וכלומ המלש לש תיחישמה האידיאה רקחל

ןייטשנרב .ש ר"ד

הקירמא ידוהיל הנשה רפס
א"צרת קרוי וינ ןיטשפרש יבצו בולוביר םחנמ תכירעב


:רמאמה ןכות
המדקה .א
וכלמ המלש תעפוהל עקרה .ב
וכלומ המלש .ג
תיחישמה ותרות .1
ישעמה דוסיה .2
וכלומ המלשמ םעה תוקחרתה .3


.וכלומ המלש העיפוה הב תירוטסיהה הפוקתה תא רקוס ןייטשנרב .ש ר"ד :ריצקת
התוויה ,'וכו דרפס ידוהי שוריג ,תושק תוריזג לארשי םע לע וכתינ הב ,וז השק הפוקת
תא גיצמ רבחמה .וכלומ המלשכ תויחישמ תויומדו תועונת תחימצל היירופ עקרק
.וכלומ המלש לש ופוסו וילא םעה סחי ,וישעמ ,ויתונויער

.תויחישמ ;וכלומ המלש :חתפמ תולימ


המדקה .א

הרשע ששה האמה לש הנושארה תיצחמב ינבוארה רודו וכלומ המלש לש אלפה תוערואמב
.הדגאה לא רשי הירוטסיהה ןמ תרבוע איה :הנושמ הציפק תילארשיה היפארגוירוטסיהה השוע
איה ,םהב קפקפל ןיאש תוערואמו םירקמ לע תוצרהלו תודבועו תודועת לע בכעתהל םוקמב
לע היתוילע תא הנוב איה .ריוואב ףחרמו ינוימד םלוע התווהתהו התריצי זכרמב הדימעמ
רמוחל דוגינבש רמוח לע תכמתסמו רעשל וליפא השק ןאצומ רוקמ תאש ,תודגאו תועומש
.םייחב הזיחאו תואיצמב הסיפת לכ ול ןיאש טעמכ ,תונבהל הירוטסיהה הליגר הנממש חוטבה

רמוחהש ,אוה "ןויגה"הו ןידה ןמ תיממעה המשנה יקמעב םיעגונה תוערואמב .רבדב אלפ ןיאו
ואב רבכ תורודה ירפוס .הדימה ןמ רתוי תצק בחר םימעפלו ,בחר םוקמ םהב סופתי ידגאה
.תירוטסיהה תווהתהה ןמ ידגאה דוסיה תא ירמגל קיחרהל תורשפא לכ טעמכ ןיאש ,העד ללכל
םיטונהו תירוטסיהה תמאה לש ינויחהו ירקיעה דוסיה תא ידגאה ץוצינב וליפא םיאורה המכ שי
הירוטסיה תניחבב ללכב בשחנ המואה ייחב בושח ערואמ םוש ןיא הזה ץוצינה ילבש העדל
תוידגא תויריוואו היבוברע לש עודי קלח .1היה אלכ תויהלו חכתשהל ערואמה דיתע וידעלבשו
וכלומ המלש קרפבש אלא .תעזעזמ הפוקת לש היפארגוירוטסיה לכב "ינויח ךרוצ" טעמכ אוה
ןתינ דחא דצמ .וזכ הנושמ העפוהל וניכז הככו .לובג לכ תידגאה "תורח"ה הרבע ינבוארה דודו
ונמע לש חורה ייחב רידא םשור וריאשהש ,הריהזמ הפוקתו םיאלפנ םישיא לש ירוטסיה קרפ ונל
ינשש ,ששח תעבהבו ם"דהל תנעטב תומושר ישרודו םירקוח ומק ינשה דצהמו ,הזה םויה דע
הכובמה הבר ךכ לכ . 2 ויה לשמ אלא ,וארבנ אל ויה אל ללכב הלאה םיחישמה םיסופיטה
.הז קרפ לש תירוטסיהה ותמישרב היסומלרדנאה הלודגו

,םיטעמ םירבדב תאזה העפוהה תא ונל חתופ ,"םלוע תוחרא תרגא" לעב ,לוציראפ םהרבא 'ר
לע רופסב ,ד"י קרפב .תאזה תישפנה הדיחה ןורתפל חתפמה תא ונידיב ןתונ אוה םישמ ילבמו
:ראשה ןיב בתוכ אוה "ינבוארה דוד דיסחה ליחה רובג שיא" רבד
רופיסב אטחא אל יכ .ץפח יעיגי וחוני הפ ,םתושפנל עוגרמ וב םיארוקה ואצמי ונינעו"
אוה יכ ,תמאה עדוי 'הו .תמא ישנא בתכמב יתיארו םיבושח יפמ יתעדיש המ יפכ ,ירבד
."ינא םילבהב הנמא ינטקמ יכ ףא ,תמא ודבל
:בל תולגתהב םהרבא רבדמ ןלהלו
.םינמאנ וירבדו ןמאנ אוה רכזנה הזה ידוהיהש ,ה"רי רויפיפאה לא (לגוטרופ ךלמ) בתכו"
רשא וניתולילגבו וז ונתולגב םויה ונל יד ,אל וא םינמאנ ,וירבד ויהיש המ היהיו םוקמ לכמו
םיברה לארשי יטבשל תואיצמ שי ןיידע רשא אמור תוצוחבו םיברבו םירשו םיכלמל תמאתנ
3 ."םהל םיבר םיכלמו ,דואמ
היורש התייה תיממעה המשנה .רודה תחנאו ןמזה דה תא םיעמוש ונא הלאה םירבדה ןמ
םעה .אכד דע הווקתה יריסא תא האיבה לארשי להואב הקעומהו קיצמה תמח הרבג .רעצב
,"אל וא םירבדה םינמאנ םא" איה תחא ."החונמל ופאש ץפח יעיגי"ו "ושפנל עוגרמ" שקב
.םיסומעה םע תא הייחתל ררועלו "הרמה ונתולג" ךות לא המישנל ריוא תצק סינכהל ךירצ
הירוטסיהה לש "היתושירדו היקוח" יפל ,ולעפו ויח ינבוארה דודו וכלומ המלש םא איה תחא
ועדי רודה ינבו "םישעמו תודבוע"מ הלעמל םהש םירבד שי ."םישעמו תודבוע" קר תשרודה
תפוקתמ תילארשיה היפארגוירוטסיהה לש הנוצר יוטיב היה הז .הלאה םירבדה תא ושיגרהו
.הרשע ששה האמה

