יארקמה רופיסה לומ ינרדומ ארוק

טררא ןסינ

מ"שת "דמח הדשב" ךותמ('ג-'א א"מש) םינושארה לאומש ירופיס .ב
דציכ תוארהל ונא םישקבמ םתועצמאב .םינושארה לאומש ירופיס ונל ושמשי תפסונ המגדה
,ןושמשל המודב ,לאומש .תורחא תושפנ תועצמאב האידיא התואב יארקמה רופיסה לפטמ
לש םתרוק לצב לדגתנש ,ןורחאל דוגינב םלוא ."הדילמו ןטבמ םיקולא ריזנ" תויהל דעונ
- ,(ליעל וניארש יפכ) ודועייב דגבו - תכנחמ יתלבו תנווכמ יתלב "הביבס"ב - ותשאו חונמ
ךוניחב לשכנש ימ - ילע לש ושרויל ;טפושלו איבנל היה - הנקלאו הנח תיבב ךנחתנש לאומש
.וינב

ילע תמועל הנחו הנקלא
:(2-1 'א ,א"מש) ותחיתפב עצומ ,בוש ,רופיסה תנבהל עקרה
םירפא רהמ םיפוצ םיתמרה ןמ דחא שיא יהיו"
;יתרפא ףוצ ןב וחת ןב םחורי ןב הנקלא ומשו
.הנינפ תינשה םשו הנח תחא םש םישנ יתש ולו
."םידלי ןיא הנחלו םידלי הנינפל יהיו
לכ רדעה תמועל - (רוחאל יעיבר רודל דע) הנקלא "סוחיי" לש ("רתי"כ הארנה) טורפה
יתרבחה ודמעמ תא - ארקמה לש וכרדכ - ןייצל אב (ליעל וניארש יפכ) חונמ לצא "סוחיי"
."ליח רוביג"כ הנקלא לש הובגה

הנקלא תוסחייתה הנוש - השאה תורקע - השק היעב התוא ינפל םיבצינ חונמו הנקלאש ףא
תעב - (חונמ תולד תמועל הנקלא תודימא) תילכלכ תלוכי לש ןיינע קר הז ןיא .העפותה לא
ןורתפ ,(הנח) הבוהאה ותשא לע (הנינפ) תרחא השא ול אשונ (םהרבאל המודב) ןושארהש
,הבהא לע תססובמה - הפיה םיסחיה תכרעמ לע דמלמה ןמ ,רבכ ,וב שי הז ןיעמ םכסומ
תכרעמל דוגינב ,(ךשמהב הארנ דועש יפכ) הנחו הנקלא ןיב הררשש - תונידעו תושיגר ,הנבה
ןמ שאייתנ חונמ דציכ ,וניאר ,ךכ .ותשאו חונמ גוזה ייח תא הנייפאש תיטמלבורפה םיסחיה
;"שיאה" תרושבב ןומא רסוח יוליג דכ דע - םינב דלת הרקעה ותשא יכ ,הווקתהו הנומאה
,הנינפמ םידלי רבכ ול ויהש ףא הנקלא ותמועל ,ותשא לש הרופיס תונמיהמב דשחש אל םא
תווצמ לע דיפקה "םיקולא ארי" ותויהב ,הבוהאה ותשא הנחלש (קפואמה) הרעצמ םלעתנ אל
יכ ,םתסה ןמ ,ללפתה - 'הל ותווחתשהב - וז תונמדזהבו ;'ה שדקמ לא לגרל תולעל הרותה
:('ד םש) ןבב ותשא דקפית
המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה (תולעל גהנ) הלעו"
."הלשב תואבצ 'הל חבזלו תווחתשהל
:4 קוספב ךשמנה ,ורופיס תא רפסמה קיספמ ןאכ
."'וגו תונמ היתונבו הינב לכלו ותשא הנינפל (הלשל ותולע ידמ תתל גהנ) ןתנו"
:ומעטמ הרעהב
."'הל םינהכ סחנפו ינפח ילע ינב ינש םשו"
תומיעה תארקל רפסמה ונתוא ןיכמ ,וז לוכיבכ המימת ("תרתוימ") תיביטמרופניא הרעהב
לש םגהונ ןיב ('ג-'א םיקרפ - איבנל לאומש לש תושדקתהה ירופיסב) ךורענ יכ שקבמ אוהש
ינב וינבו לודגה ןהכה ילע לש ("םטפשמ") םגהונ ןיבו - םנב לאומשו ותשא הנח 'ה ארי הנקלא
.לעיילבה

תוהקו ילע לש וחור תוסג תמועל) םשפנ תונידע תאו הנחו הנקלא לש םהיתוכילה םעונ תא
חבזיו םויה יהיו" :(4 קוספ) יוטיבב חתופה ,יטמרדה ערואמב גיצהל רפסמה שקבמ (ויתושגר
,הנח תא דקופה ,("לכאת אלו הכבתו" :7 קוספ ףוס) יעגר ישפנ רבשמב ורקיעו ,"הנקלא
תא ראתמו טרפמ רפסמהש יפכ - םוי ותוא דע ,םינש ךשמ ,היתושגרב הרוצעהו תקפואמה
:(7-4 םיקוספ) רגסומה רמאמב וז התוגהנתה
"הלשב תואבצ 'הל חבזלו תווחתשהל המימי םימימ וריעמ הלע"ש תעב ,הנקלא) ןתנו"
;(הידלי תא וא התוא חפקל אלב) תונמ היתונבו הינב לכלו ותשא הנינפל (תתל גהנ
רגס 'הו (ש פ"עא) בהא הנח תא יכ םיפא תחא הנמ (תתל גהנ) ןתי (תאז תמועל) הנחלו
פ"עאו) ;המחר דעב 'ה רגס יכ ,המערה רובעב סעכ םג התרצ התסעכו (ש ףאו) .המחר
ןכ - 'ה תיבב התלע ידמ הנשב הנש
(הז רבד תושעל "התרצ" הגהנ) השעי ןכו
רשאכ ,םוי ותואל דע - הביגה אלו הנח הקפאתה ,םינש ךשמ ,תאז לכב) ...הנסעכת
."לכאת אלו הכבתו
(הצרפתה
:(8 קוספ) הרעצב ותשא תא עיגרהל הסנמ ,שיגרהו בהואה לעבה ,הנקלא ,העש התוא
:(תונידעבו תוכרב :העבהה ךרדל זומרל "רותיי"ה) השיא הנקלא הל רמאיו"
ךבבל ערי המלו ילכאת אל המלו יכבת המל !הנח
- (המולשל הדרחו הגאד תועיבמ תופכותה תולאשה)
."םינב הרשעמ ךל בוט יכונא אולה
םהייח תא ןייפאמה ("בוט") רשואב הנח תא םחנל הסינש העשב יכ ,הנקלא שח אלו
תחת ,םינב לודיגמ עבונה "בוט"ה לע תפדוע הדמעב הז "בוט" גיצמ אוהש ךות - םיפתושמה
.םוי ותוא העלקנ וילא ישפנה רבשמה תא ריבגה - הנווכ אלב - הרעצב הנח תא עיגרהל

