תימשיטנאה תורפסה

דלישטור בקעי ר"ד

ג"כשת ו"ע םיינחמ


:םיקרפה ישאר
"חישמה בכוכ" ימשיטנאה רפסה
ןרוקרפפ דהנוי דמושמה לש וירובח
התירגרמ סוינוטנא לש ורפס
םייהזורמ ןמלסוי
תיתדה היצמרופירה ימיב
ימשיטנאכ רתול
סונירגינ גרואיג רמוכה לש ורפס
17 -ה האמב
רגנמנזייא סאירדנא סנהוי לש ורפס
תיתפרצה הכפהמהו הלכשהה תעונת
הווהב תוימשיטנאה
תפרצב תוימשיטנא
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה
"ףילקטר ןו'ג ריס"

דעו סנסנרה תפוקתמ תוימשיטנאהו הנטשה יבתכ תריקסב קסוע רמאמה :תיצמת
.םינשה ךרואל םינועיטבו םיקומינב לדבההו ,םהירבחמ יעינמ לע דומעל ןויסינ ךות ,האושה

,רתול ,םייהזורמ ןמלסוי ,התירגרמ סוינוינא ,ןרוקרפפ ,חישמה בכוכ :חתפמ תולימ
.ןויצ ינקז לש םילוקוטורפ ,רגנמנזייא ,סונירגינ גרואיגםיקהבומה םיעצמאה דחאכ השמיש סופדה תאצמהש איה תולבוקמהו תומסרופמה ןמ
תועדה לע םייניבה ימי תכשח דגנ המחלמ ושדקש תוישפוחה תועונתה יתש לש ןמודקל
רשפיא רקיעב .("היחתה") סנסינירהו םזינמוהה :םהלש תולפטה תונומאה לעו תומודקה
הרוצל הרתחו תילותקה היסנכה דגנ הממוקתה רשא היצמרופירה לש ןוחצנה עסמ תא סופדה
רתויו לק רתוי .הילביבה לע קרו ךא תססובמה ,םיקולאה תדובע לש תירוקמו הרוהט רתוי
תורובב סופדה שבכמ תרזעב םחליהלו םינומהה ןיב הלכשהו תעד ץיפהל וישכע היה לוז
.חורה תוסגבו

םודיקל ךכ לכ הבושחה האצמהה התואש ונמע תודלות לש דחוימה ךלהמל אוה ינייפוא ךא
הינווג לכ לע תוימשיטנאה תונויער תצפהל תובישח בר ףונמ השמיש תושונאה לש התלכשה
תורפסה .רוביצה יקלח לכל לקנ רתיב םכרד תא וישכע ואצמש היתובשחמ יכלהמו
,תכלוהו הברתמ תיריטאסה ףאו "תינדמל"ה ,תיטסיצילבופה ,היגוס לכ לע תימשיטנאה
לחה וז תורפסב תובושחה תועפותה לע וז הריקסל תרגסמה תעיבק תא הקידצמ וז הדבועו
.סופדה תאצמהמ

ימי חור גופס תובר םינש ךשמב דוע ראשנ הנכות ,השדח איה הצפהה תרוצ םא !העטנ לא ךא
קר .תילותקה היסנכה לש "הבשחמה תורצוא"מ םיחוקל םידוהיה דגנ היתונעטו ,םייניבה
שילשב רקיעבו ,19 -ה האמבש דע ,םיימואל ,םיילכלכ ,םישדח םיקומינ םיפסוותמ טאל טאל
תא תקחוד ףאו ירקיעה םוקמה תא ,תינעזגה ,תינרדומה תוימשיטנאה תספות הלש ןורחאה
.ירמגל יתדה ןועיטה

"חישמה בכוכ" ימשיטנאה רפסה
,ןגנילסא) "חישמה בכוכ" (ירגנ וא) ץרווש רטפ ינמרגה רמוכה לש ורפסב ונתריקס תא חתפנ
תנשב ךכל םדוק םייתנש עיפוהש רבחמה לש יניטאלה ורפס לש הבחרה אוה רפסה ;(1477
. .Contra perfudos Jdeos de conditio nibus veri Messiae םשב ,1475

