תווצמה-ימעטב "ךוניחה" רפס לש וכרדדדח תור

ז"נשת וילסכ , גי ןויליג ,לולכמןנובתמל תעדה תא םיביחרמ ולא םימעט .הרותה תווצמל קימעמו דחוימ דממ ןתונ "ךוניחה" רפס
.םהב

ןתינה תא דמלנו תווצמה ישרושב םילבקתמה םייזכרמ תונויער רפסמ לע דומענ הז רמאמב
.ולא םימעטמ

:םה רמאמב ונודייש תונורקעהו םיאשונה
תובבלה םיכשמנ תולועפה ירחא .1
ובש םיינחור םיניינע לע םיעיפשמ םדאבש םיימשג םיניינע .2
ונילע הכרבה לוחת ונישעמ רשכה חוכב .3
תובוט תודימ םדאל תונקמ הרותה תווצמ .4
תובורעת ירוסיא ןהב שיש תווצמ םעט .5
הלודג תלעותלו ונל הבוטל קר ,ונל 'ה הווצי רשא לכ .6
הרותה תווצמב םירתסנ םיסנו םייולג םיסנ .7
הנומאה קוזיח ןתרטמש תווצמ .8
.עודי וניא המעטש הווצמ .9

תובבלה םיכשמנ תולועפה ירחא
ירחא יכ" ,"ויתולועפ יפכ לעפנ םדא" :ללכה אוה ךוניחה רפסב םימסרופמה ןושלה תועבטממ דחא
.בלה תבשחמ תא םדאה לצא תררועמ תינפוג-תינוציח הלועפ :שוריפ ."תובבלה םיכשמנ תולועפה
:ךוניחה רפס לש ונושל וזו
םהב קסוע אוהש וישעמ רחא דימת ויתובשחמ לכו ובלו ,ויתולועפ יפכ לעפנ םדאה יכ ,עד"
הרעי םא ,םויה לכ ער קר ובל תובשחמ רצי לכו ובבלב רומג עשר וליפאו .ער םאו בוט םא
דימ ,םימש םשל אלש וליפאו תווצמבו הרותב הדמתהב וקסעו ותולדתשה םישיו וחור
ירחא יכ ,ערה רציה תימי וישעמ חוכבו .המשל אב המשל אלש ךותמו ,בוטה לא הטני
ץפח םימתו רשי ובבלו רומג קידצ םדא היהי םא וליפאו .תובבלה םיכשמנ תולועפה
וחירכהש לשמ ךרד רמאת וליאכ ,יפוד לש םירבדב דימת קוסעי ילוא םא ,תווצמבו הרותב
בושי ,תונמוא התואב םויה לכ דימת וקסע לכ םא תמאב ,הער תונמואב והנימו ךלמה
לעפנ םדאה לכש תמאו רבדה עודי יכ ,רומג עשר תויהל ובל תקדצמ םינמזה ןמ ןמזל
(ז"ט הווצמ ,ךוניחה רפס) ."ויתולועפ יפכ
רופיס ,ץמח תליכא רוסיא :ןוגכ ,םירצמ תאיצי תריכזל תורושקה תווצמב הרותה התברה וז הביסמ
רבדה איבי ,םירצמ תאיציב תורושקה תווצמב רתוי קוסענש לככ יכ ,'וכו הצמ תליכא ,םירצמ תאיצי
לודג דוסי אוה הז רבד .םירצמב לארשי םעל ושענש םילודגה םיסנה ןמ ונבלב תולעפתה רתיל
םילודג םישדוחמ תותוא ונל השעו םלועה עבט ה"בקה הנישש ,םלועה שודיחב לארשי תנומאב
.םלועה שודיחב רפוכ לכ קתשל םילוכי ירה הלא םיסנ .םימוצעו

:יבויח שגר ררועתמ ןהבש ינוציחה השעמה תישע ידי לעש תווצמל תואמגוד

ילילשה המ ?חספ ןברקמ םצע רובשל אל הרותה הווצמ עודמ - חספה ןמ םצע רובשל רוסיאה .א
ובלב תשרתשמ ,הלכואל ידכ (ןוזמה לש תלוספה איהש) םצע רבוש םדא רשאכ ?הז השעמב
תעב .חספה גחב ובלל רידחהל לארשי םע ךירצש השגרהה וז ןיאו ,ינועו תונכסמ לש השגרה
,רתויב הלודג הלעמל עיגהל וכז הז ןמזב יכ ,םיכלמ ינבכ שיגרהל םיכירצ םה ,םיבסמ לארשי ינבש
,(ז"ט הווצמ) שודק יוגו םינהוכ תכלממ תויהל םתוא הרישכהש

ודבעי זאו ,דובכו הלודגל םידחוימ םידגב שובלל םינהוכה ווטצנש - םינהוכ ידגב תשיבל תוצמ .ב
שדוקה תדובע תעשב םידחוימ םידגב ןהוכה שבלי רשאכ ?ינוציחה שובלל תובישח המ .שדקמב
,לארשי םע לע רפכל חילש אוה ירהש ,דבוע אוה ימ ינפל ובלב ררועתמו רכזנ היהי ,םהב לכתסיו
.(ט"צ הווצמ) ומצע לע לביקש הבושחה הדובעה לא ותנווכו ותבשחמ לכ סיפתהל ךירצו

