תכרעמל םיבתכמ

2-3 ןויליג ,ט"נשת ,"דמח הדשב

:ןוטיב ןועמש לש ורמאמל הבוגת

"ארקמ לש וטושפ ףקוע תוריהז"

זוזמ םיסנ


דגנ לואש לש ותבוגתש תורשפאה תא יתלעה (3 ןויליג ח"נשת) "לואש תב לכימ" ירמאמב
,רחא רוזאל התיילגהו ןוטלשה ריעמ התקחרה התייה ,חורבל דודל העייסש ותב לכימ
דודו לכימ יאושנ תא לטבמ אל לואש .הילע רומשיש ישיא רמושכ שיל ןב יטלפ תדקפהו
.שיל ןב יטלפל התוא אישמ וניאו ,םישרפמה בור ירבדכ
,לכימ לש הלעב היה יטלפש םיריכזמ םניא הז ןיינעב םיקסועה לאומש רפסב םיעטקה לכ
הרואכל רורב הז קוספ יפל ."השיא התוא ךליו" רמאנ םש ,זט 'ג 'ב לאומשב קוספהמ ץוח
.יטלפל האשינ לכימש
לואש דציכ הלאשב ושקתהש ,ארקמה ישרפמל ןהו ל"זחל ןה םיבר םיישק םרג הז קוספ
ידכ םינוש םישורפ ולעה םישרפמהו ל"זח .דודל האושנ הדועב יטלפל לכימ ותב תא אישה
.וז היעב רותפל
,תושיא לש רשקכ אל זט 'ג 'ב לאומשבש "השיא" הלמה תא שרפל ןתינש יתנעט ירמאמב
לע ךלמה םעטמ רמושו הנוממ שיא היה יטלפש רבדה שוריפ .ילהנימ ,יתרבח רשק אלא
.הלעב לש ןבומב "השיא" אלו .לכימ
,םינוכנ וירבד הנושאר היארב (1).בותכה טשפ תפיקע וזש ורמאמב ןוטיב ריאמ ןעוט ךכ לע
יל הארנ תאז לכבו .תוישיא לש רשקכ אלא "השיא" הלמה תא ארקמב ונאצמ אל ירהש
תורעהה .ךכל תכתוח החכוה יל ןיאש ףא לע ,בותכה טשפמ קוחר וניאו ירשפא ילש שורפהש
:תימיטיגל תורשפאכ ישוריפ תא תוקזחמ תואבה
,ולש הנושארה העפוהב תאז רמול ךירצ היה בותכה ,לכימ לש הלעב היה יטלפ וליא
.םהלש הנורחא העפוהב אלו ,ד"מ ה"כ 'א לאומשב
,(חי 'ב) עשוהב .תושיא לש רשקכ אלו רחא גוסמ רשקכ "השיא" יוטיבה ארקמב יוצמ
רשק אלו ,הכרעהו דובכ לש רשק "ילעב יל יארקת אלו ישיא יארקת" לארשיל רמוא 'ה
ןושל אלו ,ןודא ןושל ,"לודג ןהכ ישיא" רמאנ 'ג הנשמ 'א קרפ אמוי תכסמב ןכו .תושיא
(2).תושיא לש
םע ,תושיא לש רשקב אלש ארקמב "השיא" הלמה תא ונאצמ אלש ףא לעש רמול ןתינ
.ונקוספב קר יוצמה ,יאדיחי שוריפ אוה הלימה לש הז שוריפ תאז
דגנ תושק תויתכלה תויעב ינש דצמו ,ל"נה םיקומינה תשולש ונניע דגנל םידמוע רשאכ
ילש שוריפה תא לבקל ,יתעדל ,ףידע ,לבוקמה יוטיבה שוריפ יפל ,יטלפו דוד לואש ישעמ
.ןיטולחל חכומ ונניא אוהש ףא לע
בורש יתיארו ,וירבדב תינש יתנייע .לאנברבא רמוא המוד ןויערש יתנייצ ,8 'מעב ,ירמאמב
ירבדמ םיטפשמ רפסמ טטצא ישוריפל תוימיטיגל תתל ידכ .וירבדמ םיחוקל וליאכ ירבד
ירבד רקיעבו ,ארקמה ישרפמו ל"זח ירבד תאבה רחאל .ירבדל דואמ םימודה לאנברבא
:לאנברבא רמוא ,ק"דר
ורכזנ אל ,ובלמ ק"דר םירבדה לכו ...יל ובשחנ והותו ספאל חור ירבד יניעב םלוכו"
."בותכב
:רמוא אוה יטלפ יבגלו
ותא התויהל ,ותבל שיאכ ,הרמשלו הדבעל שיל ןב יטלפל ותב לכימ תא לואש ןתנ"
.(דמ הכ 'א לאומש לאנברבא) ."תונמואב

:תורעה


ןתינש תויתביסנ תוחכוה םה לכימ תא אשנ יטלפש חיכוהל ןוטיב ריאמ לש םירבסהה לכ .1
רוזח     .םינד ונא ובש 'ב לאומשב קוספהמ ץוח ,תוחדל וא לבקל


רוזח     .הז ןושלמ עייתסהל ןתינ תאז לכב ארקמה ןושלל ל"זח ןושל ןיב לדבה שיש ןוכנ .2