הליהק בר לש ויבתכ תציחמב - הכלה לש תומא 'ד
האושה תפוקתב

ןוסנורהא ברה יבתכב הכלהו הקיספ

תוומלצ איגמ תולאש - 'ב קלח

ןייטשברפ רתסא

ו"נשת חיק יניס
(תורעהה אלל ספדנ)

'ג קלח 'ב קלח 'א קלח


:םיקרפ ישאר

היפכ תדובעל םיחולישל תומישר תנכה .1
היפכ תדובעל וטגהמ םיחוליש 1.1
ירוטסיה עקר       
הלאשה       
הדובע תרטמל םידוהיב םידוהי יפוליח 1.2
ירוטסיה עקר       
הקיספה       
יתכלה עקר       

"הרידת יכהו השק יכה הלאש" - היצקאל תומישרה תנכה .2
ירוטסיה עקר       
ןושאר עוריא       
הקיספה       
יתכלהה רוקמה       
ינש עוריא       
ישילש עוריא       

תודבאתהו תוומ תשחה תולאש - םייחה תרימש .3
היפכ תדובעל תאצל בוריס 3.1
ירוטסיה עקר       
הלאשה       
יתכלה עקר       
ססוג רענ תרובק 3.2
ירוטסיה עקר       
הלאשה       
יתכלה עקר       
תודבאתה 3.3
ירוטסיה עקר       
הלאשה       
ברה תדמע       
תודבאתהה אשונב תוגה       

םדא רשב תליכא .4
ירוטסיה עקר       
הלאשה       
הקיספה       
יתכלה עקר       

בצמה רואל האושה ןמזב וררועתהש תויתכלה תולאשב רמאמה קסוע 'ב קלחב :תיצמת
.ןוסנורהא ברה לש ויתוקיספבו ,דחוימה

;האושב הייפכ תדובע ;האושב הכלה תקיספ ;האושב הכלה ;האוש :חתפמ תולימ
םינמרגל םידוהי תרגסה ;האושב 'ה לוליח ;הריבע רובעל סונא ;שפנ חוקיפ ;תודבאתה


,תויגרט תולאש ידוהיה ינפל ודימעה םימיה תוארומ :הפוקתה ינפכ תויתכלהה תויגוסה ינפ
:תולאשה ינפכ הפוקתה ינפו .וזכש המצועב ןהב הסנתה םרט ידוהיה רסומהו הכלהה םלועש
;ףוגה תקוצמכ שפנה תקוצמ ,תספתנ יתלבה הקוצמה ןמ דרפנ יתלב קלח הנה ןתדמעה םצע
ימ - ןהב השקה .ןתניהל ויה תובייח - הקיספה ,תובושתהו .תיצאנה תוילטורבל ארונ יוטיב
.תוומל ימו םייחל

םירמאמב ונודינ םיחוליש םשל תומישרב תוברעתה וא תומישר תבכרהל תורושקה תולאש
תוללכהל ועיגהש ויה ,ךכ םושמו ,תוימוקמה תוביסנה עקרב הנחבה התשענ דימת אל .םידחא
,המישרה דעי היה המ :הנה ירסומהו יתכלהה ןפה ןמ רתויב תיסיסבה הנחבהה .תוקיודמ אל
יתש קרפה ללוכ וז הנחבה יפ לע .הלאשה הגצוה דציכו ,ברהו רוביצה ידי לע ןבוהש יפכ
תומישר תבכרהו ,היפכ תדובעל םיחוליש ונה רעושמה דעיה רשאכ תומישר תבכרה :תודיחי
.תוומה תונחמ - יפוסה דעיל תועדומו עדימ שי רשאכ


היפכ תדובעל םיחולישל תומישר תנכה .1

היפכ תדובעל וטגהמ םיחוליש 1.1
,קינאס ,םתרייעב םדועב וינפל ואבוהש תויגוס יתש ברה איבמ "תונויסינ"ה תמישרב
.(1940 ותס) א"שת תנש לש םינושארה םישדוחב

ירוטסיה עקר
היפכ תדובעל םידבוע תסכמ םינמרגל קפסל טארנדויה שרדנ ,םירחא תומוקמב ומכ ,קינאסב
.תורוסא תולכאמ תליכאבו תבש לוליחב םג הכורכ התייה הדובעה .וטגל ץוחמ

הלאשה
וחקיי יזאו רוסמל רוסאש וא שורדה ךס םהל רוסמל (יואר םאה=) ימד ריפש יא .א"
?םדיל עלקנה לכמ ןבומכ םמצעב םה רתוי הברה

כ"וכב םירמוש םניאש םיזחופו םילק רוחבל יואר םאה ,רוסמל רתומש קספנ םאב .ב
?קלחל ןיאש וא הרותה יניד [הכו הכ ןיב]

רחא ומוקמב סינכהלו ,ורטפל לדתשהל המישרהב בתכנש תווצמ רמושל רתומ םא .ג
"?תווצמו הרות רמוש וניאש

:תפסונ הלאש הלאשנ ךכל רשקהבו
ומוקמב וקחוד ינפמ ומצע תא ריכשמה רחא ידוהי דימעהל (יואר םאה=) ימד ריפש יא"
("תונויסינ") "?דיזמב וחולש ללחישמ סנואב אוה ללחיש רתוי בוט וא תבשה םויב

םע הלועפה ףותיש םצע יבגל טארנדויה ישנא לש םתקוצמ יוטיב ידיל האב הנושארה הלאשב
.הדובעל תופיטח וענמיו רפסמה תא ומצמצי ךכ ידי לע םאהו ,הייפכה תדובע םוחתב םינמרגה
תולאשה .ברה תא םג הב ופתש קינאסב הארנה יפכו ,םינוש תומוקמב התלע וז המליד
יואר םאה ,טארנדויה יבגל הלאשה הלאשנ הליחת .תיתכלה הכלשה ןהל שי - תורחאה
התייה הבושתהש רבתסמ .םירוסא תולכאממו תבש לוליחמ םיששוח םניאש םישנא וחקייש
רתומ וא יוצר םמצע םהל םאה ,תווצמ ירמוש םידוהי ידי לע הלאשה הלאשנ זאו ,תילילש
המ :יתכלה ןפו ירסומ ןפ הלאשל .םתוא עיתרמ וניא תבש לוליחש םישנא םהיתחת רוכשל
- דיזמב תבש לוליח וא ,חקליי םא תווצמ רמוש לע לוחיש בצמ ,סנואב תבש לוליח - ףידע
םיקומינ ךותמ םג ,תילילש איה ךכל הכלהה תבושת ,השעמל .תבש םירמוש םניאש לע לוחיש
.ברה יבתכב תאבומ הניא הקיספה .םייתכלה