,ילילש שגרל םורגל לולעה ינוציח השעמ תעינמ - השעת אל תוצמ לש אמגוד תאבומ ז"ט הווצמב
הארי לש תיבויח השגרה ררועתת התיישע ידי לעש ,השע תוצמ לש אמגוד תאבומ ט"צ הווצמבו
.יוארכ ודיקפת אלמל אוביו ,ןהכה וב אצמנש שודקה םוקמה יפלכו ה"בקה יפלכ דובכו

:הלעתי ותדובעל תובבלה ןיכהל ןתרטמ - תונברוק תברקהו הריחבה תיב ןיינב תווצמ
בורו תובוטה תולועפה תוברבו ,תולועפה ידי לע ורשכוי תופוגה יכ ,וניתופוג רשכהל לכה
םוקמ עובקל 'ה ונוויצ ןכ לעו ...תוקקדזמ תונבלתמ תורהטתמ בלה תובשחמ ,ןתדמתה
...וב וילא םבבל ןקתלו שיא ינב תובשחמ םש רהטל ,תויקנה תילכתב יקנו רוהט היהיש
םע תוקבדה לא ונלכש הלעי ,םש ונל היהיש הבשחמה תרהטו השעמה רשכה ךותמו
(ה"צ הווצמ) .ינוילעה לכשה
םדאה תא ליבוהל תויושע תוימשג תולועפש ךוניחה לעב בתוכ ,שדקמה תדובע לש ,וז הווצמב םג
.'ה תדובעב תונוילע תוגרדמל עיגהל

אל רתויו יתאטח" :םדאה רמאיש קיפסמ היה אל םאה ,תונברוק תאבהב ךרוצ שי עודמ ךא
ידכ ןברק תאבה לש לודג השעמל הפב הרימא לש ןטק השעמ המוד וניאש ,אוה רורב ?"אטחא
,שדקמה תיב לא המהב איבהל תובר חרטי רשאכ יכ ,ואטח תרפכל םדאה לש ושפנ לע עיפשהל
אטחה עור ושפנב עבקי ,ןברק תברקהב םישועש תולועפה ראש לכ ןכו ,תטחשנ איה דציכ האריו
.תרחא םעפ ונממ ענמיו

:ונושל הזו ,ן"במר םג בתוכ הז םעט ןיעכו
אטחי רשאכ יכ ךרבתי 'ה הוויצ ,השעמו רוביד ,הבשחמב םירמגנ א"נב ישעמש רובעב יכ
ברקה שאב ףורשיו ;רובידה דגנכ ויפב הדוותיו ;השעמה דגנכ וידי וילע ךומסיו ןברק איבי
לכ םישועה םדא לש וילגרו וידי דגנכ םייערכו ,הוואתהו הבשחמה ילכ םהש תוילכהו
יכ הלא לכ ותושעב םדא בושחיש ידכ ;ושפנב ומד דגנכ חבזמה לע םדה קורזיו ;ותכאלמ
חקלש ארובה דסח אלול ,ופוג ףורשיו ומד ךופשיש ול יוארו ,ושפנבו ופוגב םיקלאל אטח
ארקיול ןבמר) .שפנ תחת שפנ ,ומד תחת ומד היהיש ןברוקה איהש רפוכו הרומת ונממ
(ט ,'א
,ןברק תברקה לש תינוציח הלועפ ידי לעש ,ךוניחה לעב לש וכרדל קוזיח םינתונ הלא ן"במר ירבד
.המלש הבושתב הרזחל ובבל ךושמי הז רבדו ,ואטח לדוג םדאה ינפל שחמומ

,תונברוקב תורושקה תווצמה לכ :ןוגכ ,הז םעט סיסב לע הרותב ונל ונתינ תופסונ תובר תווצמ
תובבלה תא ךושמל םתרטמו םיינוציח םישעמ הברה םהמ שיש ,הנוהכ ידגבבו םינהוכב ,שדקמב
(ד"כש הוצמ) בלול תליטנ תוצמ (א"ל הוצמ) םירבדב תבש שודיק תוצמ ןכו .תורוהט תובשחמל
.דועו

תוינחורה לע תוימשגה תעפשה
םיניינע לע םיעיפשמ םדאבש םיימשג םיניינעש ,אוה ךוניחה רפסל תווצמה ישרשב ףסונ ןורקיע
ךוניחה רפס .הלילשל וא בויחל תינפוגה ותואירב לע עיפשהל יושע םיוסמ ישפנ בצמ .ובש םיינחור
דציכ ןלהל רהבוי ,אילפמ הארנ רבדהש המכ דע .ךופהה ןוויכב םג הנוכנ תאז העפשהש ,ףיסומ
.הרותה תווצמב יוטיב ידיל אב אוה

(ט"נק הווצמ) םיצרש הנומש תאמוט :ןוגכ ,האמוטמ קחרתהל םיווצמ ונא תווצמ ג"ירתמ קלחב
הפרט תליכא רוסיא ,(ד"נק הווצמ) םירוהט םניאש ח"עב תליכא :ןוגכ םימיוסמ תולכאממ תורזניה
.דועו (ח"מק הווצמ) םד תליכא רוסיא ןכו ,(ז"מק הווצמ) בלח תליכא רוסיא ,(ג"ע הוצמ)

ךרוצל תווצמה לכל תלעותו םעט שיש הטישב ךלוה ךוניחה רפס ךא
(1) תורזגכ םיארנ הלא םיקוח
.(2) (ךרבתי ארובה ךרוצל אלו) םדאה

