הרומו ררוס ןב

(1)"לקסיל ןיד תיבל אצי...התשו...לכאש ינפמ יכו"

רגניזלש ןנח

1 ןויליג ,ח"נשת ,"דמח הדשב"

- א קלח -

הרומו ררוס ןב שיאל היהי-יכ
ומא לוקבו ויבא לוקב עמוש ונניא
.םהילא עמשי אלו ותוא ורסיו
ומאו ויבא וב ושפתו
.ומוקמ רעש-לאו וריע ינקז לא ותא ואיצוהו
:וריע ינקז לא ורמאו
הרומו ררוס הז וננב.....
ונלוקב עמוש ונניא.....
.אבסו ללוז.....
תמו םינבאב וריע ישנא לכ והמגרו
ךברקמ ערה תרעבו
.ואריו ועמשי לארשי-לכו
(א"כ-ח"י:א"כ םירבד)

.א"ע ב"ע ףד דע ב"ע ח"ס ףד ןירדהנס תכסמב ילבבה דומלתב ונודנ הרומו ררוס ןב יניד
יכ תעבוק אשונל תושדקומה תוינשמה שמח ןיבמ הנורחאה הנשמה
םיעשר לש ןתתימש ,בייח תומי לאו יאכז תומי ,ופוס םש לע ןודנ הרומו ררוס ןב
.םלועל האנהו ןהל האנה
(ב"ע א"ע ףד ןירדהנס ילבב)
שנענ אוה .ורבע רבד לע אלו ,ודיתע ,ופוס רבד לע ,גרוהל אצומ ונייהד ,ןודנ הרומו ררוס ןב
ץרח רשא אוה לומתאה אל .דיתעב ויעשפ לע אלא הווהבו רבעב םיערה םישעמה לע אל
המ לע אלא השעש המ לע אל לקסנ אוה .רחמ דלוי רשא דלונה תא אלא ,וניד רזג תא
(2).תושעל יושע אוהש
הנוע ?תאזכ תיטפשמ השיג תטיקנ לש התילכת והמ ,ופוס םש לע ןודינ הרומו ררוס ןב עודמו
,(3)ומצעמ וליצהל ,ותבוטל אוה רבדה :רמוא הווה ."בייח תומי לאו יאכז תומי" :הנשמה
תוריבע עציב אל ןיידע רשאכ ,אטחב תמתכומ םרט ושפנשכ יחכונה בלשב תומיש בטומ
לוע ןיא רשאכ ותומ תא אצמיש ףידע .ןיד תיב לש םיליגרה םיללכה יפל התימ תובייחמה
.ופכב
ןבה לש ותבוטל הגאדה קר אל .ופוס םש לע ותוא ןודל הכלהה תא עינמ דבלב הז אלו
ןיאש" :י"שר) "ןהל האנה םיעשר לש ןתתימש" הנבותה קר אל ,הרותה תקיקח ירחאמ תדמוע
ותאצוה ידי לע ."םלועל האנה ... םיעשר לש ןתתימש" ןבומכ םג אלא (4)("אוטחל ןיפיסומ
ןבה לש תידיתעה ותעישפ .דיתעב הטוסה ותוגהנתהמ לבסה הרבחהמ ךסחנ ,הווהב גרוהל
,"ענומ לופיט" :רוציקב .הרבחהו החפשמה ייח ןוקיתל תדבכנ המורת תמרתנ ךכבו ,תענמנ
(5).ללכה תבוטל ןהו דיחיה תבוטל ןה
ןב ןיד תא תקמנמ איה .הנשמה לש התשיגל תלדה תא החתפ רבכ המצע הרותהש רמול ןתינ
עונמל תנמ לע ןבומכ - "ואריו ועמשי" ,"ואריו ועמשי לארשי לכו" התזרכהב הרומו ררוס
קלח תוחפלש הרמא רבכ המצעב הרותה ןכבו .דיתעב הלאכ םירעצמ םירקמ לש םתונשיה
.(6)דיתעה םש לע ןודינ אוה ;דיתעל הגאדב ץוענ הרומו ררוס ןב ןידל רבסההמ
,"לארשי לכ" חבזמ ,ללכה חבזמ לע ברקומ ןבה םיקוספה יפ לעש ןייצל שי ,תאז םע דחי
אלא ,ומצע ולש אלו ,"לארשי לכ" דגנ םיידיתעה וישעממ ונניא הרותה לש הששח רשאכ
תכללמ םירחא אינהל הרומא ותתמה .ונממ דומלל לולע ללכהש הממ הרותה תששוח
,םירחא םיררוס םינב לש םיידיתעה םהיעשפ דגנכ םינווכמ הרואכל הרותה ירבד .ויתובקעב
(7).ומצע ןב ותוא לש ופוס דגנכ אלו

