תשבושמ הליפתו הטוהר האירק

גיווצנזור דוד

ז"נשת 2 'סמ ןויליג ,דמח הדשבתלוכיבו האירקב האלמ הטילשל דע םיבלש רפסמ תללוכ ונידימלתל תירבעה ןושלה תארוה
:אבה ןפואב ןושלה תיינקה יבלש תא תצמתל רשפא .תואטבתה

םילמל ,תורבהל ןפוריצו תועונתהו תויתואה תרכה :ונייהד ,האירקה תונמוימב הטילש .א
.םיטפשמלו

.הפ-לעבו בתכב העבה תלוכי .ב

.יריבחתו יקודקד חותינ .ג

לחה ,דימלתה לש ותלוכיו וליג םע דבב דב םיחתפתמו הזב הז םיבלושמ םינורחאה םיבלשה ינש
דע ,םיימוי-םויו םיטושפ תונויער לש יוטיב ךרד ,םינמזו םיפוג ןיב הנחבה לש דוסי תויונמויממ
.םיטשפומ םיאשונב רובידו םיטשפומ תונויער תביתכל

םישמתשמה לגעמל ההובג תוריהמב דמולה תא סינכהל ךרוצה אוה ,הזה ךרעמה תא החנמה וקה
תיתרבחה תכסמב םדאה תובלתשהל רתויב קהבומה ינכטה ילכה איה ןושלה .הבותכה ןושלב
רתוי ןוכנ ילואו ,תוריהמב הב שומישה תא תונקהל ףוחדה ךרוצה ןאכמו ,ותביבס לש תילכלכהו
.ןוזפיחב - רמול

עבונ תירבעה לא סחיה .שדוקה ןושלב רבודמ רשאכ תקפסמ הנניא וז השיגש הארנ תורוקמה ןמ
:םלועה םויקל סיסבה איה הרותה ל"זח לש םתטישל .הרותה לא סחיה ךותמ
םתא הרותה םילבקמ לארשי םא םהל רמאו תישארב ישעמ םע ה"בקה הנתיה יאנת"
.(חפ תבש) "והובו והותל םכתא ריזחמ ינא ואל םאו ןימייקתמ
:א"ל 'א תישארב י"שר םג הארו
לכתסה הבו ,(:חפ תבש) םלועה ארבנש ינפל תורוד ד"עקתת הזונג התיהש הרות התוא
.('ב 'א ר"ב) םלועה תא ארבו ה"בקה
םיטעמ אל תומוקמב .הרוצה לא םג השודק לש סחי רצונ הנכותבו התוהמב הרותה לא סחיה ךותמ
,לשמל .ןכותה לש ךרעה תגרד לא םתוא םילעמו םינמיסהו תויתואה לא תורוקמה םיסחייתמ
:ב"ק ןירדהנסב
."תויתוא ב"כב הנתינש הרותה תא דביכש ןוויכ םינש ב"כ ךלמ באחא"
ב"א-ה תויתואל ה"בקה ןיב ,לוכיבכ ,ןויד רכזומ תונושארה תואקסיפה יתשב :'א תישארב ,ש"קליב
.םלועה לש ןיינבה תינכות ןה תויתואה רמולכ .םלועה ארביי ןהמ וזיאב

ירחא דימ .לארשי דגנ דיעהלו ןברוחה תא קידצהל הרותה האב ,ד"כ תוא ,אתחיתפ ,יתבר הכיאב
.ה"ע וניבא םהרבא קיתשמ ןלוכ תאו ,דיעהל תויתואה תואב הרותה


האירקה קויד
םע תויתואה ףוריצב קרו ךא תירשפא האירקה לבא .תויתואה תובישח תא התע דע וניאר
העטומ דומילל ששח ידכ דע שדוק תדרחו הדפקה לש סחי אוה ןוכנה סחיה ןאכ םג ןכאו ,תועונתה
.תשבושמ האירק ללגב

