ספר הכוזרי


תוכן מפורט
פתיחת המכתב
תיאור ספרד
מידת ארץ ספרד ותיאורה
השליחים מדווחים על מלכות כוזר
כשלון שליחותו של יצחק בר נתן
יוסף ושמעון מקבלים את השליחות
איך נפלו ישראל למקומם זה
שאלות למלך כוזר

חלום המלך
שיטת הפילוסוף
תשובה לפילוסוף
אמונת הנצרות
תשובה לנוצרי
אמונת המוסלמי
תשובה למוסלמי
    האם הקשר עם הבורא אפשרי
החבר היהודי
משל מלך הודו
ההבדל בין היהודי והגוי
ערכה של הקבלה (המסורת)
הלשונות קדומות
השבוע בן שבעה ימים
המספר עשרה
מנין אלפי שנים לבריאה
הפילוסופים לא נחלו חכמה
התורה מסכימה לשכל
מהו "טבע"?
איך התפשטה היהדות?
התגלות ה'
חטא העגל
    - גדולת ישראל
    - משמעות העגל
ערכם של מעשי מצוות
הקרבנות והמשכן
רק יהודים מצווים לקיים את התורה
ייעודי היהודי והגוי
סבל היהודים
גרים
ייעודי העולם הבא

מבוא
שמות הבורא לסוגיהם
    - שלושה סוגים במידות האלהות
    - מידות האלוהות הנראות גשמיות
רצון ה'
כבוד ה'
ארץ ישראל - מקום נבחר
ארץ ישראל ונבואה
מעלות הארץ
    - קו התאריך לפי ארץ ישראל
    - מעלות הארץ בדברי חז"ל
    - מדוע אינך עולה לארץ ישראל?
    - הובשתני מלך כוזר
עבודת הקורבנות
המשכן
    - עבודת הלויים
    - הארון
ישראל היום - עם ללא ראש
העדות להשגחה - עונש
המצוות מחברות את ה' והעם
ישראל באומות כְּלֵב באברים
דרישות הנבואה - הבסיס
    - שמירת מצוות עדיפה מפרישות
    - ה' מתפאר בישראל
    - עשיית המצוות גדולה מגדולת השמש
    - החברה המסוגלת למצוות
טומאה
צרעת הבית והבגד
החכמות השונות ביהדות
    - חכמת הגלגלים
    - מוסיקה
הלשון העברית
    - השירה העברית
    - טעמי המקרא
    - המשקלים הזרים בשירה העברית
    - מדוע מתנועעים בקריאת עברית?
    - מעלת הניקוד

עובד ה' אינו מתנתק מן החיים
החסיד
    - שעבוד הדמיון לעבודת ה'
    - מרכז היום - תפילה. מרכז השבוע - שבת
    - ראש חודש, חגים ויום הכיפורים
    - ההתגלות תוחמת את המעשים
    - ערך לאומי לשבתות וחגים
מחשבותיו, מעשיו ודרכו של החסיד
אדם משתמש באבריו בלי לדעת כיצד הם פועלים
    - ברכת "אשר יצר"
תפילין וציצית
אהבה ויראה
הברואים מראים על כוונת חכם וחפץ יודע כל
הצדקת גזירות הבורא
ברכות ותפילה
    - אהבת עולם - הדבקות בעניין האלוקי
    - תפילת העמידה
תפילה בציבור ותפילת שמונה עשרה
    - חובות היחיד לציבור
    - מבנה תפילת העמידה
    - העוה"ב בתפילה
הקראים
רצון האלוה קובע את מיני היצורים ויטבעם
הדקדוק במסירת התורה
חשיבות הקבלה
    - תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני, ומן המקום אשר יבחר
    - "לא תוסיפו" מול גזרות דרבנן
    - ממחרת השבת
    - עין תחת עין - ממון
טומאה. טעמי המצוות ומסגרתן
    - אמונת הקראים
מצוות עירוב
מידות המצוות נקבעות ע"י ה' ומסורת הנביאים
ההגיון אינו מבין את פעולות הטבע
שמירת המצוות בימי המקרא
מסורת התורה לדורותיה
דרך דרש הפסוקים בחז"ל

שמות ה': אלוהים, ה'
    - איך רומזים אל מקום מי שאין לו מקום?
    - לא החושים מבינים, אלא השכל
    - דימוי האדם לבורא
    - כבוד ה'
    - הצורך בהגשמת שמות ה'
מקומות וזמנים טובים לקשר לה'
היהדות על הקדשת מקומות
    - הדתות על הקדשת מקומות
בין בעל התורה לפילוסוף
אמונת ירבעם ואמונת אחאב
שמות האלוהים
בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו
דת ישראל מחזקת מאמיניה
שפלות עם ישראל
    - ישראל אינם מקבלים ייסורים באהבה
ערכה של תורת ישראל
ספר היצירה
    - שלמות הלשון העברית
אסטרונומיה
הספרים שאבדו. החכמות הטבעיות בגמרא

האמונה התמימה והאמונה החוקרת
בריאת הארץ
    - מקריות בבריאת העולם?
    - החכמה בבריאת העולם
    - הנס מוכיח כוונה בבריאה
תהילים ק"ד - ברכי נפשי: טבע, נפש, שכל פועל, נבואה
    - דעת אנשי ההקשה
כוחות הנפש
    - ההרגשות
    - כוחות בעלי החיים
    - החושים
    - הנפש - עצם ולא גוף ולא מקרה
ביקורת השיטה הפילוסופית
המדברים
חידוש העולם
מהות האלוה
גזירה ובחירה
    - "האפשר"
    - ידיעה ובחירה
    - הבחירה בהשתדלות חובה
    - הקדמות להבנת הבחירה החופשית
חתימת הספר
במה רצוי לחקור?
החבר רוצה לעלות לא"י
ערכה של א"י
כוח חרות ועבדות
שלמות הרצון המעשה, ולהפך