?םימדוק ימ ייח ,ךרבח ייח וא ךייח

ץיבומוד םרימע

3 'סמ ןויליג ,ז"נשת , דמח הדשב


- ב קלח -


תיתכלהה הקיספל קוחה תאוושה
:קוחה ןיבל (ז"בדרה תטיש) תיתכלהה הקיספה ןיב הוושנ
סנכנ ליצמהש הרקמב רבודמ םא ןכתסהל וליפאו ,ורבח ייח תא ליצהל םדא בייח :תיתכלה הקיספה
.הלצה תבוח ןיא "תיאדו הנכס לא הטונה קפס" וא "לוקשה קפס" לש םירקמב םרב ."הנכס קפס תצק"ל
םישל שי .ליצהל הבוח ןיא ןוכיסב ךורכ הלצהה השעמו הרקמב .ורבח ייח תא ליצהל םדא בייח :קוחה
."ןכתסהל ילבמ" :תירוגטק הרוצב בותכ אלא ,הנכס לש תונוש תוגרד ןיב קלחמ אל קוחהש בל

לע הבוח תמייקש אוהו ,בר קוחה ןיבל (הידבוע ברהו ז"בדר פ"ע) הכלהה ןיב ףתושמה הנכמה רומאל
קפס תצק" לש הרקמב קר םכתסמ הכלהל קוחה ןיב לדבהה .םייח תנכסב אצמנש רבח ליצהל םדא
."הנכס

.ןכתסהל םדאה ןמ השירד קוחב ןיא עודמ תרופ ןנח כ"ח קמינ טפשמו קוח תדעו ינוידב
23.5.94 ךיראתמ טפשמו קוח תדעו לוקוטורפ
תא ליצהל ידכ תושפנ תנכסל סנכיהל םדא בייחל םילוכי ונניא ונחנא
,םינורחאה םיקסופה ינפל הדמעש ,הלאש תבצינ תידוהיה הכלהב .ורבח
ונחנאש וא ,ורבח תא ליצהל ידכ תושפנ תנכסל סנכיהל םדאל רתומ םא
תקולחמ תאז .אביקע יבר עבקש יפכ ,םימדוק ךייחש ללכה תא םיעבוק
רשפא יאש יאדוב לבא ,וישכע הילא סנכא אל ,םינורחאה ןיב התייהש
.וייח תא ןכסל םדא בייחל


