םייניבה ימיב תפרצו זנכשא תוליהקב השיאה דמעמ

קלפ באז ר"ד

א"כשת חמ יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
יתרבחה הנבמב תורומתה
?ןתחתהל ןמלאל רתומ יתמ
יתרבח דמעמ תולעב תוידוהי םישנ
התיבב השאה תובוחב םייוניש
םייתדה םייחב השיאה םוקמ תבחרה
תסנרפמכ השאה
הכאלמ תולעבכ םישנ
השיאה דמעמ לע ןתנ ןב רזעילא 'ר
השיאה לש התוירחא
תירצונה השאל האוושה


תורומתה בקע םייניבה ימיב יוניש לבקמה ,השיאה דמעמב קסוע ונינפלש רמאמה :תיצמת
דבוכמ דמעמ ושפתו הרבחה ייחב רתוי תורועמ ושענ םישנה :וז הפוקתב ולחש תויתרבחה
םייחב רתוי ליעפ םוקמ םישנל תתל המגמ הרצונ ,ךכ תובקעב .'ודכו תואוולה ,רחסמה ייחב
.הז אשונב הפוקת התואב םינברה ירבדמ תוכלה יקספו םיטוטיצ םיאבומ רמאמב .םייתדה

.םייניבה ימיב הדמעמ - השיא ;השיאה דמעמ : חתפמ תולימ


יתרבחה הנבמב תורומתה
.ינש דצמ הפוקתה תוביסנו דחא דצמ תינחורה תרוסמה ירפ ונה תודהיב השיאה לש הדמעמ
,היוארה הכרעהל הכזת םשו התיב ךותב הדיקפת אלמל השיאה לע תיתרוסמה הסיפתה יפל
,רחא חטש לכבמ רתוי םילבוקמה םיגהנמב קיזחהל םיליגר החפשמה יניינע לכבש ןוויכמו
הנבמב רידת תולחה תורומתהמ םלעתהל ןיא אסיג ךדיאמ .רבעה תשרומ דימת םהב הקזח
.ןידבו דמעמב םייונישל ןבומכ תומרוג וללהו רוד לכ לש יתרבחה

?ןתחתהל ןמלאל רתומ יתמ
שיא ןיב סחיה אוה םייניבה ימיב תודהיה לש היתופקשהב ולחש םייונישל תינייפוא אמגוד
השולש רובעכ השיא אשיל רוזחל ןמלא יאשר תידומלתה הכלהה יפל .התומ רחאל ותשאל
ידיסח םיגהונ הז תמועל .תרחא תאשל וילע הווצמ אלא ,דוע אלו .ותוליבא ימי ןכ יכ ,םילגר
ןיאושינה יכ רבתסמ .הנושארה םש תא םיריכזמ םינכשהש ןמז לכ השיא תאשל אלש זנכשא
.תולבאה תא ולידגהו גוזה ינב ןיב ישפנה רשקה תא וקימעה םימגונומה

יתרבח דמעמ תולעב תוידוהי םישנ
תוערואמב .דבוכמ יתרבח דמעמ םג ושפת אלא ,תיב תורקעכ קר אל ושמיש תוידוהי םישנ
לכבו ריעה ידבכנו הנידמה ירש םע םירשקב הדמעש ,הנימ תרמ תרכזנ ןושארה בלצה עסמ
הרישע השיא לע ונא םיעמוש ינשה בלצה עסמב םג .להקה ינב םע דחי םימש םש השדיק תאז
ןימאי אלש וביל לע הרבדו (Blois) שיולב ריעה רש לש ותדהאל התכז רשא ,הנילצלופ םשב
וז השיא םג החרכוה ףוסבלש דע ,היתחת הרתחו הב האניק רשה תשא ךא .םדה תלילעל
ףא התייהש ,הדבכנ השיא לש הלאש הרמשנ י"שר תובושתב .םשה שודיק לע השפנ רוסמל
רמולכ ,הנוטלשה רחא ךלילו בכרל התייה הכירצש רחאמו ,רשה תחפשמל תברוקמ איה
דעומל ,םויה ותואב לחש ,רתסא תינעת תא תוחדל רתומ םא הלאש ,טילשה תשאל תווליהל
איה ףא הגרהנשו םיברב תשרוד התייהש ,חקורה לעב תשא הצלוד התייה תצרענ תומד .רחא
.ותרותמ םהל רוסמל ושקיבו ותשא לא וידימלת ונפ םת ונבר לש ותומ רחאל .םיריבאה ידי לע

