"הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב"

(גהנמ לש ויתודלותל)

תליג 'ד קחצי

ו"נשת ,חיק יניס
(תורעה אלל ספדנ)


:םיקרפ ישאר
הכרבה רוקמ .א
הכרבה חסונ .ב
הכרבה לש התועמשמ .ג
?ינרטפש ךורב םיכרבמ יתמ .ד
תבל ינרטפש ךורב תכרב .ה
הווצמ תבל הגיגח תכירע .ו

,הווצמ-תב תוגיגח ?תונב לע םג הכרבל שי םאה ?והמ "ינרטפש ךורב" הכרבה רוקמ :ריצקת
?ןה תויוצר םאה

ינרטפש ךורב ,הווצמ תב ,הווצמ רב :חתפמ תולימ


הכרבה רוקמ .א
:(שילרסיא השמ 'ר=) א"מרה בתוכ ב ףיעס הכר ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלושב
ינרטפש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב ךרבי הוצמ רב ונב השענש ימ םירמוא שי"
."תוכלמו םש אלב ךרבל בוטו" :ומצע תעדמ ףיסומ אוהו ."הז לש ושנועמ

תוכלהב אל ףא ,םינואגה יבתכב אלו םיידומלתה תורוקמב היוצמ הנניא וז הכרב הכלה
ךורע ןחלשב אלו ש"ארה ןב בקעי 'רל םייח חרוא רוטב אל ,ם"במרל הרות הנשמב אל ,ף"ירה
שי" םשב ,הרשע ששה האמה ןב ,א"מרה יפב ההגהכ קר העיפומ איה .וראק ףסוי 'רל
."םירמוא

שמחהו הרשע עבראה תואמה הנפמב לעפש ,ל"ירהמה ןייוצ "םירמוא שי"ה תטישל רוקמכ
תאירק תוכלהב ,ןילומ בקעי וניבר לש םיגהנמ ,ל"ירהמה רפסב ןכא .יכדרמה םשב ,הרשע
:אבומ ,גנת 'מע ,ט"משת םילשורי ,רציפש ש"ר תרודהמ ,הרותה
'ה התא ךורב וילע ךרבמ היה הרותב ארקו הוצמ רב השענ ונבש ןמזב ל"גס י"רהמ"
םשב וז הכרב לודגה יכדרמב אתיא ןכו .הז לש ושנועמ ינרטפ רשא םלועה ךלמ וניקלא
."תוכלמו

גהנש השעמב הרשע תחאה האמה ןמ אוה וז הכרב תרימאל רתויב םודקה רוכזאהש המוד
:הלוגה רואמ םושרג וניבר דימלת ,ךורב 'רב הדוהי 'ר ,זנכשאב הרותה ילודגמ דחא
ךירצ הרותב תורקל רוביצב דמועש ןושאר םעפ ,הנש הרשע שולשל עיגהו ןב ול שיש ימ"
'רב הדוהי 'ר ןואגהו .הז לש ושנועמ [ינרטפ=] (ינאדפ) רשא 'ה התא ךורב ךרבל באה
הכרבו ,הליחת הרותב ארקו ונב דמעשכ וז הכרב ךרבו תסנכה תיבב הדימעב םק ךורב
."איה הבוח וז

תא ללוכה ורפסב ,הרשע שולשה האמה ןב ,קודצ 'רב ןועמש וניברל ץ"בשתב ונאצמ הזל המודב
:ונושל הזו ,צ"ש ןמיס ,גרובנטורמ ם"רהמ ובר יגהנמו יקספ
.הנש ג"י דע ונב םע לפטיהל םדאל ול שי :קודצ ןב ןועמש 'ר רמא שי הבר תישארבב"
."הז לש ושנועמ ינרטפש םלועה ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב :רמול ךירצ ןכמ רחאל

לארשי ץראב הרוקמש הפ לעב תרוסממ הארנכ עבונה ,זנכשאב טשפש גהנמ ונינפלש רבתסמ
.ל"נה הבר תישארבב ,הדגא שרדמב ויתודתי תא ךמת רשאו

