"בלה תדובע"

תורגבתהה ליגב האירב תוהז תיינבל התובישח

ףלוו תור

2 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,דמח הדשב.החמשב הרות לוע תלבקלו תווצמ םויקל ריעצה רודה בוריק אוה יתד-יתכלממה ךוניחב יזכרמ דוסי
ןנובתהל טרפל עייסל םיכנחמה דיקפתמ ,"בלה תדובע" - ימינפ רבד איה ה"בקב תוקבדהו תויה
.ול תידוחייה וכרדב ארובה תא דובעל לכויש תנמ לע ,ומצע לא רבחתהלו ותוימינפב

היושע וז .השעמהו רובידה ,שגרה ,הבשחמה ,ןוצרה ךרד איה ארובה תדובעל תורשקתהה
.רסח לש תותעב קר אל ןעשמל ול ויהיש ,תינחור המצועו ישפנ ןסוח ול ליחנהלו םדאה תא קזחל
רקיעב ףקות הנשמ תלבקמ וז הבוח .הקזחו האירב תוישיא תיינבב יזכרמ דיקפת וז תורשקתהל
םישרדנ הרענה וא רענהו ,תיביטינגוקהו תינפוגה תוחתפתהה תצאומ ובש ,תורגבתהה ליגב
,תויכרע תוכרעמ ץומיא ,ילכלכ ןווכה ,הדובע ,םידומיל תריחב ,תוהז תיינב :ןוגכ תובר תולטמל
.דועו תויגוז ,תד ,הנידמ ,הרבח ,הקיטילופ - ומכ םינוש םיאשונב תועדו תונומא

םיישונא םיכרע שוכרל ,םיגשיהל עיגהל תיעבטה ותלוכיב ןומאל ריעצה שרדנ הבש הפוקת יהוז
ונילע המוש .ולרוג תא ןווכלו תונתשהל ותלוכיב ןימאהלו ,תוידוחייה ויתונוכת תא ךירעהל ,םייבויח
רושיק איה הז עויסל החיטבמ ךרדש הארנ .וז ותוחתפתה וילע לקהל ,רגבתמל עייסל םיכנחמה
.הליפתל - "בלה תדובע"ל םדאה

תווצממ קלח איה הליפתה תווצמ .הרות הנשמ לש 'הבהא' רפסב ם"במרה ללכ הליפתה יניד תא
:'ה תדובע

'םכיהלא 'ה תא םתדבעו' :ורמואב םיימעפ יוויצה הז לפכנ רבכו ,ודבעל ונוויצש אוה תישימח הווצמ"
('ה שרושב ונראבש ומכ) םיללוכה םייוויצהמ ןכ םג אוה ,יוויצה הזש יפ לע ףאו .'ודבעת ותואו' רמאו
.('ה ,השע תווצמ ,תווצמה רפס) "הליפתה יווצ אוהש ,דחא דוחיי וב שי הנה

:רמאנ 'ג-'א 'א הליפת תוכלהבו
'םכבבל לכב ודבעל' :רמאנש הליפתה איה וז הדובעש ודמל העומש יפמ ,'םכיהלא 'ה תא םתדבעו'"
הנשמ ןיאו ,הרותה ןמ תוליפתה ןיינמ ןיאו .'הליפתה וז ?בלבש הדובע איה וז יא' םימכח ורמאו
הליפתב ןיבייח םידבעו םישנ ךכיפלו .הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיאו ,הרותה ןמ תאזה הליפתה
."אמרג ןמזה אלו השע תווצמ איהש יפל

תנבה ,בלה תנבה - הרקיע בלה תדובעש שרפל ןתינו .בלבש הדובעה ,אופא ,איה הליפתה תווצמ
עיגמ הליפתב .המוצע איה ,םדא לש תושוחתו תושגר ףוקיש לע הליפתה תעפשה .ךתוהמו ךמצע
ךילהתב םדא לכב לעופה ימינפ גולאיד .ויתושגרב תוננובתהו הנבהל ,ישיא יוטיב ידיל םדאה
בוט עייסמו תועדומ ריבגמ ,ולש שפנה יכרעמ םע תודדומתהל טרפה תא ררועמ אוהו ,הליפתה
.םייחה תועמשמ תנבהל רתוי

