הכלהב תושימגו תורומת

גיטפהרו חרז ר"ד

- רמאמה ךשמה -


גהנמ (ז
ךרע תסחיימ תואיצמהו ןמזה תורומת םע התובשחתהב הכלהה .גהנמה םג אלמ בושח דיקפת
ירוביצה רדסה תא אל דגונ וניא םא ,הנידמה גהנמ ,שרשומ גהנמל יטפשמ ףקות תנתונו בר
;תשרופמ הכלה אלו ,(בייחמ וניא - "טוידה גהנמ"ש ליוגב ה"ד תופסות ,א"ע ב ארתב אבב) בוטה
;א הכלה ,ז קרפ ,אעיצמ אבב ימלשורי) הכלהה תא לטבמ גהנמ תפפור הכלהה יבגל םלוא
.(ז הכלה ז קרפ ,האפ ימלשורי

תרשאמ הכלהה - הדובע ינידבו הדובע יסחיב דחוימבו - םיזוח ינידב ,ירחסמ ןתמו אשמב רקיעב
.(הנשמב ,א"ע גפ אעיצמ אבב) "הנידמה גהנמכ לכה" םימייקה םיגהונה תא

יטפשמ ףקות תתל ידכ אב ןיינקהש רחאמ .ןיינקה יכרד תולשלתשה - תיסאלק המגוד ריכזנ
יכ ,חיכוהל רחא רבסה יפל וא ,תובייחתה תגרדמל החטבה תולעהל ,םידדצה ןיבש םכסהל
,ןיינקה ךרדש ירה - םייטפשמ םיעצמאב ףיכאו בייחמ הזוח ,תובייחתה רוציל היה םידדצה ןוצר
.הזוח לש גוס ותוא ליגרכ םישועה םישנא ןיב ץופנה גהונה לש היצקנופ איה התרוצ

:ןיינקה יכרד תוחתפתה ןאכמו
םינוק תויהל ורזח ...(ז ד תור תליגמב בותככ) לענמה תפילשב םינוק ויה הנושארב"
"הקזחבו רטשבו ףסכב םינוק תויהל ורזח ...הצצקב
.(י הכלה ב קרפ תובותכ ימלשורי ;ה הכלה א קרפ ,ןישודיק ימלשורי)
זמ אעיצמ אבב) רדוס ןיינק ,תילמס ןיינק ךרדל - הריסמ ,הכישמ ,ההבגה - םישחומ ןיינק יכרדמו
,טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש) הב תונקל םירגתה וגהנש ךרד לכל וא ,(א"ע דע םש) אתמוטיסו ,(א"ע
.(בי ףיעס אר ןמיס

םייוניש ,ןמזה תורומת תא תמלוה תויהל ידכ ,םירומאה הילכו היעצמאב השימג הכלהה
.םדא ינב יפואו תוביסמ ,תואיצמבש

(.א"ע בצ תובותכ) "ידבעתשמ אל ימתיד ילטלטמ" ארמגה ןיד יפל .תוינייפוא תואמגוד רפסמ ןייצנ
רתויו רתוי זכרתהל ליחתה שוכרהו ,תוביסמה ונתשנשמ .ןיעקרקמה ויה םדא לש ושוכר רקיע
םיפלא 'ד תנשל בורק ,הלוגה שאר םכסהב ןואג יאנינח 'ר י"ע ,םינואגה תנקת הנקתנ ,ןילטלטמב
קרפ ,הולו הולמ 'לה ם"במר) םישרויה ןמ ןילטלטמ הבוג בוח לעב היהיש ,(נ"הסל 787) ז"מקת
.(חי הכלה אי
"ןהילע תכמוס השאו הזה ןמזב דבל ןילטלטמב םיקסעתמ םישנא הברהש ינפמ"
.(הנשמ דיגמ ,םש)

ןתוא ונימ םילעבה וליאכ ירה ,הזה ןמזב ןתילו אשיל תוליגר ןהש ןוויכ ,םישנה יכ ,קספ ן"בארה
קרפ ,אמק אבב יכדרמ) םהמע ונתיו ואשיש ,קושה תנקת ינפמ םלשל םיבייח םילעבהו ,םיחולש
ךותב תנתונו תאשונה השיאה יבויח לע לעבה לש תוירחאה תא וביחרה ך"שהו ל"שרהמ .(לבוחה
:הלעב יקסעב השיאה לש התופתתשה הברהב הלדג םהימיב ןכש ,תיבה
,"ןדיב לעבה ןוממשו ,ןהילעב תא תויחמש ליח תושנ ,םישנ ואצמנ םימעפלו"
לכהו
"ןיידה יניע תמכחו םוקמה גהנמו ןיינעה יפכ"
.(ט ק"ס וצ 'יס ,מ"וח ך"ש)

