לארשיב םישנ יוביר

חמשי השמ

ג"משת ב"צ יניס
(תורעה אלל ספדנ)


:םיקרפ ישאר
הרותב רתומ םישנ יוביר
םישנ יוביר ליבגהל להונ
דבלב תחא השא התייה םיארומאלו םיאנתל
היינש השיא תאשל אלש תובייחתה
הבותכ יאנת - חרזמה תוצראב
טאטסופ גהנמ

אלש היה לארשיב חוורה גהנמה ,םישנ יתש תאשל ריתמה הרותבש ןידה תורמל :ריצקת
ידכ ועבקנ םינוש םילהונו םיגהנמ .םישנ יתש ול ויהש ארומא וא אנת ונאצמ אל .ןכ תושעל
.הלא ןיאושינ עונמל

הימגילופ ,םישנ יוביר :חתפמ תולימ


הרותב רתומ םישנ יוביר
התיהש המודקה הכלהה וזו .תחא השיאמ רתוי תאשל שיאה לע רוסיא ןיא הרות ןיד יפל
יוביר רבדב הרותה תפקשה יפ לע רבדל "םעט" תתל וסינש שי) ללכ ךרדב ,לארשיב תחוור
פ"עא .(ל"מכאו ,םינוש םימעטמ םימעט דועו םיילכלכו םייתרבח םיבצמב וא ,'ה תכרבכ םינב
תאזו ,רתויב םימודק םימיב םג לארשיב תחוור תאז העפות ונאצמ אלש טעמכ השעמל ,ןכ
.םלועה תומוא בור לש םגהנמל טלוב דוגינבו ,תבבוסה הרבחה תורמל

,םיקודצה .םישנ יוביר ללכ ךרדב םירסוא םיתחהו יברומחו רמוש יקוח יכ ,ז"כב ןיוצי
םא םנמא .דבלב תחא השיא תאשל ללכ ךרדב םידיפקמ ויה םה םג םיארקהו םינורמושה
םא ,תחא השיאמ רתוי תאשל שיאל יוארש םיאצומ ןיאש ,ןלהל הארנ ,ונאצמ ינורקע רתיה
.תדחוימ הנווכב וא םידחוימ םיאנתב אל

םישנ יוביר ליבגהל להונ
לש העפותה תא ליבגהל ,תישעמ תורשפא לע תוחפלו ,המגמ וא גהונ לע םידמלמה ,תורוקמ
הכלה דומלל ןתינ םכותמו ,לטובמ אל רפסמב ונידיל ועיגה ,םימודק םימיב םישנ יוביר
,יתחפשמ ישיא סרטניא לש תוביסמ םישנ יובירל תודגנתהש רמול ןתינ .וז היגוסב השעמל
רטש ךכ לע ודיעי .לארשיל ץוחמ ,ןומדקה חרזמב ארקמה ינפלש הפוקתב רבכ תמייק התיה
השיא חקי םאו ,חקי אל הינש השיא" ונתה ובו ,נ"הס ינפל ב"כה האמה ןמ יפטליקמ ןיאושינ
בייחתה נ"הס ינפל ז"טה האמה ןמ יזונמ ןיאושינ רטשב ןכו ."לוקשי ףסכ 'א הנמ - הינש
תא םג תוארל שי הז ןוויכב ילוא ."ותשא לע ,שגליפ וא ,תרחא השיא תחקל אלש" ,ןתחה
תישארב) "ייתונב לע םישנ חקית םאו ייתונב תא הנעת םא" בקעי תא ןבל עיבשהש ,העובשה
.(נ אל

ובו ,נ"הס ינפל תישימחה האמה ,םירצמבש בימ סוריפפ יוצמ ןויצ תבישו הימחנ תפוקתמ
ןרחא התנאו ןנב יל יתיא רמא ןה... היחטפמ ןהל הרחא התנא הל יתיא רמא לכא אלו" :רמאנ
ד תור תליגמל םוגרתב ."...אכלמ ינבאב (20) ןשרכ ףסכ היחטפמל ןתנא ,הינבו היחטפמ ,ןהל
ושר יל תיל אתתא יל תיאד לע" :"יתלחנ תא תיחשא ןפ יל לואגל לכוא אל" :בותכה לע ,ו
,השאל תור תא אשנש םויב התמ זעוב לש ותשאש ,םש רפוסמו ,"אהלע אתינרחא בסימל
.תור תא אשונ היה אל םייחב ותשא התיה וליאש ןיבהל ןתינו