תושוחתה לולכמל ,ויתושגרל ,ומצע לא הבריקל םדאה עיגמ ,ויקולאל םדאה ןיב חיש-ודב ,הליפתב
אושנ תא קודבל ול תרשפאמ איה ,תועדומל םדאה תא האיבמ הליפתה .'ינאה' תא תוביכרמה
.וירצות תא ףא קודבלו ןושלה לע ובל ינכת תא תולעהל ,ויתונוצר

תואירב (1963) לקנרפ תעדל .האירב תוישיא בוציעבו תישפנ תואירב בוציעב הליפתל הבר תובישח
וילע המושש המ ןיבו לעפ רבכ םדאש המ ןיב חתמה הז .חתמ לע הבר הדימב תססובמ תישפנ
ררבמ םדא הליפתב -
(1) "תויהל אוה יוארש המ ןיבו םדא לש ותיווה ןיב רעפה" - ונושלכ וא ,לועפל
תוחיתמ ןימזמ הז בצמ .תויפיצ לומ תודבוע ,םיידיתעה ויתונוצר לומ ותיווה תא ומצע ןיבל וניב
.לקשמ יוושל - סיסאטסואמוהל עיגהל אוה וכרוצשכ םדאה לצא תידימת

תועדומ :ותעדל םהו שפנה תואירבל םינוירטירקה תא חתינ (Maslow, 1954) ואלסמ גולוכיספה
,הימונוטוא ,(םינושה םייגולוכיספה תוחוכה ןוזיא רמולכ) היצרגטניא ,ימצע שומימ ,תימצע הלבק ,תימצע
.הביבסב הטילשו הפלסל ךרוצמ תררחושמ תואיצמ תסיפת

תועדומה לא .עבק ותליפת תא אוה השוע םא םדא עיגמ ולא םינתשממ קלחלש חינהל ריבס
רשקה .ובל תוליסמל םדאה תא תרשקמ םלוע ארובל היינפה םצעש ונשיגדהב ונסחייתה תימצעה
רשפאלו ,ויקולא םעו ומצע םע ןכ תויהל ,'תוכסמ' דירוהל ול רשפאמ ונוקל טרפה ןיבש יעצמא-יתלבה
"...םע יוזבו םדא תפרח ,שיא אלו תעלות ינאו" .תפלוסמ יתלבו תררחושמ תואיצמ תסיפת ךכ
,ויתויוסנתהל ,ויתויווחל סחייתהל ,ובצמב ומצע ןיבל וניב ןודל טרפה לש ותלוכי .('ז ,ב"כ ,םילהת)
תוחתפתהל אליממו ,וייחב םדא לש רתוי תרבגומ הטילשל ,קפס אלל ,האיבמ ויתולאשמו ויתונוימדל
(1954) ואלסמו (1965) סר'גור .בלה תולאשמ םויקו ימצע שומימ ןהייוטיבש ,תימצע הלידגלו
רתוי בושק ,רתוי ימונוטוא אוהש לככ ותוישיא אולמ תא םישגהל רתוי חותפ םדאש םינימאמ
םיטסינמוהה םיגולוכיספה לש וז השיג .ומצע תלבקלו ומצע תנבהל רתוי חותפ ,תוידוחייה ויתונוכתל
.ומצע תא םדאה לש תיתימא הייאר רשפאמ ונוק םע םדאה חיש - הליפתב תאטבתמ

- הליפת הלמה שרוש .(2)"'ה ינפל לכה קידצמה ?קידצה והזיא" :רמא בשטידרבמ קחצי יול יבר
םינופ רשאכ .תימצע הכרעהו טופיש אוה ל"נה שרושה תועמשמ ,(1989) סקופ תעדל .(3).ל.ל.פ
התוא וא הדות התואל םייואר ונא םא ןוחבלו קודבל ,ותעדל ,יחרכה ,הדותב וא השקבב םלוע ארובל
.השקב

