ךשמה- ירבעה טפשמב השיא תודע

:רמאמה ןכות
ישיא דמעמ יניינעב השיא תודע
"אניידד אדוש" יבגל השיא תודע
ילילפה חטשב השיא תודע
הליבק השיאה תודע םהב םירקמל םימעטה

ישיא דמעמ יניינעב השיא תודע .ה

הרוכב תעיבקו - 'וכו יול ןהכ - סוחי תעיבקב .1
ןיתנ ,יולו ןהכ תשא דחא תיבב ודליש םישנ") רמול היח תנמאנ" :ןישודיק תכסמב ונדמל
לש וסוחי לע רוערע אצי אלש דוע לכ - "רזממ הזו ןיתנ הז ,יול הזו ןהכ הז (י"שר ."רזממו
ןיידע הלאה םידוליל ןיא יכ ,םש איגוסה ךשמהל םאתהב ,ןקזה י"ר תופסותבו ,תודלווה דחא
.דלוה סוחי לע דיעהל השיאה לש התונמאנ תמייק ןכלו ,תורשכ תקזח

רסוחב ךרוצה תא השיגדמה ארמגה תא ריבסמ אוה יכ םא ,ליעלד ארמגה יפכ קסופ ם"במרה
וניא ,השעמל ם"במרהש ריבסמ ,םש הנשמ דיגמה ךא .דלול אלו תדלימל סחיתמכ ,רוערע
תא קמנמ וניא ם"במרה .דלוה לע רוערעה רסוח תא םיסחימה םינושארה רתי לע קלוח
.הז הרקמב דיעהל השיאה תורשכ

לעש יפל ןנבר הונמיהד אלא אנידמ אלו" :ורמאב ,ןישודיקב ל"נה ארמגה תא ריבסמ ן"רה
."רחא ןינעב א"א בורה

אל"ש ,גייסמ ז"טה יכ םא ,ע"ושבו רוטב םג הקספנ ,דיעהל תדלימה תונמאנ לש וז הכלה
."אל ךכ רחא לבא ,רתלאל אלא היחל ונימאה

- ותטישב םיכלוההו ן"רה תעדל דוגינב - םירבוסה םיקסופ שי תדלימה לש התונמאנל סחיב
ויתובושתב ש"ארה לגוד וז הטישב .ןידה חוכמ אלא ,םימכח תנקת חוכמ אל הליבק וז תודעש
ארמגהש יפכ - רוכב אוהש ונב לע דיעהל באה תונמאנמ תדלימה לש וז תונמאנ דמול אוהו
ןיאו ליאוה ךא ,הלוספ ותודע ןידה יפלו ונבל בורק באהש תורמל - קוספה ןמ תאז תדמול
חנומ - ש"ארה תעד יפל - המוד ןויער .הליבק באה תודע - ןבה תרכה לש תרחא תורשפא
.תנמאנ איה - דלוה סוחי לע דיעיש רחא ןיאש םושמ .תדלימה תונמאנ דוסיב

התוהמב המודה - ואל םא אוה רוכב דוליה םאה עובקל תדלימה לש תונמאנל רשקב הכלה
תדלימה תונמאנש גייסב ,םש ארמגב ןכ םג םיאצומ ונא - דלוה סוחי לע תדלימה תונמאנל
.ןכ קסופ ם"במרה םגו ,הדילל ךומס הרוסמ תודעה רשאכ קר איה

,השיאה תודע לש התוליבק ידגנתמ ןיב ינוציקה א"בשרה םגש ןייצלו שיגדהל יוארה ןמ
הז יתלוז רשפא יאד ,(רוכבב) םתה ינאש" :הליבק איה תודעהש הז הרקמב אוה םג םיכסמ
הליבק איה תדלימה תודע יכ ,הכלהה תקספנ ע"ושב םג ."םישנה תא ןידלימ םישנאה ןיאד
.דלו לש ותרוכב תעיבק יבגל

םושמ ,דלוה לש ותרוכב וא וסוחי תעיבק יבגל הליבק איה השיאה תודע :רומאה לכמ הלועה
תנקתמ אל ,הליבק איה הז הרקמב תודעה יכ ,םירבוס שיו ;תרחא החכוה תורשפא ןיאש
.שממ ןידה ןמ אלא םימכח

ליגה תעיבקב .2
השיא תודע תורישכמש ןהמ ,תונוש תומגמ םיאצומ ונא ליגה תעיבקב השיא תודעל רשקב
.תולסופש ןהמו