תונותנ ויהש תוצראבו לבבב התוא וריכה אל ,םידומלתב היוצמ הכרבה ןיאש רחאמ םרב
.דרפס ימכח ירפסבו םינואג יבתכב הרכז אב אלו ,התעפשהל

תא ללכ בייחמ ונניא ,ל"נה תודלות תשרפל הבר תישארבב שרדמה לש וטושפ ,דבלב וז אלו
הרות ונב תא דמלל םדא בייחש רמאל קר אב ןועמש 'רב רזעלא 'ר .תוכלמו םשב הכרבב באה
תולטומ הרשע שולש ליגל רענה עיגהשמ ,לידגהשמ ךא .הרשע שולש ליג דע תווצמב וכנחלו
רמול לוכיו ,וז הבוחמ רטפנ באה וליאו ,ופוג ןבה לע ,תווצמ םויקו הרות דומל ,הלא תובוח
.ינרטפש ךורב

הכרבה חסונ .ב
זנכשא ימכח ןיב םג ןמזה ךשמב רערע ,םיידומלתה תורוקמב הז גהנמל יתכלה סוסיב רדעה
התחסונב ולח םיוניש .םיינושארה זנכשא ימכח ןיב תחוור התיהש יפכ הכרבה לש עבטמה תא
.םימש םש שרופמב ריכזהל אלש המגמב

'ר ובר לש ויתובושתו ויתוכלה יקספ ,ויגהנמ ללוכה ,"רשוי טקל" ורפסב השמ 'רב ףסוי 'ר
איבמ ,הרשע שמחה האמב זנכשאב םיקסופה ילודגמ ,ןשדה תמורת לעב ,ןיילרסיא לארשי
:א"ירהמ ובר םשב
אעראד אכלמ אנמחר ךירב :רמוא וכרב ליחתהשכ ,הרותה רפסב הליחתב ונב ארקשכ"
."תוכלמ דומלתב שוריפב רכזוה אלש ןויכ ...הז שנועמ ינרטפש

הרשע שולשה האמה עצמאב לעפש ,חונמ 'רב היקזח 'ר .רתוי דוע הכרבה תא ורציקש שיו
םוקמה ךורב :ל"הזב הכרבה חסונ תא זכ ,הכ תישארבל הרותה לע ינוקזח ורפסב איבמ
הנושארה תיצחמב הרותה ימכחמ ,רטע ןבא םייח 'ר בתוכ הזל המודב .הז לש ושנועמ ינרטפש
:הכ ,בכ םיטפשמ ,תומשל "םייחה רוא" ורובחב ,הרשע הנומשה האמה לש
ויה םהיבא ןוועב םידכלנ םניאש םינש ללכל םיעיגמ םהינב ויהשכ םיקידצהש אצמתו"
."הז שנועמ םרטפש םוקמה ךורב םירמואו םיחמש

ארמגב הרכזוה אלש הכרב וכרביש ילע השק" :בתוכה א"מרה ,רומאכ ,תכל קיחרה
ילודגמ ,םישובלה לעב ,הפי יכדרמ 'ר תעד ןכו ."תוכלמו םש אלב הרמאל בוטו" ."םיקסופבו
ןכו" .תוכלמו םשב וז הכרב ךרבל ןיאש ,הכלהה יקסופמ םיברו ,הרשע ששה האמב םיקסופה
."חרזמה תודע ןיב גהנמה טשפ

הרועינו הרזח הרשע עשתהו הרשע הנומשה האמב םיזנכשאה םינורחאה ילודג ןיב םלוא
.תוכלמו םשב ינרטפש ךורב ךרבל שיש העדה