לשב דסח שקבל ,םלש בלב ללפתהל ,חור-לפש תויהל ,ארובה ינפל וחיש ךופשל םדאה תלוכי
היגרנא ול תונפל ךכבו ,ומצע אוה תויהל םדאל תרשפאמ ,ויתונורסח לע תודוותהלו ,ויתונורתי
חקת לא ךשדק חורו ,םיהלא יל ארב רוהט בל" - תניחבב ירשפא יונישה .תוחתפתהו תושדחתהל
.(בי ,א"נ םילהת) "ינממ

;(Mercia, 1980, היסרמ לש ומכ תורגבתהה ליגב תוהז תיינבב תונדה תויגולוכיספה תוירואיתה
דיקפתל תוסחייתמ ,םירחאו (Blos 1979) סולב ,(Erikson 1965,1959) ןוסקירא1976 ,1966)
תוירקיעה תויתוחתפתהה תומישמהמ תחא .ומצע תא אוצמל ויצמאמב ,ריעצה קוזיחב םיכנחמה
תא רבחתש השדח הזתניס תאיצמ"כ תוהז רידגמ ןוטסינק .ינאה קוזיח איה תורגבתהה ליג לש
.(212 'מע ,Keniston ,1965) "דיתעהו הווהה ,רבעה

הפוצר תימינפ השוחת רבסיש ימצעה יפלכ שדח טבמ רוציל אוה וז תוהז תשוחת דיקפת ,ותעדל
תעדל ,רגבתמה יושע וז תוהז הגשוהשמ קר .תויפיצו תורטמ ,םירורב םיכרע םע "ימצע ותוא" לש
.גוז ינב םע םיידדה םירשקו ןיאושינ ,תוימיטניא ןהב שיש תוכרעמל תונפל ,ליעל ורכזוהש םירקוחה
תריצי לש אשונה ביבס בבוסה "יגולוכיספ רבשמ" ינפב םיבצינ םירגבתמ יכ שיגדמ (1959) ןוסקירא
,תורגבתהה תפוקת ךשמב תעדה תא חינמ ןפואב תשממתמ אל ינאה תוהז םא ,ותעדל .תוהז
.ינאה לש האבה תוחתפתהה תא ןכסי תוהזה שוביג רסוחש הנכס תמייק

תועצמאב םג הגישהל ןתינ ונתעדלו רתויב הבושח תורגבתהה ליג לש וז הלטמש ,אופא אצוי
םדא לש הנווכהב ,הליפתבש ונרכזה רבכו .הרורבו הביצי תוהז תיינבב תעייסמ הליפתה .הליפתה
,ורבע תא אוה חטוש ,ותוהמ םצעל תורושקה תולאש ינפב אוה בצינ ,וארוב ינפל ותדימעב ,ונוקל
סחייתהל רגבתמל עויסב בושח ןפ שי הליפתל .דיתעה יפלכ תיבויח היצטניירואב ומצע ןווכמו ,ותיווה
םיריעצ יפתכ לע דבכ לוע תוליטמו תובר ןה ליגה תולטמ .בוט דיתע אהיש תווקלו ול תופצל ,דיתעל
ררבל םדאל תרשפאמ תידיתע היצטניירוא .הז ליגב רתויב הבושח ימיטפוא דיתעל תוסחייתה .םיבר
עייסל תויושע ולא תולאש ?ויתורטמ ןהמ ?ותילכת המ ?קוסעל הצרי המב ?אוה ימ - ומצע ןיבל וניב
איה וייח לש רשפל סחייתהלו דיתע ןנכתל טרפה לש ותלוכי .תרגובו תינומרה תוהז ומצעל תונבל ול
לקנרפ רוטקיו רטאיכיספה הבחרהב הז אשונל סחייתהו ,תוביצי תוישפנ תוכרעמ תיינבב יזכרמ דוסי
.'ימויק קיר' הווח ,וייחל תועמשמו רשפ אצומ וניאש םדאש ןעטש (1963)