הדובע תרטמל םידוהיב םידוהי יפוליח 1.2

ירוטסיה עקר
וחילצהש םירבג ףאו ,םידליו םישנ ורתונ ןיידע ,קינאס ,ברה לש ותרייעב (1942) ב"שת ביבאב
הנחמל םירבגה םע וחלשנש ,םירישע םידוהי המכ .יסחי טקשב ויח םה .דוצמה ןמ קמחתהל
.יפסכ םולשת תרומת הריעב ודרשש םידוהיב םמצע ףילחהל ץמאמ ושע ,ןינוק הדובעה
.הז הנחממ תוומל תויצקא וכרענ םרט רשאכ ,ןינוקב היפכ תדובעל ויה ןיפוליחה

הקיספה
:תופיקתב השעמה תא ללש ברה
ןידה יפ לע רוסא הזש םהל יתרמא ,רסומ םהל יתפטה ,יחוכ לכב םהב יתרעג"
."...רשויהו

יתכלה עקר
הז קוספב שומישה .(זט ,טי ארקיו) "ךער םד לע דומעת אל" :תרתוכב ברה הניכ עוריאה תא
יפכ .וילע תמייאמה הנכסמ והער תא ליצהל םדא לכ לש תיתכלהה הבוחל רוקמה והז :ןיינעמ
:ם"במרה קספ

,םיב עבוט ורבח האורה ןכו ,ךער םד לע דומעת אל לע רבוע ליצה אלו ליצהל לוכיה לכ"
וא הער וילע םיבשחמ םייוג עמשש וא ...ליצה אלו ליצהל לוכיו ...וילע םיאב םיטסל וא
םד לע דומעת אל לע רבוע םתוא השועה ...ועידוהו ורבח ןזוא הליג אלו חפ ול םינמוט
."ולוכ םלועה לכ דביא וליאכ לארשימ תחא שפנ דבאמה לכש ...ךער
(ז"ט-ד"י תוכלה 'א קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה)

לק ,ורבח תא ליצהל הז ואל חוכמ םדא בייח םא :וינפלש היגוסה יבגל רמוחו לק דמל ברה
ןימאה אל תישיא יכ בתוכ ברה .הז ואל לש וחוכמ הרוסא הנכס ללכל םדא תסנכהש רמוחו
.קומינכ איבה תאז אל םלוא ,הנוש היהי קינאסב םיראשנה לש םלרוגש
"הרידת יכהו השק יכה הלאש" - היצקאל תומישרה תנכה .2

ירוטסיה עקר
- םמיעו ,תוומל ןינוקמ םיחולישה ימי ויה ,האלהו (42 ילוי) ןוויס שדוחמ ,ב"שת ץיק ימי
תונאותב םיחולישל םידוהי תריחב :הנחמה ישאר לע םינמרגה וליטהש הארונה הריזגה
בושח םרוג םיווהמ יותיעהו תוביסנהש ןבומו ,רפסמ םימעפ המלידה הלוע ברה יבתכב .תונוש
.היגוסל תירסומהו תיתכלהה תוסחייתהב

ןושאר עוריא
.םיבושח םימכח ידימלת םהמ ,וחלשנ םישנא תורשע .השק היצקא הכרענ 1942 ילויב 8 -ב
.רחא הנחמל הרבעהב רבודמש החטבה ךות ,שיא 160 דוע הנחמה דקפמ שרד ,ןכמ רחאל דימ
.ויתוחטבהב הבר תונקפס ךותמ יכ םא השירדל ונענ הנחמה ישאר

איה ילוא ובשחש תויהל לבא ,הרטשמה לע קזחו םויא םשור וז השירד התשע ןבומכ"
יכ היה רכינ םלוא ,םהל חיטבה ןכ יכ - רחא םוקמב רחא הדובע םוקמל םריבעהל קר
."וירבדב שממ ןיא

ינב תפסותב ,הנחמה דקפמ םע תומיעב ויהש םישנאמ וא ,םישלח םישנאמ הבכרוה המישרה
ועבק תומשהמ קלח ."םיחאמ חאו םינבמ תובא ודרפיי אל ןעמל" ,םהיבורק וא םתחפשמ
ץלחיהל הווקת ךותמו םינמרגה תוחטבהב ןומא ךותמ ,םנוצרמ ופרטצהש ויהו ,םינמרגה
.ןינוקב השקה ךרפה תדובעמ

:ברה לא ונפו ,ךכב לודג קפס וליטה םמצע טארנדויה ישאר
םה ,םישושתהו םילוחה לכ תא המישרב םושרל ווטצנ םהו תויהש ,ינפל ודוותה"
."םישנאה תא וליבוי ןאל עדוי ימ ,םידשוח

.םיחולשמה ידעיי יבגל הלודג תונקפס התייה רבכ הז ךיראתב ,תורוקמה תשולשמ הלועש יפכ
הקסעש םיריסא תצובקמ :םיפסונ תורוקממ רושיא רואל םג ,ונמלח תודוא עדימב ןומאה רבג
רוביצה םלואו .םשמ עיגהש םינמכאוה דחאמו ,ונמלחמ הארנה יפכ ועיגה רשא םידגב ןוימב
הנחממ הרבעה לעו םירחא הדובע תונחמ לע תועידי םג ויה ךדיאמ יכ ,ויתועדב קלחנ ןיידע
השוחתהש ךכ לע הדיעמ ,םיחלשנה תמישרל םנוצרמ ופרטצהש םישנא ויהש הדבועה .הנחמל
אל דוע זא" :תונויסינה תמישר תביתכב םג ברה שיגדמ הזה ןותנה תא .תואדוו יא - התייה
רחאלו ,השק היפכ תדובעל וחקלנ םה רבד לש ופוסב ,ןכא) ."םוירוטמרקה ןיינע רורבב עדונ
,המישרה תא וניכה טארנדויה ישאר .(םיפירצב ואלכנו רדסמל וארקנ ,ילויב 29 -ב - םייעובש
.ברל ונפו ןיינעה ןמ םידרטומ ויה הארנה יפכ ךא

הקיספה
."שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא" .תימש המישר רוסמל ןיא :תיעמשמ דח התייה ברה תעד