(?) םייסיאל סחייתמהו ,ןיבר 'ח םסרפש ,(כ ,ד) נ"הס ינפל היינשה האמה ןמ "קשמד תירב"ב
:רמאנ
הבקנו רכז האירבה דוסיו ,םהייחב םישנ יתש תחקל (!) תונזב :םיתשב םישפתנ םה"
.(ט ז ,םש) הביתה לא חנ לא ואב םינש םינש הביתה יאבו (זכ א תישארב) םתוא ארב
."(זי זי םירבד) םישנ ול הברי אל בותכ אישנה לעו

12 -ה האמה ןמ לחה חרזמב" שדחתנ אל םישנ יוביר דגנ יאנת יכ ,קיסהל ןתינ דועו ל"נה לכמ
.(ןייטשפא דגנ ,ןמיירפ) "דאמ םימודק תורוקמב אצמנ אלא ,תוחפל

השיא אשי םדאש וששח .םישנה יוביר תא הפי ןיעב ואר אל םיארומאה ימיב ,םודק ןמזב רבכ
:םורגי הז ידי לעו ,רחא םוקמב תרחא אשיו ךלי עדתש ילבמו ,דחא םוקמב
וא ,הנושארה ןוגיעל (א
םגו המע הטטקל (ב
.לארשיב םירזממ יוביר לש הנכסל (ג

תבסנ יאו ,יתרת בוסנת אלו" :יסא ברל בר לש ותצע ירבדב תוארל רשפא וז השיגל םיזמר
:אחפנ רב קחצי 'ר לש לשמב וא (גיק םיחספ) "תלת ביסנ יברת
,תונבל ול תטקלמ הדלי ,הנקז 'או הדלי 'א ,םישנ 'ב ול שיש םדאל ?המוד רבדה המל..."
.(ב"ע ס אמק אבב) "ןאכמו ןאכמ חרק אצמנ ,תורוחש ול תטקלמ הנקז

דבלב תחא השא התייה םיארומאלו םיאנתל
אנת לצא תפסונ השיא תרכזומ אל םעפ ףא דומלתבו הנשמבש תפלאמה הדבועה תא ןייצל שי
עיבצה ל"ז תוילגרמ ןבואר 'ר ג"הרה .תידומלתה תורפסה לכב וזכ רכז ןיאו והשלכ ארומא וא
ימלשוריב .(13 'מע ,ז"שת קוק ברה דסומ ,תוללוע) בל תמושתל םייוארה דומלתב המכ לע
- םישנ בי םבייל ,יבר תשקבל ,כ"חא םיכסהו הליחת בריסש םדא לע רפוסמ ב"יה ד"פ תומבי
"םיארומאו םיאנת יסוחיי"ב ןייוצ םנמא ךכו .ארפק רבל רופיסה תא סחיימ תוילגרמ ברה
יכ תויה ,אוה ןפוד אצוי הז רופיס .ארפק רב ךרעב ,אריפשמ סומינולק 'רב הדוהי ונברל
םכח שיאה יכ ,הצילחב ונממ רטפיהל וצר אל ,דועו .שודקה ונבר תדוקפב קר םבייל םיכסה
בייחתה שודקה ונברו ,הנשב שדוח תיבה תא לכלכל המצע לע הלבק תחא לכ ,דועו .היה לודג
.תרבועמ הנשב םילשהל

,ךיניע אנ אש רוחב תורמואו םימרכב תולוחו תואצוי לארשי תונב ויה רשאכ ,םעה יגוחב ףאו
םישנא יפמ ךרבתיש ונב תא י"בשר חלששכו .(תינעת ףוס) "םשל הנפנ השיא ול ןיאש ימ" וטקנ
תומת אלד" ,םהיבא םהל שריפ ךכ ,ותוא וכרב ,םירג ןב הדוהי 'רו איימסע ןתנוי 'ר ,הרוצ לש
והאיבת הנושארה תתימ קרש ירה .(ב"ע ט ןטק דעומ) "אתירחא אתתא בסנת אלו םתנא
לעב םישרפמ ,ותשאו אבר תחיש לע ,ב"ע דל תומביב רפוסמה לעו .תורחא םישנ תאשל
השיא אברל התיהש יפל התאובנ םייקתתש הפצמ התיהו אניעבק והייוורת" ,תופסותה
ותשא לע השיא תאשל םדא לוכיש (א הס תומבי) רבוסה אבר והזו ,"ול אשניל הרחיא ,תרחא
אלו םינש רשע המע ההשו השיא אשנ" :א"עס זע תובותכב ."והנינייזימל היל תיאד אוהו"
א"יפ אבר תלהקב .(י"שר - אתירחא ביסנ אל היבג אהל אתיאד המכ לכד) "ותוא ןיפוכ ,הדלי
,"ךתנקוזב אשת התמו ךתודליב השיא תאשנ" רמוא עשוהי 'ר :"ךערז ערז רקבב" קוספה לע
לש ויתורעה ןאכ דע .הנקדזנש ותשא לע השדח השיא אשי "ךדי חנת לא ברעלו" יכ ורמא אלו
.ל"ז תוילגרמ ןבואר 'ר ברה

