הכלהה יפל םידלי ץומיא

ןהכה יכדרמ ברה

א"כשת חמ יניס
תורעהה אלל ספדוה


:רמאמה ןכות
רבד חתפ
אמרג אמש ואל
אשונה לש ופוגל

1 ףיעס ,א שרוש
2 ףיעס ,א שרוש
3 ףיעס ,א שרוש
4 ףיעס ,א שרוש

1 ףיעס ,ב שרוש
2 ףיעס ,ב שרוש
4 - 3 םיפיעס ,ב שרוש
5 ףיעס ,ב שרוש
7 - 6 ףיעס ,ב שרוש
9 - 8 ףיעס ,ב שרוש


תא קלחמ רבחמה .הכלהב ץומיאה לש םינידה יטרפב קסוע ונינפלש רמאמה :תיצמת
.םישרוש השישל אשונה

.ץומיאה קוח ;הכלה ;םידלי ץומיא :חתפמ תולימ

 

רבד חתפ
,ןיינע לש ופוגל ,"הכלהה יפל םידלי ץומיא" :וננודינב ןוידהו ןויעה םצעל םישגינ ונאש םרטב
ץומיאה טפשמל ללכב ונשיה ,איהו תידוסי תיראנימילפ הלאש ונמצעל גיצנש אוה ןידב
ירבעה טפשמה ןיאש םירבוס םינטפשמו םיטפוש ,םיחמומ ןכו םיבר ןכש ?ירבעה טפשמב
.ץומיאב ריכמ

רבח ,ל"ז ןישח ז"ש ר"ד חונמה טפושה דובכ ןתנ ,וז הפקשהל רתויב ץרמנו ץורח ,רורב יוטיב
יפל ץומיאה :רמאל ,ץומיאה לע ורפסבו ןיד-יקספ המכ ,לארשיב יחרזאה ןוילעה טפשמה תיב
.ןכותב אלו םשב אל ,ץומיא וניא ,לארשי יניד

ברה וניבר דובכ אוה אלה ,וז העיבקל עייסמד אנת בר םג שי םשה ןיינעלש אלא ,דוע אלו
בוטב חיכוה ,גפק 'מע ,ב"ח ,לאיזוע ירעש ורפסב רשא ,ל"צז לאיזוע צ"ברגה חונמה ישארה
תא םלוה ץומיא םשה ןיא ,שדוקה וננושל לש החורו המעטו וניתורוקמ יפלש ,הרות תעדו םעט
:םש ונושל ףרות הזו .ץומיא גשומה

הלא יתבב םיכנחתמו םילדגש םידליה תא אורקל ,בתכבו רובידב ,ונלצא לבוקמ"
םיליהת) "ךל תצמא םדא ןב לעו" בותכה ןושלמ ,"םיצומא םינב" םשב םהירוה םניאש
םיצומא םינב תארוהל הז גשומב שמתשהל ןיא ןכלו ...רווחמ הז ןיאו ,(זט ,פ
םילדגמה תאו "םינומא ינב" הלאכ םינבל אורקל ,יתעדל הארנ ,אלא ...םיביטפודאו
ןושלמו ,(ז ,ב רתסא) "הסדה תא ןמוא יהיו" ןושלמ ,"םינמוא" םשב םתיבב םתוא
י"שרפ ןכו ;"ןירוהז עבצ לע איברתאד" :ע"ביתכו ,(ה ,ד הכיא) "עלות ילע םינומאה"
." 'ןמוא יהיו' ןושלמ

:םש םייסמ ל"ז וניברו
."ותונשל יתיצר אל ,רובידבו תורפסב (ץומיא) הז םש לבקתנש ןויכמ לבא ,הכלהל הזו"

 

אמרג אמש ואל
שי םא ,רבדב עבוקה םרוגה תויהל ךירצ וניאו לוכי וניא ומצעלשכ םשהש ,שמשכ רורב ,םלוא
,תדמועה תינורקעה הלאשה .ןכותה אלא רקיע םשה אל ןהש ,ןיא םא לארשי יניד יפל ץומיא
ותוהמ תא רקיעו ללכ םימלוה היניד יטרפו הכלהה חור ןיא ,םנמואה :איה ונינפל ,אופא
תנקסמ תא לבקנ הלבק זאו ,הזה םויהכ םהש יפכ ,ץומיאה לש ויתורטמו ונכות ,וחורו
םע דחא הנקב םילועו דעצב דעצ םידעוצ היטרפו דבב דב הכלהה תכלוה אמש וא ,םיללושה
תקיספ ירחא רהרהל תושר ונל שיו ,ונימיב ץומיאה לש ויתורטמו ונכות ,וחורו ותוהמ
הצוענ הניא תועדה תקולחמב דקומה תדוקנ לש המצע לכש קיסהלו הילע ררעל םגו םיללושה
.ויתורטמ ןה המו והמ ץומיאה ןיינע לש ופוגל השיגה ילדבהב אלא ,רבד לש ודוסיב

םה םימאות םא ,תואיצמה רואל םנחבלו הכלהה יטרפב הליחת ןייעלו םידקהל ונל שי ךכיפל
.ואל םא ,ץומיאה תא

