הליהק בר לש ויבתכ תציחמב - הכלה לש תומא 'ד
האושה תפוקתב

ןוסנורהא ברה יבתכב הכלהו הקיספ

םוי-םוי ייחב תויתכלה תולאש :'א קלח

ןייטשברפ רתסא

ו"נשת - זיק יניס
(תורעהה אלל ספדנ)

'ג קלח 'ב קלח 'א קלח


:םיקרפ ישאר

המדקה

רמאמה הנבמ לע םידחא םירבד

תורוסא תולכאמב תורושקה תויגוס .1
תורוסא תולכאמ תליכא 1 .1
ירוטסה עקר       
הלאשה       
יתכלה עקר       
הקיספה       
תורוסא תולכאמ לע הנושאר הכרב 1.2
יתכלה עקר       
הקיספה       
תורוסא תולכאמ לע הנורחא הכרב .1.3
הלאשה       
תורוסא תולכאמ תליכא ןפוא 1.4
ירוטסה עקר       
עוריאה       
יתכלה עקר       
הקיספה       
לש בצמב ףרט תליכאמ ענמיהל רתומה 1.5
ץיוושואב הרות ןיד - "שפנ חוקיפ" ירוטסה עקר       
הלאשה       
יתכלה עקר       
הקיספה       
תורוסא תולכאמ לע "הבושת" 1.6
ירוטסה עקר       
הלאשה       
ןוזמה תכרבו םיידי תליטנ 1.7
ירוטסה עקר       
יתכלה עקר       

ןיליפת תחנה ןמז .2
ירוטסה עקר       
יתכלה עקר       
הקיספה       

תושיא יניינעב תולאש .3
ןישודק תכירע ןיינעב 3.1
הקיספה       
המחלמה ימיב תושירפ 3.2

ןקזה חוליג .4
עוריאה

תמא לש דסח - הרובק ינינע .5

תולאש ,האושה תפוקתב םוי םויה ייחב תויתכלה תולאשב קסוע רמאמה :ריצקת
היגוס לכ .'וכו תושיא ינינעב תולאש ,ןיליפת תחנה ןמז ,תורוסא תולכאמב תורושקה
תנבהל - יתכלהה עקרה ןכו התלעוה וב יפיצפסה ירוטסהה עקרה תרגסמב הנודינ
.הקיספהו יתכלהה ןוידה

.הכלה ,האושב הכלה ,האוש :סקדניא


המדקה
וב לועשמה תא וריכה לכה :הליהק לכב יוהיזל תולקה תובותכה תחא היה ברה לש ותיב
"בר תלאש" גשומה .תורגסנ ןניאש תותלדה תא ועדיו ,תוקפסה םיררבתמו תולאשה תולוע
הסחייתה הקיספהו ,יזכרמה ודיקפת אנד תמדקמ היה ,"הרוי הרוי" :לזרב ןאצ סכנל היה
יניד ,ןדיב תורוסמה תווצמב םישנ ,ומוי תרגשב טרפה לש תולאש :םיאשונ לש הבחר תשקל
היה - םיקחרמל םג ועיגה ויקספש בר .הלוכ הליהקה יבגל תוערכהו והערל שיא ןיב תונוממ
םיכרדב ןהילא ואיבהל וסינש תורחא תוליהק תאנקל דקומו ,הליהקה לש התוואג רוקמ
ןוליח - לידבהלו ,תיטמזירכ תוגיהנמ הדימעהש תודיסח - ודמעמב וסגנש םיכילהת םג .תונוש
,תיאמצעה ןילופב ,תומחלמה ןיבש הפוקתב אקווד :ךפהל .ול ולכי אל - תוכמסו תורמ קרפש
.הנדע ול התייה

םוחת יבגל ךכו ,ללכב םינברה ייח יבגל ךכ ,יומסה לע םלענה בר - ןאכמ .לודגה רבשל דע - ךכו
די בתכב ןויע אוה ןפוד אצויו דחוימ ןיינע ,ןכ לעו .טרפב - האושה תפוקתב תיתכלהה הקיספה
םירבד הלעהו ,הכורא םירוסיי ךרדל ותליהק םע הלג רשא ,ןילופב לארשי ינברמ בר לש ירוקמ
,רורחשה רחאל דימ - תונורכיז ;הדובעה הנחמב - ןמוי :וייח לש םינוש םילגעמב בתכה לע
ודועב ומשרנ םה ףא ,תויתכלהו תוירסומ תומליד תמישר - "תונויסינ" ;םירוקעה תונחמב
שמיש הב הפוקתהמ ,םיקרפ ישארב ,םירוקעה תונחמ ברכ וסקנפ תומישר ,םירוקעה תונחמב
,הינמרגב םיטילפה תוליהק לש ןבר ןכמ רחאלו ,הירטסואב םינברה תדוגא לש ישאר ברכ
תונשב הפ לעבו בתכב הלעה םתוא ,העווזה תונשמ תוגה ירבדו תויווח :םירחואמ תוגה יבתכו
ונינפל יכ הדבועה תשגרמ .ג"נשת תנשב ותריטפל דע ,לאונמעבו הווקת חתפב ץראב ותונבר
רוזחיש ,(ברה סקנפ ,ןמוי) הפוקתה ןמ רוקמ :ונרכזהש יפכ ,תורוקמ יגוס השולש לש בוליש
הנמזו הביתכה תוביסנ :(תוגה) ןמז רחאלש םיבתכו (תונויסינ ,תונורכיז) המחלמה םותב דימ
.םיבותכה תכרעהב בושח ביכרמ םיווהמ

םה םיטעמ :בושח ירקחמ טסקט וניה ,וז לרוג תרה הפוקתב ,לארשיב בר לש די בתכ
רמוח לש ותמורת .האושה תפוקתב הקיספה רקח ססבתמ םהילע ,ונידיב םייוצמה תורוקמה
רשפאמ ותויהב ,ףסונ דמימ ןתמב אלא ,ונידיבש עדימה תומכ תרשעהב קר הניא ,הז גוסמ
- תורדגומ תויצאוטיסב ,ןותנ ירוטסה עקרב הלוע אוהשכ יתכלהה תעדה לוקיש לא תשגל
יכ ףא .ברה לש ימינפה ומלועב תעגלו תיתכלהה השיגה לש םינייפאמ אוצמל - ךדיאמו ,דחמ
לש הקומע תוירחא תשוחת םהמ הלוע ,הצובקה ןמ םידוהיה דחאכ ,תוטשפב ובתכנ םיבתכה
תדחוימ תועמשמ הלביק וז תוירחא .הליהקב הכלהו הנומא ייח תלחנה ודיקפת רקיעש ,בר
היה ןהמ קלח רשא ,תושק תויתכלהו תוירסומ תויגוס ולעה תוביסנה .ההש הב הנחת לכב
יתכלה ןויד וא ץועיי לש תורשפא אללו םירפס אלל ,תיזיפ הקוצמ לש םיאנתב .םידקת אלל
ארוקה .תירסומה ותשיפתו תינומא - תיתכלהה ותשיג ,ויתועידי פ"ע קוספל ץלאנ ,םהשלכ
ןמויב העווזה יקרפ ןיב םירוזשה םיימוימוי םייתכלה תעד ילוקש םתוא חכונ האתשמ דמוע
.תוגהה יבתכב בחר טבמב ךכ רחא םינודינו ,תונורכיזבו

ררבי ,האושה תפוקתב הכלהה לש המוקמ רבדב וניתועידי תא רישעי הז רמוח יכ ינא הרובס
אשונה תא רישעיו ,הקיספה יכרדב םינויפא ריאי ,וז הפוקתב הקיספל תיתשת ווהש םיגשומ
תואממ דחא היה רשא ,לארשיב בר לש ותומד תא הלעי ,לכל רבעמ .הוולנה יתכלהה ןוידב םג
.ונל ודבא - םהיבתכ ומכ - םהישעמו םתקיספ ,םתומדש ,חיצנמו רכוז םהל אצמנ אלש םינבר


רמאמה הנבמ לע םידחא םירבד
קסוע , 'ב קלח .םוי םוי ייחב תויתכלה תולאשב קסוע , 'א קלח .םיקלח השולש רמאמב
, 'ג קלח .תוומו םייח ,םיחולישה תפוקתמ תולאש ,רוביצה ינפב ודמעוהש תוילרוג תולאשב
,הרות דומילל רושקה רמוחב ונקסע אל .םינוש םיטביהב הקיספה ינייפאמ חותינב קסוע
.םיגחה תווצמו ,הליפת

לכ הנודינ ,תויתכלה תויגוס םע תונורכיז בלשמה ,רמוחה לש דחוימה ויפוא לע רומשל ידכ
ןמ דרפנ יתלב קלח ןהש תוביסנב ,התלעוה וב יפיצפסה ירוטסהה עקרה תרגסמב היגוס
ואבוה ףא ,האושה תפוקתב םינוש תומוקמב ולע תולאשהש חינהל ריבס .יתכלהה לוקישה
תויגוסה תא םצמצמ ןותנה ירוטסיה עקרה ןיא ןכ לעו ,וז החנה תוששאמה תודחא תואוושה
הכלהב ןוידה תורוקמ ,יתכלה עקר ואבוה הקיספהו יתכלהה ןוידה תנבהל .הז עוריאל
.האושה תפוקתמ תומוד תויתכלה תומלידל האוושהו

 

םוי-םוי ייחב תויתכלה תולאש :'א קלח

תושק תוקוצמ ופסונ ,םינושה היבלשל ,האושה תפוקתב םידוהיה לש םוי-םוי ייח תואלת לע
לע בתכנ טעמ .םירוסיאמ תוענמיהבו תווצמ םויקב ישוקה - ןהב השקה ילואש ,יתדה ידוהיל
לע רוא ךופשל יושעה רוקמ לכ ןכ לעו ,האושה תפוקתב ןימאמה ידוהיה לש םוי-םוי ייח
.בר ןיינע וב שי - וז תימוימוי תודדומתה