?"ופוס םש לע ןודינ" ןבה יכ עובקל ל"זח תא ףחד המ ?םימכח ירבד ירחאמ דמוע המ ,ןכבו
,'ח קרפ ןירדהנס ימלשורי) ימלשוריב םגו ילבב תאבומה אתיירבב הנורתפ לע האב וז הלאש
:ונתנשמל ךומסב ('ז הכלה
ןיי גול יצח התשו רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו :רמוא לילגה יסוי יבר אינת
,הרומו ררוס ןב לש ותעד ףוסל הרות העיגה אלא .לקסיל ןיד תיבל אצי יקלטיאה
,אצומ וניאו ("ןייו רשבב לגרוהש המ" :י"שר) ודומל שקבמו ויבא יסכנ רמגמ ףוסש
,בייח תומי לאו יאכז תומי הרות הרמא .תוירבה תא םטסלמו םיכרד תשרפל אצויו
(א"ע ב"ע ףד ןירדהנס ילבב) .םלועל האנהו ןהל האנה םיעשר לש ןתתימש
המ יכו :תירסומ/תיטפשמ הישוקל ץורית אלא וניא (8)"ופוס םש לע ןודינ" יכ ררבתמ ירה
אוה 'כ:א"כ םירבד יפ לע ?הליקסל ותוא ןודל ןוכנל הארת הרותהש ךכ ועשפ המ ?השע אוה
- א"ע 'ע ףד ןירדהנס הנשמב - הכלההו ,הרכשל ןיי התושו לובג אלב לכוא ,אבוסו ללוז
ונניא" םג אוה .(9)"יקלטיאה ןיי גול יצח" תייתשו "רשב רמטירת" תליכאל תאז תא תמגרתמ
?!ולקוסל תקפסמ הביס אוה תאז לכ םאה לבא ,"ומא לוקבו יובא לוקב עמוש
םלוע דביא וליאכ בותכה וילע הלעמ לארשימ תחא שפנ דבאמה לכ" יכ רמאנ אל םאה
אל םאה ?םיקולא םלצב ארבנ םדא לכ יכ רמאנ אל םאה ?(א"ע ז"ל ףד ןירדהנס תנשמ) "אלמ
םירקמב תוומ שנוע תעבוק ונתרותש רבדה ןוכנ תמאו ?"חצרת אל" תורבדה תרשעב זרכוה
,ףאנ אל ,חצר אל ןבה .וללה םירקמה ןיב תונמנ ןניא תורכשו הלילז לבא - םינווגמו םיבר
אוה
(10)"ויהת םישודק" תאש ןוכנ .הרז הדובע דבע אל ףאו ףדיג אל אוה ,תבש לליח אל
גורה"ב זירפהל ידוהיל ול לא ;םינוגמ וישעמ ?וגרוהל הביס וז םאה לבא ,ותכלהכ םייק אל
,(11)וזה תוגהנתהה תא תוצרמנ הנגמ והיעשי איבנה - "ןיי תותשו רשב לוכא ןאצ טחשו רקב
ליבשב םאה לבא ,(12)רבע אוה םאו בא דוביכ לע םג !ןאכ ןיא תומ שנוע ידכ תאז לכב לבא
,(14)םתוא הכה אוהש רמאנ אל לבא (13)ארי וניא אוה וירוה תא ?תוומ שנוע ול עיגמ הז
(15)?תומי המלו

דוסי ,רחא ןורקע ןאכ תויהל בייח .לקסנ אוה ראופמ יתלבה ורבע לע קרש ןכתי אל ןכבו
ףוס תא הפוצ הרותה ."הרומו ררוס ןב לש ותעד ףוסל הרות העיגה" יכ אוהו ,ףסונ
אהי אל הזב םג לבא ,
(17)וירוהמ בונגי אוה ותלילזבו ותייתשב דימתהל תנמ לע (16).וכרד
.אצומ וניאו ולגרה תא קפסלו ונובאת תא עיבשהל שקביו ולדגי ויכרצו (18)רכמתי אוה .יד
ףיסומו .לוזגלו דודשל ריעה תובוחר לא תאצלמ סונמ ול היהי אלו עשפל רדרדי ןבה
(19)."תושפנה תא גרוהו תוירבה תא חפקמו" - ילבב ןומט השעמלש המ ימלשוריה