תובקעב עירכמ ג ק"ס הכר 'יס םייח חרוא ךורע ןחלושל ורואיבב (1797-1729) א"רגה
גיצנד םהרבא 'ר קספ וב אצויכ ,"רקיע ןכו" ,תוכלמו םשב ךרבל שיש ל"נה ל"ירהמה
איבמ ןכו ."א"רגה גהנ ךכש יתעמשו" :ףיסומ אוהו ג ,הס ללכב "םדא ייח" לעב (1820-1748)
לאיחי 'ר ףאו .ה ףיעס ,אס ןמיס ,ךורע ןחלוש רוציקב (1886-1804) דירפצנג המלש 'ר הכלהל
םשב הכרבל וגהנ הברהו" :בתוכ ד ,הכר ח"וא ןחלושה ךורעב (1905-1835) ןייטשפא לכימ
:רמאנ ,ט"צרת םילשורי ,קוק י"אר ברהל "היאר תלוע" שוריפ םע הליפת רודיסבו ."תוכלמו
."הז לש ושנועמ ינרטפש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב ךרבמ הווצמ רב ונב השענש ימ"
םשב וז הכרב תאבומ ולש הליפתה רודסב (1813-1745) אינתה לעב ןמלז רואינש 'ר ףאו
."הזלה שנועמ ינרטפש ה"מא י"אב" .תוכלמו

הכרבה לש התועמשמ .ג
יכ ,איה תחוורה העדה .תונתשמ תועד ונאצמ הכרבה לש התועמשמ שוריפב םג
ולדגלו תווצמב וכנחל באה לע הבוח התיה התע דעש לע ךרבמש איה וז הכרבב הנווכה"
הבוחה הווצמ רב ומצעב השענש וישכעמו .וילע שנענ הז לכמ לשרתמכ אצמנו ,הרותל
."ודי לע שנועהמ רוטפ אוהש אצמנו ,ומצע ןבה לע

שולש ליגל ןבה עיגהשמ ךא ."יוארכ וכנח אלש לע" ןבה ללגב שנענ באה היה הכ דע ,רמולכ
.השנועמו וז הבוחמ באה רטפנ הרשע

לע שנענ ויבאו ,ויבא תושרב אצמנ ןטקה ,תורגבה ליג דע יכ ,איה הכרבה רשפ יכ םירמוא שיו
,תווצמב בויח רב השענ ,ומצע תושרל ןבה אצוי הרשע שולש ליגב םלוא .ןבה לש ויעשפו וישעמ
.הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב באה ךרבמ הז לע .םינבה יאטח לע םישנועה ןמ רטפנ ויבאו

.ןישנוע רב ונניא ןטקה ירהש ,ןבה רבועש המ לע שנענ באה ןיאש ,םינעוט םירחא םלוא
ואטחב שיא" :פר הקסיפ ,אצת יכ ,ירפסה ירבדכ ויבא ןוועב שנענ רשא אוה ןבה אברדא
רמאנ ןכו ."םתובא ןוועב םיתמ םינטק ,םמצע ןוועב םיתמ םילודג" :(זט ,דכ םירבד) "תומי
קרפל אטוז תור שרדמבו ."םינטק םהשכ םיתמ םינב םירדנ ןוועב :רמוא יבר :ב"ע בל תבשב
ןוועב הקול ןבה הרשע שולש דע" :אבא רב אייח 'ר רמוא ,רת זמר ,תורל ינועמש טוקליבו א
."תמוי ונוועב שיא ךליאו ןאכמ ,באה

דומלתה ירבדכ ,וללגב שנעייש ,ונבל ,ותלוזל םרגש לע אלא ,ןבה יאטח לע שנענ ןיא וז העדל
."ה"בקה לש ותציחמב ותוא ןיסינכמ ןיא ודי לע שנענ ורבחש לכ" :ב ,טמק תבשב

לע ילע םילטומה םישנועה ןמ ינרטפש ךורב :וז הטיש יפל איה באה לש ותכרב תועמשמ
.יללגב לובסל ינבל יתמרגש