ורידהו ןדפק דמלמ קיחרהש אחא בר לע תרפסמ ,ס"שב םיפסונ תומוקמבו ,זט תוכמ 'סמב ארמגה
אניבר תאז לכב .ידימ רתוי וידימלת תא הכיה דמלמהש שרפמ רתא לע י"שר .רתוי דמלי אלש
,ויקויד ידי לע ,םידומילה תמר תא עבק הז דמלמ ,רמולכ ."היתווכ קיידד חכשא אלש" ינפמ וריזחה
ךימנהל ששח אניבר .וילא תוותשהלו תוסנל םידמלמה ראש תא ןברד ולש הובגה דרדנטסהש ןוויכ
.הז דמלמ לש הרתיה ותונדפק ומכ "טועפ" רבד ללגב םינוירטירקה תא

ארתב אבב תכסמב .םדוק םיארומא רוד לש תקולחמל ךשמה איה אחא ברל אניבר ןיב וז תקולחמ
סירג אלו קיידש הז וא קייד אלו סירגש הז םאה ,יוצרה דמלמה והימ ימיד ברו אבר םיקלוח ,א"כ
קיידמה דמלמ ףידעש וא ,קיידמ וניא ךא הפ-לע רמוחה תא עדויה דמלמ ףידע םאה ,רמולכ)
אצי אליממ שובישה =) אקפנ אליממ אתשבשו קייד אלו סירג םיבישומש קסופ אבר .(ונושלב
- סנכנש ןוויכ שוביש) לע - לעד ןוויכ אתשבש יכ סירג אלו קייד םיבישומש קסופ ימיד בר .(לטבתיו
ילואו ישיאה ןויסינה ,אבר תעדל .אתשבשב הרותב אורקל רשפא יאש םהיניב תקולחמ ןיא .(ראשנ
רשפא יאו שרתשמ שובישה ימיד בר תעדל .שובישה תא תקלסמ תיתביבסה תיתרבחה תכרעמה
.ורקעל

.קייד םגו סירג םג תויהל ךירצ דמלמה ,רמולכ .םהינשכ קסופ ('ו 'ב הרות דומלת תוכלה) ם"במרה
הכלהו ימיד ברמ לודג אברש ינפמ - "סירג" :ךכ תאזה הערכהה םעט תא ריבסמ הנשמ ףסכה
.ימיד בר תעד יפ לע תכשמנ היגוסה לכש ינפמ - "קייד"ו ,ותומכ

.שבשי אלו יוארכ דמליש דמועו הרתומ - תוקונית דמלמ - יקדרד ירקמש קסופ ומצע אבר
ןירתומכ אתמ רפסו" ה"ד :'טק אעיצמ אבבבו ,"יקדרד ירקמו" ה"ד :אכ ארתב אבבב ,תופסותה
דמלי םא ונל תפכא המו ,אקפנ אליממ ,אבר תעדל ,(שוביש=) אתשבש ירה :םילאוש ,"ןידמועו
לש דומילמ וידימלת תא דמלמה לטיב שובישה תא דמילש העש התואבש םיבישמ םהו - ? שובישב
התועמשמ הנוכנ האירק לע הדפקה יאש תופסותה ןמ ונדמל .םלועל תרזוח הניא העש התואו תמא
.דמיל אל טושפ ,דמלמהש

םייק אלו םודאב (הצומק 'ז) רכז לכ הכיהש באוי לע רפוסמה תא ןיטולחל םימאות תופסותה ירבד
ארק באויו ובר םע השק םירבדו ןיד ול היה םודאמ באוי רזחשכ ."קלמע רכז תא החמת" קוספה תא
העש התואבש םרמאב תופסותה ונוויכ הזלש הארנ .(םש ב"ב) "הימר 'ה תכאלמ השוע רורא" וילע
.תמא לש דומילמ וידימלת תא לטיב אוה שובישה לע דיפקה אל דמלמהש

,ןורמושב ירוזאה ברה היהש ל"צז ןתיאה ריאמ קחצי ברה חונמה ידידי יפמ יתעמש הז ןיינעב
"רכז" אורקל םאה ותא קדקד אל באוי לש ודמלמש ,ל"צז הטאר םלושמ ברה ובס םשב יל רמאש
ןשעכ ונשע לעיו" ומכ (ץמקב 'ז) רכז ןושלמ (לוגסב 'ז) "רכז" אורקל וא ,ןורכיז ןושלמ (יריצב 'ז)
."ןשבכה

