יארקמה רופיסה לומ ינרדומ ארוק

טררא ןסינ

מ"שת "דמח הדשב" ךותמ(ג"י ב"מש) רמתו ןונמא רופיס .ג

רמתו ןונמא
,טנגירטניאה ,דסחתמה םורעה ,ןתפאשה - ריעצה - םולשבא לש ,הז רופיסב ,יזכרמה ומוקמ
- רופיסה חתפב רבכ זמרנ - (רופיסה ךשמהב והריכנש יפכ) םיעלקה ירחאמ םיטוחב ךשומה
,(1 ,ג"י) .ןונמא :רופיסה רוביגכ המדנש ימל (לפט טפשמב) ותמדקה ךרד לע
."דוד ןב ןונמא הבהאיו - רמת המשו הפי תוחא דוד ןב םולשבאלו ןכ ירחא היהיו"
,"דוד ןב" :םהינש - םולשבאל ותאוושהו ;ןונמא דיל (2 ,'ג ליעל האר) "רוכבה" ןויצה רדעה
.השוריה לע קבאמה :ונרופיסב םיעוריאה ירחאמ דמועה יזכרמה ןיינעל םיזמור

(םעוניחא ןב) ןונמא תבהא (רופיסה ךשמהמ רבתסמכ) תדמוע השוריה לע קבאמה ןמיסב
ימלת תב הכעמ תב) םולשבא לש הפיה תוחאה - רמתל ("תינתרקה" השאה - תילאערזיה
תב"ל יושנכ) ויוכיס תא םדקל ויה םייושע (םירוסאה) םהיאושינש - (3 ,'ג ליעל - רושג ךלמ
.דוד לש ושרוי תויהל ("ךלמ

יפמ) התילכת תא ןיבמו וז הבהא לע עדויה ,(ןלהל הארנש יפכ) חקיפה םורעה םולשבא
- ותוחא תועגפיה ריחמב ולו) רבדה תא לצנל שקבמ ,(ןלהל רעשנש יפכ ,בדנוי ,"לגרמ"
ויחא תא ליפיש םא - תוכלמל וייוכיס תא םדקל ידכ ,("םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה"
.ול ןמוט אוהש ,חפב

תאצמנה - רמת םע שגפיהל תונמדזה שפחמ (ןלהל הארנש יפכ) יביסלופמיאה ריעצה ןונמא
ול אשניהל (םיגרוח םיחא םתויה לשב) הל עיצהל ידכ - ותיבב םולשבא היחא תחגשה תחת
חילצמ וניאו ץמאתמ ןונמא .(םהיאושינל םיכסהל דוד תא ךכב ץלאלו) סנואו הפיטח ךרד-לע
(2: קוספ)
ןוויכמ ,הב שוגפל לוכי אלש) ותוחא רובעב תולחתהל (דע רעטצנ הכ) ןונמאל רציו"
(ותלוכימ רצבנ) ןונמא יניעב אלפיו .איה הלותב יכ (המאו היחא תיבב הרוגס התייהש
לכויש תנמ לע ,ומע תויהל התוא ץלאתש ,תינכת איהש וזיא ןנכתל) המואמ הל תושעל
."
(וממז תא הב עצבל
ןיאש ימ ,ול "בדנמ"ש היופצ יתלבה הרזעב דושחל ובל ןתיל לגוסמ ןונמא ןיא הז םירבד בצמב
חקיפ דחא :םינודא ינש לש םתרשמ שמשמ (םירבדה לש הז בלשב םיארוקה ונומכ) עדוי אוה
(3 קוספ) .ןונמא - םת דחאו ;םולשבא -
לע ףא ;תוכלמה רצחב המ םושמ "חפוקמ") דוד יחא העמש ןב בדנוי ומשו ער ןונמאלו"
."(חקיפ םורע ונייהד) דאמ םכח שיא בדנויו (ש יפ
לע ,דוד לש ורצחב ראשיי (ןאכ ומכ) "הרקמב" רשאכ ,ןלהל ,בדנוי הלגתי םולשבא לש וערכ
"...תמ ודבל ןונמא יכ" (33-32 ,ג"י) :ךלמה ינבב ינומה חבט תמשאמ םולשבא תא תוקנל תנמ
...(המואמ השע אל ךלמהו) רמתב השעש לע ,ול יוארכ -