גרבנידלוו רזעילא ברה תבושת
ח"כ ,ט קלח ,"רזעילא ץיצ" ת"וש
,ז"בדרה ירבד לע איה ףא תססובמ ,תחא הפורתו םילוח ינש רבדב ,"רזעילא ץיצ"ה לעב לש ותבושת
:ותבושת תא חתופ אוה ךכו
חכ ,ט קלח ,"רזעילא ץיצ" ת"וש
תנכס קפסב ומצע סינכהל םדאל ול ןיאד ,הלעה (ז"כרת ןמיס) ז"בדר ת"ושב
אקיפסד ,הטוש דיסח הז ירה ,ךכב ומצע לע רימחמ םאו .ורבח ליצהל ידכ תושפנ
.ש"ע .הירבחד יאדוומ ףידע הידיד
תפקשנש םירמוא םיאפורהש הלוח ןוגכ לע םג דומלל תואצות הזמד ,יתעדב הלועו
הפורתה ישוקב גישה הזה הלוחהו ,הזל הפורת ול ונתנו ,וייחל הנכס קפס ול
הלוחל גישהש הפורתה תתל ול שי םא קפתסמ ,ול הנכס קפס קרש הלוחהו ,תאזה
ביוחמ וניאש קר אלש ,אצוי ז"בדרה ירבד יפלו .תיאדו הנכסב ןותנש ינשה
וייחב שאר תולק איה ותרמוחש ,הזב רימחהל (תושר) ול ןיאש תאז םג אלא ,ךכב
.ורבח ייחל םימדוק ולש וייח ,קפס וליפאד ,אוה אנידו ,םיימצעה
אבוהש ללכה יפ לע ,יאדווה הלוחל ותפורת לע רתוול רוסא הפורתה לעבלש קסופ גרבנידלוו ברה
"םידגמ ירפ" לעב םגש חיכומ אוה ותבושת ךשמהב ."הירבח יאדוומ ףידע הידיד אקיפס" ז"בדרב
:םיפסונ םיקומינ איבמ ףאו רבדל םיכסמ "הכלה רקח" רפסה לעב ןכו ,קומינ ותואב ךכ קסופ
(קסילערטס ק"דבא ל"ז אדנל יולה ילתפנ 'ר ןואגהל) "הכלה רקח" רפסב יתאצמו
איה האופרה יאד ,ומצע תעדמ םג תאזכב הלעהש ,ב"קס הלוח ייניינעב ,'ח תוא
םא ןימדוק ךייח הרמא הרותהד ןויכ ,ורבחל התיתל יאשר ןיא ,קפסה לעב לש
ךדיד אמד אמלד יפט קמוס ךרבחד אמדד תיזח המו ,ומצע תיממכ היל הווה ,ןכ
הרותהד ןויכ ,תומי אוהו ,וריבחל התתל יאשר וניאד אטישפו .(4)יפט קמוס
יאשר וניא בוש ,(א"ע ,בס ,אעיצמ אבבכ) תומי וריבחו ,ומצעל החקלל וריתה
אמינ יא ףא ,יאדוכ קפסה שפנ חוקפ יבגד ןוויכ ןכ םא .הרות ירבד לע רימחהל
והז ,(5)יאדו ידימ איצומ קפס ןיא ןנירמא הזב םגד םידגמ ירפה תעדכ
,(ןכוסמ וניאש הלוחה לש) ולש אוה האופרהשכ לבא .האופרה םינתונ ונחנאשכ
ךייח ןנירמא הזב םג ןכ םא ,יאדוכ קפסה שפנ חוקיפ יבג האשע הרותהש ןויכ
שפנ חוקיפ יבג קפסהו .וריבחל תתל יאשר ןיא ,ול ליעוי יאד םושמ .ןימדוק
ירבדמ תוברל םגו ,ז"בדרה ירבדמ ךכל היאר שי ונירבד יפלו ,ש"ע יאדוכ אוה
.היתווכ קוספל םיתסו ז"בדרה ירבדל ןכ םג איבהש ,ומצעב ג"מרפה
תאבומה הלבטב האר ,קפסה הלוחל תכייש הפורתהש הרקמב ורמאנש םינושה םימעטה םוכיס
.ךשמהב

:םיפסונ םירקמ ינשב ןד גרבנידלוו ברה הזה הרקמה תובקעב
ליצהל הלוכיה הפורתהו ,ןכוסמ יאדוו ינשהו ןכוסמ קפס דחא ,םילוח ינש .א
הלוחל :הפורתה תא תתל שי ימל .םילוחה תיבל וא ישילש םדאל תכייש םתוא
?ןכוסמ יאדוו אוהש הלוחל וא ןכוסמ קפס אוהש