ןה םלואו .םהב ךורכה לכו תולכאמל רשקב ,ימויקה םוחתב הנושארבו שארב ולע תולאשה
תחנה לש השע תווצמ :ומכ ,ידוהי לש ומוי תרגשב םילועה םירחא םיניינעב םג תוקסוע
.דועו רעתב ןקזה חוליג רוסיא ,תושיא ינידב תונוש תולאש ,ןיליפת

 

תורוסא תולכאמב תורושקה תויגוס .1
ןוסנורהא ברהו ,המוקמב קינאס תדע המייקתה דוע רשאכ התלע תורוסא תולכאמ תייעב
המחלמה ישדוח תובקעב רשכ לכוא תגשהב ישוק רצונ זאמ ,הארנה יפכ .ריעצ ברכ הב ןהיכ
ברה איבמ וז הדבוע .ןוזמה תורשכ לע דיפקהל וקיספהש םידוהיה לגעמ בחרתה ,שוביכהו
.1940 תישארב ףרוחל סחייתמ רואיתה ."ליוק השעמ" דרשש ירוקמה ךמסמב
:הבושתו הליפת םוי קינאסב ךרענ ,ונמלח תודוא תוארונה תועומשה אוב םע

םעזה תונש ןמזב םהל ולגרוהש תורוסא תולכאממ םמצע תא םישרופ םידוהי הברה"
."רתיהכ רבדה םהל השענו המחלמה לש

תליכא םצע תא רקבמ ברה ןיא ורצונש תוביסנב .הבושת ושע המ לע השגדהה דאמ תניינעמ
רבע" הרימאה ןמ לואש הז יוטיב ."רתיהכ רבדה םהל השענ" לש השוחתה אלא ,הז לכוא
הלולע הריבע השעמ לש תונשיה - ועמשמו .(ב ,ופ אמוי) "רתיהכ ול תישענ ,הנשו הריבע םדא
.הליחתכל רתומ רבדה וליאכ הריבעב ךישמיו ,טבלתהל קיספיש ךכל םדאה תא איבהל
תוביסנב םלכואל םיצלאנ םא םג ,רירש ראשנ תורוסא תולכאמ תליכא רוסיא :ונניינעבו
לכ ונחב אלש ךכל םרג המחלמה תונשב םלגרה .ופוגל הרקמ לכב תעד לוקיש ךותמ ,תומיוסמ
הז ןיינע לעו ,רתיהכ - רוסיאה לא וסחייתהו רוסא אוהש לכאמ לוכאל ינויח ןכא םאה םעפ
."ןוקית" תושעל וכרצוה

תויפוסניאה םינשה עברא ךרואל השק ןחבמב הדמע ,הז יוטיבב הלועש יפכ ברה לש ותשיג
.תיזכרמה היעבל םויקה תייעב הכפה רשאכ םג ,תואבה

תורוסא תולכאמ תליכא 1 .1
ינבו ותדע ינב םע ברה הלג וילא ,ןינוק הדובעה הנחמב הלאשה התלע ישיאו רישי ןפואב
.זוחמה ןמ תורחא תוליהק
:ירוטסה עקר
ימי ןינוק הדובעה הנחמל םעיגה רחאל םירופס םימי ,1942 ץרמב שחרתה עוריאה
רחאל .השק היפכ תדובעו ןוזמ טועימ ,םימ רסוח - םישקה םייחה יאנת םע שגפמ ,תונגראתה
קלח ולטנ וב ,חוכיו ליחתה וז עקר לעו ,"ךימס םגו ,םיעט קרמ" ולבק תכרפמ הדובע םוי
.םוקמב ויהש םימכח ידימלתו םינבר
:הלאשה
רובס םתמועל .םהל רתומ ,השלוח ושיגריו ושלחי םישנאה רשאכ קרש רובס היה קלח"
תאיציל דע תוכחל אלו ,לוכאל דימ דחא לכ בייח ,תושפנ תנכסב ךורכ רבדהו תויה ,יתייה
."המשנ
:יתכלה עקר
ןיא ידיימ "שפנ חוקיפ" לש בצמב ."ןמז רחאל שפנ חוקיפ"-כ הכלהב רדגומה בצמ וניה ןודינה
םיריצעה ויה אל ןיידע םאוב םע ,םלוא .תורוסא תולכאמ ורתוה לכה תעדל :הלאשל םוקמ
"שפנ חוקיפ"כ רדגומ בצמ םאה ,התייה תיתכלהה הלאשה ."שפנ חוקיפ"כ רדגומה יזיפ בצמב
םחוכ דוע לכ םאה :השעמלו ,שארמ הזכ בצמ עונמל שיש וא ,הנכסב םידמוע רבכ רשאכ קר
,רשכ אל לכוא םג דימ לוכאל שי דיתעה תייפצ ךותמ אמש וא ,וז הליכאמ ענמיהל םהילע םמע
איהו ליאוה ,הטושפ הניא וז היגוסב הערכהה .תושפנ תנכסו השלוח לש בצמל עיגהל אל ידכ
גשומה לש הריבס אל הבחרה לש הנכס תמייק םימיוסמ םיבצמבו ,דיתעל יוזיחב הרושק
איהו ,הנבוק וטגב הררועתה המוד היגוס .דיתעה ןמ םזגומ דחפ ךותמ "ןמז רחאל שפנ חוקיפ"
:"ןמז רחאל שפנ חוקיפ ןידב" ,"םיקמעממ ת"וש"ב תאבומ

תא לוכאל םהל רתומ םא ,העיגה לואשל םשפנו םישנא רפסמ רושעל הסכ ןיב ילא ואב"
רחאלש ףא ,רוסיאה תא החדיש שפנ חוקיפ םושמ ןאכ ןיא וישכעש ןוויכמ ...קרמה
."תושפנ תנכס ידיל ואוביו שלחוי ןמז

הקמנהל רבעמו ליאוה ,תורוסא תולכאממ תימינפה העיתרל םג יוטיב שי הז עוריאב
םימטמטמ" תורוסא תולכאמש ,תווצמה ימעט םוחתמ םיקומינ הז ןיינעב םימייק ,תיתכלהה
ירוקמה יוטיבה רמואש יפכו ,('ז ףיעס ז"פ ןמיס העד הרוי ע"וש ;א ,טל אמוי) "בלה תא
לואשל םשפנו" הנבוקב הלאשה יבגל עקרכ אבומה יוטיבה םג ."תורוסא תולכאמב לעגתהל"
תועמשמו ,הלאש לש תועמשמ :תניינעמ תועמשמ - וד וב שי ןכש ,וז השגרה אטבמ ,"העיגה
.הלאשה תגצה םצעב בלה תקוצמ תא אטבמ אוה ךכו ,תויתחת - לואש לש
:הקיספה
הארשמו ,תושפנ תנכס לש בצמ עונמל ידכ לכואה תא דימ לוכאל שי יכ רבס ןוסנורהא ברה
לע רבגתהל רוביצל רוזעל ידכ הארנה יפכ ,תישיאה המגודה ךרדב גהנ ,םיטבלתמ שיש
:הז השעמ ינפב םישקה םירוצעמה

יעדויבו ,ףרטה קרמה תא לוכאל םא ,םיטבלתמ םידוהי לש לודג רפסמש יתוארב"
:הכרבה תא םר לוקב יתרמאש רחאלו ,קרמ ףכ יתחקל ,תושפנ תנכסב ךורכ ןיינעהש
,"ורבדב היהנ לכהש" יכ םישנאל יתרבסה .קרמה ףכ תא יתלכא ,"ורבדב היהנ לכהש"
םיווצמ ונחנא .ארובה ןוצרמ עבונ לכה ,םדאה םע שחרתמש המ לכש איה ותועמשמ
."קרמה תא ולכא םלוכ טעמכו ועיפשה ןכא ירבד .ונשפנ תא קיזחהלו תויחל

הטלחהה יעגרב לארשיב בר לש ,האושה תפוקתמ ונימב ידיחי ילוא ,רתויב רידנ רואת והז
הלעה אוהו ,ונממ התפרה אל הז עגר לש השקה השוחתה .תורוסא תולכאמ לש הליכאהו
.ךשמהב הארנש יפכ ,םיטילפה לש םברל הנמתנ רשאכ ,המחלמה רחאל התוא

תורוסא תולכאמ לע הנושאר הכרב 1.2
:תפסונ תיתכלה היגוס התלע וז הקיספ ךותמ
("תונויסינ") ."שפנ חוקיפל םילכאנה תורוסא תולכאמ לע תורידתב ךרבל םא"
- ןכ םאו ,תורוסא תולכאמ תליכא לע (הליכאה ינפלש הכרב) הנושאר הכרב ךרבל שי םאה
.היוארה הכרבה יהמ
:יתכלה עקר
תאטבמ ,ךכל רבעמ ךא .הרוסא איהש הליכא לע הכרב הנקתנ םאה ,תיתכלה היגוס תמייק
הליכא לע םימש םש ריכזהלו ךרבל יואר םאה :םילאושה לש תישגרה םתקוצמ תא הלאשה
.(ג ,י םיליהת) "'ה ץאינ ךרב עצובו" םושמ ךכב שי אמש וא ,הרוסא
:הקיספה
ךרבל שי - ךורע ןחלושב הבתכנ ךכ לע תשרופמ הכלהו ,הרורב התייה תיתכלהה העיבקה
ןושאר וכרבב תיבמופ תישיא אמגוד רומאכ ,ברה ןתנ ,בלה תשוחתל רשאבו .הנושאר הכרב
היהנ לכהש" תכרבל ןתנש רבסהב ,תיתכלהה הערכהל תינויער תועמשמ ףיסוה ברה .לוקבו
ארונה ץוליאה ללוכ ,םדאה םע שחרתמש המ לכש איה ותועמשמ "ורבדב היהנ לכה" :"ורבדב
."ונשפנ תא קיזחהלו תויחל םיווצמ ונחנא" ,ארובה ןוצרמ עבונ לכה ,תורוסא תולכאמ לוכאל
,הלאשה תא ברה םשר ,המחלמה םות םע ,רומאכ ,ךרע התוא ,"תונויסינ"ה תמישרב םג
:ףסונ קומינ ףיסוהו

