הרומו ררוס ןב

(1)"לקסיל ןיד תיבל אצי...התשו...לכאש ינפמ יכו"

רגניזלש ןנח

1 ןויליג ,ח"נשת ,"דמח הדשב"

- ב קלח -


ןכלו ."ופוס םש לע ןודינ הרומו ררוס ןב" יכ העיבקה לע קולחל םוקמ שיש םידמל ונאצמנ
:קלוחש ימ שי ןכאש רבדה אלפי אל
:ןיתינתמ
.הרומו ררוס ןב השענ וניא ויבאל היואר ומא התיה אל םא רמוא הדוהי יבר...

:ארמג
.רמאק ויבאל הוושב...היואר הניא יאמ
הארמבו לוקב ויבאל הווש ומא התיה אל םא רמוא הדוהי יבר ,יכה ימנ אינת
ונלוקב עמוש ונניא ארק רמאד ?אמעט יאמ .הרומו ררוס ןב השענ וניא ,המוקבו
לוקדמ ,("ד"ויב ונלוקב וא וניתולוקב בותכ אלדמ ,עמשמ לוק דח - ונלוקב" :י"שר)
.ןיוש ןניעב ימנ המוקו הארמ ,ןיוש ןניעב
שורד בתכנ המלו תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב אינתד אה אלזא ןאמכ
.הדוהי יברכ ?ןאמכ .רכש לבקו
רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו ,ןועמש יבר רמא אינתד .איה ןועמש יבר אמיא תיעביא
אלו היה אל אלא ?ולקסל ותוא ןיאיצומ ומאו ויבא יקלטיאה ןיי גול יצח התשו רשב
לע יתבשיו ויתיאר ינא ןתנוי יבר רמא .רכש לבקו שורד בתכנ המלו .תויהל דיתע
(א"ע א"ע ףד ןירדהנס) .ורבק
לוק" ןכא .תרבסומ יתלב הציפק ,לשכ הרואכל שי הדוהי יברל ארמגה תסחיימש ןויגהב
תילקיזומ הניחבב ההז וניא םאה לש הלוק םאש קוספהמ דמול הדוהי יבר ."ןיוש ןניעב
ימנ המוקו הארמ" יכ עבונ ןאכמ המל לבא ,הרומו ררוס ןב השענ םנב ןיא באה לש ולוקל
יתכלה טרפ קר אל ותשרדמ הדוהי יבר דמול - ארמגה החינמ ךכ - אלא (30)?"ןיוש ןניעב
המלש הסיפת יזא ,"ןיוש ןניעב לוק" יכ ונל זמור קוספה םא .החנמ ןורקע אלא ,םיוסמ
.השעמל אל ךא הכלהל אוה הרומו ררוס ןב ןידש רמול בותכה הצרש הארנכ .ןאכ תזמורמ
אל הרומו ררוס ןב םושש תנמ לע וזו ,ותוא אלמל ןתינ אלש יאנת ביצהל השקיב הרותה
ןניעב ימנ המוקו הארמ ,ןיוש ןניעב לוקדמ" יאדו זא ,הדוהי יבר ןיבה ךכ םא .םלועל לקסי
אל םא" יכ עירכמה ,הדוהי יבר לש תיתכלהה ותשיג ןיב תרשקמ דימ ארמגה ןכלו ."ןיוש
התשיג ןיבל ,"הרומו ררוס ןב השענ וניא ,המוקבו הארמבו לוקב ויבאל הווש ומא התיה
תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב" יכ המיעטמה תימינונאה אתיירבה לש תינורקעה
."רכש לבקו שורד ,בתכנ המלו

איה תימינונאה אתיירבהש ןכתי ;"איה ןועמש יבר אמיא תיעביא" :תרמואו ארמגה הכישממ
ינמודמכו ."תויהל דיתע אלו היה אל" - םירבדה םתוא תא שוריפב רמאש ,ןועמש יבר תעד
,םהיניב רוחבל חרכה תדמעה ךות תודגונמו תונוש תופולח העיצמה "אמיא תיעביא" וז ןיאש
ןה ,הדוהי יבר ןהש לילעב רורב .וז תא וז תומילשמה תויורשפא יתש לע רבודמ ןאכ אלא
(31).תיללכ הטיש התוא תא םיגיצמ תימינונאה אתיירבה ןהו ןועמש יבר

אלא ,תינורקע הטיש קר אל ונינפל העיצמ איה .רתויב תפלאמ ןועמש יבר םש לע אתיירבה
םיעינמ םתוא םה וללה םיעינמהש ררבתמו .הטישה לש הצומיאל ומדקש םיעינמה תא םג
קיזחהל (םש) הנשמה םתסלו ,(ב"ע א"ע ףד ןירדהנסב אתיירבב) ילילגה יסוי יברל ומרגש
ונאצמנ ןכבו ."בייח תומי לאו יאכז תומי ,ופוס םש לע ןודינ הרומו ררוס ןב" יכ םתטישב
גול יצח התשו רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו" - תיטפשמ-תירסומ הישוק התואש םידמל
םידגונמ ףאו םינוש םיצורית ינש הדילוה - "?ולקסל ותוא ןיאיצומ ומאו ויבא יקלטיאה ןיי
העדל וליאו "ופוס םש לע ןודינ"ש ךכ ידי לע רתפנ ישוקה תחא העדל .דוגינה תילכת
תא לוקסנ תמאבש הנוכתה אל הרותהש ,"תויהל דיתע אלו היה אל" אוה ןורתפה תרחאה
.הרומהו ררוסה ןבה

ןתינ ."רכש לבקו שורד" יוטיבה תנבהב יולת רבדה הרואכל ?הזה ןורתפה תועמשמ המ
ןיידע ;םולכ ונתוא םדקמ הז ןיא הרואכל לבא ,הרות דומלת תוצמ רכש לע רבודמש ןיבהל
(32)?השעמל התוא םשיינש הרותה תנווכ התיה אל םא הבתכנ השרפה המל - םיהות ונא
החפשמה ייחב תלעות ,ישעמ חור - רחא ןבומב רכשב רבודמהש שרפל שיש המוד אלא
תלעותה תאש אלא "ואריו ועמשי לארשי לכ" - ומצעב קוספה זירכמ רשא הזו .לארשיב
אוהש ףאו ,תכנחמו העיתרמ ןידה תביתכ םצע .ןידה רזג עוציב ילב םג גישהל ןתינ תאזה
תישחומה ךרדב םינבל ריכזמ אוה ;בושח יגוגדפ רסמ ול שי .(33)השעמל הכלה םשוימ וניא
תא ןסרל שיש םיעטמ אוה .ךכב שאר לקהל ןיאו יניצר ןיינע אוה םאו בא דוביכש רתויב
החפשמה ירדסו העמק תפפורתמ תעמשמהש םעפ לכ .הייתשו הליכאב זירפהל ןיאו תוואתה
ירויצה ונקויד תומד ונחור יניעב הלוע ,ןויגהה לע רבוג רציהש תמיא לכ ,תצק םישבתשמ
םירוה יסחי תא בישהלו םלתל םינבה לש םתוגהנתה תא ריזחהל תנמ לע הרומו ררוס ןב לש
(34).ןיקתה לולסמל םידלי -

העתפהה הברמל .א"לרתתתת ןמיסב םידיסחה רפס ירבד תא איבהל יאדכ םירבדה ילושבו
לא אקווד ןווכמ יכוניחה רסמה .ןבה לא אלו באה לא הנפומ "רכש לבקו שורד"ש ספות אוה
(35).יעבדכ ונסריו וכירדי אלא "ונב לע םדא ףינחי אלש רמול" רגובמה רודה