,"ילע סיאמ" תנעטב ותשא תא שרגל לעבה תא ןיפוכ ויה םינואגה תנקת יפל
"הל אונשל לעביתש היובשכ הניאש יפל"
.(ח הכלה די קרפ ,תושיא תוכלה ם"במר)
,ןכ אל םאש ,דימ טגה תתל וילע ןיפוכ ויהו
"םירכנ ידיב ןמצע תא הניליפת וא ,הנלופית רשא תוער םישנ ןהיניב הנייהתש ןכתיי"
.(הל הלאש ,שלושמה טוח ,ד"ח ץ"בשת ת"וש)
םת וניבר םלוא ,(י"פעא קרפ תובותכ ,'ה תומחלמ) הנש תואמ שמח תמייק התייה וז הנקת
יכ ,ש"ארה ריבסהש יפכ ,וז הנקת ולביק אל ש"ארהו
השיאה לכות םא .ןה תוינצחש ,הז רודב לארשי תונב :ךפיהב ןיינעה הארנ אנדיאה"
וניבא םהרבאל תב תחנה אל ,היל אניעב אל הרמאב הלעב תחתמ המצע תא עיקפהל
"ןהילעבב ודרמיו רחאב ןהיניע ונתיו הלעב תחת תבשוי
.(ח גמ ללכ ,ש"ארה 'ושת)

קוחל סנכוה םתמכסהבו ,טגבש הייפכמ ךכ לכ םיעתרנ םניא ונא ונימיב לארשי ץראבש וניתובר
לש וניד קספל תויצ רסאמב תופכל יזוחמה טפשמה תיב יאשר ויפלש ,6 ףיעס ןישוריגו ןיאושינ
.ותשאל ןירוטיפ טג תתל שיאה תייפכ לע ינבר ןיד תיב

םע ,ונא וננמזבש ןכתיי ."ילע סיאמ" תנעטמ טג ןתמ לע ןיפוכ םניא םיינברה ןידה יתב םלוא
,םוקמ שי ,"רוביצב העודי" ךפהית אל שיא תשאש ששח םעו החפשמה ייחב תירסומה הדיריה
.הפקותל םינואגה תנקת תא וריזחי ןידה יתבו תישארה תונברהש

,בר רמא הדוהי 'ר תעדל ארמגד אנידמ .הנטק יאושנ לע רוסיא לע םג ורבע הלא ןיעמ םייוניש
שדקל וגהנ תופסותה ילעב ימיב םלוא ,(א"ע אמ ןישודיק) הנטק איהשכ ותב אישהל באל רוסא
,תונטק וליפא
ותבל תתל וישכע םדא דיב קפיס שי םאו ,ונילא רבגתמ תולגה םויו םוי לכבש םושמ"
"םלועל הנוגע ותב בשתו ודיב קפיס היהי אל ןמז רחאל אמש ,אינודנ
ליג תלבגהל תונקת םיאצומ ונא בוש םירחואמ תורודב םלוא .(םדאל רוסא ה"ד תופסות ,םש)
.ןיאושינה

ילב ומצע ךדישש ,הנש ח"י ןב וניאש רוחב יכ ,ונקית ,ז"ת תנשבו ג"פש תנשב אטיל תנידמ דעוב
.(לת 'יסו בל 'יס אטיל תנידמ סקנפ) םולכ וישעמב ןיא ,בא ול ןיא םא ,ויבורק וא ,ויבא ןוצרו העידי

:רסוב יאושנ דגנ תיללכ הנקת אטיל תנידמ דעווב ונקית א"כקת תנשב
םויו הנש ב"י הבקנלו 'א םויו הנש ג"י ןב אהיש דע רכזל הנותח תושעל ארוסיאד הכיתח"
."םרח לע רבועכ שנעי שנע הז לע רובעיש ימו ,'א
.(חסקתת 'יס אטיל תנידמ סקנפ)