הטמל רבודי דוע ויתודוא לעו - לאנברבא קחצי ןודה ,הבברמ לוגדו םילעפ בר רבג ,רחא רוד ןבו
יעצפ השע ארונה ידרפסה שוריגה .לארשי ייחב יממע שואיו תינחור הסיסג התייה וזש ,ריעמ -
הלטלטנ ,המואה לש התלסו הנמש ,תידרפסה תודהיה .המואה לש התמשנו הפוגב תומ
ךשוח יבשויו םילוג לש תונחמל הלפשוהו היסאו הקירפא תוירבדמל ,רכנ תוצראל הכלשוהו
עווגל םת םלש רודו םיכרד לכ שארב םידדונהו םילוגה וגרהנו וברחנ תובברלו םיפלאל .תומלצו
שעכ לכאיו רודה ינב לש םהיתובל לא רדח ינוציק שואיי חורש אלפ ןיא הזכ בצמב .השביבו םיב
.םשפנו םרשב תא
יצחו םדודנ תוברחמ - 4 לאנברבא קחצי ןוד בתוכ - לארשי תיב ,תיבב ונל הארנ עגנ"
...םירצמה ןיב םוגישה רשא םיבש ץראבו הב ורג רשא ץראב תוערו תובר תורצמ ,םתולג
,בקעי יהלא תיבמ ,םירפוס יפמו םירפס יפמ וניתווקת ודבא ,וניתומצע ושבי :םירמוא םה
."ושמש אבי אל הבשנ וא רבשנ וא תמ
דבאת אל ןעמל תוליהקה לש ןחור תמרהל םיארחא םמצע תא וארש חורה ישנא המואה יבוט
הווקתה תייחתל םיעצמאו םיכרד ירחא שקבל ולחה תיפוס הלצהלו הלואגל ןתווקת ירמגל
לש ותוררועתה ."ץקה תא םיקחוד"ו "ןיצק יבשחמ" עיפוהל ולחה לארשי תוליהקב .המחנהו
בוראל הלחהש תינחורה הילכה תנכס דגנ םחלהל ידכ יחרכה ךרוצל ויה וקוזיחו הלואגה ןויער
םיסופיטה ועיפוה םייחה תמב לע :הירוביג תא תינומהה הרכהה הרצי ןוכנה עגרבו םינומהה ייחל
.ינבוארה דודו וכלומ המלש לש

קר אל םהילא תשגל ,אופא ,ךירצ הלאה תוערואמהו םישנאה לש םתוהמו םכרעב ריכהל ידכ
טעמכ הז הרקמבש) דבלב "תודועתו תורוקמ" ךותמ אל םהילע ןודלו תירוטסיה תואר תדוקנמ
.תיגולוכיספ תיממע הפקשה תדוקנ ךותמ םא יכ ,(תואיצמב םניא

תינשקעו הריבכ השירד הצרפתה הרשע ששה האמה לש ןושארה עברבש ,אצמנ וזכ השיגב
הריציה המישגה וז תישפנ השירד לש החוכב "!היחת הלואג" :תירבעה הבשחמה םלועב
תא הממח התווקת ירהוזבו היתוצוצינבש ,הממורמ תימואל המארד תיממעה היגולוכיספהו
איהה המארדב ויה ינבוארהו וכלומה .הזה םויה דע קזח םשור ריאשתו רודה ינב לש םהיתובל
יחה ןוצרה היה אוהה ןויזחה-איגבש ישארה רוביגהו תויאליטרע תומשנו תוירקמ תושפנ קר
.הלש ןורחאה הלצהה ןגועב תשפותה תססוג המוא לש רצויהו

ותרושבל לארשיב תוליהק המכו המכ לש ןבל תמושת תא בסהל וכלומ המלש חילצה םא
,תויחישמהו הלואגה ןויערל תימואלה היסאטנאפה תא ונמז רחאלו ונמזב ררועלו ויתומולחלו
תואיצמהו יממעה ןוצרה לא םיאתהש יבויח רבד הזיא ותעפוהב היהש תואדווב בושחל ךירצ ירה
ידי לע תלבקתמו תנבומ התייהש העודי תיחישמ האידיא וזיא ול התייהש חרכהה ןמ .תילארשיה
םידוהיה םינוירוטסיהה ןמ המכש ,יאכראה לגרהה ןמ קלתסהל ךירצ .תירוקמה תיממעה הרכהה
לש םיעותעת ישעמ הלאכ "תויחישמ תוילבק" תועפוהב תוארל ,וב םילשכנ ויה םדוקה רודה ןמ
.הלאה תועונתה יללוחמ לש תינחור תוינלוחו ןועגיש ידי לע לכה תא ראבלו םייגולאטאפ םיסופיט
תרדוח ןיעו הקד השגרה .ןושלו המוא םושב הירוטסיה םירצוי םניא םיטסירויטנאבאו םיעגושמ
לש תוימומרעה תאו ןועגישה תא ,תולפשהו תוינונטקה תא ןודל תעדויה תיממעה הרכהל הל שי
.רודה יסופיטו תוערואמה ךותב רעובה יהלאה ץוצינה תא סנ לע םירהלו ןוימטלו החכשל םידיחי
שי ,תינומהה הנוילעהו הרוהטה ,תישפנה תובהלתהה דע תיטרפה תינועגשה הרויטנאבאה ןמ
דוסו הירוטסיהבש חצנה הלגתמ הזה רצקהו דיחיה דעצב לבא ,דחא דעצ לש קר קחרמ ילוא
5.תימואלה הרבחה לש היווהה

