הרומו ררוס ןב

םייגולוכיספ םיטביהו תורוקמה חותינ

יאזיפשוא הרובד ר"ד

ט"נשת ,137-138 'סמ ןויליג "ןיתעמש"


אשונה תנבהב תויתיעבה .א
:רמאנ הרותב
,ומא לוקבו ויבא לוקב עמש ונניא ,הרומו ררוס ןב שיאל היהי יכ"
,םהילא עמשי אלו ותא ורסיו
,ומוקמ רעש לאו וריע ינקז לא ותא ואיצוהו ומאו ויבא וב ושפתו
:וריע ינקז לא ורמאו
אבוסו ללוז ,ונלקב עמש ונניא ,הרומו ררוס הז וננב
,תמו םינבאב וריע ישנא לכ והמגרו
.(אכ-חי ,א"כ םירבד) "ואריו ועמשי לארשי לכו ךברקמ ערה תרעבו
וירוהש רחאל .אבוסו ללוז ,וירוה לוקב עמוש ונניאש ןב לש הרקמ תראתמ הרותה
ופוסו ,ריעה ינקז לא טפשמל ותוא םיאיבמ םה ןכ לעו ורוסב ךישממ אוה ותוא םירסיימ
לכו ךברקמ ערה תרעבו" םייקתמ ךכבו .תוומל םינבאב ותוא םימגור ריעה ישנא לכש
."ואריו ועמשי לארשי

שי ןיינעה המב ןיבהלו ריהבהל תנמ לע .ןויע תושרודה תובר תולאש תררועמ וז השרפ
,"הרומ" ,"ררוס" שוריפ המ ?"ןב" והמ :ןוגכ ,הב םיעיפומה םיחנומה תא קיודמב רידגהל
:םייתדוקנ םישנ "ונלקב עמש ונניא" רחאל םאה :קוספה תא קספל דציכ ?"אבוס"ו "ללוז"
טרפל אקווד הנווכהו "ונלקב עמש ונניא" לש שוריפ אוה אבוסו ללוז :רמולכ ;אבוסו ללוז
תחא קר אוה "אבוסו ללוז"ו יללכ תויצ יאל הנווכה "ונלקב עמש ונניא" וא ?הזה םיוסמה
לכונש ידכ אלמתהל םיביוחמש ,םיאנתה םה המ ?הז אטח לש וביט המ ?ךכל תואמגודה
הלילז לש ןבה דצמ וזכ תוגהנתה םילישבמה םימרוגהו הריוואה יהמו ?תאזכ הארוה שממל
.דועו ?תוומ שנוע בייחמה ךכ לכ רומחה השעמה והמ ?בשחתהל שי םהב םג םאהו ?האיבסו
יפלכ םירוהה תוכמס לש ,רסומו ךוניח לש תויתוהמ תולאש םג ררועמ הרומו ררוס ןב ןיינע
לש המוקמ לע םג תולאש תוררועתמ .ךפיהלו דיחיה יפלכ הרבחה תוירחא לש .
(1)ןבה
תוכימס" ל"זח יפב ארקנש המ ,הל תובורקה תוישרפה ןיבל הניב רשקה לע ,השרפה
.תאזב ליחתנו ,"תוישרפה


השרפה לש המוקימ תועמשמ .ב
לא הרומו ררוס ןב ןיינע ןיבש תוישרפה תוכימס לש הלאשל וסחייתה םינוש םינשרפ
:ארקמב םיניינעה רדס ךכו .וירחאלשו וינפלש תוישרפה

."...השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראת תפי תשא היבשב תיארו..." - די-אי 'ספ ,א"כ קרפ
ול ודליו האונש תחאהו הבוהא תחאה םישנ יתש שיאל ןייהת יכ" - זי-וט ,א"כ קרפ
."...םינב
."...ותא תילתו תמוהו תומ טפשמ אטח שיאב היהי יכו" - אכ-חי ,א"כ קרפ
:(י ,םש) י"שר
דילוהל ופוסו 'וגו'שיאל ןייהת יכ' וירחא רמאנש האנוש תויהל ופוס האשנ םא..."
."וללה תוישרפ וכמסנ ךכל הרומו ררוס ןב הנממ
,םש) י"שר רמוא האבה הישרפל רשקה לע וליאו .תומדוקה תוישרפה לא רשקה ןאכ דע
:(בכ
בייחתיו תוריבע רובעיו הער תוברתל אציש ףוס ומאו ויבא וילע םיסח םאש דיגמ"
."ד"בב התימ
,ד"פ תובא יקרפ 'סמ) "הריבע תררוג הריבע"כ םירבדה ןאכ םיגצומ עודמ לואשל רשפא
תילב ,לוכיבכ הרתוה ראות תפי תשאש איה הבושתה ?הרתוה ראות תפי תשא ירה ,(ב"מ
ה"בקה ןיא םא ערה רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל" :(י 'ספ ,םש) י"שר ירבדכ .הרירב
הרותה לבא ,םדא לש ורציל רותיוו המכסה ןיעמ ןאכ שי ."רוסיאב הנאשי - הריתמ
חולשל םוקמ שיש ךכב הזמר הרותה ."התחלשו הב תצפח אל םא היהו" :הרהזא הפיסוה
היהתש הפוס ,ןכ השע אל םדא םאו .תיעגרה םירציה תרעס רחאל ,המחלמה רחאל התוא
.הרומו ררוס ןב דילותש הפוס ,האונש