ילימ לע ךרבל יתגהנ .שפנ חוקיפל םילכאנה תורוסא תולכאמ לע תורידתב ךרבל םא"
םג ףא ,ונל עריאש המ לכ - לכהש יתנווכו ,לכהש (םימ וא ,לכאמה ךותבש) אריתהד
."'ה ןוצרב השענ ,ורבדב היהנ - ונשפנ םויקל תופירט לוכאל םיחרכומ וננהש תאז
("תונויסינ")

תונווכתהב השרפתנ לכהש תכרב ,רמולכ ,הכרבב הנווכל ףא תסחייתמ רשא הבושתה תניינעמ
לע םג תונעל האב הארנה יפכ - ןוזמבש רשכה קלחה לע ,תירוקמה תונווכתהה :הלופכ
,לכב 'ה לש ונוצר יבגל - תבחרומו תשדוחמ תונווכתהו .ףרט לכוא לע הכרבב תישגרה הקוצמה
תורוקה לכש הנומאה תא קזחל שקיב וז תונווכתהב .וז הליכא בייחמה בצמל םתאבה ללוכ
.'ה ןוצרב ןווכמו חגשומ לכה - םתוא

תורוסא תולכאמ לע הנורחא הכרב .1.3
:הלאשה
("תונויסינ") .הכרבה איה המו ,תורוסא תולכאמ תליכא רחאל הנורחא הכרב ךרבל שי םאה
:הקיספה
ךרוצל םילכאנה תורוסא תולכאמ לע הכרב תבייחמ הכלההש ןוויכ ,הנורחא הכרב ךרבל שי
ארוב" תכרב ךרבל קספ רשאכו ,תיתכלהה הערכהל קר אל ברה סחייתה ןאכ ףא .שפנ חוקיפ
,שפנה תרימש וניה הנכותש ,"יח לכ שפנ ןהב תויחהל ,תארבש המ לכ לע ןנורסחו תובר תושפנ
:שרפו ףיסוה
לש אוה אלה ,רוסאה לכאמבש העיבשה תויח חכ תקיני ןינמ - תארבש המ לכ לע"
תרזגמ אוה םמויק חכ - יח לכ שפנ ןהב תויחהל ליבשב קר .ירמגל תואמטה תופילק
."שפנ חוקיפ ,הזה ןמזב תושפנ תנכס

:וז הכרבב ןושלה לפכ לע ססובמ אוהו ,רתסנה תרותמ קנוי הז רבסה
"יח לכ שפנ ןהב תויחהל תארבש המ לכ לע ןנורסחו תובר תושפנ ארוב"
סחייתמ - "תארבש המ לכ לע" ,םהל רתוהש ןוזמל סחייתמ - "ןנורסחו תובר תושפנ ארוב"
םג אלה ,(הלבקב תוראובמה תואמטה תופילקה 'גב ןרוקמש) ,םירשכ םניאש ,םיאורבה רתיל
תנכס ןמזבש םושמ וניה םמויק חכש אלא ,השודקה ןמ תויחו איהשלכ הקיני םיכירצ םה
התואל סחייתמ ,תושפנ ארוב תכרבל הז רואב ףא ."יח לכ שפנ םהב תויחהל" רתוה תושפנ
.תורוסא תולכאמ תליכא רחא ,הידוה תכרבב ישוקה לש תישגר הקוצמ

תורוסא תולכאמ תליכא ןפוא 1.4
:ירוטסה עקר
.(ץיבונומ הנוב) 3 ץיוושוא זוכירה הנחמ ,1944 תנש
:עוריאה
תואשכרכב קינקנ םילכוא םאבש םידרחה בל לע יתרבד ,ץיבשוא - אנוב"
תליכא ידכמ רתוי קספהבו תיזכמ תוחפ ולכאי חספב ץמח וא (אמאלאס-שטראוו)
("תונויסינ") ."סרפ
:יתכלה עקר
רוסיא םלוא ,איהש תומכ לכב ורסאנ םה םנמא :יתומכ ללכ םג םייק תורוסא תולכאמ ןידב
ןמז קרפ ךותב ,"תיזכ" תוחפל ,תמיוסמ תומכ לכא םא קר לח הריבעה לע שנוע בויחו רומח
קרפ) תורוסא תולכאמ תוכלהב ם"במרה בתכ ךכו ."סרפ תליכא ידכ" רועיש הנוכמה בוצק
:(ב-א הכלה ד"י
התימל ןיב תרכל ןיב תוקלמל ןיב ,ינוניב תיזכב ןרועיש הרותבש תולכאמ ירוסיא לכ"
הרותה ןמ רוסאו ,םה יניסמ השמל הכלה ןירועישה לכ םע הז רועישו ...םימש ידיב
תוחפ אוהש לכ לכא םאו .תיזכ לע אלא הקול וניא לבא ,רוסאה רבדמ אוהש לכ לוכאל
."תודרמ תכמ ותוא ןיכמ - רועישכמ

תרמוח תא םצמצל ךרד ברה שפיח ,תאז לכבו ,"שפנ חוקיפ" לש בצמ וויה הנחמה יאנת
.הליכאה ןפוא י"ע תאזו ,רוסיאה
:הקיספה
תחא תבב אלו (תיזכמ תוחפ) תונטק תויומכב הליכא י"ע רוסיאה תא םצמצל התייה הצעה
'יס םייח חרוא) ךורע ןחלושב הכלה לע תססובמ הקיספה .("סרפ תליכא ידכ"מ רתוי קספהב)
.(ח-ז ףיעס ח"ירת
יכ ףרט קרמ לוכאל דימ קספ וב עוריא ותוא זאמ םינש עבראכ רחאל ,ץיוושואב ףא ,רמולכ
ןכל ,תרתומכ םירוסא םילכאמ תליכא התשענ אל ,"ונשפנ תא קיזחהלו תויחל םיווצמ ונחנא"
בטוקה ילוא והז .רוסיאה לש יברמ םוצמצ וב היהיש ,הליכאה ןפואל םג תעדה תא ןתנ
.ליעל ונדמע הילע ,"רתיהכ ול השענ" לש הנכסל רתויב דגונמה

הרות ןיד - "שפנ חוקיפ" לש בצמב ףרט תליכאמ ענמיהל רתומה 1.5
ץיוושואב
:ירוטסה עקר
םהמ םיבר ,הירגנוהמ םידוהי ועיגה הנחמל .(ץיבונומ הנוב) 3 ץיוושוא הנחמ ,1944 תנש
םייח ברה לש ותומד הטלב םהיניב .תווצמב םידיפקמו םימימת ,םימש יאריו םימכח ידימלת
הייפכה תדובעב ולדלדיה הטאר ברה לש ויתוחוכ .(הקציטוו) תוליהקה תחא לש הבר ,הטאר
ידוהי "ופאק" לש ותרזעב ,רתוי הלק הדובעל וריבעהל חילצה ןוסנורהא ברהו ,תכרפמה
םכח דימלת ליצי םאש "ופאק"ה תא ענכש ברה .'ץי'צנילמ רוחב ,ויחאל ותרזעב ןייטצהש
הטאר ברה תא ריבעהו ומצע ןכיס ןכא רוחבה ,"תחא העשב ומלוע הנוק" תניחבב והירה ,הזכ
.ודוקיפבש "הסדנה ודנמוק"ל

...?תחא העשב ומלוע הנוק שי" םעפ תדמל :ול יתרמא"
ידוהיל רוזעל לכותש ידכב קרו ךא ,וז הרשמל תינמתנו תיכז ילוא :"ופאק"ל יתרמא
התא םיריעצה וינב ינש ייח תא םג ,תושפנ שולש אלא ,ליצמ התא תחא שפנ אלו ?הזה
ןכומ ינא ,בוט" :רמא ףוסבלו הקיתשב ףטעתה ,"ופאק"ה ססיה בר ןמז !ליצהל יושע
ברהו םימי המכ ורבע .ילש "הסדנה ודנאמוק" לא ברה תא ריבעמ ינא רחמ .ןכתסהל
םג ...םויל םוימ אירבמו קזחתמ אוהשכ ,ותוארל יתינהנ שממ .ששואתה הק'ציטייוומ
חילצה ברה םהיבאש לכואה יכרצמל תודוה ואירבהו וששואתה םיריעצה וינב ינש
בר קופיס יל היה .ס.ס -ה חבטממ םהל איבה אוהש קרמ תונמ ,רקיעבו ,םהל איבהל
,וז הווצמב קלח ה"ב יל שי :יבלב יתבשחו ,וינב ינש לעו ברה יעדוימ לע יתלכתסהשכ
."הווצמ רבדל חילש יתייהו יתיכז

ברהמ שקבמ אוהשכ ,בר םעז ךותמ ,הרות ןידל הטאר ברה תא "ופאק"ה עבת דחא ברע
.קסופו ןיידכ שמשל ןוסנורהא
:הלאשה
בצמל סנכיהל שי םאה - ןיפוליחלו ,שפנ חוקיפ לש הרקמב ףרט לוכאל םדא בייחל ןתינ םאה
תולכאמ לע הדפקה ללגב םייח תנכסל סנכנ ומצע אוהש םדא ליצהל ידכ תושפנ תנכס לש
:"ופאק"ה גיצהש היצאוטיסה תראותמ ךכו .בערב כ"יע תומי אליממו ,תורוסא
,"יח" ידוהי ,הרותב לודג ידוהי ליצהל ידכ ןכתסה אוה :ונועיט לע רזח "ופאק"ה"
ינא" .לארשיב םיברב הרות ץיברי רשא ,םייחב ראשיהל יוכיסה ול היהיש :רמולכ
םלוא - רמא - ,אבה םלועב קלחב הז ידי לע תוכזל ידכ לארשימ שפנ ליצהל ,תאז השוע
ינא ןיא ,םייחב ראשהל יוכיס לכ ול ןיא ןכלו ףרט תליכאמ רזנתמ הזה ברהו רחאמ
ילש תסחוימה "ודנמוק"המ וקיחרהל רחממ לחה יתעדב שי ,ןכלו .ונעמל ןכתסהל הצור
."םינבא תביחסל ולש "ודנמוק"ל וריזחהלו