,ונממ) וירחא לגרל ידכ ,ויחא ןונמא תיבב םולשבא ידי לע "לתשנ" ,ונתרעשה יפל ,בדנוי
לש ויתויחנהל םאתהב .(היבגל ויתוינכת לעו ותוחאל ןונמא תבהא לע םולשבא עדי ,רבתסמכ
םע שגפיל דציכ ותינכת תא המרעב - ול "בדנמ"ו ןונמא םולשב ןיינעתמ ,ונל הארנ ,םולשבא
:(4 קוספ) רמת
לד הככ התא עודמ :(ונומא תא שוכרל ידכ - תניינעתמו תגאוד המיענב) ול רמאיו"
,זמור ,םתסה ןמ - ,םילופנ ךינפ) רקבב רקבב ,ךלמה ןב (ךנה התאו - ךל ןכסמ ףוצרפ)
...(ךל קיצמש והמ) יל דיגת אולה (ךכ םא ,ךל םיקיצמ םהשלכ תומולח
תא :(וער תויהל רמייתה ירהש ,המואמ וב דושחיש אלב - ותומימתב) ןונמא ול רמאיו
(םולשבא תוירחאב הרוגסה - ילע הרוסאה - תגרוחה יתוחא) יחא םולשבא תוחא רמת
."
(...תודיחיב התוארל לכוא דציכ ,אופא ,עדוי יניאו) בהא ינא
תיטסטנפה ותינכת תא עדויו ;יביסלופמיאה רענה לש ובלל ןיבמה ,"םכחה" "ערה" בדנוי
רוכבה - ול אשניהל תואית רמת היפ לע :תיעטומ החנה לע היונב התויהב) תוארה תרצק
"תמסוק" העצה הל עיצהל תונמדזהה ול ןתנית םא ךא ,ןוצרמ סנואו הפיטח ךרד לע - שרויה
םכסומבו ןנכותמב :רבתסמכ) ותמרעב ,ןונמאל בדנוי ,אופא ,"בדנמ" - ,(תודיחיב םתויהב וז
רענה תעד לע לבקתהל היושעה) האבה תינבתה תא (דיזמבו הליחתכלמ - םולשבא םע
- םולשבא לש וער ,בדנוי התוא ריכמש ךרדכ - המימתה הדליה רמת תא ריכמ וניאש ,םימתה
ןונמא :דלונה תא האור ןכ לעו ;ןוצרמ סנואו הפיטחל ןונמא תעצה תא החדת וז יכ ,עדויה
ןתיו - החרוכ לע רמת תא סונאי - הלוקש יתלב הרוצב ביגי ,ודובכב עגפנ ,יביסלופמיאה רענה
רטפיי וז ךרדבו ;המיאתמה העשב ותוחא "תפרח" תא םוקנל םולשבא ידיב הליע הז והשעמב
:5 קוספ :(רתכה לא וכרדב ירקיעה רוצעמה ןמ
(ךל ותגאדב) ךיבא אבו (המרעה ךרד לע) לחתהו ךבכשמ לע בכש :בדנוהי ול רמאיו"
באה דודש השקב ;קנופמו לדוגמ דלי לש תיזירפק המיענב) וילא תרמאו ךתוארל
"יחא םולשבא תוחא" אל ;םתסב) יתוחא רמת אנ אובת :(ךממ עונמל לכוי אל ןחלסה
המ - "םיקולא ךאלמ"כ םכחה - ךלמה לצא דשח לש לצ הלעי אלש ,תאז .ילא ךירבדכ
תא יניעל התשעו (יתארבהל הלוגסכו) ;םחל (ינליכאת) ינרבתו (בדנויו םולשבא םיממוז
ודידל - יתאפרנו) הדימ יתלכאו הארא רשא ןעמל , (ילע בוהאה דחוימה לכאמה) הירבה
לע ,רמת םע תודיחיב תויהל תונמדזהה ול ןתנית וז ךרדב - ןונמא לש ודידלו ;דוד לש
- םהיאושינל דוד תא ,וז ךרדב ,ץלאלו ;הנוצרל ומע בכשל הל עיצהל לכויש תנמ
." (םירבדה תוביסמ "חרוכב" - הרותה תקוחיפ לע םירוסאה
:(6 קוספ) דימו הדימה לע רתי תינכתה תא לקוש וניא יביסלופמיאה םימתה ןונמא
- ךומסבו ןאכ - "ךלמה" ראותה) ךלמה אביו (יופצה יפכו) ;לחתיו ןונמא בכשיו"
הצרעה אלמה ,ןונמא ,ןתפאשה רענה לש וטבמ תדוקנ תא ןייצל אב - ,באה דוד םוקמב
.ותוארל (באלשמ רתוי ךלמל
,ךא ;בדנוי ןושל תא רוסמל דיפקמ) יתוחא רמת אנ אובת :ךלמה לא ןונמא רמאיו
םשב ארוק) תובבל יתש יניעל בבלתו (ולש ונושלב םירבדה חור תא רסומ ,ךשמהב
."הדימ הרבאו (ליעל ותעצהב ,בדנויל עודי היה אלש ,וילע בוהאה לכאמה
: (7 קוספ) ורוכב ונב לש הזירפקל רתענ .המואמ דשוח וניא דוד
תבה ,המימתה רמת לש הטבמ תדוקנ תא טילבהל - ךלמה אל - באה) דוד חלשיו"
ןונמא תיב אנ יכל :רומאל
(םולשבא לש ותיב) התיבה רמת לא (תעמשוממה ,הנמאנה
:תיזירפקה ותשקב תא ,ןווכמב ,טימשמ) הירבה ול ישעו (שושחל המ ךל ןיא) ךיחא
."
("הדימ הרבאו... יניעל בבלתו"
:(8 קוספ) דימ - המואמב דושחתש אלב יאדוו ;תולאש לואשל אלב - תעמשוממ
"היחא ןונמא תיב רמת ךלתו"
האובב ,םנמאו .היבא תשקב רשפ המ תעדל תינרקס ,רשפא ,ךא ;הבילב ששח לכ ןיא)
יא .ותשקב ןיבו ותלחמ ןיב רשק שי יכ ,אופא ,הניבה) בכש אוהו (והתאצמ ותיבל
:(ןוזפיחבו ,דימ ,ךכל
."תובבלה תא לשבתו ויניעל בבלתו שולתו קצבה תא חקיתו"
:(9 קוספ)ש רחאל :התעתפהל םלוא
(האופרל הלוגסכ - ויניעל - תוביבלה תא) וינפל קוציתו (תבחמה) תרשמה תא חקיתו"
("הלוגסה" תא תלקלקמ םירחאה תוחכונ וליאכ ותעד הלגמ) לוכאל ןאמיו -
,הפיקת תוזירפק העונתב ודיב הרוה רשפא .רובידב הרימא אקווד ואל) ןונמא רמאיו
ואציו
(םידשוח רשפאו ;םיהמת :םנמאו) !ילעמ שיא לכ ואיצוה (:הרורב התועמשמש
."וילעמ שיא לכ
תא רבכ גישה יכ ,ותוטיהלב ,ןונמאל ול המדנ - תודיחיב םתויהב - (תלחוימ) העש התוא
האר) "רבדב היולתה הבהא" הבהא ןונמאש) רמת תכפוה ,עדומב אלש ,העש התוא .ושקובמ
תוחא אל ,הבוהא אל) טקייבואל - (הכולמה סכ לא ומודיקל יעצמא - (ז"ט ,'ה תובא יקרפ
:(10 קוספ) הילא וסחיב ,ךליאו ןאכמ ,לחש יונישה ןאכמ ;(השא אלו
ןושל) יאיבה ("םולשבא תוחא" אלו "תוחא" אל :בל לא םשוי) רמת לא ןונמא רמאיו"
(ליעל ויבאל ותיינפב "יתוחא רמת אנ אובת" תמועל ;"םירחאה" לא ומכ - הדוקפ
."ךדימ הרבאו רדחה הירבה
ןומאב וילא סחייתהל הכישממ איה ,ןונמא לצא לחש יונישב השח הניא ,התומימתב ,רמת
:היחא לאכ
אובתו ("םירחאה" תוחכונב 9 קוספ ליעל) התשע רשא תובבלה תא רמת חקיתו"
."הרדחה
(דשח לכ אלל יאדוו ;ששח לכ אלב) היחא ןונמאל
:(11 קוספ)ש העשב :התמהדתל ןאכ םלוא
המומהה רמת ךא ;הרורב תועמשמ תלעב הזיחא) הב קזחיו - לוכאל וילא שגיתו"
,וירבדב ,רענה הל זמור ךכל יא .םירבדה תועמשמ תא סופתל תלגוסמ הניא והשעממ
."יתוחא ,ימע יבכש ,יאוב :הל רמאיו (ותוגהנתה רשפ
הברקה סחי תא ונייצב ;ןוצרמ המכסהל תזמור ,"ימע יבכש" ותעצה ,הכר לוק תמיענב
םיכסהל ,וחרוכ לע ,ךלמה דוד תא וצלאי ,"סנואו הפיטח" לש וז ךרדב יכ ,זמור ,"יתוחא"
. הרותה תקוח ףא לע ,םהיאושינל

