הכלהב תושימגו תורומת

גיטפהרו חרז ר"ד

ה"לשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
תוררועתמה תויעבל םייתכלהה םילכה
תיטנתואה היצטרפרטניאה (א
תורזג (ב
ןיד תיב תונקת (ג
םרח (ד
רוביצה תונקת (ה
המרעה (ו
גהנמ (ז
םינברה ידיב הכלהה תקיספ

תויעב תריתפל םירזענ םהב םייתכלהה םילכה תא רקוס גיטפהרו .ז ר"ד :ריצקת
םילכב שמתשהל חוכה יכ ,רבחמה עבוק ורמאמב .תעל תעמ תוררועתמה תויתכלה
.רוביצה ללכ ידיב אלו ,דבלב םיכמסומה םינברה ידיב ןותנ ולא

.המרעה ,ןיד תיב תונקת ,הכלהה תושימג :חתפמ תולימ


.אשונל דימ רובעא ןכ ירחאו ,םייתש וא תחא דוסי תחנה םידקהל ימצעל השרא
הכלהה .(ב"ע חלק תבש) "הכלה וז -'ה רבד" .יקולא הרוקמ -ןימאמה ידוהיה יניעב -הכלהה
ומכ הכלהל סחייתמ אוה ןיא .םלשה ידוהיה ןימאמ ךכ -תיקולא תולגתה הרוקמו ,איה תיחצנ
.חצנה רוקממ אבש ןיינע לעכ הכלהה לע לכתסמ אוה אלא ,םיקוח רפסל

אלש תונויסינ ,הכלהה תרגסמ תא רערעל לארשי םעב תונויסינ הברה ושענ תורודה ךשמב
,בתכבש הרותב ןימאהל בייחל וא ,פ"עבש ןיבו בתכבש הרותה ןיב דירפהל תונויסינ ויה .וחילצה
ולשכנ רבד לש ופוסב לבא ,םיארקה ,םיסותייבה ,םיקודצה :פ"עבש הרותה תא לולשל הז םעו
םהל היה םיקודצה .םישורפה ושרדש הרותה תודימב שמתשהל וחרכוה םמצע םה ירהש ,ךכב
תויחל ולכי אלש ינפמ ,םבלמ ודבש םיללכ י"פע ,(ד קרפ תינעת תלגמ) םהלשמ "אתרזג רפס"
תרוסמל ,שוריפל וקקדזה םה םג ,ארקמה ילעב ,םיארקה .פ"עבש הרות ילב ,בתכבש הרות פ"ע
לוכי אל אוה םג - תרחא ."ריפש אתיירואב ושיפח" :ללכ עבק ,םהלש גיהנמה ,ןנעו .תשדוחמ
."ילשמ דומלת השעא ינאו ,דומלתהו הנשמה ךרד ובזע" :רמא אוה .וילגרו וידי תא אוצמל

,םימודקה םירצונה .תויעמשה תווצמה תא לולשלו תוילכשה תווצמה תא קר בייחל תונויסינ ויה
םיימרופרה םינורחאה וניתורודבו ,םיטסיקנרפ תוצובקו יבצ יתבש תוצובק תורודה ךשמבו
תא לולשלו ,דבלב םזינמוה לע ,רסומה לע תודהיה תא וא הכלהה תא דימעהל וצר ,םהינימל
תרגסמ םוש חיטבמ וניא ןכש ,רומג סרהל איבה הז יכ ,לשכנ הז םג םלוא .תוישעמה תווצמה
וליאכש ,וזכ המשנ .המשנ אלל ףוג ןיאש םשכ ,ףוג אלל המשנ ןיא ,הארנכ .תלשחמ ,תבייחמ
םימשב אל - הרותהו ,המיימשה רהמ תקלתסמ , תוישעמ תווצמ אלל ,ףוג אלל תויהל תרמייתמ
קר הרותה לכ תא םצמצל הצורש ימו .םייקמ האנ םג אלא שרוד האנ קר אל ,תויהל ךירצ .איה
תא ,"עמשנ"ל "השענ" תא המידקה תודהיה .הזמ לודג וכופיהו רבד ךל ןיא - "שרוד האנ"ל
.םתכנחמ (םתדובע) םתיישע - רתויב הנמאנה הלבקה אוה םויקה םצעבו ;"ולבק"ל "ומייק"