הכלה אלו לודג דומלת אל ,אלמ ארקמ אל םימודקה וניתורוקמב ןיאש ,ביציו תמא ,ןכא
םיארוקו וארק םלועה תומואש המל ,ךורע ןחלושה לש םינמיסב םיכורעו םיכותח ,תררובמ
תורחא תודבכנו תובר תולאש יבגל תונכומו תוקוספ תוכלה ונידיב ןיאש םשכ ."ץומיא" םשב
םייחה ילג ילגב ,םיפטושו םירזוחה םייחה ימרזב דימת םוי לכב םישדחתמה םירבדה ןמ
תוכלה ירבעה טפשמב שיש ךל רמאיש םדא רשפא םולכ .שדחתהלמ םלועל םיקסופ םניאש
הזכ רמאל ?ינוציחה ללחה יניינעב וא ,תינוליס הסיט ינידב ,ריוואב חרופה לדגמב תובוצק
,תעו תע לכב הרות ילעב לש םניינע ךכו הרות לש הכרד ךכ אלא .רפסה ןמ ךקספ קוספו האר
תודוסי ןיכומיס אוצמל אתלימ םימדמ ,תוקיתע תוקיתו תוכלהב םיפשפשמו םישפשפמ םהש
יקוסאלו שדחתמה רבדל שדוחמה ןידה תא םהב תולתל ,יטוז ילשאו יברבר ילשא ,תודתיו
ירפסב ,ןדע יחונ ,וניתובר-וניתובא ושע ךכ .אתכליהד אבילא אתתעמש
תואמל םינורתפ ואצמו ,ונא ונימי דע הלעמו םינואגה תומי ןמל םהיתובושת-םהיתולאש
,תויאקנב תויעב ןוגכ תונוממ יניד ןמל ,ןמזל ןמזמ קרפה לע ולעש תולאש יפלאו תויעב
תקרזה ןוגכ ,הפירטו רשכ ,רתיהו רוסיא לש תולאשל דעו ,םייחו שוכר חוטיבו םיפסכ תאחמה
אוהו .הזב אצויכו הליפתב ןוגכ ,םייח תוחרואב גהונו גהנמ דעו ,תלוגנרת לש הפוגב םינומרוה
ססבלו רדהל ונל שי ,םוקמ לכמ ,םלועבש אכינחו םש לכב הנוכיו ארקיש ,ץומיאה ןיינעל ןידה
יפל ,ץומיאה אהי אלש דבלבו .הידומעו הינדא לע םדימעהלו הכלהה תרהט תודוסי לע ויניד
.וחורו ותמשנל דגנמו ירבעה טפשמל רתוס ,ויתורטמו וחור ,ונכותו ותוהמ

 

אשונה לש ופוגל
טרפ לש ונורתפש ךכ ,הזב הז םירוזשו םירועמ ,הכלהב ץומיאה לש םינידה יטרפש ,ןבומכ
ןובילו רוריב ךותמש ,דוחל טרפו טרפ לכב ןייעל בטומ ,םוקמ לכמ .ינשב זוחאו יולת דחא
אשונה יטרפ ,ןכל .רתוי הרורבו רתוי הריהב הנומתה תפקתשמ דחא דחא םיטרפה לולכמ
םישרוש השישל ,ןוידהו ןויעה תויחונ םשל ,ודרפוי ,"הכלהה יפל םידלי ץומיא" :ונלש
:םינוש הנשמ יפיעסל ףעתסמו רזוח םהמ דחא לכ רשא ,םיירקיע

:ןמקלד םיפנעל ףעתסמה ,ץמואמה לע ץמאמה םש תאירקל םיעגונה םירבד :ןושאר שרוש
?ץמאמה לש ותחפשמ םש לעו ומש לע ץמואמה ארקנ םאה .1
?וצמאמ ויבא וא יעבטה ויבא םשב ,הרותל ץמואמ ןב םיארוק ךיאה .2
?ץמואמ לש הבותכ רטשב םיבתוכ בא הזיא לש ומש .3
םא ,םש הזיאבו ?הליחתכל טגב םיבתוכ תובאה ינשמ הזיא לש ומש ,ןישוריג לש הרקמב .4
?דבעידב רשכ טגה ,בתכנ

:םיפנעל ףעתסמה ,םינבל תובא ןיבש םיסחי :ב שרוש
?ולומל אוה בייח םא ,לומינ אלש דע קונית ץמאמה .1
וסינכהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" וילע ךרבל אוה לוכיה קוניתה תא למ ץמאמה םא .2
?"ונייחהש" תכרבו ?"וניבא םהרבא לש ותירבב
?ותודפל ץמאמה בייחה ,ץמואמה אוה רוכב םא .3
?"ונייחהש" תכרב וא ןוידפה תכרב ןוידפב ךרבל לכויה .4
?הווצמ רב השענשכ ץמואמה ונב לע "ינרטפש ךורב" תכרב ץמאמה ךרביש והמ .5
?ןנברדמ וא הרותה ןמ ,ויצמאמ וירוה יפלכ םאו בא דוביכ תווצמב ץמואמה ןבה בייחה .6
?ויצמאמ וירוה ירחא שידק תרימאב ץמואמה בייחה .7
?םייעבטה וירוה לש םאו בא דוביכב ץמואמה בייחה .8
?הז לע הז תולבא תרותב ץמואמהו ץמאמה םנשיה .9
?םילוספ וא הזל הז תודעל ץמואמהו ץמאמה םירשכה .10

