בת מצוה הלכה ומעשה

ןמש ןב .ש :תאמ

א"כשת ,טבש דמח הדשב :ךותמםייח תפוקת לש הלחתהה ןויצ ,םדאה לש םיקרפה ןיב לע םג לח "ומישת חוורו" לש ללכה
,הברהב וא טעמב ותוא תררועמו הפוקתה לש הכרעו הביט לע םדאה לש ותבשחמ תזכרמ
הווצמ-רבה תגיגח ןאכמ .יוארכ הפוקתה לוצינ םשל המיאתמ הלועפל ,םדאה יפל לכה
,תודליה תפוקת :םדאה ייחב רתויב תוטלובה תופוקתה ןיב רבעמ תנחת תשמשמה
שרדנ הבש ,תורגבה תפוקת ןיבו ,תווצמהו הרותה חטשב ,הבורב תלעפומה הפוקתה
.הרותה יווצ לש לעופל האצוהב תיאמצע תוליעפל םדאה

יוצרה לכ תאו רשפאה לכ תא הצממ ,הווצמה-רב םוי ,עבוקה םויהש תרמוא תאז ןיא
הדיתע וא וינפל הכשמנ רבכ המצע הנכהה תפוקת .האבה הפוקתה תארקל הנכהל
,הנכה תפוקת תושמשמ הווצמ-רב ינפלש דומילהו ךוניחה תונש לכ םצעב .וירחא ךשמהל
קר שמשמ הווצמה-רב םוי .הכשמה שמשל וירחאלש תובר דומילו ךוניח תונש תודיתעו
תארקל ךרעמה ןכתנו הכ דע התשענש הנכהה תדימ תרקסנ הבש ,תיקוחה רבעמה תדוקנכ
.השעמל עוציבה םע תומלתשההו הנכהה ךשמה

ירקיע לש יוטיב המצע הב שיש הבושח הווצמב רבעמה םוי תא ןייצל וליכשה וניתובא
הילע ףסוה .ולא םירקיעב קוסיעו ןויע תבייחמ ןיליפת תחנה תארקל ןב תרשכה .תודהיה
טעמ אל ןמז ונינפל ירהו ,הרטפהה תאירקו ,הקלח וא הלוכ ,השרפה תאירקב הנכהה תא
המדנ ןכ יפ לע ףאו .הווצמ-רבה תארקל תישפנ הנכהב קוסעל דימלתה תא בייחמה
תינכתה הנכות אל ןיידע .הזה לודגה םויה לש אלמ לוצינל רשפאה לכ השענ אל ןיידעש
תא דימעהל היה ךירצ יתדה רפסה תיב .הווצמ רבה תארקל רענה תא ןכה ןעמל האלמה
חותיפל תויורשפאה לכ תא לצנל ידכ הווצמ-רבה ליג לש התיכב יזכרמ אשונכ הווצמ-רבה
.רענה ייחב תאזה הלודגה היווחה

תלאשב לפטל ונאובב הנה וילע ןעשיהל יתרוסמ סיסב ונל שי הווצמ-רבה ןויצב םא
םא ררבל ונילע ,"ךיא"ה תא םילאוש ונאש ינפל ."תישארב"ב םידמוע ונא הווצמ-תבה
תגיגח לש גהונה חתפתה אל םייתרוסמה םייחב .הווצמ תב תגיגחל ללכב םוקמ שי םנמא
תרוצ לע ולעפש םיעינמה םתוא יאדוב ןאכ ולעפ .הווצמ-רב תגיגחל ליבקמב הווצמ תב
תידומילה ונכרדב םיגהונה ,ונא .רבעב לארשי תבל הנתינש םצמוצמה דומילהו ךוניחה
ןייצל םג יוצרש קפס ןיא (ד ,ג הטוס) "הרות ותב תא דמלל םדא בייח" :יאזע-ןב תטיש יפל
ןמ לולשל הקדצה לכ ןיאו ,תווצמה ליגל העיגהב תבה לש הדמעמב יונישה תובישח תא
שיגדהל ,היתובוח לע תבה תא דימעהל תרזוח יתלב תונמדזה יהוז .וז הלודג היווח תבה
.היתובוח יפלכ תישיא תוירחא הנממ שורדל לכונ ןעמל ,שדחה הדמעמ תא