םצעב עבונ - יל אינה אל אהו יל אינה אה - תונשוימלו תוילאוטקאל ,תווצמה ,תוכלהה ןוימ
קלח םייקי אלש םדאל ול רשפא .הלוכ הלטב - "התצקמ הלטב"ו .הנומאה דוסי תלילשמ
לכ אל .ןלוכ םייקמ וניאש לע אטחה תשגרה ךותמ ,תווצמה לכב הנומא ךותמ לבא ,תווצמהמ
לכ לע לבא ,אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ ,תווצמה ג"ירת לכ םייקמ ידוהי
תססובמ לארשי תרות .תווצמה ראש תלילש בגא ןתצקמב הנומאו הרכה לש ןיינע ןאכ ןיא םינפ
:תודוסי השולש לע
;יחצנה הרוקמב הנומא (א
;הפ לעבש הרותל בתכבש הרות ןיבש תודחאב הרכה (ב
.הזב בותכש המ הז םייקי ;המייקל הבוחה תרכהב (ג
:ל"זח ירמאמ ינש ריכזא ,וז דוסי תחנה תא םכסל ונאב םאו
"ול ןיא הרות וליפא - הרות אלא ול ןיא רמואה לכ"
;(ב"ע טק תומבי)
"הולא ול ןיאש ימכ המוד דבלב הרותב קסועה"
.(א"ע זי הרז הדובע)
םיצורש הלאל הבושת וז ;ול ןיא בתכבש הרות םג - ודיב בתכבש הרות קרש רמואה ,רמולכ
,תוישעמ תווצמ אלל ,הרותב קר קיזחמש ימו .פ"עבש הרות ןיבו בתכבש הרות ןיב לידבהל
.םישעמ אלל הרותל םויק ןיא יכ ;םיקולא ול ןיאש ימכ המוד

,וז היעבל תשגל ןימאמ ידוהי לוכי ,וז דוסי תחנה ךותמ קרש בשוח ינאו ,וז דוסי תחנה רחאל
ןורתפ לכש תעדל ךירצ םנמאו .אשונה תא ררבל תוסנלו ,"הכלהב תושימגו תורומת" לש אשונל
אלו הנפילחי אל וזה הרותה יכ ,דוסיה ראשיי דימת - ןימאמה ידוהיה ליבשב אצמנו שפחנש
,אהתש איה תואיצמה ירה ,הרותה ןיבו תואיצמה ןיב איהש תושגנתה וזיא היהת םאו .הנרימי
.תינתשמ אל ,איה תיחצנ הרותה םלוא ,תונתשהל הלולע ,ותנומא קמוע יפל

ןמ הברה שי ללכבש ,ינבשוח .ןמזבש תורומת לע הרעה הליחתו ,תישעמ הניחבמ ןיינעל רובענ
ףאו ,הנש לכ הנתשמ םלועה וליאכ ,המזגה הברה ,ןמזבש תורומתה לע םירובידב הזרפהה
,םיטנמלאה אל לבא ,םינתשמ םידממה .שמשה תחת שדח לכ ןיא תמאב .םירקבל םישדח
,םולש וא המחלמ ,בער וא עבוש - תוימלועה תויעבה ןתוא .היהיש אוה היהש המ .תודוסיה
היהש ומכ םויה הפי םחוכ םיקיתעבש םיקיתעה םייפוסוליפה תודוסיה םתוא - הבהא וא האנש
.תודוסיה תא תונשמ ןה ןיא לבא ,תובר תוישעמ תורומת ,ןבומכ ,שי .זאמ רתוי םג םימעפלו ,זא
.םלועל םידמוע ,דימת םימייק םייחצנה תודוסיה

,תורומת לש תורשפא ןובשחב האיבמ חצנ תרות ,תוישעמ תורומתב תבשחתמ לארשי תרות
יחו" לש ןורקיעה .הרותב לודג ללכ הז - (ה חי ארקיו) "'ה ינא םהב יחו" .התויחצנ דוס הזבו
חוקיפ לש ןיינעה לכ .ןמזל ןמזמ תוררועתמה תויעב לש ןנורתפל בזכא אל ןייעמ אוה "םהב
,ןאכמ .(ב"ע הפ אמוי) "םהב תומיש אלו - םהב יחו" ,"םהב יחו" לש ללכה ןמ םידמול ונא ,שפנ
.ןהב םייולת שפנה ייחש ,ןמזה תויעב לכ לע תונעל הלוכי הכלההש