הרענ לצא םינמיס תקידב ,רמולכ ."םישנ יפ לע תוקדבנ תוקדבנה לכ ,ןנבר ונת" :הדנ תכסמב
.םישנ י"ע קר תישענ וז הקידב - הצילח וא ןואימ יבגל הנטק וא איה הרענ םא ,הליג עובקל
קרפה ינפלש רובס הדוהי יבר .ןועמש 'ר ןיבל הדוהי 'ר ןיב הז ןינעב תקולחמ םש תמייק
תולוכי ןה קרפה ךות םגש ,רובס ןועמש 'ר וליאו ;אל קרפה ךות לבא ,תוקדוב םישנ וירחאו
.הקידבה תואצות לע דיעהל תונמאנו קודבל

קר דיעהל הלוכי השיאה .תגייוסמ דאמ איה הז הרקמב השיאה תונמאנש ,וז איגוסמ הלועה
תנמאנו" :םש 'מגה ןושלב .יטפשמ הדמעמ יבגל תקדבנה בצמ תא הנשמ הניא התודע רשאכ
."לקהל אל לבא ,רימחהל השיא

,ןועמש 'רו הדוהי 'ר לש תקולחמל סחיתמ וניאו ליגה יבגל תנמאנ השיאש קסופ ם"במרה
םישקתמ וילכ יאשונ .ארמגב תורוקמה ןמ הלוע וזש יפכ הכלהה םע בשייתמ וניא וקספו
.וירבד תנבהב

םירבוסו ,םהילע םיקלוח א"בטירהו ף"ירה וליאו ם"במרה ומכ םירבוס ן"במרהו א"בשרה
.םינמיסה תונשל העיגה תקדבנהש רחאל קר איה םינמיסה יבגל השיאה תונמאנש

יבגל דיעהל הלוכי השיאהש ,קסופ לאומש תיבהו ,ם"במרכ קסופש עמשמ ע"הא ע"ושב
הקידבה םא םינמיסה יבגל תנמאנ השיאה ,רמולכ .אלוקל אל ךא ארמוחל קר ,םינמיס
ןיא - קרפה רחאל הלא תורעש ואצמי םא יכ ,איה תונמאנהו ,קרפה ךותב וא ינפל התשענ
,תורעש ןתוא ןהש תולתל ןיא ןואימ ןיינעל לבא .תורחא תורעש איבתש דע תצלוח תקדבנה
.ןאמל לכותש

ךכ י"עו וידלי ליג לע דיעהל לוכי וניא באהש ןישודיק תכסמב םיאצומ ונא וז המגמ תמועל
התשענ הריבעה רשאכ קר איה תונמאנ .השינע ליגל ועיגה ותודע יפל םא ,ןישנועב ןבייחל
תוקלמ אוה הילע שנועהו דיזמב התשענ הריבעה רשאכ לבא ,דבלב ןברקב בייח אטוחהו גגושב
תודעה ילוספ לכ יכ ,איה ארמגה תועמשמ .בורק ותויהב ,דיעהל ןמאנ באה ןיא - התימ וא
ןינמב םישנה לע ןיכמוס ןיא" :ם"במרה קיסמ םג ןאכמו .הזכ הרקמב דיעהל םילוכי םניא
."םירשכ םישנא םינש יפ לע אלא םיבורקה לע אלו םינשה

תעיבקל רשקב םג ךא ,דיעהל השיא הלוספ םנמא ,השנעה ךרוצל ליג תעיבקל רשקבש ונדמל
.תלבקתמ התודע ,השינע ךרוצל רשאמ םירומח תוחפ םירקמב ,ליג

הבריק יסחי תעיבקב .3
,םובי תווצמ יבגל דיעהל םילוכי השיא וא בורק םא ,תקולחמ תאבומ תומבי תכסמב
אמלעב אתלימ ייולג אתכלהו" :תמכסמ ארמגהו .רטפנה לש ויבאמ ויחא אוה םביל דמעומהש
.(דיעהל םילוכי) "השיא וליפאו בורק וליפאו איה

אלש רבדה תתימא עדיל רשפאו ,אוה תולגהל יושעה רבד הזש" ,ריבסמו ןכ קסופ ם"במרה
."ןהיפמ