:םיפנעה םיפעתסמ ונממש ,ןוממל םיעגונה םירבד :ג שרוש
?ןיאושינו ךוניח ,הסנרפו תונוזמב ץמואמה יפלכ ץמאמה יבויח .1
.םלכלכל תלוכי רב אוהו םיכרצנ םהשכ םיצמאמה תלכלכב ץמואמה תבוח .2
.םייעבטה וירוה תלכלכב ץמואמה תבוח .3
.ץמאמה לש ונובזיעמ ץמואמה תלכלכ .4
.ץמאמה לע ץמואמה ןמ השורי תוכז .5
.םייעבטה ויבורקו וירוה לע ץמואמה לש השורי תוכז .6
.ץמואמה לע ץמאמה לש השורי תוכז .7
.ותשורי לע ויבורקו וירוה תוכזו .ץמאמה יבורק לע ץמואמה לש השורי תוכז .8

:םיינש םהש ,ןותיח רוסיאל םיעגונה םירבד :ד שרוש
.םייעבטה ויבורק םע ץמואמה לש ןותיח ירוסיא .1
?יוצר םגו יוצמ הז םאה ?ץמאמה יבורק םע ןותיחה ץמואמל רתומה .2

:ןמקלדכ ףעתסמה ,ץומיאה לוטיבל םיעגונה םירבד :ה שרוש
?ץומיאה לטבל ץמאמה לוכיה .1
?ץומיאה לטבל םירוהה םילוכיה .2
?לדגישכל ץומיאה תא לטבל ץמואמה לוכיה .3

:םיפנעל ףעתסמה ?הכלהה יפל ,ללכב ,ץומיא שיה :ו שרוש
?םשב ץומיא שיה .1
?ןכותב ץומיא שיה .2

:ןושאר ןושאר ןויעה לע אובנו

 

א
1 ףיעס ,א שרוש
?ץמאמה לש ותחפשמ םש לעו ומש לע ץמואמה ארקנה
לכש" :(א ,גי הליגמ) ל"זח לש םרמאמ ,עודיכ ,אוה הכלהב ץומיאה ןיינע לש ושרושו ודוסי
לע וז םתשרד ל"זח וכמסו ."ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ ,ותיב ךותב המותיו םותי לדגמה
לדגיו" :(י ,ב תומש) בותככ ,הערפ תב היתב ידי-לע השמ לש וצומיא לע הרותב רפוסמש המ
תב היתב ינב הלאו" :(חי ,ד א"יהד) םיבותכב יונשו ."ןבל הל יהיו הערפ תבל והאבתו דליה
םש לע היתב ןב ארקנו ,השמ אוה רבודמה קוספב רכזנה "דרי" יכ (םש) ל"זח ושרדו ,"הערפ
תב רתסא איה הסדה תא ןמוא יהיו" :(ז ,ב רתסא) רתסאו יכדרמ לצא ןכו .ןבל ול ותצמאש
הבחרה רתיבו ."תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו ...םאו בא הל ןיא יכ ,ודוד
וליאכ בותכה וילע הלעמ ותיב ךותב המותיו םותי לדגמה לכש" ל"זח ודמל םירחא םיקוספמו
'לאירדעל הדלי רשא לואש תב לכימ ינב תשמח תאו' " :ורמא םש ,ב ,טי ןירדהנסב "ודלי
לע וארקנ ךכיפל ,הלדיג לכימו הדלי ברימ אלא ?הדלי ברימ אלהו הדלי לכימ יכו ,(ח ,אכ ב"ש)
הנארקתו תנמואל ול יהתו הקיחב והתישתו דליה תא ימענ חקתו' :אכהמ רמא אנינח 'ר .המש
תור אלא ?הדלי תור אלהו הדלי ימענ יכו זי-זט ,ד תור) 'ימענל ןב דלוי רמאל םש תונכשה ול
."המש לע וארקנ ךכיפל ,הלדיג ימענו הדלי

דלי לכ ןידה אוה אלא ,המותיו םותי אקווד ואלד - םש ןירדהנסב - א"שרהמה בתכ רבכו
אל טעמכ ,םירוה ול רשא דלי ןכש .הווהב םימכח ורבידש אלא .ולדגמש הז לש ומש לע ארקנ
םהש םידחוימה םיאנתה לש חרכהב ,תוקוחר םיתעל םא יכ ,םירחאל וירוה והורסמיש ראותי
.העש התואב םהב םינותנ

אבקוע רמל היל וחלש" (א ,בל ןירדהנס) "היתב ןב" וניבר השמ תא ל"זח וארקש וניצמ דוע
ותלדיגש וניבר השמכ וינפ ןירקמש יפל ,היתב ןב אוהש השמכ" :י"שריפו "היתב רבכ היל ויזד
."הערפ תב היתב

,אנידל "ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ "הז ל"זח רמאמ לש ושוריפ המ ןייעל ונילע ןיידע ,לבא
לש ונבל בשחנ לדגתמהש ,שממ ודלי "ודלי וליאכ" רמול ונוצר םאה ?הכלה ןיינעל ולקשמ המ
?דבלב םירבד תצקמ יבגל אלא שממ ונבכ בשחנ וניאש וא ,ולש יעבט ןבכ ,רבד לכל לדגמה
התואב ןכש ?הכלה ןיינעל רבד יצחו רבד הנממ קיסהל ןיאו ,אדירג הצילמ אלא וז ןיא אמשו
,הרות וריבח ןב תא דמלמה לכ" :וב אצויכ רמאמ םיאצומ ונא - טי ןירדהנסב - הפוג היגוס
."ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ

לש ונב ארקנ לדוגמהש ךורע ןחלושב השעמל הכלה קסופ א"מרה וניבר יכ םיאצומ ונא ,לבא
רטשב וילע בתכו ,ותיב ךותב םותי לדגמש ימ" :(וט ףיעס ,במ ןמיס מ"וח) ונושל וזו .לדגמה
ליאוה .רשכו - ףיוזמ ירקמ אל ,ימא [ותלדגמה לע] וא יבא לדגמה לע בתכ םותיה וא ,ינב
."ךכ בותכל יואר והולדגו

ךלוה ל"ז א"מרהש אלא ,דדוב הרקמ הז ןיאש הארנ ,םירחא םיניד יטרפ לש םרוריב םע ,ןלהל
ןיינעל שממ ודלי וליאכ ושרפמ אוהש ,הדגאה לש רבודמה רמאממ הכלה דומלל ,ותטישל הזב
.םיגהנמהו םיקספה בורב ,א"מר דיב םיאצוי לארשי ינבו .םירבד המכ

תליאש) ונושל וזו .שממ ודלי ונייה ,ל"זח ורמאש "ודלי וליאכ"ש שוריפב רמוא ץ"בעירה
:(הסק ןמיס א"ח ץ"בעי

הלה םא .הווצמ םשל רחא לצא לדגתמו ,םאו בא ול שי וליפא אלא ,דבלב םותיב אלו"
הזש ...ינב ול ארוק אוהו בא ול ארוק הזו ,ושרויל ןב ול תויהל הזל ולדגמו םינב ול ןיא
."שממ ודלי וליאכ בשחנ

ןיבוריע ;א ,דלק ;א ,גלק ;א ,וס תבש ;א ,בס תוכרב) ס"שב הברה תומוקמב םיאצומ ונא ןכו
דובכ הדבכמ היהו ,"םא" ותלדגמ-ותנמואל ארוק היה ייבא יכ (דועו ,א ,יק םיחספ ;א ,טכ
.המשב הרות ירבדו המכח ירבד איבמו לודג

וחקלו ,ומא התמ ותדלישכו ;ויבא תמ ,ומא ותרבעשכ ,ייבא הזה לודגה ארומאה ,דועו תאז
ןיסחוי) אבומו .תקנימ-תנמוא "םא" התואל ורסמו ,לילייכ ויבא יחא ,ודוד ינמחנ רב הבר
ךב רשא" תוביתה ישאר אוהש "ייבא" םשב ול ארק ,ולדגמ ינמחנ רב הברש (ייבא ךרע םלשה
םשב (דועו ,א ,דע ;א ,גל תבש) תומוקמ הברהב ייבא תא םיריכזמ ל"זח וליאו ."םותי םחורי
,ומש לע וארק אל ,ותונתוונע בורמ ,ינמחנ רב הבר ולדגמ ויבאש םגהש ,ונדמלל .ונרבח ינמחנ
.ולדגמ ויבא םש לע לדוגמה תא תורקל הווצמ

הצילמ "ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ" ןיא םשה תאירק ןיינעל ,םינפ לכ לעש ,ונדמל אה
,ןכ םאו .םייעבטה וירוה םש לע אלו ,וצמאמ םש לע ץמואמה ארקיש אוה ןידב אלא ,אמלעב
,1956 - ז"טשת תומשה קוח :הז ןיינעב "תסנכה" לש ינרדומ-ארטלואה קוחה יכ אצמנ
,שדח יטרפ םש לבקמ וניא ךא ,וצמאמ תחפשמ םש לבקמ ,ץמואש ןיטק" :5 ףיעסב עבוקה
.הכלהה םע דחא הנקב הלע ,"תרחא העיבק ץומיא וצב טפשמה תיב עבק םא תלוז

2 ףיעס ,א שרוש
םשב םא ,הרותל ץמואמ ןב םיארוק ךיאה :(2 ףיעס א שרוש) איה השקו הלודג רתוי הלאש
?וצמאמ ויבא םשב וא יעבטה ויבא

םשב הרותל ץמואמה תא םיארוקש עמשמ (וע ןמיס ז"עהאח) רפוס ם"תחה תבושתמ םנמוא
,א"טילש םימואת ףסוי ברה ,הקירמאד ב"הראב םינברה ינקזמ דחא הלעה ןכו .וצמאמ ויבא
הבוט כ"ח הדיעהו .(14 'מע י"שת ןסינ תרבוח) "סדרפה" ינרותה ןוחריב .שימ ,טיורטידמ
ישארה ברה דובכ ,השעמל הכלה ,הארוה ךכש (505 - 504 ע"ע ך"שת תסנכה ירבד) תיארדהנס
תאירק ירהש ,ברו לודג ןויע ןועט ונדוע רבדה ןידל םא ,םוקמ לכמ .א"טילש ןמרטנוא י"ארגה
ובתכש המ דבלמ .הרות ירוסיאל תועגונ רתויב תורומח תולקת תרה תויהל הלולע וז םש
בשחי םא טגב םשה תביתכ ןיינעל םיעבוקה םירבדה ןמ איה הרותל האירקהש םיקסופה
ןמזב והוארקי דציכ ירה ,(בנק ןמיס ז"עהאח המלש ךל ףלאה ת"וש האר) ואל וא עקתשנל
ץמואמה תא וארקי הזכ הרקמב ףא םאה ?ןהכ אוה ,ץמואמה וא ץמאמה ,םינשה ןמ דחאש
?וצמאמ ויבא םשב הרותל

