הרומו ררוס ןב

םייגולוכיספ םיטביהו תורוקמה חותינ

יאזיפשוא הרובד ר"ד

ט"נשת ,137-138 'סמ ןויליג "ןיתעמש"


- ך ש מ ה -

?הרומו ררוס ןב םינד דציכ .ז
:בתוכ (ז"ה ,ז"פ םירממ תוכלה) ם"במר
השולש לש ןיד תיבל ,הליחת ומאו ויבא ותוא םיאיבמ ?הרומו ררוס ןב ןינד דציכ"
רשב הנקו ויבא לשמ בנגש םידע ינש ןיאיבמו .הרומו ררוס הז וננב :םהל םירמואו
הנושאר תודע יהוזו .הארתהה רחא הרומאה הליכא התוא לכאו ,בנגש המב ןייו
רזח .'םהילא עמשי אלו ותוא ורסיו' :רמאנש והזו תוקלמ יבייח ראשכ ותוא ןיקלמו
השולש לש ןיד תיבל ותוא ןיאיבמ ומאו ויבא ,וז הליכא לכאו ויבא לשמ בנגו
יפל) הרומאה וז ,הליכא לכאו בנגש וילע ןידיעמו םידע ינש ןיאיבמו (בושו) םירשעו
ןיקדוב ןתודע ןילבקמש רחאו ...הנורחא תודע איה וזו .וב ורתהש רחא (םיאנתה לכ
יגורה לכ ךרדכ וניד ןירמוג (...זא ,םישדוח השולש ורבע אלו רגבתה אל םאו) ...ותוא
."...ותוא ןילקוסו ןיד תיב
:םיאבה םיבלשה תויהל םיבייחש ראובמ (ב"ע ,ע) ןירדהנס תכסמב
ינש ינפב וב םירתמו ותוא םירסיימ ,הז לגרהב עקושו ךלוה ןבהש םיאור םירוהה רשאכ
.ןיד תיב ינפל והואיבי ןכ תושעל ףיסוי םאש ,םידע
ןיד תיב ינפל ותוא םיאיבמ (הארתהה תורמל הריבע התוא לע רזח) ,הארתה רחאל ,רבע
.ותוא ןיקלמו הארתה רחאל אבוסו ללוז והוארש םידעו הארתה ידע םיאיבמו השולש לש
.השולשו םירשע לש ןיד תיב ינפב ותוא םידימעמ (תוקלמה רחאל) לקליקו רזח םא
תויהל םיבייח ,הארתההו הבינגה ידע םגו תוקלמל והונדש םינושארה םיניידה תשולש
.םיחכונ
.התימל ותוא םינד ,זאו

ןידה תיבל ,םילשוריל ותוא םילעמ אלא ,דימ הרומו ררוס ןב םיתיממ ןיאש רבוס אביקע 'ר
"ואריו ועמשי לארשי לכו" :םייקתיש ידכ ,ותוא םיתיממ זאו לגרה דע םיניתממו ,לודגה
אלל השינע ןיאש ,הכלהה תשיג יוטיב ידיל בוש האב ,הז ןיינעב .(א"יפ םש אתפסות)
הנושארה הרהזאהמ לחה ,(ב"ע ,ונ ןירדהנס) "ןיריהזמ ןכ םא אלא ןישנוע ןיא" :הארתה
תיבמ ,וזה הכוראה ךרדה לכ תא ררוסה ןבה רבע םאו .ןידה תיב תרהזאב הלכו םירוהה לש
.תוומ ונידו הנקת ול ןיאש ירה ,לודגה ןיד תיב דע ,תוקלמו השולש לש ןיד תיב ךרד ,וירוה


"הרומו ררוס ןב" רדגל םיאנתכ םייפואו םתומד - םירוהה .ח
?הרומו ררוס ןב חמצ תיב הזיאמ .םירוהל תוסחייתמה תוכלהה תצובק דואמ תניינעמ