הנטק םוש אישהל אלש ריעב המודק הנקת שי יכ ,(הירגנוהב) ןודוב לש הבר בתכ א"לת תנשב
וזכ הנקת וניד תיבו לאדבע ש"רהמ םילשוריב ושע צ"ת תנשב .(גיק 'יס ףוס ,םירפא רעש ת"וש)
.(ג 'יס ,ןישודיק תוכלה)

ב"י תבמ התוחפ השיא אשנית אלש ,רסוב יאושנ דגנ הנקת ו"טרת-ו"רת םינשב ושע דאדגבב
רשע םידימאה תונבל :החפשמה לש ילכלכה הבצמ יפל תונבל ןיאושינה ליג תא ועבקו םינש
ןישוריגו ןישודיק רדס) הנש הרשע םיתש םיינעה תונבלו ,הרשע-תחא םינוניבה תונבל ,םינש
.(זצר 'מע ,ןמיירפ ח"א תאמ

תידוהי החפשמ לכמ רוכבה ןבל קרש ,םידוהיה יאושנ לע תוכלמה תרזג היברומב הלטוהשכ
הלהב יאושנ ב"יקת תנשב כ"חאו ו"פת תנשב וטשפתנ ,וברי ןפ - החפשמ דסיילו ןתחתהל רתוה
עורמ ןליצהל ידכ ,תונטק תונבל ,ג"י ינבמ םיתוחפ ,םינטקה םהינב תא אישהל םיבר םירוה וזפחנו
.הרזגה

ראצה לש "םידוהיה תקוח" םוסרפ ינפל היסורב בוש וטשפתה תונטקו םינטק לש הלהב יאושנ
,םש ןמיירפ) הלכל הנש ז"טו ןתחל הנש ח"י ןיאושינ ליגכ עבקש ,ה"צקת תנשמ ןושארה יאלוקינ
.(איש 'מע

,רסוב יאושנ וברשמ ,ןמיתמ דוחייבו ,חרזמה תודעמ לודגה היילעה םרז םע לארשי תנידמב הנהו
-ש ,הנקת ןיקתהו י"שת תנשב םילשוריב יצראה םינברה סוניכ אב
הנטקו ליאוה ,דחא םויו הנש הרשע שש תבמ הנטק איהש השיא שדקל םדאל רוסא"
ושלחנו תורודה וטעמתנש וננמזב ,רבועלו םאל תוומ תנכס ,הנוירהב תנכסמ איה הז ליגמ
."ןוגעו תולקת תאצל תולולע הלא ןיאושינמו ליאוהו ,תוחוכה

רוסאל י"שת תנשמ םילשוריב יצראה םינברה סוניכ לש הנקתה םג תכייש ,תונקת לש הז גוסל
תונברה תצעומ תנקתו ,הצילחב התוא ורטפיש דע ,המביה תונוזמבו הצילחב בייחלו םוביי
.הל ץולחיש דע ותמבי תונוזמב םביה בויח לע ד"שת תנשמ תישארה

לש וטושפכ ,םדוק םוביי םא ,םינורחאה םיקסופל דע ךליאו םיאנתה ימימ איה המודק תקולחמ
םילשוריב םינברה סוניכו תישארה תונברה ואב הז לעו .הזה ןמזב תמדוק הצילח םא וא ,ארקמ
יכרד םושמו "הוצמ םשל םינווכתמ םניא םימבי בורש ,רבדה רורב וננמזב" יכ ,תובשחתה ךותמ
הנקתה תא ונקיתו הצילח בויחו םוביי רוסיא לע ורזגו ,"תורות יתשכ הרות היהת אלש" ,םולש
.ץולחיש דע תונוזמ בויח לע

ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר יפל .יאנת לע ןמז טג לש תונקתה םג תוכייש ולא ןיעמ תונקתל
הליצהל ידכ ,ותשאל תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה לכש ,ונקית ךלמה דוד ימיב רבכ
.(א"ע ונ תבש) םוביימ וא תוניגעמ

תומחלמ ימיב ללכ ךרדב ,תורודה ךשמב תוצופתב וטשפתנו ובר יאנת לע טג רבדב תונקתה
,ץיבוקרב רזעילא ברה תאמ ןיטיגבו ןיאושינב יאנת) םידוהי לע תופידר תובקעב תויולג ידודנ וא
.(צ-אע 'מע ,ז"כשת םילשורי

םינויד וררוע ,וננמזב ןיאושינו ןישודיקב יאנת לש תונקת ןיקתהל תונויסינו תועצה הז תמועל
.ולבקתנ אלו םירעוס םיחוכיוו