רתוי הברה ןושלה קודקד ןיינעב תינרשפ ,הארנה יפכ ,תיזנכשאה תודהיהש ,הז ןיינעב ריעהל יאדכ
,אתיירואדמ האירק תבוח ידי תאצל רבדה עגונש העשב תאז לכבו ,תידרפסהו תינמיתה תודהיה ןמ
היינשו ,"קלמע (יריצב ז) רכז תא החמת" ,תחא :םיימעפ אורקל שיש הכלהל קספנ ,רוכז תשרפב
.(ח"י ק"ס הרורב הנשמבו 'ז 'ס ה"פרת ןמיס ח"וא ע"וש) ."(לוגסב ז) רכז תא"


הכלהה יפ לע קוידה

:ד"כ הליגמ תכסמב ארמגה
."הביתה ינפל ורבעי אל ינשיבו ינפיח"
:ב"י 'ס ג"נ ןמיס ח"וא ע"ושב קספנ הז תובקעב
.ןיפלא ןינייעלו ןינייע ןיפלאל ארוקש ימ הביתה ינפל רובעי אל
התאשכ" :ול ריזחהו אייח 'ר לש וירבדמ בלענש יברב ןועמש 'ר לע רפוסמ ארמגב םוקמ ותואב
'ח תואה תא תוגהל השקתה אייח 'ר ."ףדגמו ףרחמ תאצמנ ('ח והיעשי) ''הל יתיכחו' לצא עיגמ
םיצרתמ תופסותה .הביתה ינפל אייח 'ר תא דירוה תינעת יבר רזגשכ תאז לכב .'ה ומכ התוא הגהו
םיצרתמ ,"אייח 'רל והניתחא" :ה"ד .ו"פ אעיצמ אבבב .'ח-ה תא תוגהל לגוסמ היה ץמאמבש ןאכ
.רחא ץ"שב היה רשפא יא העש התואב ,שובישה ףא לעש ,'סותה

םניא םיריתמה םגו ,םירסוא שיו םיריתמ שי .שבשמ רוביצה לכשכ ץ"שה ןיד המ ,םינורחאב ןויד שי
ק"ס הרורב הנשמו ז"י ק"ס בטיה ראב ,ג"נ ח"וא ע"וש) .עובק ןזחכ אלו יערא ןפואב אלא םיריתמ
.(םש הכלה רואיבבו ח"ל ז"ל

תאירק תוכלהב ם"במרה יפ לע קסופש ג"כ-'כ םיפיעס א"ס ןמיס ח"וא ע"ושה תא ריכזהל דוע יואר
:רוטה יפ לעו עמש
,"חנה דיני אלו דנה חיני אלו ,הפרה קזחי אלו קזחה הפרי אלש"
:ריהבמ ה"ל ק"סב הרורב הנשמהו
ראשל ןידה אוה לבא ,םיימש דוחיי הב שיו לכל הרוסמש םושמ אלא ש"ק לע וריהזה אלו"
(.ב"כ 'ס א"ס ןמיס) "ך"נתב האירקלו הליפתה


יוצמה
םיצעויו םיחנמ .האירקה קויד ןיבל האירקה תיינקה תוריהמ אשונ ןיב טבלתמ יתדה ךוניחהש הארנ
ןוויכ םייניבה תביטחל דע האירקה קוידבו דוקינב האלמה הטילשה דומיל תא תוחדל םיצילממ
ונרכזהש יפכ תיללכה המגמל םאתהב ,םויה ךכ לכ הצוחנה ,תפטושה האירקל עירפמ דוקינהש
אורקל ,ילוא ,תרשפאמ םיטרפל בל תמושת רסוח .לע - לעד ןוויכ אתשבש םייתניב לבא .הלעמל
,יוארכ ללפתהל ונידלי תא ךנחל םירומא ונחנא לבא ,'דכו תיעוצקמ תורפס ,האירק ירפס ,םינותיע
גת לכבו תוא לכב ,הלימ לכב התשודק תאו הרותה לש יחצנה ךרעה תא שוחלו ןגוהכ הרותב אורקל
.םינותיע אורקל קר אלו