תוררועתמה תויעבל םייתכלהה םילכה
:םה ולאו ,תוררועתמה תויעבל םייתכלהה םילכה תא ץרמנ רוציקב רוקסנ
תיטנתואה היצטרפרטניאה (א
ךמסומה שוריפה הז - יטנתואה שוריפה ,תיטנתואה היצטרפרטניאה ול ארוק ינאש - דחאה
אוה הרותה לש יטנתואה רוטאטפרטניאה ,ןשרפה .ךכל םיכמסומה םימכחה יפמ הרותה לש
הרותה ןיבו פ"עבש הרותה ןיבש תודחאה תא לשחמ יטנתואה שוריפה קרו .ארמגה ,דומלתה
ןב תשרפ וא תחדינה ריע תשרפש ,ונל רמול לוכיש אוה ,ךמסומה ,יטנתואה שרפמה .בתכבש
שורד םושמ ,ובתכנ המלו תויהל םידיתע אלו ויה אל" ,תוישעמ אלו תויטרואית ןה ,הרומו ררוס
שרפל לוכי הזה יטנתואה ןשרפה ."ורמא םהו ורמא םה" תניחב - (א"ע אע ןירדהנס) "רכש לבקו
.ןוממ - "ןיע תחת ןיע"ש ,יוניש לש ןיינע ןאכ ןיאו ,יתימאה טשפה והזש ,אצמו שריפ םנמאו -
:שרפמ ךמסומה שרפמה .בותכ המ עבוקה אוהו עדויה אוה - יטנתואה שרפמה
בוט םוי תרחממ - "תבשה תרחממ"
;(ב"ע הס תוחנמ)
"םינקזה יניעל רמול דומלת ,שממ וינפב לוכי - וינפב הקריו"
;(אצת יכ 'פ ,ירפס)
"השדח הלמשכ" (םידעב) רבדה תא ןיררבמו - "הלמשה ושרפו"
;(א"ע ומ תובותכ)
יטנתואה שוריפה םתחנ דומלתה ירחא .רחא ול ותו ,דומלתה אוה - ךמסומה יטנתואה שרפמה
,ןורחא הזיא םימעפלו ,םינושאר ,םעפב םעפ ידמ ,ןכמ רחאל םג שי םנמא .בתכבש הרות לש
יפ לע ףא ,הרותב קוספ רוקמכ איבמ והירה הכלה שרפמ אוהשכ וא ,קוספמ היאר איבמש
לש ןיינע ןאכ ןיא לבא .וזה היארה תא ארמגב ונאצמ אל ונאש וא ,ותוא האיבה אל ארמגהש
.הרותה ןמ אתכמסא תאבה אלא ןאכ ןיאו ,הכלהה התוא וז .תרחא הכלה

יטנתוא שוריפ קר םלוא ,םינורחאה לאו םינושארה לא ןכ ירחא הרבע יטנתואה שוריפה תוכמס
תויהל לוכי ארמגה לש יטנתוא שוריפ .בתכבש הרותה לש יטנתוא שוריפ דוע אלו ,ארמגה לש
שדח ןורתפ םג הזמ אצוי םימעפלש ןפואב התוא ןיבהל ידכ דע הכלה לש הקמועל ארמגה דומיל
וא ,תונוגעה תייעב ןורתפל השיגה לכ ,לשמל ,ירה .תודדוב תואמגוד קר ריכזא .תישעמ היעבל
דע ,(אנוריוומ רזעילא 'ר לש אנדמוא) "ורכז דבא" םינושארה לש ללכה תוברל ,תונוגעה רתיה
'ר ,םינורחאה תורודב וז הכלהב םיקסועבש לודגה י"ע "יבור ירת" לש ללכה לש רתי תבחרהל
הז ןיעמו .ארמגה תוכלהב יטנתוא שוריפ היה הז ;שודיח םושמ ךכב היה אל ,ל"צז ןנחלא קחצי
תקמעהב אוה ללכה לש ודוסי - םוביי לש רוסיא ידכ דע "הצילחל םדוק םוביי" לש ללכה תבחרה
.ס"שה תויגוס לש דומילה