עקרהו ויפוא ,ותוהמ לע ונדמלל אופיא האב השרפה לש המוקיממ תעבונה תועמשמה
.הז ןב לש יתשרותה

,רערועמ סיסב ,םיוסמ יתחפשמ עקר ונינפל טטרשל היה הרותה תנווכבש רמול רשפא
.חצורל ךופהל רתוי רחואמ לולעש ,הרומו ררוס ןב לש ארפ לודיגל הירופ עקרק וויהש
אלא וניא ראשהו ,הלאכ תוביסנבו ,וזכ השא חקלש אבאב ,שרושב רבכ אצמנ םגפה
.תואצותה ןה הלאו תיעבט תולשלתשהו תוחתפתה

:םולשבא תא אמגודל םיאיבמ "אצת יכ" תשרפ תליחתב תופסותה ילעב
.ראות תפי תשאכ ,המחלמה תעב ,רושג ךלמ ימלת תב הכעמ תא אשנ ךלמה דוד"
וגרהנ ודי לעו ,ויבא ישנ םע בכשו ויבא תא גורהל שקיבש םולשבא דלונ הנממ
."הריבע תררוג הריבע ירה ...לארשימ תובבר
:רמאנ (דעת 'מע ,ח"י םירבד ,ג"לשת םילשורי ,שיפ תרודהמ) לודגה שרדמבו
עברא .ול תנגוה הניאש השא (ויבא) אשנש לע ?הרומו ררוס ןב תויהל ול םרג ימ"
אשונ שיו ,תונז םשל השא אשונ שיו ,ןוממ םשל השא אשונ שי :ץרא ךרדב תודימ
אציש ףוס - תונז םשל השא אשונב .םימש םשל השא אשונ שיו ,הלודג םשל השא
םיננרמש הננר ךותמ .'ראת תפי תשא היבשב תיארו' :רמאנש .הרומו ררוס ןב ונממ
."הרומו ררוס ןב ןיאיצומ - םישנ יתש אשנש ןוויכ .תרחא אשנו ךלה םדא-ינב וילע
הרומו ררוס ןב לש החיתפל בל םישל שי לבא ,באה לע תלטומ המשאה רקיע ,שרדמה יפל
תורמל ,אמאה ,השאה תרכזומ אל ןאכ ."הרומו ררוס ןב - שיאל היהי יכ, :ארקמב
לבא ."ונלקב עמש ונניא ...ומאו ויבא וב ושפתו" :(חי םש) ךשמהב תרכזומ איהש
השא חקלש הז אוה .ונב לש תורדרדהב באה לש ותוירחא תא ארקמה שיגדמ הליחתכלמ
'סמ) "האושנב האונש" ףילחמו ,האונש איה תחאשכ היינש השא ףיסוה ךכ רחא ,ראות תפי
המשאה .םייוצר יתלב םיאושינ הלא יכ ,השרגל וילע היהש ןמזב וב ,(א"ע ,חס ןישודיק
.באה לע אופיא איה הלוכ

וישעמל םדא תוירחא
רמול רשפאו ,תוילילש תונוכת ןבל שירוהש הז אוה יתחפשמה עקרהש ןכתייש תורמל
םדאש ךכל תואמגודה תחא ונינפל ירה ,םישואב ירפ החימצמה עקרק תניחבב היהש
ותא אשונ אוהש "ילילשה" ןעטמה לכ תורמל וכרד תא רוחבל ישפוח םדא .וישעמל יארחא
,וכרד תא רוחבל תורשפא םדאל שי דימת .הכותב לדג אוהש הביבסה ףא לעו ,ומא ןטבמ
:ם"במרה בתכש ומכו .בוטב רוחבלו ,ויתונוכת תא ןדעל ,וישעמ תא ןווכל
תושרה - קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא .הנותנ ...םדא לכל תושר"
יואר םדא לכ ...ודיב תושרה - עשר תויהלו הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו .ודיב
.(ב-א הכלה ,ה"פ הבושת תוכלה) "םעבריכ עשר וא וניבר השמכ קידצ תויהל ול
לע וא ותיירב עבטמ ךכל יופכ וליאכ אוהש ותנעט לבקתת אל תילילש ךרדב ךלוה םדא םא
.ןיד תיב ידיב הליקס ידכ דע וישעמ לע ןידה תא ןתיל דיתע אוה .ותביבסו ולודיג יאנת יפ
,ןכאו .וישעמל יארחאו ןיבמל בשחנ אוה ובש ליגב ,"ןישנוע-רב" תויהל ךירצ אוהש ןבומ
רצק ןמז קרפב רבודמ .דחא םויו הנש הרשע שולש ול ואלמש רענב רבודמש םיעבוק םימכח
- רדרדהל ךישמי םא .ומצע תושרב דמועה רגוב אוה ךכל רבעמו ,(טוריפ ןלהל האר) רתויב
לע ןיע חקפתש איה הרבחה .םתושרמ אצי רבכ יכ ,והואיביש םה וירוה אל לבא ,ןידל דמעוי
ןיאש עמשמ ,ותוא השינעמ הרותה םא ,םינפ לכ לע .םיניירבעל קוחה יפ לע וב גהנתו וישעמ
.וישעמל יארחא ותוא האור איה אלא ,ופכב לווע אל לע הז

