םילגרב בלה תבוחרגירק הנוי

י ןויליג ,ה"נשת ןויס ,לולכמ
.זי ,גכ תומש
."'ה ןודאה ינפ לא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש"

.גכ ,דל תומש
."לארשי יקלא 'ה ןודאה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש"

.זט ,זט םירבד
.'וגו "רחבי רשא םוקמב ךיקלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש"

:םיקוספה ןונגסב םילדבהב הליחת ןיחבנ

.'וגו ינפ לא - גכ תומש .א
.'וגו ינפ תא - דל תומש
.'וגו ינפ תא - זט םירבד

.'ה ןודאה ינפ - גכ תומש .ב
.לארשי יקלא 'ה ןודאה ינפ - דל תומש
.'וגו ךיקלא 'ה ינפ - זט םירבד

הלעי - היילע ןושל וא ,'וכו לכ אובי - האיב ןושל אלו ,'וגו "לכ הארי" - הייאר ןושל הרותה הטקנ עודמ
שרוד םג ומצע הז לבא ,הייאר תלוע - ןברקה ללגב ןכ הרותה ארקת הייאר תווצמב םנמא) .'וכו לכ
.(םינפה תייארל ןברקה בויח ןיב תולידבמה תוטישל טרפבו ,רבסה

לא םא יכ" ,"הלחנה לאו החונמה לא" ,"ךארא רשא ץראה לא" ;הרטמו ןוויכ לע הרומ 'לא' הלמה
.דועו ,"המש תאבו ושרדת ונכשל ...םוקמה

."ץראה תאו םימשה תא" ,"ןאצב ויחא תא העור היה ...ףסוי" :תוקבדו רוביח לע הרומ ,'תא' הלימה
הזל רשא רופסלמ וברו 'וכו םלועב אצמנה לכ תוברל ,ןיתא ינש רמול קדקד" :םייחה רוא לעב שריפו
תא ורמואב הבירש םייוביר 'בה םה םהו ,ץראבו םימשב םימוצעו םילודג םיטרפ 'בב ארובה םללכ
.ללכב תוללכתהו תוכייש ,רמולכ ."ץראה תאו םימשה


לגרל הילע לע לאבנרבא

:(טס 'מע ,האר תשרפ) הרותל ושוריפב בתוכ לאנברבא קחצי יבר
הז תביסב רמואו .'וכו השולש םילגרה ויה המל .א ,תועידי 'ב הזב תעדל ילא ראשנ הנהו
,ץראה תשוריו הרות ןתמו םירצמ תאיצי םהו .םילודג םידסח 'ג ת"ישהמ לארשי ולביקש
,םירצממ םאיצוהש לע 'הל תודוהל תוצמה גחב .הנשב םימעפ 'ג ותיבל ולעיש הויצ ןכלו
לע וינפל תודוהלתוכוסה גחבו ,הרותה תא םהל ןתנש לע וינפל תודוהל תועובשה גחב
.היתואובת לעו ץראה

לע ךכ לכ הרותה הריהזה םרובעבש ,לגרה תיילעמ תועיגמה תולעותה המ .'בה העידיהו
.הנשב םימעפ שולש 'ה ינפ תא תוארל הילעה

םתאיציב םהמע השע רשא תובוטה לכ לע 'הל תודוהל .א .תולעות שמח הזב ויהש רמואו
.תרחבנה ץראה לא םתאבהבו הרות ןתמבו םירצממ

רשא 'ה ישעמ ורכזי ,'ה תלוכיב ונימאיו הרותה ירקיע םדיב ומייקתי לגרל םתיילעב .ב
.ויתואלפנ ודיגיו םהיתובא םע השע

םבילב סנכיתו םייולהו םינהכה תדובע ואריו ,הריחבה תיבב םישענה םיסינה ואריש .ג
.םש הניכשה תלעמו ,םיתרשמה תשודקו ותשודקו תיבה תבהא

םולשה הברתיו ,ולא םע ולא םילשהל םיצפח ויהיו ,םהיניב הרכהו הבהא היהתש .ד
.לגרל לארשי ולעי אלש השע םהיניב האנש ליטהל הצר רשאכ םעבריו .םהיניב

