הכלההו טובישה

לאירא בקעי ברה

ט"נשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
רבד-חתפ
ריזחה בל
האירבה ישעמב תוברעתה
םימגפ תנקתמ האופרה
םלצב ארבנכ טבושמה
רוציה לש וירוה

.תינימ-וד היברב דלונ אלו ,רחא רוצימ לפכושש רוצי לש יתכלהה ודמעמ :ריצקת

עבט ירדס יוניש ,טוביש :חתפמ תולימ

רבד-חתפ
הנכסה תא הרמוח רתיב אטבמ הז חנומ .'לופכש' הנוכמש המל ןכדועמה חונימה אוה טובישה
,םיטבש םיטבש רוציל אלא ,דחא םדא לש ליפכ לפכשל קר אל ןתינ יטרואית ןפואב .רבדבש
."טובישה" אצי תויטבשה שרושמ .הזל הז ןיטולחל םיהז ויהי םלוכש

?הז ןיינעב הכלהה תדמע המ
הכלהה לש תינורקעה התשיגל קר אלא ,ןקמועל תויתכלהה תולאשל סחייתנ אל ןאכ ונירבדב
תא םהיניע דגנל םיאור חתופמ ןוימד ילעב ןכאו .הנכסב רבודמש דוסי תחנהכ ונחנה .אשונל
קוחר ןיידע עדמה השעמל םלוא .טובישה תורשפאמ תושונאל תונופצה תומויאה תונכסה
לד לע הלעמש ימ עגרכ ןיא .תויופצה תונכסל םיעדומ עדמה ישנאו .תכל קיחרמ הכ םושיימ
תויעבל הנעמ אוצמל תיטנגה הסדנהב עדמה תמגמ .טובישה לש לאונה ןויערה תא ויתפש
.םירבא תלתשה :ומכ ,רחא ןורתפ עגרכ םהל ןיאש תושק

ףוגל םהיתומקר תניחבמ םיאתי םהלש יטנגה הנבמהש םייח ילעב רוציי לע לשמל רבודמ
דע עונמה ,יתדה רוביצה היה וז הניחבמ .םירביא תלתשהל רגאמ ושמשיש תנמ לע ישונאה
תונברה תויחנהל םיכסה םרט יאופרה דסמימהש םושמ) םירביא םורתל תורשפאהמ םויה
ליתשהל היהי ןתינש ידכ ,רקחמה םודיקב םירחאמ רתוי ןיינועמ תויהל ךירצ (הז אשונב
.םיטבושמ םייח ילעבמ םירביא

ריזחה בל]
תוהז ויהי םהיתומקרש םיריזח תיטנג הסדנה ידי לע רוציל יעדמ יוסינ םסרפתה הנורחאל
ודמע וניתובר רבכ) םדא ינבב הלתשהל םידעוימ ולא םיריזח לש תובבלהשכ ,םדאה תומקרל
תדהדהתמ רוביצב .(ב ,אכ תינעת האר ,םדאה לש ויעמל ריזחה לש ויעמ ןיבש ןוימדה לע
?םדא לש וביל םוקמב ריזח בל ליתשהל רתומ םאה :הלאשה

םד תבאשמכ שמשמה רביא ותוא רשאמ רתוי הבחר תועמשמ לעב אוה ך"נתב "בל" גשומה
,תישונאה םייחה תכרעמ לכ תא בל םשב וניכ בלב םייולת םייחהש ןוויכמ .םדאה לש ופוגב
ארקנ "בל םכח" .םדא אוה רשאב םדאה לש ותוהמ םהש הרכההו הנובתה ייח תא רקיעבו
םדה תא באושה םייוסמה רביאל תנווכמ הניא הז רשקהב בל הלימה .ותמכח ללגב םכח םדא
האירבו הניקת תויהל הילעש הבאשמ אוה .תוינחור תונוכת םוש אשונ וניא הז רביא .ומירזמו
קיסהל ןיא ןכלו לאשומ חנומ אוה ןאכ 'בל'ה .יוארכ בל םכח תמאב תויהל לכוי םדאהש ידכ
.םד תבאשמכ שמשמה רביאל תונקסמ םוש ונממ

םע .בל הלוח םדא ייח תלצהל "רחא רבד" לש ובילב שמתשהל העינמ םוש ןיאש אופא אצמנ
[.ץראב אלו ל"וחב רקיעב ולדוגי ולא םיריזחש ץלמומ היה תאז