ן"רה רמוא םש ;סופורסונרוט לש ותשא השעמב א"ער נ םירדנ 'סמ לע 'חיש ןנחוי ינב ינריעהו
(י"שרל סחוימה שוריפ - הלעב תומ רחאל) הרייגתה סופורסונרוט לש ותשאש ,םירחאו
אשנ אל ןפוא םושבו ,הנושארה ותשא לחר הרטפנ םייתניבש ,רבתסמו .אביקע 'רל האשינו
.הינפ לע השיא

היינש השיא תאשל אלש תובייחתה
האר ;ותשא לע השיא אשי אלש ,הבותכב בייחתה לעבהש ,גוהנ היה דומלתה רחאש הפוקתב
רתוי ינפל םסרפ ןמדירפ ע"מ .ומ ,דל ,בל ,ל 'סמ תורטשה רצואב קלוג איבמש ,תורטש ךכ לע
ןלהל ."טאטסופ גהנמ" וא םישנ יוביר דגנ יאנת תוללוכה ,הזינגה ןמ תודועת עבש םינש רשעמ
בר םשב אבומ ,154 'מע ,תומבי 'סמל "םינואגה רצוא"ב םנמאו .הרצקב וירבד תא רוקסא
התבותכ הבוג ואל םאו ,בטומ - ךכב התצרו ,ותשא לע השיא אשנש ימ" :ארוסמ ןואג יאליה
םשב םש תאבומה ,הכופה השיגמ םלעתהל ןיא םלוא ."וחרוכ לעב טג הל ןתיש ותוא ןישעמו
דבלבו ,הבצק [.י .מ - םישנה רפסמב רוסיא] ...הזב ןיא ...טוידה לבא ..." :ןואג ארירש בר
,אכ תומשל י"בשרד אתליכמב רתוי םודק רוקמו ."תוסכו ראשב תחאו תחא לכ םייקל לכויש
לודג ןהכ קר ןכא ."!םישנ יתש ןירוח ןבל אוה ןתונ ,םישנ יתש ןתונ ןיא - ול" :השיא ול ןתי
."םיתב ינש דעב אל - ותיב דעבו ודעב רפכו" :תחא השיאמ רתוי תאשל שרופמב רסאנ

:עודי אל רבחממ (י"כ) םינואג תבושתב ןמדירפ אצמ תניינעמ הדועת
(?) אצוי תרחא השיא הילע אשונש ןמז לכ ,הלעב לע יאנת תבתוכה :םתלאששו"
היל אוהד ,האנת הל ליעומד אניזח ןכא :הבושת ?אל וא האנת הל ליעומ - התבותכב
,הז יאנתב אלא ול האשינ אלש ןויכו ,םייק ואנת ןוממבש רבד לכ ל"ייקו ,ןוממבש יאנת
ןיאש הילע הינתמ דכ אוה דועו ,הישפנ דבעשמו רמג היל אביסנמ אקד האנה אוההב
- האנת ןידהכ הילע אינתמ דכ איה ףא ,אוה םייק יאנת אל ימ תוסכ אלו ראש אל ךיל
."םייק האנת

רוקמה ;הרשע תחאה האמה תליחת ינפל הנש 150 -כ הימאגונומ יאנתל םודק רוקמ ונינפל
.(תונתהל הלוכי איה ףא ,ןכ םאו ,תונתהל לוכי אוה) השאל שיאה ןיב "ןויווש" לע ונדמלל אב
.ףקתו ספות אוה וללגבש ,יאנתל "הרומת"ה דוסי לעו