,באה ןוועב שנענ ןבה הרשע שולש ליג דעש םושמ תרמאנ ינרטפש ךורב תכרבש וז הטישל
ויבא תא בושחל" יאשר ןבה ןיאש אלא ,באה אלו וז הכרב ךרבי ןבהש יוארה ןמ הרואכל
.הרבע לעב לאכ וילא סחייתהלו ,"אטוחל

ןהכ יתפש ורפסב (י"ראה ירוגמ) לארוק יד לארשי 'ר ידימלתמ ,ןהכה יכדרמ 'רש ונאצמ םלוא
ןבהש רבוס ןכא ,(זט 'מע ,1881 אשראוו) ב"ע גי ףד ,ה"סש היצנוו ,ךל ךל תשרפל הרותה לע
(א ,בי ,תישארב) "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" בותכה לע .ינרטפש ךורב ךרבמ
."אבא לש ושנועמ ינרטפש ךורב :ךרבמ ןבהש ,הנש גי רחא אוה" :ןהכ יתפשב רמאנ

קלחב (ז"כשת-א"ישת םינשב הווקת חתפ ריעה בר) עיברובא םרמע 'רל "םע יביתנ" רפסבו
ימ :ךורע ןחלושב א"מרה ירבד לע ףיסומ אוה ,לק 'מע ,'ב ק"ס הכר ןמיס ,תוכלההו םיגהנמה
ךרבל וגהנ ןכ לעשו .םש ןייע .םישורפ ינש בתכ בטיה ראבה" .'וכו ךרבמ הווצמ רב ונב השענש
."ןבהו באה םהינש םג


?ינרטפש ךורב םיכרבמ יתמ .ד
ךירצ הנש ג"יל עיגהו ןב ול שיש ימ" :חנ ןמיס ,תוכרב תוכלה ,םייח תוחרוא לעב לש ונושלמ
ןבה הלועש הנושארה םעפב התוא םירמוא שיו .הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב ךרבל באה
םנשיש אלא ,ינרטפש ךורב ךרבל שי הרשע שולש ליגל רענה עיגהב דימש הארנ - "הרותל
הכר ח"וא ע"וש ,םהרבא ןגמ לעבו .הנושארה םעפב הרותל רענה הלועשכ וז הכרב םיכרבמש
עדונ זאש הנושאר תבשב ארוק וא ללפתמ רענהש העשב ךרבל וגהנ וישכעו :בתוכ ב ק"ס
.הווצמ רב אוהש םיברל

ךורב באה ךרבמ ,הווצמ רבה םויב ,הנושארל ןיליפת רענה חינמשכ ,וקרמ ידוהי גהנמ יפלו
.ינרטפש

,ד 'יס א"ח ,א"כרת אנליוו (םואבננט יבצ לאיכלמ ברה) "לאיכלמ ירבד" ת"ושב ןכ לע רתי
:קספ
הרשע םש שיו הווצמ רב השענש םויב הווצמ רבל הדועס םישועש םוקמבש רורב הארנ"
תעבש רשפא ךיאו ,הכרבה לש התווצמ רקיע זא אברדאו .ךרבל זא ביוחמ ןנבר ירתו
."ךרבי כ"חאו ךרבי אל החמשה רקיע

הווצמ רבה שרוד ןוזמה תכרב ינפלו ,ברעב הווצמ תדועס תושעל םיגהונ ןטסידרוק ידוהי ןכא
.הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב באה רמוא וירבד רמג םעו .ותשרד תא

ונבל הנש הרשע שולש תאלמ םויב יכ ,רפוסמ - ןקזה ר"ומדאה - ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לעו
הווצמ רבה םלוא .תוכלמו םשב ינרטפש ךורב ךרבו הרותל הלע ,ולסכ ט ,ישימח םויב ורוכב
.ןכמ רחאלש תבשב החנמ תליפתב קר הרותל הלע ומצע