יכה ואלבד םושמ ,אוה אמלעב אתלימ יולג" :המוד קומינ איבמ ויתובושתב ט"ירהמה םג
לכש יפל ונייה ..אתלימל הל ילגמד אוה םיבורקו באה ןמ ויחא תקזחב ותוא ןיספות ונייה
."ןכ םירמוא םלועה

רוטה ילכ יאשונו ,םביה תבריק יבגל דיעהל ןמאנ בורק דעש ,ם"במרה לש וניד איבמ רוטה
ף"ירה ןושלמש םירבוס ףסוי תיבהו ש"בירה .הז הרקמב השיאלו דבעל דחא ןידש ,םימילשמ
לבא .המות יפל החיסמב הרוסמ איה רשאכ קר הז הרקמב השיאה תודעל ןימאמ אוהש הארנ
לש ויתובקעב ךלוהו ,המות יפל החיסמ הניא וליפא תנמאנ השיאהש ,רובס ףסוי תיבה
אלל ,הז הרקמב השיאה תודע רישכמ ע"ושב .תוינומיימ תוהגה לעב תעדל דוגינב ה"יבארה
.םיגייס

אוה קומינה ךא הליבק איה ,ןאכ ןודנה הרקמב השיאה תודעש :רומאה לכמ הלועה הנקסמה
.דבלב אתלימ יולג אלא ,שממ תודע הניא וזש םושמ

התבשנש השיא דמעמ תעיבקב .4
,הלעב לע הרוסא - איה ןהכ תשא םא ןכלו ,האמטנש ששח שי ,התבשנש השיא ירבע טפשמב
םינימאמ - האמטנ אל היובשהש השיא לש התודע תמייק רשאכ ךא .סנואב האמטנ וליפא
ע"ושהו רוטה ,ם"במרה םיקסופ ךכ ."וליקה היובשב"ש םושמ :תאז קמנמ דומלתה .וז תודעל
ירבדמ ןלוכ תוקפסה לכ רוסאו ליאוה" :"וליקה היובשב" קומינה לע ם"במרה לש ורבסהו
."םירפוס

יניינעב התודעב םינדה םירקמה לש עירכמה םבורל רשקב השיאה לש התודעש ,ונדמל
םא ,הרקמל הרקממ םה םינוש וז תוליבקל םיקומינה יכ םאו .הליבק איה ,ישיאה דמעמה
תעיבק) ארמוחל קר םאו (סוחי תעיבקב תודעב) תודע גישהל תרחא תורשפא ןיאש םושמ
הרוסמ תודעה רשאכ קר םישרפמ המכ יפל - םביה יחא ןיינעב) הבריק יסחי תעיבקב וא (ליגה
לכב ןיא ךא - (התבשנש השיא דמעמ) םירפוס ירבדמ םהש םיניינעב וא ,(ומות יפל חיסמב
.איה הליבק השיאה תודע הלא םירקמב ןכאש ,העיבקה ףקותמ טעמל הלא

 

"אניידד אדוש" יבגל השיא תודע .ו
הרקמב הליבק השיאה תודע יכ ,ילבבה דומלתמ עמתשמ וב ,הרקמ ןוכנ רתוי וא ,םירקמ שי
רבודמה ןיא םצעבש הנקסמל ונתוא איבמ הישרפמו איגוסב קימעמ רתוי טבמ ךא ,םייוסמ
- ןיידה לש ותעד לוקישל םינותנ םיווהמ הירבדש אלא ,השיאה לש התודע לע תוכמתסהב ןאכ
."אניידד אדוש"

הב הבייחתנש התעובש לע תרחא השיא דישחהל תנמאנ השיאש ,רמאנ תובותכ תכסמב
םינואגה ישורפמ ךא דגנכש דצה לע העובשה תא ןידה תיב ליטמ וז תודעמ האצותכו
.ןניקסע שממ תודעב אלש רמול לכונ וז איגוסל םינושארהו

ל"זחש ןכתי אל יכ יאה ברו ארירש בר םינואגה םשב איבמ ויתובושתב רקשאלא ם"רהמ
הז הרקמבש אוה ןתינה רבסההו .העובשה תא ךופהל השיאה לש התודע לע ןאכ וכמתסה
.דבלב ןיידה תעד לוקישל היחנהכ ,העובש תונמאנב דשח ליטהל תנמאנ השיאה