תובקעב םיחתפתמ םישוביש לש םכלהמ תוארל לכונ ,תיגולוליפ תירוטסיה הריקחל סנכיהל ילב
לארשי ץראל ועיגהש הפוריא חרזמ יאצוי לש םהיאצאצ ירחא בקועה .ויתויולגל לארשי תודידנ
תלוגב רוד לש תוהש ירחא לארשי ץראל ועיגהש תוצרא ןתוא יאצוי לא םתוא הוושמו םשמ תורישי
לע םיארמ םימוד םיכלהמ .יוגיהה לע תימוקמה העפשהב דיימ ןיחבי ,הקירמא םורד וא ב"הרא
םהבש ד"ממ רפס יתבב ודמלש םהיאצאצ ןיבו הקירפא ןופצ יאצוי לש רגובמה רודה ינב ןיב לדבה
.היוצמה רובידה תרוצ לש תיללכ העפשהו הרותה תאירקו הליפתה חסונ לע תיזנכשא העפשה שי
ובש (ז"משת ,םילשורי ,רבחמה תאצוה) "ןהכ יתפש - תמא תפש" םשב רפס בתכ ןהכ ןויצ-ןב ברה
תויולגב תירבעה ןושלה לש תודוקנהו םירוציעה תייגהב םייונישה לש םכלהמ תא חתנמ אוה
ינניא .ונתלוכיל לעמ הארנה ץמאמ שורדי רבגתמו ךלוה שוביש תונשל ןויסינש ןכתי .ל"מכאו ,לארשי
רקיעבו ,'ח וא 'ע ןוכנ אטבל ,ךכב םילגרומ םניאש ,םידימלתה תא איבהל וחוכבש ימ שי םא עדוי
רובידב ,השעמל עירכהל לגוסמ והשימ םאה ,וא .ךכב דומעל םילגוסמ םניא םמצע םירומהשכ
והמ קוספל לכונ אל ןכ ומכ .'ק-ה וא 'ג-ה תייגה ןפואב תודעה ןיב תקולחמב ,תפטוש האירקבו
.דוקינה ינמיסמ קלח לש ןוכנה יוגיהה

.םתא דדומתהלו םתוא ריכהל ןתינש ,םלוכ לצא טעמכ םייוצמה ,שממ םישוביש םנשי ,תאז לכב
בוש" ,"הנהל אוב" :ןוגכ ןושל ישובישב ונא םיקסוע ,תויתכלממ - ללכה םידומילה תוינכת תובקעב
יפלכו אימש יפלכ ונתבוח תא םיאלממ ונחנא הז ןפואבש ענכושמ ינניא .'דכו "המידקל ךל" ,"םעפ
רתויב הרומח תועמשמ ילעב םה םקלחבש הליפתב םישובישל תואמגוד איבנ ,ןלהל .ונידימלת
.יתדה ךוניחב םיכנחמכ ונלש טבמה תדוקנמ

לבא ,"ארונ אל" ,תונחלסב םשארב םידנ םיארוקה ויה דדוב שובישכ ומצעל שוביש לכ יתגצה וליא
ןרוקמ תואמגודהש ריעהל ינוצרב .ןלהל תואבומה תואמגודה לש יובירה ןמ לבקתמ ישממה םשורה
עדוי ינניא .הפוריא חרזמו זנכשא ידוהי תנוכתמ יפ לע תלהנתמ הליפתה םהבש רפס יתבב ינויסינב
,ןמית ידוהי וא חרזמה ידוהי חסונ גוהנ םהבש רפס יתבב השענה תא םימאות םירבדה הדימ וזיאב
ונחנאש םוקמב ןקתל ונילע הבוחו ,ןוקית תשרודה המגמ לע עיבצהל ידכ םירבדב שיש יאדו לבא
.םילוכי

וכז םבורש םירגובמ תליפתל םגו םידימלתה לש םתליפתל הנזאה ךותמ ומשרנ תואמגודה לכ
הנהכ ןהילע ףיסוהל לכוי היורכ ונזואש לכו דבלב םיב הפיט ןה תואמגודה .ד"ממ תורגסמב דומלל
.הנהכו


הליפתב ןושלה ישוביש ןוימ
ידיל האיבמ 'א ומכ התאירק םיתעל .הרותה תאירקמו הליפתה ןמ הקחמנו טעמכ 'ה תואה .א
.ו"ח ףודיג

."ץראה תופנכ עבראמ הראמ דחי ונצבקו" :תויולג ץוביק תכרבב הדימעה תליפת .1
.הרהמ םוקמב (ו"ח) "ןוצרב לבקת הראמ םתליפתו" - הדובעה תכרבב המוד ןפואבו