תוצראבש חרזמה תודעו םידרפסה תוליהקל ןותנ אשונה לש וניינע רקיעש ,וילאמ ןבומ
,םיעירכמה םימרוגה ןיב ,הארנכ ,הביבסה תעפשה התיה תוירצונה תוצראב .םאלסיאה
,אברו ימא בר תקולחמבש יפ לע ףא ,"םושרג ונברד םרח"כ תמסרופמה הנקתל ףוסבל איבהש
תיאד אוהו ,ותשא לע םישנ המכ םדא אשונ" :רמואה אברכ הכלה הקספנ ,א"עס הב תומבי
.(והייקופיסב :א"נ) "יהנינייזימל היל

הבותכ יאנת - חרזמה תוצראב
אלד ףא") םוקמה גהנמ וא תיזוח תובייחתה רמולכ ,הבותכ יאנת ונאצמ חרזמה תוצראב
רחאש הפוקתב ,המגודל האר ,גהנמ ןיינעל .הליהקה תונקת וא ("ונתה היל הוה ,ונתה
...העמשכו" :התושרב אלש היינש השיא הלעב אשנש ימ לע (כק 'יס) ף"ירה ת"ושב םינואגה
שאגימ 'ן ת"ושב ןכו ,"...הומסאק םייתאמ איהו ,םינושאר תומימ דרפסב גוהנה סנקב ותעבת
אשיש תע לכש ומצע לע הלעב הל בתכש השאה" :הבותכ יאנת לע (נק 'יסו טכק 'יס) ודימלת
,אפק ,טסק ,ןמיירפ 'דהמ) ם"במר ת"ושב ןכו ,"התבותכ הל ערפל בייח אוהש הילע תרחא
גהנמה תומדקל היאר - "םירצמב םיגוהנהו םיעודיה םיאנתה" ןמ והז יכ ,(דועו חצק ,זצק
;המר 'יס א"ח ט"יבמ ת"וש ;דצ-בצ 'יס א"ח ץ"בשת םג הארו ,ברעמבו חרזמב ותוטשפתהלו
.ו 'יס בכ 'יס ,ול 'יס א"ח בל ןב י"רהמ ת"וש ;א 'יס ,גל ללכ ש"ארה ת"וש

םינוקית םג ונאצמ ,חרזמהו דרפס תוליהקו זנכשא תוליהק לובג לעש םורדה תוצראב
נ"ע ןידיו להק תנקת :אמגודל .םישנ יתש ייאושינ דגנ "תוימוקמ תונקת" ,םירחא םיגהנמו
תפוקתב יקינולס להק תנקת ,1482 - ב"מר (םירק) אפכ להק תנקת ,1376 - ז"לק הבונאד
תיב בקעי 'רל ת"וש) "והשרת ותשאש וליפאו" :דועו דועו אטשוק ,ןווי םורדב ןכו ,דרפס שוריג
.(דל 'יס ןימינב ינב ת"וש) ד"יב יאנתל יאנתה ךפה רי'גלאבו .(1632 - ב"צש האיציניו ,יולה

הזינגה תודועתב .ןמדירפ ןייצמש יפכ ,השעמל תמצמוצמ העפות םישנ יוביר היה חרזמב ףא
המכ םייקל תילכלכ תלוכי רסוח ,הארנכ ,התייה הביסה .וזכ תואיצמל תודע ןיאש טעמכ
ראש ללוכ הזו ,"והייקופיסב םקימל היל תיאד אוהו" אבר ןייצ דומלתב רבכ ירהו ;םישנ
וששח" - היתויוכז תא חיטבהלו השאה לע ןגהל ידכ ,םלואו .(תולודג תוכלה לעב) הנועו תוסכ
תודועתב עיפומ הז יאנת .שרופמב הבותכב ךכ לע ונתהו ,היינש השיא יאשונ לש "טועימל
,א"ח ז"בדיר האר .לעבה תעובש י"ע השענ "יאנתל קוזיח" םג .ב"יה האמה ןמ לחה הזינגה
רדס טוריפב ,טסק ע"הבא ע"וש הארו ,אכר 'יס ד"ח ,הנרת 'יס ב"ח ,הנת ,ולת ,סר ,חעק 'יס
.טמ ק"ס ,הצילח