.הרומו ררוס ןבכ ןודי אל - םירוהה דחאמ םותי ןבה היה .םירוה ינש ול תויהל םיבייח
תאז לכו .ןידה תיבל ואיבהל םירוהה ינש םיבייחו וננולתי םירוהה ינשש בצמ תויהל בייח
."...הז וננב ...ורמאו ...ומאו ויבא וב ושפתו" :ארקמב ןושלה ןמ םידמל

,ח"פ ןירדהנס) הנשמב רמאנ ךכו .ןידל ותדמעה יבגל םירוהה ינש תמכסה תויהל תבייח
:(ד"מ
ררוס ןב השענ וניא - הצור ומאו הצור וניא ויבא ,הצור הניא ומאו הצור ויבא היה"
."םיצור םהינש ויהיש דע הרומו
הרורב היהת הטלחההש םהינש תמכסה תא ךירצ אלא םהמ דחא לש ותעד לוקישב יד אל
.קפס לכ אלל

.הנשמב םש רמאנ ,"הרומו ררוס ןב השענ וניא - ויבאל היואר ומא התייה אל םא"
!"הארמבו" "המוקב" ,"לוקב" ול הווש אל השאהש ,ושוריפ היואר הניאש ,ראובמ ארמגבו
םגו ,םירוהה לש םייזיפה םינותנב האלמ המאתה ןיא םא ,ךכ רבדה ןיא םאש ,רמול ןכתיי
הב ןיאש תיכוניח הביבס לע רבדה דיעמ - אל ינשהו ,הצור םירוהה דחאש ,ליעלש ףיעסה
שיו ,םירוהה לש דחא הפ תטלחה תמייק אל םא ,ארמגב םש םימכחה לכ תעדל .הינומרה
ודימעהלו ןבה תא םישאהל ןיא - הווש תיכוניח השיג ןיאשכ ,רמולכ ,תועד יקוליח םהיניב
!ןידל

:תרמואו הכישממ הנשמה
ררוס ןב השענ וניא - שרח וא אמוס וא ,םלא וא ,רגיח וא ,םדיג םהמ דחא היה"
.ןירגח אלו - 'ותא ואיצוהו' .ןימדג אלו - 'ומאו ויבא וב ושפתו' :רמאנש .הרומו
."ןישרח אלו - 'ונלקב עמש ונניא' .ןימוס אלו - 'הז וננב' .ןימלא אלו - 'ורמאו'
ררוס" רדגב בשחנ ןבה ןיא ,םומ ילעב ,םהינש וא םירוהה דחא םא עודמ ,הלאשה תלאשנ
,ריבסמ (13)יריאמה ?"אבוסו ללוז" אוה םא םג ?הרושכ הנניא ותוגהנתה םא םג "הרומו
היוצמ תוירזכאהש ינפמ םעטה יל האריו" :וירבדכו .םיירזכא תויהל םיטונ ולא םישנאש
תוירבה יפלכו אימש יפלכ תוינורטו תורמרמתה םהב שיש ,רמול רשפא ,יתעדלו ."ולאב
,םינפ לכ לע תוענומ ,הלא תונוכת .תיבב התואנ תיכוניח הריוואל עירפמ םרוג הזו ,דחאכ
הביבסהו יתחפשמה עקרה ללגב הז ירה ,האיבסו הלילז ידיל ןבה עיגה םאו ,ןבל ןוכנ ךוניח
ותוא ןידימעמ ןיאו ויבגל ולא תוליקמ תוביסנב תובשחתה אופיא שי .היוקלה תיכוניחה
.ןידל
ררוסה ןבה לש תושקעהו תונדרמהש תוחיכומ ,וללה תולבגהה לכש ,רמול ילוא רשפא
עיצה הז ןוויכב .
(14)ורמאמב סנייר ריבסהל הסנמ ךכ) הדילמ וב םיעובט ,הרומהו
דצמ החנזה לש היעב תמייק םהבש םירקמ לע לוחי אל קוחהש , (15)סויבלפ סופסוי
:רמוא אוה ךכו .םירוהה
יכ ,רמול לגוסמ תויהל באה ךירצ "הרומו ררוס ןב" לש המשאה תא חיכוהל ידכ"
אלו ולודיגלו וכוניחל הבר הגאד וגאד יכו לאל היידוהב הלבקתנ ןבה לש ותדלוה
. (16)"בוטה וכוניחל תלעות וב הארנש רבד ונממ וכסח
עגרמ לחהש דיעהל םירוהה לעש ,רמואו (ךכ אטבתהל רשפא םא) "תכל םידקמ" סופסוי
.םתנבה בטימכ הלועמ ךוניח לביק םינשה לכ ךשמבו ,ריפש לכה ותדיל
ילעב םיבתוכ "הרומו ררוס ןב לש קוחה :היטפוכיספ לש יכ"נתה גשומה" לע רמאמב
"תירסומ תויפש יא" :חנומל דואמ המוד "הרומו ררוס ןב" לש יכ"נתה גשומהש רמאמה
םיאצמנה ,"תיתרבח יטנא תוישיא" וא ,"היטפוכיספ" ,"יפוא תוערפה" לש הירוגיטקל וא
הלא םיחנומ תרזעב תוראותמה תוישיאה תוערפה" ,םיבתוכ םה ךכ ,םתעדל .םויה שומישב
ןתוא רבד לש ורקיעב םה ,תינרדומה הרטאיכיספה לע ונלש ונימי דעו ך"נתה ימי זאמ
.
(17))"תוערפהה