תורזג (ב
ארקנש ילכה אוה ,תוינוימד וא תויתימא ,ןמזב תורומתה םע הכלהה תא רשקמש ,ינש ילכ
בור .םייחבש תואיצמ ךותמ ועבנש ,תוצרפ םותסל ידכ תורזג רוזגל ולכי םימכח ."תורזג"
רוזגל חוכה .ם"וכעב ברעתהל אלש ידכ ורזגנש תורזג ןה יוגל ידוהי ןיבש םיניינעב תוכלהה
דומלתה םויס ירחא תושדח תורזג םישוע םא ,רבדב תקולחמו .דומלתה ימכחל קר היה תורזג
.(םש ,ש"ארה ;ב"ע דסק תבש)

ןיד תיב תונקת (ג
אוה לוכי .הכלהה תרגסמב ,בר חוכ לארשיב ןידה תיבל שי ."ןידה תיב תונקת" ןה ישילש רישכמו
.רתויב םיבחרנ םייח יחטשב ןידה תיב תונקת ןיקתהל

,"רקפה ןיד תיב רקפה" לש ללכה אוה תונוממ יניינעב תונקת ןיקתהל ד"היב לש ותוכמסל רוקמה
םינקזהו םירשה תצעכ ,םימיה תשולשל אובי אל רשא לכ" :ארזע 'סב קוספה ןמ ותוא םידמולש
רפסבש קוספמ ,אכהמ רמוא רזעילא יבר וליאו ."הלוגה להקמ לדביי אוהו ,ושוכר לכ םרחוי
ןיליחנמ תובא המ - 'וגו תובאה ישארו ןונ ןב עשוהיו ןהכה רזעלא ולחנ רשא תולחנה הלא :עשוהי
ןיד תיב רקפהו" (ב"ע ול ןיטיג) "וצריש המ לכ םעה ןיליחנמ םישאר ףא - וצריש המ לכ םהינב תא
.(ן"במרה םשב ה 'יס ב"חו ,גלק 'יס א"ח ץ"בשתה ת"וש) תונוממ יניינעב ונימיב ףא גהונ "רקפה
לעו המויק לעו הכלהה לע רומשל םוצע רישכמ ןידה תיב ידיב ןתונ "רקפה ןיד תיב רקפה" ללכה
.הכלהה רואל ןמז תויעב ןורתפ לש תורשפא

ודוסיבש ללכ ,"הינמ ןישודיקל ןנבר והניעקפא" לש ללכה אוה תושיא ינידב ד"יב תונקתל סיסבה
אוה ןישודיקה תעשב ירהש ,"שדקמ ןנברד אתעדא שדקמה לכ"ש ינפמ וא :םימעט ינשמ דחא
יאנתב ןישודיקכ אוהו - (א"ע ג תובותכ 'סותו ,ב"ע צ תומבי י"שר) "לארשיו השמ תדכ" רמוא
בוש - ףסכ ישודיקב - וא .(םש תובותכ ,תצבוקמ הטיש) - וצר אל ירהו ,םימכח וצריש תנמ לע
ןישודיקה ולטב אליממו ערפמל הנתמ הל ןתנש ףסכה תא ושעו "רקפה ןיד תיב רקפה" םעטמ
.(םש 'סותו י"שר)

לעבה ןיא"ש ,"ןיטיגב סנוא תנעט ןיא"ש ןוגכ ,ארמגב םיאצומ ונחנאש ולא ןיעמ תונקת ןה תובר
:רופס אלל תונקת שי תונוממ ינידב ,"חילשה וא השיאה ינפב אלש וחילש ידיבש טגה לטבל לוכי
תושיא ינידבו תונוממ ינידב ןיד תיב תונקת .דועו השורי תונקת לכ ,אשוא תונקת לכ ,לובזורפ
.תורודה לכב ונקתוה