התיבב השאה תובוחב םייוניש
הז ןיבל םדק ימיב השיאה דמעמ ןיב ןיחבהל םהה תורודה ימכח וגהנ תושדחה תופקשהה בקע
םא טרפ ,ןתיב יכרוצל סבכלו תופאל ,ןוחטל לארשי תונב תובייח הנשמה יניד יפל .םנמזבש
ואלד ונלש םישנ אנדיעה" :ג"יה האמב ךורב 'ר ריעמ ךכ לע .ןתיינודנב החפש ןהילעבל וסינכה
וא םיתרשמ ידי לע תושענ ויה תושקה תודובעה ."ןתוא ןיפוכ ןיא ,סבכלו ןוחטל והייחרוא
תא ובייח םימוד םילוקיש ךותמ .תיבה תרקע לש התכרדה תחת תירב ינבמ אלש תותרשמ
הבושח השיא קר דומלתה יפלש יפ לע ףאו .םירבגה ומכ רדסה לילב תובוסמ לוכאל םישנה
תיללכ הכרעהל הכוזה השיא לש רואית ."תובושח ןיווה ונלש םישנה לכ אנדיאה" ,ךכ תגהונ
:לעבה רדעהב התיב תא האישהש ןיאושינל ףקות שי םא ,הלאשל הבושתב ןתינ

אל הלעב תרטונו תיב תרבגו הנובנ העד תלעב המיא תריזגב תשדוקמה ,תאז ןכש לכ"
רשא לכב באה הצרתנ רמימל אכיאו הבגל לטב הלעב אהיש ןכש לכ ...הרנ הלילב הבכי
."השעת

םייתדה םייחב השיאה םוקמ תבחרה
ורוה דומלתה ינידל דוגינב .םייתדה םייחב רתוי ליעפ םוקמ םישנל תתל הפיאשה תנבומ ןאכמ
סיראפבו ,הידגבב תיציצ השיא הליטה הצנגמב .השיאב םג תגהונ ןומיז תווצמש הכלה זא
תיציצ הניווטת אל םישנה יכ ורוה תפרצ ימכח .ןכ השעתש ותשאל ןואילריש הדוהי 'ר הרוה
וגהנ זנכשאב וליאו ;"םתבוח ידי םירחא איצוהל לוכי וניא הווצמהמ רוטפהש" ,ןהילעבל
דחא אצי הז גהנמ דגנכו ,ןיליפת תווצמ םייקל השפנ הקשח ףאו שי .תאז תושעל םישנה
.םינברה

:ןמרג ןמזהש תווצממ םישנה רוטפ דגנ תיטרואית תרוקיב וליפא דרפסב העמשנ ןמזה ותואב
,דבעל הושיקהש אלא ,ךלמה תווצממ הורטפש דע ץראל דע הוליפהש תאזה הינעל הל יד אלו"
תכל וקיחרה אל הכלהה ימכח יכ םא ."בייח ימנ דבע תבייח השיאהש הווצמ לכ ורמאש
הייטנ םהב םג תרכינ םוקמ לכמ ,תידומלתה תרוסמה לע תרוקיב וחתמ אלו לבוקמ ותואכ
.םינימה ינש דמעמ תא תוושהל