האירבה ישעמב תוברעתה
רוציל ונל רתומ םאה ?האירבה ישעמב ברעתהל ונל רתומ םאה :איה תינורקעה הלאשה
?הבקנו רכז יוביר לש תיעבט ךרדב אלש רוצי םלועל איבהל רתומ םאה ?שדח םייח לעב

םיאלכ עיברת אל ךתמהב ורמשת יתקח תא" :קוספה שוריפב ן"במרה לע םיכמתסמ םיבר
:ונושל הזו (טי ,טי ארקיו) "םיאלכ ערזת אל ךדש
ה"בקה םילשה אלש בושחי וליאכ תישארב השעמ שיחכמו הנשמ םינימ ינש ביכרמה
..תוירב וב ףיסוהל םלוע לש ותאירבב רוזעל אוה ץופחיו ךרוצה לכ ומלועב
:תורעה יתש ריעהל שי ךכ לע
;הכלהב לוקישכ שמשל םילוכי םניא תווצמה ימעט .ארקד אמעט ןנישרד אל
.ןימה הנתשמ אל הבכרהב וליפא .ןימב יוניש םוש לח אל םרכו הדש יאלכב

רוסיא ןיא תיתוכאלמ האלכהל תמאבו .הנכה תעפשה אלל דבלב וניממ תוריפ לדגמ בכורה
םינימ המכ תבכרה איה הרוסאה הבכרההש רובס ילארשי ש"רגה ר"ומ םנמא) הכלהב שרופמ
ץרא ורפסב האר ,הכלהל הז ושודיח תא עבק אל אוה םג ךא ,האלכהל תמרוגה תחא הנכ לע
.(הדמח

:(עירזת אמוחנת) שרדמ (הירא רוגב) ל"רהמה גיצמ ן"במרה תמועל
:אביקע 'ר תא עשרה סופורסונרוט לאשש השעמ
?םדו רשב לש וא ה"בקה לש ,םיאנ םישעמ וזיא
...םיאנ םדו רשב לש :ל"א
.םדא השעמ וליאו ה"בקה השעמ ולא :ל"א ,תואקסולגו םילוביש ע"ר ול איבה
.םילובישה ןמ רתוי םיאנ ולא ןיא :ל"א
?ומא יעממ לוהמ דלוה אצוי וניא המל הלימב ץפח אוה םא :סופורסונרוט ל"א
?ותכתוח ומאו ונטבב יולת אהו ומע אצוי וררוש המלו :ע"ר ל"א
:(הל ,א רמאמ) ירזוכה רפסב ל"היר בתכו
,תודימה ןוקית ובייחתנ ונממש ילכשה ןינעב םייחה ילעב לכמ סחיתנ םדאה וליאו
.הנידמה יניינע ןוקית וירחאו ,תיבה ינינע ןוקית הז ירחאו
אללו .חורבו ףוגב הרבחלו דיחיל רסחה תא םילשהלו ןקתל ול תרשפאמ םדאה תנובת ,רמולכ
."תושעל םיקלא ארב רשא" :קוספה תא ושריפ רבכו .םייקתהל םדאה היה לוכי אל ולא םינוקית
.םלועה תא ןקתלו תושעל דעונ םדאה .ןוקיתו היישע ןועטה םלוע ארב םיקלאש

תיציצהש ,חלש תשרפל "המכח ךשמ" ושוריפב ,קסניודמ החמש ריאמ 'ר םג עיבמ המוד ןויער
המלשכ רוא הטוע" :רמאנ הילע ,םוקיה תילטב וגראנ אל ןיידעש םימורפה םיטוחה תא תלמסמ
.הנקתלו המילשהל ,וזה םוקיה תילט תא גוראלו ךישמהל דעונ םדאה ."העיריכ םימש הטונ

אישנה הדוהי יבר לש ותשקבל תונעיהל בריסש ריאי ןב סחנפ 'ר לע רפוסמ ז ףד ןילוח תכסמב
.הפורת הל ןיא הנבל הדירפ לש התכמו ,תונבל תודרפ ויתוורואב ויהש ללגב ,ותיבב חראתהל
.בורל ך"נתב תרכזומ הדירפה ,ךדיאמ .הליחתכל ותושעל רוסאש םיאלכ רוצי איה הדירפה ןכאו
ידי לע הארנכ הרצונ וז הדירפ .ךלמל ותחישמ תעב הדירפ לע בכרוה לשמל ךלמה המלש
לש תויטנליוובמאל התואנ המגוד איה הדירפהש ד"נעלנ .דבעידב רתומ הב שומישהו ,םירכונ
וניא אוה .יעבט אל אוה םיאלכמ דלונש רוציה .םיאלכ עיברהל הרסא הרותה ןכא .אשונה
םע סוסה לש וחוכ תא דחי ביכרהל םנמא איה הרטמה .ןכוסמ תויהל םג לולע אוה .דילומ
יארפ תויהל םג לולע אוה .רצותה לע הטילש לש תורשפא םוש ןיא םלוא ,רומחה לש ותונלבס
.סוסהמ רתוי