םש ןיאשב אלא ,ץמאמה באה םשב הרותל והוארקיש ורמא אל ןאכ דעש ,םירבדה םיארנ ,ןכל
לש ונבכ אמלע אלוכל קזחומ אוה אלא ,םירחאל אלו ץמואמל אל ,ללכ עודי יעבטה ויבא
אלו שובי אל ןעמל ,וצמאמ ויבא םשב הרותל ותורקל יוארו רשפא ,הלאכ םירקמב ,ץמאמה
.וב ועגנ תוירבה דובכ לודג םושמו ,םיברב ןבה ותוא םלכי

3 ףיעס ,א שרוש
ויבא םש ,ץמואמ לש הבותכב םיבתוכ בא הזיא לש ומש :(3 ףיעס ,א שרוש) יבגל ןידה אוהו
,יפ לע ףאו .ץמאמה םש םיבתוכ באה םש עודי אלשב קרש ?וצמאמ ויבא םש וא יעבטה
באה םש אלו לדגמה באה םש הבותכב םיבתוכש ל"זחדב תשרופמ היאר שי ,הרואכלש
:(ו"מפ ףוס ר"ומש) שרדמב ורמאד ,יעבטה

םתחנה :לארשיל אוה ךורב שודקה םהל רמא ,(ז ,דס היעשי) 'התא וניבא 'ה התעו' "
.באכ םיריכמ ונא ךל :ול ורמא ?בא םיארוק םתא ילו ,בקעיו קחצי םהרבא םכיתובא
.יוארכ הרמשו ןמאנו בוט םדא היהו ,סופורטופא לצא תלדגתמ איהש המותיל לשמ
?ךמש המ :הל רמא .הבותכה בותכל רלבלה הלע ,שיאל האישהל הלדגמ שקיב םימיל
הרמא ?תקתוש תא המל :הל רמא .תקתוש הליחתה ?ךיבא םש המו ;תינולפ :הרמא
."דילומה אלו בא ארקנ לדגמהש ;ךתוא אלא תעדוי יניאש ינפמ :ול

היה ךכש עמשמ ,םייחה תואיצמ ךותמ םהירבדל םילשמה ל"זר וחקל ,עודיכש ,רחאמו
.דילומה םש אלו לדגמה באה םש הבותכב בותכל ,גהנמה

תומשה תביתכב יפט קיידלו קדקדל םיכירצש (י ,טכק ז"עהא) א"מרה בתכש רחאמ ,תאז לכב
ונחרוכ לע ,תומשה יונישב לספיו טגב הביתכב םהילע םיכמוס םימעפלש םעטמ ,הבותכב
עודי אלש םוקמב אלא ,הבותכב לדגמה םש םיבתוכש רמול ןווכתנ אל שרדמה םגש ,חינהל
.יעבטה באה לש ומש םלועל

4 ףיעס ,א שרוש
:טגב תובאה תומש תביתכ ןיינעל ,4 ףיעס ,א שרושל רשא
?לדגמה באה םש וא יעבטה באה םש םא ,הליחתכל טגב בותכל שי ךיאה רבד וניצמ אל הכ דע
,יעבטה באה םש טגב ובתכ אל םאש (המיענ הרימאו הלעי הדוהי תובושת) ונאצמ תאז קר
םש אלא ,לדגמה םש בותכל ןיא הליחתכלד עמשמ .דבעידב רשכ טגה ,לדגמה באה םש אלא
קרו ,ירמגל עקתשנ יעבטה באה םשש הרקמב וליפא ,ןכ ןידה םירקמה לכב םאה .יעבטה באה
,הל וא ול לדגמה םש ובתכ הבותכב םגש ןוגכ ,ול ןירוק לכהש םשה אוהו לכל עודי לדגמה םש
אלא באה םש בותכל תואי אלש ,רבתסמ ,הזכ הרקמב ?לדגמה םשב ול וארק הרותל םגו
ראובמכ ,עודי יתלב ירמגל אוה באה םשש הרקמל המודב באה םש ללכב בותכל אלש בטומ
- השיאה יבא םש וא שיאה יבא םש ריכזה אל םא" :(ט ףיעס ,טכק ןמיס ז"עהא) ע"ושב
םש ראובמכ דבעידב וליפא ,טגה תא לסופ השיאה יבא וא שיאה יבא םשב יוניש וליאו ."רשכ
.ד"וי ףיעסב

 

ב
1 ףיעס ,ב שרוש
?ולומל בייח םא לומינ אלש קונית ץמאמה :1 ףיעס ,"םינבו תובא ןיבש םיסחי" :ב שרוש

,אצמנ ."ולומל ןיד תיב םיבייח ונב תא באה למ אל םא" :(א ,אסר ד"וי ע"וש) ןידה קספנ רבכ
חילש והושע וליאכ והירה ,ןיד תיב תעד לע ןבל ול תויהל ול וצמא הזו ליאוה הז קונית
באה םוקמב יאק ולדגמה ,בא ול ןיאש םותי" :זוע לדגמב ץ"בעירגה קספ ןכו .ולומל והובייחו
."ולומל

2 ףיעס ,ב שרוש
,הסר םש) א"מרה בתכ רבכ ,(הז שרושב 2 הלאש) ?"וסינכהל תכרב" ץמאמה ךרבי םא ןיינעלו
:(א
תיבה ירהד ,וז הכרב ךרבמ רחא םדאש רמואש ימ שי ,הלימה לצא ןבה יבא ןיא םאו"
."וז הכרב ךרבמ רענה ספותש ימש ןיגהונו (םירמוא שי םשב ם"במר) ולומל ןיווצמ ןיד