תכלל ל"ז לאיזוע ח"צב ברהו ל"ז גוצרה א"י ברה ,לארשיל םיישארה םינברה םעפ וסינ ,ונא ונימיב
םינושארה הימיב היה הז .וחילצה אלו "רקפה ןיד תיב רקפה" לש ללכה פ"ע תונקת לש וז ךרדב
גיהנהל ולכויש ,וויק וא םיישארה םינברה ובשח זאו ,השורי קוח לע ןויד היהשכ ,לארשי תנידמ לש
קוח קקוחתש תסנכה לע עיפשהל ידכ וא ,הזכ השורי קוח גיהנהל ידכו ,הכלהה יפל השורי קוח
דאמ תובר תונקת שי .השורי ינידב תונקת לש המלש הרוש וננכת ,הכלהה תודוסי יפל השורי
תונקת ףיסוהל וצר םהו ,תבה תשורי יבגל ,לעבה תשורי יבגל - הכלהה תורפסב השורי יניינעב
תונקת ןיקתהל תורשפאה תא הב ססיבו תרבוח איצוה ל"ז גוצרה ברה .תומייק תונקת תונשל וא
תרבוח ץיפהו ןיכה אוה םג לאיזוע ברה ."רקפה ןיד תיב רקפה" לש ללכה ךמס לע הלא ןיעמ
.וירפסב ןכ ירחא ומסרופ םג לאיזוע ברה לש וירבדמ המכ .ןודינב

השיגל יבויח דה היה אלו ,ץראה ינבר לא וחלשנ תורבוחה .תאז ולביק אל ץראבש םינברה םלוא
אלש ,התייה ךכל תוביסה תחא ."רקפה ןיד ןיב רקפה" לש ללכה ךמס לע תונקת שודיח לש וז
תובושח תונקת ונקתוי וליפאו ,הכלהה תרגסמב השורי קוח תסנכה ץמאתש ,יוכיסה קפואב הארנ
ליעפ רבחכו תסנכה רבחכ .ןמרג ןמזהש רוביצה תויטנמו ןמזה יכרוצמ תועבונה תויעב ןורתפל
קבאמה תארקל רמוחה תא יתזכיר .ןודינב הברה יתקסע ,תסנכב טפשמו קוח ,הקוח תדעווב
,יוכיס שי יכ ,הבושתה תא ללכב ץראב תונברלו םיישארה םינברל איבהל יתלוכי אלשמו ,תסנכב
רקפה" לש ללכ ךמס לע תישארה תונברה לש תונקת יפל תונברה תעד לע דבועיש יפכ קוחהש
תונעיהה רסוחו ץראה ינבר בור דצמ תודגנתהה .םיידיה ופר תסנכב קוחכ לבקתי "רקפה ןיד ןיב
.הזינגל ונודינ השורי ינידב תועצומה תונקתה יכ ,ךכל ואיבה תסנכה דצמ

םרח (ד
לש תונקתה בור .אתמשהו יודינה ,םרחה םה ,תואיצמב הכלהה תלחה לש הז ןיינעל ףסונ רישכמ
.םרח לש חוכב וקזחתנ וא ושענ םושרג וניבר

רוביצה תונקת (ה
תא שיגדמ ינא ."רוביצה תונקת" וא "רוביצה תומכסה" ןה ,ומוציעב םויה םג םייקו יחו ליעי רישכמ
לודגה ללכה אוה רוביצה תומכסהל סיסבה ."ד"יב תונקת"מ הנחבהב ,"רוביצה תונקת" הרדגהה
רבדב קר אל םייק הז ימלשוריה יפלו .(א"ע דצ אעיצמ אבב) "םייק ואנת - ןוממבש יאנת לכ" לש
בייחמ ידדצ וד םכסה לכ .(ז הכלה ,ז קרפ ,אעיצמ אבב ,ימלשורי) ףוגבש רעצב םג אלא ,ןוממ לש
.ןוממבש רבדב םידדצה תא

םכסה והז - "רפוס תועט תוירחא" .אללכמ םכסהל םג םיאב ונחנא שרופמ ידדצ וד םכסהמו
.אללכמ