:יכ ,ונל רורב ךא ,ה"בקה יווצ םבוחב םינפוצ המ ונתאמ םלענ
קזנ לכ קיחרהלו םתבוטלו םתלעותל קר ,ויתוירב לא רבד הווצי אל תובוטה לכ בא
התואב ונל רשא תלעותה עדי היירב לכ לע 'הל רשא המכחה ןורתיב יכ ...םהילעמ
(ט"נק הוצמ) .הילע ונוויצ ןכ לעו ,הווצמ
"הפורתה" םעט המ תעדל ונתורשפאב ןיא ןכ לעו ,האמוטב תמייקה "הלחמה" המ םיניבמ ונניא ונא
לוכי וניא אפורש םשכ .תאזה "הלחמה" ןמ ענמיהל ידכ האמוטה ןמ תוקחרהה לכב הרותה תנתונש
,האמוטמ תוקחרה םעט ררבל םילוכי ונניא ונא ךכ ,הלחמה דוסי תא תעדל ילב הלחמל הפורת אוצמל
לוכאל אלש" הווצמה לע ךוניחה רפס לעב ירבד ולאו .שפנה יניינעב העידיה תילכת לא ונעגה אל יכ
:"האמט היחו המהב
,םיפוגל םייוצמ םיקזנ םהב שי ,רחב רשא ומעמ קיחרהש תולכאמה לכ יכ םיקלא עדוי יכ
ונקיחרה ןכ לעו ,םיבוטה םהישעמ ידי לע תולעתהלו םהב לועפל תושפנל םילכ םה רשא
םוטמטו תופוגה גזמ עור םהינפב תלד ולעני אלו ןתלועפ תושפנה ולעפי ןעמל ,םהמ
(ד"נק הווצמ) .תובבלה
התליכא ידי לעו המהבב ילוח לע הארמ תופרטהש אוה ,"ךוניחה רפס" ירבדל ,הפרטב יוצמה קזנה
.םדאה תואירב לע הערל עיפשת

:וירבד הלאו ,ףוגל תוקיזמה תוער תוחיל הדילומ ותליכאש ךוניחה רפס אצומ ,בלח יבגל
שפנה ךרד ןיבי ,וגזמ בוטו ותוכז יפלו היתולועפ רשוכ לעפת ובו ,שפנל ילכ ףוגה תויהמ יכ
לכ לע לדתשהל םדאה ךירצ הז ינפמ ,הירחא ךליו התצעל ןימאיו וב הנותנה המכחה
יכ ,םדא ינב ןיב םסרופמו רבדה עודיו .וחוכו וירבו ורשוי לע ודימעהל ופוג תרשיהב םינפ
יפלו ,םויו םוי לכב דספנ הזה ףוגה רשב יכ ,ילוחב וא תואירבב ףוגה לעפתי םילכאמה יפל
היה ןכ לעו .ךפהב הווהתי לכאמה עור יפלו ,בוטו אירב רשב וב הווהתי םיבוטה תונוזמה
.תוער תוחיל וב דילומו ףוגה לא קיזמ לכאמ לכ ונממ קיחרהו ...ונילע םילודגה 'ה ידסחמ
(ז"מק הווצמ)
:ךוניחה לעב רמוא ךכ לע ?םיצרשה תנומש תאמוטב יוצמה קזנה והמו
:הכרבל םנורכז ורמאש המ ןיעכו ...תצק האילחתו שפנה לא קיזת האמוטהש רשפא יכ
שפנה אוהש ,לכשה תונייעמש ,רמולכ .(םוטמט ןושל) םב םתמטנו - (3) "םב םתאמטנו"
(ט"נק הווצמ) .האמוטה ןיינעב תצק םילקלקתמ ,תמייקה
,םד םדאה לכאי םאש ,רמוא ן"במרהו ,ער גזמ וב שיש ,המוד הביסמ ונילע הרסאנ םד תליכא םג
תא םדאה לבקי ,המהבה םד תליכא ידי לע יכ ,םדאה שפנב תוסגו יבוע היהיש רבדה םורגי
.הבש תוימהבה תונוכתה

"ונילע הכרבה לוחת ונישעמ רשכה חכב"
ףוגהש ,ףותיש םהיניב םייקו ףוגה ךותב תנכוש שפנהש םושמ ,ינחורה דצה לע עיפשמ ימשגה דצה
(ג"ע הווצמב) שפנה ידיב ףוגה לש ותואיצמ תא לישממ ךוניחה רפס .וב לועפל שפנל ילכ שמשמ
חילצי ,םילכה וב זוחאל ןווכמו קזח תבצה רשאכ :ילכ ותועצמאב תושעל חפנה דיב תבצה ומכ
ויהי אל ותועצמאב השעיש םילכה םג ,בוט היהי אל תבצה םא םלוא ,םיבוט םילכ וב ןיכהל ןמואה
,אצמנ .הדימ התואב קזנ לכשל םג םרגי והשלכ דספה ףוגב היהי םא - םדאב םג ךכ .םיחלצומ
.שפנה תלועפ תא בכעמ ףוגב ער גזמש

