פרק יז - בדרכי קנית הטהרה וההרחקה ממפסידיה

דרכים להשגת טהרת הלב
התכוננות למעשי המצוות

[דרכים להשגת טהרת הלב]
הנה הדרך להשיג המידה הזאת קל למי שכבר השתדל והשיג המידות השנויות עד הנה. כי הנה כשיחשוב ויתבונן על פחיתות תענוגי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי למעלה, ימאס בהם, ולא יחשבם אלא לרעות ולחסרונות הטבע החומרי החשוך והגס, ובהתאמת אצלו היותם ממש חסרונות ורעות, וודאי שיקל לו להיבדל מהם ולהסירם מלבו.

על כן כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו ולבו שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, אלא יהיה במעשים החומריים כאנוס, לא זולתו.

ואמנם, כמו שטהרת המחשבה חילקנוה לשני חלקים:
האחד במעשים הגופניים,
והאחד במעשי העבודה,


כן העיון המצטרך כדי לקנותה יתחלק לשנים.
כי הנה לטהר מחשבתו במעשי גופניותו, הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו, כמו שכתבתי.
ולטהר מחשבתו במעשי עבודתו, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ואל התהילה אשר יהללוהו בני האדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדונינו אשר הו א תהילתנו, והוא כל טובנו ושלמותנו ואפס זולתו. וכן הוא אומר (דברים י'): "הוא תהילתך והוא אלוקיך".

[התכוננות למעשי המצוות]
ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מידה זו, הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצוות, והיינו: שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין מיושבת עליו יכול להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר ויכין לבו במתון, עד שיכנס בהתבוננות. ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות. שהרי בהיכנסו בעיון הזה, קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצונות, ויקבע בלבו הכוונה האמיתית הרצויה.

ותראה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם ואחר כך מתפללים (ברכות ל') , כדי שיכוונו לבם למקום. ובוודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא מתכוונים ומכינים לבם לתפילה שהיה להם להתפלל ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה.
ואומר (איוב י"א): "אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך".

והנה מפסידי המידה הם חסרון ההתבוננות על העניינים שזכרנו, דהיינו: סיכלות, פחיתות התענוגים, רדיפת הכבוד ומיעוט ההכנה לעבודה.

כי השניים הראשונים הם מפתים את המחשבה וממשיכים אותה אל הפניות, כאישה המנאפת אשר תחת אישה תיקח את זרים, וכבר נקראו המחשבות החיצונות "זנות הלב", דכתיב (במדבר ט"ו): "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". כי נמצא הלב פונה מן המבט השלם אשר היה לו לקשר בו, אל הבלים ודמיונות כוזבים. ומעוט ההכנה גורם לסכלות הטבעי הבא מצד החומר שלא יגורש מתוכו, והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו.

ונבאר עתה מידת החסידות: