ארקמל הרומל םילשורי

ץיבוקרב קחצי

1 'סמ ןויליג ז"נשת ,דמח הדשב


רשקב רופס ןיא תוידומיל תויוליעפלו רויסל ,ןוידל ,ןויעל ,דומילל ןמזמ םרוג הווהמ םילשורי םוי
.ונריעל

הנושארה ךרדה :תוירקיע םיכרד יתשל דומילה יכרד תא קלחל ןתינ תינכותו תיטקדיד הניחבמ
הירוטסיהב ,היפרגואיגב ,ארקמב םילשורי :ןוגכ .המוקמב הנילפיצסיד לכב ןויעו דומיל ,לופיט
.ירנילפיצסיד-ןיב ,יעוצקמ ןיב ,יביטלרוק קוסיע איה תרחאה ךרדה .הזב אצויכו

.ארקמב םילשורי :אוהו ,םירומאה םימוחתה ןיבמ דחא םוחתב קוסעל שקבמ ינא םיאבה םירבדב
תובקעב אבה ,בחרומה ןוידה לש לאנויצרה תא ארקמל הרומה ינפב איבהל איה םירבדה תמגמ
דומילה ךילהתב ,תונושה תותיכב ךרד אוצמל ןתינ דציכ תואמגוד רפסמ טרפלו ,ןמזמה םרוגה
לש ויתותע ןיאש ללגב ,םהב םיקסוע ןיא ללכ ךרדבש םיטביה ףיסוהל ,קימעהל ,ביחרהל ףטושה
.ויניע לומ דמוע קפסהב ךרוצהו ,וידיב הרומה

עצומה תא בלשיו קימעי ,ףיסוי ,ביחרי ,ך"נתה יקרפ לש ליגרה דומילה ידכ ךות ,הרומהש יוצר
.הז רמאמב

תא ביחרהל יוצר םיאשונ וליא לעו תובישח שי המל ךרד הרומ ונל שמשל לוכי אבה ל"זח רמאמ
:םילשורי תודוא ןוידה
'הל יכ ,ותחונמ קשמדו ךרדח ץראב 'ה רבד אשמ" (א 'ט הירכז) הדוהי יבר שרד וב אצויכ"
ןב יסוי יבר ול רמא ,לארשיל ךרו תומואל דח אוהש חישמ הז ,"לארשי יטבש לכו ,םדא ןיע
,ץראו םימש ילע ינא דיעמ ,םיבותכה תא ונילע תיועמ התא המל ,יברב הדוהי :תיקסמרוד
,'ותחונמ קשמדו' םייקמ התא המ ,ול רמא .ךרדח ומשש םוקמ םש שיו קשמדמ ינאש
ותחונמ ןיאו ,'ותחונמ קשמדו' רמאנש ?קשמד דע תעגמ תויהל םילשורי הדיתעש ןיינמ
םייקמ התא המ ,ול רמא ,'דע ידע יתחונמ תאז' (די ב"לק םילהת) רמאנש ,םלשורי אלא
ינא המ ,ול רמא .המוקממ זוזל הדיתע ןיאש ,ול רמא ,'הלת לע ריע התנבנו' (חי 'ל הימרי)
הלעמל תיבה בסומ יכ תועלצל הלעמל הלעמל הבסנו הבחרו' (ז א"מ לאקזחי) םייקמ
תבחרמ תויהל לארשי ץרא הדיתעש '...הלעמל תיבל בחר ןכ לע תיבל ביבס ביבס הלעמל
םידיתע םלשורי ירעשו הלעמלמ הבחרו הטמלמ הרצש וז הנאתכ הידדצ לכמ הלועו
ינפ הפוצ ןונבל לדגמכ ךפא' (ה 'ז םירישה ריש) רמוא אוה ןכו ,קשמד דע םיעיגמ תויהל
היעשי) רמואו ,'ותחונמ קשמדו' :(א 'ט הירכז) רמאנש הכותב תונוחו תואב תוילגו ,'קשמד
וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו' (ג-ב 'ב
".'וגו םיבר םימע וכלהו :רמואו .םיוגה לכ
,ןויער אלא ילפיצינומ חטשב תמקוממה ריעה קר הניא םילשורי יכ םידמל ונא ולא ל"זח ירבדמ
.המודכו תיקולא ריע ,גשומ

הניא איה המ ינפמ ,הבושח הכ םילשורי םא :העודיה הלאשה הלוע הז ל"זח רמאמ תמועל
תישארב) "םלש" זמרב קר האב הרכזהה הרותב תרכזומ איהש םוקמ לכ ?ללכ הרותב תרכזומ
םירבד) "הלחנ" ;(ב"י םירבד) "'ה רחבי רשא םוקמה" ;(די ,ג ב"כ תישארב) "הארי רה" ;(חי ד"י
.(ב"י

םילשורי .(1)ליק הדוהי ר"ד איבמ ןהמ המכל םוכיס .םיבר תומוקמב אוצמל ןתינ ךכל תובושת
ריעה לע המחלמב תוחוכ זכרל םימעה ןמ עונמל ידכ ,'ה רחבי רשא םוקמכ הרותב העבקנ םרט
שקבי טבש לכ רשאכ ,םילשורי לע חוכיוה תא םיטבשה ןמ עונמל ידכ וא ,(םיכובנ הרומ ם"במר)
.ותלחנב םילשורי תא

641 אלמה המשב םיבותכו םיאיבנב איה תרכזומ ,הרותב םילשורי לש הרוכזיא יא תמועל
רשעו האמ קר תרכזומ ,לארשי תכלממ תריב התיהש ,ןורמוש .םימעפ 850-כ םייוניכבו םימעפ
.םימעפ

