?םוגרת-תודהי וא תורוד תשרומ
המרופרה לע

שוברדפ ןועמש ר"ד ברה

ז"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

ןיבו ,תדב םינוקיתל תלעופה המרופרה דגנ םינברה תמחלמ תא איבמ רבחמה :ריצקת
תא חכשל תאזב המרופרה תעונת תרטמ .שדוקה ןושלב אלו הנידמה ןושלב הליפתל ראשה
תרות לע תתשומה תורודה תשרוממ םקותינל איבהל ךכ ידי לעו םידוהיהמ תירבעה הפשה
..תוללובתהל םורגלו התפשו לארשי

.(רפס) הלואגה בכוכ ;ץנארפ גייווצנזור ;םוגרת ;תירבע ;המרופר ;תודהי :חתפמ תולימ


תא וכמס המרופרה יללוחמ .הימתמ ןויזח טלבתמ ,המרופרה לע סומלופה תולשלתשהב
ןמ הריבעהל וצרו הב ודוה אל םהש ,(עמוש התאש ןושל לכב םיללפתמש) הכלה לע םהיקומינ
ךורע ןחלושהו דומלתהש יפ לע ףאו ,ונתשה םינמזה יכ ,ורוה םידרחה םינברה אקוודו ,םלועה
יתד קוח תירבעה ןושלב הליפתה תונורחאה תופוקתב התשענ ,ןושל לכב ללפתהל םיריתמ
ושדקתנו הלודגה-תסנכ ישנא ועבטש ,תוליפתה לש ירבעה עבטממ תונשל רוסאו ,רובעי אלו
םמע תפש םהינבל ודמליש ,תחא הנקת קר שי ,ורמא ,תירבע םיניבמ יתלבל .תורוד הברהב
.תורחא תופש םתוא םידמלמש םשכ

רורב היה .תדב םינוקיתל העונתה לש תיתימאה התוהמ לע ודמע אוהה רודה ינברש קפס ןיא
תוכפתשהו זעל ירבוד לש תיתדה הרכהה תקמעה אלו ,םהיניע דגנל תוליפתה תנבה אלש ,םהל
תא קתנל ,הפיקמו המלש הטישל תבלתשמ הליפתב ןושלה תרמה אלא ,םנוק ינפל םשפנ
השדח האירב המוקמב רוצילו ,התפשו לארשי תרות לע תתתשומה תורודה תשרוממ םידוהיה
תחתופה ,יתדו ימואל דוחיי תלוטנ תודהי ,תירוקמה תוברתה ןמ תלטרועמ םוגרת תודהי לש
.תיפוס העימטל רעש

םע .םהינבו הלכשהה תובאמ המכ תורצנתה ידי לע דירחמ ןפואב התמאתנ תאזה הסיפתה
חוצינה ןמ םוקמ קוחירב דמעש ,עודי םכח םג םיכסה תינילרבה הלכשהה לש תאזה הכרעהה
,םייוגה לככ היהנ ,רמאל וחישמ לעו 'ה לע וידחי בל וצעונ יכ" :בתוכה ,ל"דש אוהו ,הזה יתדה
."ותרות תא רחמו ,ותפש תא לארשי חכשי ,המדאה תוחפשמכ

הדרח ,לארשי תד ייח תוזעלתה לגרל םתעשב הרותה ילודג תא הזחאש הדרחה אופא תנבומ
לש םיצרענ םיגיהנמ םשארבו ,"תירבה ירבד הלא" ץבוקב ופסאנש םהיבתכמב תפקתשמה
תוח" לעב אסילמ םיוברברול בקעי יבר ,רפוס השמ יבר ,רגייא אביקע יברכ תידרחה תודהיה
המואה ישדוקמ דחא רותב תירבעה ןושלה לע ןגהל ץצוח ואצי םלוכ .טענאב יכדרמ יברו "תעד
.רערעתהל תירוטסיהה תודהי תריב לכ הלולע הידעלב רשא ,םיידוסיה

תנקתמ תונשלו זעלב ללפתהל רוסא הזה ןמזבש ,הכלהל רגייא אביקע יבר םש הרוה ןכו
:םייסמ אוהו ,תוירבעה תוליפתה תא תורודל ועבקש ,הלודגה תסנכ ישנא
רמו ער ומצעב והז ,הב םהינב וליגרה אלו ,שדוקה ןושל םיניבמ םניא םתצק םאו"
."םהינבל התוא ודמלי אל רשא ,םווג ירחא התוא ךילשהל ,וננושל תוזבל דואמ
תקחרה קמנל הזב םישמתשמ ןכ ירחאו ,רעונל תירבע םידמלמ אל הליחתב :תרמוא תאז
.רעונל תנבומ הניא איהו תויה ,הליפתה תיבמ תירבעה

