המינהל הפדגוגי
האגף לתכניות לימודים


משרד החינוך והתרבות


המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת המקרא
בחינוך הממלכתי דתי

תכנית לימודים מקרא

גן, א'-י"ב בבית הספר הממלכתי-דתי

הוכנה על ידי האגף לתכניות לימודים, ירושלים תשנ"ג

תוכן העניינים:
מחברי התוכנית
הקדמה
מבוא
הנחות יסוד
עקרונות לארגון התכנית
עקרונות לארגון ההוראה
עקרונות לבחירת פרקי הלימוד
המסגרת הלימודית
המטרות החינוכיות
נושאי הלימוד להוראת המקרא: גן-י"ב
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - גן-כיתה א
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה א-ב
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ג
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ד
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ה
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ו
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ז
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ח
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה ט
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה י
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה י"א
סיליבוס מפורט והערות לדרכי ההוראה - כיתה י"במחברי התוכנית:

בוועדת התכנית להוראת המקרא בבית הספר הממלכתי דתי השתתפו:
ד"ר מערבי פרץ - יו"ר
יוסף בלישה - מפמ"ר משנת תשנ"ג
ד"ר חננאל מאק - מפמ"ר בשנת תשנ"ב
ר' שמואל פוירשטיין - מפמ"ר עד שנת תשנ"א
יהושע רוזנברג - מרכז צוות מקרא מ"ד
רחמים מלמד כהן - מפקח תכ"ל
ניסים אליקים - מפ"א
ר' שמואל הכהן - מרכז צוות מקרא מ"ד בין השנים תשמ"ט-תשנ"א
הרב יצחק ברקוביץ - צוות מקרא מ"ד
מלכה ביטון
שלמה גולדשמידט - מרכז צוות א'-ו' עד שנת תשמ"ג
נחמה טיטלבוים
מינה כהן
עמנואל קרליבך
שולמית שורצוולד

בהכנת ההצעה הראשונה שהוגשה בשנת תשכ"ט השתתפו:
פרופ' יהודה אליצור - יושב ראש
ד"ר ישעיהו מאורי - יועץ מדעי
ד"ר רפאל צ' אהרנסון - מרכז צוות מקרא עד שנת תשמ"ח
הרב ד"ר יהודה אייזנברג
מר אליקים בן-מנחם
מר מאיר בקשי
פרופ' אברהם גרוסמן
הרב יצחק הדס
ד"ר חיים ב' פרידמן ז"ל

אמנון ששון - עריכה לשונית
הרב יצחק ברקוביץ - עריכה
יהושע רוזנברג - עריכה
ד"ר רפאל צ' אהרנסון - ייעוץ