תואמ ,םיבר םימחרבו הבהאב וכלומ המלש לש ונורכז לעו ומש לע הרמש תילארשיה הירוטסיהה
דע חצנ ןויצו דע לג ול גיצתו ויתונויזחו ויתומולח לע ,ויתולבסו וישעמ לע ליפאהל ולכי אל םינשב
הרמימ .ותריציו ותפיאש חוכ תא באש ונממש יממע רוקמ הזיא היהש ,אופא רורב .ןורחא רוד
תרעמ ךותמ ץופקי הז סונאש רבדה רשפא יא .ספאה קר אובל לכוי ספאה ןמש ,איה העודי
deus ex ומכ םואתפ עתפל תילארשיה המשנה לש הזכרמו הבל ךות לא לגוטרופבש םינועפצה
.אשנו םר ימואל דיקפת םישגהלו הקומע הנבהו תעד ילבו תינחור הנכה םוש ילב , machina
.וייח םולח תא גרא התוהמ ךותמו קני הנממש ,תיזכרמ תידוהי הביבס וזיא ,הארנכ ,התייה
בייחמ םירבדה עבטש ןיינע איה ,ומלוע תפקשה העבנ וכותמש ,הזכ ינויח רוקמ לש ותואיצמ
הדיחכו הנושמ זוירוקכ תראשנ וכלומ המלש לש ותעפוה לכ הזכ רוקמ לש ותואיצמ ילב .ותוא
.םעטו ןורתפ הל ןיאש תיגולוכיספ

םתוהמל בל םישנשכ ,הפוקתבו ןמזב תרדוח הריקסב ןנובתנשכ .ותולגל השק אל הז רוקמו
תא אצמנ ,היתופיאשו תודהיה ביט זא ואטבתה םהידי לעש רודה ילודגמ המכ לש םתלועפו
תודהיה ריבא היה הז .וריסאלו ודבעל והשעיו ריעצה וכלומ לע עיפשהש יולגהו יחה רוקמה
םרזה אב הז הכפמו יח ןיעממ .לאנברבא קחצי ןודה דרפסב לארשי תולגל רשא הלוגה רואמו
רוא הברה ךכ לכ הסינכהש וז ה-י תבהלש ךותמ .לגוטרופמ סונאה לש ובל ךות לא יהל-אה
רעובה ובל ךות לא הלואגה ץוצינ קרזנ םידנהו םילוגה לש רעצהו ךשוחה תונכשמ לע הגונו
הדדועמלו המחנמל היה הילטיא ותולג ץראמש לודגה רודה הרומ .וכלומ דוד ןב המלש לש
.אלפנה סונאה לש ףחודה חוכלו הרומל םג היה ,המואה לש


וכלמ המלש תעפוהל עקרה .ב

לש ינולבאשה וכרע תאו םיינוניבה וישעמ תא .תישונאה הדלותה יכרד םה םיאילפמו םירזומ
ותיילע תגספו וייח תילכת לע ומכ םהילע העירתמו סנ לע המירמ איה םימעפל לודגה םדאה
חצנה םיפקתשמו ותולדג האטבתמ ובש ץוצינה ותוא לע ירמגל הארמ איה ןיא העש התואבו
עדונ םש .ודובכ לארשי תודלות ירפס לכ אלמ לאנברבא קחצי ןודנה הנה .ותוהמבש םייקהו
- רותב ונמע ימי תורוקב םירדהנ םיפד אלממ אוה .תילארשיה תורפסה יבחר לכב םסרופמו
,הזה ידוהיה ליצאה לע ללהה לכ רמגנ הזב .דרפסב הכולמה-רשו יתד רקוח ,ארקמה שרפמ
וימכחו לארשי ירפוס ןיב ועלגתהו וררועתה תוביר ירבדו םיחוכוו ."ישי עזגמ רטוח"ו רודה ראפ
אוה חוקל וא ,אוה ולש ולוכ ינומלא ינולפ קוספ לע רחא וא הז שוריפ םא ,םימדוקה תורודב
םרה ןמו לודגה ןמו - וחיגשה ליגרבו תוינוניבב ,םירחא םישרפממ עיברלו שילשל ,הצחמל
,'וגו ארקמה שרפמ דחאה ,םילאנברבא ינש ונינפל םנשיש ,הזל בל םש אל שיא .ומלעתה
ררועש ץרענה םלוחהו םחולה ,םייניבה ימי תפוקתב הלואגה ןויער לש ןושארה רצויה - ינשהו
שדח חור הב חפנ ,הירוענ שדחש םחול ;לארשיב תיחישמה הנומאהו הווקתה תא הייחתל
הרבע ןושארה לאנברבא לע .תורודה שואיו ינחורה ןודבאה םי ךותמ הנליציו השדח המשנו
תודעה ישארו םינלדתשה יבושח ,תוליהקה ילודג ראש לע ומכ "םויה רדס לא" הירוטסיהה
תורודל הירוטסיהה ונל הרמשש המ .םינוש םישוריפמ םישוריפל רפוס טעב םיכשומ ויהש
תמדאל דרפסמ ותולגה ירחא ,םירמה ותלולג ימיב ונל םקו ררועתהש הז ,ינשה לאנברבא והז
חישמה תא "הלהצו החמש"ב ריזחהלו תימואלה הווקתל "תועושי לודגמ" ןנוכל אבש הז ,רכנ
.בקעי ילהואל

