ןילופב הדובע הנחמב הינמרגמ ידוהי לייח אפור
הינשה םלועה תמחלמב

ןייטשברפ רתסא

י"ז ןויליג ,ט"נשת ,"לולכמ"

ימיב ויתורוק תא םשרש ,ןילופב תוליהקה ינברמ דחא לש ויבתכב הלוע תניינעמ הדוזיפא
,הינמרגמ ידוהי אפור לש ותומדב הרושק איהו ,(1) ןוסנורהא השמ עשוהי ברה אוה ,האושה
ביבאב ,ןילופ ברעמ ,ןינוק הדובעה הנחמל חלשנ רשא ,ינמרגה אבצב רבעשל ןיצק אוה ףא
ראותמה ,סוקרמ אבא תומדכ אלש .הנחמה לש םינורחאה וימיל דע םש ההשו ,1942
.תידוהי תוהז לכמ ןיטולחל קתונמ ,תללובתמה תודהיה ברקמ אפורה היה ,'א קלחב
תופסונ תויודעב םג המושיר הריתוהש ,תדחוימ היווחכ םילוצינה בלב קקחנ ומע שגפמה
ןיב םיסחיה תכרעמ לע תונומת ןוסנורהא ברה טטרשמ יח רואיתב ."ןינוק םידבעה תיב"מ
בקעו לרוגה תופתוש בקע הווחש תידוהיה תוהזה תויצמרופסנרט ,ןילופ-ידוהי ויחאל אפורה
.הינמרג ידוהי לש ינחורה םמלוע ןברוח לע ןיפנא ריעזב ספיספ ,טא טא ווטנש םירשק

ונמויב ברה שידקה ,ןילרבמ ףפונק סנה ר"ד לש ותומדל רשקהב ,תיסחי ,םיבר םירואית
תא ריבעמ ןושארה רואיתה .המחלמה ירחא ובתכנש ,ויתונורכיזב םגו ,הנחמה תפוקתמ
:הדובעה הנחמל אפורה אוב םע שגפמה
.ס.ס יניצק ואצי הכותמ ,ראפ תינוכמ הנחמב התנח ב"שת זומת תפוקתב"
,רודיהב שובל ,יניצר םינפ רבס לעב שישק םדא ךרתשה םהירחאו ,םידחא
ןהילעשכ ,רוע תודווזמ השש תינוכמהמ קרפ גהנה .ומטוח לע בהז יפקשמו
ודרפנ ..ודי תא וצחל ס.סה יניצק .ןהילעב םש תא תואשונה תויוות תדמצומ
היפכ הנחמב דבוכמה ונעטמ םע ןודאה הארמ ...וקלתסהו תובידאב ונממ
וז הנינרמ העפותב ןנובתהל וניניע ונצמיא .הבר תונרקס ונב ררוע ,םידוהיל
ךותמ הליל ןיב הלודגל ולעש םילודגה ןמ דחא אוהש ונבשח .ךושחה וננחמב
."(2)תותפשאה
דחאב רבודמ" יכ תורשבמ ,ופא - ןוכנ רתויו ,"ץירפ"ה לש וינפ יכ וליג הרהמ דע םלוא
דקפמ ידרשמל רשייה וימעפ םש הלה רשאכ הרבג תונרקסה ."וניבא בקעי לש ויאצאצמ
אוה .םהמ תוכמסה תא לוטיל אבש שדח שלופמ וששח וליפא טארנדויה ישנאו ,הנחמה
ול חטבוה ךכ ,םישדח השולש ךשמל קר דובעל אב יכ ןעט ,ינמרגה דקפמה םע חחוש
וילא ואבוי תוחוראהש שרד .האפרמו חונ רדח ,הבוט הרידל קוקז אוה יכו ,הארנה יפכ
.הנחמב םידוהיה לש חולדהו לדה לכואהמ הנוש לכוא לבקל ותעד לע דמעו ,ורדחל