לע ןודינ הרומו ררוס ןב" יכ תסרוגה השיגה תא לבקל אלש תובוט תוביס שיש ךכ לע ונדמע
"ופוס םש לע ןודינ" ןעוטש ימ שי המל .עבטמה לש ינשה דצל סחייתהל שי תעכ ."ופוס םש
?"תויהל דיתע אלו היה אל" - רתוי הברה תיטנגלא הרואכל ,תרחא תורשפא הנשי רשאכ
רשאמ תוחפ אל םיהובג הנורחאה וז הדמע תלבק ינפב םידמועה םילושכמהש ינמוד
םיניד הרותב םיבותכ תמאב םאה ."ופוס םש לע ןודינ" לש ךרדב םידמועה םילושכמה
ןפואב רמול ןכתי ?הדגאל הכלה ןיב הנחבה ןיא םאה ?םושייל םידעוימ םניאש םיטפשמו
םהל לאו
(36),םושייל ןתינו םושייל דעוימ ןיד לכ אלא ,הזה רבדכ תויהל לוכי אלש ינורקע
(37).תישעמ םייח תרותכ שמשל הרותה תנווכ תא הז ןיינעב שבשל םימכחל

:א"ע א"ע ףד ןירדהנסב אתיירבה ףוסב ,ןתנוי יבר לש ותנעט קוידב הרואכל יהוז םנמאו
ןב לש וטפשמ ויניע ומב האר אוה תמאבש רמול ונוצר ןיא ."ורבק לע יתבשיו ויתיאר ינא"
ןמ איה תאזכ האירק ירהו .לקסנה ןבה לש ורבק לע ופוגב שממ בשייתה אוהשו הרומו ררוס
(38)!תושפנ יניד ןודלמ וקספ רבכ ,אבכוכ רב תפוקת ,ןתנוי יבר לש ונמזב ,תישאר .תוענמנה
(39)?ךכב וזח אל רודה ותואב ויחש וירבח - ויתימעו האר ןתנוי יברש ןכתי דציכ ,תינש
(40)?רבק לע הבישי ידי לע אמטיש המלו ןהכ היה ןתנוי יבר ,תישילשו

םיסרוגה דגנ סירתמו םק אוה .תינורקעה ותדמע איה ןתנוי יבר תא עינמש המש יאדו אלא
ותליקסש ונייהד ,"ורבק לע יתבשיו ויתיאר ינא" ןכאש ןעוטו "תויהל דיתע אלו היה אל" יכ
אוהש הרותה ינידמ ןיד םוש לע רמול ןיא
(41).תואיצמ תויהל הלוכי הרומו ררוס ןב לש
.טופשל שי טפשמו ןודל שי ןיד - וטושפ ידימ אצוי ארקמה ןיא .השעמל אל לבא הכלהל
ארמגה ךשמהב איה תינורקע תיטפשמ הסיפת סנ לע םירמ ןתנוי יברש ךכל תצחומה היארה
,תויהל הדיתע אלו התיה אל תחדינה ריע" יכ םירבוסה לש םתעד םש תאבומ .א"ע א"ע ףד
."הלית לע יתבשיו היתיאר ינא" - ןתנוי יבר בישמ םש םגו ."רכש לבקו שורד - הבתכנ המלו
ןב לש ונידב לקתנש ןתנוי יבר ותוא אקוודש ותעד לע הלעיש אוהשלכ בר יב רב ונשי םאה
ךלהתהו תחדינה ריע טפשמ דמעמב םג 'הרקמב' חכנ ,ורבק לע תבשל ףא הכזו הרומו ררוס
אלו היה אל" םירמוא אצמתש םוקמ לכבש רבדה רורב אלא (42)?הליתבש תוסירהה ןיב
ןכתיו תויהל היה לוכי' ןעוטו הרעש המחלמ בישמ ןתנוי יבר תא םג אצמת ,"תויהל דיתע
(43).'דיתעב תויהל

םא" א"ע א"ע ףדב הנשמב הדוהי יבר לש ותשיג רוכזכ .לגעמ ונרובע םירגוס ןתנוי יבר ירבד
ונא ןיאו ,דבלב ומשב תאבומ ,"הרומו ררוס ןב השענ וניא ,ויבאל ומא היואר התיה אל
,"הווש" ושוריפ "היואר" יכ הריבסה ארמגה .וקיחל התוא ץמיא הנשמה ךרוע םא םיעדוי
ותעדכו אתיירב םתס לש התעדכ - רבוס הדוהי יברש ררבוהש דע םיניינעה ולגלגתה םשמו
הניא וז הדמעש הלוע ןאכמ ."תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב" יכ - ןועמש יבר לש
היה לוכי הרומו ררוס ןב' יכ תסרוגה השיגב טקונ םתסה ןמש ,הנשמה ךרוע לע תלבוקמ
יאדו אוה ,השעמל םניא הרומו ררוס ןב יניד לכש רבוס היה ול :'דיתעב תויהל ןכתיו תויהל
ןתנוי יבר - ?הנשמה לש התדמע תא גציימ ןכ ארמגב ימ אלא .תשרופמ תאז רמוא היה
יכ םיכסהל הכירצ אלש הנשמהש ונל ירב ירהש ,חרפו רותפכ םיאצוי םירבדה וישכע .ןבומכ
ררוס ןב' יכ -
(44)הארנכ ןתנוי יבר םע דחי - תרבוס הנשמה ."תויהל דיתע אלו היה אל"
."ופוס םש לע ןודינ" אוהו ,'דיתעב תויהל ןכתיו תויהל היה לוכי הרומו-ג קלח -


."ופוס םש לע ןודינ" יכ העדב אוה ןתנוי יברש ךכ לכ רורב הז ןיא :רמאיהל הכירצ תמאה
אלו היה אל" יכ םירמואל דגנתמ אוהש ונתעיבקמ .תפסונ תורשפא שי רבד לש ותימאל
םירמואה תטישב לגוד אוה חרכהבש הנקסמ קיסהל ןאכמ ןיא לבא ,תגסל ןיא "תויהל דיתע
:תעכ הנפנ ךכל .וב תכלל ןתינש ישילש ןוויכ שי ןכש "ופוס םש לע ןודינ"

:ןיתינתמ
(ב"ע ח"ס ףד ןירדהנס) .תב אלו - 'ןב' ,'ןב שיאל היהי יכ'

:ארמג
.'תב אלו ןב'
לכהש ,הרומו ררוס ןבכ תויהל היואר תב אהתש אוה ןידב ,ןועמש יבר רמא אינת
.'תב אלו ןב' - איה בותכה תריזג אלא ,הריבעב הלצא ןייוצמ
(א"ע 'ע - ב"ע ט"ס םיפד ןירדהנס)
תדמעומ תויהל הכירצ התיה תבש איה הנקסמה ,םירבדה לש הטושפ האירק יפ לע ,הרואכל
סחייתמ ןידהש הרותה הרזג - השענ המ אלא .ןבמ תוחפ אל הרומו תררוס רותב הליקסל
ךכב ןיאו ןויגה ךכב ןיא .תבה תא הטעימ הרותה "ןב" הבתוכב .תובקנל אלו םירכזל אקווד
.איה בותכה תריזג - אלא ,הז ןידב תבה תא לולכל ןכ היה רבתסמ ,הברדא ,ארבס
:י"שר לש ותאירק איה וזש םירבדה םיארנ
- הריבעב הלצא ןייוצמ לכהש
,םיכרד תשרפב תדמוע הדומל אצמת אלשכ הפוס התונטקב האבוסו הללוז איהשכו
.ןנתא ליבשב הריבעל תוירבה תלגרמו
עמוש ונניא" תרמוא הרותה .ךכ ידיל עיגהל הלוכי תב םג - "אבוסו ללוז" רמאנ הרותב
א"ע ב"ע ףדב אתיירבה .ןהירוה יפ תא תורמהל תולגוסמ תונב םג - "ומא לוקבו ויבא לוקב
וניאו ודומיל שקבמו ויבא יסכנ רמגמ ףוסש" ןבה תורדרדיה לש ראתמה יווק תא תראתמ
תשרפל אצוי" יכ אתיירבה םש הכישממו .הזכ בצמל ספתיהל תולוכי תונב םג - "אצומ
ליבשב הריבעל תוירבה תלגרמו םיכרד תשרפ"ל תאצוי תב - "תוירבה תא םטסלמו םיכרד
המל .הרומו ררוס ןבל עגונב הכלההו בותכה תושירד לכב "דומעל" הלוכי תבה ןכבו ."ןנתא
.איה בותכה תריזג אלא ארבס ןיא - ?איה םג הרומו תררוסכ בשחת אל איהש