:"םידגמ ירפ"ה לש ותקיספ תא לבקמ גרבנידלוו ברה הז הרקמב
,א"קס "בהז תוצבשמ"ב ,חכש ןמיס םייח חרואב ,"םידגמ ירפ"ב יתיאר םנמא
,קפס דחאו ,המודכו םיאפורה יפ לע ןכוסמ יאדווש דחא שי םאד ,הכלהל הלעהש
רבדמ "םידגמ ירפ"ה ...קפסה החוד יאדווהד ,םהינשל תקפסמ ןיא תחא האופרו
ףוג לש אלא םילוחהמ דחא לש אל איה האופרהש אכיה ונייהד ,ןדיד יבגל קר
ןותנהל ותאופר טישוהל םידקהל ךירצ ישילשה ףוגהד הלעה ריפש ןכלו ,ישילש
.יאדו הנכסב
םאה .ישילש םרוג לש איה הפורתהו ,םינכוסמ יאדוו םהינשו ,םילוח ינש .ב
אל אוה ילואו ?ימל ןכ םאו ,םהמ דחאל הפורתה תא ישילש םרוג ותוא ןתיי
לכל קוקז םהמ דחא לכש ףא ,םהיניב הפורתה תא וקלחי ילואו ?דחא ףאל ןתיי
?אפרתהל ידכ תומכה
המ יפ לע ג"מרפה לש וניד ריבסהל ("הכלה רקח" לעב) רזוח ןכמ רחאל ךא
ךיא קפתסהל שי ןכ םג ,ונלש האופרהו ,ןיאדו םהינש יאד ,רמול דוע בתוכש
לש ותתימב דחא הארי לאו ,םהינש ותומיד םש מ"בב ארוטפ ןב שרד אהד .ןישוע
,ונלש איה האופרהד אכיה ,ןכ םא .ןימדוק ךייח :דמילו ע"ר אבש דע ,ורבח
יאדו קפסב קרו .תומי ינשהו דחאל ןתיל תושר ונל ןיא ,ןימדוק ךייח אנש אלד
.יאדווה לעבל תתל ונא ןיביוחמו ,יאדו ידימ איצומ קפס ןיאד ןדידל ןנירמא
ינשל חינהלו הפורת דחאל תתל) הזב תושר ונל ןיאד הארנ ,ןיאדו םהינשב לבא
.(תומל
,האופרהמ ללכ םהל ונתי אלש ותנווכ ןיאד ,הזב "הכלה רקח" לעבה תעדב הארנ
םייתניבד ,םהינש ןיב והונתיי אלא ,דחאל קר הז ונתי אלש ותנווכ קר
ותרזע םהל חולשל םיבורמ םימש ימחר ןכמ רחאלו ,העש ייח דחא לכ וחיוורי
םהינשל ןמדזי םייתניבש וא ,םהילע םיחותמה םינידה םעז רובעב ,שדוקמ
.האופרה תאזמ דוע
ארוטפ ןב ירבד ,ד"קס ,זמק אתליאשב "הלאש קמעה"ב ב"יצנה ראבמ הזל המודבו
ביוחמ "ךיחא יחו" םייקל רשפא יאש ליבשב יכו :הומת ותעד הרואכלד ,םש מ"בב
אלא ?ורבחל םג ןתייש המ היהת תלעות וזיאו ?םולשו סח ,ומצע תא תימהל אוה
אלש ,םהינש םג םיימוי וא םוי ויחי םינפ לכ לע ,םהינש ותשי םאד ןיינעה
,ורבחל ןתיי אל םא ןכ ןיאש המ .םימ םהל ןמדזי הכ דע ילואו ,בושייל ועיגי
האופרהש אכיה ןאכ רמאנ ןידה אוה ,ןכ םאו ,ש"ייע אמצב יאדווב תומי ירה
ןבד היתעד רתב הזב ונילזאו ,ןימדוק ךייחד ע"ר ירבד ךייש אלד ,ונלש
המ קלחב אוה ןאכבו .יל הארנ ןכו .םהינש ןיב הקלחלו התיתל ביוחמד ,ארוטפ
אבו ךלוה לכה ןאכבד ,רבדמב ןיכלהמ ויהש םינשב ארוטפ ןבד איההמ אפידע דוע
הדימה תעיבקב ןהו הזל ןכ הזל הנכסה תועיבקב ןה ,םיאפורה תנדמוא יפ לע קר
.וקולחי הזב רמול רתוי םוקמ שי ןכלו ,תחקל םהילעש האופרה
וירבדב איבהש "הכלה רקח" לעב תטיש לע ותקיספ תא ססבמ גרבנידלוו ברה ישילשה הרקמב
ןיבהל ןתינ הכלה רקח לעב ירבדמש אלא ,(א ,בס אעיצמ אבב) ארוטפ ןבל ע"ר ןיב תקולחמה תא
גרבנידלוו ברה וז הנבהל דוגינב .םהמ דחא ףאל הפורתה תא ןתיל ןיא "םיאדוו םהינשש" הרקמבש
ארוטפ ןבו ע"ר לש תקולחמל ב"יצנה לש ושוריפ תרזעב "הכלה רקח" לעב תטיש תא ריבסהל עיצמ
דחאלכש יפ לע ףאש תורמל תאזו םהינש ןיב הפורתה תא קלחל שיש הלוע הנממש ,(ב1 רוקמ)
ימחר ןכמ רחאלו,העש ייח דחא לכ וחיוורי םייתניב" ילוא תאז לכב ,לצניהל ידכ הפורתה לכל קוקז
.(ארוטפ ןב תטישכ) "םיבורמ םימש