היה ,רומאכ .השדחה תעל םייניבה ימי ןיב ,וז רבעמ תפוקתל םה םייסופיט ורפסו שיאה
דגנ וינועיט םא ,אופא ,אלפתנ אל .םינקינימודה רדסמ לע הנמנה ריזנ ףא ,ילותק רמוכ ץרווש
םינושארה םידמולמה דחא הז םע דחי ךא .םייניבה ימי תפוקתמ ותד ינב לש הלא םה תודהיה
בשחנ אוה .ויתועידיב התואנ המרל עיגהו תירבעה תעידיב וחמתהש הינמרגבש םירצונה ןיבמ
תירבע דמל 1435 תנשב דלונש ץרווש ."ונמזבש לודגה טסיארבה"ל ולש םיפרגויבה דחא ידי לע
וידומיל ןמזב ,דרפסב רשא הקנמלס ריעב ידוהי הרומ יפמ םיידוהי םידלי םע דחי
תורוקמה ךותמ תואבומה תא ורפסב ןתונ אוה .ריעה התוא לש הטיסרבינואב םייגולואיתה
ותובישח הזבו ;ידרפסה אטבמה יפל תויתוג תויתואל קיתעתב - ארקמה רקיעב - םיירבעה
לש דחוימה ולרוג תא הארמה ןיינעמ טרפ דועו .ונמז ינב לש תירבעה היגהה תודלותל הלודגה
תמדא לע סופדב תירבעה תואה העיפומ וב ןושארה אוה הז ידוהי-יטנא רפס .הלוגב ונמע
ההגה ילב ורוביח תא קיתעהל וזיעי לבל םיסיפדמה תא רבחמה ריהזמ רפסה ףוסב .הינמרג
לע ףדגלו ונכות תא ופלסי לבל םתוא עיבשמ אוה רקיעב .ינמרגהו ירבעה טסכטה לש תקיודמ
תוירבע תויתואב "'ה םתוח" תא םש אוה הלאהו העובשה תואלו ,תירצונה הנומאה תא ךכ ידי
.ידשו שרופמה םשה תא - תועבורמ

ינמרג סופדב תונושארה תוירבעה תויתואה :ונתולגב תוכובסה וניכרד תונושמו תורזומ ןכא
ידכ ורפס תא בתכ אל אוהש םנמא ןעוט ץרווש !'ה םש תויתוא ןהו ,ימשיטנא רפסב תועיפומ
םדא ינבכ םתוא בהוא אוה רשאב ,ינחורה םנובער תא רבשל ידכ אלא ,םידוהיה תא ףודרל
"בכוכ"ה עפוש השעמל ךא - םבל עור תאו הלוספה םתנומא תא ,םתונשקע תא אנוש קרו
.הנטשו האנש ילודג םיפירח םייוטב

רשאב ,תירצונה הנומאה תתימא תא םישקעה םידוהיל חיכוהל - הרורב איה רפסה תרטמ
ןיבל םידוהיה ןיב ולהנתהש םיחוכיוה תרושל רפסה ךייש הזב ."עיפוה רבכ ,חישמה בכוכ"
ואצמ הפ לעב ךכל םדוק ולהנתהש הלא םיחוכיו ;םינורחאה י"ע תושפנ תיישע םשל םירצונה
םשל םיחוכיו הלא ויה אל םייניבה ימיב תואיצמה יאנתבש ןבומ .בתכב םעקשמ תא ךכ רחא
לכש םושמ ,ףיקתהל אל ךא ןנוגתהל רתומ רתויה לכל היה ידוהיה דצל רשאב - תמאה תאיצמ
היסנכה לש הלומעתה יכרד ויה הלא - .ףודגו ףורחכ דימ הבשחנ תטלשה תדה לע הפקתה
.תילותקה

,גרובסנגר ידוהי ןיב ףיטמ-ןשרדכ ורבחמ לש תירנויסימה ותלועפמ עבנ "בכוכ"ה םג
ץע-ךותחה ראתמ וב רפסה רעשמ םג וניניעל רקדזמ הז רשק .גרבנרינו אזיימריו ,טרופקנרפ
ןהב םעונה יכרדל האנ המגודכ .םיירצונ הרומכ ישנא םע חוכיוב םידוהי םידמולמ תצובק
'סמ טטקרטב ינימשה קרפה שמשל לוכי תמאה תנומאל םידוהיה תא להנל לדתשמ ונרבחמ
םניא םיירצונה םיכיסנה רשא ,דומלתה - רוראה רפסה" תא םייוטיבב ץימשמ אוה ובש ,11
ימי לש םמלועמ אוה רבחמה לש ונועט לכ רומאכ ."חוכב ופרושל אלא ולבסל דוע םיכירצ
ימי לש ידוהי-יטנאה סומלופה ישנא םה ססבתמ אוה םהילעש תוכמסה ילעב םגו ,םייניבה
דנומיאר אוה ירקיעה ורוקמ .סוגרובמ סולואפ ומכ םידוהיה דגנ םיחוכיוב ועיפוהש םייניבה
,1278 תנשב ,םידוהיה ירפס תקידבל הדעוה רבח היה הז ריזנ ."הנומאה ברח" ורפסו יניטרמ
.1263 תנשב הנולצרב חוכיו ירחא ,ןוגרא ךלמ ,1 בקעי טילחה הילע רשא

ןרוקרפפ דהנוי דמושמה לש וירובח
םינקינימודה רדסמ י"ע וישכע םג םיגצוימה םייניבה ימי לש ךשוחה תוחוכ ןיב קבאמה ךותל
בצק.1509-1507 םינשב ורבוחש ןרוקרפפ דהנוי דמושמה לש וירובחב ונלופטב םיעלקנ ונא
םע ותד תא רימה והודפ ויבורקש ירחאו תונוש תוצירפב ספתנש ,היברוממ תעדמ רעבנ ,ידוהי
לכונה תא וטלקש ,ל"נה רדסמה ינב רואה ידרומ זכרמ ,סונייר נ"ע ןלקב הארנכ - ותחפשמ ינב
ידי לע ומסרופש "דומלתה תודוס" תא רמומה םהל הליג הדות תואל .הדובעב והורדסו
גהנמ לע געל - (1508) "םידוהיה יודו" ,(1507) "םידוהיה יאר" :םיבתכ תורושב ומשב ויביטימ
"םינהוכ"ה תא וטחשי כ"חאו םיגד ינפלו םילוגנרת ינפל םידוותמ םידוהיה וב ,תורפכה
."אחספה רפס" תא הינמרגב םסרפ 1509 -ב .ודוותה םהינפל