ךלמ קדצ ינדא רשאכ ,םילשורי לש אלמה המש תא הנושארל םיאצומ ונא ('י קרפ) עשוהי רפסב
ינדאש ךכ לע תעדה תא תתל ןיינעמ .עשוהי דגנ המחלמל םיכלמ העברא דוע ץבקמ םילשורי
זא" רמאנ בי קוספ 'י עשוהיב .עשוהי דגנ המחלמל ףסאש םיכלמה ראש ןכו ירומא היה קדצ
"...לארשי ינב ינפל ירומאה תא 'ה תת םויב 'הל עשוהי רבדי

דעומב ריעל סנכנ יסוביה .יסוביה ידימ םילשורי תא שבכ דוד .ירומאה היה םילשוריב יחש םעה
םיבשייתמ םניא ןימינבו הדוהי טבשש הדבועה רואל ,ירומאה תסובת רחאל הארנכ ,רתוי רחואמ
.שאב הולעהו הושבכ הדוהיש רחאל ריעב

:םילשורימ יסוביה תא ושירוה אל הדוהי יכ םיאצומ ונא ו"ט עשוהיב
"...םשירוהל הדוהי ינב ולכוי אל םילשורי יבשוי יסוביה תאו"
:ח 'א םיטפוש רפסב תאז תמועל ךא
."שאב וחלש ריעה תאו ברח יפל הוכיו התוא ודכליו םלשוריב הדוהי ינב ומחליו"
:אכ קוספ קרפ ותואבו
."...ןימינב ינב ושירוה אל םילשורי בשי יסוביה תאו"
.םוקמה ןאכ אל לבא הבחרהב קוסעל שי ?"ושירוה אל עודמ" הלאשב

אלו םש בשי ,ריעב זחאנ יסוביה לבא ,וחילצה ןכא המחלמב חצנל :איה םירבדה תנווכש ינבשוח
היה ןוחצנה .ברח יפל םוכהש םגה םושירוה אל ןכל .ריעב תבשל ןימינבו הדוהי ,םיטבשל ןתנ
.המחלמב וכוה ויבשויש חטשב הבישיב יוטיב ידיל אב אל ךא הכרעמה הדשב

אוה רשאכ רבדב קוסעל ה-ד התיכב הרומל תונמדזה וזו ,וז השרפב ןייעל ביחרהל םוקמ שי
קרפ םיטפוש רפס תא דמלמ אוהש העש 'ט התכב הרומל וא 'א קרפ םיטפוש רפס דומילל עיגמ
.ארקמב םידומילה תינכת האר .תיביסנטניא הרוצב 'א
. ב"י-'ב תותיכב הארוהה תעשב ןתינ ןהב תויונמדזהה תפמ תא הרומה ינפב סורפל ינוצרב
םילשורי תודוא הבחרה בלשל

.ארקמה תארוהמ קלחכ "רבטצמ אשונ" לע (2)םידומילה תינכתב םירבדמ ונא :שיגדהל בושח
:11 דומעב לשמל ךכ

לש םיוסמ דבור דמליי ןושארה רוזחמב .רבטצמה אשונה לע הדימלה ךילהתב שגד םשוי 3.9
האר) תיביטלרוקה הדימלב ,ב"י-א"י תותיכבו ,ינשה רוזחמב ףסונ דבור דמליי ויבג לעו ,אשונה
.םיוסמה אשונה לש רשפאה לככ םיבר םיטביה ונחביי ,(אבה ףיעסב טוריפ

:8 דומעב ןכו
דח דומילב הצמתמ וניא םידומילה רמוחש םושמ ,תוירוזחמה ןורקע תא תבייחמ תינכתה 2.1
:עבקנ ךכיפל .םיפסונ םיכרעו םינכת טולקל דמולה לגוסמ םינשה םעש םושמו ימעפ
.'ו-'א תותיכב דמליי הרותב ןושאר רוזחמ .1
.ב"י-'ז תותיכב דמליי ינש רוזחמ .2
.'ז-'ד תותיכב דמליי םינושאר םיאיבנ לש ןושאר רוזחמ .3
.א"י-'ט תותיכב דמליי םינושאר םיאיבנ לש ינש רוזחמ .4

:יתעצה יטרפ הלאו

ביחרהל ןתינ וב םוקמה
התיכה
:תישארב רפס
כ - חי ד"י קרפ
טי - א ב"כ קרפ
ב-א
אשונב הבחרהב קוסעל הרומה לוכי ,םילשורי תרכזנ וב שרופמ םוקמ ןיא תומש רפסבש ינפמ
סנכהל ילבמ תאז ,שדקמל ןכשמה תא הוושמ אוהש ךות ,ןכשמה יקרפ תארוה תעשב ,םילשורי
.הבחרהלו םיטרפל
ג
:עשוהי רפס
'י קרפו 'ט קרפ
:םיטפוש רפס
'א קרפ
ד
:ארקיו רפס
םויב הדובעה רדס תארוהב .שדקמה תינבת תמועל ןכשמה תינכתב האוושה ךורעל ןתינ
.ינש ,ןושאר שדקמל ןכשמב הדובעה ןיב תוושהל רשפא םירופיכה
.שדקמל םירושק םלוכ המהב רשעמ ,רוכב ,ןיכרע ז"כ קרפב
:םיטפוש רפס
.'א קרפ
:לאומש רפס
,בונ ,הליש:ב קוסעל תונמדזה אוה םילשורי לש המש רדעה אקוודו ןיידע הרחבנ אל םילשורי
.'דכו הלודג המב ,ןועבג
ה
:םירבד רפס
'ה רחבי רשא םוקמה :ב"י קרפ
םילגרה :ז"ט קרפ
.דועו (הכ 'ג) "ןונבלהו הזה בוטה רהה" השמ ירבד
:לאומש רפס
.םילשוריל ןורבחמ הלוע דוד
ו
:םיכלמ רפס
.ןועבג 'ג קרפ תמועל 'ח-'ז םיקרפ ;המלש ןינב
ז
:הימרי רפס
.ןברוחה תעבו ןברוחה ינפל
:הימחנו ארזע ירפס
.לבבמ הבישה רחאל
יכאלמו הירכז ,יגח ירפס
.ינשה ק"מהיב תיינב
ח
:תישארב רפס
.ב"כ ,ד"י םיקרפ
:היעשי ,לאומש םירפס
שדקמה ביבס תואובנה
'ב ,'א םיקרפ
.ז קרפ חקפו ןיצר לש רוצמה
י
:םירבד רפס
.דועו ,ז"ט קרפ םילגרה ,ד"י קרפ ,ינש רשעמ ,ב"י קרפ :'ה רחבי רשא םוקמה
:םיכלמ רפס
.תיביטלרוק ךרדב דומלל ידכ םיכלמ רפס םע םירבד רפס תא בלשל ,םכסל תונמדזה
בי-אי