ייחב ולגתהש הווקתה ןדבאו שואייה ילגרל לאנברבאה לש םירמה וירבד תא הלעמל ונרכזה
םע לא הכלממ"מ םילטלוטמהו םידדונה םינומהה לש םלרוגב ויניע ואר תוער תובר .לארשי
תא האר אוה :וחור תא זיגרה דחא תוהלב הזחמ לבא ,ןברוחה ברו ןוסאה היה לודג ,"רחא
תא האר הז שואיב .חישמה תאיבב הנומאה ןמו הדיתעה הלואגה ןמ םישאייתמ ומע ינב ויחא
ורבע תא תיממ והירה ותלואגבו ודיתעב הנומא ילב םע .ברחי יכ םעל ובל דרחיו םואלה תסיסג
תלאש קר איה םייחה תמיבמ ותדיריו והלכא בקרה הזכ םע .תחפ יפ ירבע לע ומצע תא דימעמו
ונינפל עיפומ ןאכ .ןכוסמה עגרב עישומ ךאלמכ עיפוהל דיקפתה לטוה וילע יכ ,שיגרה אוה .ןמזה
וידודנב .םעה לכ יניעל לאוגה חישמב הנומאה תא היחמהו ררועמהו םחנמה ,ינשה לאנברבאה
קיספמ ,וילע תוסומעה תוגאדהו תודובעה לכ תא לאנברבאה החוד הילטיא ץראב םג וקספ אלש
םירפס השלש תריציל ,תיחישמ היגולירט רובחל ומצע תא שידקמו שדוקה יבתכל וישוריפ תא
ללוכה םשה תא ןתונ אוה םירפסה תשלשל .תילארשיה הלואגה לש האידיאה תאייחהל םידעונה
ןונמיה םה םלוכ רשאו םישודגהו םיאלמה םירפסה תא רבחמ אוה הז ירחא הזו "תועושי לודגמ"
אצומ אוה הלואגה ןויער תא 6 אובל הבורק ןתעושתו איה תיאדו ןתאיבש הלואגלו תודפל ץרענ
הלעמ אוה הבורמ ךכ לכ ףקותבו התמשנ תמשנו הבש םירקיעה רקיע רותב ,תודהיה דוסי רותב
תלשלש .הלואגה תדל ולצא תישענ לארשי תדש דע תודהיה תרותב הלואגה דוסי תא םירמו
דומלתה םי לכ ךרד םיאיבנה ןמו םיאיבנה לא הרותה ןמ הרשי הליסמב ולצא תרבוע הלואגה
בלה לא והברקמו רמוחה תא דבעמ אוה תיביטקודד הטישבו "יעדמ"ו ילכש ןפואב .םישרפמהו
םיקלוחמה תורודה תורוק תא וירבד תא אמצב םיתושה ויארוק ינפל ריבעמ אוה ןורמ ינבכ .לכשהו
ומייקתנ רבכ ולאה "תואובנ"ה ןמ עודי רפסמש חיכומו "םיניעמ םיעבש"ו תופוקתו םיקרפל ולצא
הז קלחש ןוויכמ .ל"זח ירבדבו שדוקה יבתכב םתודוא םיאצמנה םיזמרה יפכ "לעופה לא ואצי"ו
לא ואצי םיזמרהו תואובנה ראש םגש םבייחמ לכשהו ןידה ,םייקתנ רבכ תואובנה ןמ הזכ רפסמו
עיצמ אוה לבא ,לארשיב הקיתעה חישמה תנומא התוא יאדו יהוז חיכומו שרוד אוהש המ .לעופה
תודבוע לע תדסוימה הנומא יהוז .ןמזה ךרוצו םייחה יאנת יפל השדח הרוצב ומע ינב ויחאל התוא
חישמב הנומאה תא השוע אוה .ןתתמאב קפקפל רשפא יא אוהה רודה תגשה יפלש תוחכוהו
בל יאכודמו םיאכלחל ןתינ הלצה ןגוע .הב םיקיזחמה לכל םייח ץעל תכפהנש ,תינויגה הנומאל
.לודג רוא ואר ךשוחב םיכלוהה םעהו

םיתפומו תותואב לאוגה תאיב לש התויחרכהו הלואגה לש התואדוו תא חיכוהש קר אל לאנברבא
הלואגה םשגתת םהידי לעש םינפואהו םיאנתה תא םג ןייצש אלא ,ארמגו הרותה ןמ םיעירכמ
תמחלמ ,השעמל םייחרכהו םימדוק םהש םיאנת ינש םנשי .לעופה לא םדי לע אצת ןויצ תבישו
דוע הליחתה תמאבש םילאעמשיהו םירצונה םימעה ןיב המחלמה .המור ןברוחו הדיתעה םימעה
,ינוציקו ארונ םויס ידיל אובתש חרכהה ןמ ,םינשב תואמ הז תכשמנו תכלוהו בלצה יעסמ ימיב
,ישונאה ןוסאהו עשרה למס איה המור .תוצראו םימע לש המלש הדמשה וירחא םורגיש ףוס ידיל
לאינד רפסבו ,ץקה אובי המור לע םגש אופא ,חרכהה ןמ .ארובה לש ונוצר דגנ אוה המויק ךכיפלו
לארשיל רשוכה תעשל ךפהת אליממ וז שאו םימד תע .הז ןבומב תורורבה תורהזהה לכ תואצמנ
לודגה סנה עראי םדב תעבוטה תוישונאה לש הטילפה תיראש לכ תא זחאתש הלודגה הבושתבו
לע םא יכ ,תולפט תונומאו תויזה לע היונב הניא וז הדיתע הלואגש ןוויכמ .ץראהו םעה תלואג לש
םימעה תורוק לש ,"םיינידמ" םיניינע לש םתוחתפתהו םתווהתה לע ,"םיירוטסיה תוערואמ"
תא עובקלו רעשל ,שארמ תודיתע תוזחל םג הז ךמס לע רשפא ירה ,םיימלסומהו םיירצונה
הדמשהה-סצורפש ,בשח ,הארנכ ,לאנברבאה ."ץקה תא בשחל"ו םיאבה םירקמהו םינמזה
תנשב םשגתתש הכירצ לארשי תלואגש "בשח"ו הנש םישימח ךרעל שורדי םימעה לש תידדהה
. 7 1532 ב"צר

ימכח" םע האילפמו הבורמ הדימב קחצי ןוד חכוותמ ולש הלואגה ירובחבש ,הזל בל םישל יאדכ
לש םהיתופקשהו םהיתועד תא לטבל תונמדזה אוצמל ץמאתמ אוה לעשו דעצ לכ לעו "םירצונה
םשל הומת .םשב הנכמ םג אוה םהמ המכש ,הלואגהו הרות ירבד לע םירצונ םידמולמו םימכח
םהמ בורהש ,םידוהי םיארוקל חיכוהלו םירחאה תאו ומצע תא חירטהל ול היה יאדכ ךרוצ הזיא
םישק םירבדב שמתשהלו תטלשה תדה ינהכ לש םהיפויזו םהירקש תא ,םימלשו םיארי םה יאדו
ליבשב קר אל ובתכנ הלאה םירבדהש ,םשורה ןמ ררחתשהל השק .עושי תד לש תודוסיה דגנ
םירצונה" וא ,םיסונאה םיארוקה להקל םג ןאכ הנופ רבחמהש ,דשחל םידי שי .םידוהי םיארוק
.השדחה םתד לש התעפשה םהילע הרבג ,םנוצר דגנ וא םנוצרב ,ןמזה ךשמבש ,"םישדחה
יגוחש תואדוול בושחל רשפאו יעבטו קזח היה ןיידע םידוהיהו םיסונאה ןיב ינחורה רשקה
אמצב םיתוש ויה םיקמעמבו םירתסמב ,םהירענבו םהינקזב ,לאגוטרופבו דרפסב םיסונאה
קחצי לש וגוסמ םרו לודגמ דוחייב ,לארשי ילודגמ ואבש ןוחטיבהו המחנה ירבד תא םיעוגעגבו
.לאנברבא