ןמיונ .םיישפנ םיטקילפנוקלו תויעבל םירושקה םימוחת דוביע - תועדומ םדאל תרשפאמ הליפת
םיכיישכ וישעמ תאו ויתובשחמ תא ריכהל ותלוכי לע תתתשומ םדאה לש ותועדומש ןעוט (1991)
ןוחבל םדאל תרשפאמ תועדומ .(Person) שונאל םדאה תא תכפוהש איה 'ימצעה' תרכה .ומצעל
,םדאה ייחל תויועמשמ ןוניכל ירקיע יאנת איה תועדומ .ולש תילאידיא םלוע תנומת לומ יוושכע בצמ
,ומצע לע בשוח ,לאה ינפב ותניחת תא גיצמה םדא .תוגהנתהל םיטרדנטס לש םתריצילו םתניחבל
לוכי אוה .השובב וא סעכב ,האנשב ןיבו הכרעהבו הבהאב ןיב - ומצעל סחייתמ ,ומצע לא רבדמ
.לאה עויסב לחוימ יוניש שקבלו ,םקדובל ,וללה תושגרה לולכמ תא ומצע יפלכ תונפהל

םיתעל .ימצע יוליגל ותוא ןווכלו ולש שפנה ינכת םע ותוא רשקל ייושע רגבתמה לצא תועדומ חותיפ
לש תורשקתהה ביטל הרושק בלה ייוואמ תא חנעפל תלוכיה .םימומע םדאה לש ויתונוצר תובורק
העובקה תורבחתהה .םדאה לש ותנווכ רקיע חרכהב וניא עדומב הלועש המ .ובל תוליסמ םע םדאה
קודבלו ובל תונווכ תא חנעפל ,ימינפה ומלוע תא תולגל ול תרשפאמ ,הליפתה תועצמאב םדאה לש
םינונגנמש ,שיגדמ (1990) יפרמ גולוכיספה .ויתורטמ תא םישגהלמ ותוא םימסוחה םינונגנמה תא
וניא םיוסמ םייח ןונגסו םימיוסמ םיסופדש הנומאל םירושק ,םייוואמ םישגהלמ םדא בכעל םילולעה
.טרפל "עיגמ"

בצמה לא םיסחוימו הליפתה ינכתב םירוצאה םיימאנידוכיספה םינכתה םיטלקנ הליפתה תעב
תתל תנמ לע עובקה החסונבו הליפתה ינכתב רזענ ללפתמהש חינהל ריבס .טרפה לש ישיאה
באוש םדאהש ,וללה םינכתה תוררועתה .עדומ-אלה יכבנב ולצא םייובחה םינכתל ,ויתולאשמל יוטיב
,וייח תוביסמל ,םדאה תוישיאל םירושק םה ,טרפ לכל םייביטקייבוסו םייסחי םה ,הליפתה חסונמ
.דועו וחור בצמל

םדא ינפב תחתופ ,םייוואמהו םינכתה תא תולעהל ,םלוע ארובל הליפתב תונפל תורשפאה
תויורשפא תולעהלו דיתעה תא תופצל ול תרשפאמ איה .ימצע יוליג לש תושדח תוביטקפסרפ
הרישכמ איה .וייחל תועמשמו תועדומ לש רידא ןורתי ול הקינעמ איה ךכבו ,ונוימדב םייח יבצמ לש
.הנוב ןפואב ולרוג תא ןווכל ותוא

ינונגנמ .םימייאמ םירמוח לש הקחדה ענומ ,הליפתה תעב שחרתמה םיטקילפנוקה תאלעה ךילהת
תא םירפמו ותוא םידירטמה םינכתמ םלעתהל םימיוסמ םירקמב ותוא םיאיבמ טרפה לש הנגהה
,םירחאו (1971) גנוי (1977 ) דיורפ הנא ,(1933) דיורפ :ומכ םיגולוכיספ תעדלש אלא ,ותוולש
םילולע םה ,ךפיהה אלא ,םתעפשה תא התיחפמ הניא וללה םידירטמה םיאשומה לש םתקחדה
קר אל לוכי עדומ אלה" יכ ןעט (1971) גנוי .ךכל עדומ היהי אוהש ילבמ ,הערל טרפה לע עיפשהל
לע תלעופ םינועט םיאשונ תקחדה .
(4) "ומצע ולש ויתולאשמ תא לטבל םג אלא תולאשמ עיבהל
.ותעדות אלל םג ,ילילש ןפואב םדאה