טארנדויה טילחה ,ינוריאה רואיתה ןמ הלועש יפכ ,םידוהיה ןיב ררועש ךוחיגה תורמל
השעו ,ותארקל תכלל ,"קסע ול שי שנרב הזיא םע הארש" ,'זאלמאק תושארב ימוקמה
תושאר יכ ריענ) .ורדחל החלשלו םינלופ םיריסא לש םיירהוצ תחורא ורובע גישהל ץמאמ
.(ברה םע םואתב ללכ ךרדב הלעפו םיריסאה בור לע תלבוקמ התייה הנחמה

לביק אוה ,תומילאב וב וגהנ אל םינמרגה :הנוש היה הז אפור לש ודמעמש היה רורב
הנושארה םלועה תמחלמב ןיצקכ ראופמה יאבצה ורבעמ תוילדמב טשיק ותוא רדח
.תונומתבו
תותוא רסירתב רטועמ ,ריכב ןיצקכ ,ולש ותנומת היולת התייה ותטימ לעמ..."
רדנגתמ היה םימעפל .םינמרג םילייח תגולפ שארב סוס לע בכור ,תונייטצה
,ינמרגה רסיקהמ לביקש ,םייאבצ םירוטיעב םירטועמה ןיצקה ידמ תא שבולו
(158 תורורמ ילע) "...תאז השוע אוה הוואג וזיאב ...ינשה םלהליו
."עלקנ אוה ןאל עדוי אלש ,ןכסמה הקיה" לע םימחר תשוחת התוולתנ ,ךוחיגה תשוחתל
"םינכוסמ םיעשופ םידוהי"ל תונפל שייבתמ וליאכ ,רכנתמו אשנתמ היה םידוהיה לא וסחי
.ומע לרוגכ ולרוג יכ שוחל לחה ,טאל םלוא .תוחישקב הלחת גהנ םילוחה יפלכ ףאו
םעה םע ותוא ורשקש םיטוחה לכ תא קתינ ןמזמ רבכש ,הזה יאנילרבה ידוהיה"
תאז לכבש שוחל ליחתה טאל טאל ,הנחמב ןאכ ,תידוהיה הנומאה םעו ידוהיה
"...וניבא בקעי יאצאצל ךייתשמ אוה
:"םשו די"ב הנחמה ילוצינמ דחא רסמש תודעב יוצמ ךילהתה לש המוד רואת
הנחמב בבותסה אוה .ףפונק סנה היה ומשש ,ןילרבמ ידוהי אפור םג ונל היה..."
...הנושארה םלועה תמחלמב ינמרגה אבצב ותויה ימימ דוע ול ויהש הביכר יסנכמ םע
שדחה דקפמהש רחאל ."ןדוי טסוא"מ ,ונתאמ דאמ קוחר היה אוה הליחתב לבא
."(3) בוט "הדוי"ו ,"הדוי"ל ךפה ,םידוהיה לככ ףנוטמ אוהש ול רמא
.םתנומאלו ומע לרוגל ותוא ורשק ,יוכיסה רסוחו תורצה ,םרת הל תדלומהמ ותבזכא
אכוד ;תוכלכולמ תודובע וילע תיחנהש ,דקפמה סחימ עגפנ :רתויב השק היה ולביס
אלל האופרה עוצקמבש ךוחיגה .בערמ לבס - רקיעבו ,ותחפשמ שורג לע תועידיהמ
אוה הנחמב :תחא הלימב" .םידוהיה לרוגכ ולרוגש ןיבה אוה .ומלוע תא ןקור םיאנת
."ידוהי תויהל ךפה