:ןיטולחל הנוש ןפואב םירבדה תא ספות הרואכל ם"במרה ,אקע אד
.הרומו ררוס ןב לקסיש אוה בותכה תריזג
רמאנש ,שיאכ הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד ןיאש ,הז ןידב תינודינ הניא תבה לבא
(א"י הכלה ,'ז קרפ ,םירממ תוכלה ,הרות הנשמ) .תב אלו ןב
אוה הרומו ררוס ןב ןיד לכ יכ קסופ ם"במרה ,בותכה תריזג אוה תבה טועימש רמול םוקמב
ררוס ןבכ תויהל היואר תב אהתש אוה ןידב" יכ ארמגה ירבד דגנ הרואכלו .בותכה תריזג
הללוז" תבה יכ י"שר ירבד דגנו הרומו ררוס ןב תשרפמ התוא איצוהל םעט ןיאשו ,"הרומו
ךשמהל הכרד ןיאש" התוא איצוהל םעט שיש בתוכ ם"במרה ,ןבה ומכ "התונטקב האבוסו
אוהש י"שר יפ לעו ארמגה יפ לע ונבשחש המ אקוודש ,רמוא הווה ."שיאכ הייתשו הליכאב
.ןיטולחל ןבומ אוה ם"במרה יפל - תבה טועימ - ןויגה תרסח בותכה תריזג

םחלהש המוד - ?ארמגה תא ארוק אוה דציכ לבא .היפ לע הרעקה תא ךפוה ם"במרה ןכבו
:ונבר ירבד תא ורבסהב ךכ לע דמוע רתא לע הנשמ
םעט תצק שיש יפ לע ףאו .הרומו ררוס ןבכ ןודית תבהש היה יואר ןידה ןמש יאדוב
,קיפסמ הז םעט היה אל ,'וכו הליכאב ךשמהל הכרד ןיא תבד ,ןבל תב ןיב קלחל
ליבשב ושנועל יואר ןיא יאדו ארבסה ןמד ,בותכה תריזג יוה ומצע ןבבד ןויכד אלא
ןויכו .ושודיח אלא וב ךל ןיא כ"א ,'וכו ךכ הרזג הרותהש אלא ,ןייו רשב הנקו בנגש
.תב אלו ןבד רמאנו ,ןניקלחמ ,תבו ןב ןיב קלחל םעט תצק שיש
ררוס ןבה תליקס (םו)לכ - הרומו ררוס ןב לקסיש בותכה תריזג ונבר בתכש והזו
,םעט תצק הב שיש ןויכ ,לקסת אלש [ה]יואר תבה כ"או ,הריזגו שודיח אוה ומצע
,תב אלו ןב אוה בותכה תריזג אלא .ןועמש 'ר רמאש והזו .ושודיח אלא וב ךל ןיאד
.םעט תצק הב שיד ןויכ תב אלד רמאנ כ"א ,בותכה תריזג אוה ומצע ןבש ןויכ רמולכ
שוריפ תנבהל חתפמה ,ורבסה יפלש רמול רשפא .ןיינעמ אוה הנשמ םחלה לש וחותינ
תריזג אלא" - "איה" הרואכל תימתסה הלימב יוצמ ןועמש יבר םש לע אתיירבל ם"במרה
ןידמ תבה לש הטועימל סחייתמ הזה ףוגה יוניכש ונחנה הטושפ האירקב ."איה בותכה
."תב אלו ןב איה בותכה תריזג אלא" הכישממ ןכא אתיירבהש ומכ ,הרומו ררוס ןב תליקס
הניא "איה בותכה תריזג" יכ אתיירבה תעיבק ;איה אל יכ הנשמ םחלה םיעטמ וליאו
ונושלב .הרומו ררוס ןב תליקס ןיד רקיע לכ לע תבסומ אלא "תב אלו ןב" ןידה לא תסחייתמ
ליבשב ושנועל יואר ןיא יאדו ארבסה ןמד ,בותכה תריזג יוה ומצע ןב" הנשמ םחלה לש
."ךכ הרזג הרותהש אלא ,ןייו רשב הנקו בנגש

."תב אלו ןב" שורדל םוקמ שי ,"איה בותכה תריזג" הרומו ררוס ןב תשרפ לכש ,ןכש רחאמ
,ינשרפ ךלהמ תגצה אלא ,בותכה תריזג לש הנכות טוריפ וניא "תב אלו ןב" יכ רמוא הווה
ןיב תרשקמה הילוחה .בותכה תריזג איה ןבה תליקס תשרפ לכש הנושארה העיבקהמ עבונה
ללכ .
(45)"ושודיח אלא וב ךל ןיא" ללכה איה ינשרפה אצויה לעופה ןיבל דוסיה תעיבק
ןמו ןיעה ןמ םימלענ םתרבסו םנויגהש םיקוח לע הרצ תונשרפ ליחהל שיש אוה ונידיב טוקנ
אלא ,רמאנ אוה ובש דחוימה הרקמל רבעמ וביחרהל ןיא ,ןבומ וניא ודוסיבש ןיד .לכשה
תריזגב םא :"ןב שיאל היהי יכ" אוה בותכה ןושל ירהו .ןתינ קרש לככ ומצמצל שי ,אברדא
.תב אלו אקווד ןב שורדל הכלהה תובא לע הבוח ,ןניקסע רשפ תרסח בותכה

הל שי ירהש ,
(46)"הרומו ררוס ןבכ תויהל היואר תב אהתש אוה ןידב" רבדה ןוכנ תמא
הללוז איהשכ" - ונממ רומח תוחפ אל הרואכלו ,ןבה לש הזל ליבקמ תורדרדתה לולסמ
הריבעל תוירבה תלגרמו םיכרד תשרפב תדמוע הדומל אצמת אלשכ הפוס התונטקב האבוסו
שפחל שי ,הרותה הרזגש ההומת הריזג איה השרפה לכו ליאוה ,םרב .(47)"ןנתא ליבשב
שורדלו םצמצל ונל רשפאיש ,תבה לש הכרד ןיבל ןבה לש וכרד ןיב ינושה תא תאז לכב
תא קידצמה אוהשלכ ינוש הארנכ שי ,תבה תא הטעימ אתיירבה םנמא םאו ."תב אלו ןב"
םנמא ."שיאכ הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד ןיאש" ם"במרה בתוכ רשא אוהו .טועימה
הניא תבהש רחאמ לבא ,ינושה לע בר אוה תבה לולסמ ןיבל ןבה לולסמ ןיב ןוימדה
ןיב ןיחבהל חתפ רצונ ,ונממ תוחפ אלא "שיא"כ קוידב תרכמתמו הייתשו הליכאל תרסמתמ
,תבל ןב ןיב לידבהל "םעט תצק" קר שיש םימעפ רפסמ הנשמ םחלה שיגדמ .השיאל שיא
ןניקלחמ...בותכה תריזג יוה ומצע ןבבד ןויכד אלא קיפסמ הז םעט היה אל" רחא םוקמ לכבו
.(48)"תב אלו ןבד רמאנו