יתכלהה רוקמה
תא רוקמה ןמ םהינפל ארק אוהו ,םיערז רדס תוינשמ וינפל זא ויה יכ תונורכיזב רפסמ ברה
:ב"י הנשמ 'ח קרפ תומורתב הנשמה
םיאמטמ ונא ירה ואל םאו ,האמטנו םכמ תחא ונל ונת :םייוג םהל ורמאש ,םישנ ןכו"
."לארשימ תחא שפנ ןהל ורסמיי לאו ןלוכ תא ואמטי ,ןכלוכ תא

:ם"במרה ירבד תא ונורכיז ךותמ םהל רסמ ןכ ומכ
- םכלוכ תא גורהנ ואל םאו ,ונגרהנו םכמ דחא ונל ונת םיבכוכ ידבוע םהל ורמא םא"
ונל ונת :ורמאו םהל והודחיי םאו .לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו םלוכ וגרהי
ןיאו ,םהל ותוא ונתיי ,ירכב ןב עבשכ התימ ביוחמ היה םא ,םכלוכ תא גורהנ וא ינולפ
."הליחתכל ןכ םהל םירומ

שי וירבד תנבהל ,יוגל "הריסמ" יניינעב תורומחה תוכלהה ירקיע תא ברה דימעה הז רוקמב
רשאכ ףא ,תוומל ידוהי תריסמ ."הלצה"ל "הריסמ" ןיבש הרורבה הנחבהל תעדה תא תתל
ףא ,"הלצה" וליאו .םיבר ולצניי דחא תגירה ידי לע רשאכ וליפא הרוסא ,הלצה התרטמ
התימ םהל םרגית ףא וא ,תוומל ורקפוי םירחאהש העידיב תישענו ,תיביטקלס איהשכ
:קוק ברה רידגמ ךכו ,םימיוסמ םיאנתב תרתומ ,"הלצה"ה השעממ האצותכ

ליצהל ידכ התוחפ הגרדב ונל הארנש ימ תא גורהל ונייה - השעמ תושעל לבא ..."
,םיברה ןיבמ דיחי ךרעל וליפא ללכ הווש וניא דיחיש ונל הארנש פ"עו ,רוסא - םירחא
."םיברה תא ליצהל ידכ ותוא רוסמל רוסא - םיברה לכל ךרע הווש וניאש רמוחו לקו

.הלצהב תופידע ןיינעב וקסעש םידחא םירקוח לש םתועטל איבה וז הנחבה לש הנורסח
ןמ וחקלנ םידוהיהו ,הנכוה רבכ המישרה ,ידימ תרחואמ הקיספה התייה ונינפלש עוריאב
ישאר לש הטלחהל הקיספה האיבה ,המישרה תא לטבל ןתינ אל יכ ףא .תוירזכאב הנחמה
:הנחמה

וחקיי םה קר ,המישר םוש ןתיל אלש וננחמב םידוהיה ישאר םמצע לע ולבק זאמו"
"םמצעמ
("תונויסינ")

?וז הטלחה השמומ םנמואה


ינש עוריא
,"רחא הנחמל הרבעה" םשל שיא 200 רוסמל ושרדנ הנחמה ישאר ."תיעיברה היצקאה"
,ףייז) םהמ דחאל דקפמה הארהשמ קר .ינשקעו ץרחנ בוריס - וטילחהש יפכ התייה םתבוגת
םריבעהל בתכב תשרופמה הדוקפה תא ,(דרשמב תובתכתהה תא להינו ריכזמכ שמישש
דחא רסמ ךכל תודע .ןזופל החלשנ ןכא וז הצובק .הלועפ ףתשל ותואינ ,ןזופב הדובע הנחמל
.ץיושואב ןכמ רחאל ברה שגפ םתוא םילוצינ ורסמ ןכו ,ןינוקל בשו ןזופמ חרבש םירענה

ישילש עוריא
.1943 ץיקב ,הנחמה לש םינורחאה וימיב היה ישילשה עוריאה

יכ הנקסמל וכילוהש ,תורדגומ תושירד יפל םעפהו ,שיא 180 לש המישר ביכרהל ווטצנ בוש
הטלחה הלפנ םיבושח םישנאו ברה םע הנחמה ישאר לש תוסנכתהב .תוומל םיחולישב רבודמ
,תיללכ תודגנתהב וחתפי - םתחקל ואובי רשאכ ,םלואו ,האווסהכ רסמית המישרה :תיטמרד
העידי ךותמ ,ךכב ךמת ברה .(1942 ילוי) ב"שת ץיקב תונושארה תויצקאה זאמ הננכות רשאכ
,הליחתב ."ךופשה ונמד תא םוקננו ידוהיה דובכה לע תוחפל ןגנ - ךכ םאו ,עבקנ רבכ םלרוגש
רחאל ,םלואו .לטוב וצהש הווקת קיז ררועתהו ,וחקלנ אל ךא ומשרנש םישנאה ודרפוה
- זא ץורפל הרומא התייהש ירמה תינכות ,ןכ יפ לע ףאו ,םילא חוליש ךרענ םוי רשע םינשכ
עוריאה תרדגה .ירמהו םקנה תעש תצמחה לע םשא תושגרבו באכב בתוכ ברה .העצוב אל
תודחא םימעפ דוע התלעו הרזח וז הלאש יכ הדיעמ ,"תידימת יכהו השק יכה הלאש"כ
.ההש םהב תונחמב