ורחשי זאו ,ןירדהנסה תא לאשי שדקמל ואובב רשא ,תוקיפסה תנבהו הרותה דומיל .ה
.ל"כע .תווצמהו הרותה יכרדב םימלתשמו םידמלתמ ואצמנו םימכחה ינפ
,ושוכרו ויתודש תאו ותיב תא בזוע םדאה .א ,לגרל הילעב תוירקיע תומגמ שולש ןאכ תונמתסמ
,לארשי ללכ לש תורשקתהו תודחאתה .ב .תוינחורל ומצע הנפמו ,ה"בקה לע ובהי ךילשמ
,הרותה דומילב תולעתהה ,שדקמלו םילשוריל הילעה .ג .'ה תורצחב וידחי םלוכ םיפסאתמה
.ה"בקב תוקבדהו תוברקתההו ,הנומאבו תווצמה םויקב

ץרמנו קזח יוטיב הווהמ םילגרהמ דחא לכ תאז םעו ,וכותב לכה תא ללוכ םילגרהמ דחאו דחא לכ
,םירצמ תאיציל - חספ ,וירבד תישארב לאנברבאה בתכש יפכו ,ל"נה תומגמה ןמ תחאל רתוי
.לארשי ץראל - תוכוסו הרות ןתמל - תועובש

ערז - לארשי םע לש ויתונוכת תורבסומ (יכ ה"ד ,בלש 'מע) קלב תשרפ לאומשמ-םש רפסב
.עשרה םעלב לש וידימלת לש םהיתודימ דגנכ ,םילגרב יוטיב ידיל תואבה ,םהרבא

,הבחר שפנו
ההובג חור
הער ןיע
- םעלב לש וידימלת
,דובכו
הוואת
האנק
- םהו
,הרז הדובעו
תוירע יוליג
םימד תוכיפש
- ל םיאיבמה
הלפש שפנו
הכומנ חור
הבוט ןיע
- םהרבא ערז לארשי םע
חספו
תועובש
תוכוס
- י"ע הזב םיכוזו

דחא לכ ץבשנשכו .עשרה םעלב לש ויתודיממ ךפיה ,תובוט תודימ םהילע םיעיפשמ םידעומה
:וז תועמשמ םירבדה ולבקי ,ומוקמב

- תוצמה גח
פ"הע ,קלב תשרפ) לאומשמ-םש ירבדכו ,םירצמ תאיציל ליבקמה ,םיניינקהו ץמחה רועיב וניינע
דחא לכש ,תונשוכרב הסיאמ לע הרומ לגרל הילעה תוצמ - (טכש 'מע ,םילגר שלש הז ינתיכיה יכ
םשב) הלוע וניא עקרק ול ןיאש ימ ןכלו ,הניכש ינפ תוארל םילשוריל הלועו ושוכרו ונוה תא ריקפמ
םישועש םלועה תומוא ךרדכ םישוע ונא ןיאש תורוהל ,החמשב תישענ הווצמהו .(רזנ-ינבא - ויבא
א"נרת ,קלב) תמא-תפש רפסב בתוכו .תימינפ הבהאו הקושתו ןוצר ךותמ אלא ,רטפיהל תנמ לע
רושק תויהל אלש שפנב תוריחה רקיע יכ ,ינוע םחל - הליפש שפנ תניחב חספ (הנשמב אתיא ה"ד
ינעה וליאו ,ומוקמבו ונוממב יולת רישעה ,רישעל סחיב ינעה לש ותלעמ וז ,תוימהב תוואתל רוסאו
וידימלתב ונאצמש הדימה ךפיה הזו .(גנ 'מע חספ לש הדגהב ,'ה תורובג ל"רהמ) ,םולכב יולת וניא
םתמועלו .הרז הדובע ידיל םדאה תא האיבמו ,דובכה תפידר איהש הבחר שפנ - עשרה םעלב לש
.םירצמ תאיצי - 'וגו "רבדמב ירחא ךתכל" ,םימש תוכלמ לוע תלבקו הלפש שפנ לארשיב

- תועובשה גח
ףפותסהל הכוז םילשוריל הלועה .ה"בקה לא תוברקתהו ,השודקה לא תופרטצה ,הרות ןתמ גח
איהש ההובג חור ילעב ויהש רמאנ עשרה םעלב לש וידימלתב .רהטיהלו שדקתהל ,'ה תורצחב
,הכומנ חור ,וזמ הכופה העפשהל תועובשה גחב םיכוז לארשי וליאו .תוירע יוליגל האיבמה הוואתה
םיקלא תארי םשמ בואשל .ןוילע יתרשמ םינהכהו ה"בקה ינפל ענכיהל ,תעדלו לבקל םתרטמו
."'ה יכרדב וביל הבגיו" :רמאנכ ,שפנה תוממורתהו הרהט ,השודקו

