראשונים ותלמידיהם את מסיבות השבת.

אין סעודת מצווה לישראל בלי שמחה של מצווה. הסעודה בשבתות וחגים אינה ליהודי אמצעי לזוללות וסובאות אלא להשראה רוחנית, סעודות אלה שופעות שירה וזמרה ומלאות מזן אל זן זמירות, היינו: שירי לחן עם מנגינות שצליליהם עלולים להרבות בהשפעת מסורת.

צלילי נועם של הזמירות מלווים את השבת מבואה ועד צאתה. ועוד הוסיפו מחול על הקודש, בקבעם בליל מוצאי-שבת את סעודת מלוה-מלכה עם פיוטים וזמרה. לדעת החכמים, כשם שאומרים פייטים וזמירות בביאתה של שבת - כך אומרים פיוטים וזמירות ביציאתה ללוותה, כמו שגרסינן בפ' כל כתבי אר"א:
לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי-שבת אעפ"י שאינו צריך אלא לכזית כדי ללוות את השבת, משל שמלווין את המלך ביציאתו כשם שמלווין אותו בביאתו.
משל לכלה שמלווים אותה בזמירות ושירות, ושבת נקראת כלה מלכתא.

בחיי החול הנוכחים מתנוססת עוד השבת כמגדלור זקוף קומה עם סביבתה רווית צלילים טהורים, וזמרתה הצנועה שלוחה לנו כקווי אור מרנינים, המאירים ומבטיחים להתמיד בהשראת הלך רוח של הוד קדושה ליום המנוחה.


ב. הקבלה והחסידות

הקבלה והחסידות -- בשתיהן יש משום פיוט ושירה-קדושה ליהדות בכלל, ובשתיהן מצאה לה השבת בפרט נקודת משען חזקה נגד הגורמים החיצוניים שבחיי הגלות, לגלות את המאור שבה ולהגיע לידי הבעה משוכללת. אך יתר שאת לה לאחרונה בהגדילה לעשות לטובת השבת במידה יותר רחבה, בהכניסה לעולם השבת את הזמרה לא רק בתור מכשיר עונג ושמחה בלבד, אלא גם בתור יסוד עקרי, שבלעדו אין השפעת ה,נשמה יתירה' מורגשת ביותר. החסידות היא שהאצילה מקדושת השבת על הזמרה ומעונג הזמרה על השבת. בלי הזמרה לא יתכן דרך ה,רעוה דרעוין' ובלעדה אין עונג השבת יכול להיות שלם.

שבת וחול היו ביהדות שני עולמות שונים ומיוחדים, נפרדים זה מזה. ששת ימות החול היו סמל החומר והגשמיות, והשבת - סמל הרוח והאצילות. ויש וגם ימות החול שמשו אכסדרא להיכל העונג של השבת, שהאצילה מרוחה עליהם והועילה לרכך את הקושי שבשעבוד החול.

אבל כלכל דבר, נכונו גם לשבת ימי זוהר וירידה. עם גלות ישראל מארצו וישובו בארצות נכר, לא יכלה השבת לשמור על אופייה החגיגי ומהותה המקורית כבימי קדם, לרגלי המצוקות והגזירות שהעיקו תמיד על היהודים בשנית גלותם. ועם רבות התלאות הנוראות בימי מסעי הצלב ודומיהם החל רוח החול עם דאגותיו ויגונו להצר את רוח השבת, וקדושה וחולין שמשו בה בערבוביה, עד שבאו בעלי הקבלה והפרידו שוב בין שני העולמות, שאינם יכולים ורשאים לדור בכפיפה אחת.

הקבלה מתארת את השבת בדמות עילאית. השבת משפיעה רב שפע גם על ימות החול.
דההוא יומא מתברכין מניה כל שתא יומין עילאין".
וביודעם את סוד הנגינה והשפעתה בחיים דקדקו בעלי הקבלה להרבות בנגינה בשבת. גולת הכותרת אצלם היא קבלת פני שבת מלכתא, המלווה בקדושא עילאה ופטריארכליות מאירה, זוהי הפרילודיה של הסימפוניה הגדולה הנמשכת למעלה מכ"ד שעות, ומציינת את עליית השחר של יום נאה שבו שולחת השמש באהבה את קרני אורה לכל היצירים וקוראת לאושר ולשמחה, לאהבה ולעונג אין קץ.