הבושתה הרואכל ?ונניינעל ל"נה ךלהמה לכ ךייש המ ?יניס רה לצא הטימש ןיינע המ לבא
תעבוק ארמגב אתיירבה ,ם"במרה לש ותונשרפ יפל .הריהנ תויהל הכירצ רבכ תאזה הלאשל
לש עודיה יטפשמה ןויגהל רבעמ תגרוחה בותכה תריזג איה הרומו ררוס ןב תשרפ יכ
ןמד בותכה תריזג יוה" - בותכה תריזגכ הז ןיד גוסל שי המל ריהבה ףא הנשמ םחלה .הרותה
הנשמ םחלה לש וחוסינ ירהו ."ןייו רשב הנקו בנגש ליבשב ושנועל יואר ןיא יאדו ארבסה
התשו רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו" - תירסומ-תיטפשמה הישוקה ירבד תא לילעב ריכזמ
הדילומה םאה תניחבב איהש -
(49)"?לקסיל ןיד תיבל אצי הרות הרמא יקלטיאה ןיי גול יצח
דיתע אלו היה אל" תסרוגה השיגה תא ןהו (50)"ופוס םש לע ןודנ" יכ הנשמה תדמע תא ןה
ףסונ ץורית איה "בותכה תריזג" יכ םידמל ונאצמנ .(51)"רכש לבקו שורד בתכנ המלו תויהל
.ורכזוה רבכש םיצורית ינש םתואל תישילש הפולח רותב תפרטצמ איהו ,הישוק התואל

תניבל רבעמ םהש םיניד שי .הבושת ןיאש איה "...ינפמ יכו" הישוקל הבושתהש ,תרמוא תאז
ללכ יטפשמ ןורקע םוש תוארל ןיא הרומו ררוס ןב ןידב ."םכיתובשחמ יתובשחמ אל" ;םדאה
םירחא םימוחת לע ליחהלו ביחרהל רשפאש םיינשרפ וא םייתכלה תודוסי ןאכ ןיא ,ינרות
רסח הרואכל ,םותס ןיינע אוה .ושודיח תא אלא וב ךל ןיאו "אוה בותכה תריזג" טושפ אלא
ןיאו ,ויתקקח 'ה ינא" - הז תא לבקל ךירצ לבא ,ידוהיה טפשמהו רסומה יללכל דגונמו ןויגה
אלו ולש תומא 'ד-ל רבעמ ונממ דומלל ןיאו ,גירח אוה הז ןיד .
(52)"ןהב רהרהל תושר ךל
.(53)םולכ

הרומו ררוס ןב תוכלהל ותחיתפב :ןועיטה תא חיכוהלו הנומתה תא םילשהלו ךישמהל שי
:ם"במרה בתוכ
ןכ םא אלא בותכה שנע אלו ,הליקס וב השרפתנ ירה ,הרותב רומאה הרומו ררוס ןב
הליכא לכאת אל (וכ:ט"י ארקיו) ?"םדה לע ולכאת אל" ריהזה ןכיהו .ריהזה
הליכא לע אלא גרהנ וניאש ,הרומו ררוס ןב תליכא וזו ,םימד תוכיפש ידיל האיבמה
.לכאש תרעוכמ

םיכרדב "םדה לע ולכאת אל" קוספה תא תשרפמ ארמגה א"ע ג"ס ףד ןירדהנס תכסמב
ןבל הרהזא" םידמל הזה קוספהמ יכ רמואה ,ןנחוי יבר ירבד םש םיאבומ רתיה ןיב .תודחא
.ןאכ ם"במרה לש ורוקמ הז .(54)"הרומו ררוס

קינעהל ןתינש הדיחיה תונשרפה הניא ןנחוי יבר ירבדל ם"במרה לש ותונשרפש המוד ךא
לש דקומה ןכיה לבא .וילע רבע הרומו ררוס ןבש רוסיאה אוה "םדה לע ולכאת אל" :םהל
לש ופוסב והמ ,תורחא םילימב ."םדה לע" אפיסב וא ,"ולכאת אל" אשירב - ?הליקסה בויח
- ירק ,וז הליכא לש ןוסאה תורה היתואצות וא ,הליכאה תרוצ םצע ,ןאכ בייחמה רבד
קר הזש תורמל ,םימדה תוכיפש אוה בייחמה יכ קספ רשא ,הנשמה ךרוע .םימד תוכיפש
הרוצב םירבדה תא ארוק ם"במרה ,תאז תמועל .ללכ תעצבתמ הניא לעופבו רעושמה ופוסב
.
(55)"לכאש תרעוכמ הליכא לע אלא גרהנ וניאש" ,הליכאה םצע אוה בייחמה :תרחא
,"אבוסו ללוז" אוה ןבה לעופב ירה .ם"במרה םע קדצהש יאדו ,םירבד לש םתוטשפ תניחבב
יצח התשיו רשב רמיטרת לכאישמ ,בייח יתמיאמ" עבוק ןידה .תעכ אל תוחפל ,חצור וניאו
הישוקה הלועו תעקוב ןאכש אלא .םימד םוש ךפש םרט אוהש תורמל ,(56)"יקלטיאה ןיי גול
ןיד תיבל אציש יקלטיאה ןיי גול יצח התשו רשב רמיטרת הז לכאש ינפמ יכו" תמרוצה
אתיירבב ןועמש יבר ם"במרה תעדל וליאו "ופוס םש לע ןודינ" יכ םיצרתמ שי .(57)"?לקסיל
ביצהל רחב ם"במרהש השיגה יהוזו .בותכה תריזג - אוהו ,רחא הנעמ ותחתמאב קיזחמ
.הרות הנשמ ורוביחב

,ופוס םש לע ןודינ יכ תסרוגה הדמעה תא םג ןיטולחל ללוש ם"במרהש ,אופא ,איה ותנעט
לבקו שורד בתכנ המלו תויהל דיתע אלו היה אל" איה אלה ,הישוקל רחאה ץוריתה תא םגו
לכב יתעידי בטימלו - הרות הנשמבש הרומו ררוס ןב תוכלה לכב :אוה ןכ יכ וארו ."רכש
ןידה אוהו .ןיטולחל רסח ןיינעה .
(58)"ופוס םש לע ןודינ" גשומל רכז ןיא - הרות הנשמ רפס
- הרות הנשמ רפס לכב אלא םש קר אל ינמודמכו - הרומו ררוס ןב תוכלה לכב דה םוש ןיאש
.(59)"רכש לבקו שורד בתכנ המלו תויהל דיתע אלו היה אל" יכ הדמעל

היה אל" תא אלו "ופוס םש לע ןודינ" תא לביק אל ם"במרה המל ריבסהל ךרוצ ןיא הרואכל
ם"במרה תעדל .וללה תושיגהמ תחא לכב תויתייעבה לע ונדמע רבכ ."תויהל דיתע אלו
ררוס ןב לש תיטפשמ-תירסומה המלידל רשאב ילבבה דומלתב תשלושמ תקולחמ הנשי
ךא "ופוס םש לע ןודינ" יכ תסרוג ,הל ךומסב תאבומה אתיירבה ןכ ומכו ,הנשמה .הרומו
ם"במרה ונבר .הנשמה לעו וז לע וז תוקלוחה ,תופסונ תושיג יתש ונאצמ תורחא תותירבב
- תורחאה תושיגהש הפקשה ךותמ הארנכ "איה בותכה תריזג" יכ תסרוגה השיגה תא ץמיא
תודוסי תא עקעקל תולולעו תונכוסמ ןה - "תויהל דיתע אלו היה אל"ו "ופוס םש לע ןודינ"
רשאמ םיישק תוחפ ובוחב ןמוט "בותכה תריזג" לש ןורתפה ותכרעה יפל .ירבעה טפשמה
(60).םייפולחה תונורתפה ינש