,בוט שיגרמ אוה :וייח ןוכיס םושמ לוכאל ובוריסב ןיא יכ הטאר ברה ןעט תאז תמועל
.ףרט לכאיש הביס ןיא ןכלו ,םחלה תליכאב קפתסמ
.רוסיא לכואו רתיהה תא חינמ םדא ןיא - "ארוסיא ליכאו ארתיה שניא קיבש אל"
ןיא ורוקמב) .ותורשפאב רבדה רשאכ רוסיאמ ענמנ םדא - ותועמשמש ,ינושל עבטמ והז
.(הז ןיינעל ךייש יוטיבה
:יתכלה עקר
ןכתיו ,תורוסא תולכאמ תליכא קפס אלל ורתוה ,(םיראותמה םיאנתב) שפנ חוקיפ לש בצמב
ברה לש וינב ללוכ ,םבור וגהנ ןכא ךכ) .םייחה לע רומשל ידכ ,םתליכא בייחמ הז בצמש םג
.("ופאק"ה תעיבתל סיסבה היה הזו ,הטאר

תיללכ הערכה וניה הליכא ריתמה שפנ חוקיפ לש בצמ םאה איה הלאשה ,םלואו
השגרהל םאתהבו תוביסנה עקר לע השעמ לכ יבגל שדחמ ןודל שיש וא ,תיביטקייבוא
ומצע לע רימחהל םדא יאשר םאה :השעמלו .תישיא תושפנ תנכס ךכב שי םא ,תיביטקייבוסה
ותשוחת יפל הנה ,הנכס תמייק יביטקייבוא טבמב יכ ףאו ,תיאדוו הניא הנכסהש םוקמב
וניא יחכונה ישיאה ובצמב יכ ןעט רשא ,הטאר ברה תדמע התייה וז) .ןכתסמ ונניא תישיאה
ךכל רשקהב .(ףרטה לכואה תא לוכאל לוכי וניא ןכלו שפנ חוקיפ לש בצמב אוה יכ שיגרמ
הלה רשאכ ,תלוזה ןעמל וייח תא ןכסל םדא יאשר וא בייח םאה :תפסונ תיתכלה היגוס התלע
."םימדוק ךייח" לש ללכה יפ לע ןידכ גוהנל וילע אמש וא ,ןיעדויב ומצע ייח תא ןכסמ
:הקיספה
שיגריש דע ףרט לוכאל םדא בייחל ןיאש רבסו ,הטאר ברה תדמע םע םיכסה יכ וירבדמ רכינ
.שפנ חוקיפ לש בצמל עיגה יכ תישיא
"...תופירט לכאיש הרותב לודגו בר חירכהל ,ךתשירד לע רתוות תאז לכב ילוא"

בצמ ערוי םא רשכ אלה קרמה ןמ םג לוכאל בייחתי הטאר ברה יכ היה ךכל יאנתה ,םלואו
אוה רשאכ ,הטאר ברה ןעמל וייח ןוכיסב םעט שי םאה :ופאקה תקוצמ הרתונ .ותואירב
ינב ינש - תושפנ יתש ליצמ אוה השעמל יכ ול בישה ךכ לע .םהילע רמוש וניא ,ותעדל ,ומצע
ףסונב תאז .קלח ול שי םהייח תלצהב םגו ,ולש ףרטה קרמה תנמ תא ולביק רשא ,ברה
.ל"נכ ברה תחטבהל

איה ,תיללכ הניא הערכהה שפנ חוקיפ לש בצמב .שפנ חוקיפ תרדגהב ותשיפת הלוע וז היגוסב
ברה - הז הרקמב ,בצמ ותואב ותלוז לע הלח אלו םדא לע הלח איהש ןכתיו ,םוי לכב הנתשמ
השיג ללש אל הנה ,שפנ חוקיפ םושמ לכאמהמ לכא ומצע ןוסנורהא ברה יכ ףאו .וינבו
.ומצע לע רימחי ךכ םושמו ,הנוש תיביטקייבוס השוחת רחא םדאל תויהל הלוכיש תרמואה
אלא ,תוביסנב קר יולת וניאו ,דבלב יביטקייבוא ןפואב רדגומה בצמ וניא שפנ חוקיפ :רמולכ
לכ שדחמ הניחב ךירצמה הנתשמ ימניד בצמ ,םדאה לש יוושכעה יביטקייבוסה ובצמב םג
.ןמזה

תורוסא תולכאמ לע "הבושת" 1.6
:ירוטסה עקר
הלאש הלוע ,תעד לוקיש ךותמ ולעפו ,תוביסנה יפ לע ןידכ וגהנש תורמל .המחלמה רחאל
.שפנה ןובשח לש בצמ תאטבמה
:הלאשה
,סנואב תותבש לוליחו שפנ חוקיפל תורוסא תולכאמ לע הרפכו הבושתל םיכירצ םא"
("תונויסינ") ."תונחמב ונרבעש הרות ירוסיא ראשו
:יתכלה עקר
,השיג התוא התוול ברה תא יכ לילעב הארנ .ןוידה םצעב ןיינע שי ,הקיספה הבתכנ אל יכ ףא
רוסיאה ירה - סנוא ךותמ וא שפנ חוקיפ ךותמ ,ןכ תושעל וצלאנ םיאנת םתואב םא ףאש
.ןוקיתו הבושתב ךרוצ שי ןכ םאו .רתיה רבדה השענ אלו וניעב ראשנ

ןוזמה תכרבו םיידי תליטנ 1.7
תווצמ בויח יבגל אלא ,םירוסיאמ תוענמיה יבגל קר אל הנתינ תעדה יכ הדבועה העיתפמ
תולכאמב) ןוזמה תכרבו םיידי תליטנ :הדועסב תורושקה תורחא תוכלה תרימשל ,השעמל
.(םירתומ
ונמייק) ז"מהרב ךרבל הליכא לכ רחאו ,תדכ רקובב לוטיל ונגהנ םיידי תליטנ ןודינב"
ד"סק 'יס ח"וא ע"ושב ראובמ .("הציבכו תיזכ דע םיקדקדמ םה" הלימה ןבומ אולמב
.ולוכ םויה לכ םהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ
יתגהנש תורמוחה לכ לע תבכרה לע םירדנ תרתה יתישע הנחמל יתיבמ יתחקלנשכ ףכית
."הנהכו ,םת ונברד ןיליפת תחנהו ,תרזה לש הנקה דע דיה ףכ תליטנ לע טרפבו ,ידועמ
("תונויסינ")
:ירוטסה עקר
םע ,תבכרב רבכש ךכל איבה ,הנה דע גהנ רשאכ תורמוחב קדקדל היהי רשפא יאש ששחה
םירבד םייקל לדתשהל הצרו ,תורמוח עבגל "םירדנ תרתה" ברה השע ,קינאסמ ותאיצי
וא םימ טועימ לש םיאנת ,הנחמה יאנתב התלע הפוג הלאשה .ןידה רקיעמ םהב םיבייחש
.זוכיר הנחמ לש םישק הנוזתו םויק יאנת ,םימ רדעה
:יתכלה עקר
ןפואו ,ןידה בייחמש יפכ ,החורא לכ ינפל םיידי לוטיל תורשפא רסוח - תויעב יתש תונודינ
בצמב ןתינ ,התכלהכ תירחש לש םיידי תליטנב יכ התייה העיבקה .הנחמה תוביסנב הליטנה
.םוי ותוא לש תוליטנה לכ תא לילכהלו תונתהל קחד לש
יפכ ,תועבצא ישרוש דע לוטיל וגהנ ,הליטנב םיבייח דיה לש קלח הזיא דע ,הינשה היעבב
ףכ שרוש דע לוטיל הרמוחה יבגל םירדנ תרתה התשענ הליחתכל ,רומאכו ,ןידה רקיע בייחמש
רקיעמ ןניאו ומצע לע לביק םדאש תוגהנה - תורמוחב אקווד - םירדנה תרתהל רשאב .דיה
,"הליכא לכ רחאל" ודיפקה הילע ,ןוזמה תכרב יבגל .םירדנ תרתהב ךרוצ לש קפס שי - ןידה
:"הציבכו תיזכ דע םיקדקדמ םה" הלימה ןבומ אולמב ונמייק" יוטיבב שומישה דאמ ןיינעמ

תעבשו תלכאו" הרותב םהל יתבתכש ,לארשיל םינפ אשא אל יכו :ה"בקה רמא"
.(ב ,כ תוכרב) "הציבכ דעו תיזכ דע םמצע לע םיקדקדמ םהו ,"תכרבו

וליפא ךרבל ומצע לע קדקדמ לארשי םעו ,עבוש לע אלא ךרבל םיבייח ןיא הרות ןידמש ,ונייה
םייק היה אל עבוש בצמו ליאוה ,תדחוימ תועמשמ הז שרדמל שי הנחמה יאנתב .תיזכ לע
ןיעמ וב שיו ,תווצמה תביח תעגמ התייה ןכיה דע ,הז ישרדמ יוטיב ףקשמ ,ןכ לעו .תונחמב
."הציבכו תיזכ דע" ךרבל בער תעב םג םיקדקדמ םהשכ םינפ אשי אל ךיא ,ה"בקל הזימר
ירחאמ ודמע רשא בלה ישחר ויה המ ?הרוהש יפכ הרוה רשאכ תישיאה ותיוח התייה המ
הנמתנש םוימ אשנ ותוא ,ןטק תומישר סקנפב ?תורוסא תולכאמ ןיינעב תויתכלהה תוערכהה
תויודע ףורצב רשא ,םירוהרהו םיעוריא יזמר ברה הלעה ,הירטסואב םיטילפה תונחמב ברל
ןיבל וניב ומשרנש םירבד ,ףסונ רוקמ ,אופא ,ונינפל .ברכו ידוהיכ וביל ישחרל בנשא םיחתופ
תולכאמב הערכה יעגר םתוא תא ריכזה ,הנמתנ רשאכ אשנש הנושארה השרדב .ומצע
לכ תא יתדביא" יכ שחש דע ,ורובע תישיא השק הכ התייה הטלחהה יכ רבתסמ .תורוסא
תולכאמב שי תווצמה ימעט יפל ירה ,הכלהכ עירכה ןידה רקיעמש ףא לע ,ןכש "םלועב יקלח
רתוי לכוי אל יכ ותעדב רמג העש התואב יכ דיעה אוה .שפנהו בלה תומיטא לש ששח תורוסא
תניחב ,וז ותשרדל םיקרפה ישאר תא םשר ,(החפשמה ידיב יוצמה) וסקנפב .תונברב שמשל
:הבורמה תא ליכמה טעמ
קוקבח אב" .תורוסא תולכאממ אמטנ יפוג ,בר דוע היהא אלש יתטלחה םימעפ המכ"
,השרוב טניו'גה לש הפיסאמ איבנ יתראשנ ידבל ינא .ארובה דוחי - "תחא לע ןדימעהו
וישכע תורשפאה ונל שי .סנרפ יפל רוד - ינובזע ימאו יבא יכ .םינבר 200 ויה הב
."ךשוח הברה שרוג רוא טעמ - ונתחש רשא ...ןקתל