- תוכוסה גח
התייהש תדחוימה החמשה .תחא הביטחל ולוכ לארשי םע תודכלתה ,להקה תוצמ הלח הז גחב
רשא הבוטה ןיעה תדימ .ףיסאה גח - 'ה תכרב םהילע תורשב החמשהו ,הבאושה תיב תחמשב
,הער ןיע - עשרה םעלב ידימלתמ ךפיהה .ותלוז םעו וקלחב חמשו 'ה תכרב אלמ דחא לכש ,הל וכז
הביטחל ותוא השועו לארשי םע תא תדכלמה לארשי ץרא תניחב .םימד תוכיפשו האנק ידיל האיבמה
.ובוטלו 'ה תכרבל יוארה ,דחא םעלו תחא


םיקוספה תועמשמ
."'ה ןודאה ינפ לא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש"
,ךרדה לא וימעפ תמישו הלחנהו תיבה תביזע ,הרטמהו ןוויכה לע הרומה המגמה תרצונ ןאכ
,שדוקה לא ליפעהלו תולעל הפיאשה .רמוחהו תויצראה ןמ תוקתנתההו ,ה"בקב הנומאהו ןוחטבה
תוחפשמכ ונמש אלו תוצראה ייוגכ ונשע אלש" :רמאנ חבשל-ונילע תליפתב .ענומהו ליבגמה תרסהו
- תוצראה ייוג ,'וכו "ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םידומו םיווחתשמו םיערוכ ונחנאו 'וכו המדאה
,םתויח תא םה םיבאושו םיקנוי הנממו ,המדאלו תויצראל קרו ךא םירושקה םתוא ותועמשמ
ימשב איה ותויח ,ץראב יולת וניאו הנממ ותויח תא באוש וניא לבא ותמדא לע בשוי ידוהיה םתמועל
םש רשא םוקמה לא הנופו ,ויתויורשקתהו ויקסע לכמ אוה הנפתמ העשה עיגהב ןכ לעו .םימש
.שדקמה תיב לא - וידחי םיקשונ ץראו םימש

:גכ ,דל תומש "רבד קמעה" ורפסב ןי'זולוומ ב"יצנה בתוכ ךכ
ןיקוחר לארשי ןומהו הדובע ינש ששב יריימ םשד ,ינפ לא ביתכ (גכ תומש) םשו ,ינפ תא"
קוחר וניא לארשי שיא לכ לגר ילב םג תיעיבשב לבא ,'ה לא לגרב םיאבו 'תי ונממ
."ותא דמוע םדאהש ,ינפ תא ביתכ ה"שמ ,'וכו יונפ אוה רשאב ותדובעמ ותבשחמב
;גכ תומשב ב"יצנה ףיסוהו
םושמ אוהו 'וכו אשת תשרפבו ןאכ תלוז ןודא םשב ה"בקה לע יוניכ רכזנ אל ,'ה ןודאה"
ךלילו ול רשא לכו ותיב תא בוזעל חרכהה כ"או ,הרזעב תואריל ךליל בותכה ריהזהש
ה"בקה ירהש ,ךכל אוה חרכההש אנמחר הרמא כ"ע ,גלפומו השק רבד אוהו ,תואריל
.כ"ע ,"ץראה לכל ןודא

."לארשי יקלא 'ה ןודאה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש

םיכלמל ושוריפב ריבסמ לאנברבאה .לארשי יקלא - לארשי םע לע ומש דחיימ ה"בקה הז קוספב
וב רמאנש ףסוי טבש תוכלמ ,ותוכלמל למסכ םילגעה תא השע םעבריש ,םעברי תשרפב ,בי ,א
אלו הנב רשא תומבבו תוחבזמב התייה הדובעהו .הרז הדובע םשל אלו ,'וגו "ול רדה ורוש רוכב"
ביבס דכלתהלו רוזחלו םילשוריל לגרל תולעלמ םעה תא עונמל התייה םעברי לש ותנווכו .םילגעל
לבגומ וניא אוה יכ םילשוריב אקווד בשוי ה"בקהש ובשחת לא :םעה ינפל ןעטו .דוד תיב תוכלמ
.'וכו ותחגשהו ותלשממ תומוקמה לכבו ,דחוימ םוקמל