:וילא ברקתהל אפורה לדתשה ,ברה וניה ןוסנורהא יכ ול עדונשכ
וביל תא חישמ היה תופוכת ."ףוסה היהי המ" הלאשב ינדירטהל קיספה אל"
,תינמרגה תדלומה - "דנאלרעטאפ"ה ןעמל המחלמב ותוריסמ תא ונייצב ,ינפל
שאוימ ,ותוא יתוארב .תונייטצה תותואל הכז םהב םיעוריאה לכ תא ותונמבו
(175 םש) ."ותלוכי בטימכ ול עייס טארנדויה .יבל תא רבדה ערק ,בזכואמו
חספל תונטק תויצמ שש תופאל ברל אפורה רשפיא ,ג"שת חספ שורפב ,הנשכ רובעכ
העשב ,לזמה עורל .רדסל ןמזוי אוה םגש ךכ לע דמעו ,ךכב ברה ןוכיסה תורמל ,ורדחב
תורמלו .תואכה ךות ,תוצח רחאל דע א"ופת ןוימ תדובעלו השק דקפימל וארקנ העבקנש
רדס הז היה יכ ףא ,ךרעיי רדסהש ךכ לע ודמע םהמ ןיינמכ :רדסה לע ורתיו אל ,תאז
רדסל ותוא ונימזיש ךכ לע דמע" ינמרגה אפורה אקווד ."באב 'ט רדסל רתוי המוד היהש"
ונאו .תרחואמה העשהו הברה ונתופייע תורמל רדסה תא ךורעל ונתוא ןברד התע םגו
(173 םש) .יתרוסמ רדס םעפ ךרוע היה יכ הוואגב רפיס םג אוה ."בר דודיע וירבדמ ונבאש

הנחמ לוסיח ברע לש תויטמרדה תועשב ראותמ ,אפורה לש ותומד םע ןורחאה שגפמה
ברה םע הנחמה ישאר ומייק ,תונורחאה תויצקאה לש ןמוציעב ,ג"שת זומת יהלשב .ןינוק
ןמ ודריו ,םקנו ירמ תוינכת ולעוהש רחאל ,הב ."הרידנ תיגרט תוצעייתה" התוא תא
,אפורה ןמזוה אל וז תוצעייתהל .(176-179 'מע ,םש) תודבאתה תינכת העצוה ,קרפה
אוה .ןוידב ףתושו ,ורדחב לבג רשא ,הרטשמה רדחב הרובחה תא "הליג" אוה םלואו
תורגינ תוחתור תועמדשכ תויבבלב דרפנו ,רמא ,"םכתא תחא הצעב ינא" - םמע ההדזה
.ויניעמ

תידוהיה ותוהזל הביש לש בלל עגונ ךילהת רבעש ,ףפונק סנה ר"ד ,ןינוקמ אפורה םלואו
,םידחא תועובש רובעכ .תמדוקה ותוהזמ דרפיהל היה לוכי אל ,ויחא םע השקה שגפמב
םלענ ןאל" .םלענ זאו ץר אפורה הארנ ,הנחמה ישאר תודבאתה ןינוקב העצוב ןכא רשאכ
:ורדחב והואצמ םה .ויחא תא שיא ולאש ,"אפורה
תורודס ודמע - הרוחצ הפמב הסוכמ תעכ התייהש - אפורה לש הבתכמה לע"
עקר לע ותוא וגיצהש תונומת םג ויה ךכ ...רופס ןיאל תויתחפשמ תונומת
ישנא ועיבה םהב םיבתכמ םירדוסמ ויה ...יטוירטפהו ראופמה יאבצה ותוריש
תוילדמ ... תדלומל ותונמאנו ותוריסמ לע םתרקוהו םתכרעה תא םינמרג םש
.יגולונורכה ןרדס יפל ,תוירוקמה ןהיתוזיראב
ישמ תמ'גיפב ,אפורה ונעדוימ ול בכש וזכרמבו ...חצ ןידס סורפ היה הטימה לע
ןיידע.. .רתויב תובושחה תוילדמהו ויתותוא םידמצומ ינמיה והזח לעשכ ,גונע
.(181 'מע םש) "האלמ הרכהבו םייחב אפורה היה
:וחוכ תיראשב הנע אוה םלואו ,ותוא ליצהל עיצה ופאטסגה שאר
."(4)יתוא וליצת םתאש ךכב ןיינע לכ יל ןיא .ולאכש םייחמ תוומה ףידע"
.תוחוקפ דוע ויהש ,ויניע דגנל "השורי"ב וקלחתהו ויתודווזמ תא וחתפ םיצאנה