,םיבוט םישעמ תיישע ידי לע םימשמ עפש תלבקל ילכ תווהל ידכ לועפל םדאה לוכי ,אסיג ךדיאמ
(ח"עש הווצמ) ,"ונילע הכרבה לוחת ונישעמ רשכה חוכב יכ" :ךוניחה רפס ןושלבו
ונוויצ םג ,בוטה לא םייואר תויהל ויתווצמב ונפוג רישכהלו ונישעמ ןיכהל ונוויצו ונריהזה
יפכ) םישודקה םיתרשמה ידי לע התוא לאשנשו ,הכרבה ונממ שקבל לודגה ובוטב
(ח"עש הווצמ) .(םינהוכ תכרב תוצמב וניווטצנש
,הנשה לכ וילא םיברקה תונברוקה רבדב הווש םלוכ די היהתש 'ה הצרש לקשה תיצחמ תוצמב ןכו
.(ה"ק הווצמ) לארשי לכ תבוטל איה וז ןורכיז תיילעו ,וינפל בוט ןורכיזל םלוכ ולעיש ידכ

תובשחמ תא רהטל לכויש לארשי םעל םוקמ היהיש איה הרטמה ,הריחבה תיב תיינב תוצמב םג
ינב םש ושעיש תובוטה תולועפה יפל ,השודקהו הכרבה םש הברתת ךכו ,וילא םבבל ןקתלו ובל
.(ה"צ הווצמ) ודגנכ בוטה תונייעמ וחתפי תובוטה תולועפה םע זאו ,םדא

העבקנו ,ןוזמב עפש תלבקל לארשי םע תא הרישכמה הבוט הלועפל אמגוד איה םינפה םחל תוצמ
היהתש ידכ ,תידימת הווצמ וב היהתש ץוחנ ןכלו ,םדאה היחי ובש םושמ ,םחלב אקווד הווצמה
.דימת וב היוצמ הכרבה
ךרבתיו ונילע םילח הכרבהו ןוצרה היהי ,ךרבתי 'ה תוצמ וילע םייקל וב ונקסע ךותמו
ןיינעו ןיינע לכ יפלו ,ךרבתמ אוה וב - ךרבתי 'ה ןוצר םדאה וב השועש לכב יכ ,וניעמב
.וילע עבונ הכרבה ןיעמ ןהיפל - הווצמ רבדב ויקסעו ויתובשחמו וינפ תמגמ םישיש
(ז"צ הווצמ)
:(א"ע ז"ט) ה"ר תכסמב רמאנ הלא םירבד ןיעכ
ידכ ,גחב םימ ינפל וכסנ ;תודשב האובת םכל וכרבתיש ידכ ,חספב רמוע ינפל ואיבה
תדקע רוכזל ידכ ,ליא לש רפושב ינפל ועקת ;האבה הנשב הכרב ימשג םכל וכרבתיש
.קחצי
ןוצר השענ ובו הווצמה שימשת אוהש ינפמש ,םינפה םחל לע (ב ,ו"כ) הליגמ תכסמב רמאנ דועו
.רתויב וב הקבד הכרבה התייה ,לאה

ריעבהל וניווטצנש ,(ב"לק הווצמ) חבזמה לע שא תקלדה תוצמב םג ךוניחה רפסב אבומ הז ןויער
שא" רמאנש שאה תוצמ םייקל ידכ ,ןברקל ךירצה שאה
(4) דבלמ דימת םוי לכב חבזמה לע שא
:"ךוניחה רפס ךכ לע רמוא ?שאה תוצמב ןויערה והמ ."דקות דימת
שא והמו .ובש שאה ןיינעב םדאה ךרבתיש ,םוי לכב שאב הווצמה קסע אוה ןכ ומכו...
שאר אוהו שא אוה ,
(5) םדאבש תודוסי העבראה ןמ יכ ,םדאבש עבטה אוה ?הז
שאה ןכו .רתוי וב הכרבה הכירצ ןכ לעו ,לעפיו עעונתיו םדאה קזחתי וב יכ ,ןתעבראל
שלחי יכ תוחפ אל ,וילא ךירצש המ םדאב ונממ אהיש (6) וז הכרבל ךירצ ,םדאבש
.7 תחדקה אוהו .שאה תפסותב םיתמש םדא ינב ךרדכ וב ףרשי יכ רתוי אלו ,וחוכ
(בלק הווצמ)
הכרבה - םחלב הווצמה קסע רשאכ .הנימב תטשפתמ הכרבהש וניאר ונאבהש תואמגודה לכמ
ןכו ,שאב הכרבה - שאב הווצמה קסע רשאכ ;םימב הכרבה - םימב הווצמה קסע רשאכ ;םחלב
:ןוגכ הלא תווצמ לכש ונלצא קפס ןיא ,ךוניחה רפס רמוא תאז לכ ירחאו .תווצמ ראשב ךרדה הז לע
האנה םוש לבקתת אלו ,םילבקמה דצמ וניווטצנ ןלוכב ,תונברוקהו םינפה םחל ,הרונמ ,ןחלוש
ךרבתנש אוה ךורב וצפחל ךכב ונוויצש קר ,דצ םושב אלו ,חירב אלו ,הארמב אל ,הלילח הלעמל
ושריפ ,"'הל חוחינ חיר" הרותב תומוקמ ראשבו (ט ,'א ארקיו) רמאנ רשאכו ,ובוט תדמ בורמ ונממ
חיר תא 'ה חריו" :רמאנש ןכו ,ינוצר השענו יתרמאש :ותועמשמש (םינהוכ תרותב) ל"ז וניתובר
בורל ללכ הלא םיניינע רדגב ונניא יכ ,תימשג האנה אלו תימשג הנוכת ה"בקל סחיל ןיא ."חוחינה
.ולדוגו ותלעמ