ירבד לע ,תילולימ ,הביגמ הניא - ימצעה הקופיא לא הבש יכבב הקרפתנש רחאלש ,הנח םלוא
אקווד ?םהמיע המיכסמ הניא איהו - וירבד תא לבקתו - השפנב רקשתה .הלעב לש םוחינה
םיקולא הנדקפי יכ הווקתה ןמ שאייתהל הלוכי איה ןיא - םרשוא תמלשהל - היערכו השאכ
הנקלא תא העיגרה רשפאו ,הנבה לש ךויחב הביגה וירבד עמשמל יכ ,הארנ ,תאז םע .ןבב
םות דע ,ןחלושה דיל תבשל הכישמהו הינפ התשע ןכמ רחאל .הלק הפיטלב וא הנידע די עגמב
.ורבע םינשב הגהונכ ,הדועסה

:(9 קוספ) - םעוצי לע ולע ,רבתסמכ ,תיבה ינב לכו חבזה תדועס המתשמ ,םלוא
ירחא) התש ירחאו (ריעה) הלשב (חבזה תדועס - הליכאה ירחא) הלכא ירחא הנח םקתו"
"
(הייתשה
.הליש ריעל ץוחמש ,לכיהב ,(םיעבשה םוגרת תסרגכ) 'ה ינפל בצייתתו

תובקעב (םישנו םירבג) םירוכיש ידי לע ללחתת אלש ותשודק לע רמוש - לכיהה לש וחתפ לע
וז הרעה . " 'ה לכיה תזוזמ לע אסכה לע בשי ןהכה ילעו" תא הנח האצמ - ריעב חבזה תדועס
ילע יכ ,חיננ םא ,דוחייב .םר לוקב היגיגה עימשהל אל הנח הרהזנ המ םוש לע םג הריבסמ
,אופא ,היה ותעימש-שוחו (רופיסה ךשמהב ראובמכ) יקלח ןפואב רוויע ,העש התוא ,רבכ היה
:(11 קוספ) השפנ תרעס תורמל :ךכל יא .דדוחמ
(ה"בקה םע תניידתמ) שפנ תרמ איהו"
(הרהזנ תאז םע) - הכבת הכבו (היתושגר דעב תרצוע ישוקב) - 'ה לע ללפתתו
רומאכ - "הבל לע תרבדמ" :לוק עימשתש אלב - המצע ןיבל הניב) רמאתו רדנ רדתו
תא חכשת אלו
(ןבב ינתדקפו) ינתרכזו ךתמא יניעב הארת האר םא !תואבצ 'ה :(ןלהל
ריזנ") 'הל ויתתנו - (רכז ןב) םישנא ערז ךתמאל התתנו (התשקב תשגדהל) ךתמא
."ושאר לע הלעי אל הרומו וייח ימי לכ
(ןושמשכ "םיקולא
אלו) הרעצב הנח לש הינפ תא תוארל לגוסמ היה אל ,יקלחה ונורוויעב ,ליעל רומאכש ,ילע
ןתוגהנתה לע תועומש והועיגה תאז תמועלו - (ורבעש םינשב 'ה תיבב הירוקיבמ הריכה
(12 קוספ) הנחב דשוח לחה - (22 ,'ב ןלהל) "דעומ להא חתפ תואבצה םישנה" לש תקפקופמה
- הירבד ןכות לע דומעל שקבמ) היפ תא רמש ילעו - 'ה ינפל ללפתהל התברה יכ היהו"
התוישיא תא ןייפאמכ) עמשי אל הלוקו תוענ היתפש קר הבל לע תרבדמ איה הנחו (ךא
.םיקולא יפלכ םירבד חיטת אלו קעזת אל הנח .ליעל וניארש יפכ - הנידעהו תקפואמה
טופישב - ,ותדע ינב שפנל ןיבמה חורה ראש לעב שיאה תויהל רומאה ,לודגה ןהכה ךא
."הרכשל ילע הבשחיו - ("ונורוויעב" :העטומ
:(14 קוספ) הנחב ףזונ אוהש הפיזנה ןאכמ
:(הרעגב) ילע הילא רמאיו"
."(םיעבשה םוגרת ףיסומש יפכ - 'ה ינפ תאמ יכלו) ךילעמ ךניי תא יריסה ?ןירכתשת יתמ דע
םישנה לש העפותה תא ,תאז םע ,הריכמהו ;לודגה ןהכה לש יקלחה ונורוויע לע תעדויה ,הנח
הדשחש לע ול חולסל הנכומו ;לודגה ןהכה לש ותדרחל הניבמ - ,"לעילבה תונב" ,תורוכישה
איהשכ - תלצנתמ ןושלב ןהכה תפיזנל התבושת ירבד תא הנח תכרוע השפנ תונידעב .תורכשב
(16-15 םיקוספ) :השקה ישפנה הבצמ תא הריבסמו תרזוח
:(תונידעב טאל טאל) רמאתו הנח ןעתו"
אלב - השקה ישפנה יבצמ לשבו) יתיתש אל רכשו ןייו יכנא חור תשק השא ,ינדא ,אל
(הל באוכש והמ טורפתש
.'ה ינפל ישפנ תא ךפשאו
הנח תצלאנ ךכל יא .השאל קיצמש והמ לאוש וניא ילע .ביגמ וניא ילע .הקספה)
:(ןנוגתהל
- !יב העטת אנ לא :תשקבמו תננחתמכ) לעילב תב (ומכ) ינפל ךתמא תא ןתת לא
- םיגצומה ,וינבל סחיב ילע "ןורוויע" תא הטילבמ ,רפסמה תניחבמ ,הלא הירבדב
לע) יסעכו יחיש ברמ (תלצנתמו הנח הבש) יכ (12 ,'ב ןלהל "לעילב ינב"כ - םה אקווד
."הנה דע (לודגה ןהכה ךמע רבדל יתזעה) יתרבד (ימצע
לצנתמ ילע ןיא ןכ יפ לע ףא .לעילב תב הניא וינפלש השאה יכ ,תוארל ילע יניע וחקפ הנח ירבד
ביאדמש והמ תעדל ןיינעתמ וניא ,התע םג ,ילע :ןכ לע רתי .היפלכ םיטובה וירבד לע הינפב
:(17 קוספ) תיתרגש תיללכ הכרבב תמצמטצמ הנח ירבדל ותבוגת .השפנ תא
"רמאיו ילע ןעיו"
ירבד ןיא .תימתס הנחל ותוסחייתה התע םג יכ ,ןייצל הצור רפסמה ."הנחל" רמאנ אל)
:(וינפל הגצוה אל (התורקע) וז ירהש ;תיטרקנוק תייעבל םינווכמ - סומינה ךותמש - ותכרב
."ומעמ תלאש רשא (םילוחיא לש ןושל) ךתלש תא ןתי לארשי יקולאו !םולשל יכל"
החטבה לאכ ילע לש ןילוחיאה תכרבלו ןיסומינה ירבדל הסחייתה ,'ה תארי ,הנח םלוא
האצמ אל תושגרתה בורמ .רכז ןבב דקפית יכ ,שדוקב 'ה תרשמ לודגה ןהכה תאמ ,(תיאובנ)
שעמ לע לודגה ןהכל םירצק הדות ירבדב - הוונע לש שגר ךותמ - הקפתסנו ;היפב םילמ
:(תינטנופס הבוגתב ;דימ) רמאתו" (18 קוספ) הנטקה השאה - המע השעש ("ןחה") דסחה
.הפסי אלו - "...ךיניעב ןח ךתחפש אצמת