לש תירסומה התעפשהב ,תודליב ותישאר הקחדהה ךילהת יכ ןעוט (1902, 1933, 1953) דיורפ
תויווח) הרכהה-תת לש םינכתה יכ ןעוט אוה .םייחה לכ ךשמב םייקתמו ךישממ אוהו ,הביבסה
םה ןיא תאז םע .הקחדהה תועצמאב הרכהה -תתב םירמשנ ('וכו םירוסא םיפחד ,תויטמוארט
עדומ וניא ,ותעדל הקחדהה ךילהת .םדאה לע ימניד ןפואב עיפשהל םיכישממ אלא ,םיטקוש
ונא ,ותעדל .תרחא החימצל תלעותמ תויהל היושע התיהש תישפנ היגרנא שרוד אוהו ומצעשכל
תולעהל תוסנל תנמ לע ,ומצע לא רבחתהל םדאה לעו ,תע לכב םינועטו םימייאמ םירמוחל םיפושח
תואירבב תמגופ עדומ-אלה לא םינכת לש םתעיקשו םתקחדה .עדומ-אלב טלקנש המ תא תועדומל
הליפתה תכיפה .ודוקפתב עגפיש ןפואב ולש תישפנה היגרנאב םוגפל הלולעו טרפה לש תישפנה
ףאו ,םוי םוי ה"בקה ינפב דומעל ,ארובה םע חחושל לגרהה ,רגבתמה לש םייחה יווהמ קלחל
.תובשחמל ,שפנ ינונגנמל ,םייחה יכילהתל תועדומ תרשפאמ ,הליפתב ןווכתהלו ,םויב םימעפ רפסמ
,דיורפ תעדל ,הזילאנאה .ותלוכי חותיפו תויוגהנתה תמשגהל ,ויוואמל ךכ סחייתהל יושע רגבתמ
םישענ ולא ,םיטקילפנוק םע תותמעתה דיחיל תמרוגו ישיאה עדומ-אלה ינכת תא העדותה לא הלעמ
התוחתפתהל הבושח תועדומה יכ ,אופא הארנ .ויתויעבלו ומצעל רע תויהל יושע אוה ךכו רתוי םיעדומ
.טסיפרתוכיספה תפס לע רשאמ תוחפ אל הליפתב תירשפא איהו שפנה לש

.הליפתה יטפשמ לש תימינפ הללמה לש ךילהת תועצמאב ומצע ידי-לע םדאה קזוחמ הליפתב
םיילנויצומאה םימרוגה רחא הקחתמ ,םינוש םייח יבצמ לע ומצע ןיבל וניב רהרהמו רזוח םדאה
.תידיתעה וכרדו ויתונוצר ,ויתויטנ יבגל הרהבה לש ךילהת רבועו

תגרדל םדאה תא תממורמ איה .תימיטפוא היצטניירואל ומצע ןווכל דיחיל תעייסמ ףא הליפתה
הנומאו תווקת וב תעטלו רגבתמה תא קזחל םייושע ,וב תוקבדה ,'הב ןוחטיבה .ותלוכיב הבר הנומא
:איה ללפתמה תנומא .לעופב ,ישעמ ןפואב תונווכו בל ייוואמ םישגהל

,םוקמ לכבו תע לכב עייסל ןכומו ןמוזמ 'ה - (ט"יק םילהת) "'ה התא בורק"
,(ח"לק םילהת) "ויתונווע לכמ לארשי תא הדפי אוהו"
,(ח ,ו"מק םילהת) "םיפופכ ףקוז 'ה"
,(טי ,ה"מק םילהת) "השעי ויארי ןוצר"
."תמא ךתרותו םלועל קדצ ךתקדצ"

לש ותלוכי ירה ,םוקמו ןמז ימוחתב םדאה לבגומ ובו קדצה-יא טלוש םש ןוציחה םלועב ומכ אלש
ןויקינב חטובה םדא .תמאו קדצ תסיפת ידי לע תיחנומ איהו ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,האלמ איה ה"בקה
."הרצ םויב 'ה ךנעי" :רמאנו ,העש העשו םוי םוי ונוק לש ותעושיבו ותכרבב חוטבל יושע ויפכ