לבקל טילחה ,םינבר תואמ םתואל דדוב דירש וניה יכ ול ררבתנ רשאכ ,רורחשה רחאל ,רמולכ
יד ואצמיי םא"ש םג רמא ברה יכ ןעט ,השרד התואב חכונ היהש םידעה דחא .דיקפתה תא
."ודיקפתמ דימ אוה רטפתי ,תורוסא תולכאמב ולעגנ אלש םינבר

דוע ,תימויקה הקוצמה לש םינושארה םישדחב ברה הלעהש ששחב רמאמה תא ונחתפ
לכב תכשוממה ותקיספ תא תנייפאמ וז הרימא יכ המוד .רתיהכ הברה השעי אלש - קינאסב
םיאנתה עקר לע תקדבנ היגוס לכ רשאכ ,תורוסא תולכאמ יניינעב תוכובסהו תושקה תויגוסה
;('וכו שפנ חוקיפ ,גגוש ,סנוא) יתכלהה בצמה לש תונתשמו תונוש תורדגה תומיק ;םינותנה
,רוסיא תישע לש השגרהמ רטופ אוה ןיאו ,לבגומו רדגומ ,יפיצפס והירה - רתיה ןתינ םא
."ארובה ןוצר - הז בצמ םג" יכ ףא ,הבושת ךירצמה

 

ןיליפת תחנה ןמז .2
ןיליפתה .תווצמ לועל וסנכיה זאמ ,ידוהי לכל הרורב ןיליפת תחנה תוצמ לש התויזכרמ
:וריעמ ותאצ זאמ דונה יכרדב אשנ םתואו ,ודיב ויה םייוצמ ברה לש םיישיאה

םגו ,ךרדל הדיצ תצק םע לימרת יל חולשל יתשא החילצה העיסנה ינפל ןורחאה עגרב"
"...ינקז תא זוזגל לכוא םהב ,םיירפסמ ןכו ,ןיליפתו תילטה תא

.ונב ידיב התע םייוצמו ,רורחשה דע ומע וראשנ ןיליפתה
:ירוטסה עקר
המיתסהו ליל דועב הלחה הייפכה תדובע .(הנוב) ץיוושוא זוכירה הנחמו ןינוק הדובעה הנחמ
.םויה תועשב ןיליפת חינהל היה ןתינ אלש ךכ ,לילה בורע רחא
:הלאשה
קר ןיליפת חינהל רשפא יאו הדובעל םויה ריאהשכ ףכת םיאצוי הדובעה תונחמב"
הדובעהמ הרזחב םיאבשכ וא ,שממ ליל דועב רקובה רוא םדוק ,שממ שפנ תוריסמב
.הלילב
תליחת ,ברעבמ המכשהב הנישה ירחא חינהל רתוי בוט םאה .ב ?הלילב חינהל םאה .א
("תונויסינ") ?הלילה

תוצמ םימייקמ םאהו הלילב ןיליפת חינהל רתומ םאה :תויגוס יתש הלאשה תללוכ ,השעמל
וא (הנישה ינפל) הלילה תליחתב חינהל ףידע םאה ררבל שקיב ךכל ףסונב ;הלילב םג ןיליפת
.הדובעל םימק רשאכ ,הלילה ףוסב
:יתכלה עקר
"המימי םימימ הדעומל תאזה הקוחה תא םתרמשו" :רמאנש ,אקווד םויב םתווצמ - ןיליפת
אלו גהונ התא םימיב" .הלילב םחינהל ואלב רוסא יכ םירבוס שי ,הלילה יבגל .(י ,גי תומש)
קוספהו) ,ןיליפת חינהל רתומ הלילב םג םיקסופה בור תעדל םלוא ,(םש אתליכמ) "תולילב
ןנברדמ ,הלילב ןיליפת חינהל לכה םירסוא השעמל הכלה .(חספ ןברקל קר סחייתמ ל"נה
:"ןכ ןירומ ןיאו הכלה" לש הרקמ והז ,(ןיליפתב ןושיל רומח רוסיא םייק) .םהב ןשיי אמש
.םהב ןשיי אמש הרזגה םושמ ןכ ןירומ ןיאו ,הלילב םחינהל רתומ הכלהל

דבאל ששוחו ,רחשה תולע ינפל ךרדל אצויה םדא לש הרקמ האיבמ (א ,ול תוחנמ) אתיירבה
וילגרב ךרדל אצי םא ,ליל דועב ותאצ ינפל ושאר לע םחינהל לוכי אוהש קספנ .ןיליפתה תא
םג לוכי אוהש איה הנווכה םאה תקולחמ שי ,םלואו .(ןיליפתה םע םדריי אלש ידכ) עסיי אלו
ךרביש וא ,הלילב הווצמה תא םייקלו ,(הלילב םג תגהונ ןיליפת תווצמ םא) ליל דועב ךרבל
תעדל ,ךרדל אצויה יבגל יכ חכומ וז אתיירבמ .(םויב קר תגהונ םא) רחשה ריאישכ םהילע
הרקמ לע .ואל וא הווצמה תא םייק םאה הניה תקולחמהו ,הלילב םתחנהב רוסיא ןיא לכה
.ברה תקיספ הססבתה הז
:הקיספה
תרזגל ששח האר אל ,רוסיאה יבגל .הדובעל ומיכשישכ ,הלילה ףוסב ןיליפת חינהל קספ ברה
םהמ ענמת רקובה דקפימ תמיא ,ןיליפתה םע ומדרייש יוכיס ןיא וז העשבש רחאמ ,ל"זח
יכ ףא .הדבכ תוירחא תשוחתו תינומיא השיג התוולתנ יתכלהה תעדה לוקיש לא .םדריהל
:בושח ךרע ךכב האור אוה ,הווצמה םויק הניה הלילב םתחנהש עירכמ וניא
שפוחה יווק וארנ אל יכ וייח ימי לכ רשפאו ןתווצממ םינשו םימי ירמגל לטובי ןכ אל םאד"
."םימלועל היהנ םידבעש ונרמאו

חכתשת" אמש ששח ברהו ,תידימ אל יאדווב ,הלואגל הווקת התארנ אל תונחמה תליפאב
המכ דע הרמשל שקב ןכ לעו ,םהייח לכל ילואו ,םיבר םימי וז הווצמ לטבתו "הווצמה תרות
.הלילב ףא ,ולא םיאנתב ןתינש

- יכ ירשוא ברה בתוכ םש םג ,הנבוק וטגב הרכזוהש הלאשב הלוע המוד ןועיט
לולע ןמזה ךשמבש ךכ .רכה ילב דע וטגב תבשה ללוחתנ ונשפנ ןובאדלו ברה ונרעצל"
תבשה םוי תא ריכזהלו תבש תווצמ לע ןכתסהל יוארה ןמ תאזל .וטגב חכשיהל תבשה
."ושדקל

,הנמזב שפנ תוריסמב המייקל דיפקה ,הרמוחב ומצע יבגל ברה גהנ ןיליפתה ןמז תייגוסב
:התכלהכו ,םויב
ןמזבו ,רחשה דומע תולעב וא םויב עגרל םינפ לכ לע חינהל לדתשהל ימצעל יתגהנו"
".הלילב יתחנה - ענמנהמ היהש
:תוכרבה יבגלו
ואלב ךרבל ןיאש םיקסופה בור תעדכ ,אדירג די לש לע םיקרפל יתכרב וא יתכרב אלו"
("תונויסינ") .חס אלב שאר לש לע יכה

תכרב די לש ןיליפת לע ,תוכרב יתש ךרבל שי יכ םירבוס שי ,ןיליפת תוכרב ןיינעב :רמולכ
אל םאש םירבוס שיו .רבעב ברה גהנ ןכו ."ןיליפת תווצמ לע" תכרב שאר לש לעו "חינהל"
,שאר לש ןיליפתו די לש ןיליפת לע תחא הכרב ךרבל שי ,תוכרבה ןיב ("חס") רובידב קיספה
טיעמה םיתיעלו ךריב אל הלטבל הכרב היהת אלש הגאד ךותמ ."ןיליפת חינהל" תכרב
השע יכ ברה ריכזמ רחא רוקמב .םיקסופה בור תעדכ ,די לש ןיליפת לע קר ךרבו תוכרבב
,ומוקממ הלגוה רשאכ דימ - תאזו ,"םת וניבר לש ןיליפת" חינהל וגהנמ לע םירדנ תרתה
:ןינוקל חולישב
תורמוחה לכ לע תבכרה לע םירדנ תרתה יתישע הנחמל יתיבמ יתחקלנשכ ףכת"
םת ונברד ןיליפת תחנהו תרז לש הנקה דע דיה לכ תליטנ לע טרפבו ידועמ יתגהנש
("תונויסינ) ."הנהכו

