:הווצמ-תב/רב
תליג 'ד קחצי / (גהנמ לש ויתודלותל) "הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב"
(םיקרפ 19) ןדיבא תור / ידוסיה ס"היבל - הווצמ תב
(םיקרפ 7) טייהטנוזג ינב / הכלהב הווצמ תב תגיגח
יתרפא .צ.מ / הווצמ תב
ןמש ןב .ש / השעמו הכלה הווצמ תב

:ןיאושינ
יולה דוד םייח ברה / גוז ינב ןיב ןוממ יסחי רדסהב
קבלא ךונח / םימודק םימיב ןיאושינה
חמשי השמ / לארשיב םישנ יוביר
ןאיליו יסוי / ורוקמו גהנמ - הנותחב סוכ תריבש
יזרא םהרבא ר"ד / הדגאבו הכלהב ןיאושינ
יגח ןב .י / ןשיה בושיב חרזמה תודע ינב לצא ןיאושינ
בקעי ןב םהרבא / דאדגבב הנותחה יגהנממ
ירעי םהרבא / חרזמה תוצרא ידוהי לצא ןיאושינ יגהנמ
רנרל .ב.מ / ןיאושינה תחמשב "ןברוחל רכז"
ןילביר לאוי ףסוי 'פורפ / םילשוריב םיזנכשאה לש ןשיה בושיב ןיאושינ
עמש את לארשי / הכלהב ןיאושינו הפוח
ןייטשניבור יולה.ת לאומש ברה / הכלהב םייחרזא ןיאושינ
רמייהסדליה לאירזע / ןיאושינו ןיסוריא תוכרב תודלות

:החפשמה
(םיקרפ 43) הרומל םירמאמו דומיל רפס - החפשמו תושיא
(םירמאמ 5) החפשמ ייחל ךוניח
(םירמאמ 4) הבהא ,תויגוז :החפשמ תארקל
(םירמאמ 8) החפשמ תריצי
(םירמאמ 3) השיאה לש הימוטנא
(םירמאמ 9) הב תוכורכה תויאופר תויעבו החפשמה תרהט
(םירמאמ 4) החפשמה ןונכת
(םירמאמ 10) תוירופ
(םירמאמ 3) (IVF = תיפוג ץוח הירפה=) תימחר ץוח הירפה
(םירמאמ 8) הדילו ןוירה
(םירמאמ 8) םידולייו םיגפ

:החפשמה קוריפ
החפשמב םיטקילפנוק
(םירמאמ 14) תונוגע
םוביי
ןישוריג
השורי
(םירמאמ 3) המותי שידק

:השיאה דמעמ
חאפק ףסוי ברה / ןמיתב השיאה דמעמ
ןהכה יכדרמ ברה / הכלהה רואל תבה ךוניח
דלישטור בקעי ר"ד / האושה ינפלש זנכשאב תידרחה השיאה תומד
קלפ באז ר"ד / םייניבה ימיב תפרצו זנכשא תוליהקב השיאה דמעמ
רצלוה ןושרג / ירבעה טפשמב השיא תודע
(םירמאמ 4) טורניו יבא ר"ד / תודהיו םזינימפ

:םידליל םירוה ןיב
(םירמאמ 4) תויוכזו תובוח
(םירמאמ 2) תוילאוסקסומוה ,ןישוריג :םיישק םע תודדומתה


השיאהו החפשמה אשונל היפרגוילביב