,תוליבקמ תותיכב םירומ תצובק וא ,הרומה .תובר תויונמדזהה יכ תוארל ןתינ ליעל רומאה ןמ
לצוני ונתושרל דמועה רצקה ןמזהש ידכ דומילה תא ןנכתל םינמזומ ולוכ םירומה רדח ילואו
.םידמולה ןעמל רתויב הליעיה ךרדב

.הכ דע רומאה תא לעופה לא חכה ןמ איצוהל דציכ ,תואמגוד ןלהל

םילשוריל הלוע דוד
:םידמול ונא ג - א 'ה 'ב לאומשב
."לארשי לע ךלמל דוד תא וחשמיו ...ורמאיו הנורבח דוד לא לארשי יטבש לכ ואוביו"

לע ךלמל דוד תא לארשי יטבש לכ םיחשומ ןאכ .הדוהי יטבש לע ןורבחב דוד ךלמ וז הרימאל דע
הלוע אלא ןורבחב ראשנ וניא ,ךלמל םהילע היהיש םעה תשקב תא לבקמ דוד .ולוכ םעה
.(ו) "ץראה בשוי יסביה לא םלשורי וישנאו ךלמה ךליו" :םילשוריל
:(ו) "...םיחספהו םירועה תא ךריסה םא יכ הנה אבת אל :רמאל דודל רמאיו"
םירוויעה .ללכ אבומ ןיינעה ןיא י"הדב הליבקמב ?םיחסיפהו םירוויעה םה ימ ?דודל רמא ימ
ןורא תאלעה ןכו דוד לש ותכלמה תרכזומ ב ג"י - טל ב"י 'א י"הדב ?ויהמש רכד ןאמ םיחסיפהו
.(ו 'ה 'ב לאומש) וירבד ולאו םירבדל סחייתמ ארקמ תעד שורפב ליק הדוהי ר"ד .'ה

.םישוריפה וב וברו םומע רוביד - םיחסיפהו םירוויעה
םיחסיפו םירוויע וליפא םיסוביה תעדלש ,הקזח הכ התייה הדוצמהש :שרפ ארזע ןבא םהרבא 'ר
.(ק"דר לצא ושוריפ אבוהו) 'המחלמל ךתוא ארינ אל' :השוביכ תא עונמלו הילע ןגהל םחוכב היה
םייניע ייוקל המוחה לע ודימעהו םירעשה תא ודעב ורגס' והיתתמ ןב ףסוי בתכ רבכ הז ןיעמו
סנכהלמ והוענמי הלא םומ ילעבש ורמאו ,ךלמה לע גיעלהל ידכ ,םומ ילעב ראש לכו םילגרו
.(231 טילש 'דהמ ,יעיבש 'ס ,'תוינומדק') 'םהיתומוח םצעב םנוחטב ךותמ תאז ושע םהו ,(ריעל)
םהב עגפל זעיש ימ לכ תא וללקו ,םיחסיפו םירוויע המוחה לע ולעה םיסוביה :רחא שוריפ
.(3)םהיחלושבו
םה םג ,םיחספו םירוויע קר ריעב וראשי וליפאו ןורחאה שיאה דע ךכ םחלנ ונלוכ :רחא שוריפ
.(םכח 'ע) דודב םחלהל ומוקי
.םירוויעו םיחסיפ וילייחל םיארוקו דודל םיגעול םה :רחא שוריפ
הזה רבדהש םשכו .םירוויעה תאו םיחספה תא אפרת םא אלא ונתוא חצנל לכות אל :רחא שורפ
.ריעה לא אובתש ענמנה ןמ ןכ ,ענמנ אוה
אלו םהילגר ...וארי אלו םהל םיניע...') הרז הדובע ימלצ לע 'םיחספהו םירועה' תא ושרד ל"זחו
,םיסוביל וניבא םהרבא עבשנש העובש תירב הבותכ התיה םהילעש ,(4)(ז-ד וטק םילהת .'וכלהי
םייתח םה הז יפלו ,(ול א"רד יקרפ) יסובי ריעמ שרוי וערז ןיאש ,הלפכמה תרעמ תיינק םע
.(5)םיסובי םה (םהרבא ימיב ןורבח יבשוי=)
.(6)(י"שרב םירבדה ואבוהו) ויה םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לש וערזמ הלא םיסובי :רחא שרדמ יפלו
לעבו םיבותכה וב ורציק ךכיפלו ,לארשילו דודל הלודג תונג םושמ הז רמאמב היה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
םייסו .הנה דוד אובי אל :אוה ךכ םיסוביה ירבד תועמשמ ,רמולכ .ללכ ואיבה אל םימיה ירבד 'ס
.הנה אובת אל :חתפש המב בותכה