"לכו נרננה" - זהו אות-צו של המנצח בזמירות למקהלה, לקבל את פני האורח החשוב ברינה ובשמחה ולקדם פניו בתודה ובזמירות. בפרקי ההלל היוצאים מפי המתפללים נשמע המנון הפתיחה וכתלי בית הכנסת מתמלאים שמחת-אורה, כיאות לשעת-מעבר מחדל להשראת הנפש, מהיי עבודה ודאגות חומריות לחיי מנוחה ורוח, וכדי שידעו שמחה זו מה טיבה, בא פרק שני "שירו לה' שיר חדש" לספר את כבודו וגדולתו, חסדו ואמונתו לבית ישראל, ומעורר את שומעיו לאמר: פצחו ורננו וזמרו, זמרו לה' בכינור, בכינור וקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר", התזמורת מורכבת מכל הגוונים: כלי רוח, כלי מיתר, זמרה ונגינה, וכאחד היא פותחת את טכס החגיגה ומתכוננת לקבל את פני האורח בסבר פנים יפות ובדברי עונג וחבה:
"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נתקבלה".

ובהראות פניו במרחק מה, עוד טרם צעדו רגליו על סף המקדש, מריעים לכבודו ב,,מזמור שיר ליום השבת", שממנו בוקעים ועולים קולות איתנים של חדווה ותרועה מפיות המוני חוגגים המצטופפים לראות את פני האורח ומקבלים את פניו מתוך התרוממות רוח כללית והתלהבות עצומה, וכה עולה ריח קבלת הפנים במתיקות ואור כאחד, מן הצליל הראשון שב"לכו נרננה" עד סיום התפילה.

ובבוא כל אחד הביתה ומוצא את ביתו בחינת היכל בזעיר אנפין, בני הבית מלובשים בגדי חג כשפניהם קורנות בעליצות ונרות מפזזים אור על השולחן הערוך כל טוב, הוא נהנה הנאה יתירה ומוסיף לטפח את הרגש האיתן שהתעורר בו בבית-הכנסת, ומתוך התרוממות הרוח הוא מקבל את פני אורחו בברכת "שלום עליכם, מלאכי השרת". ורגש זה שולט בכל הזמירות לשבת.

בהשפעת הקבלה, חבר רבי יצחק לוריא שישב בצפת, בעל נפש פיוטית וחובב נגינה, פזמונים לשבת לכל שלוש הסעודות:
אזמר בשבחין, אסדר לסעודתא, בני היכלא,
שיש בהם מזיו השירה של התנ"ך ומאווירה השקוף של ארץ-ישראל, ועורר גם את תלמידיו לעשות כמוהו. בהשפעתו חיבר המשורר הצפתי רבי שלמה אלקובץ את ההמנון "לכה דודי" ואחריו החרו החזיקו משוררים אחרים לפייט פיוטים לכבוד השבת ולזמרם בניגונים יפים. בערבי שבתות הייתה סביבת צפת זוכה לשמוע את האר"י, לבוש בגדי לבן לזכר הלבנת העוונות, מקבל עם תלמידיו את פני שבת מלכתא בשירת מזמורים, ופעם יצא עם תלמידיו סמוך להכנסת כלה מחוץ לעיר צפת כדי לקבל את השבת, התחיל במזמור "הבו לה' בני אלים" ופזמון מיוחד לקבלת שבת ו"מזמור שיר ליום השבת" ו"ה' מלך" בניגון יפה.

מצפת, מרכז הקבלה, התפשט הרבה המנהג לזמר הרבה בקבלת שבת, עד אשר התחילו להשתמש בכלי-זמר בקבלת שבת בבית הכנסת. צפת הייתה מגדלור ליהודי אירופה. עוד בסוף המאה הי"ז נהגו באיטליה
"לקבל את השבת בשמחה גדולה ובשירים נעימים, ובכמה קהילות מקבלים את השבת בבית-הכנסת בכלי-זמר עם מנגנים ומשוררים יחד, ונאסרה העצבות בשבת"
(כבוד חכמים, ויניציאה).