היצאוטיסה ץחלב תיתודליה התומימתמ תרענתמ - ןושארה עגרה לש ,םלהה ןמ הרועינ
רענב לפטל ידכ ,השפנ תוחוכ לכ תא רמת תסייגמ - הכותל העלקנ איהש תכבוסמה
.החרוכ לע םג וממז תא עצבל טוהל ,הב קיזחמה ,יביסלופמיאה

הווהמ אלא ,יעגר ירצי ףחדמ תעבונ הניא הב ןונמא תזיחא יכ תספות ,המצע לא הבשה ,רמת
התויהב) יושעה - טקייבוא אלא תשמשמ איה ןיא התרגסמבש ,שארמ תבשוחמ ,תינכתמ קלח
רמת ןיא :ךכל יא .ידעלבה רצעה שרוי תויהל ותפיאש תא חיטבהלו םדקל (ןונמאל האושנ
תרזעל הקעצ וא ,ןונמא לש ותזיחאמ ץלחיהל ןויסינ ומכ - ינטנופס ירטסיה השעמל תספתנ
המרעב - רמת הסנמ ,ןויגהה לש וחוכב הנומאו ,שפנ תוליצא ךותמ .רדחה תא ואציש םישנאה
השעמ תיישעמ ועינהלו ;ךלמ תויהל דתעתמש ימ לש תוירחאה שגר לא תונפל - (תיבויח)
תגאוד תוחאכ - רמת ,אופא ,הנופ העיגרמו המיענ הכר ןושלב .תיפוסה ותרטמב עוגפל יושעה
: (12קוספ) תונותשעה דוביאו תעדה תשלוח לש עגרל (לוכיבכ) ספתנש ימ ,ריעצה היחא לא -
ינוצרל םג) יננעת לא (תגאוד המינב - "יחא" הלמה תא המיעטמ) ...יחא לא :ול רמאתו"
ןכ השעי אל יכ
(קוח ערופל ךפהית ךכבש ןוויכמ ,רבדה ךל יאדכ אל ; ןילותב בכשמב -
הכישממ ןכ לע .עגרנ יכ הל המדנ .הירבד םיעיפשמ דציכ תוארל הקיספמ) .לארשיב
ךלמ תויהל ןווכתמה התא) תאזה הלבנה תא השעת לא (וז הדוקנ השיגדמו רמת
". (...לארשי
לא ,אופא ,הנופ רמת .והוענכש אל םיינויגהה הירבד .ותוחאל חינמ ןונמא ןיא :תאז לכבו
ןמ שואיי ףס לעש הקעז לש המינ הב שי :םאתהב הנתשמ הירבד תמיענ .שוגירבש םירבד
(13 קוספ) :והשעממ ןונמא תא אינהל ןויסינה
החפשל - הכיסנה ינא - ינתכפהו יב ךממז אלמת םא) יתפרח תא ךילוא הנא ינאו"
התא - השאל הז ידמעמב ,ינאשיתש םאו ;שיאמ תאז ריתסהל לכוא אל ,תפרחנ
שיא) םילבנה דחאכ (בשחנ תאז בקע) היהת התאו (םעמ םרומה ךלמה תויהל ןווכתמה
."לארשיב (קוח ערופ ,חור סג ,טושפ
לוקישב .רמתב ותזיחאמ וידי הפרמ וניא ןיידעש ףא ;שירחהל ףיסומ ןונמא .הקספה בוש
דציכ ןיבנ וז ךרד לע קר .רענה לש ושפנב העגראכ םירבדה בצמ תא רמת הכירעמ העטומ תעד
,13 קוספ) האבה המורעה העצהה תא - העוגרו החונינ המינב - וינפל תולעהל ,התע ,הזיעה הז
:(ב
דציכ ,ךרדה תא אצמי ,ךלמכ) ךלמה לא אנ רבד (השדח העצהל החיתפ "התעו") התעו"
."ךממ ינענמי אל יכ
(עודמ הביס האור יניא ;יקוחה ישוקה לע רבגתהל
הפוג לע השחשמ - דימ ריכהל רמת הדמל ,רענה לש ישפנה ובצמ תנבהב ,תילרוגה התועט תא
םירעהל ותקיתשב יכ ,הל ררבתנ העש התוא .ןונמא לש תיביסלופמיאה ותבוגת תא הרשבו
:(14 קוספ) - הנורחאה התעצהבו םינושארה הירבדב וילע
(ותומרל ותוחא רמת ןויסינכ ול הארנש הממ עגפנ אוהשכו) ;הלוקב עמשל הבא אלו"
התא בכשיו הנעיו
(החרוכ לע הסנואל המע קבאנ ;תוחא אלה טקייבואה) הנממ קזחיו
."
(הנוצרל אלש)
קלח הפקז ,תילרוגה התועטב השחש ,רמת יכ ,ונל הארנ .הרזעל תקעוז רמת ןיא ונתעתפהל
.ותוגהנתה לע היחאל חולסלו ןיבהל ,התע ,התייה הנכומו ;התבוחל ,הרקש לע ,המשאהה ןמ
,התע ןכומ אהי ,וממז תא הב עציב ןונמאש ןוויכמ יכ ,בושחל התתפתנ הז ישפנ בצמב
.תינושארה ותינכתכ - השאל הנאשיל ,התשקבל