תא ושקיבו דודל םיטבשה ונפ רשאכ :תפסונ הדוקנ םילגמ ונא םימיה ירבדל האוושהה ןמ
םהל תורכיו" (ג ,'ה ,'ב) לאומש רפסב :ךכ םירבדה ורמאנ ,ולוכ םעה לע ךלמ תויהל ותמכסה
ונקלא 'ה ןמו ,בוט םכילע םא ...םע דיוד ץעויו" (גי 'א) י"הד רפסב וליאו "...תירב דוד ךלמה
"...הצרפנ

אל ךלמה דוד .תניינעמ הדוקנב תעגל תונמדזה ןאכ שיש ינבשוח ?תפסותה לש הרשיפ המ
לחה .רבדה היה 'ה תאמש חוטב היהש וא 'ה לש ותמכסה תא לביק םא אלא רבד השע
:קוספה ךשמהבו "...ונלצי אוה ...ונלצה רשא 'ה ..." (זל זי 'א לאומש) .תילג דגנ ותמחלמב
'ה םשב ךילא אב יכנאו..." (המ ז"י 'א לאומש) יתשלפה לא ורבדבו ."ךמע היהי 'הו ךל..."
בותכה רמוא םש .םעה ןיינמ :אוהו דחא ןפוד אצוי םירבדל .ותוכלמ ימי לכ ךרואלו "...תואבצ
.(א ד"כ 'ב לאומש) "...דוד תא תסיו" שרופמב

ינש אורקל ,רועישל הנכהכ ,םידימלתה ןמ שקבנ .תורוקמה ינש תא םידמולה ינפב איבנ התיכב
ןיבהל תנמ לע תונשרפב רזעיהלו הנושהו הוושה תא אוצמל ,תרתוכ םהל תתל ,הלא םיעטק
לאומש ןיב בולישה ןורקיעל תפסונ םעפ םידמולה תא סינכת וז הדובע .םהל הריהנ הניאש הבית
ןכ ומכ .םינוש תומוקמב הז תא הז םימילשמ םיבותכהש ךכ לע ודמעיש ידכ תאז ,םימיה ירבדו
תאז ןבומכ .ןיינעל םירושקה ,םיפסונ תורוקמ רתאל םהילע םלש רופיסל עיגהל ידכ יכ ודמלי
.(17 הרטמ 20 'מע םידומילה תוינכתב האר) םידמולה לש םתמרב בשחתהב

ורכזיו םיטפושב ,עשוהיב ונייעי םידימלתה .השבכנ םרט םילשוריש ךכב הרומה חתפי התיכב
,'ה ןורא היה ןכיה ,הנשה ודמלש ,לאומש רפסב ואצמי ןכ ומכ .יסוביה תא ושירוה אל לארשי יכ
.םילשורי וז "הלחנה לא"ו הליש וז "החונמה לא" ב"י םירבדל י"שר ירבדב ורכזיו

.לאומשב רומאה ןיבל י"הדב רומאה ןיב לדבהה תא םושרנ ןוידה לש אבה בלשב

ב ג"י - טל ,ב"י 'א א"הד
ג-א 'ה 'ב לאומש
...הלא לכ
לארשי יטבש לכ ואביו
הנורבח דוד לא
ץעויו
...ורמאיו
'ה רמאיו

,םילדבהה םימייק עודמ היהת הלאשהו (תיבה ירועישב ומשרנ רבכש) םילדבהב חתפי ןוידהו
,'ה הווצמ רשא תא השוע אוה דוד ייח ךרוא לכל דציכ הרומה םהל הארי ןאכ ?םתועמשמ המ
שקבמ אוה רשאכ יכ ןלהל וארי םידימלתה .'ה תא ףתשמ אוה וירבד לכב ,'ה תא לאוש אוה
"ךמע 'ה יכ השע ךל ךבבלב רשא לכ" דימ בישמ אלא 'ה תא לאוש וניא איבנה 'הל תיב תונבל
.(ג 'ז קרפ 'ב לאומש)

ויה ימ ררבל יואר ןויד ידכ ךות .יסוביה ידימ םילשורי שוביכב קוסעיו ליגר היהי דומילה ךשמה
תא ריזחהל ךכבו ,ליק הדוהי ר"ד לש ושורפב ליעל ואבוהש םישרדמל סחייתהל יואר .יסוביה
.תישארב רפסל דמולה

יפ לע םילשוריל ןוראה תאלעה :אוה יזכרמה אשונהשכ םיקרפה רדס יפל היהי דומילה ךשמה
.םיבותכה רדס

םילשורי יאשונב דומילה תבחרה םשל רזעהל הרומה לוכי ןהבש ןוידל תודוקנ רפסמ ןלהל
.ארקמב

:המלש ימיב םילשורי
לש ילהנימ זכרמכו הכולמ ריעכ ,ימואלו יתד זכרמכ םילשורי לש התומד תא בציע המלש
תרתוכה תלוג .(א 'ה ,'א םיכלמ) "םירצמ לחנ" דעו (תרפ) "רהנה ןמ" הערתשהש ,הכלממ
תיב ונמנ הז לולכמ םע .דיוד ריעל ןופצמש הגספב םינבמ לולכמ תמקה התייה ריעה ןיינבב
"םש טופשי רשא אסכה םלוא" ורכזנ ךלמה תיב לולכמב (א 'ז) ךלמה תיבו (חל-זל 'ו) שדקמה
.(ב 'ז) "ןונבלה רעי תיב"ו (ז 'ז)