(ךשמהב 18 קוספ) ילע ירבד תא התנבה יפל - תיקולאה החטבהה ןמ קופיס תאלמ
לכיהב עראש תא ול הרפיסש רחאלו ;ריעב הלעב לא לכיהה ןמ) הכרדל השאה ךלתו"
;לודגה ןהכה - התנבה יפל - החיטבהש החטבההו הרדנ רשא הרדנ רבד תא :'ה
,ךכו) .דוע הל ויה אל הינפו לכאתו (העש התוא - ;חונמכ אלש - הל ןימאמ הנקלאו
לע) 'ה ינפל (ודוה) ווחתשיו רקבב (דחאכ הנקלאו הנח) ומכשיו ,(םויה תרחמל
םיבותכה ךשמהמ רבתסמש יפכ - הנח לש הרדנ לא ,התע ,ףרטצמ הנקלאו ."הרושבה"
ואביו (הווקת יאלמ - ןכמ רחאל) ובשיו .(ורדנ תאו ...הנקלא שיאה לעיו" - 21 קוספ -
."'ה הרכזיו ותשא הנח תא הנקלא עדיו - התמרה םתיב לא
,ילע תועצמאב הרדנ תליפתל 'ה תונעהמ האצותכ הדקפנ יכ ,בל לכב ,הנימאה הנחש ןוויכמו
:(20 קוספ) רשאכ
תא ארקתו - (הטילחה זא יכ) ןב דלתו הנח רהתו (הנש רובעכ) םימיה תופקתל יהיו"
.
('לאמ לואש'ל ולילצב זמור 'לאומש') 'ויתלאש 'המ' , (הבשח-הרמא) יכ ,לאומש ומש
הנקלא תיבכ תיבו התומכ םאש ,יסיסב ןוחטב דוליה ךרל קינעהל הנוצר ךותמ :תאז םע
וששחיש אלב - םינש המכל רדנה עוציב תא תוחדל הלעב תא הנח תענכשמ - ול ןתיל םייושע
,תולעל הנקלא שקיבש העשב םנמאו .('ה ךאלמ ינפמ חונמ ששחש ךרדכ) םיקולא תמחמ
:(20-21 םיקוספ) לאומשל סחיב ורדנ תא םייקל וז תונמדזהבו ;'ה תיבל ,הנש ידמ ,וכרדכ
(העש התוא) - ורדנ תאו םימיה חבז תא 'הל חבזל (הנש ידמכ) ותיב לכו הנקלא שיאה לעיו"
תנמ לע יל לואש רענה יהי) השיאל הרמא יכ ,(ומע תולעל הבריס) התלע אל - הנחו
דע םש בשיו 'ה ינפ תא הארנו ויתאבהו
(םינש שולש ףוסל) רענה למגי דע (וכנחל לכואש
.םלוע
דע יבש .ךיניעב
(םלשומה ןוכנה) בוטה ישע : (האלמ הנבהב) השיא הנקלא הל רמאיו
הארנש המב העיגפה םושמ הז השעמב אהי אלש דבלבו) ךא (ששח לכ אלל) ותא ךלמג
וז לוכיבכ הרפהמ עגפיי אל רענהו) ורבד תא 'ה םקי (ילע יפמ םיקולא רדנכ הנקלאל ול
."(רדנה לש
ףוס) רענל היהו לדגשמו ."ותא הלמג דע הנב תא קניתו השאה בשתו" (23 קוספ ףוס) םנמאו
;הנח הדקפנ ורבד יפ לע יכ ,החנה ךותמ - וילא אקווד - "ילע לא רענה תא ואביו" (25 קוספ
(26 קוספ) ."ותאובנ" תומשגתהב ןיינע הלגי יאדוו
."'ה לא ללפתהל הזב ךמע תבצינה השאה ינא ,ינדא ךשפנ יח ,ינדא יב :רמאתו"
העשב - התעדל - דחוימה עוריאה תא רוכזי ,הצחמל רוויע אוהש ףא ,ילע יכ החינמ הנח
וז התליפתו ;(םהה םימיב םג ונימב דחוימ רבד) 'הל הנטב ירפ תא ןתיל הרדנו 'הל הללפתהש
,ילע ךא .לודגה ןהכה לש יאובנה ורושיא תא הלביק (התומימתב החינה ךכ - היטרפל)
איהשכ - והריכזהל הנח ,אופא ,הסנמ .הירבד לע ללכ ביגמ וניא םג ילע .רכזנ וניא ,התמהדתל
- (םייתרגשה ותכרב ירבד השעמל) "ותאובנ" ירבדל ,ןווכמב ,תקקזנ
."ומעמ יתלאש תא יל 'ה ןתיו ;יתללפתה (התעמ ךדיב דקפומה) הזה רענה לא"
(28 קוספ) הכישממ הנח ךא .הבוגת ןיא בושו
םימיה לכ 'הל ("ותאובנ" ןושלל המוד ןושלב תשמתשמ ןווכמב) והיתלאשה יכנא םגו"
."'הל לואש אוה
(היהי לש תועמשמב) היה רשא
- "'הל םש וחתשיו" - הנקלאל וא הנחל תישיא תוסחייתה לכ ילע הליג אל התע םגש ףאו
עוריאה "תחכש" תא רוויע יצחה ןקזה ילעל ,וחלס ףא ,וניבהו - "ורבד" םויק לע ול ודוה
.םרובע ילרוגה יטרפה