- ןונמא .ירציה וקופיס לע אבש רחאל תילולימה ותבוגתמ ,דימ הל ררבתיש יפכ ,התעט בושו
הפיטח ךרד לע בוטה הנוצרמ - השאל ךלמה תב רמת תא תאשל ותינכת תוצפנתהמ עגפנ
(15 קוספ) :היפלכ ויתושגר וכפהתה ,סנואו
הבהא(ה) מ (וישכע) האנש רשא האנשה הלודג יכ - דאמ הלודג האנש ןונמא האנשיו"
( - ץפח רתוי וב ול ןיש טקייבוא לאכ רמת לא וסחייתהב - ןכ לע) (הכ דע) הבהא רשא
."!יכל ימוק
(הנוז לאכ - תוסגב) ןונמא הל רמאיו
הסנמ איהש העשב ,םוגמגל רמת תספתנ - הבצמ ןורתפל התינכותב לחש שובישה ןמ תעתפומ
(16 קוספ) ."הנוז"כ הנחלשי אלו "שגליפ"כ ותיבב הנריאשיש ,חאה-אל חאה תא לדשל
ליעלכ - רמול התצר - יחא אנ) לא :(שוגיר בורמ תמגמגמ - חאה-אל חאה) ול רמאתו"
תדוא
(ךבל ןת :הנורגב עלבנ אבה טפשמה לש ןושארה קלחה םג .הלכי אלו - 12 קוספ
(ינתסנאש) תרחא(ה)מ (השאל ינתחקל ןכומ ךניאש) תאזה הלודגה הערה (הלודג יכ)
ינחלשל ימע תישע רשא (איה הלודגה הערה :הקספה רחאל הירבד תא תשרפמ איהו)
."("הנוז"כ)
,16 קוספ) - תקדוצה תינויגהה התשקבל רתענ ןונמא ןיאש קר אל ,רמתל תימוהתה ותאנשב
התוא דישחמ אוהש ךות - הנוז לאכ זובב הילא וסחייתהבש ,אלא - "הל עומשל הבא אלו" (ג
:17 קוספ - (הקעצ אלש הייארהו) וילא הלפטנש ימכ
:(שפנ טאשב) רמאיו ותרשמ ורענ תא ארקיו"
."הירחא תלדה לענו
(הנוזכ) הצוחה ילעמ (ילא תלפטנה) תאז תא אנ וחלש
- רתויב םיענ יתלב בצמב רמת תא ןונמא דימעה ,הרדחה המינפ ,תרשמה רענל ותאירקב
קיסהל ונא םיאשר העש התוא התבוגת לע .סנואה רחאל םידגב תרותס ,םתסה ןמ ,התויהב
:(18 קוספ) העוציב ןיבו ורענל ןונמא תדוקפ ןיב קיספמה בותכה ןמ
ןשבלת ןכ יכ , (םיילגרהו תועורזה תא ריתסמה ,עונצ ןוילע דגב) םיספ תנתכ הילעו"
."םיליעמ
(רותב) תולותבה ךלמה תונב
.ךלמ תבכ השובל הצוחה תאצל הדובכ לע רמת הדמע הז (יתורפס) ןמז חוורמב :רמול הצור
התאצב השעת רשא תא הבשיח - התמוק תא תפקוזו השובל תא הרידסמ הדועב - העש התוא
:(ב ,18 קוספ)ש רחאל םנמאו .רדחה ןמ
,הירחא תלדה לענו , (תואיכ השובל איהו) הצוחה ותרשמ התוא אציו"
;הערק ,הילע רשא ,
(הרודסה) םיספה תנתכו ;השאר לע רפא רמת חקיתו (19 קוספ)
ררועל - תכשוממ הקעז) הקעזו ךולה ךלתו (באכו רעצ תעונתב) השאר לע הדי םישתו
."
(ךלמה תיב רצחו תיבה ינב לכ בל תמושת תא
הילע טימהש "הפרח"ל רצחה ישנא תא - התקעזב - ררועל רמת הקיפסה אלש דע ,םלוא
ץצ - (ונתרעשהכ - שארמ ןנכותמ רבדה היהש אל םא) ירותסמו יאלפ חרואב - ,היחא ןונמא
שגרתמ וניא וליאכ ,העוגר המינב - התעתפהו ;םולשבא היחא ,העש התואב קוידב ,עיפומו
(20 קוספ) :וטיאל הילא הנופ ,התקעזמו היארממ ללכ
ימל לוזלז ךרד - הזה דליה) ןונימאה : (תיטסקרס המינב) היחא םולשבא הילא רמאיו"
ויתויובייחתה תא ,םתסה ןמ ,עדויה) ךיחא (רצעה שרוי רוכבה תויהל רמייתמש
ימיזגת אנ לא ?הזה ןונימאה לגוסמ המל - ?ךתא עשעתשה) ךמע היה (תוירסומה
." (!ךתבוגתב
רובידה קתענ (םירבדה תילכת המ ןיבתש אלב) עראש תא שטשטל היחא ןויסינמ תמהדנ
- ןאכמ .הבוגתב הזרפהה "תמשא"ב העדוהכ הקיתשה תא שרפמ - ותמרעב - םולשבא .היפמ
:(ב ,20 קוספ) הז "םכסומ" םירבד בצממ תשקבתמה הנקסמה - ותעדל
תינויגה ייה ;יקפאתה) ישירחה ,(הפינחמ המינב) יתוחא ,(הנקסמה ןאכמ) התעו"
לשב החפשמה דובכב םוגפל הנובתה ןמ הז ןיאו ,אוה ךיחא ףוס ףוס :תחקופמו
הזה רבדל ךבל יתישת לא (:אופא יתעצה .הזה "ןונימאה" לש תיתודליה ותוגהנתה
." (לוטיב לש העונתב וירבד םייסמ - תשפוטמה ותוגהנתהל)
(םולשבא הל עיצהש יפכ) םינפ דימעהל הלכי אל ,הב השענ תמאבש תא העדיש ,רמת םלוא
ףוס - ןלהל בותכה יוליגכ - היחא םולשבא ומכ) העדויב ."ךמע היה" קר ןונמא היחא וליאכ
"הזה רבדה" יכ ("ותוחא רמת תא הנע רשא רבד לע ןונמא תא םולשבא אנש יכ" - 22 קוספ
,תצלאנ - ,"םידלי קחשמ" קר וניא (14 ,11 ,6 ,ב"י ;11 ,א"י ליעל) (עבש תבו דוד תשרפב ומכ)
('ג ,20 קוספ) ,החרוכ לעב
,הרמ הינוריאבש ,ימ) היחא םולשבא תיב (היח הנמלא) הממשו (הלבא) רמת בשתו"
רצעה שרוי ותויהל ישיאה וניינע תא םדקל ידכ קרו ךא - הכ דע הל עראש המ לכב בסה
." (רוכבה ויחא "ןונימאה" תחת
לא תונפל םא יכ ,הרירבה - ונל הרתונ אל - השקה הבצמב היחא תכימתמ רמת הבזכאתהשמ
יפכ) ערא רשאל התסרגל ןימאי - "םיקולאה ךאלמ"כ םכחה באה יכ ,החינה רמת .היבא דוד
.הקעצ אל המ םוש לע תנתונ איהש רבסהלו ;(ליעל ונראבש