,תינכת יפ לע הלהנתה היינבה .םינושה םינבמה תמקהל םיקינפ םיחמומב עייתסה המלש
םוקמו ךלמה בשומ םוקמ ודרפוה היפ לעש) הירוס ןופצב הכלממ ירעל תינייפוא התייהש
המלש .(ד"כ 'ט) ותשא ,הערפ תבל תיב הנב ,ןכ ומכ .(תרצובמהו תסלכואמה ריעה ןמ שדקמה
ביחרהש הארנ .(וט,'ט ;א,'ג) "ביבס םילשורי תמוח" תא הנב אוה .התוא רציבו םילשוריל גאד םג
.(דכ 'ט) אולימה תא הנב ןכו ,הקיתעה המוחה תא קזיחו

יוטיב .הדרפתנ אל בושש ,תחא הליבחב דיוד תיבו שדקמה תיב ,םילשורי ורשקנ המלש ימימ
.(ח ,א םיכלמ) תיבה תכונח לגרל המלש תליפתב שי ךכל

.המידקמ הלאשב קוסעל ןתינ ןבומכ .היתונויערו הליפתה תא חתנל םידמולה ןמ שקבל ןתינ

בכיעו ההשה עודמו ?המבב בירקה ללכב עודמ .ןועבג המבב בירקהל לארשי לכ םע ךלה המלש
?תיבה תא תונבל ויבא וצ תא חכש םאה ?(א 'ו 'א םיכלמ) םינש עברא שדקמה תיינב תא

אוצמל וסני םידמולה .תולאשה לע בישהל ידכ ןהב שיש תורעשה המכ םיאיבמ ונא ךשמהב
ןיב ןוידכ ,תיב ירועישכ תושעל רשפא םידימלתה לש תוטבלתהה תא .תובושתה תא םמצעב
רחביש םיכרד דועו תורעשה אוצמל תוסנל דימלת לכל הלטמכ ,רועישה תחיתפב םידימלת ינש
תולבוקמה ונחבי םה התיכבו םהיתורעשה תא םידמולה ולעי וב ןוידל המדקהכ תאז לכ .הרומה
.ונודי ןהבש תודוקנ עיצהל לוכי הרומה םג .אל םא ןה

הל ואצמיו םתעד תא ועיביש ךכ ידיל םידימלתה בור תא איבהלו דומילה תא ןווגל האב וז תוליעפ
.הב וסנתי םידימלתהש יוארש ,הבושח ארקמ דומיל ךרד - ןיכומיס

תוחוכה לכ תא תעלוב הזכ רידא ףקיהב היינב .םיישעמ םילוקישו םיבוכיעמ רבדה עבנ ילוא
הקזחתהו השבגתהש ינפל ,תע םרטב הב ליחתהל רוסא .םיימואלה םיבאשמהו םיינוגראה
.הנידמה דבאת הללגב אמש ,הכלממה

םולחב הכז הלש המכחה .םימיאתמ םיישפנ תוחוכו םירושיכ הז בלשב המלשל ורסח ילוא
רבדמב ןכשמה תיינב .שדקמה תיינבל םג אלא תוכלמל קר אל יחרכהו בושח יאנת התיה ןועבגב
.הזה לודגה לעפמה תא עצבל לגוסמ היהו ,תיקולא המכחב הכז לאלצבש רחאל קר הרשפאתה
המכחב םיהלא חור ותא אלמאו ,הדוהי הטמל רוח-ןב ירוא ןב לאלצב םשב יתארק האר"
.(ג-ב א"ל תומש) "הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו
:היינבה תא רשפיא ךכבו םריח לש תינכטה ותמכח םע תיקולאה ותמכח תא בליש המלש
שיא ויבאו ילתפנ הטממ אוה הנמלא השא ןב .רצמ םריח תא חקיו המלש ךלמה חלשיו"
,תשחנב הכאלמ לכ תושעל תעדה תאו הנובתה תאו המכחה תא אלמיו תשחנ שרח ירצ
.(וט-גי 'ז ,א םיכלמ) "ותכאלמ לכ תא שעיו המלש ךלמה לא אוביו
יתכלממה והשעמ יכ ןייצל רשפא .שדקמל רשקב הפקשה ילדבה ויה המלש ןיבל דוד ןיבש רשפא
לכ דמעמב ןוראה תא דוד הילא הלעה הססבתה וזשמו ,םילשורי שוביכ היה דוד לש ןושארה
שקיב ולו ,לודג סקטב תולעהל רהימ ותואש 'ןוראב' דחא רבדב זכורמ דוד יכ הארנ .לארשי
.םימלוע תיב תונבל

.הלעמלמ םלועה לא תדרויה הניכשלו ןוראל תיב לע אלא רבוד אל דודל ןתנ ןיב תוניידתהה לכב
תעב ,ותריטפ ברע וליפא .ורכזנ אל - םהילע הברקההו הרונמה ,ןחלושה ,חבזמה - הדובעה
'א י"הד ןכו טי ב"כ 'א םימיה ירבד) הדובעה תא דאמ דוד עינצה ,ןיינבה השעמל תויחנה ןתנש
.םלועב ותניכשו ומש ועבקיי ובש ,'הל תיב תמקהב ןיינעה תא דקימו ,(אל-חכ ג"כ

לכ םע ,ןועבגב 'ה ןכשמ תא שורדל היה ךלמכ ןושארה לודגה והשעמ .הנוש שגדה המלש לצא
:לארשי להק
(א 'ב י"הד ד 'ג 'א םיכלמ) "אוהה חבזמה לע המלש הלעי תולע ףלא"