בתוכ ,תמדוקה האמב לבב ינבר לודג ,"יח שיא ןב" לעב ,והילא 'רב םייח ףסוי 'ר וליאו
:ורפסב
הרשע עברא לש ןושארה םויב ןכ לע .דחא םויו הרשע שולש ןב תווצמב בייחתי ןבה"
תוכלמו םש רהרהיו .הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב :רמאיו ודיב ונב תא באה סופתי
הבוטה 'ה דיכ החמש הדועסב הבריו ,םיערלו םיבהואל הדועס תושעל לדתשיו .ובבלב
:ה"בקה ינפל רשוי יצילמ רמאיש ,לארשי לע הלודג הירוגנס היהת תאז הדועסמש ,וילע
."ךיתווצמ לועב םיסנכנ רשא לע םיחמש םה המכ ךינב האר םלוע לש ונוביר

,הרשע שולש ליגל ןבה עיגהב הדעומ ינרטפש ךורב תכרבש םירבוסה ,םינושארה לכ תמועל
עבראה האמה תישארב דרפסב םינשרדה ילודגמ ,(א"בשרה דימלת) ביעוש ןבא עשוהי 'ר איבמ
תכרב ךרב דחא םכחש ,זע 'מע) ,ב"נשת םילשורי תרודהמ ,בשיו תשרפל ויתושרדב ,הרשע
ןבמ הטמל ןישנוע ןיא הלעמ לש ןיד תיבב יכ ,הנש םירשע ןב ונב השענשכ ינרטפש ךורב
ונדמל העומשה יפמ :רוכזה לע ה"ד ז"פ ןירדהנסל תוינשמה שוריפב ם"במרה ירבדכ ,םירשע
.'וכו הנש םירשע רחא אלא ,תרכ בייחה שינעי אל ה"בקהש


תבל ינרטפש ךורב תכרב .ה
תא ןייצל םיאבה םיגהנמה ינש םאה :הלאשה הכלהה ירפסב הנודינ םינורחאה תורודב
.הווצמ תונב ,תונבב םג םיגהונ תווצמל ןבה לש ותסינכ

ושנועמ ינרטפש ךורב ךרבו הווצמ רב ונב השענש ימ :ב ,הכר ח"וא ע"ושב א"מרה לש ונושלמ
.תווצמל העיגהש תבל וז הכרב ךרבל ןיאש הרואכל קיסהל רשפא ,הז לש

המת ,הרשע הנומשה האמב םיקסופה ילודגמ ,םידגמ ירפ לעב ,םימואת ףסוי 'ר רבכ םלוא
,באה תונווע ליבשב םישנענה ,םינטקה םינבה ירה ,הבקנב ךרבי אל המל :ה ק"ס םש ח"ואב
אצויכ ?תובקנו םירכז אנש אל ,(ליעל ןייע) ינרטפש ךורב באה ךרבמ ,שובלה תעדל ,הז ללגבו
,ןחלושה תרהט ורפסב הרשע עשתה האמב הרותה ימכחמ ,אריפש יבצ בקעי 'ר לאוש וב
:א"סרת אנליוו
ותבב םג ("וכנח אלש ליבשב ןבה אטחשכ באה שנענ התע דעד") הז יפל ןויע ךירצ"
."םישנענ ויתונב םג אה ,שובלה םעטל ןכש לכמו ...ותב ךנחל ביוחמד ,ךרבי

:ןודנב ורמאנ םידחא םיצורית
הרותה תאירק תעשב שרדמה תיבב םיכרבמד םושמ - ןחלושה תרהט לעב בתוכ ךכ - ילואו" .1
."וז לש השנועמ רמאל ןוכנ אל ,םש תויהל הכרד ןיא השאו
.שרדמה תיבב הרותל הילעב ללכ תינתומ הנניא ינרטפש ךורב תכרבש (ליעל) וניאר ירה םלוא
רבה תדועס תעשב וא דחא םויו הנש ג"י רענל תאלמ םויב םוקמ לכב רמאיהל הלוכי איה
.הווצמ