ולוחי אל ,תואכרעב שרגתת םאש ,ןישודיקב יאנת לע הנש םישימח ינפלמ תפרצ ינבר תנקת
הלבקתנ אל ,הרות ןיד יפל ןירוטיפ טג ןתמ אלל תואכרעב ןישוריג יוביר ללגב האבש ,ןישודיקה
ןיאושינה םצע תחת הריתחו לוזלז הז ןיעמ יאנתב וארש ,רוד ותואבש לארשי ילודג תעד לע
.("ןיאושינב יאנת ןיא" סרטנוק ;אכק ןמיס ,ישימח קלח ,לאיכלמ ירבד ת"וש) לארשיב

ידכ תלבגומ הרוצב ולו ,ןיאושינב יאנת תנקתה ידיל איבהל םיצמאמה םישדחתמ םעפב םעפ
גרבנייוו כ"יר ג"הרהל המדקה ירבדבו ;םש "ןיטיגבו ןיאושינב יאנת" רפס ןייעו) ןמזה תויעב רותפל
.(םש ,ל"ז

ןיעמוש םיניידה ויהי אלש ידכ ,(ב"ע ו תוכמ י"פע) השרומ תושעל לוכי עבתנה ןיא ארמגד אנידמ
אוה לודג ןהכהבו ,"ובוח לעב ינפב זיעמ םדא ןיא" ללכה וילע ןיאש ,ןמגרותמ ינפמ רקש תנעט
,"לודג ןהכד ארקי" םושמ (ב קרפ שאר ,ןירדהנס ימלשורי) (השרומ) רלטנא תונמל ול וריתהד
.ד"היבל וחירטהל אל ידכ

םאש ןיב השרומ דימעמ עבתנה םגש ,םיניד יתב לכב גהנמה וישכע לבא ,אנידמ תאז לכו"
תא ןימזהלו חולשל לוכי ד"היבש אלא .ד"היבל ומצעב אב וניא ןיבו ד"היבל אב ומצעב אוה
"רוריב םשל ומצעב ונממ ויתונעט עומשל תנמ לע עבתנה
.(םש ןחלושה ךורעבו ,דכק 'יס ,טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש)

ירדס ןיינעב לודגה ד"היבו תישארה תונברה י"ע ך"שת תנשב ונקתוהש ןוידה תונקתב עבקנ ןכו
יכ ,ןידה יתבב ןוידה
הנקת) "ומוקמבו ומשב לועפלו עיפוהל השרומ תונמל לוכי (עבתנה תוברל) ןיד לעב לכ"
,(אמ
ש אלא
ןיאש ד"היב טילחה ןכ םא אלא ,םישרומ םהל שי םא םג ,םיחכונ תויהל ןידה ילעב לע"
.(אנ הנקת) "םתוחכונב ךרוצ

ירחסמ ןתמו אשמל הכלהה לש הסחי אוה ןמזה תורומת םע הכלהה תובשחתהל תיסופיט אמגוד
ע אעיצמ אבב) וישעממ דומלי אמש הרזג תיבירב םייוגל תוולהל רוסא ארמגד אנידמ .יוגה םע
יוה לכהו ,םירשו ךלמ סמ ונילע שיש יפל" ,םירכנל תוולהל וגהנ תופסותה ילעב ימיב םלוא .(ב"ע
ןתינו אשינ אל םא רבד םושב רכתשהל ונל רשפא יאו תומואה ןיב םייורש ונאש דועו ,ונייח ידכ
,ריבסמ (א"ע זצ ףד ,גארפ סופד) ן"בארהו (ךישת ה"ד תופסות ,םש) "םהמע
אוה םהייח ידכ םייוגל םיולמש המ ןהמ תויחל םימרכו תודש לארשיל ןיאש הזה ןמזבד"
."רתומ

יכ ,לדבהה תא ריבסמ (חר 'יס ,אעיצמ אבב) "עורז רוא"ה
הזמ הז רכתשהל םילוכי לארשי ויהו ,דחא םוקמב הברה לארשי ויהש םימכח ימיב"
."םהל ורסא ,םייוגה םע התע םישוע ונאש ומכ ,רבד לכבו הרוחסב