תורוקמ ונידיב שי "םייחל ימו תוומל ימ" לש תיגרטה הלאשב םינבר לש םתוברועמ לע
,הנליוב ,רתוי בחר רשקהב ןינוקב טארנדויהו ברה לש םתדמע תא ןוחבל םירשפאמה םיפסונ
תורפסב םידחא םירמאמב הנודינ היגוסה .דועו הלימדיהב ,'זדולב ,ןידנבב ,הנאימשואב
הליחתב יכ הארנ ,האושה רקחב םירחא םימוחתבכ .האושה תפוקתב ת"וש לע הבתכנש
ןוויכמו ,םינושה םירקמה תא הבדנ .י לילכה ,לשמל ,ךכ .הלילכמ השיגל םירקוחה וספתנ
דח הקוספ התייה אל הכלההו ליאוה ..." יכ הנקסמל רקוחה עיגה - תונוש ויה תוקיספהש
םוקמ היה - םיאנתה תקולחמ לשב .הב רדגתהל םינברל םהל התייה הבחר העקב ...תיעמשמ
הכלהל הל היה אל רבד לש וללכב יכ רמאיהל הנתינ תמאה .הנוש הקיספלו תועד יקוליחל
יללכ םיעבוק התרותו תודהיה רסומ ןיא ...תואטגב וררועתנש םויקה ןויעב לכל ןורתפ
יכ ףא ,וירבדל ןכלו ."...םוהתה ףס לע םידמועה םעה יעור תא תוחנהל םיקדקודמ תוגהנתה
,ופוגל עוריא לכ חותינ םלואו .הנוש ןפואב וקספ ,ליעל אבוהש ם"במר ותוא לע וכמתסה םלוכ
תוערכהה לש רתוי הרורב הנבהלו םירקמה ןיב הנחבהל ואיבה תונושה תוביסנה תקידבו
תא תקלחמ איה .גייפ .פ ידי לע השענ ,םירקמה לש יתצובק ןוימל ןושאר ןויסינ .תונושה
וחלשנ רשאכ - הנושאר הצובק .ןויפא תוצובק שולשל דועיתב תויוצמה םינברה תודמע
םנה םיחולישהש ועדי רשאכ - הינש הצובק ;הדובעל םיחלשנש ובשח רשאכ וא הדובעל
.םירורב םניא תורוקמה רשאכ וא ,לופרע היה רשאכ :םייניב ירקמ - תישילש הצובק .תוומל
םינברה תדמע התייה ,תוומל ודעויש תומישרב רבוד רשאכ :רמולכ ,היינשה הצובקה יבגל
.הז אשונב הכלהה יפ לע תילילש

עקרב םיעוריאה םינחבנ רשאכ .ונינפלש םישדחה תורוקמה ןמ םג ףקות תלבקמ וז הנחבה
תא ןכסל אל ידכ ,המישרה הרסמנ - הייפכ תדובע היה דעיה רשאכ יכ ררבתמ ,ירוטסיהה
ןיינע םושמ תומישר רוסמל אלש התייה תינורקעה הקיספה ,תוומ היה דעיה רשאכ .םירחאה
שומיש הלילח השענ אל ,ךכו ."רובעי לאו גרהי" רמאנ וילעו ,םימד תוכיפש וב שיש "הריסמ"
- םיאנתה ונתשנשמו ,תוביסנל םאתהב הקספנ הכלהה אלא ,תיתכלהה העיבקב הנוש
ברה תונורכיזב םג .תינברה הקיספה יפ לע עוציבה היה דימת אל ,םלואו .הקיספה התנתשנ
וירבד יפל יכ ףא ,תוביסנ ןתואבש ןכתי ,םלואו ,הקלחב קר העצוב הקיספה לע ובאכ רכינ
םתוא האר ילוא ,תידימ םהייחל וששח ןכא םא ,םימד תוכיפש ירק ,"הריסמ" רוסיאב רבודמ
.םימד יכפוש לאכ םהילא סחייתה אל ךכיפלו "םיסונא"כ דבעידבתשחה תולאש - םייחה תרימש .3
תודבאתהו תוומ

:שדח שוריפ ונדמל המויאה האושב .(חי ,חיק םיליהת) יננתנ אל תוומלו הי ינרסי רוסי"
םירוסייה ןמ ונלאגש בוט לאוג היה תוומה .יננתנ אל תוומלש ידי לע הי ינרסי רוסי
."החונמה לא ועיגה - תומל וכזש ולא .תוומה ןמ המכ יפ םישק ויהש

."תוומלצ איג ירוהרה" המישרב ברה בתכ ךכ

הכשמתהש לככ .המיאהו םירוסייה ןמ טלפמו לבסל הנעמ ,הרואכל ,היה תודבאתה השעמ
תפלו ךלה שואייהו ,הווקתה קפוא םג םהילע ךשח ,תוחפשמה וקתונ ,ןוגיה םג רבג המחלמה
םבצמ תא השיחממה הדבוע רואיתכ ,םיתיעל ,תודחא םימעפ ברה יבתכב הלע אשונה .םיבר
.בישהל שרדנ הילע ,תישעמ הלאשכ םיתיעלו ,וילע המושיר העיבטהש היווחכ וא ,יזיפה

היפכ תדובעל תאצל בוריס 3.1
.(ב"שת ץיק) 1942 ילויב 8 ךיראתב ןמויב בתכנ הלאשכ וינפל אבוהש ןושאר הרקמ

ירוטסיה עקר
םיראותמש יפכ ,הדובעב םישגונה לש םזידסהו תכרפמה הייפכה תדובעב רושק עוריאה
,םיריסאה דחא .םישלחו םילוח הנחמה ןמ וחלשנ רבכ וז הפוקתב .תונורכיזבו ןמויב הבחרהב
שלח היה ,"וניניבש םיבושחהמ חקיפ ידוהי" ,"הארוה לעב" בר ,אנטוקמ םודרג החמש 'ר
תא ול ברקמ הזש בטיה עדיש םגה" הרות דומללו תבשל רחבו הדובעל תאצל ברס ,ועבטמ
."ותתימ

הלאשה
השעמהש העידי ךותמ ,םינמרגה יפ תא תורמהל רמולכ ,הדובעל האיצימ ענמיהל רתומ םאה
.לעופב תודבאתה הז השעמב ןיאש יפ לע ףא ,תוומה תא שיחי

יתכלה עקר
הייפכה תדובע לש םישקה םירוסייב דומעל ישוקה :החמש 'ר יפב היהש יתכלהה קומינה
לאשימ היננחל סחיב ל"זח רמאמ לע ססבתמ ןועיטה ."תווממ םישק" םהש ,תוללעתההו
לאשימ היננח וקלוה וליא "...הירזעו לאשימ היננחל והדגנ ילמלא :(ב ,גל תובותכ) הירזעו
ויה םא רורב אל ,םתומכ םילודג םישנא יבגל וליפא ,רמולכ .םלצל םיווחתשמ ויה ,הירזעו
ראותמ תונורכיזב םג .םירוסיימ איה הלק - שפנ תוריסמ ןכש .םירוסיי לש ןויסינב םידמוע
:החמש 'ר יפבש ןועיטל ןווג תפסותב ,ההז ןפואב ויטרפל הז הרקמ

,ארמג ףד םע תמאה םלועל אובל ףידעמ ינא ...ארמג ףד דומלל רתוי בוט אל םאה"
."הריפח תא םע אובל רשאמ