םדאל תובוט תודימ תיינקה
.(ו"ס הוצמ) ינעל האוולה :ןוגכ ורבחל םדא ןיבש תווצמב םג יוצמ ,תווצמה ימעטב הז בושח דוסי
ופוג רישכה אוה יכ ,'ה תאמ בוטה תלבקל ילכ הווהי אוה ורבח םע ביטיו ןמחר היהי םדא רשאכ
חינהל ,(ב"צקת הווצמ) החכש תוצמ ,(ח"יכ הווצמ) טקל תוצמ ,(ז"טר הווצמ) האפ תוצמ ןכו ,ךכל
ומצע לע עיפשמ הלא תווצמ םייקמה
(8) דועו (ו"עקת הווצמ) וב דבועש רבוחמהמ לוכאל ריכשל
,ושפנב םימחרו דסח תדימ תונקל הכזי ,וילע לוחתש םימש תכרב דבלמ יכ ,תלפוכמו הלופכ הבוט
:ינעל האוולה תוצמ לע "ךוניחה" רפס רמואש יפכ
הדימ איה יכ ,םימחרהו דסחה תדימב םילגרומו םידמולמ ויאורב תויהל לאה הצרש
,ונתלוז ורוסחמ יד ינעל קיפסי אוה ךורב אוה אלה ,הז שרוש דצמ ואל םאו ...תחבושמ
(ו"ס הווצמ) .ונתוכזל ול םיחולש ונישענש אוה ךורב ודסחמ היהש אלא
וא ברב עישוהל רוצעמ 'הל ןיא ירהש ,אדירג תילאיצוס (הל תומודהו) וז הווצמ תרטמ ןיאש ,רורב
.תווצמה םייקמ תלעותל איה ,אלא ,טעמב

:"ךוניחה רפס"ב רמאנש יפכ ,הנמלאו םותי תונעל אלש 'ה ונוויצ םעט ותוא לע
שיא השוע היהש ומכ שפנ לכב םתונעט ןעטיש ימ םהל ןיאש ,חוכ ישושת םה ולאש יפל
תדימ תונקל המלשה ונתרות ונתריהזה ןכ לעו ,םייק היה םא םימותי לש ןהיבאו הנמלאה
הנעטה חוכב ןעוט ונדגנכ שי וליאכ ,ונישעמ לכב םירשי היהנו ,ונשפנב םימחרו דסח
באה היה םא םישוע ונייהשמ רתוי ,רבד לכב םתוכז הארנו םהילע לומחנו סוחנו ,ונכפהב
(ה"ס הווצמ) .םייק לעבהו
ךוניחה רפס לעב ףיסומ (תאז הווצמל לבוקמה םעטה והזש) םישלחהמ רעצ ךוסחל ךרוצה דבלמ
:האפ תוצמ לע וירבד ןכו .תובוט תודימ ונקי לארשי םעש אוה תומיוסמ תווצמ םויק תרטמש
םהל היהישו ,הרקיו הבוט הדימ לכב םירטועמ רחב רשא ומע תויהל הצר אוה ךורב 'ה יכ
(ז"טר הווצמ) .הבידנ חורו הכורב שפנ
.הרבחה ןוקית קר האפ תוצמ תרטמ ןיא

בוח עובתל אל הווצמה תאו ('פ הווצמ) הקירפ תוצמ תא "ךוניחה רפס" לעב ריבסמ ךרדה התוא לע
.דועו (ז"ס הווצמ) וערופל המב ול ןיאש ,ינעמ

הלאו ,תובוט תודימ תונקהל תווצמה תרטמב המוד ןויער איבמ "םיקרפ הנומש"ב ם"במרה םג
:וירבד
תוטנל ,הוואתה בור הצקמ קחרתהל ידכ ,איה תורוסא תולכאמ רוסיא םעטו תביס
תווצמ לכ ןכו .תוריהזה תדימ לא עיגהל ידכ ,האנהה תשגרה רדעה לא תצק עצמאהמ
ידכ בל בוט ןורתימ הז לכ ,לבויו הטימש ,המודכו החכש ,טקל ,תורשעמ :ןוגכ הקדצה
יקרפל ם"במרה תמדקה) .בל בוט ןורתי הצקל ברקתהלו הלבנה הצקמ קחרתהל
('ד קרפ תובא
ידכ - "םיקת םקה" ,"בוזעת בוזע" ,םד תלואגו המיקנ רוסיא :ןוגכ תווצמל םימעט םש םיאבומ ןכו
הביש ינפמ" ,םירוה דוביכ ;תוליכה תדימ ריסהל - "םבישת בשה" ;זגורהו סעכה חוכ שילחהל
תווצמבו ;השובל עיגהלו תוזעה תדימ ריסהל םמעט - "ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל" ,"םוקת
."שיא ינפמ ורוגת אל" הווצמה ןכו ,רתי תשובמ קחרתהל ידכ וניווטצנ "חיכות חכוה"

הליבומ הווצמ לכ ,םדאה תודימב בהזה ליבשל עיגהל איה ם"במרה לש ותטישל תווצמה תרטמ
.
(9) םיאתמה ןונימב הב שמתשהל שיש היוצרה הדימה לא ונתוא