תודעב אל אוה איגוסב רבודמה ןכ םאו ע"ושו רוטב ם"במרב וז איגוס תרבסומ המוד הרוצב
.השיא תודע לש התוליבק יבגל םולכ אלו ןאכמ דומלל ןיאו שממ

 

ילילפה חטשב השיא תודע .ז
,םיישק ררועמ ירבעה טפשמב "ילילפ חטש" הרדגהה םצע .תמייוסמ תויתיעבב רושק הז קרפ
תטישב םוקמ הל אוצמל םיסנמו תורז טפשמ תוטיש לש היצקיפיסאלק ןאכ החקלנ יכ
םניא ,דחוימב תויאר ינידל סחיב ,ילילפהו יחרזאה טפשמה ןיב תולובגה .ירבעה טפשמה
רשקב תררועתמה היעבה היהת ,הז תולובג שוטשטל אמגוד .ירבעה טפשמב םכרצ יד םירורב
תילילפ הניחבמ היעבה ןאכ תמייק ינרדומה טפשמב .הטטק לש הרקמב השיא לש התודעל
.וז הנחבה ןיא ירבעה טפשמב .'וכו םייוציפ - תיחרזא הניחבמב םגו

תאז לכב םהב רשא ,השיאה תודע תוליבקל רשקב םייפיצפס םירקמ המכב ןודל הסננ הבה
.ילילפה טקפסאה רבוג

הלעבש ,השיא לע דיעהל םינמאנ - השיא ןידה אוהו - החפשו דבע וליפאש תרמוא הנשמה
ףקות .הריתסה לע הרשכ תודע וילע תמייקש ,הרקמב - םדוק האמטנש ,םדוקמ - התוא אניק
קוספמ דמלנ רבדהו .םירראמה םימה תא הדושחה השיאה לש התאקשה תעינמ ךרוצל תודעה
ןיא בוש ,השיאה לש שממ הינונז לע יהשלכ תודע תמייק רשאכ ,רמולכ .'הב ןיא דעו' :הרותב
.םירראמה םימ הדושחה תא םיקשמ

תוקשהלמ רוטפה ךרוצל ,הז הרקמב השיא תודעל םינימאמש ,ע"הא רוטב הכלהה םג הקספנ
.םירראמה םימב הדושחה

ינפמ" :םירראמה םימהמ רוטפל רשקב וז הכלה קמנמ םוקמב השירפהש ,ןייצל ןינעמ
ירה ,הריתסה לע הרשכ תודע רבכ שיו ליאוה ,רמולכ ."והונימאה אוה רבדל םילגרש
,הארנכ ,ןאכ ןתינו .םירראמה םימה ןמ הרטפל ידכב ,שממ תונזה לע השיאה תודע תלבקתמש
םימהמ התוא רוטפל ידכ השיאה תודע תוליבק לע הכלהה ירהש .הרות ןידל םעט השירפה י"ע
.ל"נכ ,קוספמ תדמלנ םירראמה

ןמאנ וניא באהש ,הלעמל ונאבה ,ילילפ חטשל הרושקה תודעכ גווסל רשפא ותוא ,ףסונ הרקמ
ילוספ לכ לע לח המוד ןיד .תומ שנועב וא תוקלמב ןבה בייחתי ךכ י"עו ,ונב ליג לע דיעהל
.הזכ הרקמב דיעהל הלוספ כ"גש ,השיא םהיניב תודעה

וא םכח דימלת ןויזבו האכה ןינעב" השיא לש התודעב ע"ושב ןוידה תא איבנ הז קרפל םויסכ
,תשוב ימולשת - יחרזאה חטשה ןאכ רושק בושו ,הלעמל רבכ רכזנש ,"תוריסמו תוטטק ראש
.ילילפה חטשה םע - םייוציפ

םושמ ,הרקמה לע ודיעיש םידע רוחבל תורשפא ןיא םהב ,םירקמ גוס ותואב הפ רבודמ
תודעה רשאכ ,הזכ הרקמ תוביסנב :הלאשה תלאשנ .ןנכותמ אל ,ינאטנופס אוה הרקמהש
?איה הליבק וז תודע םאה ,השיא לש וז איה תמייקה הדיחיה

,איה ,ם"דשרהמו ק"ירהמ ,גרובזירמ ם"רהמ ,םת וניבר ,הלוגה רואמ םושרג וניבר תעד
םיצלאנ ןכלו שארמ המודכו הטטק ירקמ תוזחל תורשפא ןיא יכ הליבק השיאה תודעש
.א"מרה י"ע םג תקספנ וז הכלה .השיא תודע וליפא ,ונייה - תמייקה תודעב קפתסהל