תסנרפמכ השאה
התייהש ,הרות דומלת תווצמ יפלכ דובכה סחי בקע אקווד הללוחתנ תאז הרומת יכ רעשל שי
הלוגה רואמ םושרג ונבר ןיבש םינשה תואמ שולש ךשמב .םירבגל רקיעב דימתמו זאמ הרומש
תוצופת לע ינחור ןוטלשל תיתפרצה-תיזנכשאה תודהיה התכז גרובנטורמ ריאמ 'ר ןיבל
ילעבו י"שר לש שרדמה יתבמ .הידימלתו הירומ לש קסופ יתלב ץמאמל תודוה הזו לארשי
,לבב תובישי לש ןמוקמב אבש ,הז זכרמ תריציו ,ץראה תופנכ עבראל הרות האצי תופסותה
,הרות ןבל ותב אישהל חרט ידוהי בא לכ .םימכחה ידימלת יפלכ הכרעההמ האצות התייה
ךכ .ןיאושינה ירחא םג ודומילב ךישמיש ידכ םינש רפסמ ולצא ובישוהלו דמלמ ול רוכשל
רוזעל ףאשש רוביצ זכרתה םביבסמו ,םתונמוא םתרותש םישנא לש הבכיש תוליהקב השבגתנ
דבלבו החפשמה לש הסנרפה לוע תא המצע לע לוטיל הנכומ התייה השיאה .וז הווצמב םהל
.שדוקה תכאלמב םיקסועה ןיב היהי הלעבש

וליאו ,הכלה לש תומא עבראב ןלה שיאה ,וניתורודל דע רמתשנש החפשמ סופיט םק וז ךרדב
ינחורה ןקפוא ,דבלב תיב תובשוי דוע ויה אל םישנה .תיבה לש ירמוחה סיסבל תגאוד ותשא
תורטשב ,םינברה לש תובושתו תולאשב .םלועה תויווהב תואיקב ושכר ןהו בחרתה
,הכאלמבו תואלקחב ,ןתמו אשמב תוקסוע תובר םישנ ונא םיאצומ םיינוריעה לש םינויכראבו
.םיסמ םולשתבו תואוולהב רחסמב

םילעופ וא םידבע ידיב ודבועש םימרכ תלעב השיא לע ונא םיעמוש הרשע תחאה האמב
ןיב דבכ חרוטהו" תובורמ היתואצוהש הנעט ,םיסמ הילע ליטהל הצר להקה רשאכ .םיריכש
םשמ םילטונו ץראה ירש םיאב הנש לכב אלא ,דוע אלו .ותפיסאב ןיבו םרכה תודובעב
הז םולשת .תועקרקה ילעבמ רשעמה תא תובגל תוכזה השיאל הרסמנ םיתיעל ."םהיתונמ
י"שר תובושתב .םיינוליחה םירשה ידיל תפרצב ךכ רחא רבעוהו הייסנכל הליחתב ךייש היה
הל ריזחהל" רשהמ השקיב איהו "םירשל תרכינו ריעב תקזחומ" התייהש הנקז השיא תרכזנ
לטנ הרטפנש ירחא ."םירשה ןמ סרפ ילבקמ ראשכ וילע ונבכעת ןעמל סרפ תרותב רשעמה
המכו המכ .םיאנתה םתואב הנבל ותוא קינעהו רזח הנש רובעכ לבא ,ומצעל רשעמה תא רשה
,הרש םשב השיא התוא ,לשמל ,ומכ ,תועקרקה ימושירב תוידוהי םישנ ומשרנ םימעפ
הינבו איה םלבקתש יאנתב גרובצריו תייסנכל היתב תאו הימרכ תא 1206 תנשב הריבעהש
םויב הוועש תוארטיל שולשו שודקה דרהכרוב םויב םיטיח לש הדימ תרומת םיסיראכ
.שודקה סואלוקינ