.ןכשמה םע המלש התע השע ןוראה םע דוד השעמכ

:התנתשה תיבה תרטמ םג
דימת תכרעמו םימס תרטק וינפל ריטקהל ,ול שידקהל יקלא 'ה םשל תיב הנוב ינא הנה"
ירבד) "לארשי לע תאז םלועל ,וניקלא 'ה ידעומלו םישדחלו תותבשל ,ברעלו רקבל תולעו
.(ג 'ב 'ב םימיה
תא םריחל הלגמו המלש ךישממ ,יוגה םריח לש וינזואל ךכ וחסונ םירבדהש רמואה רמאי םאו
:הלודגה ותליפתב הבחרהב שריפ התואש ,תימינפה ותוטבלתה
תיבה יכ ףא - ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה ,ץראה לע םיהלא בשי םנמאה יכ"
.(זכ 'ח 'א םיכלמ) "יתינב רשא הזה
:ןורתפה תא המלש ןייצ ,םריחל ובתכמב ,ןאכ
.(ה 'ב 'ב םימיה ירבד) "וינפל ריטקהל םא יכ ,תיב ול הנבא רשא ינא ימו"
רשא שדקה ילכ לכ תאו דעומ להא תאו ןוראה תא" וילא הלעהו שדקמה תא המלש ךנח רשאכ
לביק ה"בקהו ,הליפת תיבכ תיבה דיקפת תא ותליפתב שיגדה ,(ה 'ה 'ב םימיה ירבד) "להאב
:רמאו ,המלש לש הז וחוסינו ותליפת תא
.(בי 'ז 'ב םימיה ירבד) "חבז תיבל יל הזה םוקמב יתרחבו ךתלפת תא יתעמש"
הלעתו עקבתש הליפת תיבל ול היהי אוהש ,תיבב םדאה השעמש ןווכתה המלש םג ,םנמא
ולדג ,הניכשה הרוש םהילעש םיבורכה ןכ לע .הלעמלמ הניכש תארשהל ופוסב איבי ,תומוהתמ
.(גי-י 'ג 'ב י"הבד ,זכ 'ו 'א םיכלמ) שדקמה עקרק לע ובצינ םהו תומא רשע היה םהבוג ,ומצעתהו
:דוד תשיג תבוטל הרואכל ועירכה םימכח
המלש דיתעש תולוע ףלאמ ,ינפל ללפתמו דמוע (דוד) התאש תחא הליפת ילע הביבח"
.(ל ףד תבש) "ינפל תולעהל ךנב
.'ז התיכב ידמ םדקומ אוה הזכ ןויד .א"י התיכב ךרעיהל לוכי תומוקמה הארמ לע הזכ אשונב ןויד
.הכ דע ודמלש תונושה תועידיב עייתסהל םילוכיו תואטבתה ידיל םיעיגמ םידימלתה הזכ ןוידב

םילשורי לע בירחנס רוצמ
לע בירחנס רוצמ אוה הליגרה הארוהל רבעמ העיריה תא ביחרהל ןתינ וב םוקמל תפסונ אמגוד
.םילשורי

:תורוקמ
זל ט"י - גי ח"י 'ב םיכלמ
גכ - א ב"ל 'ב םימיה ירבד
בל - דכ 'י ,די - א ב"כ ,חל ז"ל - א 'ל והיעשי

:ארקמל ץוחמ תורוקמ
:ס"הנפל 701 תנשב םילשוריל בירחנס עסמ

לעו ,המוח ירע ,תורוצבה וירע ששו םיעברא לע - ילועל ענכנ אלש הדוהי שיא והיקזחל רשאו
תושובכ תוללוס תרזעב ,ןתוא יתדכלו רוצמ יתמש - ןהיתוביבס רפסמ ןיאל תונטקה םירעה
המוחב םיצרפב ,המוחל תחתמ הריתחב ,םילגר ליח תורעתסהב ,המוחל םישגומ םירכב ,רפעמ
ןטק ,שפנ םישימחו האמו ףלא םייתאמ ללשכ םשמ יל יתאצוה .תומלוסב וא הצירפ יניזרגבו
והיקזח תא וליאו .רפסמ ןיא דע ןאצו רקב ,םילמג ,םירומח ,םידרפ ,םיסוס ,השיאו שיא ,לודגו
וריע רעשמ האיציה תאו םיטלשמב ותוא יתמסח .בולכב רופיצכ ותוכלמ ריע םילשוריב יתאלכ
לבלצלו ןורקע ךלמ ידפל ,דודשא ךלמ תתמל יתתנו וצראמ יתערק ,יתזזב וירע תאו .ונממ יתענמ
יתפסוה ,הנשב הנש ידמ םלושמה ,םדוקה סמה לע .וצרא םוחת תא יתנטקה ךכו הזע ךלמ
אוהו ,ותוא םמה יתוכלמ דוה ארומ זלה והיקזח .וילע ןתוא יתלטהו יתונובר תונתמו סמ תחנמ
ריע םילשוריל איבהש ,ולש רחבנה ליחה תאו 'ברוא'ה אבצ תא יתלשממ ריע הונינל ירחא חלש
,ףסכ רכיכ תואמ הנומשו בהז רכיכ םישולש םע דחי :הרזעל ול ויהיש ידכו הקזחל ידכ ותוכלמ
,םיליפ רוע ,ןש יפוצר ןעשמ תואסיכ ,ןש תוטימ ,תולודג םדוא ינבא ,רחבומ ךופ ,תובוט םינבא
,ןמגרא עובצ רמצ ,תלכת עובצ רמצ ,ןתשפ ידגב ,םינועבצ ידגב ,עורכשאו הנבה יצע ,םיבהנש
רוגח תונויגפ ,ןוירש ידגב ,םיחמר ,םיניגמ ,תובכרמ ,לידבו הזנורב ,לזרב ,תשוחנ םייושע םילכ
,תונגנמו םינגנמ ,וישגליפ ,ויתונב םע דחי ,רופס אלל קשנ ילכ - םיצחו תותשק ,לזרב םייושע
.יל תודבעתשהה סקט תכירע םשלו סמה םולשת םשל ילא רגיש וחילש תאו