הווהב וא רבעב חצר אל אוהש אלא .תומל ןודינ אוה תאז לעו חצור אוה הזה ןבה ,ןכאו
אל ןבה ;קדצ ןאכ שי - המימת 'ה תרות .תימהל הווצמ ןכ הרותה חצורה תאו .דיתעב אלא
.םימד תוכיפש - רתויב תורומחה תוריבעה תחא לע ןודינ אוה אלא ,ופכב לוע אל לע תמוה
האובנב אלו .לכמ עורגה תא תושעל דיתע אוהש ה"בקה הפצ לבא .חצר אל ןבה :אקע אדו
/תויגולוכיספה תונבותה בטימ לע תססובמה תבשוחמו הרק העידיב אלא ,ןאכ ןניקסע
.הטמל רדרדיהל קר לוכי אוה .ונממ האיצי ןיאש לולסמל וסנכנ רבכ וייח .תויגולויצוס
וסינ םירוהה .הזמ אצי אל רבד םוש לבא ,
(20)"ותוא ורסיו" :ןכ ינפל וליצהל ושענ םיצמאמ
ואציו - הנומתל וסנכנ רבכ םהינימל םיאפורו םיצעוי ,םיגולוכיספו םינבר .םירומה םגו
לכ ,ןכ םנמא ,םימעפלו ,םירמוא םה ,'ולאכ םירקמ וניאר רבכ' .םיידי ומירה ,שואייב
דע ,תורכמתה ,תונטק תובינג ,תורכתשה ,תוואת - רכומ לולסמה .םיליעומ םניא םיצמאמה
ךלי אוה דש ואפכ וליאכו ,טלחומ הטילש ןדבוא שי .תרבוגו תכלוה העישפל עיגמ הזש
(21).רדרדיו

םהש המכ דע ןיתמהל הכלהה יפ לע םתוכז .דימ ןיד תיבל ותוא םיאיבמ םניא יאדו וירוה
ינפב דמוע אוה ,ןיציקה לכ ולכש רבכ רורב רשאכ הריבשה תדוקנ העיגמ לבא
(22).םיצור
ןכלו ,"תושפנה תא גרוהו תוירבה תא חפקמ" ...דחא םויש דע ןמז לש ןיינע קר הזו ,םוהתה
,םימד תוכיפש עונמלו "םלועל האנה" תתל תנמ לעו "בייח תומי לאו יאכז תומי"ש תנמ לע
."ופוס םש לע ןודינ" הזה ןבה

אוה ךפהה .םיישק אלב הניא "ופוס םש לש ןודינ הרומו ררוס ןב" יכ תסרוגה הנשמה תדמע
הזה רבדכ עמשנה .תרתופ איה רשאמ םיישק רתוי תרצוי איהש הנעטל םוקמ שי :ןוכנה
היכורככ חווצ שרופמ ארקמ ירה ?רבע םרטש תורבע לע עשרוה םדאהש ,לארשי תרותב
יעיבר רודו" :ותומלשב עצובי ןוועה רשא דע םיעשרה דגנ לועפל לוכי ה"בקה ןיאש זירכמו
ףד הטוס תכסמב ארמגהו .(ז"ט:ו"ט תישארב) "הנה דע ירומאה ןוע םלש אל יכ הנה ובושי
ןמ ערפנ ה"בקה ןיא אנונמה בר רמא" :טרפה יבגל םג ןורקיעה ותוא תא תמשיימ א"ע 'ט
(23)."ותאס אלמתש דע םדאה

רשא תא עצבי הרומהו ררוסה ןבה םנמאש הרומג תואדווב עובקל רשפא םולכ :וז ףא וז אלו
חפקי" אלש ,הערה וכרדמ וב רוזחי אמש ריעז קפס וליפא ונבלב ןנקמ אל םאה ?ול םיפוצ
הבושתה ירעש םאה ,טלחומ ןפואב ץרחנ ודיתע םאה ?"תושפנה תא גורהי" אלו "תוירבה תא
?וינפב םילעננ ירמגל

תא גרה ינולפש הרומג תואדו ךותמ קר גרוהל םיאיצומ ןיד תיבש תרשופמ הנשמ וז ירהו
ןתיא סיסב דבלב איה םהיניע ומב חצרה השעמ תא וארש םידע ינש לש םתודע .שפנה
ארמגב תטטוצמה אתיירבו
(24).ליבק וניא ןדמוא םוש .םשאנה לש וניד תא ץורחל קיפסמה
:םירבדה תא השיחממ
הברוחל ורבח רחא ץרש םתיאר ךכ אמש [םידעל ןיידה] ןהל רמוא ?דמואמ דציכ"
אל - םתיאר ךכ םא .רפרפמ גורהו ףטפטמ ומדו ודיב ףייס םתאצמו וירחא םתצרו
.(25)"םולכ םתיאר
הביס אוה ,רתויב ןטקה ולו קפס לכ ,(26)"לקהל תושפנ קפס" - ונדיב טוקנ ללכ ,ןכבו
,עצוב םרט חצרה ;לכ ןיעל רורב קפסה ןדיד ןודינב ירהו .(27)םשאנה תא תוכזל תקפסמ
?דיתעב יקנ םד ךופשי הז וננבש קפס לש לצ לכל רבעמ ול ירבש דיעי דע הזיאו