הרות ןתמל וכז יניס רהב .םהמ לדבנו דרפנ ה"בקה םג ,לארשי ינב ןיב דוריפה לח רשאכו
תא הנומ (ב ,טי תומש) םייחה-רוא ,דחא בלב דחא שיאכ ונחש ןוויכ םהיניב הניכש תארשהלו
:הרותה תלבקל הנכהה ירקיעו םיאנתה דחאכ לארשי תודחא
םלוכ ושענש ,דיחי ןושל לארשי ןחיו רמא הז דגנכו 'וכו םימתו םלש בלב םתורבחתהב"
."הרות תלבקל םייואר התע םהו ,דחא שיאכ דחי
טועימל ,םימד תוכיפשל םרוגש ופוס ,ןיע תורצו האנק ךותמ ,תוישיא תומגמ ךותמ עבונה דוריפ
תורושה דוכילו ףתושמה תייארמ ,הבוט ןיעמ תעבונה תודחאה .הניכשה תוקלתסהלו ,םיקלא םלצ
.םהילע ומש דחיימ ה"בקה זאו ,לארשיב הניכש תארשה תרצוי ,תיקלאהו תידוהיה הרטמה ןעמל

:(ה"כר 'פ) אתליכמב רמאנ
."רתויב ומש דחיי לארשי לע אלא ,לארשי יקלא ל"ת המו"
:(אתליכמ ה"ד ,לק 'מע םיטפשמ) המכח-ךשמ ראיבו
'ה יקלח :הזו ,ללכה ןמ קלחכ המהו תילארשיה המואה תושפנ לא קובד ת"ישהש ינפמ"
הרות הרמא ןכל ,'וכו ת"ישהל דימת קובד תויהל םדאה חוכב ןיאש ינפמו .ישפנ הרמא
םתויהל םיבורכה בשוי תשודקב ושדקתיו 'וכו לכה לא וקבדתיו םינפ תוארל לגרל ולעיש
.כ"ע ".לארשי יקלא ארקיש םייואר
,תקולחמהו דוריפה תא םכותמ וקיחריו ,ה"בקה לש ותונדא תא ולבקיו וידחי םלוכ ורבחתישכ
בלו הבוט ןיעל וכזי ,ולוכ םלועה לכ תא סנרפמו ןזו וכרצ יפכ דחאו דחא לכל ןתונה ה"בקב וחטבי
- הרותה ןושלבו .םהיניב ותניכש הרשי ה"בקהש ךכל וכזי ,םכותב תועירהו הווחאה הברתו בחר
ה"בקה דחיי ,"לארשי יקלא" - זא ,דחא ללכל דחי םידכלתמ םלוכשכ ,"ןודאה ינפ תא ךרוכז לכ"
.לארשי םע לע ומש
.'וגו "םוקמב ךיקלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש
םעב קבד ה"בקה ,'וגו "רחבי רשא םוקמב ךיקלא 'ה ינפ תא" - ךילהתה ךשמה תא ראתמ קוספה
םיאבהו ,וידחי םיקשונ ץראו םימש ,הנוילע תינחור הלעמל םיכוז לארשיו ,םכותב הרושו לארשי
שדוק ךותב רשא תימינפה תואיצמה .הלעמ לש םילשוריל סנכיהל םיכוז הטמ לש םילשורי ירעשב
עבראשכ םיחוור םיוחתשמו םיפופצ הרזעב םידמוע לארשיו .המוחתל ץוחמ לא תצרופ םישדוקה
.הזל הז ןיב תודירפמ תומא

הז רבד יול ר"א - :י הליגמ) ,"הדימה ןמ וניא ןורא םוקמ" :םישדוקה שדוק ךותב רשא תואיצמה
רשע ול שי השמ השעש ןורא יכה ימנ אינת ,הדימה ןמ וניא ןורא םוקמ וניתובאמ ונידיב תרוסמ
ףנכו תומא רשע דחאה בורכה ףנכ ביתכו ךרוא המא םירשע ריבדה ינפלו ביתכו חור לכל תומא
(.דמוע היה סנב - ךכמ םידמל אלא ?דמוע היה ןכיה ומצע ןורא ,תומא רשע דחאה בורכה

:(ד ,בי האר) בתוכ ךישלא
תפפוח םש רשא םימשה רעש לא ןווכמ אוה יכ ,לארשי ינב םע תומשנ ישרוש םש"
אלו םיאבכ המש םתכלב לארשי ואצמנ .לארשי תושפנ לכ ישרוש היפנכ תחתש הניכשה
רמאמ הזו .'וכו "המש תאבו" - םשרוש לאו המצע לא םיברקתמ המה אלה יכ םיכלוהכ
תינחור תחאו ,היונב תחא :םילשורי יתש שי הנה רמול ,'וגו "היונבה םילשורי" בותכה
הטמ לשב איה םג הלעמ לש וליאכו דחי םה וליאכ םהו ,'וכו הטמ לש לא תנווכמו תרבוחמ
םש םג םא יכ הטמ לש םילשוריב םיטבש ולע דבלב אלש ,םיטבש ולע םשש ןפואב שממ
תומלוע 'בב ויה ואצמנ ,םיטבש ולע רכזנה הלעמ לש םילשורי איהש הל הרבוחש ריעב
.כ"ע ,"הטמ לשבו הלעמ לש תחאכ
ימיכ" רמאנש ומכו .יקולא - ינחור דמימ לבקמ לכהו ,הנתשמ תואיצמה ,םילטב ןמזהו םוקמה יגשומ
.המדאה ינפ לע םיימימש םימי - "ץראה לע םימשה