םישק ףא םיישק לע רבגתהל ןתינש םלוע תפקשהו תימיטפוא הייאר םדאל ,אופא ,הליחנמ הליפתה
- תוישונא הדימ תומאב הכירעהל ןתינ אלש םיקולא תנווכהב רבודמ ירה יכ ,תוינכת שממלו ,רתויב
םדאה תא האיבמ הליפתהש חורה תוממורתה ."םכיכרד יכרד אלו ,םכיתובשחמ ייתובשחמ אל יכ"
.םיבר םיישקו םירבשמ ןמזמ תורגבתהה ליג .תרחא תיגולוכיספ הטיש לכב ערו חא הל ןיא ,הילא
.םייחה יישקב החלצהב דומעלו דדומתהל שפנ תוחוכב רגבתמה תא דייצל ,אופא היושע הליפתה

וחוכב הנומאה אוה טרפה לש תישיאה ותחימצב בושח בלש יכ שיגדה (Rogers, 1965) סר'גור
,הבושתה ביטומ הבש ,תודהיב ןכ אל .וז ןיעמ הייאר תרשפאמ הניא תיטסינימרטד השיג . ותלוכיבו
,ךבל ץמאיו קזח ,'ה לא הווק" - ה"בקה לע ןעשיהל יושע םדא .תיתדה הנומאב יזכרמ דוסי אוה ,ןוקיתה
ויתודימ לע רמאנ ןה .החילסהו םימחרה תודימ ןה ה"בקה לש ויתודימ .(אי ,ז"כ םילהת) "'ה לא הווקו
:השמל ה"בקה רסמש תודימה הרשע שולשב ה"בקה לש

דסח רצונ ,תמאו ,דסח ברו ,םיפא ךרא ,ןונחו ,םוחר ,לא ,'ה ,'ה :ארקיו וינפ לע 'ה רובעיו"
."הקנו האטחו עשפו ,ןווע אשונ ,םיפלאל

,תומלצ איגב ךלא יכ םג" .הרצ תומיב םג ה"בקהמ דודיע בואשל םדאה תלוכי תא תאטבמ הליפתה
,םוקי אלו רבד ורבד ,רפותו הצע וצוע" ירה הרזגה העבקנ םא וליפאו ,(ד ,גכ ,םילהת) "ער אריא אל
דיחילו םעל הלצה חתפ איה לרוגה תא ןקתל תורשפאהו ה"בקה לש ותושרל ןותנ לכה ."לא ונמע יכ
.וז השיגמ חוכ בואשל יושע ,רגבתמה רקיעבו טרפה .םישק םימיב

םיעינמה .םדאה לש םיישפנה םיכרצלו םייגולויזיפה םיכרצל סחייתה ,(Maslow 1962) ואלסמ
יעינמ םג םימייק ךא .דוסי יעינמ ארוק אוה ולאל .הדילמ היצנטופכ םדאב םיעובט ,ותעדל ,םייגולויבה
םהו 'לע-יעינמ' םשב םתוא הנכמ אוה .תוחתפתהו הלידג לש םיעינמ םה ולא . (dificiency) ךסח
- תוכיישו הבהאל ךרוצה תא הנומ אוה ולא םיעינמ ןיב .ומצע שומימ ידיל טרפה תא םיאיבמה םה
- (א ,ד"י םירבד) "םכיהולא 'הל םתא םינב" :רמאנ .ויקולאל םדא לש רשקב אטבתמ הז ךרוצ
םיהולאל ישפנ האמצ" - ותוא הבהאלו וילא רחשל תלוכיה ,ונוק ינפל םוי םוי םדאה לש הדימעה
ךיישו לבוקמ ,בוהא תויהלו בוהאל ךרוצה תא םדאל קפסל היושע הליפתה - (ג ,'מ םילהת) "יח לאל
תארקל םדאה םודיקב ךרע שי ,הנומאל ,'ה תדובעל ,הליפתלש ,אופא , אצמנ .איהשלכ תרגסמל
.תישפנה ותוחתפתהו תישיאה ותוחתפתה