רצומהמ תונהיל רתומו הליחתכל רוציל רוסא .םיאלכ לש סחי אופא םיבייחמ םיאלכה
.דבעידב

דוע לכ ,ךדיאמ .רתויב ןכוסמ רוצי רצוויו ונתטילשמ רבדה אצי אמש - הליחתכל רוציל רוסא
.יעדמ חותיפ לכל בא ןינב ןאכ שי .וב שמתשהל רתומ תושונאל ליעומ רוציה

הריציה ינפמ ריהזהל בייח ,םלועב תוירסומה תומרונה תא עובקל ודיקפתש לארשי םע
ןיא .הרקבו חוקיפ ידכ ךות ,רבדה תא רצייל םירחאל רשפאמ אוה ךדיאמ .תיתוכאלמה
הריציה לכ לע םיאלכמ שיקהל ןיא ןכלו .הרותה הרזג אלש תוריזג רוזגל ונתוכמסב
היצזיליויצה תא םדקלו חתפל רתומ .הארשהל םגד םייאלכב תוארל שי םלוא .תיתוכאלמ
רמשיהל ידכ .הרקבו הטילש ךות ,קפודה לע די םע םלוא ,ןכ תושעל יוצר ףאו ,תישונאה
.ליעומו חוטב םג אוה שדחו יתוכאלמ לכ אל יכ ,תונכוסמ תויוצרפתה ינפב

םימגפ תנקתמ האופרה
תלצה תאו ,םייחה תלחות תא התוכזל ףוקזל שי .תינרדומה האופרה םוחת תא אמגודל חקינ
לומ םימעפנ םידמוע ונא .םהל תויופצ ויהש תונכס ינפמ םדא ינב ידראילימ ףאו ינוילימ
.םירידא הכ םיגשהל ,תעדל םדאל ןנוחה תרזעב ,ועיגהש םיישונאה המזויהו ץרמה ,ןורשכה

- סופורסונרוט תנעטל המודב - 'ה ןוצר תא דגונ רבדהש ונעטש םירכונ םיגולואית םנמא ויה
הנתנ השודקה ונתרות ?םתואפרל ונל רתומ דציכ ולחיש םדא ינב שינעהל הצור ה"בקה םא
שי םילוח יובירב .אפרל תושר אפורל הנתינש ןאכמ - "אפרי אפרו" :תיעמשמ דח הבושת ךכל
,םלועל תולחמ חלוש אוה ;אפרמו רסיימ 'ה .ךער םד לע דומעת אל :םייח תלצה לש הוצמ םג
ךרוצה םצעב ,הלחמה םצעב ונלביק םירוסייה תנמ תא .םתואפרל םיאפור חלוש םג אוהו
.ולא םירוסייב יד םלוא .םיענו לק רבדה דימת אלו ,אפרתהל

הכירצמו לבסל תמרוג המרונהמ הייטס לכ .םלועב העובק תיעבט המרונ שיש ונא םירובס
לגרהו דיה תא בישהלו ומוקמל רבשה תא ריזחהל ונתבוח - לגר וא די רבש םדא .ןוקית
ותוא תא תוושהל ידכ םגפה תא ןקתל ונתבוחמ םוגפ רביא םע דלונ םדא .םדוקה םדוקפיתל
.תלבוקמה המרונל םדא

,לשמל .היוצר הניא ,לבס תעינמל וא ,הייטס ןוקיתל תדעוימ הניאש ,השדח הריצי תאז תמועל
ןינעמ ,ןרקסמ ,שדח אוהש ללגב קר ,םיילמרונ םירוה ינש אלל שדח גוסמ רוצי םלועל איבהל
?ותונושו ותוגירח ללגב לבס הז רוציל םורגנ אל םאה עדוי ימ .השודנה תואיצמה תא ןווגמו
םורגל לולע אוהש םיקזנה המ עדוי ימ ?ושפנבו ופוגב אירב היהי הזכ רוציש עקתי ונידיל ימ
תוכז תא ונממ קושענ המל כ"א .תדלל לכוי אל טבושמ רוציש םינעוט שי ,לשמל) ?ונמלועל
(?תורוהה