וילילאל הדויו יוגה ךלי אלש ידכ ,םימי השולש םהידיא ינפל ם"וכע םע תתלו תאשל רוסיאה םג
תורומתל םאתהב םייוניש וב ולח ,(איגוסב םשו הנשמ ,א"ע ב הרז הדובע) השעש קסעה לע
אלא רוסא וניא םש ןכש ,הלוגה ןיבו לארשי ץרא ןיב ןיחבמ לאומש דומלתה ימיב רבכ .ןמזה
.(ב"ע ז הרז הדובע) דבלב ןדיא םוי

-ש םייוגה םע םינתונו םיאשונ םידוהיה ויה תופסותה ילעב ימיב וליאו
םיקודא ןניאו םיבשוי ונא םהיניבש ,םהמע תתלו תאשלמ ונמצע דימעהל םילוכי ונא ןיא"
."האריו הביא םושמ ,דועו ...ךכ לכ הרז הדובעב
.(א"ע א הרז הדובע ש"אר ;צ הרז הדובע ,עורז רוא)

אמש ,יוג םע תופתוש תושעל רסאש ,לאומשד הובא לש ןידה ןיינעל םיאצומ ונא רבדה ותוא
תופסותה ילעבמ י"רה וליאו ,(ב"ע גס ןירדהנס) ולש הרז הדובעב עבשייו העובש ול בייחתי
,העובש םיוגה ןמ לבקל ריתה
םיריכזמש פ"עאו ,תוהולא םהב ןיספות ןיאו ,םהלש םישדקב ןיעבשנ םיוגה הזה ןמזבש"
,ץראו םימש השועל םתעד םגו ,הרז הדובע םש הז ןיא םוקמ לכמ ,ושיל םתנווכו םימש םש
"ףותישה לע חנ ינב ורהזוה אלו
,ןויצ ,ונמז תויעבל םת ונבר לש וסחי ,קבלא 'ש ;ה קלח ,זי ביתנ ,הוחו םדא רפס ,םחורי ונבר)
.(ד"ישת ,ד-ג תרבוח ,טי הנש

,יוגמ העובש לבקל רתומד ,םת ונבר םשב ש"ארה ןכו
וישכע םיליגר ןיאד דועו .םהידיב םהיתובא גהנמ אלא ,םה ז"ע ידבוע ואל ל"וחב םייוגד"
"םהלש םישדקב אלא עבשיל
.(א 'יס ,א קרפ תורוכב)

:םניי םתס יניד ורבע תובר תורומת
"ם"וכעל וכסני תומואהש חיכש וניא ,הזה ןמזב ןכש"
.(א ,גלק ;ו ,ב א ,בלק ;א ,זכק העד הרוי ךורע ןחלוש ;ב"ע זנ הרז הדובע ,יקופאל ה"ד תופסות)
יפל לכה ,תודיריו תוילע ,םייוניש תורודה ךשמב ולח תירסומ הניחבמ יוגו לארשי ןיבש סחיב םג
.םוקמה ותואבו הפוקתה התואב לארשיל יוגה לש סחיה

הב שיו ,תוירשפאה ןמזה תורומת תא ןובשחב האיבמ יהירה ,איה תיחצנ הכלההש רחאמ
.ןמז ותואבש תואיצמה יאנת יבגל הבר תושימג

תמא יבגל ,םדאל םדא ןיב הניחבמ הניא ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות ,הכלהה - רבד לש ודוסיב
ידיחי ,(ב ב יכאלמ) "ונארב דחא לא אלה" ,םדא לכ ארבנ םיקלא םלצב .ויפלכ תירסומה הדימה
הלוע תלבק קרו ,"םדא" וארקנ לכה הרות ןתמ דעו ,ורבח לע שיא אשנתי אלש ידכ ,םדאה ארבנ
,"ךער םד לע דומעת אל" ;(ב"ע ע הדנ ,ןיאו ה"ד תופסות) םדאכ לארשי תא הדחיי הרות לש
תומשל ייחב וניבר) ער אוה יוג םג ןכש ,ידוהיה לא ומכ יוגה לא םיסחייתמ "ךומכ ךערל תבהאו"
תלבק ןמלש אלא ,(ב אי תומש) "התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו" היארהו ,(זט כ
.תירסומ הניחבמ םדירוה הרותה תא לבקל םייוגה בוריס ,יוניש לח הרותה