לע ליטמ הז רופיסש לצב ךלמה שחה ?ןונמא תודוא רמת לש הרופיסל דוד ןימאה םאה
תושעל לוכי אלשמו ,רמת לש התסרגל ןימאה דוד יכ ,הארנ ךומסב אבומה ןמ - ?םולשבא
:(21 קוספ) .רמת תקעצ יא בקע רצונש בצמה לשב - םולשבאל אלו ןונמאל אל - המואמ
"דאמ ול רחיו (רמת "תסרג"ו ןונמא "תסרג") הלאה םירבדה לכ תא עמש דוד ךלמהו"
רצוי ילוא) םולשבא לע אל סועכל תורשפא ול ןיאבו ;הרצונש היצאוטיסה לע סעכתנ
לש הרוקיב תא רשיא ותומימתבש לע :ומצע לע סעכתנ - ,(הנברק) ןונמא לע אלו (היצאוטיסה
רחאל ,דוד .(...םולשבא לש המורעה ותינכתל ףתוש ,ונוצרב אלש ,השענו) ןונמא תיבב רמת
.שירחהל םא יכ ,הז הרקמב ,לוכי אל ,עבש תב תשרפ

םולשבאו ןונמא
,ותיבב "הממוש" רגסיהל התוא וצלאבו ;ךלמה רצחב המוהמ ררועל רמתמ וענומב - םייתניב
חרוכמ תעבונ רמת תוגהנתה יכ ,בושחל "םימתה" "ןונימאה" תא תולשהל םולשבא חילצה -
החלשנ יכ) ותסרג תא ץמאל אלא הרירב ,התע ,הל ןיא סנואה תעשב הקעצ אלשמ :תואיצמה
"הנק" הזו ;םולשבא היחאל רפסל "הצלאנ" - בשח ךכ - וז הסרג .(וילא הלפטנש וינפ לעמ
.התוא