"ונב תאו ותוא טוחשל אל" :ןוגכ ,תוירזכאה תדימ תא ונבלמ שרשל ידכ ןהב וניווטצנש תווצמ ןנשי
םד תליכא רוסיאו ('נ הווצמב) תוומל ודבע תא הכיה סעכ בורמש ימ תא ףיסב גורהל ,(ד"צר הווצמ)
ותוא ףוגב ותומכש ח"עבמ םדא עלביש ,תוירזכא תדימב ןיינק תצק ותליכאב היהיש" (ח"מק הווצמ)
.(ג"כ ב"י םירבד) "שפנה אוה םדה יכ" ..."וב תרשקנ םשפנו וילע יולת שממ תויחהש ןהבש רבדה
לש ובלב שירשמ הז השעמ יכ "שפנה תא שפנה לכאתש יואר ןיא" :םדה םעטב בתכ ן"במרה םג
.תוירזכאה תדימ תא םדא

ונאש ,ה"בקה לש ויתודימ השעמל ןה ,לארשי םע לש םיניינק ויהיש ה"בקה הצורש תודימה לכ
(ב"כ א"י םירבד) "וב הקבדלו ויכרד לכב תכלל" :קוספה לע רמאנש יפכ ,םהב קבדיהל םיווצמ
.(ב"ע ,ג"לק תבש תכסמ) 'וכו ..."םוחרו ןונח היה התא ףא ,םוחרו ןונח אוה המ"

לעב לש ונושל וזו ,"הירבע המא ןוידפ דועי" תוצמב ראשה ןיב ונל תילגתמ ה"בקה לש וימחר תדימ
:"ךוניחה רפס"
התוא הנוקה תא הוויצו ,הרכמל ךרטצנש היבא לעו ,תרכמנה הינעה לע לאה םחירש
הב ץפח הנוקה ןיא םאו ,אוה ןונחו םוחר לא יכ ,תרבג התושעלו השאל התוא אשיל
םוקמ לכמ הנוידפמ ערגיש וא ,לגתו חמשת הינודא ןב םע םג יכ ,ונבל הנאישיש ,ומצעל
םג ,רכמה ןמז דע ודי תחת דומעתש םינפ לכ לע םורגיש אלו ,תודבעמ אצתש הנעייסיו
.תולועמה ויתודיממו ויאורב לע לאה ידסחמ הז לכו ,הברה התדובע ויניעב הרשי םא
(גמ הווצמ)

תבורעת ירוסיא
הפשכמ ,זנטעש ,םייאלכה יגוס לכ (ב"צ הווצמ) בלחו רשב :ןוגכ תובורעת רוסיא ןהב שיש תווצמה
:אבה םעטה תא םהל ןתנ ךוניחה לעב .םבייחמ לכשה ןיאש תויעמיש תווצמ ןה ,'וכו
תליחתב עבטוהש עבטה ךרדב לכה גהנתישו ,(םלוע לש) ובושייב ץפח ('ה) אוהש...
האירבה תליחתב םש אוה ךורב םשהש ...לכה תונשל אב (ףושיכה) הזו ,האירבה
םלועה ינב תבוטל הרשיו הבוט ותלועפ לועפל עבט םלועה ירבדמ רבדו רבד לכל
חוכ לישמה דחאו דחא לכ לע םגו... ,והנימל ולועפ לועפל דחא לכ הוויצו ,ארב רשא
הטמלמ בשע ךל ןיא" :(ו"פ ר"ב) ל"ז ורמאש ומכ ,והשעמ לע וחירכהל הלעמלמ
(ב"ס הווצמ) ."לדג ול רמואש ,הלעמלמ לזמ ול ןיאש
וניאשב דחא ןימ וברעי םא ךא ,'ה ול עבקש תלעותה גישי ,ונימ יפכ ותלועפ רבד לכ השעי רשאכו
םענמ ןכלו ,ער אוה הז בוברעמ אציש השעמה ףוסש עדוי יכ ,ותושעל השרה אל ה"בקהש) ונימ
,דרפנב ןימו ןימ לכ לע הנוממה לזמה חוכ לטבתיש ךכל םורגת השדחה תבורעתה
(10) (םתושעלמ
המל" :(ב"ע ,ז"ס ןירדהנסב) ל"ז ורמאש המ והזו .ול הנתינש תדחוימה הלוגסה תא דבאמ ןימ לכו
רתוי העש יפל הלוע םחוכש רמולכ ,הטמ לשו הלעמ לש אילמפ ןישיחכמש ,םיפשכ םמש ארקנ
ףושיכו םייאלכ ןכו בלחו רשב לש תבורעת ,ךוניחה רפס ירבד יפל א"ז ,"םהילע םינוממה חוכמ
.
(11) םלועל הצוחנה האירבה תומלשב ןורסחו לוקלקל םימרוגו ,האירבה ירדס יוניש םה ,דועו

םירתסנ םיסנו םייולג םיסנ
:אוהו ךוניחה רפסב אבומ ףסונ
םיארנו ,רתס ךרד השעי םלועל ,לודגה ובוטב םדא ינב לא לאה השע רשא םילודג םיסנ יכ
(ב"לק הווצמ) .עבטל בורקב וא ,שממ עבטה יכרדב םה וליאכ תצק םישענ םיניינעה
לע תלטומה ,םוי לכב חבזמה לע שא תקלדה תוצמב ךוניחה רפסב תאבומ ה"בקה לש וז הגהנה
ריתסהל ידכ :הביסהו ?םימשה ןמ שא תדרוי םא ןהוכ ידי לע שא קילדהל ךרוצ שי המ םשל .םינהוכה
.םימשה ןמ תדרוי שא לש סנה רכינ אהי אלש ,סנה