הטכס בנגינה נמשך זמן רב. עוד בסוף המאה הי"ח נהגו לקבל שבת בנגינה וללוות את פרקי התהילים מ"לכו נרננה" עד "בואי בשלום" בכלי נגינה. עדים הם דברי רבי הירץ שייאר ממגנצה (בספר "אלה דברי הברית", דסוי): בק"ק פרג - תשעה בתי כנסיות, ובגדולה שבהם נהגו כמה קהילות לקבל שבת בכלי-זמר, ורק עד "בואי בשלום". בימים קדמונים היו נוהגים בקהילתנו לקבל שבת בבית-הכנסת בכלי זמר". ובכלל נהגו להרבות בשירה ובזמרה בשבתות ולפארם בחגיגיות.

אך ברבות הימים, התפתחה השקפת הקבלה המעשית בקרב יהודי אשכנז, המצטיינת בפסימיות, שיסודה בהמעטת רגש החיים, בצומות וסיגוף הגוף. בתקנות וירמוזא משנת ת"א נאמר: החזן הקבוע לא ינגן שום ניגון בשבת, אלא אם כן בשבתות הטובות הותר רק ניגון אחד (בלעטער פיר ייד. געשיכטע אונד ליטראטור 1906 מספר 10).

למרום קצה הגיעה השקפה זו בפולין בתור הכרח היסטורי, אחרי הצרות הנוראות שסבלו בה היהודים מהצורר חמלניצקי באמצע המאה הי"ו, והיא מלאה את האטמוספירה היהודית עצב ויגון, תשובה ופרישות. כשתקפום צרות, היו בכלל ממעטים בנגינה, ואפילו בשבת. בוער שפ"ג בבריסק תקנו משום זה, כי "שום חזן לא ירבה לשורר בשבת יותר משלושה ניגונים: בשבת ראש-חודש וד' פרשיות או חתונה רשות לו לנגן ארבעה ניגונים". ובסלץ, בועד ת"י, תקנו כתוצאה מהרדיפות והצרות, שלא ישמע בבית ישראל שום כלי-זמר כי אם בליל חופה. ובועד תט"ו שם תקנו:
"להתאבל על החורבן הגדול שנעשה במדינתנו, שלא ישמע בבית ישראל שום כלי זמר שנה אחת מהיום, אפילו במזמוטי חתן וכלה".
(האסיף, כרך שישי, עמוד 172).

במצב של פרישות וירידה מצאה החסידות את השבת, והיא שחידשה את נעוריה, בפתחה לה מחדש את היכלי הנגינה שבשמים. הניגון חתר לו חתירה מתחת ליסודות השבת וביצר לו שם את מקומו. ומאז השבת כולה אומרת כבוד ושמחה, ובית היהודי מלא זמרה וניגון. בניגון העלתה את ערך הסעודה השלישית לכתר הסעודות, שבה מתבטאים רגשות, התרפקות וגעגועים על השכינה של ה"נשמה היתירה". והנפש צרה על הפרידה מהשבת עד כלות הנפש. החסידות היא שהאצילה מרוח השבת על סעודת "מלוה מלכה" והוסיפה מקודש על החול.ג. רבי ישראל בעל - שם-טוב (בעש"ט)

הכל מודים, כי רבי ישראל בעל-שם-טוב, המהפכן הדתי-רוחני ביהדות ומייסד החסידות, היה בעל נפש פיוטית עשירה, ספוגה השתוקקות דתית עמוקה ומלאה שירה עילאית וגעגועי-יה. הוא שהשיב למלכת השבת את רווחתה וששונה. והוא שהניח את אבן היסוד לניגון החסידי הרווי כולו כיסופי שבת, בהיותו נאמן לתביעה: שירו לה' שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים.