ןמ רכינ קלח םויכ .ונחור יפל הניאש הרוצב - ליגרכו םייחה ונתוא ומידקה רבכ ,השעמל
הזרפהב תישענ הווצמ-רב תגיגח המ .םינבכ ןהומכ הווצמ-תב תוגיגח םיגגוח םירוהה
ףא ,היווח לכ תלוטנו ןכות תרסח איה הבורבש תינזבזבו תראופמ םינפ תלבק ,הבורמ
היילעהו ןיליפת תחנה תוכז תדמוע הווצמה ןבלש העשב םלוא ,ךכ הווצמ-תבה תגיגח
וב ןיאש דבלב וז אל הז גהונ .דבלב םינפה-תלבקב תבה תראשנ ,תסנכה תיבב הרותל
וללה תוגיגחה םע רושקה ברה זובזבה ,הלילשה ןמ הברה וב שיש אלא בויחה ןמ םולכ
םירוהה םכש לע הדבכ הסמעמ ןה ולא תוגיגח .רסומה תוישא רוערעל םרוג םושמ וב שי
תוליטמ ןהו ,תובוח לש דבכ לועב םיעוקש םירוהה ,ןהב דומעל םילוכי םניא םבורבש
ימ לש ותשוב הלודגו ,יוקיחה רצי לודג ןכש ,רצוע ןיא ןכ יפ לע ףאו .םירוהה לע המיא
.ול ןיאש

הרוצב םחלהל דחא דצמ ,ול לופכ דיקפת ,ץרפב דומעל ךירצש אוה יתדה רפסה תיב
תא בצעל ינש דצמו ,םויכ תוחוור וליחתה ןהש יפכ הווצמ-תבה תוגיגח לש תלקולקה
.וללה תוגיגחה לש תיבויחה תיכוניחה הרוצה

תוגיגח השעמל הכלה עציב ףאו ךרד שפיח ,תונבל יכוניח דסומכ ,הפיחב "ןויצע" ס"יב
לש התעפשה הלודג .בושח ערואמ לכבו הווצמ לכב ומכ .הלחתה םושמ ןהב שיש רפסמ
התכב דומילה תנשש ונעבק ךכ םושמ .המצע הווצמה ןמ תוחפ אל הווצמה תארקל הנכהה
הכירצ תינכתה יפל .הווצמ-תבה תנש ארקת ,ללכ ךרדב הווצמ-תבה ליג תנש איהש ,'ו
ונתני וז הנשב .הווצמ-תבה לש םוי תארקל שדוקה ידומיל תינכת לכ תא ןווכל וז הנש
םינידה תינכת .ארקמה ימעט דומילל תועשו הליפתל תודחוימ תועש ,םינידל תופסונ תועש
רשב ,םירוסא תולכאמ ,תיבה קשמל תועגונה תוכלה ,תוכרבו הליפת תוכלה לולכל הכירצ
ןבא שמשל ךירצ הז רמוח .םידעומו תבש תוכלהו ,םילכ תלעגה ,רשב תרשכה ,בלחו
רפסה תיבב תלבוקמה הרוצב אל םלוא ,הז רמוחב ןחבית הדימלת לכ .הווצמ-תבל ןחובה
.הווצמה תונב לש הצובקה ןיבו םינחובה ןיב םוכיס-תחישכ אלא

לחה ס"היב תודימלת לש רוביצב הליפתה ןוגרא ידי לע ונתינ הליפתל תודחוימה תועשה
תא הווצמ-תונב תויהל תודתעתמה תודימלתה תוספות הבש ,רקוב לכב הלעמו 'ה התכמ
.ארקמה ימעטב תוארוקכו רוביצ תוחילשכ יזכרמה םוקמה