ותשודקב ונשדק רשא" :םינהוכ תכרבבו ,רחשה תוכרב ינפלש - "רמאל וינב לאו ןוראא לא רבד" .2
."ןוראא לש
?ןוראה לא וא ןרהאל הנווכה םאה ונל ריבסי ימו

,ןושלה ףטש ךותמו ,'א-ל 'ה תואה תכיפה ךותמ - 'וכו "וכרביו וללייו ,הלס ךודוי םייחה לכו" .3
.ללה םוקמב הללי תלבקתמו ןיטולחל 'ה תואה תמלענ

זמורמה אייח 'ר לש ופודיגמ עורג ףודיג ו"ח ןאכ ןיאש רמול זעי ימו - 'וכו "ה-י ללאת המשנה לכ" .4
.ללה םוקמב הלא לש הז שובישל שושחל שי הליפתבש "ללה" לכב .ליעל


.[ההז אטבמב םתוא אטבל םיגהונה לע לח הז ןיאש ןבומ] .ןטק ץמק םוקמב לודג ץמק תאירק .ב

:ירק - בשיו ,םקיו ןוגכ .ךופיהה 'ו ידי לע רבעל דיתעמ ךופיהב ,ו"ע יחנ תרזיגמ םילעפה לכב .1
םוקמב תמעטומ לעפה 'פ רשאכ ליעלמ םוקמב ערלמ איה האירקה תובורק םיתעל .בושיו ,םוקיו
.םוק'יו םוקמב ם'קיו .'י-ה לע הנוכנה המעטהה

הלימה איה המצעל "הכרב" .2
."יננוח" ירק "יננח"
וננעו וננח" .יננוח םוקמב - "ינא ללמוא יכ 'ה יננח"
.וננוח םוקמב - "ונתלפת עמשו
.יננוחו - םוקמב - "יננחו 'ה עמש"

יוניש .הטפוש םוקמב - (ישילש םוי לש ריש ,ב"פ םיליהת) "ץראה הטפש םיקלא המוק" .3
הנוכנ האירקהשכ וליאו ,תטפושה איה ץראה תשבושמה האירקה יפל :רורב אוה ןאכ תועמשמה
.ץראה תא טופשל םוקל םיקלאל האירק וז .תטפשנ ץראה

ט"ס םיליהתב אוה וז הרוש רוקמ .הברוק םוקמב - "הלאג ישפנ לא הברק" - "ידוד הכל" תרישב .4
יפל .הברוק - ןטק ץמקב תארקנ הנושארה הלימהו .התוא לאגו ישפנ לא ברק :השוריפו 'טי
שרפתי טפשמהו 'ה-ב קיפמה תטמשהב "הלואג" ןיעכ ןאכ היהת "הלאג" הלימה ,םישבשמה
.ישפנ לא הברקתה רבכ הלואגהש


.ןוכנה םוקמב ןניאש תוקספה .ג
רתוי לודג רפסמב תולפיתה תא ןאכ טילבהל יאדכ .םעט תורסח בורלו תונושמו תובר ןה תואמגודה
.תואמגוד לש

הבר .הלמחב (?ךיא) יתמשנ יב תרזחהש" :םוקמב ,"ךתנומא ,הבר הלמחב" :תומסרופמה ןמ .1
."ךתנומא

."ךעיבשא שבד ,רוצמו" :םוקמב ,"ךעיבשא ,שבד רוצמו" :עודי שוביש דוע .2

."ונימי עשי ,תורובגב" םוקמב "ונימי ,עשי תורובגב ,ושדק ימשמ והנעי" .3

.רומזמה לש תרתוכ - דודל ."יעשיו ירוא (אוה) 'ה : דודל" םוקמב ,"יעשיו ירוא ,'ה דודל" .4

."םצלחיו ,ויאריל ביבס 'ה ךאלמ הנוח" :םוקמב , "םצלחיו ויאריל ביבס ,'ה ךאלמ הנוח" .5

.[סמעי אלו סומעי] ."ונל סומעי םוי םוי ,'ה ךורב" :םוקמב ,"ונל סומעי ,םוי םוי 'ה ךורב" .6