לש תללוכה םתשיג תא יללכ ןפואב הכותב תמלגמש םושמ ,הבר התובישח וז הנורחא הכלה
.אבה קרפב ךכ לעו - השיאה תודע לש התוליבק תייעב יבגל םימכחה

 

הליבק השיאה תודע םהב םירקמל םימעטה .ח
ירבעה טפשמב תודעה תוהמל
דומלתב םג םימייק ,ירבעה טפשמב דעכ השיאה לש תירוקמה התולספ תורמלש ,וניאר
םירבדה םיטלוב ,תרחואמה תיתכלהה תורפסב וליאו ;השיאה תודע לש התוליבקל םינצינה
םתואמ םילוע םהש יפכ וז העפותל םימעטה לע דומעלו תוהתל הסננ הז קרפב .תאש רתיב
.דיעהל הרשכ השיאה םהב ,תורוקמה

ןעוט ןיב ןתמו אשמ רוריבש ,תידוסי הפקשהב רושק תויארה ןיינע ירבעה טפשמה תטישב
קדצה תטלשה - תירוביצ האובב ול שי אלא ,םמצע ןידה ילעב לש יטרפ רבד וניא ןעטנו
,המרמ תונעטו רקש ירבד לוצינ תא רשפאה לככ ליבגהל ירוביצ ןיינע םייק .הרבחב רשויהו
עייסלו ורבח תשירדל דיעהל בייח לארשי שיא לכו רקשה םע תמאה תמחלמב םיפתוש לכהו
יוליגל תולובחת לבחל בייח םג אלא ,ול העודיה תמא תודע דיגהלו אובל קר אלו ,קדצ טפשמל
תבוחמ ,ינשה דיב דחא לש ותוכז וליפא .ןיד תיב ינפל האיבהל בייח היאר ולש ימ לכו ,תמאה
.ןידה תיבל התוארהל ינשה

טילשהל וידיקפתמש ,דסומכ ותדמעמ םיעבונ תויארה רבדב טפשמה תיב לש ופקותו ותוכמס
,דבל תיתדבועה תמאה יוליג - ןתריחבלו תויארה רוריבל הדימה-הנק הז יפל .הרבחב קדצ
,ןהב ךרוצ ןיאש ולא ףאו תויארה לכ םיעמוש ךכ םושמו .ירבעה טפשמב הביצי הטיש יהוזו
ינולפ ינפב ךיתערפ רמא" :איה הקוספ הכלה .וניד קספב ןהב בשחתי אל ףוס ףוס ןיידהו
ואב וליפאו ,ואב אל (וירבד ררבל ךירצש) רטפהו םאיבה :הוולל (ןיד תיב) םירמוא - ינולפו
וערופל בייוחמ היה אלו ליאוה) רטפיו תסיה עבשי - םלועמ םירבד ויה אל :ורמאו והושיחכהו
וניב וא םירחא םידע ינפל וערפ תמאבו ולא ינפל וערפש בשחו ,ךכ לכ קייד אל םידע ינפב
."םלשל בייח והושיחכה םא - וערפשכ םידעל םנימזהש רמוא םאו .(וניבל

תוכמסה לש הדיקפת רקיע ירה .םישקונ תויאר ינידב תולובכ ןידה תיב לש וידי ןיא םג ןכל
הרושק וז הנוילע הרטמ תגשה רשאכ םג השענ הזו ,תמאה תא רואל איצוהל אוה תיטופישה
םיווהמ םהש ןמז לכ תויאר ינידב שומיש םייק .םילבוקמה תויארה יללכמ תומייוסמ תויטסב
תגשהל םולכ אלו םיפיסומ םניא בוש רשאכ קסופ םהב שומישהו ,תמאה תפישחל רזע ילכ
שי" :ילבב דומלתה ירבד לע םיססובמה ם"במרה ירבדמ רוריבב לבקתמ הז ןויער .וז הרטמ
ןכ אוהש ובלב קזח רבדהו תמא ןהש ןהל הטונ ותעדש םירבדה יפ לע תונוממ ינידב ןודל ןיידל
ןד אוהש אוה ןכ רבדהש יאדוב עודי היה םא רמול ךירצ ןיאו הרורב היאר םש ןיאש יפ לע ףא
."עדויש המ יפכ