םיעטקה תא אורקל הווצמה תונב תא תורישכמ ארקמה ימעט דומילל תודחוימה תועשה
ינש םוי לכב הרותב אורקל ןתוא תורישכמ ןכו ,ןלהל טרופמכ הווצמ-תב תגיגחב הרותב
רוביצב הליפתה תעשב ,ןהב תוגהונ הרותב האירקהש םידחוימ םימי ראשבו ישימחו
.רפסה תיבבש

ינב לש תויצוביק תוגיגחל סחיב יכ םא ,יצוביק ןפואב תישענ המצע הווצמה-תב תגיגח
גהונ" :ונושל הזו ,ל"נה יתדה ףגאה להנמ לש רזוחב עבוה הז ששח .רבדב ךכחל שי הווצמ
לבא תויגיגח רתיב םויה תא םייקל םנמא רשפאמ (.ש - תויצוביק הווצמ-רב תוגיגח) הז
ףרטצהל וא ןיליפת חינהל םיליחתמ םניא םיבר םידלי ;תויניצר תולקת ידיל איבמ אוה
ךרדב ונטקנ ןכ לע ,הווצמ-תבה תגיגחב םייק וניא הז ששח ,"הגיגחה תכירעל דע ןיינמל
ןאכ שי ,רתוי יגיגח יפוא ןהל שי ךכ ידי לעש דבלב הז םושמ קר אלו תויצוביק תוגיגח לש
:רתוי םיעירכמ םיקומינ

תדמעה איה ס"היב ידי לע הגיגחה תכירע לש תורטמה תחאש ליאוה ,תואצוהב ץומיק .א
.ינעכ רישעכ םיגגוחה לכ תא בייחמה עונצו דיחא דוביכ ונעבק ,העונצ המרב הגיגחה
וליא רשאמ תחא לכל תואצוהה תא הניטקמ תונב שש וא שמחל תישענה הגיגחהש ןבומכ
.המצעל תחא לכ הגיגחה תא תוכרוע ויה

תוינכת הנשה ךשמב ןיכהל ןכתיי אל .הגיגח לכל תדחוימ רודיב תינכת הניכמ התיכה .ב
טעמה ןויסינה ךותמ םנמואו ,הלעמו םישימחל ה"עלב העיגמה התיכב תודימלתה רפסמכ
ויה אלו הפי תוינכתה ולע ,תוצובק רשע דע הנומשל התיכה תא ונקליחשכ ,ונל היהש
.תודימלתה לע הסמעמל

,התיכה תונב םע אתווצב הגיגחה ,תישפנ הניחבמ בר ךרע הל שי תיצוביקה הגיגחה .ג
,תווצמה לוע תלבקל תונמדזהה לע םיחמש דחי םלוכשכ םיחרואהו םירוהה ,םירומה
.םיגיעלמה דגנכ הדימעה תא תדדועמו תיתדה השגרהה תא תקזחמ

