חתימה

אמר המחבר:
הפעם אודה את ה', אשירה ואזמרה, אשר עד הנה עזרוני רחמיו להוציא לאור ספרי זה "מסילת ישרים", אשר להתלמד בו חיברתיו, ולהועיל לשכמותי לרבים נתתיו, אולי אזכה שיזכו אחרים על ידי וייטב להם בעבורי ואעשה נחת רוח ליוצרי. ותהי זאת נחמתי בארץ תלאובות, ואקרא שמה רחובות. כן יאמר ה' לתת חלקי בתורתו ללמד וללמד לשמר ולעשות וחפצו בידי יצליח. אמן, כן יהי רצון.

ותשואות חן חן ממני ישא, איש אשר כלבבי, מדושתי ובן גרני, עטרה לראשי וחותם על יד ימיני, זה דודי וזה רעי, רבי אלופי ומיודעי, הלא הוא החכם הנעלה כמוהר"ר יעקב בן כ"ר אברהם בשן נר"ו, אשר נכנס בעובייה של קורה לזכותני בדבר הזה מתחילה ועד סוף, להדפיס ולהגיה ולהשלים כל המלאכה בשלם שבפנים.

ומשנהו נודע בשערים שמו, מהולל בתשבחותיו ונימוקו עמו, זריז ונזכר לטובה על כל מגיהי ספרים, איש מהיר במלאכתו, בין החכמים מרום שבתו, הלא הוא החכם הנעלה כמוהר"ר דוד בן להרב הגדול המופלא והמובהק כמוהר"ר רפאל מילדולה נר"ו. יברך ה' חילם ופועל ידיהם, בכל אשר יפנו ישכילו, שמחת עולם תהיה להם, ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם.

כה דברי הצעיר משה בן כ"ר יעקב חי לוצאטו ס"ט