הכאלמ תולעבכ םישנ
.ןהל תורומש תודחוימ תויונמוא וליפא ויה ילואו הכאלמהמ ןדי וחינה אל ףא לארשי ישנ
רקיעבו ,התאשל הילע וצפקיש ידכ ,הילעב תסנרפמה תונמוא ותב דמלמ באה היה ללכ ךרדב
,ןתדובעב םישנ המכ ופרטצנ םיתיעל .תוחקורו היווט ,הריפת ,הגירא :ןוגכ ,תויתיב תודובע
דימעמ היה הגיראה תעשבו תווטל םישנל רמצ ןתנש ,קידצ שיא לע םידיסח רפס רפסמש יפכ
.זנטעש תושעל ןתשפ יטוחב הנרושקת אלש חיגשיש ןמאנ ןהילע

ושוכרמ קלח ותשאל רסמ לעבו שי .תונושה ויתורוצב רחסמב ןדי וחלש תוסנרפמה תיברמ ךא
הלעב תא םייקתו הב ןתיתו אשיתש ידכ ,הדיב הינודנ רסמ היבאו שיו ,תינוונח הבישוהל
,ןהיתורוחס םש רוכמל ידכ םידירילו םירפכל ועסנ אלו ןתיבב םישנה וקסע בור יפ לע .הידליו
ךא ."התיב תבשל אלא ,היתונוזמ רחא טושלו דונל" השיאל האנ הז ןיא תרוסמה יפל יכ
ויה םיכרדהש רחאמ ,הביבסה ירפכב םינוק שפחל םימעפל ןתוא ופחד םיילכלכ םיאנת
.םהיקסע לגרל ךרדה התוא ושעש ,םיידוהי םירחוסל תווליהל וגהנ ,הנכס תקזחב

תיבירב םירצונל ונתינ רשא ,תואוולה יקסע ויה שיאלכ השיאל המיאתמה הלק הסנרפ
םושמ וכזו ץרא ילודגל יארשא ונתנ לארשימ םישנ .דספה תיצחמבו רכש תיצחמב םידוהילו
ןהידיב ודיקפה ,ןהילעב יסכנ להנל תושרומו תונמאנ ונמתנ םיתיעל .הכרעהלו דובכל ךכ
לע ,תוירחסמה ןהיתולועפ לע תורבדמ תונוש תודועת .םירחא םיזוח ןתיא ושעו תונודקיפ
.יארשאו םיפסכ יקסע לעו ,תוריכשמכ וא תורכושכ תוריכש יזוח לע ,ןתריכמו ןיעקרקמ תיינק
.להקה תפוקל םיהובג םיסמ םלשל ועבתנ םגו ורשעתה הלאכ םישנש ,אלפ ןיא

השיאה דמעמ לע ןתנ ןב רזעילא 'ר
שי הרשע-םיתשה האמב תפרצו זנכשא תודהי לש תילכלכהו תילאיצוסה תואיצמה עקר לע
דמעמ לע ,סונייר רהנ לעש הצנגמ לש הבר ,ןתנ ןב רזעילא 'ר לש העודיה הבושתה תא אורקל
ימצעה ןוטלשה לע ורפסב ןייטשלקניפ היה הז בושח רוקמ לע עיבצהש ןושארה .השיאה
ליטה הז תמועל .תופסותה ילעב לע ורקחמב ךברוא ךלה ויתובקעבו ,םייניבה ימיב ידוהיה
הכלהה יבגל ן"בארה תבושתב שודיח םושמ שי םא קפס ןורחאה רקחמה לע ולש היזנצרב ץ"כ
.הב ןייעל רוזחנש יאדכ ןכלו ,תידומלתה

הנעט ,ותרזחה תא עבת רשאכו הרימשל ןודקיפ תעבתנל רסמ עבותהש הרקמב הנד הבושתה
ןעט הלעב וליאו ,ןידל םאתהב עבשית תעבתנהש ,שרד עבותה .הדיב ונניא בוש ץפחהש השיאה
.םינוש םימעטמ השיא עובתל רשפא יאש ודגנכ