העובק תרגסמל ונעגה ך"שת תנש ךשמב "ןויצע" רפס תיבב וכרענש הווצמ-תב תוביסמב
שודיח םושמ םג הזב שי ,שדוח שאר םוי אוה םיאתמה םויה יכ ונל ררבתנ .רתוי וא תוחפ
ןוגכ ח"ר לש הליפתה יריש ,העובק הרוצ תלבקמה תרגסמה םג ,הזה םויה לש תויגיגחה
רבכ הלא םיריש ןכש ,םתנכה לע הלקמ הז םע ,גח חור םירשמ ללה יקרפ וא "ישפנ יכרב"
תויהל ךירצ ינוציחה רודיסה .ושדוחב שדוח ידמ ןהילע תורזוח ןהו תודימלתל םיעודי
םג םהילע בושחל יאדכש םיווק ורצונ ןאכ םג םלוא .םוקמה יאנת יפל ,ןבומכ ,םאתומ
,םירומה םיבוסמ ודי לעש תואישנה ןחלוש עבקנ םלואה לש דחא דצמ .םירחא םיאנתהשכ
תודימלת לש תונחלושה םיכרענ םלואה ידיצ ינשמ .הווצמה תונב לש םירוההו להנמה
םיטושיקה דבלמ .הווצמה תונב ןחלוש ךרענ םלואה לש ינשה הצקב .םיחרואה לשו התיכה
.הביסמה "תולכ" - הווצמה תונב רפסמכ םיטומפ הז ןחלוש לע דימעהל ונגהנ םילבוקמה
:ךכ ךרעב אוה הביסמה רדס
.הווצמה-תונב ןחלושל תולעל הביסמה תולכ תא ןימזמ זורכה .1
שובלמה לע הנווכ ךותמ) תוכרבמו הרנ תא תחא לכ תוקילדמ הווצמה תונב .2
."ונייחהש" תכרב (ברע ותואב תושבול ןהש שדחה .1
.התיכה תודימלת ידי לע רבעש םוי לש ריש תריש .3
."ישפנ יכרב" תריש .4
.אבה םוי לש ריש תריש .5
.חרוא וא להנמה ידי לע - םויה יניינעמ החיתפ .6
.הווצמה תונב ידי לע הרותב האירק .7
.הווצמה תונב ידי לע עובשה תרטפהב האירק .8
.הווצמה-תונב לש תיצוביק השרד .9
.הרותה רמוח לע וא ודמלש םינידה רמוח לע ןודיח .10
.ךורע ןחלוש .11
.רודיב תינכת .12

: תורעה

הליפתב ."יח שיא ןב" לעב םייח ףסוי 'ר לש וירבד תעפשהב ונגהנה "ונייחהש" תכרב
ריש" תריש יולה יבצ רמ ןיחלמהו הרמזל הרומה ידי לע הגהנוה ונרפס-תיבבש רוביצב
ברעה תליחתב הליחתמ הווצמ תונבה תביסמש ןוויכמ ;םוי לכל דחוימ ןוגינב "םוי לש
."םוי םויה" הלחתהה תטמשהב לבא אובל דיתעשו רבעש םוי לש ריש תורש ןה

.ל"נה הרומה ידי לע הדמלנו הרבוח איה ףא "ישפנ יכרב" תריש

לש האירקה ןמ איה הרותב האירקה .עובשה תשרפ ןכות לע רקיעב תססובמ החיתפה
.שמוחה ךותמ עובשה תשרפמ וא שדוח שאר

.םירומה דחא תופתתשהב תונבה ידי לע התווצב תרבחתמ הווצמה תונב לש השרדה
,הווצמ-תב לש דחוימה דמעמה ,ןהב תבייח תבהש תווצמ :הכ דע וללכ השרדה יאשונ
,הרות ןתמ ,תואמצעה גח ,שדוח שאר םויה ךרע ,תווצמה םויקל יעצמא הרותה דומיל
.םיחרואלו םירומל םירוהל הדות

תונב ןה התיכל ןתוא תועיצמהו תולאשה תורבחמ .םירומה דחא ידי לע להונמ ןודיחה
.תונייטצמל םינטק םיסרפ םינתונ ומויסב ,ןמצע הווצמה

רשפאש דוסי יווק םושמ הב שי לבא .הילע ףיסוהלו הללכשל שיו המלש הניא וז תינכת
.םהילע תונבלו ךישמהל

רתוול הווצמה-תונב דצמ בוריסב ונלקתנ הלחתהב יכ הדבועה תא ןייצל ילע ירבד ףוס םע
,הביסמה דוביכ תתיחפ הזב ואר רשפא .םייטרפה םיתבב הכ דע הגוהנ התיהש הגיגחה לע
ןלוכ אלא תוברסמ ןניאש דבלב וז אל םויכ .דיספהל ןה תודיתעש תונתמה לע וסח ילואו
תא קזחל ידכ הב שי דבלב וז הדבוע .וז הרוצב אקווד ןגח תא גוחל תונינועמו תוטוהל
.הווצמ-תב תוגיגח לש וז הטיש חותיפב ךישמהל ונידי

"הווצמ תב" ןכותל הרזח "דמח הדשב" ןכותל הרזח