ותבושתל םוכיס תלבט
גרבנידלוו רזעילא ברה לש
"קפס"ה לש הפורת - "יאדו" לומ "קפס" :א הרקמ
םעטהןידהםכחה
הירבחד יאדוומ ףידע הידיד אקיפס ורבחל הפורתה תא תתל תושר ול ןיא ז"בדרה פ"ע
הירבחד יאדוומ ףידע הידיד אקיפס ורבחל הפורתה תא תתל תושר ול ןיא "םידגמ ירפ"ה פ"ע
(מ"ב) "םימדוק ךייח" הרמא הרותה .1
"יפט קמוס ךרבחד אמדד תיזח המ" .2
,שפנ חוקיפב "יאדו"="קפס"ו רחאמ .3
."םימדוק ךייח" ןאכ םג אליממ
ורבחל הפורתה תא תתל תושר ול ןיא "הכלה רקח"

(םילוח תיב) ישילש םרוגל תכייש הפורת - "יאדו" לומ "קפס" :ב הרקמ
םעטהןידהםכחה
:ללכה תא םירמוא הזכ הרקמב
."קפסה החוד יאדווה"
יאדווה הלוחל הפורתה תתל ךירצ "םידגמ ירפ"ה פ"ע

(םילוח תיב) ישילש םרוגל תכייש הפורת - "יאדו" לומ "יאדו" :ג הרקמ
םעטהןידהםכחה
ע"ר תטיש תא םייקל רשפא יא הז הרקמב
.הנוש ןאכ הרקמה יכ ,"םימדוק ךייח"
"תומי ינשהו ,דחאל ןתיל תושר ונל ןיא" "הכלה רקח"
ןכמ רחאל ,העש ייח דחא לכ וחיוורי םייתניב
.ארוטפ ןב תטיש וז - םיבורמ םימש ימחר
םהינש ןיב הפורתה תא קלחל גרבנידלוו ברה