"םירענה" ילע ינבו רענה לאומש
אוהש יפכ - סחנפו ינפח יבא ילע תומד ןיבו - לאומש ירוה - הנקלאו הנח תומד ןיב תומיעה
,'ב קרפ - הנח תליפת רחאל ליחתמה) ינשה רופיסב ךשמנ ,('א קרפ) ןושארה רופיסב רייטצמ
:(12-11) החיתפה יקוספ ינשב רבכ גצומ הזכ תומיע .ילע ינב ןיבו לאומש ןיבש תומיעב - (11
;ןהכה ילע (ינפל) ינפ תא 'ה תא תרשמ (לאומש) רענהו ותיב לע התמרה הנקלא ךליו"
."'ה תא ועדי אל לעילב ינב ילע ינבו
- (תאז תמועלו)
םתוגהנתה תא וניניע דגנל הוושמה היח הנומת - רתי טורפב - רפסמה ונל רסומ ךשמהב
רומג דוגינב תאז .(ןכמ רחאל) םיקולא םעו (הליחת ) םישנא םע ילע ינב לש תעשפנהו הסגה
:(26 ,'ב) הזה ירופיסה עטקה לש ופוסב םכסמו רזוח רפסמהש יפכ - לאומש לש םיענה וגהונל
."םישנא םע םגו 'ה םע םג בוטו לדגו ךלה לאומש רענהו"
ילע ינב םינהוכה לצא (לוכיבכ - "טפשמ") עובק גהונלו לגרהל ךפה רבכש המב חתופ רואיתה
:(14-13 םיקוספ) םחולש "ןהכה רענ" ידי לע עצבתמה - םעה לא םסחיב -
:(םעה לע םסחיב) םעה תא םינהוכה טפשמו"
רשבה לשבכ
,(וחולש) ןהכה רענ (אובל ליגר היה) אבו - חבז חבז שיא לכ (ש תעב)
היה הסג הרוצב) ,ודיב םינשה שלש גלזמהו ,(לשבתמ רבכ היה חבזה רשבש העשב)
םיגוס) רורפב וא תחלקב וא דודב וא רויכב הכהו (הכמ אוהשכ םינהוכה קלח תא עבות
וב ןהכה (רובע) חקי ,גלזמה הלעי רשא לכ - (הנוש לדוג ילעב לושיב ילכ לש םינוש
(ואבש תעב) םיאבה לארשי לכל (םגהנמ היה הז) ושעי הככ ;(חוכב - גלזמה תועצמאב)
."הלשב (שדקמב) םש
:(17-16 םיקוספ) גהונ היה הז םגהנמ :דועו תאז
רתוהש ינפל - חבזמה לע םירומיאה תרטקה ינפל) בלחה תא ןורטקי םרטב םג"
(ליעל רכזנה) ןהכה רענ (אובל גהנ) אבו (ןושארה הרקמבכ ןברקה לש יטרפה לושיבה
ךממ חקי אלו (תחקל הצור יניאש ןוויכ) ןהכל תולצל רשב הנת :חבזה שיאל רמאו
לשבמ רשב
(ןהכה חולש לש תינפקותה הגעה תא תרסומ "חקא" םוקמב "חקי" הרוצה)
רטק (חבוזה) שיאה וילא רמאיו (רשאכו) .(ותולצל ידכ) יח םא יכ (ןושארה הרקמבכ)
רשאכ ךל חקו (ךכ רחאו) בלחה (אופא) םויכ (וריטקי הליחתש ןידה ןמ) ןוריטקי
התע יכ
(אלא) !אל : (ירקה יפל ,הפיקת ןושלב) רמאו (רענה היה גהונ) ,ךשפנ הוואת
."!הקזחב יתחקל -
(ןתת) אל םאו ;ןתת (וישכע אקווד)
:(18-17 םיקוספ) הנקלאו הנח לש םנב לאומש לש "וטפשמ" תא ,תומיעב ,ראתל ורבועב
תא (םיחבוזה) םישנאה וצאנ יכ 'ה ינפ תא דאמ הלודג םירענה תאטח יהתו (ש דועב)"
,("םירענה" - ילע ינב לש תחשומה םגהונ לשב) 'ה תחנמ
- יולכ ול דחוימ) דב דופא רוגח רענ (ותויהב) 'ה ינפ תא תרשמ לאומשו (תאז תמועל)
." (ןלהל 'ג קרפב ראותמש יפכ ,ונורוויעב ,ןקזה ילע תא ,אקווד אוה ,שמשמ ותויהב
,ררבתמ .ילע לצא לדגתנש ףא ,ותודיסח תדימ לאומשל האב ןיינמ ,רפסמה ונל רסומ ךשמהב
ןהכה ידיל והתרסמש רחאל םג ,הנב םע יכוניחה ישפנה הרשק תא הקתינ אל ומיא הנח יכ
:(19 קוספ) לודגה
ומא (םינהוכה ןמ לידבהל - דופאה תחת) ול השעת ןטק ליעמו"
."םימיה חבז תא חבזל השיא תא התולעב - המימי םימימ
(הנש הנש) ול התלעהו
- ול ישיא תרשמ רענכ לאומש תא ודיב ודיקפהש ימכ ,גוזה ינב תא רבכ ריכה ילעש ןוויכמו
(20 קוספ)
ךרבש תיללכה הכרבה ןמ הנושב - תיטרקנוק הכרב) רמאו ותשא תאו הנקלא תא ילע ךרבו"
הדקפהה הלאשהה) הלאשה תחת תאזה השאה ןמ ערז ךל 'ה םשו :('א קרפב הנח תא
.'הל (ןתנ) לאש רשא ('ה שדקמב לאומש תא הנקלא דיקפהש
". (הנקלא לש) ומוקמל (לאומש תודוא "ורבד"ב ומכ ילע תאובנב םינימאמ) וכלהו (ןכמ רחאל)
(21 קוספ) ןכאו
."תונב יתשו םינב השלש דלתו רהתו הנח תא 'ה דקפ יכ"
רענה לדגיו" (ךשמהב םש) םנמאו .לאומש לע עיפשהל רבתסמכ ,הנח ,הפיסוה ןכמ רחאל םגו
.ילע ינב לש שיבמה םגהונל דוגינב תאז - ."'ה םע לאומש