ןונמא תבוגתב ןהו ךלמה דוד תבוגתב ןה ,ןונמא אצמ ,םירבדה ינפ תא וז ותכרעהל רושיא
רחיו - הלאה םירבדה לכ תא עמש דוד ךלמהו" (21 קוספ) :ערא (םתכרעהל) רשאל רמת יחא
הרפיס אלש רשפא :אברדא !השע אל המואמו - (ליעל וניארש יפכ) ומצע ןיבל וניב - "דאמ ול
תסרג תא "תונקל" דודל םג היה חונ םייתניבו ;המ ןמז רובעכ אלא הל עראש לע דודל רמת
בצע אלו" :(םיעבשה חסונ י"פע) ךשמהב בותכה רמוא ןכ לע .ןונמא לא רמת לש תולפטיהה
."אוה ורוכב יכ ובהא יכ ונב ןונמא חור תא

קוספ) ךשמהב בותכה ירבדכ - תולפטיהה תסרג תא הרשיא ץוח יפלכ םולשבא תוגהנתה םג
תמאבש לע עדי אל ,לוכיבכש ,םושמ - "בוט דעו ערמל ןונמא םע םולשבא רבד אלו" :(א ,22
;ןונמא לש םירבדה תיאר קרו ךא יהוז יכ ,ונל ריכזמ רפסמה םלוא .רמתו ןונמא ןיב ערא
תוגהל הליעה תא םולשבא ומצעל רצי וכות יכותב .םינפ תדמעה ךא וז התייה תמאב וליאו
אוהש ןוויכמ - הילע עדיש ,סנואה תויצאוטיס תא ורצויב - הכולמה סכ לא וכרדמ ןונמא תא
:(ב ,22 קוספ) בדנוי תועצמאב התוא ןנכת
"ותוחא רמת תא הנע רשא רבד לע ןונמא תא (ובלב) םולשבא אנש יכ"
דימעה ותמרעב :אברדא .םולשבא לש תינוציחה ותוגהנתה יפ לע ךכ לע עדי אל ןונמא ךא
רמת תודוא לע ןונמא ץיפהש ,("הלאה םירבדה לכ") רופיסל ןימאה וליאכ םינפ םולשבא
אוה וליאכ דשח לכ וב ררועל אלש םולשבא רהזנ ןונמא םע "תרשופה" ותוגהנתהב .ותוחא
דע םימי םייתנש םולשבא ןיתממ - ול ינייפואכ - הבר תונלבסב .ורושאל עראש תא עדוי
ותמיזמ תא ,עצבמו ,םולשבא ןנכתמ ,וישכע קר .וגומנ וינפמ ןונמא תוששח לכ יכ ,חוטב היהש
(23 קוספ) :ןונמא תא תימהל
ארקיו - םירפא (רה) םע רשא רוצח לעבב םולשבאל םיזזוג ויהיו םימי םייתנשל יהיו"
".ךלמה ינב לכל
(8 ,ה"כ ,א"מש האר) (זגה גחל) םולשבא
יכ ,(ותמרעב) ותעידי םע - ותוחכונב אוה ףא ודבכל "ךלמה" לא םולשבא הנופ העש התוא
םולשבא עיצי הז םירבד בצמב .(הנידמה שארכ ויתויובייחתה לשב) וז הנמזה החדי ךלמה
(ךלמה תוחכונ לש) הז דובכ ריבעהל - ולצא דשח לכ ררועיש אלבו ןונמאל ופינחהב - ךלמל
:(26-24 םיקוספ) :ןונמא רוכבה ויחא (לוכיבכ) "רצעה שרוי"ל
.ךדבע םע וידבעו ךלמה אנ ךלי ךדבעל םיזזג אנ הנה :רמאיו ךלמה לא םולשבא אביו"
םולשבא לא ךלמה רמאיו .
(אוהש לכ דשח ררועל אלב - הבר הדהאבו סומינ ךותמ)
.(חרוטל ךילע היהנ) ךילע דבכנ אלו ונלוכ ךלנ אנ לא !ינב לא .(תיהבאו הכר המינב)
אלא) תכלל הבא אלו - (ןורחאה רעשש יפכ - תאז לכבו ;םולשבא) וב (ריצפה) ץורפיו
לש העיתפמה ותעצה האב ןאכש אלא) .והכרביו (הדירפו םולש תוכרבב קפתסה
לוכי ךניא םא) אלו : (וישכע עתפל ולצא ץצ הז ןויער וליאכ) םולשבא רמאיו (:םולשבא
(ךמוקמב) ונתא אנ ךלי (ילואו - "אלו" לש תועמשמב "אלו" וא ;ביתכה יפל - אובל
." (הבר הפונחב) יחא ןונמא
- (רמתו ןונמא תשרפב םולשבא לש וקלחב חוטב וניאו דשוחה) דוד לש תינטנופסה ותבוגת
יעינמל דוד לש ויתוששחל זמור) "!?ךמע ךלי המל :ךלמה ול רמאיו" :ףיקתו בידא בוריס
,יולגב ודשח עיצהל לכוי אל (הדעו םע לבק) דוד יכ עדויה ,םולשבא םלוא .(םולשבא תשקב
דודל התייה אלש דע - "םולשבא וב (ריצפה) ץורפיו" (א ,27 קוספ) - דוד לע ץוחלל ךישממ
ןיב תורקל לולעש המ ינפמ ,ומצע תא חיטבהל הסנמ אוהשכ - ,ותשקבל רתעיהל אלא הרירב
:(ב ,27 קוספ) ןורחאה לא תוולהל ךלמה ינב לכ תא וצלאב ,ןונמאו םולשבא
."ךלמה ינב לכ תאו ןונמא תא ותא חלשיו"
חור רוקב - םולשבא לש תשרופמה ותדוקפב עצבתמ תינכתה לש (ךבוסמ תוחפה) אבה קלחה
:(28 קוספ) ןופצמ תפיקנ אלבו
בוטכ אנ ואר :רומאל וירענ תא םולשבא וציו (ךלמה התשמכ) - התשמ םולשבא שעיו"
ןונמא תא וכה םכילא יתרמאו ןייב
("יחא" וראות תא ,ןבומכ ,טימשה) ןונמא בל
העודי הניאש ףא - הז השעמל הבוט הביס שי) וארית לא - ותא םתמהו (חא-אלה)
(םכנודא) יכנא יכ אולה (:םולשבא םתוא דדועמו ךישממ - יתוירחא לע רבדה .םכל
רשפא - םתוא דדועמו ףיסומ) ליח ינבל ויהו וקזח .םכתא (יתוירחאו יתדוקפב) יתיווצ
."
(ויחא תא חוצרל הדוקפה עמשמל םתוא תזחואש המהדתה םושמ
(29 קוספ) ותדוקפ יפ לע קר עצבתנ רבדה - בותכה שיגדמ - םנמאו
"םולשבא הווצ רשאכ ןונמאל םולשבא ירענ ושעיו"
.(ותוחא תפרח תמקנ :והשעמ יעינמ תא םהל הליג רשפא)