תיתכלה הניחבמ םנמא .שדח רבד רוציל ונילע הרסא הרותהש ורמואב ן"במרה ןיווכתה ךכל
רוקמכ אלא יתכלה רוקמכ אל - םיאלכ רוסיאמ דומלל רשפא ךא ,םיאלכ לע קר לח רוסיאה
ינויח ךרוצ םהב ןיאש םוקמב תושדח תוריצימ תוענמיהו תיארחאו הריהז הבישחל - הארשה
.רתויב

םלצב ארבנכ טבושמה
וא דיזמב רצווי אוה תאז לכב םא ,טבושמה רוציה לש ודמעמ היהי המ :איה תלאשנה הלאשה
?גגושב

אלו ידוהי אל ,רדגומ דמעמ םוש ול היהי אל ,ישונא רוציל בשחיי אל הז רוציש ןעוטש ימ שי
ול ןיאש םושמ תאזו .ישונא םייח לעבל בשחיי אל אוה יכ ,וגרוהל רתומ ףא היהי ילואו ,ירכונ
םיהז םלוכש םישנא לש טבש ויהי םה ולאכ םיבר ויהי םאו .ומאל לכב ההז אוה ולשמ דוחיי
:םדא תגירהל רשקהב ורמאש וניתוברל וניצמו .הזל הז
םלוע דביא וליאכ (לארשימ) תחא שפנ דבאמה לכש ךדמלל ידיחי םדא ארבנ ךכיפל
.(א ,זל ןירדהנס) םלועה ארבנ יליבשב :רמול בייח דחאו דחא לכ ךכיפל ...אלמ
םג .ותרדגה םצע תא אל ךא ,החיצר רוסיא תרמוח תא אלא וז הרמיממ דומלל ןיא יתעדל
תא םג הז קוספמ דמלש ימ שיש ןלהל הארנ יכ םא .החיצרב םירוסא ןיטולחל םיהז םימואת
:קוספה יתעדל אוה םדאה תוהמ תא עבוקה ןוירטירקה .םדאה תרדגה
.(ו ,ט תישארב) םדאה תא השע םיקלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש
?םדאבש םיקלאה םלצ והמו .אל וא םיקלא םלצ וב שי טבושמה רוציה םא אופא קודבל ונילע
םייחה שפנ ורפסב) ןי'זולוומ םייח 'ר .םיקלא םלצ אוה לכשהש עבק (א ,א"ח נ"ומ) ם"במרה
.וארב טילש - "ומלצב" םגרת ג"סר .םיקלא םלצ איה תישפוחה הריחבהש עבוק (א ,א רעש
ודריו" רמוא ומצע קוספהו ."אלוכ לע טילש אמלעב יאדיחי" :(א ,זמ א"ח) רהוזב שרופמ ןכו
."ץראה לע תשמורה היחה לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב

איה םיקלאה םלצ לש ותרדגהש שריפש ,רומה רורצ לעב ,עבס םהרבא 'רל וניצמ םנמא
םלצה תא ושריפ םירחא םינשרפ ותמועל םלוא .ל"נה ןירדהנס 'סמב 'מגה י"פע ,ותודיחי
וניאש ללגב קר ,רוצי לש ,הלילח ,ומד תכיפש תא ריתנש אופא ןכתיי אל .םירחא םינפואב
,ינובת רוצי היהי טבושמה רוציה םאש רמול רבתסמו .םירחא םיברמ דחא ןוירטירק לע הנוע
.תוידוחייה תנוכת וב רסחת םא םג ישונא רוציל בשחיי ,הטילש רשוכו ,תישפח הריחב לעב

תחא תא רוצי ותואמ לולשת איה .היוצר הניא ידוחי אל םדא תריציש קפס ןיא תאז םע
ול המוד ןיאש אלמ םלוע ותויה ;ודוחיי - םדאה לש ותוישיאב רתויב תוידוסיה תונוכתה
,םוגפו עוגפ םדא רוציל לולע ,םדאה לש ותוישיאב בושח הכ ביכרמ רדעה .ולוכ םלועב
.וזכ הריצי םורגל הלולע תוירסומו תויגולוכיספ תואצות ולאל עדוי ימו