ןוכנהש דועב םימל םשה ראותכ שרפתמ ןאכבש םירידא ."םי ירבשמ ,םירידא םיבר םימ תולוקמ" .7
."םי ירבשמ םירידא ,םיבר םימ תולוקמ" :אוה

.ראבתמ לכהו ,"חרפי רמתכ ,קידצ" :אורקל שי אלא ?רמתב שי תוקדיצ וזיא ."חרפי ,רמתכ קידצ" .8

תלודגל למס אוה ןונבלב זראה .םוצמיצו הנטקה ןאכ שי ."הגשי ןונבלב ,זראכ" :קוספה ךשמהב .9
תלודג ."הגשי ,ןונבלב זראכ" :אורקל שיו .דבלב ןונבלב איגש אוה קידצה ,םישבשמשכ לבא ,קידצה
.ןונבלבש זראה תלודגל תלשמנ קידצה

,"החמש בל ,ירשילו" :םיפיסומ "ןירדהמ"הו ."קידצל עורז ,רוא" : םוקמב ,"קידצל ,עורז רוא" .10
."החמש ,בל ירשילו" :םוקמב

."וננרי םירה ,דחי" :םוקמב ,"וננרי - םירה דחי ,ףכ ואחמי תורהנ" .11

ןמ ארוק ררושמה "ה-י - בחרמב יננע" :םוקמב ,"ה-י בחרמב - יננע ,ה-י יתארק רצימה ןמ" .12
םילימה יתש לש הביתכ תרוסמ םג הנשי הז קוספב ,םנמא .בחרמב ול הנוע ה"בקהו רצימה
םימעטהו םילימ יתשב בותכ רודיסבו ונלש םירפסב לבא ,"ה-יבחרמב" תחא הלימכ תונורחאה
.ט ח"יק םיליהת יש תחנמב ןייעו ,יתנייצש ומכ םיעירכמ

."ונארק םויב וננעי !ךלמה" :םוקמב ,"ונארק םויב ,וננעי ךלמה ,העישוה 'ה" .13

וננעי ,יננע םילימה רשאכ .ףסונ שוביש ררוג הקספהה םוקמ יוניש ,תונורחאה תואמגודה יתשב
איה הקספהה םא לבא ,היופר איה 'ב-הו הלימה שארב שגדה טמשומ ןהירחאש םילימה לא תוררגנ
םיליהת ירפסב ןייעמה לכ .ןהירחאש םילימה שארב לק שגד אובל חרכומ הלא םילימ ירחא דיימ
.שבשמ השוגד 'ב-ב ארוקהו היופר םירקמה ינשב 'ב-הש אצמי םיקיודמ םירודיסבו בטיה םיהגומ

םירמוש רקבל םירמושמ ,'הל ישפנ" :םוקמב ,"רקבל םירמוש ,רקבל םירמושמ 'הל ישפנ" .14
י"שרש אלא .תחאכ תונושארה םילימה עברא תא טטצמה י"שרב ,הארנכ ,ורוקמ וז שוביש ."רקבל
האירקה ךכש ינפמ אלו יוארכ קוספה תא שרפל ידכ "רקבל םירמושמ 'הל ישפנ" דחי טטצל קקזנ
.הנוכנה

יחילשל ?ןרק תחמצהב שי העושי וזיא ."העושי ,ןרק חימצמ 'ה התא ךורב" :הדימעה תליפתב .15
.העושי ןרק ונל חימצמ 'הו העושיל םיוקמ ונחנאש ןבומכו .תונורתפ םישבשמה רוביצה

."ארבנ ריצי ,לכ םרטב ךלמ רשא םלוע ןודא" .16

תדמועה ןומדק םלוע לש תדספנה תיפוסוליפה הבשחמה םע ודדומתה תידוהיה הבשחמה ידומע
"םיעירכמ" ,םידליה ןגמ לחה ,םינטקה ונידלי .ארובה י"ע שדוחמ םלוע לש תידוהיה הבשחמה דגנכ
זיזהל "קר" ךירצ .םיאורב םירוצי שי רבכ 'לכ םרטב' :ןומדק םלוע לש הפקשהה תבוטל רקוב ידימ
:המעטהה תא

,"ארבנ ריצי-לכ ,םרטב ךלמ רשא םלוע ןודא"