?הבוח וא תושר - "הז וננב ...ומאו ויבא וב ושפתו"
וא ,טפשמל םנב תא איבהל םיבייח ןכא םירוהה םאה :תינורקע הלאש איה וז הלאש
אוה ןיינעה ירה .ול ורתוויו וחלסי - םיצור אל ,ןידל והדימעי םיצור .םדיב הנותנ תושרהש
םיכרד תשרפ לע דמועש ופוס" :רומחה ושנועל הביסה וזו ,יתרבח עגפמ תויהל לולע ןבהש
,בושחל ןתינ ,ךכ םאו ."ופוס םש לע גרהנ הרומו ררוס ןב" :ןכלו ,"תוירבה תא םטסלמו
אוהש קזנה תא הרבחה ןמ עונמל ידכ ,ןידל ןבה תא דימעהל הבוחה תלטומ םירוהה לעש
רתוי דועו ,םוקמב י"שר יפלו ,הרותב תוישרפה תוכימס יפל רבכ ,םרב .דיתעב םורגל לולע
.םירוהה ידיב הנותנ הטלחההש םיאור ונא ,ירפסה יפל

:בתוכ ,(בכ ,א"כ םירבדל) י"שר
ויבא וילע םיסח םאש דיגמ תוישרפה תוכימס '...תוומ טפשמ שיאב היהי יכו'"
."ןיד תיבב התימ בייחתיו תוריבע רובעיו הער תוברתל אציש ףוס ,ומאו
.ןידל ודימעהל םתוא ןיפוכ ןיאו וילע סוחל ,םירוהה לש םתורשפאב שיש ,םידמל ןאכמ