וינפבש ןייד .ירבעה טפשמב תויארה יניד לע ל"נה הפקשהל ףסונ עויס םיאצומ ונא קרפ ותואב
שיגרמש אלא ,םהיפ לע ןידה ךותחל אוה לוכי ןידה תניחבמו ,הרואכל ,םירשכ םידע םידיעמ
ךרדב םג םאו ."תושפנ יניד לש הריקחו השירדב" םתוא רוקחל וילע - ותוא םימרמ םידעהש
.הז טפשמב תבשלמ קלתסהל וילע ,םה םימרמש אלמ הפב תודוהל םחירכהל לגוסמ וניא וז
רלוקה היהיו ונכתחא :רמאי אלש המורמ אוהש ןידב עדוי אוהש ןיידל ןינמ" :ם"במרה ל"זו
וא ,ןלספל לוכי וניאש י"פעא םידעה ירבד לע תכמוס ותעד ןיאש וא ...?םידעה יראוצב יולת
םמות יפלו םירשכ םהש י"פעא םידעה תא אישהו המרע לעבו יאמר הז ןיד לעבש הטונ ותעדש
הז ןידמ ומצע קלסי אלא ןידה ותוא ךותחל ול רוסא ןהב אצויכו םירבדה ולא לכ ...ודיעה
."רבדב םלש ובלש ימ וננידיו

ותעדש םירבדה י"פע תונוממ יניד ןודל ןיידל שי" :ע"ושבו רוטב םג םיאצומ ונא הכלה התוא
."הרורב היאר םש ןיאש י"פעא ךכ אוהש ובלב קזח רבדהו תמא םהש םהל הטונ

תוטישה רתי לכב ומכ - אוה םדיקפת ירבעה טפשמב תויארה יניד :ונירבדמ הלועה
ךרדב ףגנ ןבאכ םידמוע הלא םינידש עגרב וב ךא .תמאה תפישחב םהב רזעיהל - תויטפשמה
.הלא םינידמ םיטוס םהב ,םירקמ ענומ ירבעה טפשמה ןיא - םימייק הנעמלש הרטמה תגשהל

,תורודה לכב םימכח תונקת י"ע ,השיאה תרשכה לש יזכרמה ןויערה םג והזש ,רמול ןתינ ילוא
.ךכל התוא תלסופ הרותהש הדבועה תורמל ,דע תויהל

דעכ השיא .2
יסחיב קדצ טילשהל הזעה הפיאשהו ,הרבחה ןוקתל הריתחהש ,םדוקה ףיעסה יהלשב ונרמא
הנרשפאתש תונקתה תא ןיקתהל םינושה תורודב םימכחה תא ונברד רשא ןה ,וער םע םדאה
.טפשמה תיב ינפב הרבד תא עימשהל השיאל םג

רמאמ תרגסמב ואבוהש יפכ - תורודה לכב תיתכלהה תורפסה ךרואל ,תורוקמב םיאצומ ונא
לעש ,םת וניבר :הבר תוריהבב הז ןויער אטבמ רתיה ןיב .וז הבשחמ ןווכל ןמאנ יוטיב - הז
התודע זא - דיעהל הלוכי השיא קר תוביסנה ףקותב רשאכש רמאנ ומשב .ליעל ונדמע וירבד
.הליבק

תדלימש ןישודיקב אבומה הרקמב השיא תודע יבגל א"בשרה םשב ליעל ונאבה םימוד םירבד
דלו סוחיל רשקב השיא תודע יבגל ן"רה ירבד ונאבה ןכ .אוה רוכב םא דלו לע דיעהל הנמאנ
.'וכו יול ,ןהכ םא

תיביטקייבוא תורשפא ןיא הלא םירקמב :םימוד ,רומאכ ,ן"רה לשו א"בשרה לש םהיקומינ
ןיבל רוכב יבגל תדלימה תודע ןיב לידבמ ,רומאכ ,א"בשרהש דועב אלא ,תורחא תויודע איבהל
קמנמ אוה םגש ,ןשדה תמורת לעבש ירה - התודע תא לסופ אוה םש - ןוממ ינידב השיא תודע
ןוממ ינידב ויקומנ תא דמל ,םימייוסמה םירקמב השיא תודע לש התוליבק תא המוד הרוצב
השיא לש התודעש ,ם"דשרהו ק"ירהמה תועד םג ונאבה .ל"נה ןישודיקב ארמגהמ אקוד
א"מרה ירבדב ונאצמ םימוד םירבד .םירחא םידע רסוח לש קומינה םייק רשאכ הליבק
הליבק השיאה תודעש איה םינומדק תנקתש רמאנ םש ."םירמוא שי" םשב מ"וח ע"ושב
.תאז תושרוד תוביסנה רשאכ

