תוכן מפורט:
הקדמה

פרק א - בביאור כלל חובת האדם בעולמו

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה
התאוות החומריות
העולם נברא לשימוש האדם
האדם נברא בעבור מצבו בעולם הבא
המצוות - אמצעים לשלמות


פרק ב - בביאור מידת הזהירות
הזהירות - פיקוח על המעשים
עצת היצר

פרק ג - בביאור חלקי הזהירות
כיצד יפקח אדם על עצמו?
גשמיות העולם הזה - חושך הלילה
המושלים ביצרם

פרק ד - בדרך קניית הזהירות
לימוד תורה מביא לזהירות
    לשלמי הדעת -
    לפחותים מאלה
    הערה לכל ההמון
העונש על הקלות והחמורות
מידת הרחמים

פרק ה - בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם
הטפול והטרדה
השחוק והלצון
החברה

פרק ו - בביאור מידת הזהירות
זריזות - ניגודה של העצלות
שלבי העצלות

פרק ז - בביאור חלקי הזריזות
קודם התחלת המעשה
הזריזות אחר התחלת המעשה

פרק ח - בדרך קניית הזריזות
הסתכלות בטובות הבורא

פרק ט - בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם
מפסידי הזריזות
יראה ראויה ויראה שוטה
הזריזות - מעלה מעל הזהירות

פרק י - בביאור מידת הנקיות
הנקיות - שחרור מכל מידה רעה
בין זהיר ונקי
הדקדוק הנדרש לנקיות - הקשה ביותר

פרק יא - בפרטי מידת הנקיות
איסור גזל
    הונאה
    עוון הרבית
איסור עריות
מאכלות אסורים
הונאת דברים
מתן עצה רעה
רכילות ולשון הרע
שנאה ונקמה
שבועות
שקר
חילול השם
שמירת שבתות וימים טובים
דקדוק במצוות
ניקיון במידות
גאווה
כעס
קנאה
תאווה
    תאוות הממון
    תאוות הכבוד

פרק יב - בדרכי קניית הנקיות וההרחקה ממפסידיה
הדרך לנקיות - קריאה בדברי חכמים

פרק יג - בביאור מידת הפרישות
הפרישות - תחילת החסידות
סוגי פרישות
מדוע לא די באיסורי התורה?
תשובה
הפרישות הראויה
מדוע חכמים לא גזרו על הפרישות הראויה?
פרישות שלילית

פרק יד - בחלקי הפרישות
פרישות בהנאות
פרישות בדינים
פרישות במנהגים

פרק טו - בדרכי קניית הפרישות
הכרה בחולשת התענוגים
התבודדות מביאה לפרישות

פרק טז - בביאור מידת הטהרה
הטהרה היא תיקון הלב
שלושה סוגים ב"שלא לשמה"
העבודה האמיתית - צרופה

פרק יז - בדרכי קנית הטהרה וההרחקה ממפסידיה
דרכים להשגת טהרת הלב
התכוננות למעשי המצוות

פרק יח - בביאור מידת החסידות
בני אדם שוגים בהגדרת החסידות
חסידות: הרחבת קיום המצוות

פרק יט - בביאור חלקי החסידות
חלקי החסידות שלושה
א. במעשה
    1 בין אדם למקום
    2 בין אדם לחברו
    ראיות מדברי חז"ל
    גמילות חסדים - עיקר לחסידים
ב. עשייה
    1 יראה
    2 אהבה
    הדביקות
    השני הוא השמחה
    הענף השלישי הוא הקנאה
ג. חסידות התלויה בכוונה
    טובת הדור

פרק כ - במשקל החסידות
משקל החסידות
במעשה החסידות יש לשקול את השפעתם
    דוגמה: רדיפה אחר מצווה הגורמת למריבה
מעשה חסידות הגורמים ללעג
מעשי חסידות שיש להימנע מהם

פרק כא - בדרכי קניית החסידות וההרחקה ממפסידיה
ההתבוננות - דרך לקניית חסידות
אך מפסידי החסידות הם הטרדות והדאגות.
בטחון - מחזק את החסידות

פרק כב - בביאור מידת הענווה וחלקיה
ענווה מהי?
ענווה במחשבה
ענוות המעשה
    האחד הוא בהתנהג בשפלות
    החלק השני הוא סבילת העלבונות
    שנאת הרבנות ובריחת הכבוד
    החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם

פרק כג - בדרכי קניית הענווה וההרחקה ממפסידיה
התנהגות בשפלות
התבוננות בחולשת מעמדו
מפסידי הענווה
    סכלות
    קשר עם חנפים

פרק כד - בביאור יראת חטא
יראת העונש
יראת הרוממות
יראת חטא ויראת רוממות
שני חלקי היראה

פרק כה - בדרך קנית היראה
השגחה - גורמת ליראה
היסח דעת - מבטלת יראה

פרק כו - בביאור מידת הקדושה ודרך קנייתה
הבדלות מן החומר
בין טהור לקדוש
צדיקים הם המרכבה
    כללו של דבר:
מפסידי הקדושה
חוקי החסידות רבים

חתימה