:רמאנ (ח"יר םירבדב) ירפסבו
הצר םא - הטוס :םילשורי ישנא םושמ אריז יבר יל חש םירבד 'ג והישאי ר"א"
ןקז .םילחומ - ול לוחמל ומאו ויבא וצר םא - הרומו ררוס .לחומ - הל לוחמל הלעב
ןב הדוהי 'ר ינפל םירבדה יתיצרהו .םילחומ - ול לוחמל וירבח וצר םא - ארממ
- הרומו ררוס ןב לעו הטוס לע .יל הדוה אל - דחא לעו ,יל הדוה םיינש לע ,אריתב
תוקולחמ דימעמ אוהש ינפמ ,יל הדוה אל - ןיד תיב י"פע ארממ ןקז לע ,יל הדוה
."לארשיב
לכבש ,םהיפ לע הארנו ,ליעל תבצומה הלאשל רורב דה עמשנ ,ירפסה לש ,הלא םירבדב
,םיאשר םירוההו החפשמה ךותב םיאטוח םה ,הטוס השיאכ והומכ הרומו ררוס ןב תאז
ןאכ - ארממ ןקז יבגל ןכ ןיאש המ ,בצמה םע םילשהל םינכומ םה םא טילחהל ,לעבה ומכ
רתוול תורשפא ןיא ןכלו םעה תא גלפתש תקולחמ ץורפל הלולע :דבלב ירוביצ ןיינע שי
.ןידה תא תוצמל שיו לוחמלו
וא תויחהל" באה דיב חוכה םלועמ היה אל לארשיבש ,אוהו רחא ןפל םג בל םישל שי
,אוה ןוכנ םנמא .םיניירבעה ראשכ ןיד תיבב ןודנ הרומו ררוס ןב ירהש ,םינבה תא "תימהל
קר .םמצעב ןיד תושעל םיאשר םניא םה לבא ,םירוהה לש המשאה תובקעב אב ןידה קספש
.
(18)תרחא ךרד ןיא םא ותימהל ףאו ,ותוקלהל ,ותוא טופשל ךמסומ ןיד תיב
תא לוטיל םהל תרשפאמ הנניאו ,םירוהה תוכמס תא ליבגהל האב הז קוחב הרותה תארוה
,לוכה לעמ איה םדאה ייח תשודקו םירוהה לש יטרפה םשוכר ונניא ןבה .םהידיל קוחה
דצמ .ןאכלו ןאכל םינפ ,הז קוחב תוארל רשפא .
(19)תושפנ יניד ןודל ךמסומ ןיד תיב קרו
םנב ןיינע תא איצוהל םא טילחהל םירוהל תוכמסהו שפוחה אולמ תא ןתונ אוה - דחא
ןגהל םנוצרב םא - ינש דצמו .ןיד תיבל ותוא רוסמלו ,רוביצה טופישל ,"םיברה תושר"ל
ינפמ םירהזומ םה יכ םא) ךכ גוהנל םיאשר םה ,החפשמה תרגסמב וישעמ לע תופחל ,וילע
.(תואצותה

השעמה תמועל שנועה תרמוח .ט
:תרמוא ה"מ ,ח"פ ןירדהנס תכסמב הנשמה
."בייח תומי לאו יאכז תומי הרות הרמא ,ופוס םש לע ןודנ הרומו ררוס ןב"
:אבומ (א"ע ,בע ןירדהנס) ארמגב
ןיי גול יצח התשו רשב רמיטרט הז לכאש ינפמ יכו :רמוא ילילגה יסוי 'ר"
לש ותעד ףוסל הרותה העיגה ,אלא ?לקסיל ןיד ןיבל אצי :הרות הרמא ,יקלטיאה
,ולגרה) ודומל שקבמו (ויבא ןוממ תולכל דיתע) ויבא יסכנ רמגמ ףוסש ,הרומו ררוס
םיכרד תשרפל אצויו (תועמ) אצומ וניאו (לגרוהש יפכ אובסלו לולזל שקביש
."בייח תומי לאו יאכז תומי :הרות הרמא .תוירבה תא םטסלמו
גורהיש רחאל תומי לאו ,םדא גרה אל ןיידעו יאכז אוהשכ תומי הרומו ררוס ןבש בטומ
.התימ בייחתיו