לע םידוהיה ידבכנ תפקתה לע הבוגתכ בתכנו ,"םידוהיה אנוש" םשה תא אשונ ישילשה ורפס
שי ?הינמרג ידוהיב לופיטה יבגל רמומה יבתכמ תומכתסמה תוצעה ןה המ .הכושחה ותוישיא
ןויסימ תופטהל ןיזאהל םידוהיה תא חירכהל שי ,ףודגו ףורח אלמ רפסכ דומלתה תא ףורשל
די יחולשמ המכ קר םהל תושרהלו טידרקה יקסע תא םהילע רוסאל שי ,םתרמה דודיע םשל
תמדאמ םשרגל שי היסנכה יפנכ תחת ףפותסהל הלא לכ ירחא םג ותואי אל םא ,םיליפשמ
.דרפסמו תפרצמ ,הילגנאמ רבכ ושרוגש יפכ ,הינמרג

,Opus aureum (1508 ורפסב ןברקמ רוטקיו - רבעשל בר - רחא רמומ לפנתמ הנש התואב
לכ שוריג :ןרוקרפפ לש הלאל תומוד תונקסמל עיגמ אוה םגו ,דומלתה לע (1509 :תינמרג
םירחהל רסיקה תאמ הדוקפ 1509 =ב גישהש ןרוקרפפ תושעל אילפה ךא .הינמרגמ םידוהיה
ותלועפ רופיס .תורצנל ןובלע ירבד םיליכמה הלא תא דימשהלו םידוהיה ירפס לכ תא
ןשרפ דימלתו לארשי בהואו םלועה תומוא ידיסחמ ןילרייר סנוי טסינמוהה לש תיתורפסה
תרגסממ תגרוח הדמשהמ לארשי תורפס תלצה ןעמל תירבעה ןושלב ונרופס הידבוע 'ר ך"נתה
.הז רמאמ

התירגרמ סוינוטנא לש ורפס
("Antonius Margarutha "Der Gantz Ju-dish glaub) התירגרמ סוינוטנא ,רחא דמושמ לש ורפס
,םיסקטה ,םיקוחה לכ לש תיתימאו תידוסי הרבסה םע דחי ,תידוהיה הנומאה לולכמ"
דחי הנשה לכ ךשמב םייקל םידוהיה םיגהונ םתואש םייבמופהו םייטרפה םיגהנמה ,תוליפתה
םה ובש ץעה יכותח .1530 תנשב גרובסגא ריעב אצי ,"םנומא דגנ תוססובמו תופי תונעט םע
תופיצר וז םג ןכא .ונרכזה רבכש ןרוקרפפ לש "םידוהיה יודו"בש הלא לש םיישפח םיקתעה
לש ונב היה רבחמה .הינמרגב םידוהיה תודלותב ינסרה תוחפ אל דיקפת אלימ אוה !תיתורפס
לביקש רמומה .(223 'ע 'ז ךרכ ,ר"פש-ץרג) גרובסניגירמ תוילגרמ בקעי יבר הרותב לודגה ברה
דעומ ולש הצמשהה בתכ םוסרפל רחב ,"ירבע רוטקל"כ ומצע לע זירכמו תילותקה תדה תא
.םיאתמ

הנגה ,ולש "רצואה ידבע"כ םידוהיה לע תירסיקה "הנגה"ה תכרעמ לע ופקשנ תורומח תונכס
,םיינוריעה ידמעמ לש תילכלכהו תיטילופה םתיילע תובקעב ,םייניבה ימיב הגוהנ התיהש
תפסא) "גאטסכייר"ב .םידרמתמה םירכאה י"ע םגו םידיקפו םינמוא ,םיריעז םיינגרוב
העומשה תא םידוהיה יאנוש וציפה 1530 תנשב גרובסגוא ריעב םייקתהש (תורסיקה תודמעמ
קלח ןמזה ותואב ושבכש ,םיקרוטה ,תורסיקה יביוא םע דחא די םישוע הינמרג ידוהיש
תיפסכ הכימת הלאה תורצנה יביואב וליאכ םיכמותו ,הימהובו הירטסוא לע ומייאו הירגנוהמ
ישוביכ םע םילבוגה םיחטשה לכמ םתוא שרגל העצה השגוה .םילגרמכ םתוא םיתרשמו
.םתסנרפ תורוקמ תא תורסיקה יקלח רתיב םג םצמצלו םיקרוטה