ינב לכ לש ידדצ בר םכסהל ,ידדצ בר םכסהל םיאב ונחנא ,אללכמ וא שרופמ ידדצ-וד םכסהמו
.(זירת 'יס א"ח א"בשרה ת"וש) םהיגיצנ י"ע וא ,םהידי לע תחא ריע ינב לכ וא ,דחא עוצקמ
"ןתציק לע עיסהלו םילעופ רכש לעו םירעשה לעו תודימה לע תונתהל ריעה ינב םיאשר"
;(ב"ע ח ארתב אבב)
:וא
"היכשמל הוערקנ הירבחד אמויב דיבעד ןאמ לכד ידדה ידהב אניינע ידבעד יחבט והנה"
.(א"ע ט ,םש)
תעגופש ךרדבו ,םלוכ י"ע תישענ המכסהשכו ,םלוכ ךותמ םבור י"ע וא םלוכ י"ע תישענ המכסהה
םוקמבש - ןידה תיב - בושחה םדאה תמכסהב ךרוצ שי ,םיכסה אל וא חכונ היה אלש טועימב
,גיטפהרו 'ז הארו ;הכק 'יס ,ה"ח א"בשרה ת"וש ;פר 'יס ן"במרל תוסחוימה ,א"בשרה ת"וש ;םש)
רקפה"ו ,ןיד תיב לש וחוכל רוביצה לש וחוכ וושהש שי .(גלק 'ע ,דמ ךרכ ,יניס ,ןיעב םיזוח עוציב
,ד"ח ;זית 'יס ,םש ;אית 'יס ,ג"ח א"בשרה ת"וש) - "רקפה ד"יב רקפה" ךרד לע ,"רקפה רוביצ
תונקת בור תוכייש הז גוסל .(גלק 'יס ,א"ח ץ"בשת ת"וש ;טצש 'יס ,ש"בירה ת"וש ;במק 'יס
,אטשוק תוליהק לש תוברה תונקתה ,הימהובו זנכשא תוליהק לש ,תוצרא עברא דעו לש להקה
תונקת ,תורצחה תוקזח ןוגכ ,הנש 400 ינפלש הפוקתה ןמ תפצו הירדנסכלא ,יקינולאס
תא ריכזא .הז גוסמ תומכסה הברה ונתפוקתב םג שיו .םינש שולשל תורטשב תונשייתהה
םינבר סוניכ י"ע הנקתוהש ,הקדצה ןמ אלו ןידה ןמ 15 ליג דע דליל תונוזמ בויח לש הנקתה
תיבו ,ןידה יתב י"ע הלבקתנש הנקתה לשמל וא .תויתדה תוצעומה י"ע הרשואו ד"שת תנשמ
תונקת .השורגל םייוציפ םולשת - תוליהקה תנקתכ ףקות הל שיש קספ םירוערעל לודגה ןידה
.בייחמו הפי הכלהה תניחבמ ןחוכו ,ןה תובר ולא ןיעמ תומכסהו

המרעה (ו
,התוא תלצנמ הכלההש ךרד וז םג .תיטפשמה היצקיפה ,המרעהה איהו ,ףסונ רישכמל רבוע ינא
הב שי יכ ףא ,הברה ארמגב איה היוצמ רבכו איה תלבוקמ וז ךרד .הבורמ הדימב םג םימעפל
תוגג ךרד האובתה תסנכה י"ע רשעממ רטפיהל רשפא .תיטתסא הניחבמ םגפ םושמ םימעפל
,דומלתה רחאלש הפוקתה ןמ ,הז גוסמ תונקת הברה ונל שי .(א"ע חפ אעיצמ אבב) תופיפרקו
"הקסע רתיה" ןוגכ .המרעהב שומיש י"ע ושענ ןתללכהו ןשוביג - ארמגב אצמנ ןדוסיש יפ לע ףא
תרוצב שוביגה לבא ,(א"ע הס אעיצמ אבב) אמח ברד אשרד איה וז הנקתל רוקמה - תיביר לע
רתיהו חספ ברעב ץמח תריכמ םג תוכייש תונקת לש הז גוסל .ז"טה האמב השענ הקסע רתיה
.םויה דעו ט"מרת ןמל ונימיב גוהנה הטימשה

אל תימיטיגל ךרד יהוז .העובק ךרדכ אל םנמא ,היוצר ףאו איה תימיטיגל ,המרעה לש וז ךרד
םגש יפ לע ףא ,יוג י"ע תבשב הכאלמ תיישע רשאמ ,היוצר - רתוי הברהש בשוח אלו - תוחפ
דע ,תואיצמה תא הנשנש דע ,הכלהב אצומ אצמנש דע ,םייניב ךרדכ ,איה תימיטיגל ךרד וז
תויעראל םירע תויהל ונילע הלא םיעצמאב שומישבש .הכלהל המצע תא תואיצמה םיאתתש
.םהבש

