מבוא

פרק 1. קיצור תולדות הרמב"ם והתפתחותו האינטלקטואלית

פרק 2. ספר המדע
2.1 ספר המדע כפתיחה למשנה תורה
2.2 תוכנו של ספר המדע

פרק 3. יסודות התיאולוגיה - מעשה מרכבה
3.1 מעמדה של החקירה בנושאים תיאולוגיים
3.1.1 הדיבר הראשון אנכי ה' - מצווה או הצהרה?
3.2 מציאות ה' ושלילת גשמותו
3.2.1 הוכחת מציאות ה' ושלילת גשמותו
3.2.2 שלילת גשמות האל מן המקרא
3.2.3 הגשמת האל במקרא, באגדה ובהגות היהודית
3.2.4 דיון בהוכחת מציאות האל ושלילת גשמותו
3.3 קדמות האל
3.3.1 הזמן בחשיבה הפילוסופית
3.3.2 תפיסת הזמן והשלכותיה על עניין קדמות האל
3.4 יחידותו של האל ואחדותו
3.4.1 הוכחות יחידותו של האל ואחדותו
3.4.2 ביקורת על ההוכחות ליחידות ואחדות האל
3.5 הנחת קדמות העולם להוכחת מציאות האל, אחדותו ושלילת גשמותו
3.6 דרכי הוכחה חלופיות למציאות האל
3.6.1 ההוכחה האונטולוגית
3.6.2 ההוכחה האנתרופולוגית
3.6.3 ההוכחה הקוסמולוגית
3.6.4 ההוכחה הטלאולוגית
3.6.5 ההוכחה הטלאולוגית במקורות יהודיים
3.6.6 ההוכחה ההיסטורית
3.7 ביקורת ההוכחות למציאות האל
3.7.1 ביקורת ההוכחה האונטולוגית
3.7.2 ביקורת ההוכחה האנתרופולוגית
3.7.3 ביקורת ההוכחה הקוסמולוגית, הטלאולוגית וההיסטורית
3.7.3.1 הראיה הטלאולוגית והעיקרון האנטרופי
3.7.4 סיכום הדיון בהוכחות למציאות האל
3.8 ידיעתו של ה'
3.9 תוארי האל
3.9.1 רקע פילוסופי
3.9.2 סקירת השיטות

פרק 4. חובות היסוד של האדם כלפי ה'
4.1 אהבת ה'
4.1.1 גדרה של אהבת ה'
4.1.2 הדרכים שבהן יש לנקוט כדי להגיע לאהבת ה'
4.1.3 קיום מצוות אהבת ה'
4.2 יראת ה'
4.2.1 גדרה של יראת ה'
4.2.2 הדרכים המובילות לידי יראת ה'
4.2.3 כיצד להביא את יראת ה' לידי ביטוי

פרק 5. מבנה היקום ויסודותיו - מעשה בראשית
5.1 תמונת העולם בעיני הקדמונים
5.2 ערכו הנורמטיבי של ידיעת מבנה היקום
5.3 מרכיבי העצמים
5.4 צורות העצמים
5.5 תכלית היקום
5.5.1 שיטות שונות
5.5.2 שיטת רבנו

פרק 6. תורת הנפש
6.1 נפש האדם היא צורתו
6.2 התפתחות חיי נפש האדם

פרק 7. תקשורת בין האדם לא-לוהיו
7.1 מלאכים
7.2 הנבואה
7.2.1 תופעת הנבואה בתולדות העמים
7.2.2 הנבואה במחשבת ישראל
7.2.3 הנבואה לשיטת הרמב"ם
7.2.4 ייעודי הנבואה וסמכות הנביא
7.2.5 מי הם הנביאים?
7.2.6 דרגות הנבואה
7.2.7 האם הנבואה פסקה עולמית?
7.3 נצחיות התורה
7.3.1 התורה קדמה לעולם - הרעיון והשלכותיו
7.3.2 קיומה העצמי וערכה המוחלט של התורה
7.3.3 קיומה הנצחי של התורה

פרק 8. תורת המוסר - האתיקה
8.1 הבסיס הרעיוני של האתיקה
8.2 המוסר המטאפיסי
8.3 המוסר התיאולוגי הטהור
8.4 מקור האתיקה על פי שיטת הרמב"ם
8.5 אופיו של המוסר לפי הרמב"ם
8.6 המוסר בתקופה החדשה
8.7 מקומה של הדת בפילוסופית המוסר
8.8 מקום הרגש במילוי החובה הדתית
8.9 מקום המידה הרעה בהתנהגות הנורמטיבית
8.10 חובות האדם כלפי עצמו
8.11 הדרך האמצעית