םישנועמ דחפ תאפמו ותרמה ינפל דוע גרובסנגר וריע ידוהי לע תונישלמב רמומה קסע הארנכ
ןאכ םיצבושמו םיבלושמ עלבה ירבד .ותד תאו ותדע תא בזע הליהקה ישאר דצמ םירומח
רודס לש םוגרת ראשה ןיב ןתינ לשמל - תודהיה יגהנמ לש לוכיבכ םינמאנ םירואת ךותל
תליפתב רשא םינימה תכרב תנווכ לש סג ףולס ןבומכ הז ךותב ,היגהנמ רואתו הליפתה
דגנ תויתדה תולילעה דיל ךא .היגהנמו תודהיה תווצממ םיבר געלל םש אוה .הדימעה
םירצונה בל תא םיריסמו ,םתד דסיימ תא םיפרחמו םירצונה תא םיזבמ םהש ,םידוהיה
קחרה םהש הצמשה ירבד םיאצמנ ,וניבא םהרבא לש ותירבב םתוא םיסינכמו םתד ירחאמ
.יתדה םוחתל רבעמ

רשאב םפסכב םימחנתמ םה" .תונלצעב ,הצוצק תיבירב הוולמב םידוהיה תא םישאמ אוה
תונוטלשל הנופ אוה ."םירזומהו םיערה םימוקעה םהיקסע תא עצבל םילוכי םה ותרזעב
םיאפורה תא .םהילע תינפוג היפכ תדובע תלטה י"ע תוערה םהיתודמ תא ןקתל הצעב
.עצב-תפידרבו יעוצקמ עדי-רסוחב םישאמ אוה םידוהיה

םייהזורמ ןמלסוי
תרפהלו םתנגהל גטסכיירב םידוהיה םיגיצנה ידעצ תא לכסל רפסה תנווכ התיה הארנכ
רמומה תא םישאה םייהזורמ ןמלסוי 'ר םסרופמה ידוהיה ןלדתשה .םיאנושה לש םהיתומיזמ
ריעה תא בוזעל תיסמה ץלאנ רבד לש ופוסב .הריקח תדעו הנימ רסיקהו ,הצמשהב תימשר
בחר דה תיסראה ותלומעת האצמ ,תיטנטסטורפה הינוסכס זוחמ בלב ,םש .גיצפייל ריעל רבעו
תערכמ המורת םרתש אוה אוהו ,רתול לע הבר העפשה ורפס עיפשה רקיעבו ,רתוי הברה
.תודהיה לש עורפה האנושל רוטמרופרה תכיפהל

,הריכמל רפסה לש ספוט גשוה הב ,םיעבראה תונשב תויבמופה תוריכמה תחא לש גולטק
."גרבנרינ יקוח לש םהיתובא תובא"מ דחאכ ותוא הנכמ

תיתדה היצמרופירה ימיב
ידעלבה רוקמה לאכ ך"נתה לא התביש תובקעב זירכת תיתדה היצמרופירהש תופצל היה ןתינ
ובצמב הבטה הירחא רורגתו ארקמה םע יפלכ תינמוה תונלבוס לש סחי לע ,הנומאה לש
םידוהיל הדהא ירבד וכרד תלחתהב רתול אצמ םנמא .אוש תוקת תאז התיה ךא .יתרבחה
םירצונה לש העישרמה םתוגהנתהש היה וירבדל ירקיעה עינמהש רכינ זא רבכ ךא ,םלבסלו
םשב אל .הבהא תותובעב םכשמל םוקמב רתוי דוע תורצנה תא הלא לע אינשת םידוהיה יפלכ
שוכרל הנווכה ךותמ קרו ךא אלא םידוהיה לש םבצמ ןוקתל רתול רתח ןופצמה שפוחו קדצה
לש הלאל םימוד םיעינמ ךותמ - אוה ךפה התדבתה וז ותווקת רשאכ .תשדוחמה ותדל םתוא
תנשמ םירחואמה וירפס ינשב דימעמה ,םידוהיה לש עורפו עבשומ ביואל - ונמזב דמחומ
.הכ דע ובתכנש הנטשה יבתכ לכ תא לצב ,"שרופמה םש לע"ו "םהירקשו םידוהיה לע" :1543

ימשיטנאכ רתול
.ל .יש יפכ ,םידוהיה ןמ דחפ ,"היבופ" ןמ םצעב איה ,שממ תינלוח איה רתול לש ותאנש
:תוחכומ תודבועכ ןאכ תורזוח םייניבה ימיב ןרוקמ רשא תולילעה לכ .הל ארק רקסניפ
לע רזוח אוה ךכל ףסונ .שרופמה םשה תרזעב ידוהיה ףושכה ,םדה תלילע ,תוראבה תלערה
הפוריא לש היביוא ,םיקרוטה םע םיסחי םימייקמ הינמרג ידוהיש הטירגרמ לש ותנעט
תובורק םיתעל והנה רשא ןונגסבו הפירח הפשב תואבומ הלאה תולילעה תונעטה לכ .תירצונה
םד-המכ םע םוש לע החרז אל שמשה" ."םייתמאה םדה יבלכו םינרקשה םה" .שממ הפ לובנ
."הז םע ומכ המקנ ףאושו