?"הרומו ררוס ןב" והימ .ג
ןימה .1
ןיאש ,"תב אלו ןב" :ב"ע ,חס ןירדהנסב ארמגה תדמול "ןב שיאל היהי יכ" :בותכה ןמ
:אתיירב םש תאבומו ."הרומו ררוס ןב" ןידב הנודינ תבה
ןייוצמ לכהש הרומו ררוס ןבכ תויהל היואר תב אהתש אוה ןידב :ןועמש 'ר רמא"
."הריבעב הלצא
:ריבסמ םוקמב י"שר
תוירבה תא תלגרמו םיכרד תשרפב תדמוע הפוס ,התונטקב האבוסו הללוז איהשכ"
."תב אלו ןב ,איה בותכה תריזג אלא ,ןנתא ליבשב הריבעל
הלולע טלחהב איהש ןוויכ ,הז ןידב תב םג בייחל היה יוארה ןמ ,רבד לש ותימאל :רמולכ
."איה בותכה תריזג"ש אלא ,ףסכ תרומת םישנאה תא איטחהל םגו רדרדל

דחי לבא "בותכה תריזג" לש הדמעב טקונ אוה ףא (אי הכלה ,ז"פ םירממ תוכלה) ם"במרה
:רבדל םעט ןתונ אוה תאז םע
ןיאש הז ןידב הנודינ הניא תבה לבא ,הרומו ררוס ןב לקסיש אוה בותכה תריזג"
."'תב אלו ןב' :רמאנש ,שיאכ היתשבו הליכאב ךשמיהל הכרד
ךשמיהל וכרדש ימ לע אלא הרות הדיפקה אל ,א"ע ,טס ןירדהנסב יריאמה לש ותטיש יפל
:וירבדכו .ןבב אלא תבב יוצמ וניא הז רבדו ןהב עקתשהלו ויתוואת רחא
הרות הדיפקה אלש ,ללכ הרומו ררוס ןידב תינודינ הניא תבהש ל"ר ,'תב אלו ןב'..."
.ןבב אלא תבב הז ןיאו ןהב עקתשהלו ויתוואת רחא ךשמיהל וכרדש ימ לע אלא
."הז ןינעל תוכשמנ ןלוכ ,ןה בותכה תריזגש פ"עא ולא םירבדש
:המוד ךרדב ריבסמ אוה ףא (2)ךוניחה רפס לעב
היתשו הליכאב ךשמיהל ןכרד ןיאש תובקנב אל לבא םירכזב אלא גהונ הז ןיד ןיא"
."םישנאה ומכ
רדרדל הלולעה ,םישנ לצא "השלחה הדוקנה" ןה אל - היתשו הליכא "ךוניח"ה תעד יפל
.הז ןידב תוללכנ ןניא ןכל ,םישנ לצא תלבוקמ העפות וז ןיא ,עשפל ןתוא

:ריבסמ
(3)סנייר נ"ח ר"ד
רתוי תענכנ איהו ,רענכ תונפקות תויטנ הארמ הניא הרענה תיגולוכיספ הניחבמ"
החגשה התייהו תיבב דימת תויוצמ ויה תונבהשכ קיתעה ןמזב טרפבו ,םירוהל
תוארפו תוזע לש םינמיס הארתו היתובאב דורמת תבש יוצמ היה אל ,ןהילע הלועמ
."ןבה ןמ ומכ הרבחל הנכס הנממ הפקשנ אלו ,הרומו ררוס ןב ומכ
ןניא תונב"ש החנהה תא לבקל השק ,ונימיב תונב לש עשפל תורדרדתה רואלש יל הארנ
םיעשופ תורובח לש תוגיהנמ ןה תונבש םירקמ םיעודי ."םירענכ תונפקותל היטנ תולגמ
אצומה תדוקנש ,םנמא חינהל רשפא .םירוחבה ןמ תוחפ אל תוארפו תוחישק תולגמו
םהש תורמלש ןיינעמ .ליעלש םינושארה םירמואש יפכ ,אקווד ןוזמה ןמ הנניא ןתורדרדהל
. (4)וז הריזגל ילאנויצר רבסה תתל םיסנמ םה "איה בותכה תריזג"ל םימיכסמ