.ולש ארמגה ףד םע - יח הב ךרדב תומי אל עודמ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב וצק ברקש רחאמ :רמולכ
תא אינהל הסינ ,ךכל דגנתה ברה תאז תורמלו ,םישק םירוסיי תעינמב םירושק םינועיטה ינש
םניאש םישלח - .K. U ה לש - הנושארה היצקאב חלשנ ןכא הז ידוהי .אוושל ךא החמש 'ר
.הדובעל םירישכ


ססוג רענ תרובק 3.2
ירוטסיה עקר
םוקמב םיצאנה ישאר לש תילטורב תוללעתה ישדוח ,ןינוקל םאוב רחאל םידחא םישדוח
שפתנש ,רגיצנד לאומש השמ רענה לש והרקמ ערא ,תודוקפמ הגירח לכ לע תירזכא השינעו
ןמויב ראותמ עוריאה .םיריעצ דוע תוומל וכוה ומע .ססגו תושק הכוה ,ינלופמ לכוא תבינגב
הלטוה םירטפנה תא רובקל המישמה .תונורכיזב םג הבחרהב אבומו ,1942 יאמב 17 ךיראתב
"!יח תמ םע השענ המ ,רמ ,דואמ ונל רמ" :ןוגיב המישמה תא ברה לביק םעפה .םידוהיה לע
"!עמאמ ,עמאמ יוא ,קעבא בראטש ךיא ,ךימ טעוויטאר" :רענה חנאנ ןיידע רבקה ףס לע
.(!אמא ,אמא יוא ,תומל ךלוה ינא ,וליצה)
.תושעל םהילע המ - השק המלידו ,םירבוקה לש בלה תומלה

הלאשה
ותוא לואגלו םהייח תא ליצהל ךכבו ,אליממ ברק ותומ רשא ,ססוגה רענה תא רובקל םאה
תדוקפל תויצ יא םושמ תוומ תנכסל םמצע סינכהל זאו ,ותוא רובקל ברסל וא .וירוסיימ
.יח רבקיי אל רענה :תיעמשמ דח התייהו שפנ תרעסב הנתינ הטלחהה .םינמרגה

לצאו ילצא ,תושעל המ תדכ ובלב בשוח דחא לכ .ונב דוע ןיא חורו ונברקב קפוד ונבל"
המ היהי ,וב ותמשנ דוע לכ ותוא םירבוק אל ונחנא :ונתעדב רמגנ ונתאמ םידחא
."!יח םדא םירבוק ונא ןיא ,היהיש

:רענ ותוא לע םילימ המכ ףיסומ ברה .םינמרגה דחא י"ע רענה הרונ רבד לש ופוסב

םג ןטק תילט שובלו הרותב קסועו בשוי ,דרח רוחב היה ל"נה ד"יה רגיצנד לאכימ"
."הנחמב

יתכלה עקר
"רובעי לאו גרהיי" לש רוסיא הז ןיינעב שי יכ ברה קספ ,שפנ חוקיפכ רדגוה בצמה יכ ףא
!ססג רענהש תורמל ,"םימד תוכיפש" ששח םושמ

לש ותומ תשחה לע רבודמ - דגנמ רשאכ ,םייח תנכס ינפב םישנא תצובק הדמעוה הז הרקמב
התייה תיתכלהה ותשיג רשא ,ברה יכ הדבועה תטלוב ,ןכ לע .אליממ ברק ותומ רשא רענ
אוצמל הסינ רשאו ,תוקיספה לכ ךרואל תושפנ תנכסמ תוענמיהו םייחה תרימשל תנווכמ
הקיספב שוחנ הז ןיינעב דמע ,('וכו שפנ חוקיפ ,סנוא םושמ) תונוש תוביסנב לקהל תורוקמ
.יח ודועב רענה תא רובקל ןיאש


תודבאתה 3.3
עוריאה .םיטרפ יבגל תעדל דוביא תלאש לש םידדוב םירקמ םיראותמ ברה לש ונמויב
:1942 לירפאב 28 ךיראתב ןמויב דעותמ ןושארה

הרקמ והז ...בערה ינפמ הדובעה תיזח הדשב ןליאב ומצע תא בלצ םיובמאלפ םהרבא"
.(הלתנה) "רעקנעה ע'למהרבא ארקנ זאמ ...ומצע דבאמ לש ןושאר

:ונמויב םשר ,1942 ינויב 16 -ב ,ןכמ רחאל םיישדוח
אצומ וינפל האר אלש ינפמ ...ובכשמ רדחב ...ןיבמוגמ סעדוה קחצי בולצ אצמנ"
."הדוצמהמ

אצוי עוריא ערא ןינוק הנחמב םלואו .וינפב האבוה אל הלאשהו ,טרפב רבודמ ולא םירקמב
ודמעמ רואל ברה .הנחמה לש םינורחאה וימיב הנחמה ישאר לש תיתצובק תודבאתה :ןפוד
.עוריאל דעו ןוידל ףתוש היה ,םמיע ויסחי תכרעמו

ירוטסיה עקר
העשת קלח ולטנ הב ,רתויב תיטמרד ,תיאשח תוצעייתה הכרענ ,1943 ץיק ,ג"שת זומת יהלשב
רדחב ,ןנועמ ליל תוצחב המייקתה וז הנורחא הפיסא .ברה םהיניב ,הנחמה יגיהנממ
:הרטשמה

םישנא ,םיצורח םישנא ,םינוסחו םיריעצ םישנא ,םיטנגילטניא ,םינידע םישנא"
ידכ ופסאתה ,המדקבו ילאיצוס רשויב ,השדחה תיברעמה תוברתב ונימאהש םיינורשכ
תצלפמה לש םילבסנ יתלב םייח ,םילפשומה םייחהמ רטפיהל הרוצ וזיאב טילחהל
."רוכעה םלועב תירברבה

ןכתייו ,השרו וטג דרממ םג ועפשוהש ןכתי .הנחמה לוסיח ברק יכ עדימה היה ךכל עקרה
וקדבנ ,התאג םקנל הפיאשה .ןכל םדוק וגה ןתוא תודגנתה תוינכותל יוטיב ךכב היהש
.הנחמה ישאר לש תיביטקלוק תודבאתה לש העצהה התלעוה ,שואיי ךותמ ,זאו ,תויורשפאה
םהירחא לש םיחצורה תויהל וצלואי ,הנחמב םיקזחה ,םהש ששחה :ירסומ ןועיט םג הלעוה
:םישלחה