קר" :ותד רוקמ תא האור אוה וב רשא ארקמה תא םלועל ןתנש םעל דיגהל ול שיש המ הזו
ללזל םכילע הנממ תולפונה תויתואהו ובנז תחת אשונ ריזחהש ארקל םכילע הילביבה התוא
יתב תפירשל אלא ,ףיטמ אוה תורצנה קיחל םתרבעה םשל תיתד העפשהל אל ."אבסלו
רוסאל ,םהירפס לכ תפרשל - "תפזו תירפג הרעבה ךותל קרזי לוכי קרש ימו" - םהלש תסנכה
גוהנל םיכיסנה לע .תינפוג הדובע דובעל םתוא חירכהלו ,תוירצונ תוצראב םדי לע הליפת םויק
הליחתמ תראממ הלחמ רשאכ םישוע םינמאנ םיאפורש יפכ "הפירח תונמחר" ךותמ םהב
םא ...חומו תומצע ,םיקרוע ,רשב םה ופרשי ,ורסני ,וכתחי זא" .ףוגה ירבאמ רבאב טשפתהל
ךיא דחא לכ הארי .יתישע ילש תא ינא ...םיטוש םיבלכ ומכ םשרגל ונילע ורזעי אל הלא לכ
..."ולש תא השעי

םישרש הל שי הליעומ הניא הליבטה םגש םיתחשומ הכ םה םידוהיהש וז תינוציק השיג
ךא .("רומח תליבטל המוד ידוהי תליבט" :רמוא יממע ירצונ םגתפ) םייניבה ימיב רבכ םנמא
םיצאנה תשגדה" .תינרדומה תודהיה תאנשל תברקתמו ךמסומ יוטיב ידיל האב איה ןאכ
Trach - ) "תובישח לעב םידקת ילב הניא ,אופיא ,איה הליבטה יממ הבע רתוי אוה םדהש
.(tenberg: The devil and the Jew, p. 225

יטנטסטורפה הנחמב תיטביצילבופה תימשיטנאה תורפסה תומצעתה לע ,אופא ,אלפ ןיא
םינועיטב רתוי "םיינרדומ" םג םה םיתעל ,םיילותקה םימוסרפה ןמ התויסראב תלפונ הניאש
ןיטרמ רמוכה ץילממ ןסה תנידמב .םייתד קר אלו םיילכלכ ,םיימואל םיקומינ םיפקשמה
שורג לע "םידוהיה תא לבסל רשפא ךיא" :1358 תנשמ ךיסנה לא ותעד תווחב (Butzer) רצוב
השמ תרות יפל ךא תויחל םתוא עיבשהל שי זא עוצב לעב וניא ילקידר ןורתפ םאו ,םידוהיה
הכאלמ לכ" ןכו רחסמהו הוולמה יקסע תא םהילע רסאל שי ;דומלתה יפל אל ךא ,םיאיבנהו
תובורא יקנמ ,םיצע יבטוח ,םיתתס ,םירוככ תוסג תודובע קר םהל ריתהלו הסינכמו היקנ
."תולבנ ינרבקו

סונירגינ גרואיג רמוכה לש ורפס
חוסינה ותואבו םידוהיה דגנ תורומח תוילכלכו תוימואל ,תויתד תונעט לש תבורעת התוא
ןסה תנידמבש ןסיג ריעה ןב סונירגינ גרואיג רמוכה לש ורפסב אצמנ תוסג םע לבוגה ףירחה
:אוה טרופמה ורתוכ .Judenfeind :1570 תנשב עיפוהש
תעכ םיבשויה םיידומלתה םידוהיה לש תוחבושמה םהיתורפמ ;םידוהיה ביוא"
לש םיעבשומה םהיביוא םהש ...רוציקב חכומ ובו הפי ססובמו יניצר רוביח ;הינמרגב
ץראה יצצומ / ךכל ףסונו / םיקרוטה לש םהיבורקו םהידידי תאז תמועלו ,םירצונה
"תועבטמה ףויז י"עו הצוצק תיברב תוולמה יקסע די לע / םיאמרו

;הינמרגב תיטסיצילבופה תורפסה םוחתמ ונלש תואמגודה לכ תא אוצמל ,בגא ,אלפתנ אל -
רבחמה - .דרפסב אלו תפרצב ,הילגנאב םידוהי ובשי אל םינד ונא הב האמבש חוכשל ונל לא
,וינפל ובתכנש םיידוהי יטנא םירוביח לש הכורא הרוש לע וירבד תא ססבל רבכ לוכי ונלש
.םידוהיה דגנ ובתכנש םהירפסו םידמולמה תומש :הלא לש תיפרגוילביב המישר ןתונ אוהו
םניא וננמז ינב םידוהיהש ,ןושארה קרפב רבכ ותנעט תניינעמו .היסנכה תובאב הליחתמ איה
קפס ליטמ אוה ."םיידומלת אלא םידוהי םניא םה רשאב ,םידוהי ארקיהל םייואר
ילעבו םירזממ םהיניב שיש ןכתי .ברועמ יתלבה םהרבא ערזמ םיבר םהב וראשנש"
םידוהי .םיברעו םיירצונ םירפוכ ,םילילא ידבוע ,םהילא םיולנהו םידוהי ןיבמ תבורעת
."דאמ טעמ םהיניב אצמת אצומ תניחבמ םג םייתימא