ןאכמ .ויתוריפ לכוא לעבהש ועבקו השוכרב היתויוכז תא דומלתה ימכח וליבגה ,תישאר
ןכו ,לעבל םידבעושמ םה יכ ,ןיאושינה ןמז לכ היסכנ תא ריבעהל הלוכי השיאה ןיאש ,ורמא
."?םיסכנב הכזי אל השיאב הכזו ליאוה" ,הלעב תחת הדועב הל ולפנש םיסכנה תא לעבל ונקה
.הלש אלו ולש היה ,ןיעב ןודקיפה היה וליא םגו ותשאמ תובגל ןיא יכ ןועמש ןעט ךכלה

ןתעיגפ השיאהו דבעה" :הקיתע הנשמב ןודנש ןיקיזנה בויח לע דוחייב תבבוס היינשה הנעטה
לע הרקיעב תססובמ תאז הכלה ."םירוטפ םירחאב ולבחש םהו בייח םהב לבוחה ,הער
אלש לע םהילעב דצמ תוירחא קר ןכתיתו םהישעמל םיארחא םניא השיאו דבעש החנהה
:םיקודצהו םישורפה ןיב תקולחמב היונש התייה תאז הלאש .יוארכ םהילע וחיגשה

וקיזהש ירומחו ירוש :םירמוא םתאש ,םישורפ םכילע ונא ןילבוק ,םיקודצ םירמוא"
,לעבה תא םג ,הארנכ ,םישורפה ורטפ הזב אצויכ ."ןירוטפ וקיזהש יתמאו ידבעו ןיבייח
:םמצע םיקיזמה תא ובייח תרחואמ רתוי הפוקתב קרו ,רחאל המרגש ותשא יקזנב
."םלשל ןיבייח דבעה ררחתשנ ,השיאה השרגתנ .ןמז רחאל ןימלשמ לבא

העשפ וליפאו ,ויתחת תבשוי איה דוע לכ התוירחא תא ןועמש שיחכמ הנורחאה הכלהה יפל
.ןודקיפב

דומלתה ימכחמ םידחא .הדובכ יפל הז ןיאש ןויכ ,ותשא תעבשהל דגנתמ אוה ןכ לע רתי
אלש ידכ הנושארב הניד תא םירמוג ויהו "ןיניד יתב לע רזחל השיא לש הכרד ןיאש" :ורמא
.ןיתמהל ךרטצת

תרזחהמו העובשהמ הרוטפ השיאהש תוחכומ ןניא תוטטיצהש ,איה ן"בארה לש ותעד םלוא
תוחדל קר אלא ,השיאהמו דבעהמ תוירחאה תא ריסהל הניא הנשמה לש התנווכ .ןודקיפה
םתעיגפ יכ ונרמא םא ,ורבסה יפל אלא ,דוע אלו .םהילעב תושרמ ואציש דע בוחה תייבג תא
וליפא םיבייח םמצע םה לבא ,לעבה תא רוטפל אלא ונאב השיאהו דבעה תא רוטפל אל ,הער
השיאה ןושארה הרקמב :םיזוחל ןיקיזנ ןיב לידבהל שי .םהיסכנ ךותמ םלשל וררחתשיש ינפל
,לעבה תושרמ אצתש דע בוחה תייבג תא םיחוד הל ןיא םא וליאו ,גולמ יסכנ הל שי םא תבייח
תואוולהב רקיעב ונייהד ,םיזוח לש הרקמב הז תמועל .לעבה לע תוירחא ןיא ןפוא לכבו
.ומשב לועפל השרומ הב םיאורש םושמ ,לעבה םג אלא תבייח השיאה קר אל ,רחאמ הלביקש