תא םירהטמו םישדקתמ םה .םהילע ותניכש הרשמ ה"בקהו ,םהילע לטומה תא םישוע לארשי
ירבד תא לאיזוע ןב ןתנוי יבר םגרתמו .םתמועל ןיוכתמ ה"בקה ףאו ,םימשל םבל םינווכמו םמצע
השמ רמאו - "'ה דובכ םכילא אריו ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" (ו ,ט ,ארקיו) קוספה
וריבעה) ,'הד אתניכש רקיא ןוכל ילגתי די ןמו ןוכבל ןמ אשיב ארצי תי ורבעא ןודבעתד אמגתפ ןיד
ותולעב לארשי םע עספ הב ךרדה .(םכילע ה"בקה לש ותניכש הלגתת דימו םכבילמ ערה רציה תא
.הניכשה תארשה תאו ,וילא ה"בקה לש ותוברקתה תא תרצויה איה ,לגרל

הבש הדימ התואב ,(.ב הגיגח) תוארל אב ךכ תואריל אבש ךרדכ ,'וגו "הארי" קוספה לע ושרד ל"זח
ה"בקה תא תוארל אוה הכוז ךכ ,שדוקמו רוהט ,יקנו ךז - ה"בקה ינפל ומצע תא הארמ םדאה
,החוכנו איה הבוט ךרדש הנווכהו ,יל תיארנ ינולפ לש וכרד םירמואש ךרדכ ,"תואריל אב" .וב קובדלו
חורלו הגשהל םדאה הכוז ךכל םאתהב .ויניעב הרשיו הבוט איהו ה"בקל תיארנ םדאה לש וכרד
ןיבאוש ויה םשמש ,הבאושה תיב תחמש המש ארקנ עודמ :הכוס ימלשוריב ל"זח ירבדכו ,שדוקה
.שדוקה חור

:בתוכ (ץראב ךלהתה םוק ה"ד ,זי ,גי תישארב) רקי ילכ רפסבו
אוה ךכ ותוא האור הניכשהש םשכ המש ואובב דימ יכ ,תואריל אב ךכ תוארל אבש ךרדכ"
,'וכו אבה םלוע ןיעמ 'תי ותניכש ויזב קבדו לצאומו עפשומ השענ דימו ,הניכש ינפ האור
רה אוהו הארי 'ה ארקנה םוקמב םא יכ הז תומילשל הכוז םדאה ץראב םוקמ לכב אלו
.כ"ע ,"לא תיבו הירומה
םדאה לש והשעמ לע ןאכ רבודמ אל ירה יכ .הייאר ןושל הרותה הטקנ עודמ םג ןאכמ ןיבהל רשפא
וישעמ לכ םע ה"בקה ינפל ומצע הארמ אוהש ךכ לע אלא ,םילשוריל אבו לגרל הלוע אוהש ,דבלב
.הלופכ הייאר ,םדאל ול הארנו הלגתמ ה"בקהש ךכ לעו ,ויכרדו


םוכיס
ינשב יוטיב ידיל האב איהו ,םמצעל םילגסמ לארשי רשא תולעמ ןתואמ היונב 'ה תיב הלועה ךרדה
ותפיאשב ,ה"בקב ונוחטבבו ותנומאב ,ותומילשב ,טרפה ןיינבב קסוע דחאה .םינושארה םיקוספה
.'וגו ןודאה ינפ לא - תולעתהל ונוצרו

ןיע תדימב ,הוונעבו הווחאב ,םהיניב היורשה הבהאב ,לארשי תודחאב ,ללכה ןיינבב רבדמ ינשה
- םהילע ומש ארוק ה"בקה זאו ,הבוט
."לארשי יקלא 'ה ןודאה ינפ תא"
- ךלמ ינפ רואב םה םיכוזו ,ושדק םע לע ותניכש הרשמ ה"בקה ,ישילשה קוספב
."ךיקלא 'ה ינפ תא"