תובל לא הלואגה ןויער תא ברקלו חישמה תונמא תא קזחלו תויחהל הקומעהו תטהולה ותפיאשב
תידוהיה תרוסמה ךרדמ הנכוסמה הייטנה ןמ וב התייה תמאבש ,דעצ לאנברבא השע ,םינומהה
הלואגה לע םירבדמה שדוקה יבתכב םיקוספה לכ תא .וחורו לארשי תדל הרומגה תודגנתהה ןמו
תילארשיה הרכהה הדסונ הילעשו שדוק יררהב התדוסיש הגשה ,ינש תיב ימימ ןויצ תביש לעו
ןיאש :ירמגל שדחו רחא ןפואב ("תועושי עימשמ" ורפסב) שרפמו ראבמ לאנברבאה ,םלועמו זאמ
ןיידע םאובלש םישדח םינמז לע ,הדיתעה הלואגה לע םא יכ ,ינשה תיבה לע םידועיו תואובנ הלא
שוריפל הבר הרזע ןתונ אוה הז שדח שוריפבש לאנברבאה עדי אלו האר אל םולכ .םיכחמ ונא
ןוויכמ ?לארשי הב ונימאהש יפכ ,תיתמאה ןתנווכ תא ולאה תואובנה תאמ ללוש אוה םגש ירצונה
תלד הזב תחתפנ ירה ,ינשה תיבה לע אקווד ואל ןה תונווכהש ךרע תבר תידוהי המכסה שיש
תושרה הנתינו םוגפו יוקל אצמנ יתרוסמה ידוהיה רואיבהו םישוריפו םיחוכיוו ינימ לכל הבחר
םיארוקה םע בשחתהל רבחמה לש ותייטנב םישגפנ ונא ןאכ םגש רשפא !?תיחשמ ןשרפ לכל
תילביבה היגולוכיספהו םינש המכ ורבע רפסה תצפה ןמז דע דמשהו שוריגה ימימ .םיסונאה
ןוצרב וא סנואבש ,"םישדח םירצונ" לש םיבחר םיגוח המכ לא רודחל הקיפסה רבכ תירצונה
םילערומ ויה רבכ תוחומה .הצירעהו תטלשה תדה ינהכ לש םהישוריפו םהיתושרדל םיעמשנ ויה
התנב תירצונה תדה .םהב שמתשה ומצע אוהש ןייזה ילכ ותואב אנושה תא ליפהל היה ךירצו
לפנו רזוע לשכש ,חיכוהלו תוארהל אופא ךירצ ,הלאה םיאיבנה ירבדו םיקוספה לע היתודוסי תא
בשחתהש ידיחיה רבחמה היה אל לאנברבא .םהל אלו םה ונל םידיתעה הלואגה ידועיי .רוזע
םיאיבמ ויה רודב םירבחמהו םינברה ילודג .םיסונאה ברקב התעפשהו תירצונה היגולוכיספה םע
הנופ לאנברבאה היה רקיעב םלוא .הלא לארשי יחדינ לש ישפנה םבצמו םחור ךלה תא ןובשחב
אוה רזומו רז םיאיבנה ירבדל שדחה "ורואיב"ש שיגרהו עדיש יאדוו םידוהיה ינומה לא וירפסב
םישרוד ויה םיאנתהו ןמזהש ןפואב המואה בצמ לע טיבה אוה לבא .ותרוסמלו ותדל ,םעה חורל
הלואג ילב תד ןיאש ,ריכהו עדי אוה .לכה החוד המואה לש השפנ חוקפש ,הרכה ידיל אבו זא
,הרוריבו הקוזיח ,תיחישמה הווקתה תייחת תא ,תירקיעה הרטמה תא דימעה הנכסה תעשבו
.לכמ הלעמל

?םירצונה תוצראב םילאעמשיה ואובי םאה ,הז היהי ךיא - 8 לאנברבאה לאוש - םנמאו"
םישי ךרבתי םשהש איהו וב ןימאאש המ ךל דיגא התעו םיבר םימי הזב יתבשח רבכ
ץראב םייוואמ םלוכ יכ ,יבצה ץרא טרפבו לארשי ץרא שובכלו רובעל םודא תומוא בלב
דיו רגותה דיב םויה רשא תוצראה בורש יפלו .םהיהלא רבק תיילת םש תויהל איהה
ירחא םב וקיזחהו םודא ינבל הליחת ויה לארשי ץרא לכו םילשוריו איכוטנאו םירצמ ךלמ
םהל ומשו םיצבוקמ םידוהיה וארישכ טרפבו םתוא תשרל וררועתי ןכל ,םילאעמשיה ןכ
תכמ לאעמשי ינבב ושעיו םושבכיו םהה תוצראב דדב חטב ואוביו םפא הרחי דחא שאר
ובשי המש יכ ,םילשורי לע המחלמל םהילע ואוביו ופסאי לאעמשי ינבו .ןדבאו גרהו ברח
ךכ ךותמו דחי לאעמשיו םודא תלפמ לגלגתי ןפואה הזבו םודימשיו םוגרהיו םתואסכ
םיאבה תומואה םע םחליו םירפא ןב חישמ הלגי הנושארבש ל"זח ולבקו .חישמה הלגתי
רש סולימראו םיביואה תימי אוהו דוד ןב חישמ םוקי וירחאו ;המחלמב גרהיו םילשוריל
ןיינע תוללכ והז ,םילאעמשי תולייחל רשו שאר היהי גוגש ומכ םירצונה תולייחל םימחולה
ךלמ וילע רעתשיו בגנה ךלמ ומע חגנתי ץק תעבו רמא יכ ,הז לע םירומ םיבותכהו הזה
..."רכז רשא ימור תוכלמל רזוח ומעו וילעו ןופצה

