תוברתהו ךוניחה דרשמ
תיגוגדפה תוריכזמה
ארקמה תארוה לע חוקיפה
יתד יתכלממה ךוניחב
יגוגדפה להנימה
םידומיל תוינכתל ףגאה

ארקמ

יתד-יתכלממה רפסה תיבב םידומיל תינכת ב"י-'א ,ןג

ג"נשת םילשורי ,םידומיל תוינכתל ףגאה ידי לע הנכוה

 

םיניינעה ןכות
תינכותה ירבחמ
המדקה
אובמ
דוסי תוחנה
תינכתה ןוגראל תונורקע
הארוהה ןוגראל תונורקע
דומילה יקרפ תריחבל תונורקע
תידומילה תרגסמה
םידלי ןג
ידוסיה רפסה תיב
הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח
ך"נת ירועיש תרגסמל ץוחמ תוליעפ
תויכוניחה תורטמה
ב"י-ןג :ארקמה תארוהל דומילה יאשונ
א התיכ-ןג - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ב-א התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ג התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ד התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ה התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ו התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ז התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ח התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ט התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
י התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
א"י התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס
ב"י התיכ - הארוהה יכרדל תורעהו טרופמ סוביליס

:ופתתשה יתד יתכלממה רפסה תיבב ארקמה תארוהל תינכתה תדעווב
ר"וי - ץרפ יברעמ ר"ד
ג"נשת תנשמ ר"מפמ - השילב ףסוי
ב"נשת תנשב ר"מפמ - קאמ לאננח ר"ד
א"נשת תנש דע ר"מפמ - ןייטשריופ לאומש 'ר
ד"מ ארקמ תווצ זכרמ - גרבנזור עשוהי
ל"כת חקפמ - ןהכ דמלמ םימחר
א"פמ - םיקילא םיסינ
א"נשת-ט"משת םינשה ןיב ד"מ ארקמ תווצ זכרמ - ןהכה לאומש 'ר
ד"מ ארקמ תווצ - ץיבוקרב קחצי ברה
ןוטיב הכלמ
ג"משת תנש דע 'ו-'א תווצ זכרמ - טדימשדלוג המלש
םיובלטיט המחנ
ןהכ הנימ
ךבילרק לאונמע
דלווצרוש תימלוש

:ופתתשה ט"כשת תנשב השגוהש הנושארה העצהה תנכהב
שאר בשוי - רוצילא הדוהי 'פורפ
יעדמ ץעוי - ירואמ והיעשי ר"ד
ח"משת תנש דע ארקמ תווצ זכרמ - ןוסנרהא 'צ לאפר ר"ד
גרבנזייא הדוהי ר"ד ברה
םחנמ-ןב םיקילא רמ
ישקב ריאמ רמ
ןמסורג םהרבא 'פורפ
סדה קחצי ברה
ל"ז ןמדירפ 'ב םייח ר"ד

תינושל הכירע - ןושש ןונמא
הכירע - ץיבוקרב קחצי ברה
הכירע - גרבנזור עשוהי
ץועיי - ןוסנרהא 'צ לאפר ר"ד

אבה קרפה ארקמב םידומיל תינכת ןכות ך"נת ןכות