.דחא ריצי וליפא ארב םרטב דוע ומלועב ךלמש םלועה ןודאל חבש ריש לבקתמו


האב ללכ ךרדב .'ה וא 'ע ,'א תויתואה תוטמשנ היתובקעבש םילימ לש הזופח האירק .ד
.חנל ענ אוש ןיב םיניחבמ אל רשאכ רקיעבו אוש ירחא וז הטמשה

.םע'רי תויהל ךירצו - "ואולמו םיה םרי" .1

.םיע'רה ל"צו - "םירה דובכה ל-א" .2

.ואר'יי ל"צו - "לבת יבשוי לכ ורוגי ונממ ,ץראה לכ 'המ ורי" .3

.הנוכנה האירקה איה האמ'צ ןבומכו - !?והרחבא םוצ הז אולה - "ישפנ ךל המצ" .4

.יעד'וי ןוכנהו - ('ג 'ד לאוי) "לרוג ודי ימע לאו" - "ךמש ידוי ךב וחטביו" .5

האר) ףוצל ושוריפ יופיק ,תינש .וללה תומואתה תא ריכמ ימ ,תישאר - "םי בלב תומואת ופק" .6
?תומוהת ואפ'ק לצא הזל המו ('ז הנשמ 'א קרפ תורשעמ

.וא'ש ל"צו - "םכישאר םירעש וס" .7

םאש'נו םע'רו ל"צו - ?םלועה דע ונתוא תוסנל יאדכש םיחוטב ונא םאה ."םלועה דע םסנו םרו" .8
.[םער'ו םיסרוגה שיו]

ינומה םיכא'למ :שלושמ ןוקית שרוד שלושמ שובישש ןבומכו - "הלמ ינומא םיכלמ ךל ונתי רתכ" .9
.הל'עמ

הסינש לודג ח"ת יפמ יתעמש הזה יריה תא ."ךזע תראפתב הראמ תוריל...ךל הוקנ ןכ לעו" .10
אלש הזה "לגעה" אציו (!ןובאתב) תויתואו םילמ עלבש םייתפש לקו זירז ןזח ירחא ףודרל אושל
,ןבומכ ,ותודליב דמל םירחא םיברכ הז ץ"ש ,בגא] ."ךזע תראפתב הרהמ תוארל" תווקל רשפיא
.[הליפתה ילגרה תא הנק םשו ד"ממ ס"יבב


תוא שי רשאכ הצופנ וז האיגש .החנ תוא תעמשה ,ונייהד :התמדוקל הכופה האיגש .ה
רשפא קודקידה יללכ יפ לע רשאכ 'א תואב םירחא תומוקמבו ,רוביחה 'ו ירחא אושב 'י
םינשמ םניא בורל הלא םישוביש .התוא הטימשמ האירקה תרוסמש אלא ,תואה תא אטבל
.וניפבש שדוקה ןושל תא םירעכמ לבא טפשמהו הלימה תועמשמ תא

.ינש'יל :ענ אושב תמעטומ אלו החנ תויהל הכירצ 'י-ה - "רפע ינשי'ל ותנומא םייקמו" .1

ימל ,יוכיסה תא הריבגמ 'ר-ל תחתמש איעגה .ינבורל ארקנו החנ 'א-ה ארקמבש ינבוארל לכ .2
.אוש םש תוארל ,תפרפרמ האירקב ליגרש


רבכ ,הזמ עורגו ,הזה שובישל הלרע רבכ וננזא ,ונרעצל .חנ אושל ענ אוש ןיבש תואיגש .ו
.ןאכ םרוקמש תועמשמה ייונישב םיניחבמ ונניא

."אוש - רוד רוד הז" וניפמ אצוי- "וישר'וד רוד הז" .1

םישקבמ ונא םיטפושה תבשה לע ללפתהל םוקמב .וניטפ'וש ל"צו - "הנושארבכ ונט'פש ,הבישה" .2
.בוש טפשיהל

הטונ חנ אוש ירחא 'א-ש ונוריעה רבכ .ואר'ייו םוקמב - "ץרא יספא לכ ותוא וא'ריו םיקל-א ונכרבי" .3
םילגמו חנ אושב התוא םירמוא ,התוא אטבל םיקדקדמה םג לבא ,וריו אטבל אצוי אליממו טמשיהל
.'ה תא םיאור ץרא יספאש :אלפ רבד ונל