:בירחנס ירבדב רומאל תוליבקמ םיאצומ ונא ארקמב
תורצבה הדוהי ירע לכ לע רושא ךלמ בירחנס הלע היקזח ךלמל הנש הרשע עבראבו"
תא ילעמ בוש יתאטח :רמאל השיכל רושא ךלמ לא הדוהי ךלמ היקזח חלשיו :םשפתיו
םישלשו ףסכ רככ תואמ שלש הדוהי ךלמ היקזח לע רושא ךלמ םשיו ,אשא ילע ןתת רשא
ץצק איהה תעב .ךלמה תיב תורצואבו 'ה תיב אצמנה ףסכה לכ תא היקזח ןתיו .בהז רככ
"רושא ךלמל םנתיו הדוהי ךלמ היקזח הפצ רשא תונמאה תאו 'ה לכיה תותלד תא היקזח
.(זט-גי ח"י ,'ב םיכלמ)
ןכו הל ט"י - זי ח"י 'ב םיכלמב רומאכ םילשורי תעינכ תא שרדו תאז לכב קפתסה אל בירחנס
רומאכ םינפ תשובב רוזחל וילע היהו ודיב ולע אל םירבדה םלוא .ז"ל ,ו"ל םיקרפ והיעשיב
.חל-ול ז"ל היעשיבו ,זל - הל ט"י 'ב םיכלמב

האוושה היהת ןוידה תמר רשאכ ,םיכלמ רפס דומיל תרגסמב 'ז התיכב ןה םירבדב קוסעל ןתינ
.בירחנס עסמל םלוכב הנווכה םאה ןוידו תורוקמה ןיב

םילהתב ,זי קוספל י"שר :ןוגכ םיפסונ תורוקמ ףרצלו רתוי בחר טביהב קוסעל ןתינ א"י-'י תותיכב
לע רבדמ ב"כ קרפ יכ שרדמה ןמ עמשמש אכת היעשיב א"כ קרפל ינועמש טוקלי .ג"ע רומזמ
.ןברוחה

האר ,םימיה ירבדל ,םיכלמ ןיב בותכה ןושלב םילדבהה רבדב ןוידה תא ביחרהל ןתינ ןכ ומכ
תועמשמ אוצמל ןתינ ןהב תודוקנ רפסמ רחבי הרומה .149-144 'מע (7)ארקמב תוליבקמ
רבדב תורעשה תולעהלו םילדבה אוצמלו ןייעל הנכה תדובעכ שקבל רשפא .ינושל תוביסו
.םינוש םירבדה המלו המ לע ןויד ךרעיי התיכב .ינושל תוביסה

ןויצ תביש ימיב םילשורי
.םילשורי ןברוח לע ודמלי וב הימרי רפסב 'ח התיכב קוסעל םירומא םידומילה תינכת יפ לע
בוש תעב התארנש יפכ םילשורי תא תוארל ובושיו ,הימחנו ארזע תא ודמלי הנשה ךשמהב
.םיטעמ אלא ורזח אל בושל תללוכ תושר הנתינש תורמל .לבבב הנשה םיעבש תולגמ וניתובא
:תואבה תופמה תועצמאב הימחנ ימי לש םילשורי םע ןברוחה ינפלש םילשורי תא תוושהל יאדכ


הניינב שדחמו הלוע הימחנ רשאכ םילשורי

שדקמה ןברוחל הכומסה תעב םילשורי

ימיב לארשי ץרא לש ןושארה שוביכל האוושהב ןויצ תביש תעב הרקש המל תעדה תא תתל יואר
.עשוהי

ובש לבבמ םילועה ,השדח ץרא ושבכ רשא םירצמ יאצוי תמועל :היה לבבמ האיציב שודיחה
.ןושארה תיבה ימיב םהב ויחו ורג ,םהיתובא וא םהש תומוקמ םתואל ,תרכומ ץראל ,םצראל

םירבדהו ,(כ ,א"ל הימרי) "הלא ךירע לא יבש" ,והימרי תאובנ המייקתנ ,לבב תולגמ ןויצ תבישב
."וריעל שיא ,הדוהיו םלשוריל ובושיו" :המוד ןונגסב םיזמרנ

תונברקה תברקה שודיחו חבזמה תיינב
םילשוריב רשא 'ה תיב רוכזיאמ הלועש יפכ שדקמה תיב תיינבל ןוישרה תא הנתנ שרוכ תרהצה
"םלשוריב רשא םיקלאה תיבל"ו (ג) "לארשי יקלא 'ה תיב" ,(ב) "םלשוריב תיב" - םימעפ שולש
תיב תא ןביו"ו (ב) "םלשוריב תיב ול תונבל" :תיבה תיינב לע הרזחה ןמ הלועש יפכ רקיעבו - (ד)
.(ג) "'ה

המלשל דוגינב ,שדקמה תיינבב ולחה אלו (ב 'ג ארזע) חבזמה תיינבב ולחה ,ןויצ יבש ואב רשאכ
:(טי 'ה 'א םיכלמ) שדקמה תא תונבל שקיבש
"...יקלא 'ה םשל תיב תונבל רמא יננהו"...
שפחמ המלשש העש ,בכ 'ח קרפב קר רכזומ חבזמה וליאו
"...להק לכ דגנ 'ה חבזמ ינפל דמעיו"
תורעשהמ תורעשה תולעהל םידימלתה ןמ שקבל .לדבהל םיעינמה תלאשב קוסעל םוקמ שי
.תונוש