ןאכמו ,לארשיל םיוגה לש סחיה לש היצקנופ הבורמ הדימב איה םייוגה יפלכ הכלהה"
,םולשו המחלמ יסחיבו םייוגה יגוסב ,דמעמבו הפוקתב היולתה ,םיקסופה תשיגבש ינושה
.םוקמו ןמז ותואב םהיניב םיררושה הביאה וא הבהאה
- יצאנל - ותמועלו יוגל סחיבש םילדבהל ,המוד רבדה המל לשמ :ןזואה תא רבסל ידכ
."ונימיב
"םייוגל םידוהי ןיב" ורפסב ץ"כ בקעי 'פורפ ירבד הוושהו .(16.2.65 בירעמ ,גיטפהרו 'ז)
:(17 'מע)
,ידוהי אלה ונכש יפלכ ידוהיה לש ותוגהנתה .ןילמוג סחי אוה םייוגל םידוהי ןיב סחיה"
."ךפהל ןכו ויפלכ ידוהי אלה לש ותוגהנתהב תינתומ

רגל דע חנ ןבמ ,םלועה תומוא דיסחל דע ם"וכעמ ,םייוג יגוס הברה םנשי הכלהה תניחבמ
ססובמ סחיה .ידוהיה לא םסחיב רקיעבו ןמזה תוביסמב יולת םייוגה לש םגוויסש ןאכמו ,בשות
.יחרזאו ירוביצ טפשמ לכל דסומ דוסי איה תוידדהה ירהש ,תוידדה לש ןורקיעה לע

,אבר בישמ ,אתיירואדמ םניא םינמיסש ףא ,םינמיס ךמס לע הדיבא םיבישמ המל ,הלאשה לע
היל ורדנ ימנ ,הידידל היל הדבא יכד יכיה יכ ,םינמיסב רדהנד הדיבא אצומל היל אחינד"
"םינמיסב
,רמולכ .("לארשיב וז תד אהתש והל אחינ הדיבא ידבוא לכ" :םש י"שרבו ;ב"ע זכ אעיצמ אבב)
.טפשמ תכרעמ לכ לש סיסבה אוה תוידדהה ןורקע

םירכנ יינע ד"יב ןיחממ ןיא "הביא םושמ" ."םולש יכרד ינפמ" םיללכה לע םיססובמה םינידה םג
,לארשי יינע םע םירכנ יינע ןיסנרפמ ;ב"ע טנ ןיטיג - םולש יכרד ינפמ האפו החכש ,טקלב
ןיטיג - םולש יכרד ינפמ לארשי יתמ םע םירכנ יתמ ןירבוקו לארשי ילוח םע םירכנ ילוח ןירקבמו
;אלק ד"וי ,רפוס םתח ת"וש - הביא םושמ יוג לש שפנ חוקפ םושמ תבשה תא ןיללחמ ;א"ע אס
לוק - ןמרטנוא י"אר ישארה ברהו) .וט ןמיס ,8 קלח ,רזעילא ץיצ ת"וש ;ב קלח ,םייח ירבד ת"וש
ידכ - "םולש יכרד ינפמ" ,םיססובמ םה תוידדהה ללכ לע םדוסיב הלא לכ (ה"כשת ןסינ ,הרות
.ךתוא ףודריו ךאנשי אל אוהש ידכ - "הביא ינפמ" ,הככ ךל השעי אוה םגש

ריכזהל יאדכו .ויפדור ןיב ףדרנ םע לש תואיצמ ,תססובמ איה תואיצמה לע יוגה לא וז השיג ירהו
:קלב 'פ ,הבר שרדמה ירבד
השע המ ,ונתקחר התאש רמול אובל דיתעל הפ ןוחתפ םלועה תומואל ה"בקה חינה אל"
האר ...םלועה תומואל דימעה ךכ ,לארשיל םיאיבנו םימכחו םיכלמ דימעהש םשכ ,ה"בקה
תוריבעה ןמ לארשי תא ןיריהזמ לארשי יאיבנ .םלועה תומוא יאיבנל לארשי יאיבנ ןיב המ
הצרפ דימעה םייוגה ןמ דמעש איבנו ,'וגו ךיתתנ הפוצ םדא ןב התאו (ג לאקזחי) 'אנש
לארשי לע םימחר תדימב ויה םיאיבנה לכש אלא ,דוע אלו .םלועה ןמ תוירבה תא דבאל
לאקזחי ןכו ,המהי םילילחכ באומל יבל (המ קרפ) רמוא והימרי ןכש ,םלועה תומוא לעו
אל לע םנח ,המלש המוא רוקעל דמע ,ירזכאה הזו ,הניק רוצ לע אש םדא ןב (זכ קרפ)
."רבד