,רוסיא יבגל רתיה תלאשב קסוע ברה ןיא .השע תווצמ םויקב רבודמ ןיליפת תחנה תלאשב ףא
תוביסנב המייקלמ םירוטפ יאדווב רשאכ םג ,הווצמה תא םייקל םיברל ךרד שופיחב אלא
םיבר ידי לע שפנ תוריסמב ןיליפת תחנה לש ירויצ רואת הוולנ "תונויסינ"ה תמישרל .ולא
:וז הווצמל דחוימה רשקהו הווצמה תביח הלוע ונממ ,ץיוושואב
הציחרה רחא ףכת ,ץיוושוא-הנובב הילע ונשפנ ונרסמש הווצמ תרכזמל תאז בתכיתו"
דחא אל ,תונוש תורזגב םיצא םירטושה ,הדובעל קוחד ןמזה ,הליל ןושיאב םכשה
אלו םחלל אל ,םמצע תא םיפחוד ,תוכורא תורוש םידמוע םשו הפו ,רבד אל לע הכומ
הזיא רמאל ימ בכעתי לבש חיגשמו דמוע דחא ,ןיליפת תחנה תווצמ םייקל קר ,עוואקל
רמשמה לע דמוע דחא ,ורבחל םרסמיו םצלחיו ,לארשי עמש ןושאר קוספ קר ,הליפת
."ופטסגהמ לצניהל

:ףיסוה ,"השמ תעושי" ורפסל המדקהב ,םינש רחאלו
ךכ .םלש םוי רובע תדעוימ התייהש םחלה תסורפ תא הנחמב וקליח ,ןיליפת ונחנהש ןמזב"
."'ה רבד תא עומשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל" ונב םייקתנ

תואבחומ ויה ץיוושואב הכאלמה יתב ימלואב" :הנחמב םידיחיה ויה אל ברה לש ןיליפתה
.הז ורפסב רפסמ אוה ,"הדובעה תועשב ןיליפת וחינהש ויה ,םילכה תוריגמ ןיב תווסומ ןיליפת
וז תודע תאוושהב ןיינע שי ,םלואו ,תונחמב ןיליפת תחנה לע תופסונ תויודע ונידיב תויוצמ
,ץיוושואב ןמז קרפ התואב אוה ףא היהש ,הירגנוהבש ןציוו לש הבר ,שילזיימ ברה תודעל
:"םשה ישדקמ ת"וש" ורפסב ךכ לע דיעהו
לארשי ינב וניחא ודמע ,םויו םוי לכבש ,הדמשה תונחמ ראשו ץיוושואב אלפ וניאר"
הנכס היה הזש ףא ,עמש תאירקמ ןושאר קוספ רמולו הכרבב ןיליפת חינהל ידכ הרושב
תואלפנהו םיסנה בור תא רפסל לוכי ימו .הזמ םיעדוי ויה םיחצורה םיעשרה םא הלודג
ונעגהש תעב םיצפחה לכו םישובלמה לכ ונתאמ וחקל ירהש ,וז הביבח הווצמב וניארש
ולצא ואצמש ימו ,רבד ונל ןיא םא שופיח רחא שופיח ושע םימעפ המכ םגו ,ץיוושואל
וניכזו ,ןיליפתה ןימטהל ונידיב ה"ב הלע תאז לכ םע .הלודג הנכסב היה ,רבד הזיא
."ש"תי ארובה תואלפמ תמאב אוהו ,םויו םוי לכב םחינהל

הווצמל הרתיה הביחהו תידוחייה שפנה תוריסמ תא ריבסהל ןתינ דציכ ,לואשל אלש השק
הקינעה ןיליפתה תחנהש רבתסמ .יתכלהה רושימב קר הניא הבושתה ,קפס אלל .וז תימוימוי
- הלילהו .תולואגה רוקמ ,םירצמ תאיציל רכז םנה ןיליפתה .שפנ תומוצעתו הווקת ,הנומא
:ברה בתכ ןכו ,תויולגה לכ תכשחל למס - ןיליפת חינהל ולכי וב ןמזה
תורחה תווקת חקינ תוומלצה תכשחמו ,אוה ןיליפת ןמז הליל הכלהה תמאב לבא"
("תונויסינ") ."תוריחל אצי - ןיליפת חינהש דבעו .ונאיצוה די קזוחב יכ ,ןיליפתה תואמ

ירויצ - יתנומא שומיש ברה השע (ז"י הכלה 'ח קרפ םידבע ם"במר) דבעה ןיד תרכזהב ףא
םע יבגל תירוגילא תועמשמ תלבקמ ,ררחתשמ - ןיליפת חינהש דבע יכ הכלהה .יתכלה גשומב
.רורחשל הווקתו תוכז םרובע םג תאשונ םידבעה תיבב ןיליפתה תחנהו ,םה םידבעש ,לארשי
יבגל םג תובשחמ הררוע ,(ט ,גי תומש) "ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל" - הניינעש ,ןיליפתה תווצמ
ותעדב התלע ,הזחמ ותוא תא ותוארב יכ ,"תונויסינ"ב בתוכו ףיסומ ברה .הרותה תווצמ לכ
למסכ ,"ןכ ןירומ ןיאו הכלה" - הלילב ןיליפת יבגל ארמגה ירבדל תיללכו תבחרומ תועמשמ
"םוי"ו "הליל" לש תלבוקמה הירוגלאב ןאכ ףא ,ולא תוביסנב תווצמה ללכ םויק תלאשל
:הלואגו תולג ילמסכ
ןכבו .תולגה דובעשו תורצה תכשחל "הליל"ו ,הליכאו תוריח ןמזל לבגומ "םוי"ה"
ונחנא תאז לכב ,תעכ םיאצמנ ונאש םידבע תיבו לילה תוכשח ןמזב םג יכ איה הכלה
ןירומ ןיא - םירחאל בייחל ןיא לבא ,ומצעל דחא לכ הז לבא ,תווצמה לוע לבקל םיבייח
."םידבעל םידבע וננהש ןמזב ותוכלמ לוע לבקל דאמ דאמ רבדה השק יכ ,ןכ

:הכשח ימיב הנומאב הזיחא תדוקנ ןיליפתה תווצמ לש יומסה ןפב אקווד האר שילזיימ ברה
התייה אל יכ ,הנומאב קזחתהל םלועב תואיצמ םוש התייה אל ץיוושואבש ןבוי ל"נלו"
י"ע המלש הנומאב קזחתהל קר התייה הצעהו ,הז המ לעו הז המ הגשה םוש ונל
הז י"עש ,ץיוושואב ןיליפת תווצמ ךכ לכ הביבח התייה ןכלו .ןיליפתב תזמורמה הלבקה
םוש ונל ןיאשכ ףא ,המלש הנומא ילב עגר ףא דומעל אלש ,םירובשה תובבלה וקזחתנ
."הנבהו הגשה

,ןכמ רחאל םינש ,(די בתכב ןיידע) הרותה לע םיבתכ ,ןוסנורהא ברה לש םירחואמה ויבתכב
הבהאלו רשקל למס ןיליפת לש רשקב הארו ,ןיליפתה תחנהל שפנ תוריסמ התואל רזח אוה
:וארובל לארשי םע ןיב
(א ,ז תוכרב) "ןיליפת לש רשק והארה" - "וארי אל ינפו ירוחא תא תיארו"
הב ץימא רשק איה ףאש ,לארשיל ךרבתי ותבהא תורוהל ,ןיליפת לש רשק ,ירוחא תא תיארו"
םלועל דרפיי אלש ץימא רשק אוהש ,ןיליפת לש רשק :רמוא יוה .םלועל טומי אלו דרפיי אלש
,ךדיאמ .לארשיב ותריחבו םלועה ארוב לש וקשח ,דחמ .ול םינפ ינש ,רשקה לש ותוצימא -
,תונויסינב ול ודמעי" :קפס לכמ הלעמל אוה רורב ,ןתבהא ףקותמ תעבונה לארשי לש ןתוזע
."בולצ וא יאדוהי וא
ידי לע ותראפת ןואגב רמשנ - םלועל דרפיי אלש הז ץימא רשק יכ ,ץראו םימש ילע ינא דיעמ
."םמד םוקי 'ה - םישודקה לש םבור בור

 

תושיא יניינעב תולאש .3
.תינבר תוישא אלל לארשיב עצבתהל ולכי אל תושיא יניינעב הקיספו ןישודיקו הפוח תדמעה
,היפכה תדובעו וטגל רבעמה ,תינומהה החירבה ,שוביכה תואלת ,העשה תוקוצמ תובקעב
ולע ,טלפמו הסונמ שופיח ,תולחמו בער ,תואווקמ רדעה - םייתביבסה םייחה יאנת תובקעבו
."תונויסינ"ב ברה סחייתמ רתויב תויזכרמ תולאש יתשל .תושיא יניינעב תולאש

ןישודק תכירע ןיינעב 1.3
:ירוטסה עקר
תבר םינבר תפיסאב ןוידל התלע איה .1940 ףרוח ,א"שת-ב ,השרווב הלאשנ הלאשה
תומוקמב םג התלע הלאשה יכ וירבדמ הלועו .התויזכרמ לע הדיעמה הדבוע ,םיפתתשמ
.םירחא
:הלאשה
.הדמשההו המחלמה ימיב םישנ תאשלו ןישודיק רדסל ןוכנ םאה
:הקיספה
רדסל אלש הטועפה יתעד יתרמא ש"ת תנשב אשרווב םיבושח םינבר דמעמב"
("תונויסינ") ."ןישודיק
:יתכלה עקר
םירבג ."הריתי הדימב תונוגעל םורגיש ינפמ" ,תישאר .תודחא תוביסב ותעד תא קמינ ברה
היהש ,הז בצמ עונמל הצרו דלונה תא האר ודיקפת ףקותב ברהו ,היפכ תדובעל וחקלנ םיבר
םלועב תושק תויגוס רציו ,הנושארה םלועה תמחלמ לש רתויב תומוגעה תואצותה תחא
םג רתתסהל תולוכי תויונפ ןהש" :תואיצמה תכרעהב רושק אה ףא ,ינשה קומינה .ינברה
ישילשה קומינה ."תורבועמ ןניאו תואושנ ןניאש ןמזב ןמויקל הווקת שיו ,הדובעה תונחמב
,קוצמו רוצמ ןמזב תררוש הלודג תורקפהש" ,דיתעל ויתוכלשהלו ירסומה בצמל ששחמ עבונ
תרהט יניד רומשל ישוקב רושק ,יעיברה קומינה ."שיא תשא אלו תויונפ הנייהתש בטומ
םיצאנה יכ הרשכ הווקמ זא היה אל הריבה אשרווב יכ האמוטב היהי תיבה ךוניח" :החפשמה
א"שת השרווב תואווקמ תריגס לש הרומחה היעבה תא ."תוומ שנוע תחת תואווקמה לכ ורגס
:דנברבוה .ש םג ראת
לע :העדומ העבטוה םרעש לע ...תונוטלשה םתוחב ומתחנו ורגסנ תואווקמה לכ"
םינש רשע ושוריפ הזכ שנוע .הלבח השעמ ומכ שנוע לטוי וב הציחר וא הווקמב שומיש
לארשי תונב תרהט תייעב התשענו ,הווקמ אלל הראשנ תידוהיה השרוו .תוומ שנוע דע
."םיאמורה ימיב ומכ תילאוטקא