ואובי םילאעמשיה ידי לע םירצונה תדיבא ירחאש - לאנברבאה ךישממ - רמול רשפאו"
יברד יקרפב ל"זח ורמא ןכו ;הובירחיו ימור דע ועיגיו םירצונה תוצרא לע םילאעמשיה דוע
ינפמ יכ רמאנש ,םימיה תירחאב תורגל לאעמשי ןידיתע המוהמ לש תומחלמ 'ג ,רזעילא
לש לודג ךרכב 'או הכורד תשק ינפמ הדשב 'או השוטנ ברח ינפמ םיב 'א ,ודדנ תוברח
אובי םשמו ולא לשו ולא לש ןודבאב האריו חמצי דוד ןב חישמו המחלמ דבוכ ינפמ ימור
תומחלמ וב יכ רמאמה הז תנווכ ןבהו .'וגו םודאמ אב הז ימ רמאנש ,לארשי ץראל
זא םתוללכב םירצונה ןברוח רחאו םילשוריל ךומס ויהי רשאכ הדשבו םיב תונושארה
תע התייהו רמא לכה לעו ,םילשורי לע ושע םירצונהש ומכ םצרא לע םילאעמשיה ושעי
ותואבש ל"ר ,'וגו טלמי איהה תעבו רמא ןכל ,לארשי תלואג היהת ןפואה הזבש יפלו .הרצ
רמא הז לעו דובעשה ןמו הרואל הלפאמ לארשי אצי זא תומואה ןמ ותמקנ 'ה םוקניש ןמז
."המקנל הכומס אובת הלואגה יכ 'וגו יבלב םקנ םוי יכ ,איבנה

:רמוג לאבנרבאהו
- העושיה יניעממ םימ תוניע הרשע םיתש תעדו תוצעומב םישולש ךל יתבתכ אלה"
לעופל ואציו ומייקתנ רבכש םירפוס יפמו םירפס יפמ הרורב תודע ךיניעב ךיתיארהו
ןורסחו תופסות ילבמ היה ןכ 9 לאינד ונל רתפ רשאכ יהיו םהה תודיתעהמ םישש
ךל הזו ןיידע ומייקתנ אל תונורחאהמ םהמ רשעשו טפשמכ םרפסמב םניינעו םנמזב
יכ ,ומייקתנו דיעהש םידועיה ראשב םייקתהל תודיתע המהש קזחה תפומהו תואה
,אצי דבל ומצע לע דמלל אל לעופל תואיצמב אציו הלאה תואובנה ללכב היהש רבד לכ
.הצרא וירבד לכמ ליפי אלו תוראשנה םתוא 'ה השעי ןכש .אצי ולוכ ללכה לע דמלל אלא
,ךיניע אש ,ונל ונרזגנ ,ונתווקת הדבא לארשי רבדתו בקעי רמאת המל ןכ רבדה תויהבו
םהב אצויכ םהמ םרומהו דחא העורמ ונתינ םלוכש דימת 'ה לע הוקו ואב הנה תונושארה
רשא הלא ירבד לכמ ךבבל םע תעדיו םחנהל אוה םדא אל יכ בוטה ורבד תא 'ה םיקי היהי
לע אובל ותעושי הבורקו ,רחאי אלו אובי אובו םייוגה לכ לע 'ה םוי בורק יכ ,ךיפב יתמש
רורד םייובשל אורקל ,ךשוח יבשוי אלכ תיבמ ,ריסא רגסממ איצוהל ובורק םע לארשי
יתישע רשא הזה רקיה רפסב ייוואמ לכו ירבד ףוסו יתנווכ תילכת הזו .חוק חקפ םירוסאלו
. 10"ורמאי תולשוכ םיכרבו תופר םידי קזחל

קר המלועב התארש תילבק וא תייזה הפקשה לכמ קוחר לאנברבאה היה "יבצה ץרא"ל וסחיב
םע הל ןיא רבדו םינוילעה תומלועב קר תמייקה תטשפומ ץרא וזיא הרציו "הלעמ לש םילשורי"
עיפוהל ולחהש הזה גוסה ןמ "תויזה"ה ילעבו םילבוקמה םגש ,רמאהל הנתינ תמאה .ןידה אמלע
םישמתשמ ויהו "הלעמ" לש וזל רשאמ תוחפ אל "הטמ לש םילשורי"ל םירושק ויה איהה הפוקתב
הלא םג .תובא ץראל ישממהו יעבטה םסחי תא תוסכל ידכב קר םהלש "םייזה"ה תורוצו םייוטיבב
היה לארשי ץראל לאנברבאה לש וסחי לבא .תווצמה לכ תוצמ תא לארשי ץראב "הבישי"ב ואר
תויטוירטאפ האטבתה תיחישמה ותפקשהבו הקזחו הרורב תילאירוטיריט הגשהב ורקיעב רודח
וצרא ןב םילשוריו ןויצל הגהש הבהאה תא ונל הריכזמ איה התיילעבו הלדגבש ,הממורמ תירבע
ץראהו םעה ןיב ינחורו ןוילע רשק שיש ,הזב קומע ןימאמ אוה לאנברבאה .יולה הדוהי קר ותדלומו
וז ץראשו
הב בשויה םעה תויהלו יהלאה ץוצינה לבקל לודג סחיו האלפנ הלוגס המצעב הל שי"
11 "תרחא ץרא םושב ןכ ןיאש המ ,יעצמא ילב ךרבתי לאל קבדו הגשומ
האמב רצונש ינרדומה ימואלה ירבעה ןויערה ירקיע תא אילפמ ןפואב ונל הריכזמה האידיא
םרט הנש םיעברא ."הכימס"ה ןיינעל לאנברבאה לש וסחיל בל םישל יאדכ ןאכ .הרשע עשתה
לאנברבאה אצי רבכ וראק ףסוי 'רו בריב בקעי 'ר ןיב "הכימס"ה רבדב תקולחמה הצרפתה
דגנ םירחאה תא םיכמוסו הכימסה תא םילבקמ םהש לע הילטיא ינבר דגנ םיפירח םירבדב
םיוגה יכרדב יוקיח הז השעמב האורו ץראל ץוחב הכימסה תא רסואה ארמגה לש רורבה הניד
תמחלמל רודב ןושארה ררועמה היה קחצי ןודהש ,תואדווב רעשל רשפאו - "םירוטקוד םישועה"
לע ילוא .םילשוריב "ןירדהנס"ה וא לודגה ןידה תיב לש ותייחתל הנווכב "הכימס"ה לש השודיח
ץראו המרגות ירעל לגוטרופמו דרפסמ םיטלמנ ויהש םיסונאהש ,הדבועה תא ראבל רשפא הז ידי
.השודקה ץראב "הכימס"ה שודיח ןויער לש םיבהלנה םיכמותה ןיב ויה 1530-40 תונשב לארשי
םהירוגמ תוצראב לארשי יסונא ויה התעפשהו הכונח תחתש ,תילאנברבאה תרוסמה תרכינ ןאכ
.םינשב תורשע ךשמב םיאצמנ