ד"יפ) תושיא תוכלהב קספ ם"במרה - תחאה :ויתובקעבו ןמדירפ לש ,תוניינעמ תורעה יתש
אלש םימכח וויצ" יכ ,הארנכ ,השעמל אלו ,דבלב איה תינורקע וז הקיספ םלוא ,אברכ (ג"ה
ותו (םש ,הנשמ דיגמ) וז איה "הבוט הצע" םנמא .(ד"ה ,םש) "םישנ עברא לע רתוי םדא אשי
.("הנוע") רחא םעטמ ולו ,טוידהל םישנ יוביר ריתמה ,וללכל הלבגה ןאכ שי השעמל םלוא .אל
האיציניו 'דהמ) ויתובושתבו ,אברכ הכלה ויקספב עבקש ,ש"ארה ירבדל תסחייתמ היינשה
אשיל הצורה ,םינש רשע ומע התהש םא ףאד..." :ימא ברכ קספש הארנ (א גל ללכ ,ב"יש
ןתיו איצוי ותשא לע השיא אשונהד ,התבותכ תא הל ןתילו הנושארה תא שרגל ךירצ תרחא
."...הבותכ

הוושה ןמ אצמנ ,ג"רדח ןיבל םישנ יוביר דגנ הבותכ יאנת ןיב תיללכ האוושה ךורעל אובנ םא
.הנושה ןמו
לע םילטבתמ - םינושארה וא םיינשה - םיאושינה ןיא ,תרחא אשנו רבע םא םג יכ :הוושה ןמ
ךרדל םינופ זאו ,םידמוע םניעב םינושארהו ,םיספות םיינשה ןיאושינה יכ .םמצעמ ךכ ידי
תא איצוהל ותוא ןיפוכ וא ,הבותכו טג וא ,סנק ונממ תעבות השאה) תיטפשמה היצקנסה
.(הנושארה תא וא היינשה
לכ ןיא ,הרזגו תיללכ הנקת איהש ,ג"רדח יפל ןכש .ןיטולחל הנוש האצותה יכ :הנושה ןמו
האר םלוא) התעדלו התמכסהל ןותנ הז ןיא מ"מ ,הילע תרחא אשיש ,טעמכ ,תורשפא
התבוטל יכ ,חכר 'יס ד"וי ףסוי תיבב םג אבומ ,חמ הבושת ,ידנוריגמ םיסנ ונבר תבושתב
תובייחתה אוהש ,הבותכ יאנת יפל םלוא .(םימכח תנקתב ישפא יא :רמול הלוכיו ,ונקית
תא הל םלשל לעבה ןכומש וא ,("הליחמ") התיבל התרצ סינכהל השאה הנכומ םא ,תישיא
!ירשפאו ירשפא רבדהש ירה ,אוה רישע יכ ,התבותכ

:ןה ,היינש השיא תאשל לעבה הצר ןללגבש ,תוביסה
;(רתויב החיכשהו תירקיעה הביסה תיארנ וז) השאה תורקע (א)
;("תיטתשנ") השאה תלחמ (ב)
.םבייל ותבוח (ג)
,הצופנו תכלוהש ,הבותכ יאנתל הלבגהב ןיחבהו ןמדירפ אצמ תורחואמ תובותכב ,ןכאו
.השאה דלת אל םא ותובייחתהמ רוטפ לעבה ,רמולכ

טאטסופ גהנמ
ונינפלש ד ךמסמב והונרכהש ,"טאטסופ גהנמ" איהו ,םישנ יוביר תלבגהל ךרד ןייצל יוארה ןמ
האמה ןמ ,םירצמ ,טאטסופמ םה ןושארה ורמאמב ןייצמ ןמדירפש ,םיכמסמה תשש לכ ,בגא)
המיכסה כ"אא היינש השיא תאשל םדאל רוסא ,יאנתה בתכנ אל וליפא ,הז הרקמב .(ב"יה
:תויורשפא יתש שיו .הנושארה ותשא ךכל
הבותכב יאנתה תביתכב ךרוצ היה אל רבכש דע ,לבוקמו ץופנ ךכ לכ היה "גהנמ"ה (א)
;שרופמב
.יאנתה תבותכ הטשפתנ םרט (ב)