השיש ;ורקעש טעמכו ,רבד אל לע םניח ,המלש המוא רוקעל ודמע ,וניניעל ,ונא ונרודב הנהו
רקענ הפוריאבש תונידמ הברהב ;ופרשנו וטחשנ ,וגרהנ ,ףטו םישנ םישנא ,םידוהי םינוילמ
םידוא םתוא לע גורטקב ?םיקוסע ונא המב - ונאו .םינש ףלא תונב תוידוהי תוליהקל רכז לכ
,ריכמ וניאש ימ יכ ,ףיסוהל שי םנמא !יוגל הבהאו םימחר יאלמ םניא ןיידעש ,שאמ םילצומ
בהוא םדא .יתואיצמ וניא - רחא םע ןבל וא רחא םעל רשאמ רתוי הקזח ומעל ידוהיה תבהאש
."ןימדוק ךייח - ךמע ךיחא יחו" .ותחפשממ וניאש ימ תא בהוא אוהש הממ רתוי ותחפשמ תא
- תוכזל :הבוחל ןיבו תוכזל ןיב ,תודעל לוספ בורק ינידו רבדב עגונ יניד םיססובמ הז ללכ לע
ןיאו ,ובורק תבוט תא בורק שורדי אלש ,יתואיצמ אל הזש ינפמ - הבוחלו ;רבדב אוה עגונ ןכש
.ודגנ דיעמ אוהש ,יתימאו ינויגה הז

;"בורקלו קוחרל םולש םולש" ,םילשהל שי ומעו ,ןימחלנ ומע ירהש ,םדוק קוחרה םולש ןיינעל
.םדוק בורק ,בורק - הבהא ןיינעל םלוא

םגו הביא םושמו םולש יכרד םושמ םהיפלכ תירסומ תוגהנתה ןיינעל לארשיל יוג תוושהל שי
:םיליהתב קוספה לע אצת יכ ,הבר שרדמב רמאנו .לוציפל תנתינ הניא תירסומ תוגהנתהש ינפמ
,ךיחאב רבדל ךנושל תלגרה םא :ןנחוי יבר רמא" :"יפוד ןתת ךמא ןבב רבדת ךיחאב בשת"
."יפוד ןתת ךתמוא ןבב ףוס - ךתמוא ןב וניאש
אל הז ;ידוהי אל יפלכ השיגב ירסומ תויהל אל העש התואבו ,ידוהי יפלכ ירסומ תויהל רשפא יא
.הקולחל ןתינ

תנידמ םוק םע םימעל לארשי ןיבש םיסחיב ולוחישו ולחש ,תורומתהו םייונישה םעש ,חינהל שי
בשות רגו חנ ינב ינידו ,יוגה לא ידוהיה לש סחיהו ידוהיה לא יוגה סחי םג תונתשהל יושע ,לארשי
.תדחוימ תוילאוטקאו תועמשמ ולבקי

םינברה ידיב הכלהה תקיספ
.ויתושירדו רוד רודל ןמזבש תורומתה לע הכלהה תלחהל םילכהו םירישכמה תא ונרקס

הז חוכ ?םתוא ןווכמה ,םהב שמתשמה ,הלא םילכ לע טילשה והימ - איה תירקיע היעב םלוא
,ךכ היה ילמלאש .ולוכ רוביצה ידיב ןותנ חוכה ןיא .ךמסומה ןיד תיב ,תכמסומה תונברה איה
תא הכמ הז היהו ,םינושמו םינוש םיילאודיבידניא תונורתפ ידילו תויחטש ידיל םיעיגמ ונייה
:הכלהב אוה לודג ללכ .התוא סרוה ,םיסיסרל הכלהה
"תודוגא תודוגא ושעת אל - ודדוגתת אל"
.ללה תיב ירבדכ ןירומ גלפו יאמש תיב ירבדכ ןירומ גלפ ,תחא ריעב ד"יב ןוגכ ,(א"ע די תומבי)
.הכלהה לש המויקל דסומ דוסי איה הכלהה תודיחא

העיתרל ,רתי תוריהזל םעפ אל תמרוג ,התויללכל ,הכלהה לש התודיחאל הגאדהש ,ןכתיי םנמא
."ןידב םינותמ ווה" ,הכלהה לש הכרעו החוכ הזב לבא ,הערכה ינפמ