:תורעה


.רתא לע א"שרהמה דמע וז הישוק לע .30

רוזח
תטיש ןיבל הדוהי יבר תטיש ןיב םיוסמ קוליח שיש רמול הצורש ,רתא לע ה"מר דיב האר .31
ותוא ןיאיצומ ומאו ויבא ...הז לכאש ינפמ יכו" - ןועמש יבר לש ונושל ךמס לע .ןועמש יבר
"תויהל דיתע אלו היה אל" הרומו ררוס ןבש העדב ןועמש יברש עבוק ה"מר דיה - "ולקסל
יבר תטישל דוגינב הזו .םנב תתימל ליבויש הזכ ךלהמ ומזיש םירוה ואצמי אלש םושמ
לעו ,םיחרכומ םניא ה"מר דיה ירבד לבא .המוקבו הארמב ,לוקב םיווש ויהיש שרודה הדוהי
.תינורקע הטיש התוא םיסרוג אתיירבהו ,ןועמש יבר ,הדוהי יבר ודידל ףא םינפ לכ
רוזח
ךרע הרותב האורה םלוע תפקשה ץמאל ךרוצ שי הרואכל הזה ןווכב תכלל תנמ לע .32
.השעמל םושיו םויק לכמ ,םיוסמ דבורב תוחפל ,ןיטולחל קתונמה יטסימ וא ,יזיפטמ ,ילכש
רפסבו ,רתא לע בקעי ןיע רפסב ףסוי ףנעה י"ע םיאבומה םייח תרותה ירבדב ונאצמ ךכ ןכא
.א"ל ןמיס ,טנאלאסמ ןיקביל לארשי יברל לארשי רוא
רוזח
אבומה ,םימשב יטוקל רפסב םירבדה םירבסומ הז ןפואב ןכאו ,תוטשפב יל הארנ ךכ .33
.ח"י קוספ ,א"כ קרפ ,אצת יכ תשרפ ,םירבד רפס לע הרות ירוטיעב
רוזח
הרומו ררוס ןב לש [דומיל]ב קדקדל שי" :רתא לע בקעי ןיעב אבומה הנובה שוריפב האר .34
."תודימב תלעות אוהו ,אבוסו ללוש תויה עור ונממ איצוהל
רוזח
."םהינב תא ורסיו וחיכוי הז י"ע" :רתא לע א"שרהמה לש ותשיג םג ךכו .35
רוזח
ארמגה םש .א"ע ב"י - א"ע א"י םיפד ,ןילוח תכסמב היגוסה לש התסיפת קוידב יהוז .36
תויאר האיבמ איהו ,הכלהה ימוחת לכב בור לע םיכמוסש ךכל יארקמה רוקמה תא תשפחמ
ןידש תוארהל - איהו ,תידוסי הדוטמ התוא לע תוססובמ תויארה לכ .הרותה ןמ ריבכמל
טפשמש חכומ ןכלו ,בור לע תוכמתסה ךותמ אלא ללכ עצבתהל לוכי אל םיוסמ הרות
תמשיימ היגוסה ,רתיה ןיב .בורה רחא םיכלוהש ןורקיעה לע עלבומ ןפואב יונב הרותה
לש גרוהל ותאצוהו ,'תמוי תומ ומאו ויבא הכמ' ,הפורע הלגע ,המודא הרפ יבגל וז הדוטמ
.חצור
לכ ישעמ םושיי תויהל בייח הרותה יניד לכלש איה היגוסה ךלהמ לכ לש הטושפה החנהה
הווה .ןניקסע תושפנב רשאכ ףאו ןישנוע יניד יבגל םג היגוסה יפל הפקת וז החנה .אוהש
האצוה רשפאל הכירצ הכלהה יזא ,'תמוי תומ ומאו ויבא הכמ' יכ העבק הרותה םא ,רמוא
רחאמ ;דיזמב ורבח תא חצורה יבגל ןידה אוהו .ויבא תא הכמש ימל תומ ןיד רזג לש לעופל
הז ןודינב גרוהל האצוהש תאזכ תויהל תבייח הכלהה ,ךכ לע תומ שנוע הקקוח הרותהש
.עוציב תב איה
לכ היגוסל ןיאש ךכ לכ הטושפ - הטושפה המויסקאה לע תתתשומ וז היגוסש ןידמל ונאצמנ
,'תויהל םידיתעו ויה' - הרותה ישנוע לכ םכותבו ,הרותה יניד לכ יכ - ךכ לע ריעהל ךרוצ
.'רכש לבקלו שורדל' תנמ לע קר בתכנש הרותה יוויצמ יוויצ ןיאו
.ילבבה דומלתה לכב ןילוחב וז היגוס לע שרופמו רישי קלוח ןיא ,יתעידי בטימלש ןיוצי דוע
אלו היה אל' יכ ללכל שרופמ רכז ןיא ,ימלשוריו ילבב ,םידומלתב םוקמ םושב ,וזמ הריתי
רשקה ,ןיטולחל רחא רשקהב טעמל) ןירדהנסב ונתיגוסב ונאצמש המל רבעמ ,'תויהל דיתע
דיתע אלו היה אל' יכ בויא לע רמאנ 'ו הכלה ,'ה קרפ הטוס תכסמ ימלשוריב :יתדגא
ןבומכ לבא .'היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל' בויא יכ ילבבה תדמעל ליבקמב ,'תויהל
.(ונניינעל רושק וניא הז לכש
דיתע אלו היה אל" יכ העדל ןירדהנס תכסמל ץוחמ זמר ונאצמ ןכש ןכתי ,תאז לכב םנמא
.תינלבוח ןיד תיב יבגל ,א"ע 'ז ףד תוכמ תכסמב תמסרופמה היגוסה לש התומדב "תויהל
ןירדהנסב ונייה וליא" יכ םיזירכמה אביקע יברו ןופרט יבר תא תטטצמ הנשמהש ונאצמ םש
קוידב דציכ םיריבסמ רזעלא יברו ןנחוי יבר ,הנשמה לע םש ארמגב ."םלועמ םדא גרהנ אל
לע .הרותב שרופמה תומ ןיד רזג תא ליעפהלמ ענמיהל אביקע יברו ןופרט יבר םיחילצמ ויה
אוה תומ שנוע אביקע יברו ןופרט יבר תעדלש ארמגהמ ןהו הנשמהמ ןה עמשמ ,םינפ לכ
.(םש א"בטירה תעדל דוגינבו ,רתא לע י"שר תעדכ) ,"תויהל דיתע אלו היה אל" תניחבב
הרומו ררוס ןבב ןועמש יברו הדוהי יבר לש הטישהש ונאצמ ,םירבדה םה םינכ םא ןכבו
.אביקע יברו ןופרט יבר י"ע תושפנ יניד לכ יבגל ףרוג ןפואב תמשוימ
יכו" לש תירסומה המלידה ךותמ הדלונ וז הדמעש ,הרומו ררוס ןבבש ומכ יכ ןייצל שי דועו)
ישוק ךותמ םתערכהל םיעיגמ םג אביקע יברו ןופרט יברש ידמל ףוקש ןכ ומכ ,"...ינפמ
ןפואב הצקומ אוה תומ שנוע םתטישל םא םירשעה האמה ינורחא וקלחנו .םיוסמ ירסומ
הארו .עשפמ ףח םדא לע תומ ןיד רזג רזגיי אמש ששחה קר דמוע םתדמע סיסבבש וא ינורקע
הרותה ,"תוכלמה ןידבו ןירדהנסה ןידב תושפנ יטפשמ" ,םימואת-'ץיבוניבר ןימינב בר
,'ה חלשה ,"תויידומלת תוירקח" ,םואבנליל ביל השמ ברו ,50 דומע ,ב"ישת ,'ד הנידמהו
.(.42 דומע ,ט"נרת
אביקע יברו ןופרט יבר לש םתדמעל םידגנתמ תוכמ תכסמב - בורה תעד - ןנבר ,ךדיאמ