ליבשב הבוח תונברוק איבהל שיאה תא בייחמה הדוהי 'ר לש ותעד לע הזב ךמתסמ ן"בארה
שוריפ .ותשא בויח ירחא אלמל לעבה בייח ללכ ךרדב יכ ,תאז הכלה ךותמ קיסמ אוהו ,ותשא
הכלהה תא דמל הדוהי 'ר .רמאמה לש ירוקמה ןבומל ,הארנכ ,עלוק אוה לבא ,שדח ונה הז
לע םש לביק לעבה .תיבה ןמזמ יאדוב גוהנ היהש רבוש וא הבותכ רטש לש חסונב ןויע ךותמ
ןמזב ורצוויש תובוח קר אל ,רמולכ ."אנד תמדק ןה ןמ ילע ךיל תיאד תוירחא" ומצע
תשרפתמ איה אלא ,תונברוקל תלבגומ הניא וז אקסיפ .םימדוק תובוח םג אלא ,ןיאושינה
תוירחא .דבלב תונברוק לע הנממ דמל ומצע הדוהי 'ר םנמוא .ן"בארה לש וירבדכ ,בחר ןבומב
תא סנרפו רחא דמעו םיה תנידמל ךלהש ימ" :האבה הנשמב הנודינ םירחא תובוחל לעבה
איצוה המכ עבשי :ורמאו םילודג םינהוכ ינב וילע וקלחנ .ויתועמ דביא :רמוא ןנח ,ותשא
.הכלהכ ןנח לש ותעד הלבקתנ דומלתה ימיב ."לוטיו

תנמ לע אלש תונוזמ ןתמ לע רביד ןנח .ונינפלש הרקמל וז הכלה ןיב ן"בארה ןיחבמ ךכיפל
תעפוה יכ הנעטל רשא .ריזחהל הלעב בייחתנ הזבו שממ התוול השיאה ןאכ וליאו ,ריזחהל
לע תרבדמ הנשמהש הדבועה לעו רחא אנת לע ן"בארה ךמתסמ ,ןויזיבל תבשחנ ןידב השיאה
.עבשיהל השיאה תא תבייחמו םמצע גוזה ינב ןיב םייטפשמ םיכוסכס

אוה .םוקמהו העשה ךרוצמ אלא תוטטיצהמ חוקל וניא ברה לש וקספל עירכמה קומינה לבא
הדמעמב ריכהל ונממ תועבות תויתרבחה תוביסנה לבא ,וימדוק תועדמ הטונ ותעד יכ שיגרמ
ובייחמ אוהו ,הלעב תארשהב ושענ וליאכ היתולועפל סחייתמ אוה ןכ לע .השיאה לש
.ותעד לע הלעפ אל איהו היסכנמ ודי קליסש רורב אל דוע לכ ןתוירחאב

השיאה לש התוירחא
לבא ,תואלקחב וא תוכאלמב ,רחסמב תוקסוע לארשימ םישנ ויה דימתמו זאמ ,םנמוא
םיתיעל ,לכוא יכרצבו םידגבב תיבה ךותב תנתונו תאשונ התייה השיאה .דבלב ןטק ףקיהב
אלל ותגיצנ הבשחנ םיתיעלו אפורטופא התוא הנימ וא תינוונח התוא בישומ הלעב היה
תוליגר תורוחס אלא השיאמ םדא הנקי אלש ,םימכח ורמא ךכיפל .תשרופמ האשרה
הלעפש הילע הקזח בוש ,םיסכנ השכר םא .הלעב תעד לע אלש הרכמ אמש ,םינטק םימוכסבו
היתובוח תא םלשל םג בייח אוה ינש דצמ ."הלעב הנק השיא התנקש המ" ןכלו ,ותוחילשב
.תיבה קשמ לש הליגרה תרגסמב ושענש