ה"בקה - םור'ב - ענ 'ב-ה תחתש אושהשכ ."ךבשומ םלוע םורב" וא ,"םלוע םורב םידמוע םלוכ" .4
.תועמשמ לכ רסח תירבעבו תילגנאב אטאטמ אוה Broom,חנ אושהשכ לבא ,םלוע לש ומורב אצמנ


.ערלמ האירקל ליעלמ האירק ןיב תויועט .ז

.'ודוה ל"צו "ומשב וארק 'הל וד'וה" .1

,ן'ורבעי ,ן'וזפחי :איבנש תואמגודה לכב ערלמ המעטהה :(ב"ק םיליהת) "ישפנ יכרב" קרפב .2
'וכו ן'וצברי ,ן'ופסאי

.ןות'רכי אלו - "ן'ותרכי תורכ םילילאהו" :"חבשל ונילע"ב .3

.(דצ םיליהת) ."טיבי אלה ןיע ר'צוי םא עמשי אלה ןזא עט'נה" :הנוכנה האירקה .4

."(ליעלמ) וב'ערו (ערלמ) 'ושר םיריפכ" :ןוזמה תכרבב .5

."ךידסח ומ'ת אל יכ םחרמהו ךימחר 'ולכ אל יכ בוטה" :ע"שב .6


.'ה-ה ינפל אלו שממ 'ה-ה םע הבונג חתפ תייגה וא ,הלימ ףוסבש 'ה תואה ןמ קיפמה תטמשה .ח

,הכותל ,התוא ,הכותב :הדימעה תליפתבש םילשורי ןיינב תכרב איה וז הטמשהל תטלוב המגוד .1
.'הב קיפמ שי םילימה תשולש לכב

םע תובר םילימ שי םש ,השא ירדנ ןיינעב תוטמ תשרפ תליחתב הרותה תאירקב תטלוב העפותה .2
.'דכו השיא ,השפנ ,הרסא ,הרדנ :קיפמ

לע לוחמל ןתינ ילואו ,קיפמה תשגדהב ךורכה ץמאמב דומעל ארוקל וא ץ"של השק ,יתשגרהל .3
ינפלמ" :(דיק םיליהתב) ללהה תליפתב רומח אוה שובישה ובש הליפתב דחא םוקמ ונשי לבא ,ךכ
.א-ול-א ומכ ארקנ םיימש םש ,קיפמה תטמשהב ."בקעי ה-ולא ינפלמ ץרא יל'וח ןודא

הנוכנה האירקה וליאו ,ה'הול-א :חתפב תדקונמ המצע איה וליאכ 'ה-ה תאירק איה תטלוב האיגש
וניא טושפ ,שובישב ארוקה .החנא הירחאו 'ה-ה ינפל חתפב תדקונמ 'א שי וליאכ ,ה'אול-א איה
.םיקחמנ םניאש תומשה ןמ אוהש שודקה םשה תא ארוק


.םלשנ אלו םת .דעל ומש חבתשי

היורכ ונזאש ימ .םהיתובאו םידלי תליפתל הנזאה ידכ ךות יארקאב ופסאנ תואמגודה לכ ,רומאכ
תעדה תא תתל התיה רמאמה תרטמ .םישובישה יגוס תא םג ןווגלו רופס ןיאל תואמגוד ףוסאל לוכי
תינכת תנכה לע בושחל םוקמ שיש ןכתיו ,האירקה תארוהב תפסונ הרטמ שי יתדה ךוניחלש ךכל
תוכרעמב םויכ תלבוקמה וזמ התנוכתמבו התוהמב הנוש היהתש יתדה ךוניחל תידוחיי םידומיל
.ותוללכב יתכלממה ךוניחה

ינב .םדיב םתרות המייקתנ ,םנושל לע ודיפקהש ,הדוהי ינבש ונודמיל ג"נ ןיבוריע תכסמב ל"זח
םיחיוורמ ונייה המו ונדספה המ עדוי ימו .םדיב םתרות המייקתנ אל ,םנושל לע ודיפקה אלש ,לילגה
.ןוכנ ללפתהלו אורקל ,רבדל וננושל ונדמיל וליא