תכסמב הטושפ החנהכ ונאצמש ומכ ,השעמל םגו הכלהל איה ןיד תיב תתימש םיסרוגו
.ןילוח
ןיד לש הזה אשונה ביבס תשרופמ תקולחמ וב תוארל ןתינש דחא יאנת רוקמ שיש ריכזנ דוע
סנוא תמחמ בוז האורה םדא לע רבודמ 'ב הנשמ ,'ב קרפ םיבז תכסמב .םושיי וב ןיאש הרות
לכאש ימ ,אמק אנתה יפל .רוהט אוה ירה הזכ הרקמבש אוה םכסומהו יסיסבה ןידה רשאכ
,ןשי ןיי ןוגכ םיממחמ תואקשמ התשש וא ןמש רשבו בלח ןוגכ הביז ידיל םיאיבמה םילכאמ
חישה-וד תא האיבמ הנשמה ןכמ רחאל .אוה רוהטו סנוא תמחמ הז ירה בוז האר ךכ רחאו
:אבה
.הקשמ לכ התשו ,הפי ןיבו ער ןיב לכאמ לכ לכא וליפא :רמוא אביקע יבר
!התעמ ןיבז ןאכ ןיא :ול ורמא
.םכילע םיבז תוירחא ןיא :םהל רמא
('ב הנשמ 'ב קרפ םיבז תנשמ)
.תויהל הדיתע אלו התיה אל הביז תאמוט ,ןידה תא אביקע יבר חסנמ הבש ךרדה יפל ןכבו
דימת רדגות היארה ןכלו ,הייתש וא הליכא איהש וזיא ךכל םדק ,בוז האורש ימ לכ ירה
הכלהה תא עירכהל ןכתי אל םתעדל ;ךכמ םיעתרנ םימכח .תאמטמ הניאש סנוא תמחמ בוזכ
ותטישל אביקע יבר אופא והז .ולשב אביקע יבר וליאו ,"התעמ ןיבז ןאכ ןיא" יכ הזכ ןפואב
יבר תאז תורמלו "תמוי תומ" המיעטמ הרותה תומוקמ תורשעבש ונאצמש ומכ :תוכמ תכסמב
ןכ ומכ ,"םלועמ םדא גרהנ אל ןירדהנסב ונייה וליא" עבוק (ןופרט יבר םע דחי) אביקע
םלועב תישממ האמוטל םגרותת אל םלועל הרותב הבותכה הביז תאמוט אביקע יבר תעדל
היה אל הרומו ררוס ןבש ןירדהנס תכסמב הדוהי יברו ןועמש יבר תטיש איה תאזו .השעמה
תכסמב ארמגד אמתסו ,תוכמ תכסמב ןנבר ,םיבז תכסמב םימכח וליאו .תויהל דיתע אלו
השיג םתעד לע תולעהל םיברסמה ןירדהנס תכסמב םימכחה לש הטישב םיטקונ ,ןילוח
.'תויהל דיתע אלו היה אל' לש תינורקע
אלא הרות הרביד אל" אוה "תויהל דיתע אלו היה אל"ש ללכל הקיז ול שיש רחא ןורקיע
הרותהש איה הנווכה .accommodation היגולואיתה תפשב הנוכמש המ ,"ערה רצי דגנכ
הנקב םילוע םניאש וא תטלחומה תיקולאה ןויגה תרוש יפל םניאש םירבד הריתמ/הווצמ
פ"עש םיקוח תקקוחמו ,ישונאה ערה רציל תרתוומ הרותה ;יקלאה רסומה תושירד םע דחא
רתוי דוע רומח אטחמ םדא ינב ליצהל תנמ לע אלא .םקקוחל םוקמ היה אל יקלאה לאידיאה
רעבל הפידעמ התיה איהש תוגהנתהל אקנפשוג תנתונ הרותה ,םייכוניח םיכרצ םדקל וא
,"תויהל דיתע אלו היה אל" ,יקלאה יוצרה רושימבש םיניד לע רבודמש רמוא יוה .ןיטולחל
.לעופב םמויק תא תרשפאמו ערה רציל תענכנ הרירב תילב הרותה ישעמה רושימב רשאכ
לבקו שורד"ב אוה "רכש לבקו שורד אלא תויהל דיתע אלו היה אל" ןיבל הז ןיב לדבהה
.םישרדנ קר אלא םימיוקמ םניא םירבדה השעמל םג - "רכש
ב"ע א"כ ףד ןישודיק תכסמב אתיירבב עיפומ "ערה רצי דגנכ אלא הרות הרביד אל" חוסינה
רעבאב אמוחנת שרדמ ,הבר שרדמ .א"כ קרפ םירבד רפסב ראות תפי תשא תשרפל רשאב
ונאצמש חוסינב םיטקונ םניא יכ םא ןיינעה תא םיריכזמ םירבדב רתא לע אתרטוז אתקיספהו
םהש ךכ ידכ דע תכל םיקיחרמ אמוחנת שרדמו הבר שרדמש רבדה ףלאמ .ןישודיק תכסמב
."הריבע" - שוריפב הריתמ הרותהש המ - ראות תפי תשא תחיקל םינכמ
םש לבא ה"כ:ט"י ארקיו לע םינהכ תרותב םג עיפומ "רציה דגנכ הרות הרביד" חוסינה)
(הנוש תצק איה םירבדה תועמשמ
.שדקמהו תונברקה אשונ לכב ףרוגה ומושיב הבחר הצופת ןויערל ןתנ ם"במרה ,עודיכ
Steven Benin, The :ב הבחרהב רקסנ ןיינעה .ב"ל קרפ ,'ג קלח םיכובנ הרומ האר
Footprints of God - Divine Accommodation in Jewish and Christian Thought, N.Y., 1993.
רוזח
העשב :תעלוקו הפי הרוצב םירבדה תא דדחמ ,63-64 ,62 םידומע ,לטרבלה השמ .37
היה אל" יכ הדמעה ,יארקמה טסקטה לש םינותנל ריבס שוריפ אוה "ופוס םש לע ןודינ"ש
לכ ןיא" .ןיטולחל יתורירש ןפואב ץוחבמ טסקטה לע המצע תא הפוכ "תויהל דיתע אלו
השיג" ."םתמוקבו םארמב ,םלוקב םיהז ויהי ןבה לש וירוהש השירדב ימינפ םעט
תורשפא תרצוי אלא ,טסקטב תומייקה ,תווש תונשרפ תויורשפא ןיב ררוב קר ונניא...תאז
."וב המולג הנניאש השדח תינשרפ
הדמע ךותמ קר אל "תויהל דיתע אלו היה אל" יכ ןועיטה תא תוחדל רשפא ,רמוא הווה
ותוא תוחדל ןתינ אלא .ישעמ םושייל םידעוימ םניאש םיניד הרותב ןיא יכ תסרוגה תינורקע
ןודינב תימיטגל תונשרפ וז ןיאש השגדה ידכ ךות ,ינשרפה רושימב ותא תודדומתה ךותמ םג
.אקווד הרומו ררוס ןב לש תיארקמה השרפה לש ןדיד
רוזח
הדוהי ברה י"ע התלעוה רבכ וז הדוקנ .228-230 דומע ,קבלא ךונחל הנשמל אובמ ןייע .38
.('ב קלח ,םינב ינב ורפס ףוסב ספדומ) ג"ע דומע ,הרתי הביח וסרטנוקב א"טילש ןיקנה
רוזח
.הנשמל אובמב םש ןייעו , םש הרתי הביחב םג .39
רוזח
.רתא לע םיה תוילגרמבו רתא לע ס"שה ןויליגב ןייע .40
רוזח
ןב םא םיאנתה וקלחנו" ,ז"סש דומע ,ררוס ןב ךרע ,'ג ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנאב ןייע .41
."ורבק לע יתבשיו ויתיאר ינא ןתנוי יבר רמא...תואיצמב תויהל ירשפא הרומו ררוס