ליגה .2
ןב השענ יתמיאמ" :הלא םילימב א"מ ,ה"פ ןירדהנס תכסמב הנשמב תחסונמ ליגה תלאש
איבישמ" :הבושתהו .הרומו ררוס ןבכ ןבה ןודינ ליג הזיאמ ,תרמוא תאז "?הרומו ררוס
."דחא םויו הנש הרשע שולש ול ואלמש רחאל קר" רבודמש ריבסמ (5)ב"ער ."תורעש יתש
םג אלא "ןמ" קר אל לבגומ ליגה .תורגבל ןמיס תורעשה יתש ןיא הרשע שולש ליג ינפל
םייקתהל לוכי הז בצמש ארמגב ורמאו . (6)"ןוילעה אלו ןותחתה ןקז ףיקיש דע" :"דע"
ומכ ."שיא"ל בשחנ אוהו "ןב" ללכמ אצי רבכ רתוי רחואמ .דבלב םישדח השולש ךשמב
שולש ליגל עיגה אל דוע לכ ."תווצמ ללכל אב אלש רוטפ ןטקה" :תרמוא םש הנשמהש
.ןישנוע רב ונניא אוה דחא םויו הרשע

:(ה"ה ,ח"פ םירממ תוכלה) ם"במרה םג קספ ךכו
לדגש שיא ןכו .תווצמה ללכל אב אלש (הרשע שולשמ תוחפ) ןטק בותכה שנע אל"
אה .תרעוכמה וז הליכא התשו לכאו בנגש ינפמ לקסנ וניא ,ומצע תושרב אוה ירהו
יתש איבהש דחא םויו הרשע שולש ןבב אלא הז ןיד ןיאש ונדמל העומשה יפמ ?דציכ
ומצע תושרב אוה ירה דיגה לכ רעישה ףיקיש ךכ רחאו .דיגה לכ ףיקיש דע תורעש
!"לקסנ וניאו
:רומאכו .דבלב םישדוח השולשכ ,רתויב רצק אופיא אוה הרומו ררוס ןב לש וליג חווט
.םישדח השולש רובע דע תורעש יתש איבהש דחא םויו הרשע שולש ליגמ
:וירבד הלאו ליגה תלאשל סחייתמ (7)ךוניחה רפס
תרימש בויחב ואוב תישארבו ותורחב םוח ףקות תליחתב הז לע םדאה רהזהו..."
יא םדאב ידימת ןיינע ןוזמה תויהמ יכ .וימי לכל רסומ חקי ןמז ותואמו ...ושפנ
ליעוהל ,דחא ןמזב רסומ ורחש קר ,תע לכב וילע הרותה ותבייח אל ,ותלוז ול רשפא
."םינמזה לכל ול
הז דומיל םשלו ,היתשבו הליכאב תוברהל אלש םדאה תא דמלל הרותה התצר ,וירבדל
השולשל וז הפוקת הליבגהו .תורגבל תודלי ןיבש "רפתה" תפוקתב ,תורחבה ליגב הרחב
קרפ והז .וב תניינועמ איהש רסמה תא רידחהל ידכ וז הרצק הפוקתב יד יכ ,דבלב םישדח
.םייחה לכ ךשמל םיבוט םילגרהו הנוכנ תוסחייתה רוציל ידכ קיפסמהו רתויב בוטה ןמזה

"הרומ"ו "ררוס" םיגשומה רוריב .ד
: (8)ירפסה
ומצעל הרומש ןימ ררוס :רחא רבד ,הטוש-הרומו ,(רס ,רס) םימעפ יתש - ררוס"
ירבד לע ררוס .ומא ירבד לע הרומו ויבא ירבד לע ררוס :רחא רבד ...תרחא ךרד
."םינייד ירבד לע הרומ םידע ירבד לע ררוס .םימכח ירבד לע הרומו הרות
:(חי ,א"כ םירבד) י"שר
."םירממ ןושל ,ויבא ירבדב ברסמ - הרומו ,ךרדה ןמ רס - ררוס"
:(םש) ם"בשרה
."יתירמ הרמ ןושלמ רטנקמ" - הרומ
:(םש) ונרופס
."ותררוסמ בושיש הווקתה ריסמ וירמ - הרומו ררוס"
.הערה וכרדמ וב רוזחלו תונתשהל ול העירפמ ותושקע ,תרמוא תאז