התומלשל תוירחאה .רואל הכלהה תא האיצומ איהש דע ,תכמסומה תונברה תטבלתמ הברה
ןאכמ .תלבוקמ הערכהה אהתש ,הגאדב תונברה תא תנווכמש איה הכלהה לש התודיחאלו
,רוריבל םילבוקמ םיקסופ ,הרות ילודג ופרטציש דע ,קימעמ יתכלה ןתמו אשמ ,םיטבל הברה
ךשמב השיגה יהוז .דבלב ונתפוקת תלחנ םניא תויתכלה תוערכהב תוטבלתההו ישוקה .קספל
אלל עמשנ הרבדש דע ,ךכ לכ תלבוקמ תיתכלה תוכמסל הכזש רודל ירשאו .תורוד הברה הברה
תופיקמו תוקזחתמ ןהש דע ,תופפור בר ןמז ךשמב תוראשנ הכלהבש תובר תוערכה .בר רוערע
תשרפו ,םיברה תושרב בוריעו תורצח יבוריע לש ןיינעב תויוטבלתה שי םויה דע .רוביצה לכ תא
אשמה ךכשש דע ,ורבע הברה םינש .חיכות קרוי וינב בוריע תנקתה לע ונרוד ילודג ןיב חוכיווה
י"ע ץמח תריכמ לש הנקתה .תונוכמב תוצמ תייפאל ביבסמ םירעוסה םיחוכיווהו יתכלהה ןתמו
.ךרד הל השבכש דע ,בר ןמז רבעו ,הבר תיתכלה תורפס הל שי יוג

,הריהז איה ,תינרמש איה ,םירקבל םישדח תשדחמ הניא ,תרהוד הניא התוהמ םצעמ הכלהה
אלש ,לארשי תרות לע תרמוש איה .םידיחאו םינתיא תודוסי לע הנוב ,םייקה לע תרמוש איה
.תורות הברה ,תורות יתש ו"ח השעית

הברהל תובושת הנתנ הכלההו ,םיבושח םירבד הברה ושענ הנידמה תפוקתב רקיעב ,ונתפוקתב
ליגרכ ןה ןידה תיב תונקת ירהש ,ךכל םיבושח םינותנ הנידמה תפוקת ימיב ויה .וררועתנש תויעב
לבא .םינקתמו םיבישמו םינענ ירה ,השעמל תוכמס ןהל שישכ .השעמל תוכמס לש יאוול תעפות
ינפמ עתרנ אוה תונעיהל רהממ הכלהה שיא ןיא ,תיטרואית איה היעבהו ,השעמל תוכמס ןיאשכ
ידיב התייה תוכמסהשכ ,יקינולסו אטשוק תפוקתב תונקתה ךכ לכ וחתפתה ןכל .קרס חוכיו
ונלצא םג ןכלו .ידוהיל ידוהי ןיבש ביר לש ןיינע לכבו תושיא יניינע לכבו תונוממ יניינע לכב תונברה
ותוכמסב אוה הז םוחת ןכש ,םירחא הכלה ימוחת תמועל תושיא ינידב ןיד תיב תונקתה ןה תובר
.ינברה ןידה תיב לש השעמל
,הלש תונקת ,הלש םיגהנמ האיבמ תולג לכו ,תויולג ץוביק לש הפוקתב םייח ונא :דועו תאז
יזנכשאה הלוגה רואמ םושרג וניבר תונקת .תרחאה תולגה ןמ תחא תולג דמלתש רשפאו
השוריו הבותכ יניינעב תוידרפס תובר תונקת וליאו ,תוידרפסה תודעה לע םתלוחת הבחרוה
תויולגה ץוביק י"ע הברהב לקוה "לארשי ינב" תייעב לש יתכלהה ןורתפה .םיזנכשאה לע ולחוה
ןוצרה .םירקבל תושדח תוררועתמה תויעבה תא רותפל ,בישהל החוכב הכלהה .לארשי ץראבש
תריוואב ,תונברה לש התוכמסבו התודיחאב הבר הדימב םייולת םהינש - בישהל זועהו תונעיהל
רותפל רתוי הזיעמ תונברה ירה ,תווצמו הרות רמוש רתוי רוביצהש המ לכ ,רוביצב הבהאה
רשאמ ,העשה תויעבל תונעיהל ןוצרו הייטנ רתוי שי הכלהבש תובושתה לש ןתוישעמבו ,תויעב
."אחישמל אתכלה" אוהש ןתמו אשמל

רמאמה תליחתל הרזח