ןושלש הארש ,"רפוס םתח"ה לעב רפוס השמ יבר המרופרה תנווכ דגנ עירתה דוחייב
תיב" ת"וש לעב תוילגרמ ןמלז םירפא יברל .תירוקמה תודהיה תופיצרל יחרכה יאנת שדוקה
:בתוכ אוה "םירפא
םינואגה לכ הזב וכיראהו ,בתכש ומכו ,אקווד שדוקה ןושלב םא יכ ללפתהל ונל ןיא"
,םילשורי תונורכיז חיכשהל םיצורש םשכ ,םידגנתמה םישנאהו ."תירבה ירבד" רפסב
."םנושל וניש אלש תוכזב ולאגי ןפ ,לארשימ שדוקה ןושל חיכשהל םיצור ןכ

:בתוכ אוה רגייא אביקע יבר ונתוחל
ישנא ירה ,םוקמ לכמ ,ןושל לכב הרמאנ הליפת יכ םג ,זעלב ללפתהל םיצורש המ"
ראובמכ ,שדוקה ןושל ןומהה ןיבה אל םהינמזבו ,שדוקה ןושלב ונקית הלודגה תסנכ
וליפאו ,תידודשא םירבדמ ויה יכ ,םהל םימגרתמו םעל םיניבמ םייוולה ויהש ,ארזעב
וניתובא גהנמ תונשל ונחנא םוקנ עודמו .שדוקה ןושלב אלא איהה ןושלב ונקית אל יכה
יפ לע ,םימש תוכלמ דבכמ וניא דוע ,םיעודיה םיפוריצהו תונווכה לכ דבלמ ?םינומדקה
ךורב שודקהש ןושלה אוהש ,שדוקה ןושל ארקנ ןכלש אשת יכ קרפ שאר ן"במרה בתכש
ונושלב ךלמה םע רבדמ טוידהה ןכ םאו ,ויתווצמו ויתורותו ויאיבנ םע וב שמתשמ אוה
."ומע ןושלכ רבדמו שורושחא רמאש ומכ ,טוידה לש ונושלב אלו ךלמ לש

:םירוענה ינבל תירבע םידמלמ אלש ,ונתוח תנולת לע "רפוס םתח"ה לעב רזוח ףוסב
וליפאש ,שדוקה ןושל םדמללו םניבהל וחירטי ,םיניבמ םניא םינטקו םישנ םאו"
"?וניקולא 'הל הז דובכ וגהני אל ךיאו ,םידמול םייוגה תונושל

:לשמ הזב לישממ אוהו
םיחקור םשו ,תחקרמה תיבל תכלל וילע ,הלוחל (טפצר) ןוכתמ בתוכ אפור םא"
לכ וב קסעתי םא ףא ,ודבל ןוכתמה תא חקיי הלוחה םא לבא ,ןוכתמה יפ לע םינממסה
ונימכח :הזה רבדה ןכ .םואמ ול ליעוי אל ,ועלביו ריסב ולשביו הכודמב וכודי ,םויה
לבא ,אפרמ םימכח ןושל ,שדוקה ןושלב תוליפתה ונל וכרע ,שפנה יאפור ,םימודקה
"ןוכתמ"ב תונפל וילע םא יכ ,שפנה הלוחל ןמצעלשכ תלעות אלל ןה אדירג תוליפתה
הפורת דחא לכל חלושו ,הליפתה ינקתמ תנווכ תא עדוי ת"ישהו ,תואופר ארובל הזה
,תוליפתה ירבחמ תונווכ וללכנ תאזה ןושלב קר יכ ,שדוקה ןושלב ותליפת יפל ותלחמל
."לארשי תוליפת עמוש ידי לע הנאלמתתש תווקל רשפאש