חורה ייחב לודג רתויה ערואמה התייה לאנברבאה לש תיחישמה היגולירטהש ,רבדב קפס ןיא
לע אבס לארשי םע לש תחצנה הבושתה התייה וז . 12 איהה הפוקתב ילארשיה םעה לש
,שוריגה ירחא םינש הנומש ,ךרעל 1500 תנשמ לחה .היציזיווקניאה יעשפו ידרפסה שוריגה
קיזחהש םייחה רוקמל הלאה הלואגה ירפס ויה הרשע ששה האמה לש ןושארה עברה ףוס דע
הילטיאב םיטלמנהו םילוגה לש שדוקה תוליהקב קר אל תובבלה תא דדועו תופרה םיידיה תא
וראשנש םיסונאהו םידובאה םיחאה ברקב םג םא יכ ,חרזמב המרגות ירעבו ברעמה תופנבו
ירשקו םינמענ יעטנ םירתסמב ועטיו המחנהו הווקתה יצוצינ ורדח םהילא םג .םימדה תוצראב
האידיאבו ינחורה ונוטלשב הליחתה הרשע ששה האמה .הלוגה תוצופתל םיעוגעגו הבהא
.לאנברבא קחצי ןודה לש תיחישמה

עתפל לארשי םע לש םייחה תמב לע עיפוה אל וכלומ המלשש ,הרכה ידיל םיאב ונא הככ
תרכינ העפשהו תינויגה האצות התייה ותעפוהש אלא ,הירכנ ןפגה ירוס ,רז רצנכ ,םואתפ
.םיסונאהו םיסומעה םע לש וללח לכ תא האלמ וז הרות .תילאנברבאה הלואגה תרות לש
.זונגה רואה וילא אב הז הנומאו םייח רוקממו לגוטרופמ סונאה םג התש הזה ןיעמה ןמ
לש ישעמה ךשמההו רזוחה תא םיאצומ ונא וכלומ לש ויתומולחבו תוישפנה ויתוגיראב
רודב ומק "תועושיה לודגמ" רצוי לש ותעפשה תחת .קחצי ןודה לש תיחישמה היגולירטה
ןיילמל רשא רקשה-חישמ לש ותעפוהו "ץקה תא םיקחוד"ו "ןיצק יבשחמ" הברה אוהה
יתלב וא רשי ןפואב הרושק התייהש תואדווב רעשל רשפא איהה האמה תליחתב הילטיאב
אבש דיחיהו ןושארה היה וכלומ .תילאנברבאה "היגולירט"ה לש התרושבו התרותל רשי
לאנברבאהש ומכ ,"חישמ" היה אל וכלומ .קספנש םוקמב אוהה יחישמה טוחה תא ךישמהל
הזכ םשב ונייצל וירחא וא ונמזב אוהש ימ לש ותעד לע התלע אל םלועמו ,"חישמ" היה אל
ןויערהו חורה תא וכות לא טלק קר וכלומ .תויחישמלו הלואגל תקסופ יתלבה ותפטה תורמל
שרדמה תא ןיכה לודגה ברה .ותרות ךישממלו ודימלתל יהיו דרפסמ לודגה םחנמה ברה לש
תא םישגהל רשפא םיריבכ תונויסינו קזח ןוצרבש ,לארשי חורל רזה ריעצה דימלתל ול המדנו
תורודה דע זאמ תויחישמה תועונתה לכ םא התייה וכלומ לש ותעפוהש ,רמוא ץרג .השעמה
ררועמהו גולואידיאה היה לאנברבאה םא יכ ,וכלומ אל .המלשהו ןוקית תשרוד וז העד .םיאבה
ןייצל רשפאש איה איה ולש היגולירטהו ,וירחא ואבש תופוקתה ךשמב תויחישמה תועפוהה לש
.החוורל והחתפ לאנברבאהש הלואגה סדרפ תא האר וכלומ .ולאה תועונתה לכ םא רותב התוא
.ונממ אצי אלו םלוע תחמשבו המר הנומאב וילא סנכנ:תורעה