ךופהל תושפנ יניד ןדה ןיד תיב לע הווצמ אוה "הדעה וליצהו" יכ ועבק ונמכח .וז ףא וז אלו
חצר ןווע ותואב ועישרהל ןיא אמש קפס תולעהל ותלוכיבש לכ תושעלו ,םשאנה לש ותוכזב
:יכ א"ע 'ז ףד תוכמ תכסמב הנשמה תרמוא ךכ ךותמו .
(28)וב םשאומ אוהש
ןב רזעילא יבר .תינלבוח תארקנ [םינש עבשב ונייהד] עובשב דחא תגרוהה ןירדהנס"
.(29)"הנש םיעבשל דחא רמוא הירזע
?"ופוס םש לע ןודינ ררוס ןב" םנמא םא םינש עבשב דחא גורהל אלש ןירדהנס לוכי םולכ


:תורעה


תוינשרפ תוכפהמ ,לטרבלה השמ לש שדחה ורפס ידיל עיגה ,הז רמאמ תביתכ רחאל .1
תוכיראב ןדה ,ז"נשת ,םילשורי ,הכלהה ישרדמב םיינשרפ םילוקישכ םיכרע - ןתווהתהב
םנמא .ורמאנ דחא רובידב הבר הדימב וירבדו ירבדש ררבתמו .ול שדקומ הז ירמאמש אשונב
םסרפמ ינא .טעמ אלא שמשה תחת שדח ןיאש לבח ךא םילודג תעדל יתנוכתהש יתחמש
ליבשבו ,וב שי תאז לכבש םישודיחה ליבשב ,אצי רבכ ל"נה רפסהש תורמל ,הז רמאמ
אל ךא) ינועיט לע רוא ךפוש לטרבלה השמ לש ורפסש םוקמב .הנושה אצומה תדוקנ
.םיילושה תורעהב תאז יתנייצ (תוקולח ותעדו יתעדש תומוקמב
רוזח
קרפ ותואב ,הנשמב דחא םוקמ דועב קר שרופמב עיפומ "ופוס םש לע ןודנ" יוטיבה .2
ףדורה" ןיד לע רבודמ הזה קרפה ךשמהב .תרתחמב אבה בנגה יבגל (א"ע ב"ע ףד) ןירדהנסב
לבא ,שרופמ ןפואב ונלש יוטיבב םיטקונ ארמגה וא הנשמה ןיא םנמאו "וגרוהל ורבח רחא
:ןשפנב ןתוא םיליצמש םה ולאו" תרמוא הנשמה א"ע ג"ע ףדב .הנשמה תנווכ תאזש הארנ
ןמ ןליצהל םדא לכל גרהיל ונתינ - ןשפנב" ריבסמ םש י"שרו ."...וגרוהל ורבח רחא ףדורה
לאו יאכז תומיש" ,ומצעמ וליצהל תנמ לע "ופוס םש לע ןודנ" ףדורהש הארנ ןכבו ."הריבעה
םש רכז ןיאו "ןשפנב ןתוא ןיליצמ" איה ןושלה ףדורבש תורמלש םידמל ונאצמנ ."בייח תומי
ןיא ררוס ןב תשרפב ונלצאש תורמלו ,"בייח תומי לאו יאכז תומי"ל וא "ופוס םש לע ןודינ"ל
(5 רפסמ הרעה הארו) .ונוכתנ דחא רבדל תאז לכב ,"ןשפנב ןתוא ןיליצמ" ןושלל רכז
רשקמה דיחיה ביטומה .דומלתה לש הזה קרפה הנבמ ךותמ חכומ רבדהש ריכזהל שי דועו
לש ותללכהל רחא רבסה םוש ןיאו ,ונרמא רשא הז קוידב אוה ףדור ןיבל הרומו ררוס ןב ןיב
.הז קרפב ףדור ןיד
,םדרטשמא ,ןוסנאי ןאהי סופד) ןודנרב שאיד לאפר ןימינב ברל תווצמה תורוא רפסב ןייעו
ארקיו) "תמוי תומ 'ה םש בקונו" קוספה תא איבמ אוה .ףדגמ רוסיאל ותוסחייתהב (ג"יקת
."תושעל דיתעש המ ינפמ אלא ...השעש המ ינפמ הז שנועל יואר וניא" יכ ריבסמו (ז"ט:ד"כ
שיא ריאמ תרודהמ ,(ג"כ קרפ ,הטוז והילא רדס) 'ה קרפ ,רזעילא יברד יקרפב םג הארו
ביתכ :ול רמא .החרק ןב עשוהי יבר תא רסיק לאשש הלאש איה וזו" ,41 דומע ,םולש
ןירגחו ןימוס ןימלא ןישרח ?םכיקלא לש טפשמ אוה ןכיהל [טפשמ ויכרד לכ יכ] םכיקלאב
