תוכן מפורטהקדמת המעתיק רבי יהודה אלחריזי ז"ל

[סדר הלימוד בימי משה]
        משל

[מעמד הנביא בענייני המצוות]
        ונבואת עבודת כוכבים תחלק לשני חלקים:
[מתנבא בשם כוכב]
[מתנבא לעבודה זרה בשם השם]

        והמתנבא בשם יחלק גם כן לשני חלים:
[רוצה להוסיף מצוות]
[מצווה לשמור המצוות]

        [בדיקת הנביא אם הוא נביא אמת]
        [נבואות הקוסמים]
        [מתי ביטול נבואה פירושה שהנביא נביא שקר]
[מדוע פחד יעקב לאחר שהובטח לו טוב?]
[ירמיהו במחלוקתו עם חנניה בן עזור]
[סמכות הנביא לבטל מצווה באופן זמני]
[משל]


[חזרה לנושא: דרך מסירת התורה]
        [רבי יהודה הנשיא]
        [הפירושים המקובלים אין בהם מחלוקת]
        [הלכה למשה מסיני]
        [חמשת סוגי הדינים]
החלק הראשון [פירושים מקובלים]
החלק השני [הלכה למשה מסיני]
החלק השלישי [דינים הנובעים מסברה]
[אין מחלוקת בדברים מקובלים]
[שורש מחלוקת תלמידי שמאי והלל]
והחלק הרביעי [גזרות]
והחלק החמישי [תקנות ומנהגים]
[סיכום]

        [מדוע נכתבו המחלוקות?]

[ששה סדרי משנה]
        סדר זרעים
        סדר מועד למיניו הפרטיים
        סדר נשים
        נזיקין
        קדשים
        טהרות

[תוספתא וברייתא]

[התלמוד]
        והייתה כוונתו בו ארבעה דברים:
        [הדרש הנמצא בתלמוד]
והנני נותן לך בו משל מבואר


[מאמר מוסגר: תכלית העולם והאדם]
        [לכל דבר יש תכלית למציאותו]
        [מה תכלית האדם?]
        [תכלית האדם - איש חכם וטוב]
        [מדוע קיימים אלה שלא יגיעו לחכמה?]
[תשובה ראשונה]
[תשובה שנייה]


[חזרה לנושא: התלמוד ופירושיו]
        [המסכתות הקיימות בבבלי ובירושלמי]
        [הגאונים ואחריהם]

[פירוש המשנה של הרמב"ם]
        [תועלת הפירוש]
        [סדר הפירוש]

[עשרה פרקי מבוא למשנה]
        הפרק הראשון - מניין החכמים שנזכרו בגלל הלכות שאמרו
        הפרק השני - מניין החכמים שנזכרו בגלל מעשה או דרשה
        הפרק השלישי - באשר נתפרסם מיחש חכמי המשנה.
        הפרק הרביעי - באנשים מן החכמים שהיו בדור אחד והשיגו קצתם לקצתם:
        הפרק החמישי - בבאור שם התלמיד והרב מהם, כפי אשר נתפרסם.
        הפרק השישי - לגלות הסתום משמותם,
        הפרק השביעי - בסדר מעלותם
        הפרק השמיני - בהתייחסם לארצות, ולמלאכות, ולאנשים, ולמשפחות.
        הפרק התשיעי - באנשים אשר נפלה בינם מחלוקת ברוב המקומות
        הפרק העשירי - בחלוק הלכותיהם בין רב למעט