אצי ,גייוושניורבב תונברה אסכ לע בשיש ,רגייא אביקע יבר לש ודכנ רגייא לאומש יבר םג
לוכי אל תאז לכב ,תוירבל חונו ןותמ םדא היה לאומש יבר .הפירח האחמב ןוסבוקעי לכיה דגנ
שאר היהש ףא ,ןוסבוקעי ינוקית לע רגת אורקל ושפנב זוע אצמו ,שורחלו קפאתהל
הפשה הדיתע זנכשא ןושלב תוליפתה בקע יכ ,רמאו ,הבר העפשה לעבו הירוטסיסנוקה
םידוהיה תא דחאמה רשקה הפרי דחי המעו ,לארשימ חכתשת םג הנורחאלו החדתש תירבעה
חורבכ שארמ האר לאומש יבר יכ ,הז לע ריעמ ץרג .םיקוחר םייאו ץרא יווצק לכב םיצופנה
.המרופרה תואצות תא האובנ

םתוא עיקומו ,תירבעה ןושלה ילבחמ דגנ "תואנק תחנמ" ורפסב תויח יבצ יבר אצי ןכו
:הלא םירבדב
ץימאה רשקה םיקתנמש ,זנכשא ןושלב ללפתהל תאז םתוגהנתהב עושפל וברה דוע"
הזל הז םידומצו םידוחא ןיידע רשא ,לבת יספא לכב םירזופמה לארשי ינב לכ ןיב רשא
ונלצא תראשנ הדבל וזו ,הב םיללפתמש ידי לע םהל תנבומה תירבע הפש תועצמאב
טישכת םג דודשל וללה םידז ואובי התעו .םדק ימיב ונל ויה רשא ונידמחמ לכמ הנמל
.ונמע תשודק לדוג לע דיעהל לכוי רשא רבד םוש ונלצא ראשיי אל ןעמל ,ונתאמ הז
ןיידע רשא םיטעמה ולאמ םג ,הרותה לכ םג חכשת רהמ וז הגהנהב יכ ,תדחפמ הנכסהו
ןושלב ולגרוהש ירחא ,לבבמ םיבשה יכ ,ינש תיב תליחתב וניארש ומכו .הב םיקסוע
תרטע ריזחה רפוסה ןהכה ארזעו ,רצק ןמזב תווצמהו הרותה לכ וחכש ,המש תידודשא
הדמעש ,תישארה הביסה וזו ...שדוקה ןושלב הליפתה ןיקתהו ,הנשויל הרותה
םינכמה ,םילדתשמה הלאו .היטרפ לכב ונלצא הנמל הרותה ןיידע יכ ,ונלו וניתובאל
,תאזכ רבודי ונילע םג רשא םויב השענ המו ...לכה תא רוקעל םיצור ,םינקתמ םמצע
חכשנ היהי םיטעמ םימיב זא ,הב םיבשוי רשא הנידמה ןושלב ללפתהל םעה וליגרי םא
ינשה רודה לעו "?הילע אהת המ הרותו ,הב הבותכ הרותה רשא ,ןושלהו בתכה ונתאמ
לכ ודמל ,ואצי וצראמו הלא 'ה םעמ יכ ועדי אל םינבהו" :רמאי םיליכשמה לש
."וסאמ ירבע ןושלבו ,םינשי םג םישדח ,תונושלה

הרהזאב ו"עקת תנשב גארפב ותשרדב אצי ,"הדוהיב עדונ"ה לש ונב ,אדנל לאומש יבר
העוקת הנומאה יהת הזבו ,שדוקה ןושלב ארקמו הליפתה םהינב דמלל וצמאתיש ,תובאל
.םבלב
הזה ןושלב יכ ,ךרבתי םשה תדובעב וב שמתשהל הזה ןושלה ראשנ לארשי ינב ונל"
ונל הנתינ הזה ןושלבו ,םיאיבנה וידבע םעו וניבר השמ םע אוה ךורב שודקה רביד
ומצע ןושל ותואב שדוקה ןושלב תווצמה עמוש רשאכו ...'ה תווצמו השודקה ונתרות
רבדמ 'ה חור וליאכ ול המדנו ,'ה תארי חור וב ררועתי זא ,השמ לא 'ה יפמ אצי רשאכ
."וילא