?םדוק םיליצמ ימ תא
המ לואשל ןתינ ךא .ישילש םרוגל תכיישה ,תחא הפורתו םייאדו םילוח ינשב גרבנידלוו ברה ןד 'ג הרקמב
םילוחה תיב .הסדה םילוחה תיבב עריא ,הזכ הרקמ .תחא הפורתו ,םיבר םילוח לש הרקמב ןידה היהי
:גוצרה ברה - ישארה ברה לש ותרזע תא שקיב
-תיבב עריא ,היינשה םלועה תמחלמ ףוסב ,תובר םינש ינפל :ןוסדיוד 'פורפ
,"סיטגינמ לאיריטקב"ה תלחמ הטשפתה :דואמ ןיינעמ הרקמ הסדה םילוחה
העיגה רשאכ .ןיליצינפה תפורת האצמוהש דע ,םיזוחא האמל העיגה הב התומתהש
.םילוח 450 םילוחה- תיבב ויה ,דחא הלוח לש ויופירל הקיפסהש ,הפורתה
?רתוי רגובמה םדאב וא ,םידליב לפוטמה ריעצב : לפטל ימב :המליד הררועתה
ברה ,זאד ישארה ברל ונינפ ?הדובעה רסוחמב וא הריכב הרשמ אשונש םדאב
לפטי אפורה יכ ,טלחוה רבד לש ופוסב .טילחהל ונל רוזעיש ידכ ,ל"ז גוצרה
ימ לש וייח טילחהל םילוכי ונא דציכ .הקלחמב וב לקתייש ןושארה הלוחב
?רתוי םיווש
טבש ד"כ םוימ ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לש 304 לוקוטורפ ךותמ)
(23.2.97 ,ז"משת
הרקמל המודה ,הרקמב ןד רשא ,ימלסומ םכח ידי לע עצוהש ,רחא ןורתפל הז ןורתפ תוושהל יוארה ןמ
:ארוטפ ןבו ע"ר וקלח ובש
10-9 תואמ דאדגב ,ףוסוליפו אפור - דמחומ רכב ובא ,יזאר
םימ קפיס םהמ דחא לצאו ,םימ וב ןיא רשא רבדמל ונמדזנש םישנא ינש תמגוד
תוביסמב םימל ףידעהל שי םהינש ןיבמ .ורבח תא אלו ,ומצע תא ליצהל ידכ
וללה םיניינעה תמגודב שקיהה ךכו .תוירבל רתוי הבורמ תלעות איבמה תא וללה
(םוגרת) .םהב אצויכו
םיבושח ימ לש וייח טילחהל םדא לש ותוכמסב ןיאו ,םיווש םדאה ינב לכש השיג גיצמ גוצרה ברה
,תוירבל רתוי הבורמ תלעות איבמה םדאה לש וייח תא ליצהל ףידעמ ,רכב ובא ימלסומה םכחה ,רתוי
.(6)ליצהל שי ותואו רתוי םיבושח וייחש ימ שי םיווש םדאה ינב לש םהייח ןיא רמולכ


הרומל הכרדה
:תובושת יתש תארוהל ,תויטקדיד תועצה רקיעב תללוכ הרומל הכרדהה
ד"פ ,ג ,"תעד הווחי" ת"וש :ףסוי הידבוע ברה תבושת .א
ח"כ ,ט ,"רזעילא ץיצ" ת"וש :גרבנידלוו רזעילא ברה תבושת .ב
.םירועיש 3-4 :כ שידקהל שי ךכ םשל .ןתומלשב תובושתה יתש תא דמלל הרטמה

החיתפ
:תולאשה שלש תאירקב חתפי רועישה
.תוילכ הלוחל הילכ תמורת - "תעד הווחי" ת"וש .א
.תחא הפורתו םילוח ינש - "רזעילא ץיצ" ת"וש .ב
.ךרבח תא ותימי אלש ידכ רבא תציצק - ז"בדרה ת"וש .ג

התיכל הלאש
?ולא תולאש שולש ךותמ הלועה ,תינורקעה הלאשה יהמ

ןויד
.תולאשה שולשל ןורתפהו ,תינורקעה הלאשל הבושתה תויהל הכירצ המ םתעד תא ועיבי םידימלתה

הרומה רבסה
תורוקמ העברא ךמס לע ,הז ןיינעב הכלה קוספל וסינ רשא ,לארשי ימכח ידי לע הנודינ וז הלאש
.םיירקיע םיידומלת