.םכיקלא לש וטפשמ והז .ןה םיער םאו םיבוט םא םהישעמ ועדויש םדוק ןמא יעממ םיאצויש
םאו םיבוט םא תוארבהל הבשחמב הלעש םדוק םדא לש וישעמ ול םייולג רבכ :ול רמא
."ןה םיער
םש לע ןודנ"ל ןוימד םושמ ןהב שיש תודמע םיאיבמה תורוקמ ינש דוע ריכזנ םירבדה ילושב
רבכ וליאכ דיתעה תא האורה "ופוס םש לע ןודינ"ל - ךופיהב יכ םא - ליבקמב :"ופוס
םרט וליאכ רבעה תא בישחמ ב"ע ו"פ ףד אמוי תכסמב שיקל שיר ,יונשל ןתינ וניאו שחרתה
רוקמה ."תויוכזכ ול תושענ תונודזש הבושתה הלודג" :ותונשל רשפא ךכ םושמו שחרתה
תישיאה תוירחאה םוחתל רבעמ גילפמ אוה "ופוס םש לע ןודינ"ל הקיז ול שיש ינשה
."ימד ףורשכ ףרשיהל דמועה לכ" יכ ארמגה תרמוא ב"ע ב"ק ףד תוחנמ תכסמב .ןישנועהו
רוזח
.תמדוקה הרעהב ןייע .3
רוזח
הכורא הרמיא לש ותליחת אוה "םלועל האנהו ןהל האנה םיעשר לש ןתתימש" טפשמה .4
יפכ) המ רבד רמול תנמ לע ןאכ תאבומ הרמאה .רחא רשקהמ החוקל הארנכשו ,רתוי
ירהש ,עשר וניא ןאכ ןבה :היטרפ לכב המיאתמ הניא איה יכ םא (רמאמה ףוגב יתבתכש
.דיתעל עשר אוה אלא ,יאכז תמ אוה
רוזח
תאז תמועלו ,"בייח תומי לאו יאכז תומי" םילימב תשרופמ ןבה תבוטב תדקמתמה המינה .5
לש ןתתימש" אתיירבלו הנשמל תחפסנה הרמאב קר היוצמ ללכה תבוטב תזכרתמה המינה
םוקממ החוקל הארנכ וז הרמיאש (4 הרעהב) ונרמא רבכ ,םרב ."םלועל האנה... םיעשר
תוסחייתה ,רחא םוקמב ,ונאצמ ןכ לבא .ןדיד ןודינל ויטרפ לכ םשייל ןיאש ןכתי ןכל .רחא
םיאנת שרדמל הנווכה .רוביצה תבוט לש לוקישל ,הרומו ררוס ןב לש רשקהב ,תשרופמ
דבאמו םיכרדה לע חקפמו..." רמאנ םש .131 דומע ,ןמפוה ץ"דר תרודהמ ,םירבד רפסל
."הברה תושפנ ודבאי לאו תחא שפנ דבאתש בטומ הרות הרמאו ,הברה תושפנ
,(2 רפסמ הרעהב) ליעל יתרכזהש ףדור תויגוסב תומייק וללה תוסיפתה יתשש ןיוצי
"ושפנב ותוא ןיליצמ" אוה חוסינהש שי .א"ע ד"ע ףד דע א"ע ג"ע ףד ןירדהנסב תועיפומה
יבגל - חוסינ םג שי ךדיאמו ,ןיליצמש הז אוה ומצע ףדורה תאש איה הנווכהש רורב רשאכ
.התוא ןיליצמש וז איה תפדרנהש רורב ןאכו "ושפנב הליצהל ןתינ" יכ - הסרואמ הרענ סנוא
יבצ הארו ."ושפנב ןתוא ןיליצמ תותירכ יבייח" חוסינה ךותמ הלוע םג הזה ןורחאה ןווכה
.מ תכירעב ,הלבקו תידוהי היפוסוליפב םירקחמ - הרשל החנמ ,"ושפנב ותוא ןיליצמ" ,רנורג
.96-82 םידומע ,ד"נשת םילשורי ,גרבנזור .ש ,טנמיד .ד ,לדיא
רוזח
רורב אלו "...וב ןיא ללכה לעו" םילימהמ לחה ,ח"י:א"כ םירבד ,הרותה לע ן"במרב ןייע .6
הארו . "ואריו ועמשי לארשי לכו" ןיבו "ופוס םש לע ןודינ" ןיב רשקמ אוה דציכו םאה
.רתא לע ייחב ונברב םיטטוצמ םהש יפכ ן"במרה ירבדב
רוזח
ןכ םרב ."ופוס םש לע ןודינ" יכ הסיפתה לע הרורב העבצה הרותה יקוספב ןיא םנמא .7
ינוניב) "עמוש ונניא" אוה .ימעפ דח אטח לע רבודמ אלש רורב יד ןפואב ארקמהמ הלוע