:בתוכ אוהו ,רכנ תוצראב לארשי םע םויק דוס תירבעה הפשב האור אדנל לאומש יבר
תולגב םה הנש םיפלא ינש בורק הז רשא ,לארשי ינב לע םיהימתמ תומואה ימכח לכ"
תופידרב ופדרנ רשא תורוד המכו ,והצק דע ץראה הצקמ םימעה ןיב םידרפומו םירזופמ
המואה המייקתנ תאז לכב ,תובר תורצב םהילע רעוס םיהו ,יחד לא יחדמ וחדנו תובר
המוא הרבגשכ דימתו ,םנורכיז חכשנ רשא ,תומואה ראשב ןכ אל רשא ;תילארשיה
םכחהו .םינושארל ןורכיז ןיאו ץראה תחתמ המש החמנו לטבתנ ,תרחא המוא לע תחא
המואה םויקש ,חבשל םעט ןתונו ראבמ - אדנל ש"ר ךישממ - היקיסיטנומ יתפרצה
ןושלה םויק ךותמו ,שדוקה ןושל תא םתולגב םג וקיזחה רשא לע אוה תילארשיה
ונל הלילחו ,וערת לא ,יחא ,ןכל ...םהיתובאמ ולחנ רשא ,םתדו םגהנמ םיקהל וקזחתנ
דומללו שדוקה ןושלב ללפתהל ל"זח וניקתה םניחל אל רשא ,לארשי יגהנמ תונשל
הריתח םירתוח תעדה ילק םידוהיש ,ונימיב התלע ךכש ונל יוא ...שדוקה ןושלב ארקמ
."הרותה רקיעמ לארשי ינב תא קיחרהל

:ידורבמ תוילגרמ ןמלז םירפא יבר קסופ ןכו
ןגמ"ב ראובמכ ,ןיבמ וניאש יפ לע ףא ,שדוקה ןושלב אצויש אטישפ םוקמ לכמ"
ומצעל ליקמה ,הירוב לע שדוקה ןושל ןורתפב עדויש ימ ןיאש ,הז וננמזב ןכלו ."םהרבא
לכב וגהנש רוביצ יכרדמ שורפי אלש ,הפיזנב וב םיערוג זעל ןושלב אצויש ,רמול
בותכש המל שוחל אבהו .שדוקה ןושלב הליפתה חסונ רמול םלועמ זאמ לארשי תוצופת
בוזעל ול ןיאו ...םירבדה ןכות ונייה ,ןיינעה ןורתפ דומלל לוכי לקב ,םידיסח רפסב
."םירבשנ תוראב ול בוצחל םייח םימ רוקמ

והופדרש תוארונה תופידרה תא ראתמ ,"הדוהיב עדונ"ה לש ודימלת שלקלפ רזעלא יבר
,תינמרגל תוליפתה םוגרת דגנ ותעד עיבה רשא לע ,תוכלמל והורסמ םגו ,גארפב םיימרופרה
,תווצמו הרות אלל אדירג הליפת לש תדל תודהיה תא ךופהל יזעולה םוגרתה לולע ותעדל יכ
.תורצנל יוקיח ןיעמ

,קבאמהו תיאליטרעה "םוגרתה תודהי" דגנ לארשי ילודג תאחמ תא וניאר ןכ יכ הנה
םעה לש ובור לע רומשל וחילצה תירבעה יניגמ ,ןכא .חיכש יתלב ישפנ טהלב חקלתהש
רשקב .הליפתהו הרותה תפשל םינמאנ וראשנו ,תוללובתהה ילודישל ספתיהל אלש ,ידוהיה
הלהוא עוטנל הצורה ,המרופרה תאצמנ לארשי תנידמב יכ ,תינייפוא העפות ןייצל יאדכ הזל
איהש ,אקווד תרבודמה הנידמה ןושלב הליפת םוקמ לכב תשרוד איה .רזומ בצמב ,םש םג
תומגמל םוקמ הב ןיאו ,תירבעה איה ירה הנידמב תרבודמה ןושלה לארשיב הנהו ,זעלה דימת
ףא ,תוירבעה תוליפתל םש בושל חרכהב המרופרה המיכסה ךכ םושמ ,תינושל העימט לש
.ןאכ םג הכישממ איה ,תוללובתה דעבו תורודה תשרומ דגנ המרופרה לש תויללכה היתומגמש