רוספורפה לש םיעבשה לבויל ץבוקב "עדנעגעל דנוא עטבישעג" ןאמגרב ר"ד לש בושחה ורמאמ האר .1
,םיקלח ינש ,ןאמלהאוו לדנמל "הדגאה ירתסמ" םג ןייע ;89 ףד ,1917 ,הניוו-ןילרב ,ץראווש ףלודא
.ט"פרת ,ביבא לתו ד"פרת ,השראוו
וניינעתהש ,שזאנאב יתפרצהו יצילוטרב יקלטיאה ,םינוירוטסיהה .'ה ןויצ ,יעיבש קלח ,ר"פש-ץרג ןייע .2
רופסל וכלומ ערואמ תא םג ובשח אליממו ותואיצמ תא ירמגל ושיחכה ,ינבוארה דוד לש וסופיטב דוחייב
םירקוחה לש םתומ ירחא ולגתנש תודועתהו תועידיה ירחא דוחייב ,רומג דרוסבא איה וזכ השחכה .םידב
תא קר ריכזהל יד .תירוטסיה םירפוכ םניא םינורחאה הלא םג הנה וכלומ המלשל עגונב .הלאה םירצונה
:הז ןודינב קפס לכ ירמגל תוקיחרמה ,ולאה תודועתה יתש
םימכחה רדס"ב ראיוביינ ףלודא םכחה ידי לע םסרפתנ ,ולש תונורכיזה רפס הז ,"ינבוארה דוד רופס" (א
(Anecdota Oxoniensia םשב ארקנה ףסואה הז אלה) ג"נרת ,דרופסקוא ,ינש קלח ,"םימיה תורוקו
לע המחלמ תזרכהב 1536 תנשב הינולובב לארשי תליהק לא הניאד לאירזע 'ר לודגה ברה לש ובתכמ (ב
דוד םכחה ידי לע םסרפתנש בתכמ ,"ןומע ינב ץוקש םיכלמ תורטעב ךולמל אשנתמה" ינבוארה דוד
.י לש ךרעה בר רמאמה תא םג האר .307 ףד ,'ל ךרכ Revue des Etudes Juives יתפרצה ןועברב ןאמפיוק
בתוכ ידי לע ףסאנש ,ינבוארו וכלומ רבדב רמוחה לע הארמ אוה ובש ,288 ףד ,'י ךרכ ,ל"נה ןועברב באווש
.ץרג לש ויניעמ םג םלענ היה הארנכש רמוח ,דרפס יכלמ לש תואקינורכה
"תילארשיה הירוטסיהה תורפס"ב םג םיאבומ הז קרפ וא לוציראפ םהרבא 'ר לש וירבדמ רוציק .3
.םש ןייעו ,55 ףד ,ינש רפס ,אנהכ םהרבאל
.6 הרעה ןלהל ןייעו ,"חישמ תועושי" ורפסל ותמדקהב .4
היבוט רב רקוחה רפוסה הרשע-ששה האמב חישמה תווקת םע רשקב הז ןודינב בתכש המ הארו .5
.184 ףד ,ישימח רפס ,"דיתעה"ב
תנשב הראריפב ספדנ רפסה .לאינד רפס לע שוריפ אוהו "העושיה יניעמ" םשב ארקנ ןושארה רפסה .6
תועושי" היה ינשה ורפס Forte וטיקזח לאירזע ךורב ברה ידיב תובותכ רבחמה תודלות םע ,1551 ,א"יש
"העושי עימשמ" אוה ישילשה רפסה ;שרדמו דומלתב םיאצמנה חישמהו הלואגה יזמר לע שוריפ ,"וחישמ
.םירצונ םיארוק ליבשב םיטוקיל המכ ומסרפתנ הז רפסמ .ך"נתב םיאצמנה הלואגה ידועיי לע
דנוא עשימעלאפ" ,רדיינשנייטש םג האר ;229 ףד ,'נ רפס ,"ןעטפירש עטלעמאזעג" ,ץנוצ ןייע .6
.331 ףד ,"רוטארעטיל עשיטעגאלאפא
.'ח רמאמ ,ח"י ןיעמ ,"העושיה יניעמ" .7
.הילטיאבש ילופאינ ריעב ותולגב (1497) ז"נר תנשב לאנברבאה רמגו בתכ ל"נה םירבדה תא .8
םיטרפ" ,סיורק .ש 'פורפ םכחה לש ורמאמ תא הוושה לאינד רפס לע לאנברבא לש הז ושוריפל עגונבו .9
.1 הרעה ןייעו (ג-ב הנש) לארשי ץרא לש הנשה רפסב "םיברעה ידי לע ץראה שובכל םישדח
וטיקזח ךורב ברהש הדבועהמ תוארל רשפא יממע רפסל העודי הדימב היה "העושיה יניעמ" רפסהש .10
רבכ ושענש הלאכ םירפס קר ץיפמו רואל איצומ היהש הזב םסרופמ היה וטיקזח .רואל ואיצומה היה ל"נה
חכשנש טעמכ ומשש הזה לודגה ברה לש ויתודלות רבד לע .לארשי ינומה לש ינחורה םניינקל ןמזה ךשמב
ךרכ ,"לארשי תמכחל הפוצה"ב ויתודוא יתמסרפש המ הארו ."דמח םרכ" ,ילומרכ .א ןייע ונימע ימי ירבדב
.א תרבוח ,ד"י
הירפסב אצמנ וז האצוהמ ספוטו יקינולסב 1529 תנשב רבחמה ייחב "ראופמה" אצי הנושארה םעפב .11
ריכזמ אוה םימעפ המכ .ומצעב וכלומ המלש קסע הבש האצוהה יהוז ילוא .דרופסקואב תינאילדובה
ףד ,סירטל תאצוה) ןהכה ףסוי 'רל "אכבה קמע" הז לע ןייעו .הספדהל יקינולסל ירבד תא חלוש היהש
1958 תנשמ תישילש האצוה הז רפסמ שי .1570 תנשב אקרקב ספדנ היינשה םעפב ;(דועו ,121
אצי רפושמ ןפואב .1640 התייה סופדה תנשש םירמוא שיו ,חוטב וניא הנשה רפסמ לבא ,אקארקב
תירוביצה הירפסב אצמנו וז האצוהמ אוה וב יתשמתשהש רפסהו 1709 תנשב םדרטשמאב רואל רפסה
תודלות" רפסה רבחמ ,ידנוריג לאומש יכדרמ 'ר לש ודי תמיתח שי הז ספוט לעש ,ןייצל יאדכ .קרוי-וינבש
.ןורחאה ןמזהמ תואצוה דוע ןנשי הז רפס ןמ ."הילטיאב לארשי ילודג
יקינולסב קאצאטיט ףסוי 'ר לבוקמה לא וכלומ המלש בתכש םיבתכמה תא ללוכ "הנק תיח" סרטנוקה .12
ןהכה ףסוי 'ר לש "םימיה ירבד"ב םיללכנה םיבתכמה םתוא םהו ,ול ולגתנש "תוארונה תוארמה" רבד לע
.'הו 'ד םינויצ ,'ז רפס ,ר"פש-ץרג לש ורפסב וספדנ הלאה םיבתכמהמ לודג קלח .("אכבה קמע" לעב)
ספוטבו 1658 תנשב םדרטשמאב הנושארה םעפב הארנכ הלאה םיבתכמה וספדנ דחוימ סרטנוק רותב
םלוא .קרוי וינב םינברל שרדמה תיב לש הירפסב אצמנ ספוטה .הז ירמאמ ךרוצל יתשמתשה וז האצוהמ
הנאילדובה לש םירפסה תמישרב הרכזנה האצוהה התוא איה וזש רשפא .קפס תקזחב איה הספדהה תנש
תנשב גארפב סרטנוקה ספדנ הינשה םעפב .1660 גרבנורט םהרבא תאצוה ,םדרטשמא :בותכ םשו
.םינטק םיפד ז"ט קיזחמ סרטנוקה .1676

רמאמה ךשמה