טבעיות היו סגולותיו אלה. הרבה משנות שחרותו היה טמיר ונעלם מעיני החברה, לא בחדר אפל וצר, אלא בין הרים וגבעות, תחת תכלת שמי-יה; היא התרפק על הטבע, התמזג עם הקוסמוס, שאף אל קרבו את קרני השמש וזיו החיים של המרחב והתענג עליהם. בבדידותו זו בשדות ובטבע הרגיש זמרה חרישית, זמרה נעימה וערבה מאד, ובאוזניו צלצלו הדי השירה העולים מכל עשב, מכל עלה הכורע ברך לפני יוצר כל. וכשם שכינורו של דוד כשהייתה נוגעת בו רוח צפונית מיד היה מנגן מאליו, כך לבו של הבעש"ט נמלא שירה על גדותיו כשהיה רואה לפניו את המרחביה של הבריאה והקשיב לצלילי הסימפוניה האדירה המנסרת בחללו של עולם. בתוך הדרת הטבע מצא אל מלא חדווה, השש במעשה ידיו ורוצה בתיקון העולם, ובו התדבק בכל לבו ונפשו. משם שאב את הכוח להעלות למרומים את השבת ואת הניגון ולהביאם לבחינת "אש תמיד תוקד".

לו, לחניך הטבע, קשה היה להבין את רוח אלה שאינם רואים ואינם חפצים לראות ולשמוע כמותו, מה שאפשר לכל אחד לראות ולשמוע. והוא המשיל משל:
"היה אחד מנגן בכלי-זמר יפה מאד במתיקות ועריבות גדולה. ואותם שהיו שומעים זה לא יכלו להתאפק מגודל המתיקות והתענוג, עד שהיו רוקדים כמעט עד לתקרה מחמת גודל התענוג והנעימות והמתיקות. וכל מי שהיה קרוב יותר והיה מקרב עצמו לשמוע הכלי-זמר, היה לו יותר תענוג והיה רוקד עד מאד. בתוך כך בא אחד חרש, שאינו שומע כלל הקול של כלי-זמר הערב, רק ראה שאנשים רוקדים עד מאד, והם בעיניו כמשתגעים, ואמר בלבו: לשמחה מה זה עושה? ובאמת אילו היה הוא חכם ויודע והבין שהוא מחמת גודל התענוג ונעימות הקול של כלי-זמר, היה הוא גם כן רוקד שם" (דגל מחנה אפרים, יתרו).

אך חיי המציאות לא ידעו התאמה לרגש המחשבה. ביוצאו לרחוב החיים שביהדות, מצא את העם שרוי בעצבות ובסיגופים, ועל כולם מצא את התבלין שבגנזי הקב"ה, את השבת, במצב עלוב ושפל. כבודה גלה מישראל. רוח השבת לא נבדל בהרבה מרוח החול שנשב בששת ימי מעשה, והעיקר חסר בו: שבת לשמה, רגש של שבת שימתיק לשומריו את עיצבון החול וייתן להם את הרחבת הדעת. חסרה בו הנעימה העיקרית: מזמור שיר של שבת. הזמרה המעטה שנשארה לה לפליטה, הייתה שכולה ונוגה, שמכל צליל וצליל הגיחו צללים והשתרעו מלא אורכם עד כדי עטוף את הנשמה כולה בטלית של חורון.

עצובים היו פני השבת, ודמיונה בעיני הבעש"ט כטירת כסף נאה רחבת ידים המלאה שפע תענוגות החיים ואור יקרות: רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים, נרד וכרכום קנה וקינמון עם כל עצי לבונה, מור ואהלות עם כל ראשי בשמים, מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון". ודווקא טירה זו נתרוקנה מיושביה. אף השומרים הנאמנים שהופקדו עליה לשמרה ולטפחה ביד חרוצים נטשוה, הזניחוה, וכה שבת מהטירה משוש ואור חיים ולא נשמע בה קול רנה ושמחה. והסתכל הבעש"ט בטירה היפה, ולבו מלא צער למראה חוסר תנועת חיים בקרבה:
"גן נעול אחותי כלה, גן נעול מעין חתום".
והטירה כאילו מתחננת לפניו ומבקשת על עצמה:
"יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו".