"רדס"
תעברא תא "תותורבח"ב ודמליו ,1 'סמ תורוקמ ףד תא ולבקי םידימלתה :א בלש
.םיידומלתה תורוקמה
,תורוקמה דחאב ןודל שרדית הצובק לכ ,תוצובק עבראל קלחתת התיכה :ב בלש
:תואבה תונקסמה ןמ תחאל ,רוקמה ךמס לע עיגהלו
.ורבח ןעמל ןכתסהל בייח םדא .1
.ורבח ןעמל ןכתסהל יאשר ךא בייח וניא םדא .2
.ורבח ןעמל ןכתסהל םדאל רוסא .3
.ידומלתה רוקמהמ רבד קיסהל ןתינ אל .4

חוויד
התיכל גיצת הצובק לכ ,רדס יפ לע .עובירה לש תחא עלצב בשת הצובק לכש ךכ ,עובירב ובשי םידימלתה
.םתנקסמ תקדצב םידימלתה ראש תא ענכשל הסנתו ,דומלל ולביקש ידומלתה רוקמהמ התנקסמ תא
:אבה ןפואב ,('דכו ,יאשר ,בייח) חולה לע ומשרי תוצובקה לש תונקסמה

ד רוקמג רוקמב רוקמא רוקמ
________________________________ הצובקה תנקסמ

הרומה רבסה
שרפל דציכ םהיניב וקלחנ לארשי ימכח םג ךכ ,תויעמשמ דח ויה אל תונקסמה ,התיכב ןוידבש םשכ
,ומצע תא ןכסל םדאל רתומ םאה תינורקעה הלאשה רבדב תונוש תונקסמל ועיגה ףאו ,ולא תורוקמ
.ורבח ייח תא ליצהל ידכ

"רדס"
לארשי ימכח לש םינושה םישוריפה תא "תותורבח"ב ודמלי ,2 'סמ תורוקמ ףד ולבקי םידימלתה
.םיידומלתה תורוקמה תעבראל

ומשרי ףוסבל .וב ןד אוהש רוקמה תא ןשרפה ןיבה דציכ ,םמצעל ראבל םידימלתה םישרדנ הז דומילב
.וז הנקסמל עיגה דציכו ,('דכו רוקמה ןמ רבד קיסהל ןתינ אל ,רוסא ,בייח) ןשרפה תנקסמ תא ,רוציקב

חוויד
לע תואצותה תא םושרי הרומה .הדובעה ףדב ומשרש יפכ תואצותה לע וחוודי םידימלתה ,"רדס"ה רמגב
:תודגונמ םיכרד יתשב שרפתה ידומלת רוקמ לכ דציכ ,וארי םידימלתהש ךכ ,חולה

ד רוקמג רוקמב רוקמא רוקמ
________________________________
תנקסמ
הצובקה
ת"וש
ז"בדרה
ףסכ
הנשמ
והילא דיי"שר פ"ע והילא די ףסכ
הנשמ
ב"יצנהתווח
ריאי
תנקסמ
םישרפמה
קר בייח
הנכס תצקב
בייח בייח וניא קיסהל ןיא
הז רוקממ
בייח וניא בייח רוסא בייח

הבושתה דומילו האירק
,םידימלתה בל תמושת תא הנפי הרומה ,הבושתה דומיל ךלהמב .ףסוי הידבוע ברה לש הבושתה לכ דומיל
רשא ,ולא תורוקמל םינושה םישורפה תאו ,םידומלתה תורוקמה תא רוציקב ריכזמ אוה םהב תומוקמל
תא ססבמ ףסוי הידבוע ברה הכלהל יכ םידימלת ינפב שיגדהל שי ןכ ומכ .ןכל םדוק ,הבחרהב ודמלנ
.ח"יר-ו ,ז"כרת :ויתובושת יתשב ז"בדרה לש ותטיש לע ,הילכה תמורת ןיינעב ותבושת