םיכרדב "ינרטפש ךורב" תבל באה ךרבי אל המל הלאשל בישהל לדתשמ םידגמ ירפ לעב .2
.תודחא
וניא ותב ,וכנחל בייח ונב" :א ,טכ ריזנב רמואה תעדל - תבה ךוניחב ביוחמ באה ןיאש ןויכ .א
ןאמל םג" .ב .ינרטפש ךורב ךרבל ךירצ ונניאו הכנח אלש לע שנענ וניא אליממ - "הכנחל בייח
םאו" .ג ."התונטקב הכנחל ביוחמש תווצמ ךכ לכ הב ןיא ,תבה ךונח לע הווצמ באהש רמאד
."היבא ליבשב תשנענ ןיאו ,תיוה השיא ןיינק ,התונטקב שיאל האישמ

:שרופמב בתוכ ב ,חכ ריזנל הריחבה תיבב יריאמה םלוא
בייח ותב ףא ...הוצמה ןיינע יפל יוארה ןמזב תווצמל ונב תא ךנחל בייח באהש םשכ"
תווצמב לבא ,בויח ןהב שיש תווצמב הז לכ םוקמ לכמו ...ןכ םג הל יוארש המב הכנחל
."הז לע ךונח הבוח ןיא תוריזנ ןוגכ ,ובל תבדנבו םדא לש ונוצרב תויולתה

:תקוניתל ןיכנחמ עשת ןב הנומש ןב ה"ד א ,בפ אמויל םינשי תופסותב רמאנ ןכו
וכנחל ידכ רמאד שיקל שירדכ ,ריזנב ונב תא רידמ שיאה (םש) ריזנב ןירמאד יל השק
אקווד אלא ירייא אל םתהד רמול שיו .הכנחל בייח ןיא ותבד ,אל ותב ןיא ונב ,תווצמב
."הכנחל בייח תווצמ ראש ןיינעל יאדו לבא ,תוריזנ ןיינעל

:בתוכ ד"יהו ג"יה האמה הנפמב סנבורפב הרותה ימכחמ ,רהה ןמ םהרבא וניבר ףאו
תווצמל ךנחל ןיבייח םא םא ןיב בא ןיבד רבס ןנחוי 'רד ארבתסמו ...ןנחוי 'רכ הכלהו"
ביוחמ ןיא ותב רבסק רמימל ןניכירטציאד אוה שיקל שירלד ,תב דחאו ןב דחא
לכד :עבוק הרשע עשתה האמב הרותה ימכחמ ,ילומירטנופ ןימינב םייח 'רו ."הכנחל
יכיישד תווצמב תבה ךנחל באל בויח אכיאד והל אריבס ל"ז יארתבו יאמק םיקסופה
.'וכו םירוסיאבו הב

תב לע םג ינרטפש ךורב ךרבל שיש העדב םיכמות ונרודבש םיידרפסה הרותה ימכח ,ןכא
הלאשל הבושתב לארשי לש ישארה הבר רבעשל ,םיסנ קחצי ברה בתוכ ךכ .תווצמל העיגהש
."תוכלמו םש אלב תבה לע ךרבל םוקמ שיש רמואו רצקמ יננה" :ןודנב

ו קלח ,רמוא עיביב ,לארשי ץרא לש הבר רבעשל ,ןויצל ןושארה ףסוי הידבוע ברה תעד ןכו
:ונושל הזו ,חצ 'מע ,ו"לשת םילשורי ,טכ ןמיס
ילב וז הכרב ךרבל רקיעהש טרפבו ותב לע םג ךרבמש ,ימנ יכה ןיא יתבתכש המ יפלו"
ךירצ ןיד תילו .תווצמל העיגהש תב יבגל םג הרמאל שדח לכ ןיא ןכ םא .תוכלמו םש
."ששב

הווצמ תבל הגיגח תכירע .ו
תוארל שי םא תווצמל העיגהב הדועס תבל תושעל םא הלאשה םג תינודינ םינורחאה ירפסב
.הווצמ תדועס וז הדועסב

:זל ןמיס ז קרפ אמק אבבל המלש לש םיב ל"שרהמה בתכ רבכ ןבל רשאב
המשו ,וזמ הלודג הווצמ תדועס ךל ןיא הרואכל םיזנכשאה םישועש הווצמ רב תדועסו"
לודגו הווצמ רב רענה הכזש הידוהו חבש םוקמל םינתונו החמש םישועו .הילע חיכוי
."הרותה תירבב וסינכהל התע דע ולדגש הכז באהו ,השועו הווצמה

?תבל רשאב ןידה המ םלוא
,ךכ .המויק תא םידדועמ ףאו .תבל תוצמ תגיגח הפי ןיעב םיאור םידרפסה הרותה ימכח
ונייהד ,תווצמ בויחב תסנכנ ותבש םויב הדועס השועש ימד ,איפסומ א"ר ת"ושב רמאנ ,לשמל
גהנמ והזו אנש יאמד ,'א םויו גי ןבב ומכ הווצמ תדועס איהד יל הארנ ,דחא םויו הנש בי תב
וארק םאש הנימ אקפנו .תבל ןכו ןבל תורייע ראשו תפרצ ירעב החמש םוי םישוע ןכו .ןוכנ
.תכלל בייחש הדועסל ותוא

ה קלח ,ירבע ליכשי ורפסב ,לודגה ינברה ןידה תיב רבח רבעשל ,היאדה הידבוע ברה תעד ןכו
:ח"ישת םילשורי ,חכ ןמיס
דצמ ןהו השנועמ ררחתשנ באהש דצמ ןה .הקרפל העיגהש םויב החמש תושעל יואר"
ןיעמ שממ אוהו .םינב לע תובא ןווע דקופ תניחבב באה שנועמ הררחתשהש תבה
."תווצמל ןבה עיגהב םישועש החמשה

םילשורי ,האר תשרפ ,הנושאר הנש ,תוכלהה קלח ,"יח שיא ןב" ורפסב בתוכ ,םייח ףסוי 'רו
הל תושעל אלש וגהנש יפ לע ףא ,תווצמה בויחב סנכתש םויב תבה םגו" :348 'מע ,ה"משת
,שדח דגב שבלת הדי לאל שי םאו תבש ידגב שבלתו םויה ותוא החמש היהת הז לכ םע ,הדועס
,רמוא עיביב ףסוי הידבוע ברה קספ ןכו "תווצמה לועב התסינכ לע םג ןווכתו ,ונייחהש ךרבתו
."הווצמ תבל החמשו הדועס ךורעל הווצמ שיש יאדוד" :טכ ןמיס ,ישש קלח

תונב תוגיגח תכירע לע םיצילממו דחא ןונגסב םיאבנתמ םלוכש ,םידרפס םימכח תמועל
םהמו ,הלא תוגיגחמ תוגייתסה תירבה תוצראב םיזנכשאה הרותה ימכח םילעמ ,הווצמ
.הווצמ תב תודועסל תוצרמנ םידגנתמה

לע רקיעב תדסוימ ,לארשי ינומא ימולש תוליהקב הצופנה ,הווצמ תב תגיגחל תודגנתהה
תוגוהנה (הייסנכה תירבב הסנכה) Confirmation תוגיגחל יוקיח םושמ הלא תוגיגחב שיש העדה
.םהינברו םיביטברסנוקהו םימרופרה תוליהק ידי לע וצמואשו םירצונ ןיב

:םילאושו םיהמת םהבש םירימחמה ףא ,םרב
השעיש םינורחאהו םינושארה ילודג וניתובר וגהנ אל תמאב המל לודג ןויע ךירצ"
תדועס תושעל וגהנ אל המל ,השועו הווצמ תישענו ...הלודג תישענ תבהש םויב הדועס
?"ןבל ומכ הווצמ