מעבר מזה ערג רוב הצבור היהודי להיחלץ ממצב הסגפנות והמעטת רגש החיים שבא כתוצאה מהשפעת הקבלה העיונית העוסקת בייחוד בעולמות העליונים ומזניחה את התחתונים ומקבלה המעשית העוסקת בעינויי הגוף שרוב הצבור לא יכול לעמוד בהם. המוני העם הרחבים חכו למורה שיבוא אליו וידע להמתיק את המר שבחיים ולהכניס חיים חדשים במעטה עתיק-יומין, שימציא רווחה לחיי החול ואצילות הוד עם נשמה יתירה ליום השבת. ואת המורה הנכסף מצא העם בהבעש"ט שבא להאיר בעמיד האור של כשרונו את מחשכי הנפש ולהחזיר את עטרת השבת ליושנה.

זה לעומת זה עשה האלוקים: חול ושבת. אי אפשר לחול בלי שבת, כשם שאי אפשר אף לשבת בלי חול. על ידי עבודת החול של פעולה ומעשה הנעשית עתים בחריצות ועתים בלי חמדה - הכל לפי העושה והמעשה - באה כפעם בפעם שביתת חג להשרות עלינו מזיוה ומאורה הגנוז ולנחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. ומשום שאין שמחת השביתה יכולה להיות שלימה בלי זמרת עונג בצדה, בא להביא לידי מזיגה את השבת, שפת הרוח, עם הזמרה, שפת הנפש. והמזיגה עלתה יפה.

השבת - היכל קודש ופיוט היא לחסידות. וטבע הדברים מחייב לקשט בכל מיני קישוטים גם את שער הכניסה. וכמו רבי יצחק לוריא (האר"י) כך הבעש"ט החזיר לערב-שבת את ששון ההכנה לקבלת המלכה. דרכו של הבעש"ט היה, אחרי חצות היום של ערב שבת, להתפלל מנחה עם תלמידיו במניין ולקבל מיד אחר זה את השבת. בראשית התגלותו היה מקבל שבת עם תלמידיו בשדה בעוד היום גדול. ופעם בקיץ, בהיותם בשדה, הצאן טרם שב מהמרעה, עמדו להודות ולזמר: לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו". לקול הזמרה והתפילה עמדו גם הצאן על רגליהם, בהגביהם את רגליהם הראשונות למעלה, ועמדו רק על שתי הרגלים האחורות, כעמידת איש. וכה השתתפו בכבוד קבלת פני מלכת השבת (בית אהרן, כ"א).

לכבוד השבת היה לובש בגדים לבנים ומתענג עם ביתו על הזמירות והניגונים. הניגון היה אצלו
"בחינת אהבה ויראה בהתפשטות מעילא לתתא בכל המדרגות התחתונות".
בליל שבת עשה קידושא בדביקות נפלא וזמר את הזמירות בניגונים המתאימים למצב הרוח החגיגי של שבת, ובקולו הנעים, שעליו נאמר עוד בהיותו עוזר-מלמד, שבזמרו עם התינוקות בגיל ורינה בדרך עברם ברחוב היה מזה למעלה נחת רוח גדולה כמו מהשיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, היה משרה על שומעיו כאילו רוח ממרומים והכניס בהם רגש "עבודה בשמחה". ומדי שבת בשבת היה אומר דברי תורה בסעודה השלישית לפני תלמידיו ולפני כל החפץ לשמוע.

הנה כי כן החזיר הבעש"ט את ששון הנפש לשבת. ואין משום יהירות בדבריו שאמר:
כל מי שזכה להיות משובתי שבת אצלו ומאוכלי שולחנו, הוא נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה".
(מעשיות ומאמרים יקרים).

ואחד החסידים הבאים אחריו, מצא ראיה לכך מן התורה,
"שמור את יום השבת לקדשו", שיש לעטרה בכל מיני עטרות ולזמר בכל מיני זמירות, כי ראשי-תיבות של שבת הם:
ב
הכנסת שבת תזמר,
ביום שבת תשורר,
במוצאי שבת תנגן,
בכניסת שבת תקדם,
ביציאת שבת תאחר,
במוצאי שבת תאכל"
(ספר "דברי דוד" לרבי דוד לידא, רב האשכנזים מאמשטרדם).
ויריעת ר"ת ניתנת להתפשט יותר.