רוציה לש וירוה
?טבושמה רוציה לש ויבא ימו ומא ימ
וא ,תיציבה תלעב ,תיטנגה םאה :דוליה לש ומא ימ ,תואקדנופה אשונב ונרוד יקסופ וקלחנ
היהת אל תיציבה תלעב םא ,טובישה אשונב םג .דוליה חתפתהו לדג המחרבש ,תדלויה םאה
.וז תקולחמ קיזחת תדלויה םאה םג
בא .טבושמה רוציה לש ויבא ימ הלאשה לאשית ,תדלויה םאה םג היהת תיציבה תלעב םא ךא
ןיא ערז אלל תיציב םירפמ רשאכ ךא .תיציבה תלעב איה םאהש דועב ,ערזה תא עירזמה אוה
תיציבל רדחומה אתה תלעבו תיציבה לעב ,תורוקמ ינש לש ףותיש ןאכ שי תאז םעו .בא ןאכ
?השא איהש תורמל 'בא'כ אתה תלעב לא סחיתהל ןיא םאה .ותוא הרפמו

תוכלהו השורי יבגל ,םאו בא דוביכ ןינעל ,בא לשל המוד דמעמ אתה תלעבל היהי םאה
?תורחא

?תורחא תוכלהו תוירע ,תויודע ןיינעל טבושמה רוציה יבורק ויהי 'בא'ה יבורק םאה

וילא סחייתנ ילוא ארמוחל יכ םא ,באכ בשחי אלש רבתסמו .הזכ הנושמ בא וניצמ אל הכלהב
בייח היהי ינש דצמ ךא 'ויבא' תא שריי אל טבושמה רוציה ז"יפל .בא היה וליאכ תאז לכב
'בא'ה ןמ ויבורקל אשניהל רוסא היהיו ,ודובכב

,תיציבה תלעב םג ,אתה תלעב םג היהת השא התואש רבודמ רשאכ תוררועתמ תופסונ תולאש
לש ןב אוה ןיא ירהש ,ויבא םג היהי אוה ומא יבא ילוא ךא .ללכ בא אלל רוצי דלווי .תדלויה םגו
יבא לש ונב םג אליממו ,תמיוסמ הניחבמ 'היחא' םג אוה ןכ םאו הל ההז םואת ןימ אלא ומא
.ומא

אלש הזכ רוצי תאבה לש העפותה תרמוח תא הארמ ולא תורדגהב תוטבלתהה םצע
לעו דבעידב ורצונ ולא םלוא .ולאכ םיבצמ ונרעצל שי םויכ םג םנמא .ויבא ימו אוה ימ עדי
םיגולוכיספ םיעיקשמ רידא ץמאמ הזיא !םהילע ףיסוהל אב התאו םירעטצמ ונא םינושארה
,וירוהמ דחא רדעהמ לבוסה ,תירוה דח החפשמל דלי לש ותוישיא תא ןזאל םיגולויצוסו
תוערפהמ טבושמה רוציה לש ותוישיא תא ליצהל יוכיס שי םאה .הבר החלצהב דימת אלו
ללמואה ישפנה ובצמ תא תופקשמ ןניא תויתכלהה תויוטבלתהה םאה ?םיישפנ םייוקילו
?יתוהז יהמ ?ינא ימ ומצע תא לאושה הזה הנושמה רוציה לש

תוכלשהה לכ לע רתויב תיארחאו תידוסי הקידב אלל הזכ רוצי תריצימ ענמיהל שי ןכל
.ךכמ עובנל תולולעה

םדאה תא ןנח 'ה .ירמגל וענומל ןיא יכ םא ,טובישה חותיפב זפחיהל ןיאש איה ונתנקסמ
,ומלוע ןוקיתב ה"בקל עייסל ןוצרבו ,תילאוטקלטניאה תונרקסה תנוכתבו תעדו הניב המכחב
תוריהז הנשמב ,דומצ חוקיפב חרכה שי ןכל .הדוסיב האירב איה ,וז חור אולכל רשפא יא
.ונידי תחתמ הלקת אצת לבל

תא 'ה החני .עדמה ינפב וחתפתנש תושדחה תויורשפאל םג התעמ ןיווכנ תעדה תכרבב
.י-ד-ש תוכלמב םלוע ןקתל הבוט הצעב םינעדמה

:האר הז אשונב םיפסונ םירמאמל
גרבניטש םהרבא 'פורפ / םיידוהיו םיירסומ ,םייעדמ םיטביה - םדא ינב טוביש/לופכית
רבוקר םוחנ / ?'ה השעמב תורחת - יטנג טוביש
            תוכן תושבע