תוכנית הלימודים במקרא

סיליבוס מפורט מלווה בהערות לדרכי ההוראה
כיתה י"ב

תורה
דברים

בכיתה זו יילמד המשכו של ספר דברים. פרקים נבחרים מתוכו יילמדו בדרך קורלטיבית (כמו בכיתה י"א). ראה לעיל סעיף 3.10 וכן סעיף 8.

אקסטנסיבי אינטנסיבי קורלטיבי
  כ"א    
  כ"ב השבת אבדה
פריקה וטעינה
שמות כ"ג (ד)
שמות כ"ג (ה)
  כ"ג-כ"ד    
  כ"ה עמלק בראשית ל"ו (יב, טז), שמות י"ז, במדבר י"ג (כט), כ"ד (כ), שופטים ו', ז', שמואל א' א' י"ד (מח), ט"ו, כ"ח (יח), ל"א
  כ"ו ביכורים וידוי, ביעור מעשרות במדבר י"ח דברים י"ד
כ"ז-כ"ט   ברכה וקללה ויקרא כ"ו, דברים י"א (נו), כ"ג (ו), יהושע ג', ד',
  ל' התשובה נחמיה י"ג (ב), יחזקאל ל"ג, תהלים ע"ט
ל"א      
  ל"ב "למען שמו" קידוש ה' - חילול ה' האזינו, השירה "לולי כעס אויב אגור" - רמב"ן ל"ב (כ"ו) שמות ל"ב, במדבר י"ד (יא-נה), יחזקאל כ', ל"ג, ל"ו (טז-לח), תהלים ע"ט
  ל"ג הברכה בראשית מ"ט
  ל"ד מות משה במדבר כ"ז (יב-כג), ל"א (א-ג), ג' (יט-כג), ל"א


נביא

  אקסטנסיבי אינטנסיבי
איוב י"ד, כ"ט, ל', ל"ב, ל"ט, מ', מ"א, מקבילות (בראשית י"ח, ירמיהו י"ב, חבקוק א', תהלים ל"ז, ע"ג, צ"ד ועוד) א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג, כ"ח, ל"א, ל"ח, מ"ב
קהלת   א', ב', ג', י"א, י"ב
משלי   א', ב', ל"א