ד. רבי דובר ה"מגיד" ממזריטש

עם פטירת הבעש"ט, נשארה החייאת השבת והניגון בתחילת צמיחתה. הבעש"ט הגיח את היסוד לבנין התפארת של מלכת השבת ולהיכל הנגינה התחתון, וחסר היה מי שימשיך במה שהוחל, מי שיבוא בעול לפתח את הגרעין ולהצעידו קדימה, להוסיף אריח על אריח ולבנות את הבניין עצמו.

התלמידים אמנם היו נאמנים ומסורים לתורת רבם הגדול ביחס לעונג שבת, בהפיצם את ניגוניו לשבת בקרב מתי סודם ובהמשיכם לטוות מעטה יוצר להוד מעלת השבת והנגינה.

רבי יעקב יוסף מפולנאה ידע לפי זה להשוות את שני העולמות, עולם העליון (הגדול) ועולם הזה (הקטן) לשני כלי ניגון הנערכים על יחוס אחד והמושפעים בהשפעה הדדית, כפי שאמרו חכמי הנגינה, כי בהגיע הטור מהאחד, יתעורר לקולו הטור שכנגדו בכלי השני, לפי היחס השווה שביניהם, ומטעם זה היה כינור דוד מנגן מאליו, בכוח הניגונים של העולם העליון (תולדות יעקב יוסף). וכך צריך העולם הקטן להעיר ולעורר את הכוחות העליונים בניגונים הבאים מעולם התחתון. וכנראה, שרבי יעקב יוסף, כתלמיד מובהק של הבעש"ט, היה לא רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים.

רבי יחיאל-מיכל, המגיד מזלוטשוב, קבל את הניגונים מרבו הבעש"ט ומסרם לחבריו ולתלמידיו, וממנו עבר סוד הניגון לרבי שניאור זלמן מלאדי ולרבי נחמן מברצלב, וגם לניניו יוצאי חלציו, שניגוני רבי מיכל עודם חיים בפיהם ומפארים עד היום כל שמחה וחג במשפחה,

רבי חיים קרסנר, תלמיד הבעש"ט, הרבה לעשות נחת רוח לרבו, בזמרו לא רק את ניגוניו מכבר, כי אם בהוסיפו לחבר ולשזור מצלילי הקולות ניגונים חדשים לבקרים. וקבלה בפי החסידים, שבכל ערב שבת היה רבי חיים מקבל את פני שבת המלכה בניגונים חדשים שקבל מהיכל הנגינה יל ידי מלאכי מעלה.

ואין כל ספק, שהשקפתו החיובית של רבי פנחס מקוריץ על הנגינה, כפי שמובעת בכמה מקומות מכתבי תורתו, באה לו כתוצאה ישרה מדרך התנהגותו של רבו וחברו, הבעש"ט והשפעתו עליו.

אך עם כל זה עדיין לא הייתה פעולה זו מוצקה כל צרכה, והכרוכים אחריה היו מפוזרים פה ושם, בלי קשר פנימי חזק, בלי מרכז ההשפעה שממנו ישאבו הניצוצות את אורם והצלילים את נימתו.

ורבי דובר ממזריטש (תסד-תקלג), שנבחר על ידי הבעש"ט עצמו לממלא מקומו, ישב על כיסאו להמשיך מה שהחל רבו, וחבריו הכירו מיד, שאותם מעיינות החכמה שהיו הולכים להבעש"ט הולכים להרב המגיד. בהם לא נפקד מקום השמחה והנגינה, שהיו גם במזריטש, לכוח משפיע ומעורר לאהבה ויראה, בייחוד אחרי שרבי דובר חונן בקול נעים חזק וברגש הזמרה החוצב להבות אש. תפילתו הייתה בהתלהבות ובשמחה גדולה, ודעתו היא, שכשמתפללים בכוונה כמוהו אומרים שירה בכל העולמות כל המלאכים והשרפים ושאר הכיתות.