העומשה הצופנ ,םוקמב הרצונש הלהבהו ,ןונמא חצר תובקעב :(םולשבא הפצש יפכ) התעמ
םיקוספ) .באה ךלמה ינזואל עיגת יכ גאד ןונמאש העומש ;ךלמה ינב לש ילאטוט חבט רבד לע
:(30 - א ,29
ךרדב המה יהיו (םדועב רבכ ךא) ;וסניו ודרפ לע שיא ובכריו ךלמה ינב לכ ומוקיו"
הכה :רומאל
(גאודה באה) דוד לא האב (תמזגומה) העמשהו (יכ ןונמא ,רבתסמכ ,גאד)
."דחא םהמ רתונ אלו ךלמה ינב לכ תא םולשבא
,ןיפיקעב ,יארחא ומצע שחש ,ךלמה .השעת יכ הווק םורעה ןונמאש תא התשע העומשה ןכאו
םשכ) םולשבא לא ןונמא תכילה תא רשיאו ובל תוששחל עמש אלש םושמ - ערא רשאל
קוספ) תוקומע ושפנ תא ואכידש םשא תושגרל ספתנ - ,(ןונמא לא רמת תכילה תא רשיאש
:(31
וידבע לכו ;הצרא בכשיו וידגב תא ערקיו (םירבדה תוירחאב אשונה) ךלמה םקיו"
."םידגב יערק
(וילע) םיבצינ (ה)
יפכ) ןורחאה לש "וער" בדנוי - םולשבא לש שארמ ךורדתה יפ לע - לצנמ הז השק ישפנ בצמ
,דוד תיבב ,ןכומו ךורד אלא - התשמה םוקמב חכונ וניא ,ןווכמב ,ןכ לעש ;(ליעל ונרעש רבכש
:(33-32 םיקוספ) םולשבא יניעב "הנוכנה" היצרופורפב םירבדה תא דימעהלו ועיגרהל
(3 קוספ ליעל וניארש יפכ - "דאמ םכח שיא בדנויו") דוד יחא העמש ןב בדנוי ןעיו"
ךלמה ינב םירענה לכ תא
(הזרפהב) ינדא רמאי לא : (העיגרמו החונינ המינב) רמאיו
ירבדכ - "'וכו ךלמה ינב לכ תא םולשבא הכה" יכ ןוחטיבה ןיינמ ;םיתיממה) ותימה
;אוה תומ תב ןכ ,תמ אלא ;חצרנ הכוה אל) תמ ודבל ןונמא (לכה ךסב) יכ (...העומשה
,השירדו הריקח רחאל וב תושעיהל היה ךירצש תא ול תישע אל ךלמכ התאש רחאלו
הריקח רחאל - ותעדל) םולשבא יפ לע יכ (רמת יחאכ ותבוח תא אלמל םולשבא ץלאנ
,לוכיבכ ,זיעמ בדנוי ןיאו זמור - לעילבה ןב תא תימהל - הבוחה) המיש התייה (השירדו
."ותוחא רמת תא ותונע םוימ (ויבא ינפל ךלמה ןב לע תאז רמול
ןיב עראש לע רצחה ישנא לצא תודשח ויה םא .םלהב םלוכ .םירבד תא בדנוי קיספמ ןאכ
דועו ;ךלמה ינפל הטובו היולג הכ הרוצב םתולעהל זעה אל שיא ,םדבל םתויהב ,רמתו ןונמא
תמאה תא ,העש התוא ,דוד עדי ,ליעל ונתרעשה ינפלש ,ןוויכמו - !המשאה תא וילע ליטהל
.שירחהל םא יכ וז העשב ,אוה ףא ,לוכי אל - רמת יפמ