,תרחא תודע תמייק אל רשאכ השיא תודע תוליבק לש הז ינויער ןווכ קזחמ "השמ יכרד"ב
- תודע ילוספ לש םתודע תוליבק ןיינעב םינושאר תקולחמ איבמ אוהו ,ןיקיזנ יניינעב ןוגכ
ד"יבל שי ,ךכל הכירצ העשהד ,הזה ןמזב והימ" :תיבויח הנקסמל עיגמ אוהו ,השיא םהיניב
."םיחיכומ םירבדו תצק תודעב דושחה תודרל

.הדילה תעשב םיחכונ םניא םירבגש םושמ ,ןישודיקב ל"נה ארמגה תא קמנמ א"רגה םג

,איה תאזכו ונקת םינומדקה ךא ,דיעהל הלוספ השיא ירוקמה ןידה יפל םנמא :םוכיסב
הרטמה תא הווהמה ,תיתדבועה תמאה תפישח לש הרטמה ןעמלש ,השעמל הכלהה ,הארנכ
השיאה לש התודע םג - תרחא ךרד ןידה ןיב ינפב ןיא רשאכ - ןידה תיב ידיקפתב הנוילעה
.לקשמ הל סחיימ ןידה ןיבו הליבק

 

רבכש ירה ,לכו לכמ תודעל הלוספ השיאה ,ירבעה טפשמב ,הרוקמב יכ םאש ,ונירבדמ הלועה
תורפסבו ,הליבק השיאה תודע ןהיפל תונקתל םינושארה םינצינה תא םיאצומ ונא דומלתב
רבדהש יפכ - תרבוע רשא המגמ ,וז המגמ תורבגתהל םידע ונא ,ונימי דע היתורודל תיתכלהה
.םיגייסב ןבומכ ,יכ םא ,היתופוקתל וז תורפסב ינשה טוחכ - הז רמאמ תרגסמב טלבוה
ד"פ הצילחו םובי תוכלהב ם"במרה תעד ,לשמל ,ומכ ,הז וקמ םשו הפ היטס תמייקש תורמלו
תודע לש התוליבקמ םיגייתסמש ,דועו טלק 'יס ,ה"ח ,ויתובושתב א"בשרה תעדו ,אל 'לה
לש ל"נה תיללכה המגמה תא תאש רתיב תושיגדמ אלא הלא תועד ןיא - ןוממ ינידב השיא
.וז תודע תוליבק

יפכ - ,הליבק איה םהב םירקמ םתואב - ,השיאה תודע תלבק לש ליעלד המגמל םיקומנה
תפקשהל םאתהב - בייח הילא תיזכרמ הרטמ התוא םה ,תיתכלהה תורפסהמ םילוע הלאש
.המות דע תיתדבועה תמאה תפישח : איהו ,ןידה תיב רותחל - הכלהה

קרש - הליבק השיאה תודע םהב םירקמה לש עירכמה ובורב ןוכנ אוהש- גייסה םג ןאכמ
.הליבק השיא לש התודע םג זא קר ,תרחא תודעב עייתסהל תיביטקייבוא תורשפא ןיא רשאכ
םהב םירקמ םנשי ,הז רמאממ הלועש יפכש םושמ - "םירקמה לש עירכמה ובורב" :ונרמא
םירקמב ךא .תלבקתמ השיאה תודע תאז לכבו תמייק הניא תרחא תודע רסוח לש וז הביס
.וז תודעב םיבשחתמ ןללגבש ,תורחא "תוליקמ תוביסנ" שי הלא

די 'יעס הל 'יס מ"וח ךורע ןחלושב הקספנש יפכ ,םויכ הגוהנה הכלההש ,רמולו םכסל ןתינו
ןיד יקספ ,/57ח"ישת -ו /49ח"ישת רוערעב הריכזמ םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיבש יפכו
השיאה לש התודע םג ,תרחא תודעב עייתסהל תורשפא ןיא רשאכ - 83 'עב 77 'ע ,ג םיינבר
.הליבק