."דבאתהל ונילע ןכלו ,וניחא יחצור תויהל םיצור אל ונחנא"

הלאשה
.תומל דציכ - רוחבל םיאשר םאה ,אליממ ברק םתומש רחאמ

ברה תדמע
לש ותומד .םתומ תא שיחי םקנהש רורב יכ ףא ,יעמשמ דח חרואב ברה דדיצ םקנה תוינכותב
:םקנ ךותמ תוומל למסכ ,ןוידה עקרב התלע ןושמש

:םשה לא לודג רוקב ארק .וניאנושמ המקנ חק .רוביגה ןושמש תרובג תא חיכות"
"!םעפה ינצמאו ינקזח"

."תומא אל ,םקנ לש הלועפ הזיא עצבאש ינפל ימצעלשכ ינא"

יכ ףא .הרותה ןמ רוסא "תעדל ומצע דוביא" :תצרחנ ברה לש ותקיספ התייה ,תודבאתה יבגל
.ויתונורכיזב ברה דיעה - "הנעמ יל היה אל" ?ךלמה לואש השע המו :האירקה העמשנ רשאכ
הנורחאה םתשיגפב "םייחל" תייתש לש יגרטה סקטה תא וכרע רשאכ םג ותעד לע דמע אוה
רחאל רפסמ םימי :םתינכות תא ועצב ,ותודגנתה תורמל .םירבד אשנ הב ,תומדא ילע
.םישנא הנומש םמצע תא ולתו שאב הנחמה תא ולעה ,13.8.43 ,ג"שת בא תליחתב ,השיגפה
.ןורחאה עגרב ליצהל ברה חילצה ,םהמ םיינש תוחפל

הרוצב רגס רשא ןורחאה עוריאה הז היה ?השעמ רחאל ולא םידבאתמל ברה לש וסחי היה המ
.םידבאתמה תרובק :ומצע לע לטנש "תמא לש דסח" דיקפת תא תיגרטו תיטמרד

םתוא ונרבקו םיפרשנה םישודקה לש רפאהו תומצעה תא ונפסא עוריאה תרחמל"
םתוא ונמש ,לילכ ופרשנ אל טוניילק לצג לש ודיו 'זראלמאק לש ושארו תויה .םוקמב
תנצנצה ךותב ."שאר לש ןיליפת" םע "די לש ןיליפת" תניחבב ,הלודג תנצנצ ךותב
."םיפסנה תונברוקה תומש םע קתפ ונסנכה

- "םישודק" םשב םייוניכו ,הרובקה ןפוא ,"שאר לש ןיליפת"ו "די לש ןיליפת" רידנה יומידה
הארש ,ןכתיי .דובכב םהיפלכ גהנו הנבהב ךכל סחייתה דבעידב ,ותודגנתה תורמל יכ םיחיכומ
,ומצע דביא יכ ףאש ,ךלמה לואש תודוא ארמגה ירבדמ באש ךכל הארשהו "םיסונא" םהב
ןחלושה ןושלמ םג עבונ ךכ .(ב ,חע תומבי) דובכ ול וקלח אלש לע ושנענו ,דפסהל היה יואר
:('ג ףיעס ה"מש ןמיס ד"וי) ךורע

."רבד ונממ םיענומ ןיא ,ךלמה לואשכ סונא אוהו תעדל ומצע דבאמה"
.תולבא יגהנמ וילע םיגהונו דפסה ונממ םיענומ ןיא :רמולכ

תודבאתהה אשונב תוגה
ותביתכ תישארש ,ןינוקב בתכנש ירוקמה ךמסמב יזכרמ אשונ הווהמ תודבאתהה תייגוס
,(1943 טסוגוא) ג"שת ץיקב ותביתכ םויסו ,תולודגה תויצקאה רחאל ,(1942 ףוס) ג"שת ףרוחב
.דרשו ןמויה םע ןמטוה ךמסמה .תודבאתהה עוציב ינפל םידחא םימי

.ןינאקב םידבעה תיב תליגמ ,ג"שת ףרוחה תליחתב ה"ב"
אל עודמ ,ונירחא םיאבה תורודה ירקוח תלאש ,ירבד חתפב ץרתל ןוכנל ינא אצומ
."תוומלצ איגל ונתוא תחקל םיאבה תוומה יכאלממ םוקנל ,וניתושפנ לע ונדמע

- הינשה הלאשה תא גיצמ אוה ,דרמה אשונב ןויד רחאלו
הכחמה ונחנא םיעדויו ,ונתחפשמ ונדבאש ןמזב םייח ונל המל ,איה הדיחיה הלאשה"
ונחנא דוע קר ,תעדל םמצע תא םידבאמה תעד ינב םישנא ונלצא ןיא עודמ ,ונילע
"?הדשבו תיבב םתדובע לכ תא ךרפב ונחוכ תיראשב ונצחול תא םידבוע

ןמ לאוגה ,תוומל הייפצל ,שואייה תריוואל ותושיגר תא השיחממ וז הרוצב הלאשה תגצה
אוהו .םידדוב ויה ןינוק הנחמב תודבאתהה ירקמ יכ הדבועה תטלוב הז עקר לע .ןוגיהו לבסה
:הסמ התואב ךכ לע בישהל הסנמ

,ונתודלי רחשמ ונלצא רתסב ןומטה ידרחה שגר ינפמ בורה י"פע :יתעדל איה הבושתה"
- ונתולג ךשמב - תויחל ונא םיליגר יכ םג ,ומצע תא דבאמב סואמל ונבלב עוטנו
,דואמ הקוחר יכ ףא המקנה שגר :םתרטמ - םידחא לצא - ןכ .בוט רחמ םוי תווקתב
לקהל ונל אל יכ םג .ותעשב לואש השעמ אל ףא השעמ תושעל תונדחפה תדימ ררוש ןכ
לצניי ילוא איה ונתדובע קר .ונינפל רשא תא בטיה ונא םיעדוי ...ונאנוש תאטחו תכאלמ
ותוא רובע קר םהייח לכ םתדובע םידבוע םלועה לכש" ם"במרה ירבדכו ,ונתאמ דחא
עיבשמה ונתנבהמ הלעמל רתסנ חוכ שי יכ תודוהל ונילע לכ ."תומלשב הכוזה דיחיה
ומכו "!יח התא ךחרוכ לעב" רמא אד ןוגכ לעו - הזכ רעצ ייחב םג יכ ףא תויחל ןוצר
אל :איהו ,"ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי תא חתופ" קוספה - ב"צרת תנשב דוע - יתשרפש
רעצ ייח ,םייחב תויהל זא וכשומ חוכ והזיאו ,וייחב םדא לש ושפנ הצק תחא םעפ
לדבנ ןוילעה תעד ,ונלש לכשמ רתסנהו םלענה חוכ אל םא ,דואמ דע וילע סואמה קוצמו
לכל" - תאז הרטמל - "עיבשמה" :האירבה תנווכ םילשהל ,ונתגשהמ הובגו ונתעדמ
,םייח יל המל ,ותלאשב קמעתי םא יכ תורמל ףא ,םייחב תויחל .םייח לש "ןוצר" - "יח
."הקיפסמ הנעמ אצמי אל