:(םש) ארזע ןבא
- הרומו ,השע תווצמ רומשי אלש ...ררוס ...תובאה דגנכו 'ה דגנכ הרומו ררוס"
."השעת אל תווצמב
:תינושל תינולימ הרדגהל הנפנ
:(1780 'מע ,יעיבר ךרכ) ןשוש ןבא ןולימב
ירבחו םיררוס ךירש' :ןדרמ ,שקע .הרשיה ךרדה ןמ רס - ר.ר.ס שרושה ןמ ררוס"
,הרומו ררוס בל היה הזה םעלו' :ןדרמו שקע - הרומו ררוס ...(גכ ,'א היעשי) 'םיבנג
.(גכ ,'ה והימרי) 'וכליו ורס
:(64 'מע ,ט ךרכ) תירבעה הידפולקיצנאב
."וילע טלתשהל םילוכי םה ןיאש דע וירוהב דרומו רסומה יכרדמ רס ןב"

:םוכיסל
ינש םיאצומ ונא ,תינושל הניחבמ יוטיבל םיסחייתמה ,ןולימב םג ןבומכו םינשרפה לצא
טעמכ תררוש "ררוס" :יוטיבל רשאב .תונדרמו תונשקע (2 ;ךרדה ןמ רוסל (1 :םיטנמלא
:אוהו ןווג דוע ףיסומ ונרופסהש אלא .בוטה ךרדמ רוסל איה הנווכהש םיעד תודחא
.הערה וכרדמ רוזחי םעפ יאש הווקתה תרסהל סחייתמ יוטיבהש

,תונברס ,תושקע :תונשקעה תדימ לש םינווג המכל "הכוז" אוה "הרומ" יוטיבל רשאב
.טינקהלו זיגרהל ןוצר ,רוטניק :תצקמב הנוש והשמ םג ם"בשרה יפלו .ירמו תונדרמ

הפ רבודמש םיריבסמ יגולוליפה דצל םיסחייתמ םניאש ,םירחא םינשרפו ירפסה
ךכו .םהילא סחייתמ "הרומו ררוס" דמצהש ,םידמצ לש הרוש ונל םינתונ םה .תודגנתהב
תווצמל ,םיניידלו םידעל ,םיאיבנלו הרותל תודגנתה ,ומאלו ויבאל תודגנתה םיאצומ ונא
קלחל סחייתמ "ררוס" עודמ ריבסהל ךרוצ םיאור םניא םינשרפה .השעת אל תווצמלו השע
םניא םג םה .דמצה לש ינשה קלחל סחייתמ "הרומ" עודמו ,םילימה דמצ לש ןושארה
.'וכו "םיאיבנ ירבד" לע רבע המבו "הרות ירבד" לע רבע המב םיטרפמ

דרומ ,הרות ירבדב דרומ הזה ןבה :תיללכ המשאה לש הנומת תרייטצמ ליעל רומאה לכמ
םימכח לש םתדימ איה ךכ .שדוקמהו לבוקמה לכב דרומ ,םירוהב דרומ ,םימכח ירבדב
'א ךרכב ספדנש תויח ה"צ ברהל תודגאל אובמ האר) עשרכ עודיש ימ לע תומשא םיליטמה
.("בקעי ןיע" לש

"אבוס"ו "ללוז" םיגשומה רוריב .ה
.ימוימויה שומישב הז יוטיבמ עמתשמש יפכ ,םיזרפומ היתשו הליכא םתסב רבודמ ןיא
הזיאב ;ךיא ;(תויומכ) המכ ;התש המ ;לכא המ תוקייודמ תורדגהב םיקסוע םינשרפה
וליאב ;הדועסב ומע ופתתשהש םישנאה ימ ,רמולכ הרבח וזיאב וליפא ;בצמ הזיאב ;ןפוא
:(ב"מ ,ח"פ ןירדהנס 'סמ) הנשמה תרמוא ךכו .הריבע תדועסב וא הוצמ תדועסב :תוביסנ
ררוס ןב השענ וניא - ןיי התש אלו הקשמ לכ התש ,רשב לכא אלו לכאמ לכ לכא..."
רבדל היאר ןיאש יפ לע ףאו 'אבוסו ללוז' :רמאנש ןיי התשיו רשב לכאיש דע הרומו
.(כ ,ג"כ ילשמ) "'רשב יללוזב ןיי יאבוסב יהת לא'. :רמאנש שי רבדל רכז
רמוא ךכו .ןיי התש ושוריפ "אבוס"ו ,רשב לכא ושוריפ "ללוז"ש ,תיעמשמ דח ,אצוי ןאכמ
:(א"ה ,ז"פ םירממ תוכלה) ם"במרה
אוה 'ללוז'ש ודמל העומשה יפמ ...לכאש תרעוכמ הליכא לע אלא גרהנ וניא..."
."תונתבערב ןיי התושה 'אבוס'ו תונתבערב רשב לכואה
רשבל סחייתמ אוה ףא לבא .םינרגרגה ךרדכ הסג הליכא לש טנמלא ןאכ ףיסומ ם"במרה
.ןיילו