.רבי דובר, עוד טרם היותו לחסיד, לא הבין כהלכה את קדושת השבת כמו שהיא באמת, ולא ירד לתוך תוכה כדי להרגיש את נשמתה הפנימית. מסופר, שהבעש"ט, בביקורו הראשון של רבי דובר אצלו, אחרי ששמע את ביאורו של מאמר אחד בספר, אמר לו:
"הפשט הוא כמו שאמרת. אבל הלמוד שלך הוא בלי נשמה",
כתלמוד, כן השבת הייתה אצלו בלי נשמה, בלי המניע הראשי לתנועה וחיים. ומכיוון שדבק בהבעש"ט ובתורתו, נהפך לחסיד בכל נפשו ומהותו, וממושפע למשפיע. והוא שאמר:
"בתקופת חסידותו על שני האחים רבי פנחס ורבי שמלקה מניקלשבורג: מצאתי ארגז שכולו מלא נרות, ורק לא היו נדלקות. כרגע שמתי בהם ניצוץ אחד ונדלקו כולם ונתרבה האור בפעם אחת עד למאוד".

שבת ויום-טוב היו, לדבריו, ימי השראת הקדושה בעולם, ובהם צריך האדם יותר מתמיד לשמוח ולהתענג. והוא מבאר את מקור השמחה,
"השמחה באה לאדם מהמת שהיה לו איזה תענוג גדול, שנתבשר בשורה טובה והיה לו תענוג גדול מזה, או שראה איזה דבר שיש לו תענוג גדול מזה. מדבר ההוא באה לו השמחה. נמצא, שהשמחה נמשכת מעולם התענוג, שהוא רוחני בלתי מושג והוא עליון עד מאוד".

השמחה שלפנינו אינה אפוא שמחה סתם. היא זקוקה למחשבה, כי שמחה בלי מחשבה נקראת הוללות.


ערך גדול מייחס ה,,מגיד" לשירה של ישראל, הגורמת להרבה שירה של עליונים. בכוחה של שירה לפעול גדולות ונצורות לא ישוער. כשהאדם אומר למטה שיר אחד, מעורר השיר למעלה הרבה שירים. בכלל
"אין להם לעליונים התעוררות אם לא על ידי ישראל, שהוא שורש כולם ועיקר המחשבה. נמצא כי כאשר ישראל מתחיל לומר שירה, יש להם למלאכים כוח לומר גם כן שירה".

באהבת השבת ובניגוניו החרוזים מחומר דביקות וגעגועי יה ידע לפעול ולהפעיל, למשוך כבחבלי קסם את לב חסידיו ולשעבד לצליליו את מלאכי עליות השבת הייתה לו למקור העונג וההתעוררות. ורק ביום זה, היחיד מכל ימות השבוע, היה מקבל את חסידיו ואוכל אתם יחד את סעודת השבת. קבלת פני חסידיו ביום השבת מתוארת בפי שלמה מיימון כספר תולדותיו. וכה דבריו:
"ביום השבת באתי אל הסעודה הנהדרה, ואמצא בבית הצדיק קהל אנשים נשואי פנים, אשר באו הנה ממחוזות שונים. לסוף הופיע גם הצדיק בכבודו ובעצמו, והוא איש תואר המעורר יראת הכבוד בלב כל בגדיו אטלס לבן. גם נעליו לבנות, וגם קופסת הטבק שלו לבנה. הצדיק נתן שלום לכל אחד מהאורחים, ואז ישבנו כולנו אל השולחן. בכל עת הסעודה שררה דומיית קודש בין המסובים. אחרי תום הסעודה נתן הצדיק בשיר קולו, והמנגינה נאדרת ומרוממת את הרוח".

כמאה ותשעים שנה עברו כבר מפטירת ה"מגיד" ממזריטש, ובכל זאת לא נס ליחם ורעננותם של ניגוניו, שעברו לנכדיו ולניניו, ורובם מושרים עד היום בפיות יוצאי ירך נכדו רבי ישראל מריז'ין, שאחרי בריחתו מרוסיה שם משכנו כבוד בסדיגורה, וזכותו של ה"מגיד" עמדה לניגוניו שלא יישכחו עד כה, ועודם מפארים את השולחנות בימי שבת ומרעד.

המשך המאמר