- תומלשומה היתואצותו - לאומש לע הנקלאו הנח לש ,וז תכשמנ ,תיבויח תכנחמ העפשה
- ויפוא תשלוחב - וינבב רוויעה - ןקזה ילע לפטמש ,ישמ לש תופפכב לופיטל דוגינב תודמוע
וילא תועיגמה תועומשהש תעב םג ,הפיקתו הרישי העפשה םהילע ליעפהלמ ענמנ אוהשכ
תרייטצמה םירבדה תנומתל דוגינב :תאז - ."םישנאה םע םגו 'ה םע םג" רתויב תושק
:(26 קוספ - תומיעה ךרד לע - הז ירופיס עטק ףוסב אבומכ) לאומשמ
."םישנא םע םגו 'ה םע םג בוטו לדגו ךלה לאומש (רענה וליאו) רענהו"
:(22 קוספ) תומיעה ךרד לע ןיבהל שי עטקה תחיתפ תא םג יכ ,אופא ,ונל הארנ
דאמ ןקז (ילע - הנקלאו הנח לש תיכוניחה םכרד תמועלו) ילעו"
עמש :ונייהד לש 'ו) תאו לארשי לכל וינב ןושעי רשא לכ תא עמשו (תורידתבש פ"עאו)
חתפ (תווחתשהל תואבה ,תופסאנה) תואבצה םישנה תא ןובכשי רשא (:העומשה תא
."דעומ להא
;(25-23 םיקוספ) תמגמוגמו הפיטמ ,הכר ןושלב ותבוגת האב ךכ לע
םאטבל השקתמ תאז םע ;םישק םישעמ ושענש עדוי) ןושעת המל :םהל רמאיו"
- םישעמה) עמש יכנא רשא (ךישממו קיספמ .ונושלב רצענ) הלאה םירבדכ (שרופמב
םעה לכ תאו (םגמגמו ונושלב ךבתסמ) םיער םכירבד תא (...דבלב "העומש"ל וכפה
הבוט אול יכ !ינב לא :(רתויב הכרל המינה תא הנשמ .רצענ .םגמגמ) ...הלא (םירבדב)
יכנא רשא (?רבדה ןכ אל - םכילע םיננרמש תוליכר :"העומש" אלא וז ןיא) העמשה
בוש) ...'ה םע (אלא םינלכר םישנא םתס אל :המלשהו הקספה .םוגמג) םירבעמ עמש
השעמ לש תינושארה החנהל בש ןכ לע .ןיא הבוגתו .וינב תבוגתל הכחמ ילע .הקספה
תמייק) שיאל שיא אטחי םא (:בל ומיש .רתוי הפיקת ותיינפ .דבלב העומש אלו
יפכ) שיא אטחי 'הל םאו (םלוא) .(ןיידה) םיקולא (ינפל) וללפו (תוניידתה לש תורשפא
.('ה ינפל ןעוט ול שמשל לכוי ימ) ול ללפתי ימ - ("'ה םע םג" :םיאטוח םתאש
(םניד רזגנ) ץפח יכ .םהיבא לוקל (םינשנו םירזוחה וירבד תורמל ;תורידתב) ועמשי אלו
.(הבושתב בושלו םאטחב ריכהל םתנוכנ יא לשב) םתימהל 'ה
;(26 קוספ) תאז תמועלו
דוגינב) םישנא םע םגו 'ה םע םג - (ויתודימב םלשומ) בוטו (תיזיפ) לדגו ךלה לאומש רענהו"
."
(ילע ינבל