,אקווד רשבו ןיי ריכזמ (ילשמב) ךלמה המלשש אוה ףא ריבסמ (א"ע ,ע ןירדהנסב) י"שר
."אבוס ירקמ ןייבו ,ללוז ירקמ רשבבד"
:הנועו ןייו רשב אקווד עודמ הלאשל סחייתמ (ח"מר הוצמ) ךוניחה רפס םג
."ולאב ומכ ךכ לכ רבד םוש רחא ךשמנ עבטה ןיאש יפל"
עשפל תורדרדה ידכ דע םהב זירפי םדאש הנכס םהב ןיא םירחא לכאמ ירבד ,תרמוא תאז
.'וכו

:הנוש רואב םירבדה תא האור (חי ,א"כ םירבדל) ארזע ןבא
לכאמ ינימ לכב גנעתהל םא יכ הזה םלועה ייח שקבי אל ,סורוקיפא - אבוסו ללוז"
."התשמו
ייחבו היתשבו הליכאב עוקשה םדאל הנווכה אלא ,ןייו רשב אקווד ואל ,תרמוא תאז
,ארזע ןבא תעדל אוה הזכ םדא .גנעתהל אלא םייחב תרחא הרטמ ול ןיא ,הזה םלועה
.וייחב ינחור דמימל םג גאוד היה ,אבה םלועה ייחב ןימאה וליא ירהש ,סורוקיפא

:"ומאו ויבא לוקב עמש ונניא" :יוטיבה רשפ המ לאוש (םש) ירפסה
ללוז' :רמול דומלת ...?קילדה אלו רנה תא קילדהל ומאו ויבא ול ורמא וליפא לוכי"
."'אבוסו
יפיצפס אטחל אלא ,וירוה לש תונוש תוארוה אלמל יללכ בוריסב רבודמ ןיא :רמולכ
.("הווש הריזג" תרזעב ירפסה עיגה וז הנקסמל) האיבסו הלילז :אוהש

:(ב"מ ,ה"פ ןירדהנסב) הנשמב ועבקנ ןייהו רשבה תומכ וליפא
.יקלטיאה ןיי גול יצח התשיו רשב רמיטרט לכאישמ ?בייח יתמיאמ"
."...ןיי גולו רשב הנמ :רמוא יסוי יבר
ןייל ,ןייה ביטל הנווכהש םישרפמ שי "יקלטיא"ו .תודימ ןה - "גול"ו "הנמ" "רמיטרט"
:אוה ףסונ יאנתו הנשמה הרמאש וזמ הלופכ איה ןייהו רשבה תומכ יסוי 'ר יפל (9)חבושמ
.תחא תבב וז תומכ התשו לכאש

יפ לע" ודמלנ וירבד יפלש (ד"הו ב"ה ז"פ) ,םש ם"במרה הנומ הליכא התואב םיפסונ םיאנת
:"הלבקה
רסוחמ) םילכוא םיבנגהש ךרדכ לשובמ וניאו לשובמ יח וניאו יח רשבה לכאיו..."
"(תוטיהל בורמ) םיתוש םינרגרגהש ךרדכ גוזמ ןייה התשיו (הארנכ ,ןמז
םא ןכו הזב ךשמהל לוכי םדא ןיאו אוה ירק הזש רוטפ יח ןיי התשו יח רשב לכא"
לוכי םדא ןיאש רוטפ ותגמ ןיי התש וא ותחילמל ישילשה םויב חילמ רשב לכא
":הזב ךשמהל
,אוה ימעפ דח הרקמ קר זא יכ ,יח ירמגל תויהל לוכי וניא רשבהש אופיא ריבסמ ם"במרה
,ידמ רתוי םימב לוהמ אלו ידמ יתיצמת אל - ןייה ןכו .בטיה לשובמ אל םג - ינש דצמו
.הצחמל םייושע תויהל םיכירצ םהינש

?הליכאה םוקמ והמו ?ןייו רשב תיינקל ףסכה ןינמ
ובש םוקמל ןכו ןייהו רשבה תיינקל ףסכה אב ונממ רוקמל תשדקומ תדחוימ תובישח
.הבינג :אוהו ףסונ אטח ןאכ תויהל בייחש רבתסמ .היתשהו הליכאה תלועפ העצבתה
ומייקתיש תנמ לע בנגיהל רומא אוה יממ וליפא תורידגמ תוכלההו בונג תויהל בייח ףסכה
ג"מ ,ח"פ ןירדהנס 'סמב הנשמה ."הרומו ררוס ןב"ב רבודמ ןכאש םיעבוקה םיאנתה לכ
:תרמוא
."םירחא תושרב לכאיו ויבא לשמ בונגיש דע בייח וניאו"
:םיאנת ינש ונינפל ,תרמוא תאז
,ויבאמ הבינגה
.םיברה תושרב - הליכאה

