תוכנית הלימודים במקרא

מבוא

תכליתה של תורה "וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה, למען תירא את ה' אלקיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו..." (דברים ו', א-ב). ברם תלמוד תורה כשלעצמו גם הוא מצווה. בזה מתייחד לימוד תורה משאר הלימודים.
חשיבות נודעת לניסוח המטרות דלקמן, שכן הן עשויות לשמש תדריך לברירת החומר ולקביעת דרכי הוראתו נוכח ההיקף הרב של ספרי המקרא וקשיי הוראתם.


הפרק הבא         תוכן תכנית לימודים במקרא