םידעה דחא יפמ האבוה רשא ,רחא ינמרג ידוהי לייח לש הנורחאה ותבוגת התייה הנוש
,הינמרג ,ןיטטשמ ריסא רתיה ןיב ההש םש ,ןי'זדוב הנחמב ערא הרקמה .ןמכייא טפשמב
,דקפמה ידי לע הילתל ןודינ אוה .6 ןבכ ותויהב הרצנתה ותחפשמ רשא ,ץיבכואב םשב
שקיב ץיבכואב .םיפסונ םישנא הרשע תגירה עונמל ידכ ,טלמנש ריסא לע חוויד אלש ינפמ
:הנורחאה ותשקב תא אלמל דקפמהמ
לכמ .ןדרו די לע יתמחלו הנושארה תימלועה המחלמב ינמרג ןיצק יתייה ינא"
.הנושאר הגרדמ לזרבה בלצ תא יתלביק ינאו ,םידחא קר וראשנ ילש ןוילטבה
םא" :רטסיימטכווה הנע ךכ לע ."יתוא ולתי אלו ,יב ורייש שקבמ ינא הז ינפמו
ולתיו חורס ידוהי התא יליבשב ,אל וא ןיצק תייה םא ,אל וא לזרב בלצ ךל שי
להקל תודחא םילימ דיגהל תושר ול שי םא לאשו םודרגה לע הלע זא ."ךתוא
המו ,ידוהי רותב יתדלונ ינא" :רמא אוה יזא .ול השרה הז .הנחמב םידוהיה
לש תונושארה םילימה קר םצעבו ,תחא הליפת איה וז יתודהימ רכוז ינאש
ינא לבא .רכוז ינאש המ לכ הזו ,"בקעיו קחצי ,םהרבא יקולא" ןהו הליפתה
."ירחא שידק ורמיא ,םידוהי ,םכתא שקבמ ינאו ,ידוהי רותב תמ ינאו ,הצור
."(5)הז תא ונישעו
ינב ובוש רמאתו אכד דע שונא בשת" תניחבב ,ותתימ ףס לע ותוהז לא בש הז ץיבכואב
יפכ ,"חדינ ונממ חדי אל" וב םייקתנו ,םיברב םשה םש תא שדיק ,('ג 'צ םיליהת) "םדא
:(6)א"טילש יקסבוזרב חנ םולש יבר ,םינולסמ יברה תאז ריבסמש
תניחבב הז היה ולא לכ לא ,תודהימ ירמגל םיקתונמ ויהש ולאכ םהמ ויהו ..."
ללכ לכל ןוקית ואיבה םשה שודיק לע וגרהנש ידי לעש ,חדנ ונממ חדי לבל
שודיק םייקל השעמב ופרטצהש 'ילע םיחדנהל םג התייה הז ידי לעו ...לארשי
."ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיבב רומגה ןוקיתה תא ברקל הז ידי לעו ,םשה