המצע לע דיעמ ,"וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל ונווצו" וז הכרב לש עבטמ ,דועו תאז
.הכרבל ולכוי וחילשו ןיד תיבש ,הנקתוה ךכ הליחתמש

והכיזש ת"ישהל האדוהו חבש אלא ,הלימה לע הניא הכרבה וזש שובלה בתכש יפכ ,תאז דועו
,רוכב אוה םא ותודפל :תורחא תווצמ המכ דוע הז ןבב תושעל וילע לטומ ךליאו םויהמש
.'וכו "סנכי ןכ תירבל סנכנש םשכ" :ול םירמוא ןכלו .השיא ואישהלו ,תונמואו הרות ודמללו

הז ןב ךנחלו לדגל ומצע לע לביק םגו ,ןיד תיב תעד לע חילשכ השענ הז ץמאמו ליאוה ירה
,םינפ לכ לעש ,יאדווב ,ןמקל ראוביש יפכ ,השיא ואישהלו תונמוא ודמלל ,תווצמלו הרותל
קוניתה תא ספותהש םיגהונש א"מרה בתכש ןוויכ ,םוקמ לכמ .וסינכהל תכרב ךרבל לוכי אוה
תכרב ךרבי ךכו ,קוניתה ספות ,קדנסה אהי אוהש רדהל ץמאמל שי ,וז הכרב ךרבמו בשוי
.הבישיב וסינכהל

.ןבה תלימב ונייחהש םיכרבמש םיגהונש םוקמב ,"ונייחהש תכרב" ךרבל ץמאמה לוכי ןכו
לבא .בלה תחמש לע אלא הניא ונייחהש תכרבש :(ב ,טכ ח"וא רוט) ח"בה רמא לודג ללכ ירהש
.ט"קס ,הכר ןמיס א"אב ג"מרפ הוושה

4 - 3 םיפיעס ,ב שרוש
ד"וי) א"מרה קספ רבכ ירהש ,(הז שרושב 4 - 3 תולאש) ןבה ןוידפ ןיינעל בצמה אוה הנוש
ףאו ."באה אלב ןידופ ןיד תיב ןיא םגו חילש ידי לע תודפל לוכי באה ןיאו" :(ט ףיעס ,הש ןמיס
,יח באה םא" :(א"יקס םש) ז"טה תעדלו ,וז העד לע םיקלוח םיבר םיקסופד אהובמאש יפ לע
תיב םילוכי באה תמ םא םג :(א"יקס םש) ך"שה תעדלו ;"תוחילש םעטמ ,ותודפל רחא לוכי
הלימ ומכ ,באב הווצמ רתוי הליחתכלד (ח"יקס םש רואיבב) א"רגה תעד ןכו ,ותודפל ןיד
וליפא עמשמו ,ותודפל רחא לוכי ,באה ואדפ אל םא לבא .ונבל םהב בייח באהש םירבד ראשו
ברה בתכו .הכרב אלב והדפיש (הצר ןמיס ד"ויח) ויתובושתב ס"חה קספ ,םוקמ לכמ .הכרבב
."גהנמה ןכש המודמכו ,רקיע הארנ ןכ" ןחלושה ךורע

םייוול וא םינהוכ םאה וא באה אמש קפס שי תוקונית ץומיא לש םירקמה בורב ,תאז דבלמ
,עמשנ םיקסופה ירבדמש םא ךכיפל .םירחא תוקיפס המכ דועו .ןוידפמ ירמגל רוטפ קוניתהו
לש עבטמה םגש םג המו .הכרב אלב לבא ,ץמואמ קונית תודפל לוכי ץמאמהש ,םינפ לכ לע
לע השענ ןוידפהשכ אלו הכרבמ באהשכ אלא ריפש תלבקתמ הניא ,"ןבה ןוידפ לע" וז הכרב
.ותלוז ידי

."הווצמ דיבע אקד ,םיתש ךרבמ ןבה יבא" :(םיחספ ףוס) ארמגב ורמאו ליאוה ,םוקמ לכמ
.הווצמ תושעל הכזש בלה תחמש לע ,ונייחהש תכרב ןוידפה לע ךרבל לכוי ץמאמ םגש רשפא
ץמאמה ירה ,דבלב הקדצ תרותב קפסמ ןהכה ידיל ועיגה ןוידפה ימדש ,רמאנ םא וליפאש
בוט ילואו .וז הווצמל הכזש ובל תחמש לע "ונייחהש" ךרבל לכויו ןוידפ תווצמל ןווכתה
ןימ ץומיאה לש ותישארב ובלב רצוויו ןוידפה לע הכרבה תעינמל שוחי אלש ידכ ,ךכ ול תורוהל
.ונב וניאש קוניתה יפלכ תורז לש שגר

5 ףיעס ,ב שרוש
הלעהש המ יפל ;(5 - ב) ץמואמ הווצמ רב לע "ינרטפש ךורב" ץמאמה ךרבי םא הלאשל רשא
ןויכ ,ןכ םא ,ןבה ךוניחב ביוחמ אוהש םעטמ וז הכרב ךרבמ באהש (כ ,הכר ח"וא) םידגמ ירפה
לדגמהש תויארב ךרוצ ןיא אנידד ארקיעמש אלא .ךרבי אוה םג ,באה םוקמב סנכנ לדגמהש
ליאוה ,תוכלמו םש אלב התוא םיכרבמש אוה דמועו םייק גהנמ ירהש ,וז הכרב ךרבל לוכי
.דומלתב הרכזנ אלו