:םירבד ינש ליבשב שנענ הרומו ררוס ןבש ריבסמ א"כ םירבדל ושוריפב ן"במרה
לע רבועו אבוסו ללוז אוהש - ינשהו ,םהב הרממו ומא ויבא הלקמ אוהש - דחאה"
שרופמכ 'ןוקבדת ובו ודובעת ותואו' :דוע רמאנו .'ויהת םישודק' ,וניוטצנש המ
."'ה ךרד עדי אל אבוסו ללוזו .וניכרד לכב 'ה תא תעדל
לע רמוחה קוניפ לע רבדמה ,(ח"מר הוצמ) ךוניחה רפס לעב לש ורבסהל בורק הז רבסה
םירשפאמ םניאו "ויהת םישודק" לש וצה תא םידגונ האיבסו הלילז .חורה ייח ןובשח
."ןוקבדת ובו" םייקל

:חור התואב אוה ףא ריבסמ ארזע ןבא
ייח שקבי אל יכ סורוקיפא ומכ הז הנהו רכתשמה אוהו תותשל הברמ - אבוס"
."התשמו לכאמ ינימ לכב גנעתהל םא יכ ב"הועה
לש ,רומחה ושנע תנבהל םיקיפסמ אל ןיידע םהש הארנכ שיגרה ,וירבסה תורמל ,ן"במרה
:ל"זח תעדל םאתהב םש ףיסומ אוהו "הרומו ררוס ןב"
."םירחאל הלקת היהת אלש ,םיברה תא וב רסייל אלא ,ואטח לדוגב תמוה אל יכ"
אלא ,ואטח ללגב אל תוומל ןודינ םדא םהבש ,הלאכ םירקמ העברא טרפל ךישממ אוהו
לארשי לכו" הרותה תרמוא הלאה םירקמה לכבו .םירחאל הנקת ותתימב אהתש ידכ
הלקתב אלא ,םהישעמב היולת יתלב הלא לש םתתימ יכ ,השגדה םשל "וארייו ועמשי
.םירחאל םהמ תעבונה

:תמייסמ ה"מ ,ח"פ ןירדהנסב הנשמהו
םיפיסומ םניאש - םהל האנה :םלועל האנהו םהל האנה - םיעשר לש ןתתימש"
."םהמ םילבוס תוירבה ןיאש - םלועל האנהו .אוטחל

ימלשוריה דומלתב "הרומו ררוס ןב" .י
תכסמל ימלשוריה דומלתב םיאצומ ונא הרומו ררוס ןב ןיינע לכל ןיטולחל הנוש השיג
ושנוע רמוחו ויניד יטרפש אלפומ ןיינע הזש ,הארנ ויפ לע .א הכלה 'ח קרפ ןירדהנס
:םש רמאנ ךכו .תעדה לע םילבקתמ ךכ לכ אלו ,םה םיהומת
ררוס ןבב ורמאנש םירבדה ולא לכ) ."ןיפילח אלד ןירבתסמ אל אילמ ןילא לכ"
:ןכ אוהש ךל עדתו" .(םירבדה ףוליחל הטונ ארבסה ןכש ,םירבתסמ םניא הרומו
תא הרותה הרטפו ,תבה :רמוא יווה ?תבה וא ןבה ,בייח אהיש ןידב היה ימ" (א)
.ןבה תא הבייחו תבה
תא הרותה הרטפ ,לודג :רמוא יווה ?לודג וא ןטק ,בייח אהיש ןידב היה ימ" (ב)
.ןטקה תא הבייחו לודגה
יווה ?ומאו ויבא לשמ בנוגה וא םירחא לשמ בנוגה ,בייח אהיש ןידב היה ימ" (ג)
ויבא לשמ בנוגב הבייחו םירחא לשמ בנוגב הרותה הרטפ ,םירחא לשמ בנוגה :רמוא
."'ךלמ תריזגב אלא ןניא ןלוכש' ,ךדמלל ,ומאו
:"השמ ינפ" םש םכסמו
."רבד לש ומעט שקבלו וירחא רהרהל יאשר התא יאו"
תא םיפילחמ ונייה ,ינויגה-ישונא תעד לוקיש יפ לע םירבדה ועבקנ וליאש ,רבדה שוריפ
תב אהתש אוה ןידב" :אתיירבב ןועמש 'ר ריעה ,תב אלו ןב ןיינעבש וניאר רבכו .תוכלהה
."...איה בותכה תריזגש אלא ,הריבעב הלצא ןייוצמ לכהש הרומו ררוס ןבכ תויהל היואר
.הרומו ררוס ןב תשרפל םיעגונה םיניינעה ראשב םג רבדה ךכש ,איה ימלשוריה תשיגו
.טושפה ןויגהה ןמ םינוש םלוכ