:תורעה


ו"נשת קרב ינב "תורורמ ילע" רפסב וסנוכ - תוגה תונורכיז ,םימכסמ ,ןמוי :ויבתכ .1
רוזח
ידוהי לש הנושארה םתעפוה הריתוהש םשורה לע תודע .157 'מע תורורמ ילע .2
ראותמ ,לשמל ,ךכ .דועו 'זדול ,השרוומ תורוקמב היוצמ ,ןילופ ידוהי לע ברעמה
וטלבתה םינמרגה םידוהיה..." :השרו וטגב ידוהי "עידומ" וריבעהש רואיתב שגפמה
םג השרו ידוהי ...םהיתוורפ ןיעה תא וכשמ דוחייבו ,םייקנהו םיבוטה םהידגבב
ועסוה אל םה ...ןעטמ ג"ק 50 םמיע תחקל ושרוה םינמרגה םידוהיהש וניחבה
טארנדויהש היה רכינ ...םיעסונ תונורק לש תישילשה הלחמב אלא ,אשמ תונורקב
תותוא ילעבו ,םלועה תמחלמב ומחלנש םהיניב שי ...בר דובכ םינמרגה םידוהיב גהנ
,וטגה יבשוי ברקב תוששחה לע חוודמ אוה ."...רבעשל םיניצק וליפאו ,תונייטצהודובכ
;תודהיה םע דוע רשק םוש םהל ןיאו םירמומ םבורש" - "תויתמגמ" תורדגומה תועומשו
דועו ;םמצע םינמרגה ןמ רתוי דוע םידוהיה יפלכ םינפקות םהש ... ,םינצחש םהש
םה ...הקומע האנש הפוריא חרזמ ידוהי תא םיאנוש םינמרגה םידוהיהש םירמוא
די םירקחמ ץבוק ,השרו וטגב ידוהי עידומ לש ויחוויד) "...םיברועמ תושגרב ולבקתה
.( 409 'מע ,ז"משת חי-זי םשו
םעו םיצפח הברה םע ,בטיה םישובל םישנא..." :'זדולב שגפמה ראותמ וז חורב
ידוהיב ,רבדה הארה .םתיחמל ףסכ ולבקי אבהל םגש החטבה ךות .שיאל קרמ האמ
,"'זדול וטגב ברעמה ידוהי" ,יאקרב םהרבא) ."תוניגהו סומינ רתיב וגהנ ץראל ץוח
ןה שגפמה ראותמ 230 'מעב .219-264 'מע ,(ה"משת) ז"ט םשו די םירקחמ ץבוק
רמאמה .ברעמה ידוהי לש םטבמ תדוקנמ ןהו םיימוקמה םידוהיה לש םטבמ תדוקנמ
רבוטקואב 'זדולל ועיגהש גארפו הירטסוא ,הינמרגמ םידוהי 20,000-כ לש שגפמב ןד
.1942 ביבאב ונמלח תוומה הנחמל םחוליש דע וב והשו ,1941 רבמבונ
הדירי" וטגה יאנת ויה םרובע ,םיאבה לש טבמה תדוקנל האוושהה דאמ ןיינעמ
."רעשל ללכ ולכי אל המויק תאש תויתחת לואש לא
רוזח
.3661 תודע ,03 הביטח ,םילשורי ,םשו די ןויכרא ,ליטומ לאומש לש ותודעב .3
.5 'מע
רוזח
:ויה םינורחאה וירבד ,וירבדל .דאמ המוד רואיתה - ליטומ לאומש לש ותודעב .4
."םינמרגה לכ לעו ךילע ןברחמ ינא" - "ןשטיוד הללא דנוא ריד ףוא הסייש ךיא"
רוזח
,ןמכייא ףלודא דגנ הלשממל יטפשמה ץעויה ,יקסניבודוו דוד ר"ד לש ותודעמ .5
תא ןמכמ .ד איבה "ינתיניע הנומאו" ורמאמב .117 'מע ד"לשת םילשורי 'ב תויודע
שונא בשת" תניחבב ,םתתימ ףס לע םתוהז לא ובשש ולאל אמגודכ וזה תודעה
,תאלמ .ינתיניע הנומאו ,ןד ןמכמ .('ג 'צ םיליהת)" םדא ינב ובוש :רמאתו אכד דע
.341-350 'מע .ג"משת ביבא לת החותפה הטיסרבינואה
רוזח
.26-27 'מע ,ךילע הגורהה סרטנוק .6
רוזח