וקסעש םישנ לע םיארוק ונא בוש .םינואגה תפוקת ךשמב הלא תוכלהב יוניש לח אלו טעמכ
םגו השיאה תא ורטפ ןיידע .םירחא םיזוח ושעש וא ןיעקרקמ לש תוקסעב דצ ויהש ,רחסמב
וא עבשיהל התוא ובייח ןודקיפב העשפ םא וליאו ,רחאל המרגש קזנה יבויחמ הלעב תא
תחת איהש ןמז לכ תיטפשמ העיבת לכמ לילכ התוא רטפ יאדוהי בר קר .דיקפמל וריזחהל
םינואגה תצקמ .םהמ תובגל ולכוי אל ךכיפלו ,תוריפ ןינקל ול םידבעושמ היסכנש ןויכ ,הלעב
תוירחאל רשא ,ןויזיב ךכב םיאור םירחאו ,עבשיהלו ןיד תיבב עיפוהל השיאה תא םיבייחמ
תלטה תאז לכב רשפאלו ןנח לש הכלהה תא םצמצל קדצ ןהכ בר הסנמ ,ותשא תובוחל לעבה
.וילע בויח

תא ורטפ י"שרו םושרג ונבר .תומודקה תפרצו זנכשא תוליהקב םג ולבקתנ תוכלהה ןתוא
אלש םהילע הנתוהש םיסכנ הל ויה םא טרפ ,ןודקיפב העשפ םא וא הקיזה םא םלשל השיאה
תרוסמה תמועלו וימדוק תמועל םישודיח ינש אופא שדחמ ן"בארה .םהב תושר לעבל היהי
רומגה השוכרכ ,השיאה לש הליגרה הינודנה רמולכ ,גולמה יסכנ תא בישחמ אוה :תידומלתה
ןינקל לעבה לש ותוכז .הלעב לע אלו הילע םילחה ןודקיפ וא קזנ יבויח םהמ תובגל ריתמו
יטפשמ דמעמל סיסבה ןתינ ךכ ידי לעו ,הישעמל תוירחאמ הרטפל הל תדמוע הניא בוש תוריפ
יניינע לכב לעבה תגיצנכ השיאה תא םיאורש ,ינשה שודיחה ידי לע ןתינ ףסונ סיסב .הווש
ןבומכ וכמס השעמל .ןודזב םהב הלבח אל דוע לכ ,תונודקיפ תרימשבו היתואוולהב ,רחסמה
רוזחל היה רשפא התובייחתהב הדמע אל םא קרו ,השוכרו התוירחא לע הלא םיניינעב םג
.לעבה שוכר ירחא

תירצונה השאל האוושה
לש הזל ,ן"בארה תוכלהב ףקתשמ אוהש יפכ ,תידוהיה השיאה לש הדמעמ תא תוושהל ןיינעמ
היוצמ השיאהו החפשמה שארכ לעבה בשחנ תירצונה הפקשהל םאתהב .תירצונה הרוד תב
שוכר יניינע לכב לעבה לש רושיאל הקוקז השיאה יכ ,ורמא ןאכמ .ותוספורטופא תחת דימת
םואתפ הנתשמ הרשע-שולשה האמב הנהו .ותמכסה ילב םיסכנ ריבעהל הלוכי הניאו םיזוחו
הל תתל ושרד זנכשאו תפרצ ירע לש םיילכלכה םיאנתה יכ ,תרחוסה השיאה לש הדמעמ
לש םיגהנמה רפס רידגמ תאזה האמב .לעבה דצמ םדקומ רושיא אלל ןתמו אשמ להנל תוכמס
.הנתמו האשמב תעבתנ וא תעבות תויהל הלוכי איהש ,תרחוסה לש דמעמה תא (Anjov) בוינא
ותוא .היתולועפ לע ורושיא שארמ הלביקו הלעב תעד לע תלעופ איה םתסה ןמ יכ איה החנהה
םישנה תא שוריפב םיקוחה ורטפ ,לשמל ,קביל למנה ריעב .זנכשא ירעב לבקתנ שודיח
םא ,ןה ןתוכזב םישנ ועבתנ הילגנאב םג .ןהיתוקסעל רושיא לבקלמ רחסמב תוקסועה
ומכ םירצונה ןיב היוצמ תרחוסה דמעמב הרכההש ירה .ןתמו אשממ ועבנש תועיבתב רבודמה
.םדוק הנש האמכ יטפשמ יוטיבל התכז לארשיבש אלא ,םידוהיה ןיב