.(ךשמתמ דיתע) "םהילא עמשי אלו" אוה ,"ותוא ורסיו"ש ירחא םג ,בוש כ"חאו (לעופ
הרותה ירבד ןיבל "ופוס םש לע ןודינ" ןיב הקיזה לע דמועה ,49-51 םידומע ,לטרבלה האר
"אבוסו ללוז" תא סופתל :ל"זח ינפב ודמע תוינשרפ םיכרד יתשש םיעטמ אוה ."אבוסו ללוז"
וא (53 'סמ הרעהבו 15 'סמ הרעה ןלהל הארו) ןבה לש תינדרמה ותוגהנתהל הדירג המגודכ
ותעדל .ןבה לש ואטח לש תצממ הרדגהכ ,המבה זכרמב דמועכ "אבוסו ללוז" תא שרפל
םש לע ןודינ" לש הסיפתה םע דחא הנקב הלוע וזש םושמ הינשה תורשפאב ל"זח ורחב
העיקשו תורכמתה םהיתובקעב םיררוג לקנבש תונתוואת ישעמכ ,האיבסו הלילז ;"ופוס
לע ןודינ" תטיש תיינבל עצמ םישמשמ ,הנרושי ימ היתואצות רשא תנסורמ יתלב תוגהנתהב
םש לע ןודינ" ןויערה לש תפסונ הזיחא לע ,51 דומעב ,םג דמוע לטרבלה ר"ד ."ופוס םש
,ןבה לא באהמ תוצע רורצ ידכ ךות .א"כ-ט"י םיקוספ ,א"כ קרפ ילשמ רפסב ,ארקמב "ופוס
ללוז יכ" :וז ותוגהנתה לש הפוס תשגדומ "ומל רשב יללוזב ןיי יאבוסב יהת לא" ללוכה
."המונ שיבלת םיערקו שרוי אבוסו
רוזח
.הנווכה תאזש רורב לבא שוריפב "ופוס םש לע ןודינ" הריכזמ הניא אתיירבהש ןוכנ תמא .8
רוזח
.7 רפסמ הרעה ליעל האר .9
רוזח
.ח"י:א"כ םירבד לעו ,םש הרותה לע ן"במר הארו ,'ב:ט"י ארקיו .10
רוזח
.'כ-ט"י:ג"כ ילשמ םג הארו ,ג"י:ב"כ והיעשי .11
רוזח
.ז"ט:ז"כ םירבד םג הארו ,ז"ט:'ה םירבד ,ב"י:'כ תומש .12
רוזח
.'ג:ט"י ארקיו .13
רוזח
הזה ןבהש א"ע ג"כ ףד ןירדהנסב ורמא ל"זח ,ןאכ ונרכזהש המ לע ףסונב .ו"ט:א"כ תומש .14
ידיל וילע אבל םכפוסש רבד ולכאת אל" - (ו"כ:ט"י ארקיו) "םדה לע ולכאת אל" לע רבע
לע רבע םג אוהש (ה"ער ןמיס) ףיסומ םיאריה רפס .(ןירדהנסב םש ה"מר די) "םימד תוכיפש
ןיידע תיטפשמ/תירסומה הישוקה הז לכ םאו .(ג"כ:'כ ארקיו) "יוגה תקוחב וכלת אל"
.תדמוע המוקמב
רוזח
די ףניהב ל"נה תוישוקה לכ תא לטבל היה ןתינש ריעמ ,46-47 םידומע ,לטרבלה השמ .15
:טלחהב קדצומ םירוהה דגנ הדירמ לע תומ שנוע ,תיארקמ םינפ היאר ךותמ יכ ןועטלו
לש וניד ןיעמ ,הליקס קידצמ םירוהה תוכמס לע ךשוממ רוערעש ,תורשפא תרכינ ארקמהמ"
רבחמה ."תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו" רמאנ ז"י:א"כ תומשב ירהש ,"ומאו ויבא ללקמ
ידכ דע עיגמה ותיב ינב לע ןוטלש באל שי ןכא תיארקמה הסיפתה יפ לעש ןכתיש םיעטמ
תישארב) "ףרשתו הואיצוה" הרהה רמת יפלכ הדוהי ירבד תא ןייצמ אוהו ,תומו םייח
ידי לע ותוא הנת ,ךילא ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא" בקעיל ןבואר ירבד תא ,(ד"כ:ח"ל
ךיקולא תא אצמת רשא םע" ןבלל בקעי תעובש תאו ,(ז"מ:ב"מ תישארב) "ךילא ונבישא ינאו
תורעה ,ארקמה רקחמ תורפסל תונפמה םש ויתורוקמב הארו .(ב"ל:א"ל תישארב) "היחי אל