םוכיסו םויס .אי
דע ,"הרומו ררוס ןב" לש העפותה לש המויק תורשפאל םיבר םיגייסו םיאנת וביצה ל"זח
.טעמכ תירשפא יתלבל התוא ושעש

:םיסחייתמ םיאנתה
,תילמיסכמ המאתה םהיניב רורשל תבייח .םימלשו םיאירב תויהל םיכירצש םירוהל (1
.ןידל ותדמעהל סחיב הדיחא העדו ךוניח יניינעב הווש השיג ,תישפנו תיזיפ
תרוצ ,וריחמ ,ותומכ ,ןוזמה ביט תא תעבוק הכלהה .האיבסהו הלילזה לש ומצע אטחל (2
.דועו תויתרבחה תוביסנהו ןוממה תורוקמ ,הליכאה
השינעו םצמוצמ ןיד תיבב ןושאר טפשמ ,םידעו הארתה תויהל םיבייח .השינעה ךילהתל (3
רשפא זא ,הארתהו םידע בוש םנשיו ,ואטחב ךישממ ןבה םא קרו ,תוקלמ לש תמדקומ
.התימ שנוע וילע רוזגיש לודגה ןידה ןיבל ואיבהל
.דבלב םישדוח השולשכ ,רתויב רצק אוה ןידל ותדמעהל ירשפאה ליגה חווטש ןבל (4

:תויהל דיתע ונניא ףאו םלועמ היה אל הרומו ררוס ןבש ל"זחב תועד שיש ,אופיא אלפ ןיא
לבקו שורד ?בתכנ המלו .תויהל דיתע אלו היה אל ,תחדנה ריעו הרומו ררוס ןיד"
.(א"ע ,ע ןירדהנס) ."רכש
תכרעמה תא םיביכרמה הלאמ הילוח םוש לע גלדל רשפא יאו ,קיודמו ךבוסמ ךילהתה
השק ,םירומאה םיאנתב ,הסג הליכא לכואש ןב אצמנ וליפא ךכ םושמ .הלוכ תיטפשמה
ןידה קספל ועיגישו ,טפשמה ןוידל םישורדה םיטרפה לכ תואיצמב ועצבתי ןכאש חינהל
.תעבוק הרותהש רומחה
ונניא ןתנוי 'רש ןוויכ ,תאזו ."ורבק לע יתבשיו ויתיאר ינא" :(םש) רמוא ןתנוהי 'ר םנמא
.דיחי תעד וז לבא ,םישי יתלב היהי אוהו קוח תרוצב ןיינע הבתכ הרותהש לבקל ןכומ
םילאוש ןועמש יברו הדוהי יבר לבא .ימעפ דח ילואו רידנ הרקמ הז ירה ,היה ןכ םא וליפאו
תדגונמה הגירח השיג ,הרואכל ,אטבמ הז יוטיב ."רכש לבקו שורד ?בתכנ המלו" :םינועו
ארקיו) שרדמב רמאנש יפכו ."תושעלו רומשל דמללו דומלל" איהש הרות דומיל לש המגמל
אלש דמלה :ןנחוי בר רמא .ארבנ אלש ול חונ ,תושעל (תנמ לע) אלש דמלה" :(זל ,ה"ל הבר
איה הלאשהו ."םלועה ריואל אצי אלו וינפ לע ותיילש הכפהנש ול חונ תושעל (תנמ לע)
בתכנש המ י"פע רבד לש ותימאל םלוא ?הבתכנ קירל לוכיבכש השרפ האיבמ הרותה ךאיה
הנממ יכ ,"הב ךופהו הב ךופה" תניחבב ,הז ןיינעב שורדל המ הברה שיש םיאור ןכא ליעל
.
(20))הנומאו תמא ,טפשמו קוח דצב ,םיבר םייכוניחו םיירסומ תונורקע דומלל ןתינ