פרק 9. החוק השמימי וחובת לימודו
9.1 האפיסטמולוגיה של הרמב"ם
9.2 מצוות תלמוד תורה
9.2.1 טעמי המצווה
9.2.2 גדר חיוב תלמוד תורה
9.2.3 תכנית הלימודים הרצויה
9.2.4 תכנית הלימודים המצויה
9.2.4.1 הגישה המסורתית
9.2.4.2 חכמת ישראל
9.2.4.3 הגישה המשלבת
9.2.5 האישה ותלמוד תורה
9.3 טעמי המצוות

פרק 10. מערכת היחסים בין הקב"ה לבני האדם
10.1 בחירה חופשית
10.1.1 שאלת הבחירה החופשית בהגות הכללית
10.1.2 שאלת הבחירה החופשית בהגות היהודית
10.1.2.1 הבחירה החופשית מעלה או מגרעת?
10.1.3 בעיית הסתירה בין גזירת ה' וידיעתו לבין הבחירה החופשית של האדם
10.1.3.1 הניגוד בין גזירת ה' לבין בחירה חופשית בעיני ההוגים
10.1.3.2 הניגוד בין ידיעת ה' לבין הבחירה החופשית בהגות היהודית
10.1.3.3 הניגוד בין ידיעת ה' לבין הבחירה החופשית בהגות הרמב"ם
10.2 ההשגחה
10.2.1 בעיית הרוע שבעולם
10.2.1.1 הגישה הדואליסטית
10.2.1.2 הגישה המונותיאיסטית החמורה
10.2.1.3 הגישה המונותיאיסטית הקלה
10.2.1.4 הרוע כאתגר אינטלקטואלי ומעשי
10.2.2 צדיק ורע לו, רשע וטוב לו
10.2.2.1 ייסורין של אהבה
10.2.2.2 ייסורי הצדיק ככפרה על עוון הרבים
10.2.3 התערבות האדם בהנהגת העולם
10.2.4 תלמוד תורה ופרנסה - הילכו שניהם יחדיו?
10.3 עיקרון התשובה (repentance)
10.3.1 מקור מצות התשובה וגדרה לשיטת רבנו
10.3.2 גדרה של מצות התשובה לשיטת ר' יוסף אלבו
10.4 תורת הגמול
10.4.1 גמול בעולם הזה
10.4.2 גמול בעולם הבא
10.4.2.1 האסכטולוגיה בתרבויות הקדומות
10.4.2.2 נפש האדם והישארותה לפי הפילוסופיה היוונית
10.4.2.3 הישארות הנפש לפי התיאולוגיה היהודית
10.4.2.4 נפש האדם והישארותה לפי הרמב"ם
10.4.2.5 עולם הבא לשיטת רבנו
10.4.2.6 גורל נפשות הרשעים
10.4.2.7 ימות המשיח על פי נביאי ישראל
10.4.2.8 ימות המשיח על פי חז"ל
10.4.2.9 ימות המשיח על פי רב סעדיה גאון
10.4.2.10 ימות המשיח על פי רבנו
10.5 תחיית המתים
10.5.1 תחיית המתים בתנ"ך
10.5.2 תפיסת תחיית המתים לאחר חתימת התנ"ך
10.5.3 תחיית המתים לשיטת רב סעדיה גאון
10.5.4 תחיית המתים לשיטת רבנו
10.5.5 תחיית המתים לשיטת הראב"ד
10.5.6 תחיית המתים לשיטת הרמב"ן
10.5.7 סיכום עניין תחיית המתים
10.6 גלגול נשמות

פרק 11. המאבק של רבנו נגד אמונות תפלות
11.1 מהי אמונה תפלה?
11.2 יחסו של המקרא אל אמונות תפלות
11.3 יחסם של חז"ל אל אמונות תפלות
11.4 המאבק של רבנו נגד אמונות תפלות
11.4.1 התנגדות רבנו לאסטרולוגיה
11.4.2 יחסם של גדולי ישראל לאסטרולוגיה
11.5 יחסו של הרמב"ן לאמונות אוקולטיות
11.6 סיכום
11.7 קדושה כמעמד, כמהות או כחוויה

פרק 12. עיקרי אמונה ביהדות
12.1 האמונה במקרא
12.2 עיקרי אמונה בדברי חז"ל
12.3 עיקרי אמונה בקרב הוגי ימי הביניים
12.3.1 רבי סעדיה גאון והרמב"ם
12.3.2 ר' חסדאי קרשקש, ר' שמעון בן צמח דוראן ור' יוסף אלבו
12.4 עיקרי אמונה בקרב הוגי העת החדשה

פרק 13. הפולמוסים מסביב ללימוד חיבוריו של רבנו
13.1 הרמב"ם בעיני החוקרים המודרניים

פרק 14. מפעלו הספרותי של הרמב"ם

פרק 15. "לוּ לא קם כמשה"
15.1 השפעת הרמב"ם על הסכולסטיקה הנוצרית

ביבליוגרפיה - רשימת ספרות