םעה לע תוסגה ויתופקתהב ירצונה ונופצמ תא עיגרהל רבחמה לוכי תאז תירוקמ הנחבאב
.אוה ותד דסיימ אצי ונממש

םהב האור אוה .הללכב םידוהיה דגנ "תוינוליחה" ויתונעט תוליחתמ ישילשה קרפה ןמ לחה
רזוח ןלהל .תינידמ תלעות םתקזחהב םיאורה תונוטלשה םע סמלפתמו שממ הנידמ תפגמ
קיודמ ןויצ ןתונו םיילותקה ידי לע ואצמוהש םייניבה ימי תולילע לכ לע יטנטסטורפה רמוכה
לש םיימשיטנאה םימוסרפל תינייפוא איה תאז תיעדמ תושפחתה - :םוקמו ךיראת לש
לוליח - םיעדמה תייחת תעונת לש םינמאנ םידימלתכ םמצע תא םיאור םה הב רשא הפוקתה
םאו ,תונוטלשה י"ע םידוהיה שוריג - הנקסמהו .תוראבה תלערה ,םדה תלילע ,שודקה םחלה
םוצמצ י"עו השק תינפוג הדובע י"ע םתוא ךנחל שי ,"דסחו ןח תקנעה" ךותמ ךכב וצרי אל
ונרביד וילע ,רצוב ומכ וימדוק וירבח תצלמהכ ,רתויב םיכרפמהו םישקל תועוצקמה תריחב
.ליעל

ודגנתהש םידחא תיטנטסטורפה הרומכה לש הז הנחמב םג ומקש שיגדהל שי תמאה ןעמל
םירצונ םידלי יאשחב םיחצור םידוהיהש תמאה יהוז םאה" :רדנאיזוא ומכ םדה תלילעל
Theriaca Judaica ad examen ורפסב (Wulfer) רפליו סנהוי ומכו (1541) "םמדב םישמתשמו
. 1681 תנשמ revocata

ודיוספ וא "תיעדמ"ה תורפסה :שדח תורפס גוסל םירבוע ונא ןורחאה רפוסה תא ונריכזהב
.םידוהיבו תודהיב הקסעש תיעדמ

17 -ה האמב
תא ריכהלו דומלל םיירצונ םידמולמ לצא ךלוהו רבוג ןוצר עובקל שי 17 -ה האמה ךשמב
ןושלה תא ודמל םה .ןושאר ילכמו תיעצמא יתלב הרכה היתורוקו התורפס לע תודהיה
םינמרגה ךא ,םירמומ וא םידוהי יפמ תמיוסמ תוידוסיב הקיתעה תורפסה תאו תירבעה
לעמו םימודקה םיטפשמל לעמ םמורתהל םה ףא ועדי אל - םירבדמ ונא םהילעו - םהבש
םג היה רסח .םהייח תוכילה לעו םתד לע ,םידוהיה לע בוחרב וכלהתהש ,םימכסומה םירקשל
םהלש םירמומ - רומאכ - םיתעל ויהש םהלש היצמרופניאה תורוקמ יבגל תרוקיבה שוח םהל
.תקפסמ הדימב םהל ודמע אל םהיתועידי ףאו ןודזב םיפויזב ןינע היה

ץיפהש אוה אוה םדה תלילע תא ךירפהל דחא דצמ לדתשהש ,וישכע הז ונרכזהש רפליו הנה
הבגשנה "חבשל ונילע" תליפתש הנעטה :םויה דע תורכינ היתובקע רשא תרחא הלילע
תנווכמ ,הנשה שאר לש ףסומל הנושארל הרבוחש ירחא הליפת לכ תמיתחב תרמאנה
םיללפתמו קירלו לבהל םיווחתשמ םהש" :הנויזבלו תורצנל םלועה תומואמ התוגייתסהב
לש תויתואה ןינמש ךכל רפליו לש ובל תמושת תא ונפה םיידוהי םירמומ ."עישוי אל לאל
תוליהקב "ונילע" תרימא רוסיאל המרגו םייפנכ הל התשע וז הלילע .ו"שי אוה - "קירו"
ושיגדהו םידוהיה ורזח אוושל .זנכשא ירודיס בורב הנודנה הקסיפה תטמשהלו תונוש
.ללכו ללכ תורצנו םירצונ ריכה אלש ימ י"ע הרבוח הליפתהש

תועידי ומצעל שכר רשא (Wagensiel) :לייזנגו ףוטסירכ ןהוי דמולמה םג ךייש הז רשקהל
תולגל איה ("ןטשה לש שאה יצח") Tela ignea Satanae ורפס תרטמ .תירבעה תורפסב תובחר
רותסלו תיניטלל המוגרת י"ע תורצנה דגנ םידוהיה לש תיטגולופאה תורפסה תא םלועל
ופדגיו ופרחי אלש העובשב החטבה םיידוהיה םהיניתנמ שורדל תונוטלשה ןמ עבת אוה .התוא
םידוהיה תפידרמ לייזנגו גייתסמ הז םע דחי .יאשחב אלו יבמופב אל ,םירצונה תנומא תא דוע
.םדה תלילע תא תויטלחהב החודו