7 - 6 ףיעס ,ב שרוש
םתומב םאו (6 - ב) םהייחב ויצמאמ יפלכ םאו בא דוביכב ץמואמה בייח םא :תולאשה ןיינעל
"ודלי וליאכ" ולדגמהש ותטישל ךלוה ל"ז א"מרה הנה :(7 - ב) ?שידק םהירחא רמול בייח
,ץומיא תדועת ןיעמ הז ןיינעל איצוה וליפאו .יעבט ןבכ תויוכזה אולמב ,שידק ןיינעל שממ
:ונושל וזו (חיק ןמיס) ויתובושתב רפוסמכ

לישנא ארקנה ,רשא רמכ ,םירעשב רכינה ,הנועמו םיקולא הכומ ןקזהמ יתשקבתנ"
אוהש רחאמ ,ותומ ירחא שידק רמול לכוי ותב ןבש רשפא םא ,יתעד ול תווחל ,רגניזייט
ינממ שקיבו .ןכ :ול יתרמאו ?אבה םלועה ייחל ואיבהו יבר ול ריכשהו ,ותיבב ולדיג
םיבייחה ראש ינפב ,ךלי רשא םוקמ לכב היארל ותב ןבל היהיש ידכ ,בתכב ול תרוהל
אל עודיכ םינפל ;םתומכ שידקב בייוחמ וניאש םרמאב שידק רמולמ והוחדי אלש)
ןיד יפל םישידקה תא םיקלחמ ויה אלא ,םויה גהנמכ דחיב רתוי וא םינש שידק ורמא
םסרופמו יולג הנה :ול יתבתכו ותשקבל יתרתענו (החדי ימו רמאי ימ ,תופידעה
ראש םוקמב ףאו ,ומוקמב שידק רמול לכויש אידהב ןכ בתכש ,ק"ירהמ תבושתב
ורמאו .ויתובושתב םתה אתיאדכ ,קלח ול שי ,םמאו םהיבא לע שידק םידיגמה םילבא
םש ודמלו ,ודלי וליאכ ותיב ךותב םותי לדגמה לכ ,לודג ןהכ קרפ ,ןירדהנס תכסמב
."הברה םיקוספמ

אלו ,לדגמה לש ותב ןב היה הנודינה א"מרה תבושתב וב רבודמש לדגתמהש ,רבדה ןוכנ ,תמא
אלא ,וז אדבוע שידקה תוכז ול קינעהב שיגדמ וניא א"מרהש ונא םיאור ,לבא .רז ץמואמ דלי
"ודלי וליאכ ותיב ךותב םותי לדגמה לכו ...ותיבב ולדיג אוהש רחאמ" בתכו ונושלב קיידמ
ןיעכ לודיגב האור אוהש יפל .(דבלב ,"ודלי וליאכ" אלא "בותכה וילע הלעמ" טטצמ וניא ,בגא)
.באה לע ןבל שיש תויכז המכ ןיינעל שממ הדיל

תמשכ :רמוא אוה םגש םגה ,(דסק ןמיס ח"ואח) ויתובושתב רפוס ם"תחה תעד ןכ אל ,םלוא
םימותילכ תויכזה אולמ לדוגמל ןיא ,ותעד יפל לבא .שידק וירחא לדגתמה רמאי ולדגמה
השע תווצמב םאו בא דוביכ םעטמ שידקב םיבייח םהש יפל ,םלובג גיסהל יאשר וניאו םירחא
ארמגב חכומדכ ,אתיירואדמ םאו בא דוביכב ולדגמ יפלכ בייח וניא אוה וליאו ,הרות לש
:ולדגמ-ובס ול רמא ,לדגשכ ,בקעי בר ותב ןב תא ותיבב לדיג בקעי רב אחא בר :(א ,טמ הטוס)
ביוחמ וניאו ,אנא ךתב ןב ,לדג ,לדג :ישניא ירמאד ונייהו ;אנא ךנב ואל :ול רמא .םימ יניקשה
.ןבכ םאו בא דוביכב

ןמ אל םא ,וילדגמ םאו בא דוביכב אוה םג בייח לדגתמה ןבהש ,ס"חה םג רבוס ,םוקמ לכמ
םישרדמב ל"זח ירבדמ ,ךכל היאר איבמ אוהו .הרשיה הרבסה דצמ ,םינפ לכ לע ,הרותה
:(ב ,ד ר"ומש ;וט תומש אמוחנת)

רמא ,(י ,ג תומש) 'הערפ לא ךחלשאו הכל' :השמל אוה ךורב שודקה ול רמאש העשב"
ןבכ ומע ינאו ותיב יל חתפו ורתי ינלבקש ינפמ ,ךליל לוכי יניא ,םלועה ןובר :וינפל השמ
בייח ,וריבחל וחתפ חתופה לכש ,אלא דוע אלו ...ול בייח ושפנ וריבחל וחתפ חתופש ימו
."ומאו ויבאמ רתוי ודובכב

דובכב בייח לדגתמהש ,ודמל ןאכמש ,דע ןמיס ףסוי יזנג ת"ושו םש אמוחנתל ףסוי-ץע הארו
.םרובע שפנ תוריסמ ידכ דע ,וילדגמ וירוה