תרופ ןנח כ"ח לש קוחב ןויד
םאה ,לארשי תנידמ לש םיקוחה רפסב םוקמ הזכ קוחל שי םאה :תרופ ןנח כ"ח לש קוחב ונודי םידימלתה
.(יכוניח רסמ לעב) "יתרהצה קוח" תניחבב םוקמ ול שי ילוא ותוא ףוכאל השק םא םגו ,ותוא ףוכאל ןתינ ללכב
.הידבוע ברה תבושתמ הלועה תיתכליהה הנקסמה ןיבל קוחה ןיב האוושה וכרעי ףוסבל

"רזעילא ץיצ"ה לש ותבושתל המדקה
ירבדב ותבושת תא חתופ גרבנידלוו ברה .ז"כרת ןמיסב ז"בדרה ירבד לע תססובמ איה ףא ,וז הבושת
תחא הפורתו ,"יאדו" ינשו "קפס" דחא ,םילוח ינש לש הרקמב הכלהה יהמ ,קיסמ אוה םהמו ,ז"בדרה
."קפס"ל תכיישה

גרבנידלוו ברה ,וז הלאש תובקעב יכ ףיסוי הרומה .הבושתב ןושארה קלחה לש רבסהו האירק רחאל
:םיפסונ םירקמ ינשב ותבושתב ןד
.ישילש םרוגל תכיישה תחא הפורתו ,"יאדו" ינשו "קפס" דחא ,םילוח ינש .א
.ישילש םרוגל תכיישה תחא הפורתו ,"םייאדו" םהינשו ,םילוח ינש .ב

"רדס"
.הדובעה ףדבש הלבטה תא ואלמיו ,גרבנידלוו ברה לש ותבושת תא "תותורבח"ב ודמלי םידימלתה
,הרקמו הרקמ לכ לש ןידה ,םירכזומה םירקמה תשולשל תויתכלהה תובושתה תא םכסל שי וז הלבטב
.םינושה םימעטהו

"קפס"ה לש הפורת - "יאדו" לומ "קפס" :א הרקמ
םעטהןידהםכחה
___________________ ___________________ ז"בדרה פ"ע
___________________ ___________________ "םידגמ ירפ"ה פ"ע
.1
.2
,שפנ חוקיפב "יאדו"="קפס"ו רחאמ .3
."םימדוק ךייח" ןאכ םג אליממ
ורבחל הפורתה תא תתל תושר ול ןיא
"הכלה רקח"

(םילוח תיב) ישילש םרוגל תכייש הפורת - "יאדו" לומ "קפס" :ב הרקמ
םעטהןידהםכחה
מ"פה לש וניד תא "הכלהה רקח" קמנמ דציכ ___________________ "םידגמ ירפ"ה פ"ע

(םילוח תיב) ישילש םרוגל תכייש הפורת - "יאדו" לומ "יאדו" :ג הרקמ
םעטהןידהםכחה
___________________
"תומי ינשהו ,דחאל ןתיל תושר ונל ןיא" "הכלה רקח"
___________________
___________________
גרבנידלוו ברה

חוויד
.הדובעה ףדב ומשרש יפכ ,תואצותה לע וחוודי םידימלתה ,"רדס"ה רמגב
.רמאמה לש ינשה וקלחב תאבומ תונורתפה םע הלבטה .הרומהו התיכה ידי לע הנקדבית תובושתה

םויס
לש הרקמב ןידה היהי המ לואשל ןתינ ךא .תחא הפורתו םילוח ינש לש הרקמב ןד גרבנידלוו ברה
.גוצרה ברל תינפוה הלאשהו ,הסדה םילוחה תיבב עריא ,הזכ הרקמ .תחא הפורתו ,םיבר םילוח
תאירק רחאל ."ןויע ךירצ"ב הבושתה רחאל רמאמה לש ןושארה וקלחב אבומ ותומלשב הרקמה
םכחה לש םתשיג תמועל ,גוצרה ברה י"ע החנוהש םילוחה תיב תטלחה לע התיכב ןויד להנתי עטקה
.ךדיאמ ןילבולמ והילא 'ר לש ותשיגו ,דחמ דמחומ רכב ובא יזאר ,ימלסומה