,ןועבגב בירקה םעה ןכאו תומבב בירקהל היה רתומ המלש לצא יכ איה ךכל הביסהו ןכתיי
הנבנש רחאל ירשפא וניאש רבד ,שדקמב חבזמה תיינבל םדוק ,תונברקב קוסעל ולכי ךכיפל
ידכ שדקמב ומוקמב חבזמ םיקהל הליחת ושקיב ךכיפל .תומבב בירקהל רוסיא שיו תיבה
אצמי תופסונ תובושת .שדקמה תיינב תא ומילשה ןכ ירחא קרו תונברקה תברקהב ליחתהל
ןברוח זאמ .םילשורי הללכמה תאצוה ןהכה .ש תאמ הימחנו ארזע רפסל הרומל ךירדמב הרומה
.שדקמה תיב תוברוח וילעו ,םמש תיבה רה היה םינש ןתוא לכב .הנש 50-כ ורבע ןושארה תיבה
תוברוחה וכפה תובר הכ םינש ךשמב םילשורי לש ףרוחה ימשגלו תוזעה תוחורל הפישחה בקע
תורשפא התייה אל ןכלו ,לודג עצבמ קפס ילב היה םקוליס .רפאו רפע לש םייקנע םישוגל יאדווב
ןייע היינבה יכילהתב ינשו ןושאר תיב ןיב תופסונ תואוושה .שדקמה תיב תיינבל דימ תשגל
.58-57 םידומע ל"נה הימחנו ארזעל הרומל ךירדמב

םוכיסל
קפס ןיא .ליגרה דומילל רבעמ םילשורי יאשונב ארקמה דומילב הקמעה בלשל ךרד ונעצה
ואובי תופסותה .ויניע תוארכ תופסות לוקשי הרומ לכו "שדחו האר הזכ" רדגב םה םירבדהש
קפסהב ועגפי אלו ,םידומילה תינכת יפ לע רידסה דומילה ןובשח לע ואובי אלש יאנתב קר
.םידומילה תנשב ןנכותמה:תורעה


.נ"שת טבש ןיתעמש - ליק הדוהי ר"ד .1

תאצמנ תינכתה .ג"נשתה ,םילשורי ,ד"מה ךוניחב ב"י - םידליה ןגמ ארקמב םידומילה תינכת .2
.הז רתאב םג

הדועתמ ותרעשהל היאר איבהו ,237-236 'ע ,ארקמה תוצראב המחלמה תרות ,ןידי 'י .3
ואר :ורמאיו שרחו תרוויע םהינפל וגיציו' ראשה ןיבו ךלמל םינומא תעובש לש סכט הבו ,תיתח
,רוויע והושעי :םתללק וילע אובת ,הכלמהו ךלמה לע הער שורחיש ימ לכ שרחו תרוויע הנה
.ותחפשמ תאו ופט תאו ותשא תאו ,ותוא ודימשי ,שרחכ והושירחי ,רוועכ והורוועי ,שרח והושעי

םלצהו ,תשחנ ייושע םיחסיפו םירוויע ימלצ שממ ןאכ ויה ול קרפ רזעילא יברד יקרפ יפל .4
תומדב םלצהו (א זכ 'רב ,'תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו') וניבא קחצי תא למס ,רוע תומדב
:שריפ ה אי א"הדל י"שרל סחוימהו .(בל םש ,'וכרי לע עלצ אוהו') וניבא בקעי תא למיס חסיפ
ךותמו םירויעה םע םחליהל ךלמל אוה יוזב יכ ועדי יכ ...ריעה רעש ינפל םיחספו םירוויע ונתנו
...דוד םהמע םחלי אלו בושי ךכ

ךיבא ,ינענכה ץראמ ךיתדלמו ךיתרכמ םלשוריל...' :ג זט 'חי הוושה ,םיסובי = םייתח יוהזל .5
םילשורי יבשותמ היה הירוא םג .ירומא ןנובאו תיתח ןכמא ה"מ םש ןכו ;'תיתח ךמאו ירמאה
'ארקמ תעד' דוע 'יעו דוד ידי לע השוביכל המדק ריעב ותבישיש רשפאו (ו-ג א"י 'ב לאומש)
.םש 159 הרעהבו גס וט עשוהיל

,(וכק ןמיס ,ל אכ תישארבל רשכ מ"רל 'המלש הרות'ב אבוה) 'הלפאה רוא' שרדמ יפלו .א .6
.(םש 'יע) םיתשלפ ךלמ ךלמיבאו םהרבא ותרכש תירבל רכז ,לזרב לש תושבכ עבש םש ודמע
יתשלפ טבש לש ויונכ אוהש ,(גכ ח"י עשוהי) םיועה םשב םוקמ םלשורי תביבסב ונאצמו .ב
ןיב והשלכ רשק םג שיש רשפאו .(םש 'ארקמ תעד'ב הארו ג ג"י עשוהי ;גכ 'ב םירבד) ןומדק
םינפ לכ לע .(גי 'י 'רב) םיתשלפה יבורק םיחתפנה םע ,ןימינבו הדוהי לובג לע 'חתפנ ימ' םשה
דוע הארו .סובי = םלשורי תא שבכש רחאל דימ המחלמל דוד לע ולע םיתשלפהש איה הדבוע
.י"שר לש ושוריפ לע קלוחה א"ע י הטוסב ץנאש תופסות

.םילשורי ,אטרכ - ארקמב תוליבקמ .7