9 - 8 ףיעס ,ב שרוש
םנשיה ?םייעבטה וירוה םאו בא דוביכב ץמואמה בייחה :9 - 8 ,ב תולאשל םיאב ונא ןאכמ
?הז לע תולבא תרותב ץמואמהו ץמאמה

תדוקנל ,םהיתוקוחל הרותה טפשמ ןיב תומוהת הדירפמה דוסיה תודוקנמ תחאל ונעגה ןאכ
ססבתהש ,םודקה יאמורה קוח יפל .ץומיאה ןיינע םצעל השיגה ילדבה םיעבונ הנממש דקומה
וצ" היה ,אדירג תיטפשמ הביטח אלא הניא החפשמהש ,תיסאלקה תיטפשמה השיפתה לע
לכ ץמואמה ןיבל ץמאמה ןיב רצוי ,דחא דצמש ,הזכ לודג ףקות רב טפשמה תיב לש "ץומיא
קיספמ הזכ וצ ,ךדיאמו ,םייעבטה םהידלי ןיבו םירוה ןיב תומייקה תויכזהו תובוחה ןתוא
תא םלשו רומג אלמ קותינ קתנמו ,םייעבטה ויבורקו וירוה ןיבש תויכזהו תובוחה לכ ןיטולחל
תקיחת לכ ןיא םויכש ןוכנ .םהב ןותיח רתיה ידכ דע ,םייעבטה ויבורקו וירוהמ ץמואמה
ףא ,הברדא .תיעבטה ותחפשממ ץמואמה לש אלמ קותינ ידכ דע ךכ לכ תכל הקיחרמה ץומיא
,ץמאמה לש ונבכ , ישיאה ודמעמ תניחבמ ,ץמואמה בשחנ תוצראה לכ תקוחת יפלש יפ לע
ליאוה ,םרב .םירבד המכ ןיינעל ,םייתימאה וירוהל ןב תויהלמ תאז םע קסופ וניא ,םוקמ לכמ
"ץומיא וצ" ירה ,תיחרזאה ץומיאה תקוחתל יטפשמה ןיערגה תא הווהמ יאמורה קוחהו
,הברהב וא טעמב ,םימודה ץמואמל ץמאמה ןיב םיידדה םירשק רצויש קר אל ,םהינידב
תא ,הברהב וא טעמב ,קתנמ םג אלא ,םייעבט םינבל תובא ןיב םימייקה החפשמ יסחיל
טפשמה לש וחורו ונכות יפל וליאו .םייעבטה וירוהל ץמואמה ןיב תומייקה תויכזהו תובוחה
תא "ץומיא וצ" לש די יחמב תוחמל ,עבטה תוכרעמ תא דדשל הפי ןיד תיב חוכ ןיא ירבעה
תיטפשמ ךרדב ולתשל תנמ לע תיעבטה ותחפשממ ץמואמה תא רוקעלו םייקה בצמה
.תרחא החפשמב תיתוכאלמ

השע תווצממ ץמואמה תא עיקפהל ץומיאה חוכב ןיא תועדה לכ אבילאש ,אופא ,רורבו ירב
גוהנלו םתומבו םהייחב םדבכל ביוחמ אוה אלא .םייעבטה וירוה יפלכ םאו בא דוביכ לש
ןיב .וילע םילבאתמ וידילומ וירוה ןכו ,םתובא לע םינב לש ןידכו תדכ תולבא יניד לכ םהירחא
.םתיבב לדוג אל וא לדוג םא

לכ ןיא םוקמ לכמ ,שפנ תוריסמ ידכ דע םדבכל בייח ץמואמהש םע ,ויצמאמ וירוה לע וליאו
םיבויח רוציל ץומיאה אוה יושע .םניאש םוקמב החפשמ יאנת רוציל יושעש םלועב רבד
וזמ הריתי וליפא ,םהיניב הביחו הבהא תושגרו השוחת רוציל ,ץמואמל ץמאמה ןיב םיידדה
חתפל םישוע םיפתושמ םייחו אתווצ הברה ,השוע לודיג הברה יכ ,םהידילומל םידלי ןיבש
שי רוציל םחוכב ןיא לבא .תועירו הבהא ,הווחאו תוהבא תושגר רידאהלו לידגהלו ,חפטלו
בקעיכ ,םיחא ינש ירהש .םדה תברקב קרו ךא םינתומה הלאכ םיידדה םיבויחב םבייחל ,ןיאמ
וליאו ,הז לע הז תולבאב הכלהה יפ לע םיבייח ,האנש תילכת ויחא תא שיא םימטושה ,ושעו
.תולבאב בייח םדא ןיא ,הדלותה דצמ ויחא וניאש ,בלו שפנ דידי ,םירקיבש רקי רבח לע

ךרדב םישנאל ואשינש םישנ" :םש קסופש (ב הקסיפ ,ח ןמיס ב"ח) ם"שרהמ ת"וש הוושהו
לע תולבאתמ ןניא ,לארשיו השמ תדכ םהל ואשינש יפ לע ףא ,תושיא םשל אלש ,המרעה
."ןהילעב

םנשי ןוממ םפוגש תויובייחתה וא הבהא ישחר ןוגכ ,בלב םייולתה םירבד לכ :ללכה הז
ןיינע םניא ,תיעבטה החפשמה לש תואיצמב ,םדה תברקב םייולתה םירבד לכ לבא ,ץומיאב
החפשממו דיל דימ רחוסל תרבועה הרוחס ,דיינ סכנ ונניא םדא ןב ירהש .ץומיא יבגל
.החפשמל

ך ש מ ה