רוזח
.רתא לע גארפמ ל"רהמל תודגא ישודיחב ןייע .42
רוזח
תומוקמב ןהו ןירדהנסב ןאכ ןה - 'תויהל דיתע אלו היה אל' יבגל תקולחמהש רורב .43
הדועיו התרטמ םצעל רשאב יתפקשה-תיכרע תקולחמ איה - 36 רפסמ הרעהב וניוצש םירחא
.32 רפסמ הרעהב ליעל הארו .הרותה לש
רוזח
אלא תויהל דיתע אלו היה אל" לש השיגה תא לבקמ וניא ןתנוי יברש הדבועה םנמא .44
הרומו ררוס ןב יכ רבוס אוהש הנקסמל חרכהב הליבומ אל "רכש לבקו שורד ,בתכנ המל
ןתנוי יברש תורשפא הלוע רמאמה ךשמהב דימ .הנשמה ךרוע תדמעכ "ופוס םש לע ןודנ"
ללכב ןתנוי יברש ,תפסונ תורשפא ילוא םג הנשי .ם"במרה ירבדב תעצומה השיגה תא ץמאמ
תעדלש רמוא יוה .ונירבד תחיתפב ונגצהש תירסומה הישוקהמ הדימה לע רתי שגרתמ וניא
ליעל הארו) וירוה לש םתוכמס דגנ הדירמה םצע לע לקסנ ןכא הרומו ררוס ןב ןתנוי יבר
.(15 הרעהב
אלא וניא ... רמואה לכ" ,גרבנזור באוי לש ורמאמב ונשי רבדל רכז ,רבדל היאר ןיאש פ"עאו
ןתנוי יבר לש תיללכה ותדמע תגצומ םש .79-88 םידומע ,ח"נשת ,ולסכ ,'ד םיעוטנ ,"העוט
המינה אולמכ ףא עוגפל אלו ,ןידה תרושמ םינפל גוהנל תוכמסו הררש ילעבמ תשרודה
םישגמ וניאש ימל םיעיגמ רתויב םישק םישנוע ןתנוי יבר תעדל .םהב ןתונ רוביצהש ןומיאב
ןתינ אמש .תילמרופ הריבע םוש רבע אל םא ףא ,םייפכ ןויקינו ירסומ רשוי לש לאידיאה תא
התדמע ןיבל ,תוכמס ילעב לש םתוגהנתה יבגל ןתנוי יבר לש הרימחמה ותדמע ןיב רשקל
לש םתוכמס לוע תא ומצע לע לבקמ וניאש ימ יפלכ - טשפה יפל - הרותה לש הרימחמה
.םירוהה
רוזח
םש י"שרבו ,"אוה שודיחד ןנירמג אל" :א"ע ד"ל ףד ןילוח תכסמב ונאצמש המל המודב .45
םג ונאצמ ןורקע ותוא תאו ."הנמיה ןידמל ןיאו איה בותכה תריזג" :אוה שודיחד ה"דב
אעיצמ אבבב ,ב"ע ח"צ ןילוחב ,אוה שודיח ה"דב י"שרב םש הארו ,ב"ע ה"מ ףד ,םיחספב
.ב"ע 'ד תוכמבו ,א"ע א"ס
רוזח
.ב"ע ט"ס ףד ןירדהנסב אתיירבה ןושל .46
רוזח
.א"ע 'ע ףד ןירדהנסב אתיירבה לע י"שר ןושל .47
רוזח
תכמותה ם"במרה ירבד לש האירק עיצמ לאקנרפ ילתפנ ןב דוד בר ,ןברק יריש ורפסב .48
תריזג אלא" אתיירבה תולימ ם"במרה יפלש ונייהד - הנשמ םחלה לש תיסיסבה הנבותב
קר אוה "תב אלו ןב" וליאו הרומו ררוס ןב תליקס תשרפ םצע לע תובסומ "איה בותכה
.תורחא תודוקנב הנשמ םחלה תנבהמ הטוס ךא - ךכמ אצוי לעופ
:'א הכלה ,'ח קרפ ןירדהנסב ימלשוריה ירבד ךותמ אצוי ןברק יריש
היה ימ ךכ אוהש ךל עדת ינת .ןיפוליח אלד ןירבתסמ אל איילימ ןיליא לכ אסי ר"א
תא הבייחו תבה תא הרותה הרטפו ,תבה רמוא יוה ,תבה וא ןבה בייח אהיש ןידב
לודגה תא הרותה הרטפ ,לודג רמוא יוה ,לודג וא ןטק בייח אהיש ןידב היה ימ .ןבה
ויבא לשמ בנוגה וא םירחא לשמ בנוגה בייח אהיש ןידב היה ימ .ןטקה תא הבייחו
בנוגה הבייחו םירחא לשמ בנוגה הרותה הרטפ ,םירחא לשמ בנוגה רמוא יוה ,ומאו
.ךלמ תריזגב אלא ןניא ןלוכש ךדמלל .ומאו ויבא לשמ
תבה תא בייחל םוקמ רתוי היה ארבסה יפ לעש :ימלשוריה ירבדב ההומת הנעט ונאצמ
הנשמב ם"במרה תדמע םע רדתסהל לוכי הז ןיא הרואכלו .ןבה רשאמ הרומו ררוס ןב תשרפב
- "שיאכ הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד ןיאש הז ןידב תינודינ הניא תבה" יכ בתוכה ,הרות
התוא בייחל םוקמ רתוי שיש ימלשוריהמ עמתשמש ומכ אלו התוא רוטפל םעט שיש ךל ירה
.ןבה תא רשאמ
םילגתמ - ןוכנ לא םישרפתמ םה רשאכ - ם"במרה ירבד :ןברקה יריש רמוא ,איה אלו
וירבד םה הנהו .לבב לש ודומלת ינדא לע רשאמ תוחפ אל ימלשוריה ינדא לע םידסוימכ
:(ןידב היה ימ ה"ד ,ימלשוריב רתא לע)
תכלוהו המאו היבא ירבדל תעמוש הניאש תב היה ןידב ק"ה ם"במרהד הארנ ךכל
תמרוג אצמנ הריבעב הלצא [ן](ה)ייוצמ לכהש התימב תנודינ ההתש היפואינ רחא
אלא ךייש מ"וס ןב ןיד ןיאש אוה בותכה תריזג ךא ,רוטפ מ"וס ןבו .םירחאל איטחהל
.תב אלו ןב ןנישרד ךכלה ,תבב ךייש אל הזו ,תרעוכמ הליכא לכואב
הללוז איהשכ" יכ י"שר ירבד תא םג ץמיא ם"במרה תא ותאירקב הנשמ םחלהש העשב
תוירבה תלגרמו םיכרד תשרפב תדמוע ,הדומל אצמת אלשכ הפוס התונטקב האבוסו
האיבסו הלילז ןאכ ןיא .ןיטולחל י"שר תא ללוש ןברקה יריש ,"ןנתא ליבשב הריבעל
ירבדל תעמוש הניא" איה רשי אלא ,תורדרדתה לש יתגרדה ךילהת ןהיתובקעב תוררוגה
הרומו ררוס ןב לש הז רשאמ רומח רתוי הברה הבצמ ."היפואינ רחא תכלוהו המאו היבא
."םירחאל איטחהל תמרוג אצמנ" אלא דבלב וז אלו ,וישכעו ןאכ ונינפל היאטח ירהש ,רכז
תנווכ וזו ,"תבה רמוא יוה תבה וא ןבה בייח אהיש ןידב היה ימ" בתוכ ימלשוריה ןכל
לכהש הרומו ררוס ןבכ תויהל היואר תב אהתש אוה ןידב" יכ תרמואה ילבבב אתיירבה
."הריבעב הלצא ןייוצמ
בותכה רזגש ירחא ,לעופב .דבלב תיטרואת הנבה תניחבב הז לכ - ןברקה יריש םיעטמ - אלא
לע תולעהל םוקמ ללכב ןיא ,תרעוכמ הליכא לע אקווד הרומו ררוס ןב תליקס ןיד עבקו
הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד ןיא" - ם"במרה ןושלכ - ירהש ,ךכב תבה תא לולכל תעדה
תבה תא רוטפל "םעט תצק" שיש ,הנשמ םחלה ומכ ארוק וניא ןברקה יריש ןאכו . "שיאכ
ןיא"ש אלא ,ונממ תוחפ תצק אלא שיאכ קוידב "הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד ןיא"ש םושמ
םירבדב אלא "שיאכ" םירבד ולאכב תכבתסמ אל איה .ללכ "הייתשו הליכאב ךשמהל הכרד
רתוי שיש הארנ היה תירוירפ-אש תורמלש תרמוא תאז .םירחא םירבדב קרו ,ירמגל םירחא
הרומו ררוס ןב לש בותכה תריזג םלועל הדריש עגרהמ ,הטוסו תינדרמ תב םע רימחהל םוקמ
ונאצמ אל ירהש ,ךכב לולכ "תב אלו ןב" יכ וילאמ ןבומ ,תרעוכמ הליכא לע אקווד שנענש
.האבוסו תללוז השיא
רוזח
לש אתיירבב הנוש תצק ןושלבו ,א"ע ב"ע ףד ןירדהנסב ילילגה יסוי יבר לש אתיירבב .49
.א"ע א"ע ףד ןירדהנסב ןועמש יבר
רוזח
.א"ע ב"ע ףדב םש ילילגה יסוי יבר לש אתיירבב םגו ,ב"ע א"ע ףד ןירדהנס .50
רוזח
.םש ןועמש יבר לש אתיירבבו א"ע א"ע ףד ןירדהנסב תימינונא אתיירבב .51
רוזח
.'א ןמיס ,ט"י השרפ ,הבר רבדמב שרדמ ,ב"ע ז"ס ףד אמוי תכסמ .52
רוזח
תריזג" אשונב אתיירבה .ם"במרה םשב ןאכ ונעצהש הטישב לודג ישוק הרואכל שי .53
"תויהל דיתע אלו היה אל" המיעטמה אתיירבה םג ירהו ,ןועמש יבר םשב תאבומ "בותכה
,יאחוי רב ןועמש יבר ללכ ךרדב אוה ילבבה דומלתב "ןועמש יבר" .ןועמש יבר םשב תאבומ
?קלוח אוה ומצע לעש ןכתי םולכו
,א"י קרפ ןירדהנס אתפסותב .אתפסותב רשא אתיירבה תסרגב ונאצמ וז היעבל טושפ ץורית
תבה ("אוה ןידב" ןאכ םיסרוגה די יבתכ שיו) רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר" :רמאנ 'ו הכלה
יבר וליאו "בותכה תריזג" רבוס רזעלא ןב ןועמש יבר ןכבו ."איה ךלמ תריזג אלא ןבה אלו
."תויהל דיתע אלו היה אל" רבוס יאחוי רב ןועמש
דימ םיאבומ רזעלא ןב ןועמש יבר ירבד ל"נה אתפסותבש 57 דומעב ןייצמ לטרבלה השמו
שורד ,בתכנ המלו תויהל דיתע אלו היה אל הרומו ררוס ןב" תסרוגה תימינונא העד רחאל
רבחמה ,"לכאש ינפמ יכו" תישוקל ץוריתכ ילבבב אבומ "היה אל"ש רחאמ ."רכש לבקו
הישוקה םע תודדומתה ךותמ דלונ אוה םג "ךלמ תריזג"ש ךכל ןיכומיס התפסותב ןאכ האור
."?...לכאש ינפמ יכו"
רוזח
.16 הרעהב ליעל וז היגוס ונרכזה .54
רוזח
אוה ג"ל קרפ 'ג קלחב .רחא ןפואב הרומו ררוס ןיד תא ריבסמ ם"במרה םיכובנ הרומב .55
:(חפאק ףסוי ברה לש ומוגרתב א"נש דומע) בתוכ
לש] תאזה תילכתה תא תולטבמה תוצמ ונל ותתב ומש םמורתי 'ה להינ ךכיפל..."
תוטיהלל איבמש המ לכמ ענמו ןפוא לכב ןהמ הבשחמה תא תוטמו [.ש.ח - תוואתה
הרותה תוארקמ ןנובתת אלה ,וזה הרותה תורטממ הלודג הרטמ וזו ,הואת םתסלו
הליכאה תוואת תשירדב זירפמ אוהש וניינעב הארנש ימ תגירהב התויצ ךאיה
רהמלו ולקסל הווצו ,"אבוסו ללוז" ורמא אוהו ,הרומו ררוס ןב אוהו ,הייתשהו
בורב םיקידצ תונוכת לקלקיו םיבר דבאיו - ונינע רימחי םרטב ותירכהל
."ותונתוואת
ם"במרה ירבדש ונאצמו ,לכאש תרעוכמה הליכאב אוה הרומו ררוס ןב לש ובויח דקומ ןכבו
הריזג תניחבב אוה הז בויח יתכלהה ורוביחבש העשבש אלא .דחא הנקב םילוע וירפס ינשב
םיידיב לבקתמ הזה בויחה יתבשחמה ורפסב ןאכ ,םילבוקמה טפשמה יללכמ תגרוחה
.האלמ אקנפשוגל הכוזו תוחותפ
רוזח
.א"ע 'ע ףד ןירדהנסב הנשמה ןושל .56
רוזח
.א"ע ב"ע ףד ןירדהנסב ילילגה יסוי 'ר לש אתיירבב .57
רוזח
,א"ע 'ע ףד לע וירבדב .םיה תוילגרמ רפס לעב תוילגרמ ןבואר ברה העט וזה הדוקנבו .58
אוה ."ופוס ש"ע גרהנ ןכ ןבהש המ איה כ"הזגהש םש מ"חלב ןייעו" :בתוכ אוה 'ב תוא
לע קלוח ם"במרהו "ופוס םש לע ןודינ" ריכזמ וניא הנשמ םחלה .ונימ וניאשב ןימ בברעמ
.ונרבסהש יפכ הז דוסי
רוזח
יתכלה סיסבכ שמישש הדוהי יבר לש ןידה תא איבמ ם"במרה ןיאש ןייצל שי דועו .59
אתיירבבו הנשמב הדוהי יבר ירבדל הנווכה ."תויהל דיתע אלו היה אל" ןכאש חיטבהל
.םיהז תויהל םיכירצ ומאו ויבא לש המוקהו הארמה ,לוקה יכ א"ע א"ע ףד ןירדהנסב
רוזח
הישוקל יעיבר ץורית השעמל שיש ךכ לע דמוע ,29 הרעה ,64 דומע ,לטרבלה השמ .60
לקסנ הרומו ררוס ןבש תעבוקה תונשרפל הנווכה ."?...לכאש ינפמ יכו" תיטפשמ/תירסומה
עובקה ןשנועש תוריבע רבעש ךכ לע לקסנ אוה השעמל .הרותה יקוח דגנ הרומח הדירמ לע
"עמוש ונניא"ל רושק הז ןיאו "הרומו ררוס" ותויהב אוה ואטחש תרמוא תאז .תוומ אוה
הרעה האר) המגוד אלא וניא "אבוסו ללוז" הרותב בותכש המו ,(17 הרעה ליעל הושה)
החוד ףא א"ע 'ע ףד ןירדהנסב הנשמה הברדאו ,םידומלתב הזכ שוריפל רכז ןיא .(7 רפסמ
ןייטשלקניפ תרודהמב 251 דומע ,ח"יר אקספ םירבד ירפסב לבא ,שוריפב הזה ןווכה תא
לע הרומו הרות ירבד לע ררוס...רחא רבד...תרחא ךרד ומצעל הרומש ןימ - ררוס" :ךכ ונאצמ
."םיאיבנ ירבד
רוזח
א קלחל הרזח