."קיפסמ ץורית אוה יתעדלו - אשונה רמוח יפל - רחא ץורית יל ןיאו" :בתוכ "השמ ראב" לעב
,הלדגתנש םוי ןיבו הלדגתנש םדוק םוי ןיב רכיה םוש ןיא טעמכ" תבבש - ותעדל - איה הבסה
שולש ליגל ועיגהבש ןבב ןכ ןיאש המ ."הווצמ תב תושעל וגיהנה אל םינומדקה וניתובר ןכלו
השמ 'ר בתוכ וב אצויכ .השועו הווצמ ללכב אוה ךליאו ןאכמש םיברל עדונו רכינ הרשע
:םש ,"השמ תורגא" לעב ןייטשנייפ
ןינמו הרשע ןינמ ןניעבש רבד לכל ותוא ןיפרצמ התעמש אבוט רכינש ןבל ימד אלו"
."החמשו הדועס ןישוע ןיא השעמל רכינ אלשכ ,אמלעב העידי לעו .השולש


ךירצ"ש ,"הלודגה אישוק"ל ותבושתב קפתסמ ונניא ,"השמ ראב" לעב ,ןרעטש השמ 'ר םלוא
:הרומח הרהזאב וירבד תא םייסמ אוהו ,ל"נה וצוריתב "לודג ןויע
שקנת ןפ ךל רמשיה" לע רבוע ןכ השועהו וניתוביבסש םייוגהמ חקלנ הז ער גהנמו"
אל םהיתוקוחבו" לע ,ירחא תשרפ םינהכ תרותב ןייעו ...(ל ,בי םירבד) "םהירחא
םוקמ לכמ ,ומצעל ךכ לכ רומחו טלוב רוסיאה ןיא םא ףאו ...(ג ,חי ארקיו) "וכלת
ולשכי םיעשרו וב םיכלוה םניא םיקידצו ,תושדחה יבהוא הז גהנמב וקיזחהש רחאמ
."תוללוהו קוחש אלא ,ללכ החמש הניאש ,החמשה וזב קלח ול היהי לא ,הב

רוקמהש" ,הווצמ תבה תודועס ןמ תוגייתסה עיבמ "השמ תורגא"ב ןייטשנייפ השמ 'ר םג ןכא
תושר ירבד קר הווצמ תב לש עינאמערעצ"ב האורו "רעביטאוורעסנאקהו רעמרופירה ןמ אב
האור אוה ןיא ךדיאמ םלוא ."הווצמ תדועס וא הווצמ רבד הז בישחהל ןיאו ,"אמלעב לבהו
קר אוה .תווצמל תעגמ תבהשכ ותיבב הגיגחו החמש תושעל הצור באה םא ,רבדב רוסיא לכ
םא ףא תושרה ירבד תושעל םוקמ ןיא תסנכה תיבב יכ ,תסנכה תיבב וז הגיגח ךורעל דגנתמ
.יאנת לע ונבנ

:בתוכו :הלא םירבד לע קלוח ףסוי הידבוע ברה םרב
השועו הווצמד הלודגכ איוהו תווצמל תסנכנש ןוויכמש ,םירווחמ וירבד ןיא ת"כחמבו"
."הווצמ הזב שיש יאדוב ןהב תבייח השיאהש תווצמה לכב

הב הכורא הבושת ,גצ ןמיס ד קלח ,שא ידירש ת"ושב ,גרבניו בקעי לאיחי 'ר שידקמ םתמועל
סנ לע הלעמו ."וכלת אל םהיתוקוחבו" רוסיאל ששח לכ הווצמ תב תגיגחב ןיאש חיכומ אוה
:הווצמ תב תוגיגחב בויחהו תבה ךוניח תובישח תא
התעגה תא תבל םג גוחל טעמכ בייחש יגוגדפה ןורקיעה תבוחו רשיה ןויגהה תרוש"
השק תעגופ תורגבה תגיגחל עגונב תונבל םינב ןיב םישועש וז היילפהו .תווצמה בויחל
."תרגובה תבה לש ישונאה שגרב