איבנה לאומשל הליחתהו ילע תיבל ץקה
ינפל 'ה תא תרשמ לאומש רענהו" :(1 ,'ג) בותכב חתופ איבנל איבנה לאומש תושדקתה רופיס
םג יכ ,ונל הארנ .לעילבה ינב ילע ינבל תומיעב (11 ,'ב) םדוקה רופיסה חתפב יוצמהו ,"ילע
לאומשל ,הנידעה ,'ה תולגתה ךרד תא תמעל ידכ אלא אב אל ,הז ונרופיס חתפב ,ומוקמב
.(36-27 ,'ב) ןכ ינפלש יאובנה עטקב ,ןקזה ילעל 'ה הלגתנ הבש ,הטובה ךרד לומ לא - רענה

(28-27 ,'ב) :ותיבלו ילעל השק רובידב חתופ עטקה
:וילא רמאיו (ראות לכ אלב) ילע לא םיקולא שיא אביו"
."לארשי ינב רשא לכ תא ךיבא תיבל הנתאו - ךיבא תיב לא יתילגנ הלגנה 'ה רמא הכ
תא ילע ינפב איבנה חיטמ (28-27 םיקוספ) ילע תיב לש הבוטה תויפכ לע וב ףזנש רחאלו
םירבדכ ןושעת המל" (23 ,'ב) וינבל םיינקמחה וירבד תמועל .תשרופמ הרוצב וינב תמשא
(29 קוספ) םיקולאה שיא רמוא - "הלאה
;ןועמ (שדקמב יוארכ בירקהל) יתיווצ רשא יתחנמבו יחבזב וטעבת המל"
(תפדעהו ךינב לש השיבמה םתוגהנתהל ךבל תתנ אל התא וליאו)
."ימעל לארשי תחנמ לכ תישארמ (םינימשמ םכתויהל) םכאירבהל ינממ ךינב תא דבכתו
ןמ קחרוי ילע תיב :"ולקי יזבו דבכא ידבכמ יכ" (30 קוספ) הדימ דגנכ הדימ :שנועה ןאכמ
ימיב רתיבא תקחרה םע השעמל) דיתעב הרקי הז .שדחה הנוהכה תיב דסחל קקדזיו ,שדקמה
:בורקב רבכ ,וז השק האובנ םויקל תואה ךא ;(המלש
"םהינש ותומי דחא םויב - סחניפו ינפח לא ךינב ינש לא אבי רשא תואה ךל הזו"
תלפמ םע - יבשב ןוראה תליפנ לע םולכ אלו ןאכ רמאנ אלש ןכש לכ ;ותומי דציכ ןיוציש אלב)
.(העש התוא לארשי

תא רפסמה םידקמ ,"אוהה םויב יהיו" (2 ,'ג) יוטיבב חתופה ,ופוג ,לאומש תשדקה רופיסל
:(1 ,'ג) האבה הרעהה
;ילע ינפל 'ה תא תרשמ לאומש רענהו"
."(יוצמ) ץרפנ (יאובנ) ןוזח ןיא :םהה םימיב (רידנ) רקי היה 'ה רבדו
דועיי תא ודימעהב - (ליעל וניארש יפכ) רפסמה הב טקונש תומיעה ךרד ךשמה שי וז הרעהב
תאז ,(ליעל םיקולאה שיא תאובנב רייטצנש יפכ) ילע ינב לש םדיתע לומ לא "לאומש רענהו"
תעב לאומש לש הרזומה ותוגהנתה רשפ תא ןיבהל ונל רוזעל האב וז המידקמ הרעה ;דועו
:םיקולא וילא הלגתנש
,(תיקולא תולגתהב) הסונמ יתלב רענ קר היה לאומש
.ורזועל ול ארוקה אוה אוה יכ ,בשח ןכ לעו ;רוויעה ןקזה ילע תא תרש לאומש
רענה וילא הלגתי 'ה יכ ותעד לע לאומש הלעה אל ,םימי םתוא ,חיכש יתלב 'ה רבד תויהב
.(ןקזה ילע לא אלו)

ןושל רחאל .ומצע עוריאה רואית תישארב םג רפסמה בליש ,ונל הארנ ,הז ןוויכב ,עקר תורעה
:הדבועה תא רפסמה ןייצמ "אוהה םויב יהיו" (2 ,'ג) החיתפה
"תוארל לכוי אל :תוהכ ולחה וניעו (ותכשלב) ומוקמב בכש ילעו"
(3 ,'ג) דועב ,הליל ןיידע ,םוי ותואב םנמאו .הלילבו םויב ותרשל ןוכנ לאומש ול היה ןכ לע יכ
;21-20 ז"כ תומש האר) (רקוב דעו ברעמ 'ה ינפל הלעומה ,דימתה רנ) םיקולא רנו"
ןלהלכ - הכשלב - ומוקמ לע) בכש (ןיידע) לאומשו (ןכ לע) - הבכי םרט (3-2 ,ד"כ ארקיו
ןורא םש רשא 'ה לכיהב (בכשש אלו ;ומוקמב בכשיו לאומש ךליו :10 קוספ ףוס
."םיקולא
תרעה ידי לע עטקנש - 'ה לכיהב אצמנה םיקולאה רנל סחייתמה ,ירוקמה בותכה םויס ןאכ
(4 קוספ) 'ה וילא הלגתה עתפלש תעב - העש התוא .ןיידע ,לאומש תמונת רבדב רפסמה
- "יננה רמאיו לאומש לא 'ה ארקיו"
"בכש לאומשו" קיפסמה יוטיבה) .'ה לכיהב רשא ןוראה לעש תרופכה לעמ - השמ לא ומכ
'ה ארקיו" :לא רשקתמ - "םיקולא ןורא םש רשא 'ה לכיהב" ןויצה וליאכ םשורה תא רצוי
.(לאומש לא 'ה הלגתנ ,'ה ןורא םש רשא ,'ה לכיהב :רמואכ ."'וגו לאומש לא

