יארקמה רופיסה לומ ינרדומ ארוק

טררא ןסינ ר"ד

מ"שת "דמח הדשב" ךותמ

:ןכותה

יארקמה רופיסה לש םינייפאמה :המדקה
(ז"ט-ג"י םיטפוש) "רוביג"ה ןושמש ירופיס .א
('ג-'א א"מש) םינושארה לאומש ירופיס .ב
(ג"י ב"מש) רמתו ןונמא רופיס .ג
םויסיארקמה רופיסה לש םינייפאמה :המדקה
- ?הז ןיינע דוס והמ ,יארקמה-רופיסב ןיינע םדא-ינב ינוילימ םיאצומ תורוד האממ הלעמל הז
ןב םדא ברקב הטילקו האירק התוא ךפוהש והמ ?וז ןימוי-תקיתע הריצי לש שבוכה החוכ והמ
?וננמז

םיווקב "ינרדומ" אוהש ,יארקמה-רופיסה לש וביט תנבהב ןומט ולא תולאשל הנעמה
:ותוא םינייפאמה םיירקיעה

םחישב ,(השולש דע םיינש) םיטעמ םירוביגש ,תיזכרמ האידיאב דקוממ רופיסה
.התוא םיאטבמו םימלגמ ,םלעופבו

לע) םייח םישנא אלא (תחא תיזכרמ הנוכת םיגציימה) "םיסופיט" םניא םירוביגה
.תוהדזהל רשפא םמע - (םתדיריבו םתיילעב ;םהיתוערגמו םהיתולעמ

המדקהב םיאבומ עקר-ירואית) םייחרכה םיטרפ םומינימב תובצועמ תויומדה
.שובלה וא םינפה-רתסלק רויצב םוצמצ ;(םירוביגל) םיראתב טועימ ;(רופיסל

אללו היצקפסורטניא אלל ;הירבד ךותמו הישעמ ךותמ - תומדה תוהמ לע םידמוע
.היצזיגולוכיספ

יכילהת ;םירוהרההו הבשחמה לע יטרקנוקה השעמה תאצרה תפדעה ןאכמ
.םחישו םירוביגה ישעמל דעבמ םיפקתשמ - חורה יבצמו הייגהה

תובישחה ןאכמ ;תושחרתהה תא תמדקמ - חורה יבצמו השעמה תאובב - החישה
.הריתיכ הרסח :הלמ לכ לש

"שימגה" לעופל הבורמ תובישח - םימצמוצמ (לעופו םש יראת) םיראתהש םוקמב
.םינמזב "קחשמ" תרשפאמ (ךופיהה 'ו) ףצרה 'ו ;ארקמה ןושלב

םישקבתמ ,םיארוקה ,ונאו ;'דכו תומגמ ,ךרד ינויצ ,ןיינב ינבא ונל עיצמ רופיסה
.ולוכ הנבמה תא ,ונחור תועצמאב ,םהיפ לע תונבל

תיטמגרפה (תינתאנה-תיטסירולקלופ תורפס וז ןיא) תיביסנטניאה הביתכה
.(םירעפה יולימ" ךרד לע) "ןיטישה ןיב" האירק ונמעמ תעבות - (תיתמגמה)

תכסמ תא החירבמה ("המגמה") האידיאה .המצעל הדיחי וניא יארקמה רופיסה
ידוחייה ועמשמ תא דדובה רופיסל תנתונ ,הפיקמ הדיחיל םיכומסה םירופיסה
.("רסמה")

רמאמה ךשמה