,תיתצובקה תודבאתהה ינפל ,הנחמב הבתכנש וז הסמב םירבסהה תא תוושהל ןיינעמ
.רורחשה רחאל ובתכנש ,תונורכיזה יקרפב םינועיטל

םיינייפואה הווקתו הנומא ;תודבאתה תללושה תידוהיה השיגה :םיקומינ המכ ובתכנ ,הסמב
עייסל אלש השוחת ;תודבאתהה השעמ עוציבמ דחפ ;םוקנל ידכ תויחל ןוצר ;םידוהיל
ןוצר - לכה לעמו ,רתיה לכ לש םתודרשיה תא ןכסי ירמש ששחה ;חצרה השעמב םינמרגל
.םלועה םויקב ,ארובה ןוצרמ קלחכ ,ונתניבמ הלעמל ,רתסנ חוכ ,בצמ לכב ונב עבטומה םייחה
:וז הלאשל םיקומינהמ קלח קר ואבוה ,רורחשה רחאל ובתכנש ,תונורכיזב תאז תמועל
.םדאב עבטוהש קומעה םייחה ןוצרו ,תוומלצ איגב םג העושיב הנומאה ,יתכלהה טביהה
,תודבאתהמ דחפ היה אל :השעמ תעשב םייטנוולר ,הארנה יפכ ,ויה אל םירחאה םיקומינה
.םייחל ןוצרה לע רבג הז השעמב ירמה ןוצרו ,אליממ רעשב דמוע הארנ תוומה

ןוושחב ,הנבוקב הלודגה היצקאה עקר לע ,םיקמעממ ת"ושב םג תאבומ תודבאתהה תלאש
- םישנאה דחא לאש ,ןהילעב יניעל םידליו םישנ חצר ינפמ דחפ ךותמ .(1941 רבוטקוא) ב"שת

ןדבואב הארי אלש דבלבו ,תדכ אל רשא ושפנב די חולשלו וצק תא ברקל ול רתומ םא"
ידי לע םילודג םירוסיי ךות הנושמ התימב תמוי אל ומצע אוה הזל ףסונו .ותיב ינב
."...לארשי רבקל אובל הכזי םגו ...םירוראה םיחצורה

ףוגה ירוסיי תמיאמ לאגיהל שקיבו ,אליממ ול יופצה תוומב חוטב לאושה היה הנבוקב םג
הרקמל הז הרקמ ןיב הלבקה אצמו ,םינושה םייתכלהה תורוקמב ןד ירשוא ברה .שפנהו
קוספל ןיאש רבס אוה ,םלואו .דיחיה תלאש יבגל רתיה לש םיוסמ דצ האר ןכ לעו ,לואש
השעמ ,ותעדל .'ה לוליח םושמ אלא ,ןוסנורהא ברה איבהש םימעטה ןמ אל ,רוביצל וז הכלה
תא איבהל םינמרגה ופאש הז בצמל .'הב ןוחטיב רסוחו שואיי לש יוטיב ונייה תודבאתה
הנומא לש םייוטיב םהש ,םהייח לע הדימעו הווקת - הבוגתה תויהל הכירצ ןכלו ,םידוהיה
.'ה שודיק לש השעמו

ברקב תוקומע המנפוה תויודבאתהה טועימו םייחה תרימש יבגל תיתרוסמה תידוהיה השיגה
,הינמרג ידוהי ברקב תחוור התייהש ,תודבאתהה תעפות יכ איה הדבוע .הפוריא חרזמ ידוהי
- יכ בתוכ ירשוא .תיחרזמה הפוריאב התייה הרידנ

,םברקב הלפנ םחורש םישנא השולש תלוז ,תעדל דוביא ירקמ הנבוק וטגב ויה אל"
תיחשמל רמאיו ,ומע תא 'ה שוטיי אל יכ המילש הנומאב ונימאה וטגה יבשות רתי לבא
."יד

:יקצ'זרובד .מ םג בתוכ ךכ
תוצראב רקיעב ,הקוצמה יאנתב לארשי ינומה לש םכרד התייה אל תודבאתהה ..."
לובסל ופידעה עירכמה בורה ...םיטעמבש םיטעמ לש ךרדה וז התייה ...הפוריא חרזמ
.(םתוא תולבלו עיגהל) "ןעבעלרעביא ןוא ןבעלרעד" ידכםדא רשב תליכא .4

ירוטסיה עקר
ךות ,םיטדוסה ירה ךרד ,טאטשניזרטל דלאוונכובמ תונחמה ידירש לש תוומ תדעצ ,1945 תנש
.םזידסו אמצ ,בער

.טיבעג-ןיטעדוסב טאטשניזרטל דלוונכובמ ונתוא וכילוה ה"שת רייא שדוח תליחתב"
ופאטסגהמ דצ לכמ םיפקומ ,םוי רשע העברא רינ הדשב םימשה תחת ונדמע
םירמה םיבשעה לוכאל ונלחתה דאמ רבג בערהשכ םוי לכב ,תיזנכשא אירמדנ'זמו
ואב םיזנכשאה יכ ,תוומ שנוע תחת התייה תאז םג לבא .ונדמעש םוקמב םגאב םילדגה
ןואמיצהו בערה תביסלו .תומהבל הערמ היהי אלו אשדה לכ םילכוא ונחנא יכ וקעצו
."...תואמל םישנא המכו המכ עגר לכב ותמ

ךרד לכ ושקיבו ,תפותה ןמ ודרשש םידוא ,שפוחה ףס לע םהילגר ודמע רשאכ ,הז עסמב
ונמע לש הידגרטל רתויב השק יוטיב הווהמה הלאש התלע - רורחשה דע םייחב זחאיהל
- םידקת אלל היצאוטיסב