תופיאשהו תורטמה ,םיכרעה ךס םה ימצעה יומידה ינכת .ימצעה ויומידמ הנוזינ טרפה תוישיא
חתפתמ םדאה לש ימצעה ויומיד .טרפה לש שפנה הנבמו תוברתה ,הרבחה ידי לע תובצועמה
ויתושוחתו ויתויווח ,טרפה לש תויוסנתהה תעמטה .ותביבס םע םדא לש ןילמוג תוליעפ תועצמאב
.תימצעה ותוהז תא רצויה לולכמ ןה

ול תונקהל היושע םלוע ארובב הנומא ךא .הביבסהמ יוצרו יבויח יומיד רגבתמה באוש דימת אל
רבגתהל יושע רגבתמ .(ז ,ח"יק ,םילהת) "םדא יל השעי המ ,אריא אל יל 'ה" - אוה ויתונייעממ דודיע
םילהת) "רוב ידרוימ ינתיח ,ישפנ לואש ןמ תלעה 'ה" .הרבחה לש תלבקמ יתלבו תניוע הסיפת לע
יושע אוה וז הכימת .ןעשמ ול שי םא תירשפא תיתרבח המגיטסו ץחל חכונ םדא לש ותדימע .(ד ,'ל
"וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב" - םיללפתמ ונאו .העש לכבו תע לכב ונוקמ בואשל
- (ה ,ז"ל םילהת) "השעי אוהו וילע חטבו ךכרד 'ה לע לוג" תניחבב 'הב ןוחטיבה .(ו ,ז"י ,והימרי)
אוה יכ" - לאה ןוצר לומ תדמגתמ םדאה תובישח .הרבחה לומ דדובמה טרפה לש דגנה ןעשמ אוה
.(ט ,ג"ל ,םילהת) "דומעיו הוצ אוה ,יהיו רמא

תלודג לומ םדאה לש ותוספא .(ח ,ו"ט םילהת) "דימת ידגנל 'ה יתיווש" - חכונל םדאה דמוע הליפתב
לא םילודג םוקמבו ךלמ ינפל רדהתת לא" :רמאנ רבכו ומצעב תולפשל םדאה תא הגיהנמ ,לאה
ויתווצמל ,'הל הבריק .תומדא ילע םדא לש ותרטמ איה םיקלאל ההימכ .(ו ,ה"כ ילשמ) "דומעת
םירגתא םדאה ינפב הביצמ הביבסה .דיחיה לש םיטקילפנוקה תא תובר םימעפ תודמגמ ,ותרותו
יומידל ,תובר םימעפ ותוא האיבמ ,ולא םירגתא םע דדומתהל םדאה לש תלבגומה ותלוכי .םיבר
,םויב םימעפ רפסמ ףאו ,םוי םוי םלוע ארוב ינפל הליפתב הדימעה ךא .חור תולפשל ,ךומנ ימצע
.לאה תויחצנ לומ "רבוע לצכ ונימי ןה" שונא ןב לש ותוספא תא ןיבהל הארשהה תא םדאל תנתונ

תויצרופורפב ךא ישונאה םויקה לומ םדאה תא תודימעמ תישפוחה הריחבהו ולרוגב הנומאה
ןתינ אלשכו .םייחה ילושכמ לע רובגל ול תרשפאמה םלוע תנומת וז ךרדב לבקמ םדא .תומיאתמ
תרשפאמ וז השיגו ןכתי .םהש תומכ םלבקל ,םדיצל תויחל דמול אוה ,םוי םויה יישק םע תמעתהל
,ותונפקות תא בכעל ,ותוגהנתהב טולשל ,ויפחד םע תמעתהל ,ויתובוגת תא תוהשהל ןימאמה םדאל
םיסחיה תוכרעמבו ומצע ןיבל וניב תורושקה תוכרעמב ,שואייו קחד לש םיבצמב םימלב ול תונבלו
.תלוזה םע