רגנמנזייא סאירדנא סנהוי לש ורפס
לש דוסיה רפסל הכפהש "הריצי"ה התוא םג תכייש תימשיטנא תורפס לש הז גוסל
Entdecckets Judentum :רגנמנזייא סאירדנא סנהוי לש ורפס :ונימי דע תינרדומה תוימשיטנאה
םיבעה םיכרכה ינש לעב רוביחה תא הנכמ בונבוד .1711 תנשב עיפוהש ("הלוגמה תודהיה")
."םידוהיה תאנש לש הידפולקיצנא ןימ" (דומע 1111 ו 1016)

תומלתשה םשל חלשנ ,גרבלדייה הטיסרבינואב תירבע דמלו 1654 ב דלונש רגנמנזייא
השולש לש םתורייגתהמ תושק םשרתה םש .םדרטסמאל גיודול לרק וכיסנ י"ע הלא וידומילב
ותנומא לע וז ריעב םיזנכשאה תדע לש ברה ,אדיל דוד 'ר לש הפירחה ותרוקבמ ןכו םירצונ
תמחמ ששח אלל תינלבוסהו תישפוחה הריואב עיבהל ברה לכיש תרוקיב ,תירצונה
אוהש ןעט רשאב וכירדהל ותואנש םידוהי יפמ הרות ונרבחמ דמל הנש הרשע עשת .תונוטלשה
.גרבלדייהב תויחרזמ תופשל רוספורפל הנמתנ אוה םייתניב .רייגתהל דמוע

םיינודזה גורטקה ירבד לע טרופקנרפ ידוהיל עדונ - 1699 תנשב - רפסה תספדה ינפל דוע
ינשל ונפ םה .תינמרגה הפשב - תיעדמ תורפסב לבוקמל דוגנב - דועו םסרפל דמוע רגנמנזייאש
בוכיע ןעמל הניוב רסיקה רצחב לועפל רמייהנפוא לאומשו רמייהטרו ןושמש רצחה ידוהי
םשל םינבר הששו יעושי ,יטנטסטורפ רוספורפמ תבכרומ התיהש הדעו התנומ .הספדהה
םג עגפ ונכותש רפסה תמרחהב ךמת הצנגממ ףושיביכראה םג .תעד תווח תריסמו הקידב
וישרוי ;הלהנתה דוע הריקחהש העשב 1704 תנשב םואתפ תמ רגנמנזייא .תילותקה תדב
םיספט 3000 לש הרודהמ תספדה םהל השרה ךירדירפ היסורפ ךלמש דע קבאמב וכישמה
התיהש ,(תיחרזמה היסורפ) גרבסגינק ריעה סופדה םוקמכ העיפומ רפסה רעשב ךא .ןילרבב
הנח ,ונימי תב םייראטילאטוטה םירטשמהו תוימשיטנאה תרקוח .רסיקה לש וטופישל ץוחמ
הנעטה דגנ החכוהכ השעמה תא 17 'ע תוירטילטוטה תודוסי הרפסב האיבמ טדנרא
לע םידוהיה לש הלודגה םתעפשה לע הבוגתכ התווהתה 19 ה האמה תב תוימשיטנאהש
תספדה תעינמ ומכ םידוהי דצמ עירכמ דעצ 19 ה האמב ראותי אל תמאד אבילא .תונוטלשה
.18 ה האמה תלחתהב "הלוגמה תודהיה"

ךרכה שארב .הדבכ תיעדמ הדובע לש םשור עוצקמ לעב וניאש ארוקה לצא ררועמ רפסה
י"ע ורבוחש 81 ,תידוהי תיזנכשאב 13 ,םיירבע םירפס 182 לש המישר םיאצומ ונא ןושארה
.ודצב ינמרג םוגרתבו רוקמב םיעטק איבמ רגנמנזייא םהמ רשא ,םירמומ םידוהי

לש םשור ררועל חילצה הדי לע רשא רגנמנזייא שמתשה הבש "תיעדמ"ה הטישה איה המ
דעו בורקה רבעה דע לארשי יאנוש ןיב תראפתל םש ורפסל התנקה רשאו קהבומ החמומ
תורוקמ יעטקו תואבומ לש תיתורירש הריחבב התיה ותחלצה ?ללכב תיצאנה העונתה
הריצי הניא הדגההו הכלהה תורפסש איה תומסרופמה ןמ .יעבטה םרשקה ךותמ ושלתנש
היעב יבגל תויטנבלרה תדימ - םישרדמה תורפסב רקיעבו ,תונוש תובכש הב שיש ,הדיחא
רחב רגנמנזייא .םלוע תפקשה יניינעב הדיחא העד הב ןיאש יאדובו ,הווש הניא תיתפקשה
םהמ רשא םירפסה תובישח יפל אלו םהל קוקז אוהש תומוקמה םתוא תא תורוקמה ךותמ
םגש וז הטישל ארק ןמטוג לאכימ .החכוה םשל אלו סומלופ םשל םהב ןרמית אוה ,באש אוה
.(Das Judentum und Umselt I.p. 295) ."םזירגנמנזייא" םשב הב ושמתשה םירחא םיימשיטנא
.רמאנה תומיא םשל תחא המגודב קפתסנ