איגוסה לע םינורחאה דחא לש ותלאש איבמ (דכ 'יס ,םחורי תלוע) וירפסמ דחאב ל"ז ר"ומאא
,חספה ןברקמ ןמק אתילד אבורב "בור רחא םיכלוה"ש ןידה תא דומלל הצורש ,א"ע אי ןילוחבש
לעב השה אצמנו ,חומ לש םורק בקינ אמש שוחינו :(ומ בי תומש) "וב ובשת אל םצעו" וב בותכש
.חומב בקנ ןיא ןאצה בורבו - "אבור רתב ליז" ןנירמאד ןאכמו - ?חספ ותוא םישוע ךיאו ,םומ

י"ע קודבל לוכי ירהו ,בור רחא םיכלוהש ,ןאכמ דומלל עדוי התא ןינמ :ארמגה תלאוש הז לעו
ירה ,תלאוש ארמגה ןיא עודמ :םינורחאה דחא לאוש ךכ לע ?קודביו חומה םוקמב ףורשיש
:ל"ז אבא ךכ לע ריעמ ?"וב ורבשת אל םצעו" לע הווצמ וניא אוהו ,ם"וכע י"ע קודבל רשפא
המויק היהיש תנמ לע הרותבש הווצמ הנתינש ןכתי אל ירהש ,הלאש רדגב הניא וז הלאש
אוהש םדא תועצמאב היישע לע הכלהה לש המויק ססבל ןיא .ם"וכע י"ע התיישעב הנתומ
"תבש לש יוג"ה ירה - אצומ אצמייש דע אצומכ ,םייניב ךרדכ לבא .הכלהה תרגסמל ץוחמ
לכ לע .הכלהה יפל םיידוהיה םייחל יאוול תעפות היה םינשב תואמ ךשמבש ,"דסומ" אוה
."תבש יוג" לש דסומה ןמ רתוי הברה היוצר ךרד איה הנקתכ המרעההש ,יל המדנ םינפ

ץראב שדחה בושייב םישמתשמ ונא ט"מרתמ לחה .הטימשה לש ןיינע ,תחא המגוד קר ןתא
תא םיפיקתמ הנהו .המרעה לש ךרדב הריכמ ,יוגל הריכמ לש ךרדב הטימשה רתיהב לארשי
רתיהה לביק לארשי תנידמבש ,בשוח ינא םנמא .לאמשמו ןימימ וזה המרעהה תא ,הזה רתיהה
,הנידמה קוח םויה שי ירהש - ןיעל היולגה המרעהבש יפודה תא הברה טעימש ,שדח ףקות
קוחב .קוחבש שרופמ ףיעסב הטימשה רתיה לש ןויערה תא רשיאו לביק ,תסנכה ,קקוחמהש
ףיעס סנכוה ,הנידמה תועקרק תריכח קר ריתמו הריכמ רסואה ,1960 - ך"שת לארשי יעקרקמ
."דבלב הטימש תווצמ םויק רשפאל תואבה תולועפב עגפי אל" קוחה יכ ,עבוקה ,'ד ףיעס ,שרופמ
ינפל היה אלש קוזיח ,הנידמה קוחמ קוזיחו ףקות ךכ י"ע לביק המרעה תריכמ י"ע הטימשה רתיה
תא םיפיקתמש שי ןימימ .רתיהה קזחתנ קוחבש הז ףיעס י"ע .וישכע דע םירסואהו םיריתמה
ץוחב וא לארשי ץראב יוגמ האובתה תא תונקל - ?הז םוקמב םיעיצמ םה המ םלוא ,רתיהה
לע רתיהה תא ססבל בטומ ,יוגה ןמ תאז תונקל םוקמב - ךכ םאו .עצמאב יוג די בוש .ץראל
,ץראה תוריפ ףידעהל שי יכ ,ז"בדרה בתכו .יוגה לע םייחה לכ תא ססבל רשאמ יוג י"ע המרעה
.(ז"בדרה ת"וש) ל"וח תוריפ לע ,ץראב תויולתה תווצמ םויק יאל ששחה ףא לע

רמאמה ךשמה