:ולא םיאנתל תוביס יתש
,םעפ ידמ בונגיו ךישמיש םייוכיסה בור ןכל .היוצמ ויבאמ הבינגה
.ךכב ךישמיש םייוכיסה בור ןכל והוספתיש ששוח וניא - םירחא תושרב הליכאה

:םיאבה םירקמב ."הרומו ררוס ןב" השענ אל ןבה תאז תמועל
;ויבא תושרב לכאו - ויבא לשמ בנג םא (1
;םירחא תושרב לכאו - םירחא לשמ בנג םא (2
.
(10)ויבא תושרב לכאו - םירחא לשמ בנג םא (3

הניא ויבא תושרב הליכאה לבא תע לכב היוצמ ויבא לשמ הבינגה םנמא ,ןושארה הרקמב
.ךכב ךישמי אל ןכלו ותלקלקב והאריו התיבה סנכי ויבאש עגר לכב ששוח אוה .המיענ
הבינגה לבא ,והארי ויבאש ששוח וניאו םירחא תושרב איה הליכאה םנמא ,ינשה הרקמב
.ךכב ךישמיש ששח ןיא ןכל ,תע לכב ודיב היוצמ הנניא וזו םירחא תושרמ איה
לשמ איה יכ) ודי תחת היוצמ הבינגה ןיא םג :תולבגמה יתש תומייקתמ ,ישילשה הרקמב
שי ןכל ,השעמ תעשב והושפתיש וינפמ ששוחו ,ויבא תושרב איה הליכאה םגו ,(םירחא
.ךכב ךישמיש - ןוכיס תוחפ

ררוס ןב" רדגב היהי אל ןבה .תפסונ הלבגמ הנשיש ררבתמ א"ע ,אע ןירדהנסב ארמגה יפל
ןושלמ אוה "ללוז"ש ריבסה ןכא םש י"שרו .לוזב ןייהו רשבה תא הנקי םא אלא "הרומו
יאדכ ול היהי אל ,םירקי ויהי ןייהו רשבה םא :הביס התואמ עבונ הז יאנת םגש ןכתיי .לוז
.דיתעב ךכב ךישמיש ןוכיס ןיא אלימב ןכלו ולא םילכאמ לע וזבזבלו ףסכ בונגל

"הרומו ררוס ןב" רדגל םיאנתכ תויתרבח תוביסנ .ו
.הרומו ררוס ןב לכוא ןהבש תויתרבחה תוביסנל תוסחייתמה תוכלה תצובק הנשי

:הרובחב (א
אתפסות) "וב אצויכ איהש הרובחב לכאיש דע - הרומו ררוס ןב השענ וניא"
.(א"יפ ןירדהנס
קפס ןיא ,הער הרבחב אצמנ אוה םאש החנה ךותמ .םיזחופו םיקיר לש הרובח ,רמולכ
םתואשו ,רתוי םירומח םיעשפ השעי הפוסבש ךרד התואב ךישמהל וילע ועיפשי הירבחש
.תמדקומה ותגירה ידי לע עונמל םיצור
.(ב"ע ,ע ןירדהנס) "ןיקירס הלוכש הרובחב לכאיש דע בייח וניא והבא 'ר רמא"
וניא ,דחא ןוגה םדא ונשי הרובח התואב םאש ןייצל ןיינעמ לבא ."םיקיר" :םש י"שר
אלש יוכיס שי זא יכ ?עודמ .םיילילש םה הרובחה ינב לכ םא אלא .הרומו ררוס ןבל בשחנ
.(םש ,םש) םהירחא ךשמי אלו םיערה םירבחה ןמ עפשוי

םירקחמ לש םיאצמימ םע דחא הנקב הלוע ,י"שר ירבדב יוטיב ידיל האבה וז השיג
ץחלה לש ותמצוע תא םיחיכומ םירקחמה .דיחיה לע הרבחה תעפשה לע םייגולוכיספ
.רשיה לכשה תיראש תא ססוממו תודגנתה לכ רבוש .הרובחה ינב לכ תא ףחוסה יתרבחה
לוכי ,הדיחי וליפא ,יהשלכ הכימת הצובקה ךותב שי םאש ,ךדיאמ םיארמ ,םירקחמ םתוא
.הצובקה ירחא ררגהל אלו יתרבחה ץחלה לע רבגתהל ,ותעד לע דומעל ,הנושה ,דיחיה
,הרבחה תעפשה לע םיינרדומ םירקחמ תנקסמ איהש ,וז הלודג תמא לפקמ ,וכרדכ י"שרו
:תורופס םילימב
השענ וניאו עפשומ וניא ךישממ אל אנווג יאה יכב ןוגה םדא הרובחב שי םא לבא"
."הרומו ררוס ןב