'ה לכיהב הבכי םרט םיקולא רנו" יוטיבה ידי לע (ירוקמה רופיסב) 'ה תולגתהל עגרה ןויצ
.(ליגרכ אלש) 'ה תולגתה לש החונינ הריוואל ונסינכהל שקבמ - "םיקולא ןורא םש רשא
םיאיבנ לצא ומכ - וז תולגתהב עיפומ (תשדוקמה ,הרוהטה) "שאה" ביטומש ףא :םנמאו
ךכ םושמ .(הנורחאה הלילה תרומשאב קלוד רנ) הנידעו הכר ,ןאכ ,"שאה" תנומת - םירחא
רבכ ול ארק םיקולאש העשב - תיטטסכא תושגרתהל רענה לאומש ללכ ספתנ אל ,רבתסמ
לאומש ,םעפב םעפכ ,ארקיו" :10 קוספ האר) "לאומש לאומש" ,תוכרב ,הנושארה םעפב
(4 קוספ)ש העשב אלא .("לאומש
- (אתוחינב טאל טאל) לאומש לא 'ה ארקיו"
!יננה
:(ילע םולש תא תוארל ,ומוקממ דרחנ ,תעבנ) רמאיו
יכ
(יתושי לכב ךתורישל ןוכנ) יננה רמאיו ילע לא ץריו (גאודו ןמאנ תרשמכ - דימו)
תאירקל תטלחומ תונעיה תרמוא הלוכ ותדימעו ;ול ארק ילע יכ ,חוטב) יל תארק
.(ןקזה
בוש
.(אתוחינב) יתארק אל (תעבנה רענה תא עיגרמ ,לצנתמכ ,ילע ,ותנשמ רועינ) רמאיו
.בכש
רתי תדרח לשב ,ותנשמ ןקזה תא ריעהש לע :ףוזנכ ומצע שח לאומש תאז תורמל)
."בכשיו ךליו - (דבלב םולחב האירק ועמושב ,ומולשל
(6 קוספ) רשאכ םלוא
תחאה השיחלה תא רבכ עמש ,םינ-אלו-םינ ותויהב ,םעפה) לאומש דוע ארק 'ה ףסיו"
ששוח - ילע לא ץורל רהממ לאומש ןיא ,םעפה ,תאז םע ."לאומש" :םייתשה ןיבמ
תמועל ךשוממו ךורא טפשמ) ילע לא ךליו (טאל טאל) לאומש םקיו (אוושל וריעהל
:סוסיה לש המינב ,רשפא ,םעפה) יל יתארק יכ יננה (בוש) רמאיו .(ליעל "ילע לא ץריו"
,בוש ,שקבמו רענה לש ורעצל ןיבמה ,ילע ךא) .(יל תארק "םא" לש המיענב "יכ"
(:"ינב" הלמה תפסוהב ,תינחלס תיהבא המינב ,ליעלד וירבד לע רזוח - ,ועיגרהל
."בכש בוש ,ינב ,יתארק אל :רמאיו
'ה יכ (תישילשה םעפב םג) לאומש ןיבה אל המ םוש לע ראבל ידכו ;חתמה תא ריבגהל ידכ
בוש" :5 קוספ ףוס הוושה) בכשל םעפה קיפסה םרטש ןוויכ ,רע היהש יפ לע ףא ;ול ארוק
םרט לאומשו" :(7 קוספ) הרעהה התע האב ;(ןאכ וניא ןורחאה יוטיבה - "בכשיו ךליו ;בכש
(8 קוספ)ש העשב ,ךכל יא ,ןקזה ילע ןכ אל - "'ה רבד וילא הלגי םרטו 'ה תא עדי
- ילע תבוגתמ ששוח ךא ;היזה וא םולח הניאש חוטב) תישילשב לאומש ארק 'ה ףסיו"
ךליו לאומש םקיו" ;הנושארב - "ילע לא ץריו" :הוושה .המהמתמ וניאו ץר לאומש ןיא
(:תישילשב ןאכ בותכה לא - הינשב ןושל תוכיראב - "ילע לא
זא קרו - העש התוא) .יל תארק יכ יננה (רומג ןוחטיבב) רמאיו - ילע לא ךליו םקיו
(רפסמה ונל רמוא
."רענל ארק 'ה יכ ילע ןביו
דבוכ לכב ,ילע והכירדמ התעמ .ותרשמ ורענ לאכ לאומש לא רתוי סחייתמ ילע ןיא הז עגרמ
:(9 קוספ) דבלב 'ה תרשמ איבנ ותויהל ,תוירחאה
:(הכרעהה אולמב) לאומשל ילע רמאיו"
רשפא ."םיקולא" - םילשהל ילע השקתנ המ םושמ) ךילא ארקי םא היהו ,בכש ךל
.ךדבע עמש יכ 'ה רבד תרמאו
,(יגולוכיספ רוצעמ
;"(ותכשלב) ומוקמב בכשיו לאומש ךליו
:(10 קוספ) רשאכו
- (ודי לע דמעו ברקתנ לוכיבכ) בצייתיו 'ה אביו"
- לאומש לאומש םעפב םעפכ ארקיו
(ותושגרתהב) לאומש רמאיו
."ךדבע עמש יכ ,
('ה םש תא תאשלו - ילע לש הכרדהה ירבד לע רוזחל ,ותדרחב ,זיעה אלו) רבד
דיתעב ילע תיב תא תורקל דיתעה לע האובנה רבד תא ,איבנכ ,לאומשל 'ה הלגמ העש התוא
המלש ימימ - קוחרה דיתעב ותיבל הרקיש לע ,ילעל ,םיקולאה שיא תאובנמ הנושב) בורקה
(14-11 םיקוספ) .(ךליאו
לכ רשא לארשיב (תועמשמ לעב ערואמ) רבד השע יכנא הנה לאומש לא 'ה רמאיו"
םייקתי ותרגסמבש - לארשיו ןוראה תלפמל ןווכמה) וינזוא יתש הנילצת ועמש
אוהה םויב ,
(ילעל םיקולאה שיא תאובנכ - דחא םויב ילע ינב ינש תומ רבד לע "תואה"
לע) לא (םיקולאה שיא תועצמאב) יתרבד רשא לכ תא ילע לא םיקא (הלפמה םע)
(ללגב) - םלוע דע ותיב תא ינא טפש יכ ול (יתחכוה) יתדגהו .הלכו לחה - ותיב (תודוא
ההכ אלו - וינב םהל (םיהולאה תא - ןולק ןושלמ - םיזבמ) םיללקמ יכ עדי רשא ןוועב
חבזב
(תועצמאב) ילא תיב ןווע רפכתי (אלש) םא ילע תיבל יתעבשנ ןכלו .םב (רעג)
."םלוע דע החנמבו
:(15 קוספ) המואמ הרק אל וליאכ גוהנל לאומש לדתשמ וז השק האובנ רחאל
ךישממ לאומש - םיעבשה םוגרת יפ לע - "רקובב םכשיו") רקבה דע לאומש בכשיו"
ילעמ קמחתהל ץמאתמ) 'ה תיב תותלד תא חתפיו ('ה תיבב טושפ תרשמ ,יולכ ,תויהל
."ילע לא (יאובנה ןוזחה) הארמה תא דיגהמ ארי לאומשו (ש ןויכ - ןקזה
(16 קוספ) ,ותמזוימ ,ילע םלוא
רמאיו - (וילא וברקל תנמ לע) ינב לאומש :רמאיו (העיגרמ הרוצב) לאומש תא ילע ארקיו"
."
(ךתרשמ) יננה (האלמ תונתייצב)
- השק האובנמ קמחתהל ונוצר לע הדיעמ ותוגהנתה יכו ;אבנתנ לאומש יכ עדויה ,ילע ךא
(17 קוספ) וב קחוד
לשב הטמשה - טימשמ) ךילא רבד רשא (יאובנה) רבדה המ :(חור רצוקב) רמאיו"
- - - (9 קוספ ליעלכ - 'ה םש תא - יגולוכיספ רוצעמ
םיקולא ךל השעי הכ :(והעיבשמו) ינממ דחכת אנ לא (וילע ץחול ילע ,קתוש לאומש)
"ךילא רבד רשא רבדה לכמ רבד ינממ דחכת (אלש) םא ףיסוי הכו
רזוח אוהשמ - ומוגמגב יוטיב ללכל האב ארונה רבדה ינפמ ותדרחו .'ה םש תא טימשמ בוש)
קוספ) האובנה ירבד דעב רוצעל לוכי לאומש ןיא וז העבשה תחת .("רבדה" יוטיבה לע הנושו
:(18
." (ותשקבכ) ונממ דחכ אלו ('ה רבדש םישקה) םירבדה לכ תא (איבנכ) לאומש ול דגיו"
(18 קוספ) ךשמה דימ .תישפנה ותלודגב ילע הלגתמ העש התוא
"השעי וניעב בוטה אוה 'ה :(ינטנופס ןפואב) רמאיו"
.ןידה תא וילע לביק ונייהד -