התיה הרומו ררוס ןבל ל"נה השיגה לודגבש ךכ לע לטרבלה ר"ד דמוע 64-67 םידומעב .8-10
אנימא הוהה ךותמ םג הלוע ךכש הארמ אוה 49 דומעב .ןוליפו והיתתמ ןב ףסוי לש םתשיג
.ןייטשלקניפ תרודהמב 251 דומע ,ח"יר אקסיפ ,םירבד ירפסב
עמוש ונניא"ל ךרע הווש םנמא "הרומו ררוס" יכ איה םירבדה תועמשמ תינשרפ הניחבב
אלא וניא "אבוסו ללוז" ;"אבוסו ללוז"ב אצמתמ וניא ןיינעה ךא ,"ומא לוקלו ויבא לוקל
(7 רפסמ הרעה ליעל הארו) .המגוד
תישוקל ל"זח ועיצהש םיצוריתב קר אל תינשרפ הריחב םושמ שיש ןכתיש הלוע ל"נה לכמ
.הישוקה תא םצומיא םצעב ףא אלא ,"...לכאש ינפמ יכו"
הזה ןוויכב דדצמ םנמא םייתרוסמה םישרפמה דחאש ונאצמ העתפהה הברמלש ףיסומ ינאו
ףד - ב"ע 'נ ףד ןירדהנס ,בקעי ןיע רפסב םיאבומה ,בקעי ןויעה ירבדב .לטרבלה ר"ד הלעהש
שקוהש ,ומאו ויבאב דרומש...ןילקוסד אהו" :ךכ רמאנ ,תוירבה תא םטסלמו ה"ד ,א"ע א"נ
(.ש.ח - ללקמ) 'ה ךרבמו (.ש.ח - ב"ע 'ל ףד ןישודיקב אתיירבב) םוקמה דובכל םדובכ
."(.ש.ח - ז"ט-ו"ט:ד"כ ארקיו) הליקסב
רוזח
יסכנ רמגל דיתע הז ףוס ה"בקה הפצ" :'ז הכלה ,'ח קרפ ןירדהנסב ימלשוריה ןושל .16
."...ויבא
רוזח
.הילע ארמגו ,א"ע א"ע ףד ןירדהנסב הנשמ .17
רוזח
םינושארה ןכ ומכו ,תומוקמ המכב ןיילו רשבל תורכמתהה ןיינע תא השיגדמ ארמגה .18
ב"ע 'ע ףד ,"...אוה יכושמיא םושמ אכה" א"ע 'ע ףד ןירדהנס האר .תאז הדוקנ םישיגדמ
אל היל ליכא אק אוה היחרוא יכד ןויכ" םש ,(םיימעפ) "ךישמימ אל קיסע אק הוצמבד ןויכ"
."ךישממ
היאר ןיאש פ"עאו ה"דו ,יקלטיאה ןיי ה"ד הנשמה לע א"ע 'ע ףד ןירדהנסב י"שר הארו
לא ה"ד ,ותגמ ןיי ה"ד ,יח רשב ה"ד ,יח ןיי ה"ד ,לוזב ןיי ה"ד ארמגה לע י"שרב םשו ,רבדל
,תיליעק הליבד ה"ד ,ףוע לכא ה"ד ,ןיקירס הלוכש ה"ד ב"ע 'ע ףדב י"שרב םשו ,ןיי ארת
.ויבא לשמ בונגיש דע ה"ד א"ע א"ע ףד י"שרב םשו
.ח"מר הווצמ ךוניחה רפסב םג הארו
רוזח
רמאנ ,131 דומע ,א"כ:א"כ םירבד לע ,ןמפוה תרודהמ ,םירבד רפסל םיאנת שרדמב םג .19
ויתואחסונ ינשב - רתא לע אמוחנת שרדמ ןכ ומכ ."הברה תושפנ דבאמו םיכרדה לע חקפמו"
."תוירבה תא םטסלמו גרוהו" סרוג -
רוזח
.ב"ע א"ע ףד םש ארמגבו א"ע א"ע ףד ,ןירדהנסב הנשמ ,ח"י:א"כ םירבד .20
רוזח
בטיה תדעותמה העיקשה לולסמל אילפהל אמיאתמ אתיירבב תראותמה ןבה תורדרדיה .21
,Rav Avraham Twerski ךכ לע דמועו :ונימיב ברעמה ירעב םימסל םירכמתמה הלא לש
Living Each Week, New York, .1992/1995, page 416
רוזח
.א"ע א"ע ףד ,ןירדהנס תנשמ .22
רוזח
ןמיס ג"נ השרפ הבר תישארב שרדמב .ונממ תושקהל ןתינ היה הרואכלש רוקמ דוע שי .23
תמחה ןמ םימה ולכיו" :רבדמב םיעוטה לאעמשיו רגה רופיסל סחייתמ שרדמה לעב ד"י
הרמא יכ תשק יוחטמכ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו .םחישה דחא תחת דליה-תא ךלשתו