:תורעה


תיאר המו :?יפט קמוס ךדיד אמד אמלד ,יפט קמוס ךרבחד אמדד תיזח המו .4
הז יוטיב ?רתוי םודא ךלש םדה אמש ?רתוי (בושח) םודא ךרבח לש ומדש
הויצ רפכה ןודאש ,ול רמאו אברל אבש םדא לע (א,דע ןירדהנס) ארמגב רכזנ
ול הנע אבר .ותוא וגרהי ,ינולפ תא גורהי אל םאו ,ינולפ תא גורהל וילע
םודא ךמדש רמא ימ :אבר לש םעטהו .ינולפ תא גורהי אלש דבלבו ,גרהייש
?רתוי םודא ינולפ לש ומד ילוא ,רתוי
,עבוקו ,ונניינעב הזל ךופהה יוטיבב שומיש השוע "הכלה רקח" רפסה לעב
םא ירהש ,ורבח תבוטל ותפורת לע רתוול ךירצ הנכס קפסב אוהש הלוחה ןיאש
ורבח לש וייחש ול רמא ימו ,תומי אוהש ןכתייו ,לצניי ורבח ,ןכ השעי
?אוה וייחמ םיבושח רתוי
רוזח
רבד דמוע ודגנכו ,רורבו יאדו אוהש רבד :יאדו ידימ איצומ קפס ןיא .5
הז יתכלה ללכ .קפסה ירחא אלו ,יאדווה ירחא םיכלוה ,רורב יתלבו קפוסמ
תונוממ ינידב ,רתיהו רוסיא יניינעב ןוגכ ,הכלהב םינוש םימוחתב רכזנ
.דועו
שיו ,םחל הסינכהש תואדווב וארו ,ץמחמ קודב תיבל הסנכנ הדלוח :המגודל
,ץמח יאדו ידימ איצומ הליכא קפס ןיא :ןידה .םחלה תא הלכא אמש קפס
.(א,ט םיחספ פ"ע) תיבה תא קודבלו רוזחל ךירצו
ינידב םג הז ללכב שומיש השוע ,ג"מפה תטיש תא ריבסמה ,"הכלה רקח" לעב
,יאדווה הלוחה ירחא םיכלוה ,ישילש םדא לש איה הפורתה רשאכ :תושפנ
.יאדווה ידימ איצוהל לוכי קפסה ןיא יכ ,הפורתה תא ול םינתונו
רוזח
וייחש וז ןיעמ הסיפת היוצמ ונימכח ןיב ףאו ,תודהיל הרז הניא וז הסיפת .6
'ר לש ותטיש תא הרצקב איבנו .ץראה םע לש וייחל םימדוק םכח דימלת לש
ןמיסב בתכש ומכ הלעמב וריבחמ לודג דחא םא" .ןילבולמ לאומש ןב והילא
לדתשהל ביוחמ םדא לכ וליפא ,רתוי הז ליצהל שי זא (ד"וי) ב"נרו א"נר
תנכס) קפסב אוה ינשהו (תושפנ תנכסב) יאדו אוה דחא םא יבג ...רתוי הזב
םא הזב םג ףאו .יאדוה תא ליצהלו קפסה תא חינהל בטומד אטישפ ,(תושפנ
דימלתהד ,יתעד תוינעל הארנ םכח דימלת אוה קפסהו ץראה םע אוה יאדוה
ןמיס ,ןילבולמ והילא די ת"וש) ".ע"צו קפסב אוהש יפ לע ףא םדוק םכחה
תקסועה תוירוה תכסמ לש הנורחאה הנשמה לע ותטיש תא ססבמ והילא 'ר .(גמ
וליפא ץראה םעל םדוק םכח דימלתש רמאנ םשו םייובש ןוידפב המידק ןיינעב
.לודג ןהכ אוה
רוזח

רמאמה תליחתל הרזח