םירבדה תא דימעהל ידכ (םולשבא לש המורעה ותינכת יפ לע) בדנוי לצנמ הז םירבד בצמ
תא םקונה ,םולשבא וליאו ;ואטחב - תמ ,ודבל ,ןונמא :הנוכנה היצרופורפב (ןונמא חצר)
;(33 קוספ) ןוצרמ תולג שנועב תאשל ץלאיי ,ותוחא תפרח
לכ רומאל (הגאדו הדרח אלמתי לא) רבד ובל לא ךלמה ינדא םשי לא (הנקסמה) התעו"
וב עגפש ימ וליאו) ;תמ ודבל (לעילבה ןב) ןונמא (...לכה ךסב) םא יכ - ותמ ךלמה ינב
. "םולשבא חרביו
(ושפנ לע טלמיהל ,םירבדה תובסמ חוכב ץלאנ ןידכ
(34 קוספ) הנתינ םרט ךלמה תבוגתו - ורבד הלכ ךא - בדנוי
".רהה דצמ וירחא ךרדמ םיכלה בר םע הנהו אריו וניע תא הפצה רענה אשיו"
:(35 קוספ) העש התוא
ןכ ךדבע רבדכ ;ואב ךלמה ינב הנה :(ימצע קופיס לש המינב) ךלמה לא בדנוי רמאיו"
."היה
,"םיתמה תייחת" לע החמש לש יכבב - ותמרעב םולשבא הפצש יפכ - תמייתסמ הנומתה
(36 קוספ) :ןונמא לש ותומ תחכשבו
וכביו םלוק ואשיו (המהדתו תושגרתה בורמו) ,ואב ךלמה ינב הנהו רבדל ותלככ יהיו"
."דאמ לודג יכב
(תושגרתה בורמ) וכב וידבע לכו ךלמה םגו (החמש ברמ)

םולשבאו דוד
תכרדהב) "םכחה" בדנוי וב עטנש ,םדאה תושגר שיאה דודב ורועינ תושגרתהה םותב םלוא
ןגה רשא) ונב םולשבא תחירבב בסהש ימכו ;ורוכב ןונמא תומל םרגש ימכ - ("םורעה" ןונמא
עגעגתיו ;םולשבאמ וקוחיר לע ,אופא ,רעטצי באה דוד .(ויחא ידי לע האמטנש ותוחא דובכ לע
:(39-37) השרפה םויסל םיבותכה ירבדכ - דואמ וילא
לבאתיו (רשאכ) רושג ךלמ (ומא יבא) דוהימע ןב ימלת לא ךליו חרב (רבכ) םולשבאו"
חרב םולשבאו
(ונבש רחאל םלוא ;רושגב היה אוהש) םימיה לכ (!םולשבא) ונב לע
לא תאצל ךלמה דוד
(שפנ) לכתו - ,םינש שלש (רבכ) םש יהיו - רושג ךליו (רבכ)
ןוויכמ רתויבו ;ויפלכ םשאה תושגר לשב ןכו ,וילא םיעוגעג בורמ - ונב) םולשבא
."תמ יכ ןונמא לע םחנ יכ
(םייתניבש
באכ יקנ וינפלמ אצוי אוהשכ - רמתו ןונמא תשרפב ויבא לע םירעהל םולשבא חילצה ךכ
האר) האנו םכח ןבכ וילא ול ויהש םייעבט הבהא תושגר לע ףסונש ,אלא ;דוע אלו ;ךלמכו
ויפלכ ויהש םשאה תושגר תותובעב םולשבא לא דוד רשקנ התעמ - (26-25 ,ד"י ןלהל
.וז השרפב עראש לכ לשב

אוהש דע - ויבא לע םירעהל םולשבא חילצמ (ט"י-ד"י םיקרפ) ןלהל הז דציכ ןיבנ וז ךרד לע
תא דוד הלות ,ויבאב דרמתמ םולשבאש רחאל םגו ;עראש לכ לע ול חלוסו םילשוריל וריזחמ
,ברקה ברע ,םירשה תא דוד הווצמ ןכ לע .ריעצה רענל ןתיל חילצה אלש ךוניחב - וב רלוקה
ינב" :באה - ךלמה קעוז ותומ רבד ול עדונשמו ;"םולשבאל רענל יל טאל" :םעה תוחכונב
לטונ דוד :רמול הצור ."!ינב ינב םולשבא ,ךיתחת ינא יתומ ןתי ימ !םולשבא ינב ינב !םולשבא
לשכנ ,ותרכהלש םושמ ,רבתסמכ ,תאזו ;םולשבאל ערא רשאל תוירחאה לכ תא ומצע לע
תכנחמה הביבסה תריציב - ךלמכ ודיקפת תוביסמ חרוכב רשפא - םוקמ אוהש הזיאב
יפכ - ןובנו םכח אלא ,טנגירטניאו םורע היהי אלש :רצע שרוי לש ולודיגל התואינה תנווכמה
.איבנה ןתנ לש תיכוניחה ותעפשהב לדגתנש ימ ,המלש היהישםויס
רופיסה תא םינייפאמה םיווקל םיקקזנ ונאשכ - םולשבאו לאומש ,ןושמש תודוא םירופיסב וננויע
תקסועה ,תיארקמה תיתורפסה הריציה לש תוילאוטקאה תא ,ונל הארנ ךכ ,הארה - יארקמה
םירופיסב - "םדאה לש תיכוניחה תכסמב הביבסהו השרותה" ןיינע ןוגכ) םדאה םוחתמ םיאשונב
.וננמז ןב םדא לש וניינע לאו ובל לא רבדל םייושעה ,(ל"נה


רמאמה תליחתל הרזח