הלאשה
-םולה דע ועיגהש םישנא תואמ ליצהל ידכ ,תמש םדא רשב תליכא ולא תוביסנב תרתומ םאה

שיגרמ יכ םינורחאה םיעגרה ולצאש תויהל ,ותלאשב .פ.ז ידידימ דחא ילא הנפ זא"
ךותחל :אוהו ,ותויח ליצהל ונויערב התלע תחא הצע קרו ,בערה תביסמ תוחוכה תסיפא
ןפואב יכ השעמ תושעל יבל לע רבדיו ,ושפנ בישהל ולכואלו תמ םדא ףוגמ רשב תכיתח
לש םינורחאה םימיה זא ויהש ,רתויב חוטב תווממ תואמ המכ ליצהל לכונ הז
,הז ןורחא עגרב גרהנ וא תמש םדא לכ לע לבחו ,ונילתכ תחת תדמוע תוריחהו המחלמה
."המחלמה תונש ירבשמ לכ ונילע רובע רחא

הקיספה
- םיירסומ םיקומינ ךותמ ,ןכ גוהנל אל ותוא ענכש ברה

וירבדל הנעמבו ינזוא עמשמל יתלהבנ בלה ןורבשו בערמ האצי םרט יב יתמשנ דוע"
ישפנ תא חק ,ע"שבר" ובל תוריקמ יתמהנו תוכבל יתלחתה ,קדצ בלמ תמאב םירמאנה
אנידמד רשפאו ,ךתא קדצה יכ תמא ול יתבשהו ."ו"ח וז הכומנ הגרדמל ינאיבת לאו -
:אנ עמש לבא ,ןברוחה ןמזב שרדמב וניצמ ירה ,אכיא ימנ שפנ חוקיפ תווצמו רתומ
םהל איצמהל ידכ ,רתויב םישלחל וגרהיש הברה ואצמיש ,החיצר ידיל ואובי יכ יתארי
הנוכנ הלילע םהל היהיו ,הזב .ס.סה ושיגרי קפס ילבש תאז דוע .ענצהבו רתיהב םלכוא
ירבד ...םירברבו םיארפ "םדא ילכוא" םלועה קוחו דצ דגנ אוהש אלתמאב לכה גורהל
."ונלצנו ,ןיזרטל ונכילוהל הדוקפ .ס.סה ולבק תחא העש רובעכו .שרפו ,וינזואל וסנכנ

יתכלה עקר
טבמב המלידה תא חתנמו ,יפיצפסה יתכלהה ןוידה םוחתמ הלאשה תא איצומ ברה
,שפנ חוקיפ לש העשב תאז ריתהל םוקמ שיש ןכתיי יכ רבס יתכלהה ןפב .בחר ינרות-ירסומ
:שרדמבו הכיא תליגמב ראותמש יפכ ןברוחה ימיב םידקת ךכל היהש ןכתייו

.(י ,ד הכיא) "המה תורבל ויה ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי"
.(גכ ,ב הכיא) "םיחופט יללוע םירפ םישנ הנלכאת םא"

.רתוי הבחר הביטקפסרפב הלאשה תא קדוב אוה םלואו

םמצעל וריתי רתיהה תמחמש םישנא ויהי אמש ,חצר ידיל איבי אל הזכ רתיה םאה ,תישאר
לולע הזכ טקא אקוודש ןכתיי ,תינש .םייח רדגב ןיידע ךא ,דואמ םישלח םנהש ולא תא םג
םתוא וארי םא :םייחה תנכס תא רימחהלו ,םיצאנה י"ע םידוהיה תיראש חצר תא ריבגהל
ידי לעו ,םיצאנה יניעב םירתונה םידוהיה לש היצזינמוה-הדה ףירחת ,"םדא ילכוא"כ םיצאנה
.םירתונה לכ חצר לש היצמיטיגלל איבהל היושע ךכ

קומע רעצ לש תינטנופסה השוחתה דחוימ ןפואב תטלוב ,וירבדבו וז הלאשל ברה לש וסחיב
רואל הלאשנש הלאשה לע תרוקיב אל .וזה הגרדמה תולפשל ועיגי אלש ארונ ששחו ,השקו
.הקומע הליפתו ,ליפשמה םבצמ לע בלה תמהנ ,ןוגיו הלהב אלא ,"קדצ בלמ תמאב" םיאנתה
םידוהי תצובק העלקנ םישימחה תונשב .םיקמעממ ת"ושב ראותמו הנבוקב עריא המוד עוריא
הלאשה .ןוזמ אלל ורתונ םה .תועובש ךשמב וצלחנ אלו ,סוטמ תליפנ בקע ,חדינ רוזאל
- ירשוא ברה תא ולאש ובששמו ,םתוא הדירטה

וניחאש הרקמ זא הרק םא ...ינמרגה שוביכה תונשב תורצ תרה הפוקת התואב םא"
רתומ תמאב םא ...םשפנ תא תויחהל ידכ ...ותמש םהיחא רשב תא ולכאי םיאולכה
."הזכ שפנ חוקיפ םוקמב םדא רשבב ושפנ תא תויחהל לארשי ןבל ןידה דצמ

הנבוקב הזכ הרקמ הרק אל יכ ירשוא םג דיעמ ,וז הליכא ריתהל יתכלהה ןוידה תנקסמ יכ ףא
:םייסמו .טאטשניזרט יבגל קדב ןכו ,םיכומסה תונחמבו

תונחמב ררשש בערה לדוג תא ראתל ןיאו רעשל ןיא ירהש ,קדצבו ,ותוואג לארשי לעו"
אלו ,שונא תשודק ,םתשודקמ לארשי ודרי אל ןכ יפ לע ףאו ,לוכמ השק בערו ...רגסהה
."...יל ןויהת שדוק ישנאו" הרותב רמאנש המ ונעדי ,םדא רשב םעפ ףא ולכא

ונאצמ .רובעי לאו ,גרהיי - ברה קספ םהב םיעוריא ויה שפנ חוקיפ לש בצמב םג ,ןכ יכ הנה
הנכמה .תודבאתהה תלאשו ססוג רענ תרובק ,םיחולישל תומישר תבכרה יבגל וז תעד תושיחנ
,ירוטסיהה םעקירו םייפוא תניחבמ ןיטולחל םינוש רשא ,וללה םיעוריאה תשולשל ףתושמה
.םדא ייחב העיגפ לש ששח לכב הרושקה תיברמה תוריהזה ונייה


'ג קלחל רבעמ