.הרימחהו הכלה היעבה .םייוסח תואווקמב וא רהנב ולבט ,תוכומס תורייעל ועסנ םישנ

:ןיאושינה דאמ וברתנ א"שת ףרוחב ,דנברבוה ירבדל
לשב םתעשב וחדנש תונותח הברה .םירידת המחלמה ןמזב םיאושינה ושענ ללכב"
בצמ לשב םג םרגנ םיאושינה יוביר .המחלמה ןמזב לעופל ואצי ,םירוהה תודגנתה
תעשב תובר תונותח ומייקתנ רקיעב .ךפהלו םהיתושנ תא םירבג ודביא וב ,המחלמה
.תודרפנ םייתש םוקמב תחא הריד םהל ורכשו ונתחתה תולכו םינתח .וטגל הרבעהה
.החמש לש ןוג לכ אלל ,ימשר עוריא אלא וללה תונותחה ןיא ,המחלמה הצרפ זאמ
."תוקוחר םיתיעל קר תוכרענ הנותח תודועס

ראיתש םינברה תפיסאו דנברבוה ראתמש רואיתה ,ונינפלש דועיתה יעטק ינשש חינהל ריבס
תוששחה תא הריבגה ןיאושינה וברתנש הדבועה יכ ןכתי :הז תא הז םימילשמ ןוסנורהא
.השרוו ינבר לש וז תוסנכתהל ףחד הוויה הזו ,ברה הנמש םירבד םתואמ

המחלמה ימיב תושירפ 2.3
:ירוטסה עקר
לע ןה התלע הלאשה יכ זמרנ םלואו .הלאשה תורידת םושמ ילוא ,ןמזהו םוקמה ורכזוה אל
.םיחולישה תישארב ןהו וטגב בערה עקר
:הלאשה
.קוצמו המחלמ תעב תושיא יסחימ שורפל שי םאה
:הקיספה
םע דבכוימ שרפש םרמע לע שרדמה תא וירבדל קוזיחכ איבהו ,שורפל שי יכ קספ ברה
.ותושירפב ראשנ היה םירמ ירבד אלולו ,םירצמל הדיריה
:יתכלה עקר
םימעטמ המחלמ תעב תושיא יסחי םויק הכלהה תרסוא ,היברו הירפ תוצמ תובישח תורמל
רוסאל שי ןכ לעו ,המחלממ העורג איה וז הפוקת ברה תעדל .םינב יכושחל דבלמ ,םיירסומ
,םיכר םידלילו תוהמאל ,תורה םישנל דחוימ ןוכיס םייק ,ךכל ףסונב .םינב יכושחל םג תאז
תא םידקתכ טטצמ אוה .רתוי הלודג םידלי אלל םישנ לש הסונמה וא תודרשיהה תורשפאו
:רתוי תולק תוביסנה ויה זא יכ ןעוט םלוא ,הנושארה ע"הלמ תעב שטקנוממ ברה קספ
הרצ תעב טרפבו ...היהש המל וז המחלמב לארשי תרצ - ונתרצ ןוימד ןיא יתעדלו"
םידליל טרפב ,גורהלו דימשהל דוע תאז התייה אל םעל לארשי תויהמ רשא תאזכ
דוע םייק אלש ימל םג רוסאש רשפא ,עדונכ חבטל םינושארה ויהש תורבועמ םישנו
םישנו םידליה ויה םינושארהו לארשי שרוש לכ דימשהל ורזגש וננמזבו ,היברו הירפ
("תונויסינ") "המכו המכ תחא לע - תורבועמ

:הרות ירמוש י"ע הרמשנ וז הקיספ יכ דיעמ ברה
."וז הרצ תעב שורפל תמאב םידרחהו םיאריה וגהנ ןכו"

 

ןקזה חוליג .4
:ירוטסה עקר
ןקזה תורעש תרימש לע דאמ ודיפקהש ,ןילופ ידוהיל רתויב השק היווח הוויה ןקז חוליג
בור וחליג האושה תפוקתב .הכלהה יפל תרתומה ךרדב ףא ותוא וחליג אלו ,רתסנבש םימעטמ
ילעב םידוהיב םינמרגה לש תילטורב תוללעתה ללגב ,וטגה תפוקתב רבכ םנקז תא םידוהיה
לכב וריסהל ובריסש םידוהי ויה בצמה תורמל .שפנ חוקיפ ףא ךכב היה םיתיעלו ,תיתד תוזח
ךולכל תעינמ לש הליעב ,יצאנה ןוטלשה םעטמ הריזגכ ןקזה חוליג וצ לטוה ןכמ רחאל .ךרד
םויקה תוביסנב .שארה תורעש לש טלחומ חוליג לע םג וצ לטוה זוכירה תונחמב .תולחמו
.ןקזה חוליג ךרדל רשקב תיתכלה הלאש התלע ,הנוב - ץיוושואב
:עוריאה
היה אנובב םלוא ,תרופסתל סוטארפ תנוכמ ידיב הלע ץיבשוא דע ,ןקזה חוליג ןיינעב"
תרופסתה התלע םעפ לכב אל םלוא ,םחלו רשבה תרופסת לכ רובע יתתנו ,דאמ השק
'א םוי לכב יכ .תבשבו חלגל ונחרכהו הז לע תוירזכא תוכמ ונלבק תחא םעפ אלו הפי
תעשב םיקרפל םלוא .ןקזהו שארה רעש ,בטיה םיחלוגמ םלוכ םא וקדבו לעפא היה
הנוכמב הליחתמ רפסל ונשפנל הצע ונישע ,הבצק םהל ןיאש תואכה תארימ לודג קחדה
ףוכל ידכב רעש היה אלש ןפואב ,םוי לכב חלגל וא ,רעת ריבעהל כ"חאו הכומנ תיטרפ
("תונויסינ") ."ולדוגא דצב ורקיע

:יתכלה עקר
.(זכ ,טי ארקיו) "ךנקז תאפ תא תיחשת אלו" קוספה אוה ןקזה חוליג ןיינעל הרותב רוקמה
:ם"במרה קסופ ךכו
אלו" :רמאנש ,רעתב ונחלגיש דע בייח וניאו ...ןקזה תיחשהל הרות הרסא ךכיפל"
."רתומ ,םיירפסמב חליג םא - ךכיפל .התחשה וב שיש חוליג ,"ךנקז תאפ תא תיחשת
('ז הכלה ב"י קרפ הרז הדובע תוכלה)

:ילמינימ לדוג ,םיוסמ לדוג הב שיש הרעש לע קר לח חוליג רוסיאש םירבוס שי
,ןרקיעל ןשאר ףוכל ידכ ,םוקמ לכב תורומאהו םיעגנבו הרפב תורומאה תורעש יתש"
ויהיש ידכ רמוא אביקע יבר .ןרופצב ץורקל ידכ רמוא רזעילא יבר .לאעמשי 'ר ירבד
(ב ,בנ הדנ) ."גוזב תולטינ

חוליג רסוא הרעשה לדוג ןיא ןהב ,םיכרד יתשב ןקזה חוליג תא וריתהש םיקסופ שי הז רואל
:רעתב
.רעתב חלגל רוסיא ןיא זאו ("הרעש" רועישמ תוחפ דע) םיירפסמב הליחת זוזגל .א
םג רשפא זאו ,רומאה רועישל חומצל תורעשה וקיפסי אלש ידכ ,םוי לכב חלגתהל .ב
.רעתב

יכ הדבועה הדיעמ ישוקל תועדומה לע םלואו .ץיוושואב קר התלע הלאשה ברה יבגל ,רומאכ
:םיירפסמ גוז היה ,ותיבמ ברה חקלש םידדובה םיטירפה ןמ
םגו ,ךרדל הדיצ תצק םע לימרת יל חולשל יתשא החילצה העיסנה ינפל ןורחאה עגרב"
"...ינקז תא זוזגל לכוא ןהב ,םיירפסמ ןכו ,ןיליפתו תילטה תא

המוד התלועפש םושמ ,יתכלה ששח אלל חוליג תנוכמ םהידיב ןיידע התייה ןינוק הנחמב
,םלואו .(רועל ךומס תוכתחנ אלו ,םיניכס ינש ןיב תוזזגנ תורעשה) רעתל אלו םיירפסמל
ימוימוי דקפמ לש םיאנתב .רתוי ןכוסמו רתוי השק רבדה השענ ,וז הנוכמ אלל ,ץיוושואב
דוע לכ :הריתמ הכלההש םיכרדב ןקזה חוליג לע רומשל םוצע ץמאמ השענ ,תילטורב השינעו
- קחדה תעשבו ,לכואה תנמ - ועמשמש ,םולשת תרומת תימוימוי תרופסת ךורעל - רשפא
ןיאש ילמינימ לדוגב תורעשה רשאכ קר השעי רעתב שומישהש ידכ ועצוהש םיכרדב רזעיהל
אל ראותמה בצמה ,םוקמ לכמ .ולא םיכרד יתשמ תחאב וגהנ ךכ ,ןכאו .ןהילע הרעש םש
תארימ לודג קחדה תעשב םיקרפל ..." :השק יזיפ לבסמ ששחכ אלא ,"שפנ חוקיפ"כ רדגוה
חוקיפ" םושמ יללכ ןפואב רעתב חוליג רתוה אל ולא םיאנתב ."הבצק םהל ןיאש תואכה
.אתיירואד רוסיאה תא תמצמצמ איהש ךרד שופיחב רתוי לודג ץמאמ השענ אלא ,"שפנ