ארקיו רענה לוק תא םיקולא עמשיו .ךבתו הלק-תא אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא-לא
לוק-לא םיקלא עמש-יכ יארית לא רגה ךל-המ הל רמאיו םימשה-ןמ רגה-לא םיקלא ךאלמ
(ז"י-ו"ט:א"כ תישארב) ".םש-אוה רשאב רענה
ןוביר וינפל ורמא .וגרטקל תרשה יכאלמ וצפק :ןומיס יבר רמא" :שרדמב םש רמאנ ךכו
,וישכע :םהל רמא ?ראב ול הלעמ התא אמצב ךינב תא תימהל דיתע אוהש םדא םימלועה
יאש ימוק' - ותעשב אלא םדאה תא ןד יניא םהל רמא .קידצ ול ורמא ?עשר וא קידצ ,והמ
(.שרדמה תא איבמה תישארבב רתא לע י"שרב ןייעו) ".'רענה תא
."ותעשב" אלא "ופוס םש לע" וניא ןידה ןכבו
דיתע"ש ויאצאצ אלא ומצע לאעמשי הז ןיא ירהש ,ןאכמ תושקהל רשפא יאש רורב לבא
תיבה ןברוחב לבבל לארשי ץראמ יבשב םתוא וליבויש תעב ,"אמצב ךינב תא תימהל
םירבד) "םינב לע תובא ותמוי אל"ש אוה רורב רבדהו .'ד ,'ב הבר הכיאב שרדנכ ,ןושארה
ררוס ןב" :בוט קבד לעב דמע רבכ שרדמה ןיבל הרומו ררוס ןב ןיב וז הנחבה לעו .(ז"ט:ד"כ
ןב" :תרחא ךרדב ץרית יחרזמה וליאו ."םיאטוח וינב לאעמשי יקופאל אטוח ומצעב הרומו
םיאיבמה םיכרדב ליחתה רבכש ינפמ ונייה ופוס םש לע גרהנ אוהש ןנירמאד הרומו ררוס
.בקעי תלחנב ןייעו ."ופוסבש םיערה םישעמל
:הנוש אוה ב"ע ז"ט ףד הנשה שאר תכסמ ילבב םירבדה חוסינ הבר תישארבב שרדמה תמועל
םיקולא עמש יכ' רמאנש העש התואב וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיא קחצי בר רמאו"
הכלה ,'א קרפ הנשה שאר תכסמ ,ימלשוריב הליבקמב ןייעו."'םש אוה רשאב רענה לוק תא
שרדמה לע סימענ ןכ םא אלא) וליעוי אל םיצוריתה לכ ,ןאכ ףרוגה חוסינה חכונל .'ג
.תדמוע המוקמב הרומו ררוס ןב ןידמ הישוקהו ,(הבר תישארבב רמאנש המ לכ ארמגב
רוזח
.א"ע ז"ל ףד ןירדהנס תכסמ .24
רוזח
.ב"ע ,םש .25
רוזח
.א"ע ט"ע ףד ןירדהנס תכסמ ,א"ע ט"כק ףד תבש תכסמ .26
רוזח
ןנילזא' םנמא .רמאמה ףוגב גצוה רשאמ רתוי הברה בכרומ אשונהש רבדה ןוכנ ,תמא .27
לע ןיפרושו ןילקוס"ו (א"ע ט"ס ןירדהנס ,ב"ע א"י ףד ןילוח) 'תושפנ ינידב אבור רתב
,"תחכומ ותמשאש דע יאכז" ,ןולא קיזייא קחצי :ךכ לע הארו .(א"ע 'פ ףד ןישודיק) "תוקזחה
,ץפח ש"ח ;48-53 םידומע ,א"כשת ,"תירבה תוצרא ינידל לארשי יניד ןיב תואוושה רפס
םידומע ,ז"לשת ,'ח לארשי יניד ,"ירבעה טפשמב תושפנ ינידב הקזחו אנדמוא ירדג"
,"ירבעה טפשמבו ילארשיה טפשמב םד תקידב י"ע תוהבא תעיבק" ,רמורפ בוד ;ח"נ-ה"מ
.236-237 םידומע ,ח"לשת ,'ה ירבעה טפשמה ןותבש
רוזח
.ה"כ-ד"כ:ה"ל רבדמב יפ לע ,א"ע ו"כ ףד הנשה שאר תכסמ ,א"ע ט"ס ףד ןירדהנס תכסמ .28
רוזח
יפכ .36 רפסמ םיילוש תרעהב ןלהל תאבומ הנשמה ךשמהב אביקע יברו ןופרט יבר תעד .29
.רמאמה לש הז בלשב םתעד תא ריכזהל םוקמ ןיא ,ךשמהב םש ונרבד ךותמ הלעיש
רוזח

רמאמה ךשמה