,הנוצרמ אלא ,תרחא השיא ול שי םע השיא תאשל דחא ףאל השרוי אל" "טאטסופ גהנמ" יפל
םע ונינע ררבתיש דע ,ותוא דוקפיו הלש 'רחואמה' תא איבהל ךירצ - תרחא ץראב איה םאו
השאה הבריס םא .(םש ,ד ךמסמל ןמדירפ לש ומוגרתמ) "היהי ךרד הזיאב הנושארה
ותשאש ימ ןיב ןיחבמ וניא "טאטסופ גהנמ" .התבותכ הל תתלו האיצוהל וילע היה ,הנושארה
אשיו ,הלש "רחואמ"ה תא ד"יבב דיקפי הזכ הרקמב .תרחא הנידמב ותשאש ימ ןיבל ומע
ימד לבקתו ןישוריג עבתת) ףסכב תושעל המ טלחוי ,ותשא לש ותעד עדוויישכו ,תרחא השיא
,ןויווש ,תונמאנ ,יפסכ ןודקיפ ןוגכ ,םיירמוח בורל - םימיוסמ םיאנתב ,םיכסת וא ,התבותכ
.(דועו

,לארשי תנידמב םויה גוהנה תוקוור רושיאל הקלחב הליבקמה ,העודיה ם"במרה תנקת
איביש דע ,םירצמ ץרא לכב (םירצמל ץוחמ אבש ידוהי=) ירכנל השיא אישהל אלש"
זאו ,טג הל בותכי השיא ול שי םאו ,הז לע שמוחב עבשי וא ,יושנ יתלב אוהש היאר
."הפ ונאישנ

אשיו ךליו" :תוירע ירוסיא עונמל האבהו ,ב זל תומבי 'סמב בקעי ןב רזעילא 'ר ירבדל הנווכה
הז יפל יכ ,ףיסומ ןמדירפ ."ותוחא אשונ חא אצמנו הזל הז וגוודזי אמש ,תרחא הנידמב השיא
ששחש אלא ,היאר וז ןיאו .ם"במרה לש ונמז ינפל ךכ לע ודיפקה אל טאטסופבש ,אצוי
.םינוגה םניאש רדג יצרופ לש טועימל

ןיאושינל הנושארה השאה םיכסת םא ,לטב רוסיאה ןיא ם"במרה תנקת יפל יכ ,אוה לדבהה
.ותשא תמכסהב רבדה יולת "טאטסופ גהנמ" יפל וליאו ;(הנקתה תמגמ ליעל האר) םיינשה

.הפי ןיעב תאז ואר אלו ,םישנ יובירל תרכינ תודגנתה התיה םימודק םימימ דוע ,םוכיסל
תובייחתהכ ,םודקה חרזמב ארקמה ינפלש הפוקתה ןמ אצמנ ךכ לע תויודע ףאו םיזמר
ועיגה ןויצ תביש תפוקתמ םג .תויתחפשמ תוישיא תוביסמ העבנ תודגנתהה רשאכ ,תישיא
תולשכמל תוששח ךותמ תודגנתה העמשנ םיארומאה ימיב .ןוויכ ותואב םינוש םיכמסמ ונילא
.תורזממו הטטק ,ןוגיע ןוגכ ,הכלה יניינעב

לחה ,הזינגה יכמסמב ןכו םינוש תורטשב "הבותכ יאנת" ונאצמ דומלתה תפוקת רחאל
אל השיגו םידגונמ םירבד ונילעה םינואגה ירבדמ םנמא .םניינמל תיעישתה האמה תיצחממ
רוסאל "םוקמה גהנמ" לע ם"במרהו ף"ירה ת"ושמ םידמל ונאצמנ רתוי רחואמ ןמזב .הדיחא
.ד"יב וא םיוסמ "להק תנקת" איה תפסונ הרוצ .ברעמבו חרזמב ץופנ היה רבכש ,םישנ יוביר
יכמסמב ןיאו ,תוילכלכ תוביסמ בורה יפ לעו ,ללכ ךרדב תלבוקמ העפותה התיה אל תואיצמב
,םיבר אל םירקמ םתואל הבותכ יאנת וגיהנה תאז םע .ןיאושינ יוביר לע הברה תויודע הזינגה
ותבוח םושמ וא הנושארה לש התלחמ וא התורקע ללגב היינש השיא תאשל לעבה הצרש
.םבייל

תאו "טאטסופ גהנמ" תא ןייצל שיו .ג"רדח ןיבו הבותכ יאנת ןיב םינושו םיווש םידדצ שי
.השאה תמכסה לש החוכב ץוענ םהיניב לדבההשכ ,ם"במרה תנקת