םשיו ,הלילה לכ הזע םידק חורב םיה תא 'ה ךלויו" :רמאנ םסרופמ סנ היהש ףוס םי תעירק סנב םג
םלועה תא ה"בקה לש ותגהנהל תפסונ אמגוד יהוז (אכ ,ד"י תומש) "םימה ועקביו הברחל םיה תא
הז רמולכ ,לבקמה תולפשו ,ןודאה תלעמל אוה הז רתס ןיינעש ,רמוא ךוניחה רפסו ,עבטה ךרדב
לבקל םילוכי םניאש לארשי םע לש םתגרדמ לעו ,םוסרפל ךירצ וניאש ה"בקה לש ותלעמ לע הארמ
.הבוט בור

הווצמ) םידגבה תערצב :ןוגכ ,תפומ ידי לע עבטה יונישב ותלודג תא הלגמ 'ה ןהבש תווצמ ןנשי ךא
ןעמל תאז תושעל ליאוה 'ה ךא ,תערצב וקליו ,םילכו םידגב ונתשיש עבטה ךרדב הז ןיאש ,(ב"עק
.הבושתב ובושיו תאז םרג אטחה יכ וניביו תאז םתוארב רסומ וחקיו ודמלי

ידי לע תולגל תורשפא 'ה ןתנש (ה"סש הווצמ) הטוס איה עבטה יוניש שי הבש תפסונ הווצמ
תמא יוליגו .ותשא לע לעבה בלב ררועתהש דשחה ריסהל וא ,הלעבמ התטסש השיא ,הלובחת
,םימעה ראש לצא יוצמ וניא וזכ החגשה יוליג יכ ,לארשי םעל לודג דובכו חבש אוה סנ ידי לע וז
.ותשאל שיא ןיב םולשו הבהא הברתתש ידכו ,שודק היהי ונמעש ידכ תאזו

הנומאה קוזיח
השעי רשא לכ :הביסהו .הטוסו תערצ לש םיסנהמ םינוש ,ףוס םי תעירקו חבזמה שא לש םיסנה
תלעות םוש ןיא ,ףוס םי תעירק לשו חבזמה שא לש סנב .ותבוטלו םדאה תלעותל אוה לאה
,לבקמה םדאל הבר תלעות שי ,תערצו הטוס לש םיסנב ךא ,רתסב תישענ ןכלו ,לבקמל המוסרפב
.יולגב םישענ ןכלו

ותחגשהב הנומאה קוזיחל תלעות םהב שי ,ליעל תורכזומה םיסנב תויוצמה תולעותה דבלמ
.הנומאה קוזיח - תווצמה םויקב תורטמה תחא יהוזו ,האירבבש םדאו םדא לכ לע 'ה לש תיטרפה
אלש וניווטצנ ןכ לע (טכ ,ז"ט תומש) "יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא" :רמאנ תבש תוצמ םויקב
םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" :ונתנומא תא םיאטבמ ונא ךכבו ,םוחתל ץוחמ תבשב תכלל
םלועהש ונתנומא תא םיאטבמ ונא ."יעיבשה םויב חניו ,םב רשא לכ תאו םיה תא ,ץראה תאו
.(ד"כ הווצמ) ןומדק אלו שדוחמ

,המדאה תדובעמ תובשלו .וז הנשב ץראה איצותש המ לכ תא ריקפהל הוויצ 'ה הטימש תוצמב
החוכב םתוא החימצמ הניא איה ,הנשו הנש לכב ול החימצמ ץראהש תוריפהש רוכזי םדאהש ידכ
,וז הווצמ םייקמ םדא רשאכו .הילובי תחימצ תא םרוגו ,הילע ןודא אוהש ,'ה ןוצר יפכ אלא ,התלוגסו
.לכה לע ןודאכ םלועה ארובב ותנומא תא ריהצמ אוה

ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא" תוצמבו ,"ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל" תוצמב םג
איצמהש ,דבלב דחא הולא םלועל שיש" הנומאה תא ושפנב עובקל איה הווצמה תרטמ ,"םירצמ
רשפא יאשו ,ןכ תמאהש" ןימאיו "דע ידעל היהישו היהשו אוהש המ לכ היה וצפחו וחוכמו ,אצמנה לכ
.לארשי םע תוכזו קלח ול ןיאו ,רקיעב רפוכ הזב ןימאי אל רשאו ,(הכ הווצמ) "םינפ םושב הז ףוליח

עודי וניא המעטש הווצמ
:בתכ (ז"צש הווצמ) המודא הרפ תוצמל ועיגהב ,תווצמל םימעט ןתנ ךוניחה רפס לעבש רחאל
וכיראה הכרבל םנורכז וניתוברל יתיאר יכ ...הילע יפ תוצפל אריאו ידי ופר וז הווצמב
ותמכוח יובירב תעדל גישה המלש ךלמהש ורמאש דע ,הניינע לדוגו הדוס קמועב רובידה
,'ז תלהק) "ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא" :הילע רמאש ,וזמ ץוח הרותה ימעט לכ
:השמל ה"בקה ול רמא :רמוא אנינח יברב יסוי יבר" :אמוחנת יבר שרדמב ורמא םג .(גכ
.
(12) "םירחאל אלו המודא הרפ םעט הלגמ ינא ךל