הליפתה ןורקע תא אוה ץמאמ םא ,ידוהיה ןימאמל שיש תונורתיה תא הז רמאמב רוקסל וניסינ
ליגב רקיעב תובושח ולא ,תובר תויגולוכיספ תויצקנופ אלמל היושע הליפת .הנומאה תודוסימ דחאכ
תא קזחלו ,תרוסמה יכרע תיינקהב דקמתהל ,אופא ,בושח .ותוהז תא הנוב טרפה וב תורגבתהה
הנומאה הנקמש שפנה תומוצעת לשב רקיעב ריעצה רודה לצא תודהיה תווצמ םויק לש העדותה
תורוקמל ,םייתימא םיישפנ םיזכרמל העדותה רושיק ךות ,הליפתל ריעצה רודה תא ברקל שי .טרפל
."רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע" תניחבב .םייחתורוקמ

.ביבא-לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,םידיסח ירופיס - זונגה רוא ,(ח"ישת) .מ רבוב

,קילאיב דסומ תאצוה .ם"במרה לש תיתכלהה ותנשמב הליפתה .(1994) .י ןייטשדילב
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהו םילשורי

.ביבא-לת ,"ףלא" תאצוה ,(האוק לימא תטיש יפל) היטסגוסוטואה .(1977) .ס סקורב

.קרב-ינב ,רושימ תאצוה ,םירחבנ םימגתפ טוקלי .(1986) .נ םיובנירג

,םיכובנה הרומ .(1977 ,חפאק דוד ר"הכב ףסוי ראיבו תירבעל םגרית) ם"במרה
.םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה

.ביבא לת ,ןתיב ,הרומז תאצוה .עדומ אלהו ינאה .(1971/1981) .ג.ק גנוי

.ביבא-לת ,םע-רוא תאצוה ,עדומ תתה לש וחוכ .(1990) .ג יפרמ

.ביבא-לת ,ריבד תאצוה .הנגה ינונגנמו ינאה ,(1977) ,.א ,דיורפ

.ביבא-לת ,ריבד תאצוה .תועמשמ שפחמ םדאה .(1963) .י לקנרפ

.ביבא-לתו םילשורי ,ריבד תאצוה .תועמשמל תעמשנ אלה הקעזה .(1982) .י לקנרפ


Blos, P. (1979). The adolescent passage; Developmental issues, New York;
International Universities Press.

Ellis, A. (1971). Growth Through Reason. Science and Behavior Books.
Palo-Alto, California. ,

Ellis, A. (1979). Reason and Emotion in Psychology. Citadel Press,
Toronto.

Ellis, A., & Bernard, M.E. (1985). Clinical Applications of Rational -
Emotive Therapy. Plenum Press, New York and London.

Erikson, E.A. (ed.) (1965). The challenge of youth. Garden City,
N.Y . Doubleday / Anchor Books .

Freud, S. (1933). New Introductory Lectures on Psychoanalysis. N.Y
Garden City Publishing Company .

Keniston, K. (1965). Social changes and Youth in America. In: E.H
Erikson (ed.). The challenge of youth, Garden City, N.Y. Doubleday /
Anchor Books.

Keniston, K. (1979). A "New" stage of life. The American Scholar, 39
pp. 631-654.

Maslow, A.A. (1962). Notes on Being Psychology. Journal of
Humanistic . Psychology .

Maslow, A.H. (1954) Motivation and Personality, Aapper.

Mercia, J.E. (1966). Development and validation of ego-identify
status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, pp. 551-558

Mercia, J.E. (1980). Identify in adolescence. In J. Adelson (ed.).

Handbook of adolescent psychology, New York; John Wily & Sons.

Rogers, C.R. (1965). A Humanistic Conceptian of Man, in: Farson.


:תורעהרוזח    .127 'מע ,(1963) לקנרפ .1

רוזח    .164 'מע ,םידיסח ימגתפ .2

.('ל ,ו"ק םילהת ) "ללפיו סחנפ דמעיו" :רמאנש ומכ .3
רוזח    . ('הכ 'ב ,'א לאומש) "םיהלא וללפו" רמאנ דועו    

רוזח    .47 'מע ,(1971-1989) ,גנוי .4