גייווצנזור ץנארפ הגוהה לש וירבד תא איבהל ,הז אשונ םע רשקהב ,ןוכנל אצומ יננה ףוסבל
אשנ אוה .המרופרה תעונתב וימיב םג תוחוור ויהש ,העימטה תומגמ דגנ אציש (1929 - 1886)
תא השדחה תירבעל רצבל שרד אוה .לארשי תד זועילב םחלנו ,הנושלו ןויצ תייחתל ושפנ תא
לש ינוליחה ןוויכה ידי לע התשודק עקעקל אלשו ,ותרותו לארשי ןושל רותב תלבוקמה המוקמ
:הזב םטטצל ,ןיתישה דע םידרויה ,וירבד םייואר .תירבעה ןושלה ייחמ
רובידה ןושל איה תירבעהש :רקשהו ;שדוק יוג לש שדוק ןושל איה תירבעהש תמאה
הזה שוריפה לע ;"תולדבתה"ב הכורכ הניא תירבעה ןושלה תשודק .םימעה לככ םע לש
דימת ,לוכיבכ ה"בקה לש ותפש ,שדוקה ןושל .תירוקמה תודהיה הרבגתה השודק לש
תירבעה ...ישונאה ןימה לש תורבודמה תונושלמ ,תרבודמה ןושלהמ תושדחתה הבאש
התייה היח .השקונ הריצי הכפה אל ,הירמש לע האפק אל םלועמ ,התשודק לכ לע
,דוסיה-תוליפת ןושל לש תוממורה ,רתסא תליגמ לשו הרותה לש תירבעה .דימת
ןושלה ,רילקה רזעלא יבר יטויפ לש ןונגסה ,הנשמה ןושל לש םיקיודמה םידממה
,ם"במרה לש תחכופמה ותנומא ,דרפס תפוקתמ םירבחמה ילודג לש תיסאלקה
,םיריהז יתלבה םהישודיח לע םינוביתה ןושל ,י"שר לש הצורחהו הוולשה ותארוה
...םיירבע םלוכ - ךורע ןחלושה ןושל

יוגו םינהוכ תכלממ לש םישדוקה שדוק תא ריתסמ הזכ ןפואב םקוהש ינושלה ןיינבה
תוינויח ןיבש ,לדבהה .ומוקמ לע ןהל זמרמ אוה הז םע דחיו ,םלועה תומוא יניעמ שודק
ךותל לבקתמה רבד לכש ,אוה תינוליח ןושל לש התוינויח ןיבל תירבעה ןושלה לש
הנניא הלוכי הניאש םושמ ,דעל תדמוע תירבעה ןושלה ...םימלועל דבוא וניא תירבעה
תשרומ לכ תא לבקל ןוכנ תויה ושוריפ תירבע אורק ...תומל תיאשר הנניאו ,הצור
רוד לש לוביה תא קר רצוק התא ,תיניטאל וא תילגנא ,תינמרג ארוק התאשכ ,הפשה
שקבת ,לארשי ץראב תרבודמה תירבעה ,השדחה תירבעה םא ...ןושלה תקלח וא דחא
.תואצותה תא תאשל הילע היהי זא ...ידוהיה דועייה לש הזה קוחה תא ףוקנל
םג םיריעצו םינקז ,ונלש םיינוציקה ןמ המכ םצעב םיצורש המ קר היהת אל האצותהו
אוה הילאבש ץוקה ...ןימוי קיתעה ידוהיה םעה לש ותפש תויהמ לדחת תירבעהש :דחי
הרושק איהש תומכ הב רבדל ךילע ,הצור תייהש יפכ תירבע רבדל לוכי התא ןיאש ,הזב
יפב תרבודמ איהשכ וליפא ,םלועה ראש לכ יפלכ תובייחתה הל שי .רבעב קתני לב רשק
.םיקשמה ריעצב םידליה ןוטק

:רומאל ,וצראו לארשי תפש לע ותפקשה תא גייווצנזור ץנארפ םכסמ "הלואגה בכוכ" ורפסב
השודקל הפיאשה אלא ,לארשי םע תא ומייק הפשו ץרא לש םיטובירטאה אל"
.םירחא םימע לצא רשאמ לארשיב םה םינוש הפשו ץרא םיגשומה ףא .םייח םיקולאלו
התייווהל הפשה הלבקתנ הזבו ,שדוק ןושלל הפשהו השודקה ץראל התשענ ץראה
םוש ןיא הז םושמ ."שודקה יוגה" לש דרפנ יתלב קלחל התשענו המואה לש תינחורה
.השודקה הפשהו השודקה ץראה לש ןמוקמ תא תשרל תולגוסמ תורחא הפש םושו ץרא
תונוכתב ףלחתהל תויושע תוינחורה ויתונוכת ןיאש ,לארשי לש תויחצנה ףא יהוז
ותפשו וצראל בושי בוש לארשי םע יכ ,תווקל שי תאז בקע .רחא םע לש תוימואל
."יחצנו שודק םע רותב ותושי רוקמל בושי ןתרזעבו ,תושודקה