םוכיס
דוסיה .תווצמ טועימ קר םיללוכה תודוסי יתחנהו ,תובר תווצמ םיללוכה תודוסי יתללכ הז רמאמב
.םתלעותלו םהל בוטל לארשי םעל ונתינ תווצמה :דחא אוה תווצמה ימעט לכל הוולתמה:תורעה


1 הרעה
םיקוספה לע י"שר רמואש יפכ ,ךלמ-תורזג אלא םניא הרותה יקוחש םירובסה ונימכחמ שי ,ןכאו
בישמ ערה רציהש רבד ,הרותה יקוחל םעט ןיאש ,רמולכ ."ורומשת יתוקוח תאו" (ד ,ח"י ארקיו)
הז לעו ,דועו חלתשמה ריעש ,ערוצמה תרהט ,זנטעש ,ריזח תליכא :ןוגכ ,םלועה תומוא ןכו ןהילע
ןיב ה"בקל ול תפכיא המ יכו :ר"בב רמאנ ןכו ."םהילע רהרהל תושר ךל ןיאו םיתקקח 'ה ינא" :רמאנ
לכ" :רמאנש ,תוירבה תא ןהב ףורצל אלא תווצמ ונתינ אל אה ?ףרועה ןמ טחושל ראווצה ןמ טחוש
רוזח .(אל ,ח"י םילהת) "הפורצ 'ד תרמא

2 הרעה
רוזח .א"בשרהו ע"אה ,ן"במרה ,ם"במרה םג םיכלוה ךוניחה רפס לש וז הטישבו

3 הרעה
רוזח .ב"ע ,ט"ל אמוי - םב םתמטנו

4 הרעה
הילעש ,הלודג - הנושארה ,םוי לכב חבזמב םישוע ויה שא לש תוכרעמ שולש :ל"ז ושרדש יפכ
,התחמב שא םיחקול הנממש ,הנממ הנטק - הדיצב ,היינשה ;תונברוק ראש םע דימתה םיבירקמ
שא" :רמאנש ,שא-תוצמ םייקל אלא ,םולכ הילע ןיא - תישילש הכרעמו ;םוי לכב תרוטק ריטקהל
רוזח .'וכו "וב דקות דימת

5 הרעה
רוזח .(המדא=) ץראו םימ ,חור ,שא :םה תודוסיה תעברא

6 הרעה
אל ,תשרדנה תומכב רבדה ןמ היהיש ,תומלשל אלא ,דואמ הבורמ תומכל ןאכ הנווכה ןיא ,הכרב
רוזח .ץוחנהמ תוחפ אלו ידמ הברה

7 הרעה
ווטצנ אלש הדימה לע רתי שא ופיסוהש יפל ,שאב והיבאו בדנ תומ ןיינע תא ךוניחה רפס שרפמ ןכו
תכרב חונת וא וישנוע ואובי - ינב תלועפ יפל יכ ,ופרשנו הדימה לע רתי שא םהב םג ףסונ ןכל ,הב
רוזח .וילע 'ה

8 הרעה
,'ה תאמ לומגל תופצל ילבמ תתל וילע ,ותושרבש עפשהמ תלוזל תתל הווטצנ םדאש הלא תווצמב
יקסעתהב יל 'ה ביטיי םא הסנא" :רמולו ובבלב בושחל םדאל רוסאש (א"ע ,'ט תינעתב) :רמאנש
,הדיחיו תחא הווצממ ץוח ,(זט ,'ו םירבד) "םכיקלא 'ה תא וסנת אל" :רמאנ ב"ויכ לעו ,"ויתווצמב
,רשעמ תוצמ איהו ,הילע זירז ותויהבו ,התוא ותושעב והכרבי םא 'ה תא תוסנל םדאל רתומ הבש
ינונחבו רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה" :רמאנש (י ,'ג יכאלמב) םיאיבנה ידי לע שרופמש יפכ
רוזח ."רשועל גיס תורשעמ" :ג"ימ ג"פ תובאב רמאנ ןכו ,"'ה רמא תאזב אנ

9 הרעה
רוזח .ידמ טעמ אלו ידמ רתוי אל ,הדודמ תומכב םהב שמתשהל שיש ,תודימ םמש ארקנ ןכל

10 הרעה
ןיא ,"ירומאה יכרד םושמ וב ןיא ,האופר םושמ וב שיש לכ" ('ב ,ג"ס תבשב) ל"ז ונימכח ורמא ןכלו
יוצמה קזנה ללגב אלא תובורעתה ורסאנ אל יכ ,תלעות וב היוצמש רחאמ ,ףושיכ דצ םושמ ורסואל
רוזח .םהב

11 הרעה
,הרסאנ הליכא קר אל ירהש ,ללכ ותליכא קזנ תמחמ בלחו רשב רוסא ןיא - ךוניחה רפס ירבדל
רוזח .ורסאנ האנהו לושיב םג אלא

12 הרעה
הז רפא ירהש ,רהטל המודאה הרפה רפאב הלוגס שיש אוה םעטהש רמול רשפא יא וז הווצמב
רוזח .םירוהטה תא אמטמו םיאמטה תא רהטמ