םיבותכו םיאיבנ

בויא

45 ןויליג .ןמגרב לאימחרי / ונרוד ןב ריעצל בויא רפס לש ותועמשמ

74-73 ןויליג .ןוסנזור לארשי ר"ד / בויא רפסב ה"בקה לש ויתומש תועמשמ לע

76-75 ןויליג ןוסנזור לארשי ר"ד / בויא רפסב הבושתה
.בויא רפסב ןויעה תובקעב םיארונה םימיהו הבושתה לע םירוהרה
.תווצמה ןיינמב הבושתה הרכזנ אל עודמ

ןיתעמש סקדניאל הרזח


תור

135 ןויליג ןוזרסיו הירא ברה / (ז"ט ,ג תור) ?"יתב תא ימ"

31 ןויליג שטיוואבוילמ ןוסרואינש לדנמ םחנמ ברה / תור תליגמ רואל תורג תוכלהב םינויע
.יולב היבוט י"ע ךרענ .א"לשת תועובשב ר"ומדאה תוחיש דוסי לע

33-34 ןויליג .םיובסונ ףסוי / הקברו רזעילא תובקעב זעובו תור

110 ןויליג .רנורב באז / תור תליגמב ןויע

120 ןויליג .ןייטיוג מ"א ברה / באומ הדשמ הבשה היבאומה תור

100 ןויליג .ביבר הקבר / תור לש התוישיאב דסחה דוסי

ןיתעמש סקדניאל הרזח


רתסא

72 ןויליג רזעיבא ןתנ 'פורפ / םידוהיה תלצהל רתסא תינכת
הניאש תונשרפמ תוענמיה ךותו ארקמ לש וטושפל בל תמושת ךות הליגמה רופיס
.םיבותכב תנגועמ

8 ןויליג ילאירזע לאיתוקי ברה / העש ול ןיאש םדא ךל ןיא
.רתסא תליגמב םינויע

ןיתעמש סקדניאל הרזח


תלהק

81-80 ןויליג .ןוסנזור 'י ר"ד / א"י קרפב םימגתפה תנבהל - תלהק רפסב דסחה

10 ןויליג .רפוס סומע / תלהק רפס לש ודומילו ותנבהל

ןיתעמש סקדניאל הרזח


הכיא

79 ןויליג ביבר הקבר / הכיא תליגמל עקרה
תורוקממ האוושה יפ לע ירוטסיהה עקרה ,הכיא הרמאנ יתמ תקולחמה תרהבהל
.ך"נתב םירחא

ןיתעמש סקדניאל הרזח


הימחנו ארזע

116-115 ןויליג .ןוסבוקעי תרפא / הימחנו ארזע ירפס לש הארוהה תובישחל

118-117 ןויליג .ןדלוז הדוהי ברה / הימחנו ארזע ימיב ירשת ידעומו להקה

124-123 ןויליג .ןהכה לאומש / (ה ,'ה ארזע) אידוהי יבש לע תוה םההלא ןיעו

57-56 ןויליג ןהכה לאומש / ינשה תיבה תכונח
.'ו קרפ ארזע רפסב ןויע

91 ןויליג ןדלוז הדוהי ברה / "םיקולאה תיב תורצחבו ... תוכס םהל ושעיו"
.תיבה רהב ןליא תעיטנ רוסיאב רוריב .זט ,'ח הימחנ

ןיתעמש סקדניאל הרזח


םימיה ירבד

23 ןויליג ןהכה לאומש / "והימרי יפב 'ה רבד תואלמל"
.אכ ו"ל ,ב םימיה ירבד יפל ,לבב תולג תונש ןובשחב ןויע

105-104 ןויליג .יערד רימא / רומדתמ םיאדומרתה
ל"זח תורוקמו ד ,'ח ב"יהבד פ"ע םאצומ תנבהל

ןיתעמש סקדניאל הרזח