:תורעה


(ב"נשת א"ת) יול 'א ,תשרופמ הנשמבו .263 'מע ,א"ע ,אע ןירדהנסל ,הריחבה תיב .13
םידליה לע םכרצ יד םיטלוש םניא םה םיינפוג םייוקיל םירוהל שיש ןוויכש ריבסמ
.יוקל םכוניחו
רוזח
.33 ,ךוניחה יליבש ,הקיתעה ונתורפסב רעונה תונירבע ,סנייר .14
רוזח
.11 קרפ 16 רפס ,םידוהיה תוינומדק ,סויבלפ סופסוי .15
רוזח
ןיב תקולחמ שי .הרותל תיתרוסמה תונשרפה תא גציימכ ןוליפ לש ותונמיהמ תדימ לע .16
הרעה 65 'מע ,ז"נשת םילשורי ,ןתווהתהב תוינשרפ תוכיפהמ 'מ ,לטרבלה הארו ,םירקוחה
.30
רוזח
"הרומו ררוס ןב לש קוחה :היטפוכיספ לש יכ"נתה גשומה" דנומיד 'בו גרבנטור 'מ .17
.51-45 'מע ,1973-4 ,'ב ךרכ "תיתרבח היטסו תונירבע" ךותב
רוזח
וא דבעשל ,תוכהל ,תוטלחומ ויה ונב לע באה תויוכמס ןהבש תורבח ויה םדק ימיב .18
דע .םהיפ תא הרמה רשאכ םנב תא גורהל וליפא ולכי םהש לבוקמ היהש רשפאו .רוכמל
ילואו) תיאכז החפשמהש םימייוסמ םימלסומ םימעבו םיוודב םיטבשב לבוקמ דוע םויה
תא הליבגה הרותה לבא .החפשמה דובכ תא הלליח רשאכ םתב תא גורהל (תבייח ףא
,רומח הכ שנועב טוקנל תיאכז ,ןיד תיב תועצמאב הרבחה קרש ,העבקו םירוהה תוכמס
.הכלהה הדימעמש יפכ ,םירומח דואמ םינוירטירק יפ לע קרו
רוזח
תוכפהמ .'מ לטרבלה לצא הבחרהב האר ,םהידליב םירוהה לש הטילשה תדימ לע .19
.46-42 'מע ,וינבב באה ןוטלש :ינש קרפ ,ז"נשת םילשורי ,ןתווהתהב תוינשרפ
רוזח
רפסב האר ,"ורבק לע יתבשיו ויתיאר ינא" :רמאש ןתנוי 'ר ירבד לע :תכרעמה תרעה .20
לכ" 'ב שורד (ד"צרת ,אגיר) ץיבשילא אשוז רדנסכלא ברה תאמ "ונתדלו ונמעל תושרד"
וניא ןורקיעבו ,םעט בוטב ןתנוי 'ר ירבד תא ריבסהש ,בי-ח םידומע ,"הדקומ לע הלוכ ריעה
.םימכח לע קלוח
רוזח

רמאמה תליחתל רוזח                        תוכן פרשנות בתנך