ילע תיב תירחא תמועל :םויסו םוכיס ללכל םינושארה לאומש ירופיס תכרעמ העיגמ ןאכ
:(19 קוספ) דציכ ,ןלהל ,הארנ - (לאומשל 'ה תולגתהו םיקולאה שיא תואובנב ליעל ראותמכ)
."הצרא (ליעלד ותאובנ ירבד) וירבד לכמ ('ה) ליפה אלו ;ומע היה 'הו לאומש לדגיו"
(20 קוספ) - הליש שדקמ ןברחו ןוראה תלפמ רחא - העש התוא
."'הל איבנל לאומש ןמאנ יכ עבש ראב דעו ןדמ לארשי לכ עדיו"

רופיסה ןמ רסמה
תא םינייפאמה םיווקה ידי לע םיכרדומ - םינושארה לאומש ירופיס תכסמב וננויע םותב
והמ :ונמצע תא לאשנש העשה העיגה - ונירבד תישארב םונילעהש יפכ יארקמה רופיסה
יכ ,ליעל ונעצה רבכש יפכ ,ונל הארנ .םויה םיארוקה ונל ,ותוללכב ,הז רופיס לש "רסמ"ה
לע - ןושמש ירופיסב ונאצמש תיזכרמה האידיאה תא םימילשמ םינושארה לאומש ירופיס
ןוויכמ - ודועייב דגבש "םיקולאה ריזנ" ;ביזכהש "רוביג"ה ןושמשמ הנושב :תומיעה ךרד
- יעבדכ ,הנקלאו הנח ידי לע ךנחתנו לדגתנש ,לאומש - ;ויבאו ומא ידי לע יוארכ ךנחתנ אלש
ולודיג תיב .(לאומש תודלות ךשמהב רפוסי דועש יפכ) לארשי לש םעישומלו איבנל היה
רחא תוטנל אלו עפשומ תויהל אל :ןתיא דומעל ישפנ חוכ ול ןתנ לאומש לש תפומל יבויחה
ןהכה םהיבאל תרשמ רענכ שמיש וב שדקמב ונהיכש ימ - "לעילבה ינב" - ילע ינב לש םכרד
.רוויעה ןקזה לודגה

(ילע תמועל הנח) םאה השאה לש הלודגה התעפשהו החוכ לע רופיסה ןמ ונא םידמול בגאב
תלעופה ;הידלי לודיג ךרדב ("תינחלס" אל) תברועמו תיתפכא איהש ,םא :םינבה ךוניחב
אלל) הנתיא תדמועו ;הלש יכוניחה ןווכה תא תעדויה ,םא .הנבהו תונידע תושיגר ךותמ
.הינפל הביצהש תיכרעה תיכוניחה תילכתה תמשגה לע ("םירותיו"

ויקלא 'ה םע םימת ותויהב - בויחל ולרוג תא ץורחל יושעה ,םדאה לש ולודיג תיב תובישח לע
ןושמשכ - םישנא םע םגו 'ה םע םג לעילב ןבו לבנ םורע ותויהב - הלילשל ו"ח וא ;לאומשכ -
.דוד ןב םולשבא ישארה הרוביגש ,תפסונ םירופיס תכסמב ןייענשמ ,דומעל לכונ - ;ילע ינבכו

רמאמה ךשמה