ןמיס 'א קלח) "וטיגה תנכסב ןקזה חוליג ןיינעב" :םיקמעממ ת"ושב תאבומ המוד הלאש
:הדובעה הנחמב םינקזה חוליגל וצהו ןקזה תראשהב הנכסה רואת רחאל ,(ט"י
תדכ יתוא לאשו םייובש הנחמב ןותנ היהש דחא ינפל אב ולא םיפורט םימיב זא הנהו"
דירוהל רשפאש רחא רישכמ םוש םש ןותנ אוהש הנחמב אצמנב ןיאש תויה תושעל המ
ללגב רעתב ונקז תא תיחשהל ול רתומ םא ותלאשב ושפנ תאזל ,רעת דבלמ ןקזה תא וב
."הנכסה

תא ומצמציש םיכרד שפחל שי ,השק השינעמו םירוסיימ וניה ששחה םא יכ קספ ירשוא םג
,םלואו .ירכנ רפס י"ע וא ,ןוסנורהא ברה קספש יפכ ,םיירפסמב הליחת רוזגל ףידע :רוסיאה
.רעתב ףא חלגל רתומ אליממו שפנ חוקיפ רדגב הז ירה ,תושפנ תנכס לש תוביסנ תורצונ םא

אלו ,םיבר לש הלאש התיה הלאשה יכ םידמל ונא ,ןוסנורהא ברה יבתכב עוריאה חוסינ ךותמ
לא םוי םוי תוקוצממ תוממורתהה חכונ םיאתשמ ונא םידמוע בושו .דבלב ולש תישיא המליד
.השודקו הכלה ירעש

 

תמא לש דסח - הרובק ינינע .5
ארבח"ה לע יארחא םנמא אוה .ברה לש וקוסיע םוחתב הז אשונ אצמנ אל ,םנוקיתכ םימיב
ךכב וקסע לעופב םלוא .הליהקה תודסומ לע תיללכה ותוירחא ףקותב ןימלעה תיבו "אשידק
לע ברה לטנש םידיקפתה דחא ."תמא לש דסח" ישנא ,םיימוקמ םינרבקו אשידקה תורבח
.לארשי רבקל םיתמ תאבהב תורושקה תולועפה לולכמב רושק ,הנחמב ומצע

."'אשידק הרבח שאר' ראותה תא ,רמול ןתינ םא ,יתלביק ךכ"

באכה דצל .תוגהב ףאו תונורכיזה יקרפב ,ןמויב :ויבתכ לכב הלוע הרובקל םיתמ תאבה אשונ
הרובקה ,תישאר .םידחא םייתכלה םינויפא םירואיתב םיטלוב ,דיקפתה ומע אשנש ןוגיהו
:םישקה םיאנתה תורמל ,ןידכ

"ןידכו תדכ השעי לכהש יתלדתשה ...הרהט ול תושעל ,רטפנב לפטל ונפסאתה"

םג הכרענ ןיידע הז בלשב .ןינוקב בערמ ןושארה הריטפה הרקמ רחאל ,ויתונורכיזב ברה בתוכ
תיתיצמתה ונושלב ןמויב םשר ךכו ,הכלהה לע הדפקה התייה ,םיתמה ובר רשאכ םג .היוולה
:(יאמב 10 - לירפאב 29)

דב יסנכמו קולחו ,בבוס ונישע קשו (קיננעש) ןירזממ .הרות ןידכ םלוכל יתישע הרהט"
"...םלוכ תא ונשבלה הרוגחו עבוכו

םילדה םיעצמאב :ןידכו תדכ םירטפנה לכל הרהט סקט ךרע יכ בתוכה דיעמ ,ןכ יכ הנה
תא םהל קלח ,שגונ רטשמב השק הדובע תועש 14 - ךרפה תדובע יאנתב ,ותושרל ודמעש
םושירב הדפקהה - וניה ינשה יתכלהה ןויפאה .םיכירכתל הגאדה :ןורחאה ידוהיה דובכה
לא וסחיל םינייפאמה דחא איה ,םתביתכו םיגורהה לש םהיתומש תרכזה .םירטפנה תומש
.רבקל סנכוהש רוגס קובקבב קתפב רטפנה םש בתכנ ,הנושארב .ותומבו וייחב טרפה
10 - לירפאב 29 ונמויב םכסמה םושירב .הריטפה ירקמ וברש דע ,ונמויב םג ורכזוה םהיתומש
:ךכל רשקהב בתוכ אוה ,יאמב
וא בערמ ותמ םבור .םטרפנ הפוצרה המישרב קר ,ובר יכ - ןאכ דוע םשור ינניא םיתמה"
."הדובעה תעשב תואכהמ

הפ יכ ףא :םירטפנה לש תדרפנ המישר הכרענ ,םיחא רבקל תופוגה תא תונפל ווטצנ רשאכ
ךמסמכ ןמויל ופרוצ םירטפנ לש תומישר יתש .1942 לש תויצקאב םג םהיתומשב ורכזנ םשו
ורבקנו ותמ" תרתוכה תחת ,תחאה המישרה :הכוראה תודרשיהה ךרד תא ומע ורבעו ירוטסה
רחאל ורטפנש שיא 45 תומש תללוכ ,"ןינוקב ינלופה תורבקה תיבב םרבק - ןינוקב ונידי לע
המישרה .1943 ץרמ דע 1942 ינוימ - םיכיראתה .הזה םיחאה רבקל םירטפנה תופוג תרבעה
"םילוח" רותב וחלשנש םישודקה (גיהמוא קנרק) .K.U תמישר" תרתוכה תחת ,הינשה
ךיראת :ונמלחל וחלשנש םידוהי 149 לש םהיתומש תללוכ ,"ד"יה אנמלכב םיזגב הקינחל
תנשמ וז המישר .אצומה םוקמו הדיל תנש ,יתחפשמ בצמ ,החפשמ םשו יטרפ םש ,חולשמה
.1942 רבמטפסל לירפא ןיב וכרענש תויצקאה תפוקתב םיחלשנה תא תללוכ איהו 1942
.זוחמ ותוא ינב םלוכ - ץישקי ,ץיבמדופ ,קינאס ,ןיניטסוג ,ןיבמוגמ םידוהי תומש הב םימושר
.םידדוב םידליו ,50 - 60 ינב םג םייוצמ ,30 - 40 עצוממה ליגה

היעב התואל ששחמ הארנה יפכ עבונ ,תומישרה תרימשבו םושירב עקשוהש ברה ץמאמה
ריבס .(תושיא ינינע :3 ףיעס ליעל) תונוגעה תייעב - המחלמה ץורפ םע ברכ ותוא הדירטהש
,רורחשה רחאל םג .ודיב רבדה היהש הדימב הרומחה היעבה תא םצמצל הצר ברה יכ חינהל
תרימשב שי ,רומאכ .תונוגעה תייעבב לופיטל ונואמו ונמזמ הברה שידקה ,םירוקעה לש םברכ
ןמויה יפד םידיעמש יפכ ,ויתורוקו ויתוקוצמ ,טרפל ישיאה וסחיל יוטיב םג תומשה
.ותוהמ םצעמ השק היהו ,ימוימוי דיקפתל ךפה ולא תוביסנב הרובקה דיקפת .תונורכיזהו
היווחו תושק תוירסומ תולאש םהינפל ודימעה ,הרובקב םירושקה םידחא םירקמ ,םלואו
הרובקה םוקמ לש ריוצמהו קיודמה רואיתה .םיחא רבקל תופוגה תרבעה - ןהמ תחא .הארונ
רבקל םתרבעה םג ילואו םיבורקה יוהיז רשפאל ,דיתעל טבמ ךותמ ,הארנה יפכ אוה ףא בתכנ
.לארשי

ןיינעב הלאשה התלע ,לשמל ךכ .הנחמה לש םינורחאה וימיל דע ולע תונוש תויתכלה תולאש
.הרות רפסמ םיילענל תודיפר
אוה התוא ,ןיבמוגמ ידוהי רלדנס לש הלאש ברה ינפל האבוה ,הנחמה לש םינורחאה םישדחב
לע דיעהש ,גירח הרקמ) תיטרפ הרבחב דבע ,םילענ תריפתב החמומ ,ידוהיה .תונורכיזב ראתמ
שרד לעפמה לעבו ,הרות ירפס לש תועירי לעפמל תוינמרג םישנ ואיבה דחא םוי .(ותויעוצקמ
.םישנ יקנראלו םיפגמל תודיפר ןהמ ןיכהל ונממ

:הצעכ הרמאנ ברה תבושת

אוה ןיאו ,םיידוהי השודק ישימשת ןה תועיריה ולאש ,לעפמה לעבל רמאיש ,ול יתצעי"
."תישפח יחור ,דבעושמ יפוג םא םג .תאז תושעל לוכי אוה ןיא ,ותמשנב אוטחל הצור

.תושגרתהו הנבהב ותשקב תא לבק ,ןוגה ירצונ ,לעפמה לעב

תונחמ םלוע תוביסנב ,םוי םוי ייחב הכלה תולאשב תוטבלתה רשפיא רשא המצועה רוקמ המ
ירוהרה ףד" תרתוכה תחת ,וסקנפמ ףדב תמיוסמ הבושת לבקל לכונ ,ךכל םג ?זוכירה
:"תומלצ
ומלועב ותבוח השוע םדא לכ תויהל ,תובבלה תבוחב דאמ החבישש תוותשהה תדימ"
ןושלב תאז זומרל שיו .תעה התואב ונממ שרדנה יפכו ותלוכי יפכ - בצמ לכבו ןמז לכב
תוכרב) "קיספי אל ,ובקע לע ךורכ שחנ וליפאו ...ומולשב לאוש ךלמה וליפא" :הנשמה
הגרדמה לפשב - ובקע לע ךורכ שחנ .תוגשההו תוגרדה םור - ומולשב לאוש ךלמה .(ב ,ל
."ותדובעמ קיספי אל - הז לכ םע .ערו ךומנ רתויה הצקב


'ב קלחל רבעמ