"אבה םלועל קלח םהל ןיא םייוגה לכ" :רזעילא 'ר לש ותעד תא םיאצומ ונא 250 'ע 'ב ךרכב
םייוג לכ הלאשל םיעשר ובושי" :(ח"י ,ט) םילהתב קוספה ךמס לע (ג"י ןירדהנס אתפסות)
םיעשר ובושי" :בותכה רמא ולא :עשוהי 'ר ,ותתגולפ-רב ירבד תא ריכזה אלו ,"םיקלא יחכש
שי אוה ,"םיקלא יחכש" בותכה רמאש וישכע ,ךירבדכ רמוא היה ,קתשו "םיוג לכ הלואש
אל ינש סיסכט .(א"ע ה"ק ןירדהנס) ארמגב ןכו ,אבה םלועל קלח םהל שיש םיוגב םיקידצ
,ויארוק תיברמל העודי הניאש רוקמה ןושל לש קיודמ אל םוגרת אוה ולשמ קפקופמ תוחפ
לע ונרבחמ רזוח ןבומכ - .רמאמה לכ תנווכ תא ףלסל ידכ לק ןווג יוניש קיתעהל קיפסמו
לוכי וניאש יפ לע ףאו ,יגולונורכ רדסב הלילעה ירקמ לכ תא בר טורטורפב רפסמו םדה תלילע
לכ תא איבמ אוה םד לכ לוכאל הרותב שרופמ רוסיא םייקש ויארוקמ םילעהלו םלעתהל
רפוכה "הדוהי טבש" 'ס ךותמ סמות רמומה ירבד תא ףא טטצמו רבדב םיעגונה םיקוספה
םיבר םירבחמש ירחאמ ךא" :העובצ תויביטקיבואב םייסמ אוה ,םירצונ םדב שומשב הלילעב
םידליהש הדבועה רואלו תואמגודב תאז וחיכוהו םירצונה םדב םישמתשמ םידוהיהש םינעוט
,ריאשמ יננה ,יודב לכה אלש רעשל שי ,חספה גחל ךומס ללכ ךרדב וחצרנ םדי לע םיתמומה
.(228-227 'ע 'ב ךרכ) ."אל וא אוה ךכ רבדה םא ,אופא

הצמשה ןיאו הלילע ןיאש ,ךכ לע ןייעמה תא דימעי םיכרכה ינש ףוסב תוחתפמב יחטש ףודפד
ףטועמו ץבושמ ,עקושמ לכהו ,ןאכ ןמוקמ תא ואצמ אלש םידוהיה דגנ םעפ יא ועמשוהש
תוינרדומה תוימשיטנאה לש ינונקה רוביחל רפסה ךפה רומאכ .תויעדמו תונעדי לש הטעמב
סילאכימ .ד .י ומכ םייניצר םיירצונ םיגולואית לש תוינלטק ףאו תוילילשה תעדה תווח ףא לע
תעבונ הניא םתרוקב .19 -ה האמב דירפגיזו ןמלד בטסוג ,שצטילד ץנרפו 18 -ה האמב
אוהש ימ היה ולש ןעט סילאכימ .םירוהט םייעדמ םילוקיש ךותמ אלא םיינמוה םיקומינמ
ויה "הלוגמה תוינרתולה" וא "הלוגמה תורצנה" םשב רפס רגנמנזייא לש ותטיש יפל בתוכ
.סג רתסלפ בתכמ רתוי אל וב םיאור

ךפה אל ךא ,ימדקא הרומ תרשמ לבקל ידכ ,ותד תא רימהש ,יסורה-ידוהיה דמולמה ,ןוסלובח
לש "ותטיש" תא ורואתב רתוי ףא עלוק ,ומע אנושל הרמהל "וירבח" תיברמכ אלש -
תונגב ונתורפס ילושב ףאו םעפ יא רמאנש המ לכ תורצנה לע בסהל רגנמנזייא רוספורפה
:תורצנה לע - תולילאה
ךותמ תומוקמה לכ תא טקלמ םלסיאה תד ןב היה וליא ,רמוא ירצונ ארוק היה המ"
היה ,םלסיאה דגנ םינווכמכ םגיצמ היה ,תולילאה תונגב םירבדמה היסנכה תובא ירפס
היהו דמחומ תד דגנ סומלופ יבתכ ךותמ םתופירחב םיטלובה תומוקמה תא ףרצמ
."םכתד לש הנומת םכינפל ירה :זירכמ

אשמ להנש ,הדבועה ךא ,וינועט תקדצמ ענכושמ היה ומצעב רגנמנזייא םא ךרוצה יד רורב אל
תררועמ םיאתמ יפסכ יוציפ תרומת וירבד תא זונגל ןכומ היהו םיידוהי םיגיצנ םע ןתמו
.תודשח תוחפל


רמאמה ךשמה