:הוצמ תליכא (ב

וז התייהש :ןוגכ הוצמ תליכא לבא םיילילשו םיקיר םישנא הלוכש הרובחב לכא םא
ררוס ןב השענ וניא הז הרקמב ,שדוח שאר תדועס וא הלימ תירב תדועס וא ןיאושינ תדועס
ךשמיי לבל וילע ןגת הוצמה תוכז ,הוצמב קסועהש איה הנומאה וא החנהה ?עודמ .הרומו
. (11)רדרדי לבלו הריבע רבדל

:הריבע תליכא (ג
לע וליפא רבעש וא תופירטו תוליבנ ,רוסא רשב :ןוגכ .הריבע תליכא לכא םא םגש ןיינעמ
םעפה .הרומו ררוס ןב בשחנ וניא ולא םירקמב םג ,תינעתב לכאש :ןוגכ ,ןנברד רוסיא
ןבב רבודמ ןיא ,ןכ םא ."ונלקב עמש ונניא ...הז וננב" :הרותב בותכש ןוויכ :הנוש הביסה
הניא הריבע וא הוצמ הב שיש הליכא לכ ,רמולכ . (12)םוקמ לש ולוקב ףא עמוש ונניאש
.המשל תמזגומ הליכא ,תימתס איה הליכאה ןכ םא אלא הרומו ררוס ןבל ותוא תכפוה


:תורעה


הביבסו השרות לש הלאשה םג .ונימיב רתויב ירלופופ אשונ אוה ךוניחב תוכמסו שפוח .1
לעו דיחיה לע התעפשהו השינעה אשונ ןכו .הז אשונב םוקמ תמיוסמ הדימב תספות
.רוביצה
רוזח
,לעוועש תרודהמ ךוניחה רפסבו .ב"ישת קרוי-וינ ,םלשה ךוניחה רפסב ,חמר הוצמ .2
םד ךופשל האיבמ איהש הליכא" :בתכ "םדה לע ולכאת אל" בנר הוצמ ,ב"כשת םילשורי
היתשהו הליכאהש" :בתכ ,"הוצמה ישרוש" לש עטקב ."...אבוסו ללוז תליכא אוהו
תא תוכיראב םש ריבסמו - "'טעביו ןורושי ןמשיו' :בותכש ומכ ,תאטח לכ םא םה הבורמה
.חורהו רמוחה ןיבש םילדבהה
רוזח
.76-71 'מע (ג"לשת) 33 ךוניחה יליבש ,"דומלתהו ארקמה תפוקתב ךוניחהו רסומה" .3
רוזח
,25 הרעהו 59-58 'מע ,ז"נשת םילשורי ,ןתווהתהב תוינשרפ תוכפהמ 'מ לטרבלה האר .4
ם"במרה ירבד ןיב לדבהל תונשרפ תתל הסנמו .בותכה תריזג אשונל סחייתמ אוה םש
."םיכובנ הרומ"ב וירבדל "הרות הנשמ"ב
רוזח
תורעשה ןיא - ימקמד ,דחא םויו הרשע שולש ןב אוהו" :םוקמב ארונטרבמ הידבוע יבר .5
."אמוש אלא ןמיס
רוזח
.הוורעה םוקמב תורעש תחימצל הנווכהו היקנ ןושלב ורביד םימכח .םש הנשמב .6
רוזח
.2 הרעהב ל"נכ בנר וא ,חמר הוצמ .7
רוזח
.ט"כשת קרוי-וינ ,ןיטשלקניפ תרודהמ ,ח"יר ,אצת יכ תשרפ .8
רוזח
ץראמ ןיי יכ ,ל"וחמ ןייב קר רבודמש "יקלטיא ןיי" םישרפמ לארשי ץראל הבהא בורמ .9
.ודי לע הלקת הרקתש - הלילח לארשי
רוזח
.א"ע ,אע ןירדהנס ארמגב י"שר י"פעו ב"ה ,ז"פ םירממ תוכלה ם"במר .10
רוזח
.'ד ,יאזיפשוא ,טארטקוד תדובע האר ,שדוח-שאר תדועסב הרומו ררוס ןב תליכא לע .11
.174 'מע ,שדוח-שארב תודועס ,ישיש קרפ ,ז"נשת ,שדוח שארב םיגהנמ
רוזח
םוקמ לש ולוקב ףאש הז אלו ןניעב ונלוקב עמוש ונניאד" םש י"שרו ,ב"ע ,ע ןירדהנס .12
."עמוש וניא
רוזח

רמאמה ךשמה